Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cubul rubik

1,970 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cubul rubik

  1. 1. CUBUL RUBIK ERNŐ RUBIK (UNGARIA)1974 Cubul Rubik este un joc problemă de tip puzzle inventat în 1974 de cătresculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Erno Rubik. Numit iniț ial „CubulMagic” de către inventatorul său, a fost redenumit „Cubul lui Rubik” de compania IdealToys în 1980 și a câștigat premiul special pentru Cel mai bun joc problemă la JoculAnului în Germania. Este considerată a fi cea mai bine vândută jucărie din lume, cupeste 300.000.000 de cuburi vândute în lume până în 2005 Într-un cub Rubik clasic, fiecare din cele șase feț e este acoperită cu 9 etichete,colorate în una din șase culori (în mod tradiț ional alb, galben, portocaliu, roșu,albastru și verde). Un mecanism de pivoț i permite rotirea independentă a fiecăreifeț e, și astfel amestecarea culorilor. Pentru rezolvarea jocului, fiecare faț ă trebuie săaibă o singură culoare.
  2. 2. Un cub standard are latura de 5,7 cm. Jocul constă din douăzeci și șase decuburi mici. Cubul central de pe fiecare faț ă are o singură faț ă colorată; acestea suntfixate de mecanismul central. Ele furnizează structura pe care sunt montate celelalte șiîn jurul căreia se rotesc. Astfel, există douăzeci și una de piese: o piesă centrală ceconstă din trei axe intersectate ce susț in șase pătrate centrale, permiț ându-le să serotească, și douăzeci de piese de plastic mai mici care se montează pe ea pentru aforma jocul asamblat. Cubul poate fi demontat fără mare dificultate, de regulă prin a roti o partelaterală la 45° și a scoate cubul din colț . Totuși, desprinderea unui cub dintr-uncolț este o modalitate prin care se poate rupe un cub central — stricând jocul — estemult mai sigur să se folosească o șurubelniț ă pentru a proteja cubul central. Este unproces foarte simplu să se rezolve cubul prin demontarea lui și reasamblarea într-opoziț ie rezolvată. Există douăsprezece piese de pe muchii care arată fiecare câte douăfeț e colorate, și opt piese de colț care arată câte trei culori. Fiecare piesă are ocombinaț ie unică de culori, dar nu toate combinaț iile sunt prezente (de exemplu,dacă roșu și portocaliu sunt pe feț e opuse ale cubului rezolvat, nu există nicio piesă depe muchie, care să aibă cele două culori împreună). Poziț ia relativă a acestor cuburipoate fi modificată prin rotirea unei treimi de cub la 90°, 180° sau la 270°, dar poziț iafeț elor colorate în starea rezolvată nu poate fi modificată: ea este fixată de poziț iilerelative ale pătratelor din centru și de distribuț ia combinaț iilor de culori pe pieselede pe colț și pe cele de pe muchii. La majoritatea cuburilor recente, culorile etichetelor sunt: roșu — cu portocaliupe faț a opusă; galben — cu alb pe faț a opusă și verde - cu albastru pe faț a opusă.Există însă și cuburi cu alte aranjamente de culori; de exemplu, faț a galbenă ar puteafi opusă celei verzi, cea albastră opusă celei albe.
  3. 3. Cubul Rubik original nu are semne de orientare pe feț ele centrale, deși uneleaveau cuvintele „Rubiks Cube” pe pătratul central al feț ei albe și deci rezolvarea luinu necesită atenț ie la orientarea acelor feț e. Totuși, cu un marker, se poate, deexemplu, marca pătratele centrale ale unui cub rezolvat cu patru semne colorate pefiecare latură, fiecare corespunzătoare culorii feț ei adiacente. Unele cuburi au fostproduse cu marcaje pe toate pătratele. Astfel, se poate amesteca și apoi rezolva cubul,având totuși marcajele de pe centre rotite, și astfel devine un test suplimentarrezolvarea centrelor Marcarea cubului Rubik îi crește dificultatea mai ales pentru că măreștenumărul de configuraț ii diferite posibile. Când cubul este rezolvat fără interes pentruorientările pătratelor centrale, va exista mereu un număr par de pătrate care maitrebuie rotite cu 90°.
  4. 4. Au fost descoperiț i independent mai mulț i algoritmi de rezolvare a cubuluiRubik. Cea mai populară metodă este cea dezvoltată de David Singmaster și publicatăîn cartea sa Notes on Rubiks "Magic Cube"(Note asupra «Cubului Magic» al lui Rubik)în 1981. Acest algoritm implică rezolvarea cubului nivel cu nivel, în care întâi serezolvă un nivel, cel de sus, apoi cel median, și în cele din urmă și cel de la bază.Rezolvarea cubului nivel cu nivel poate fi făcută în mai puț in de un minut de opersoană învăț ată cu algoritmul. Printre alte soluț ii generale se numără metodele„colț urile întâi” sau combinaț ii de alte câteva metode. Majoritatea tutorialelor expunmetoda nivel cu nivel, întrucât ea se pretează la explicarea într-un ghid pas cu pas. Majoritatea ghidurilor de soluț ii pentru cubul Rubik 3×3×3 utilizează aceeașinotaț ie, iniț iată de David Singmaster, pentru a comunica secvenț e de mutări. Aceastaeste de obicei denumită „notaț ia cubului” sau, în alte lucrări, „notaț ia Singmaster”,sau, rareori „notaț ia bazată pe direcț ie”. Natura sa relativă permite scriereade algoritmi care pot fi aplicaț i indiferent de ce faț ă este aleasă ca fiind cea de „sus”sau cum sunt organizate culorile pe un cub particular.
  5. 5. Când o literă este urmată de un apostrof, înseamnă o rotaț ie cu 90 de grade însens trigonometric, iar litera fără apostrof înseamnă rotaț ia cu 90 de grade în sensorar. O literă urmată de un 2 (uneori la exponent, ²) înseamnă rotaț ia feț ei cu 180 degrade (indiferent de direcț ie). Astfel R înseamnă faț a din dreapta rotită în sens orar,dar Rînseamnă faț a din dreapta rotită în sens trigonometric. Când x, y sau z auapostrof, ele semnifică rotaț ia cubului în direcț ia opusă. Când rotaț ia are un ²,înseamnă că trebuie efectuată de două ori. Această notaț ie poate fi utilizată și pe cubul de buzunar, și poate fi extinsă șipentru cuburile mai mari. Mutări mai rar folosite sunt rotaț ia întregului cub, sau a două treimi din el.Literele x, y, și z sunt utilizate pentru a indica rotaț ia întregului cub în jurul unei axe.Axa x este linia care trece prin feț ele dreaptă și stângă, axa y este cea care trece prinfeț ele de sus și de jos, iar axa z este linia care trece prin feț ele din faț ă și din spate.(Această mutare este folosită rar în majoritatea soluț iilor, încât unele soluț ii nufolosesc notaț ia, și spun doar „opriț i și întoarceț i cubul cu susul în jos” sau altcevasimilar.)
  6. 6. Metode de rezolvarePentru rezolvarea cubului Rubik cele mai populare metode de rezolvare sunt:1. Metoda incepatorilor (Layer by layer = strat cu strat)2. Metoda Fridrich - Avansati. O upgradare considerabila a metodei de incepatori.3. Metoda ZB (Zborowski-Bruchem Method) - Cea mai avansata (teoretic), practicimposibil de invatat cu peste 1000 de algoritmi. Este o imbunatatire a metodeFridrich. Este foarte eficienta la Fewest Move Challange.4. Metoda Petrus (nr. foarte mic de mutari5. Metoda Gilles Roux6. ZZ Method (o metoda noua, inventat in 2008 de Zbigniew Zborowski) Pentru începătorii în învăț area algoritmilor de rezolvare a cubului, aceastănotaț ie poate fi dificil de utilizat, și multe soluț ii disponibile online se folosesc deanimaț ii care Metodele manuale de soluț ionare descrise mai sus sunt gândite pentru a fi ușor deînvăț at, dar s-au depus eforturi mari pentru a găsi soluț ii și mai rapide pentru cubulRubik. În 1982, David Singmaster și Alexander Frey au emis ipoteza că numărul de mișcărinecesar pentru a rezolva un cub Rubik, în condiț iile unui algoritm ideal, ar putea fi cupuț in mai mare de 20. În 2007, Daniel Kunkle și Gene Cooperman au utilizat metodede căutare pe calculator pentru a demonstra că orice configuraț ie de cub Rubik 3×3×3poate fi rezolvată în maxim 26 de mutări. În 2008, Tomas Rokicki a coborât maximulla 22 de mutări. Se continuă încercările de a reduce limita maximă pentru soluț iioptime.

×