Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์Pdf

2,401 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์Pdf

 1. 1. รายงาน เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เสนอ อาจารย์ จุฑารัตน์ ใจบ ุญ จัดทาโดย นาย ส ุเมธ น้าเพ็ชร ชัน ม.6/1 เลขที่ 3 ้โรงเรียนรัษฏาน ุประดิษฐ์อน ุสรณ์ อาเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง 92220
 2. 2. รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง.33333) ซึ่งได้จัดทาขึนเพือ ให้ คนในปัจจุบันได้ เห็นว่ า คอมพิวเตอร์ มีความจาเป็ นสาหรับการดาเนินชีวต แต่ ส่วนใหญ่คน ้ ่ ิทัวไปจะไม่ คานึงถึงความระมัดระวังในการใช้ คอมพิวเตอร์ จึงทาให้ เกิดผลเสี ยและอันตรายแก่ ผ้ ูใช้ ่คอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้ทใช้ คอมพิวเตอร์ ทุกคนต้ องรู้ จักกับระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้ คอมพิวเตอร์ ี่จึงมีการคิดค้ นระบบรักษาความปลอดภัยขึน เพือความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ คอมพิวเตอร์ ้ ่ จัดทาโดย นายสุ เมธ นาเพ็ชร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3 ้
 3. 3. เรื่อง หน้ าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) 1 - ความหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1 - รู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 - ลักษณะทางอาชญากรรมของคอมพิวเตอร์ 2 - ตัวอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 3-5 - ธุ รกิจบน Internet 6 - การศึกษาของ Jack Bolona กล่าวถึงประเภทของการทุจริ ต 6 - ผลกระทบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 7อ้างอิง 8
 4. 4. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime)อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คือ 1. การกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อันทาให้เหยือได้รับความเสี ยหาย และผูกระทา ่ ้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 2. การกระทาผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือ และในการสื บสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อนาผูกระทาผิดมาดาเนินคดี ตองใช้ความรู ้ทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน ้ ้การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจานวนมหาศาล อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จึงจัดเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรื อ อาชญากรรมทางธุ รกิจรู ปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 1. พวกเด็กหัดใหม่ (Novice) 2. พวกวิกลจริ ต (Deranged persons) 3. อาชญากรที่รวมกลุ่มกระทาผิด (Organized crime) 4. อาชญากรอาชีพ (Career) 5. พวกหัวพัฒนา มีความก้าวหน้า(Con artists) 6. พวกคลังลัทธิ (Dremer) / พวกช่างคิดช่างฝัน(Ideologues) ่ 7. ผูที่มีความรู ้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อย่างดี (Hacker/Cracker ) ้Hacker หมายถึง บุคคลผูที่เป็ นอัจฉริ ยะ มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างดี สามารถเข้าไปถึงข้อมูล ้ในคอมพิวเตอร์ โดยเจาะผ่านระบบ รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้ แต่อาจไม่แสวงหาผลประโยชน์Cracker หมายถึง ผูที่มีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างดีจนสามารถเข้าสู่ ระบบได้ เพื่อเข้าไป ้ทาลายหรื อลบแฟ้ มข้อมูล หรื อทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสี ยหายรวมทั้งการทาลายระบบปฏิบติการของ ัเครื่ องคอมพิวเตอร์รู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปั จุบนทัวโลก ได้จาแนกประเภทอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ 9 ประเภท ั ่(ตามข้อมูลคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่ างกฎหมายอาชญากรรมทาคอมพิวเตอร์ )
 5. 5. 1. การขโมยข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริ การ 2. การปกปิ ดความผิดของตัวเอง โดยใช้ระบบการสื่ อสาร 3. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ปลอมแปลงรู ปแบบเลียนแบระบบซอฟแวร์โดยมิชอบ 4. การเผยแพร่ ภาพ เสี ยง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 5. การฟอกเงิน 6. การก่อกวน ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ทาลายระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบจ่ายน้ า จ่ายไฟ จราจร 7. การหลอกลวงให้ร่วมค้าขาย หรื อ ลงทุนปลอม (การทาธุ รกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 8. การลักลอบใช้ขอมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบเช่น การขโมยรหัสบัตรเครดิต ้ 9. การใช้คอมพิวเตอร์ในการโอนบัญชีผอื่นเป็ นของตัวเอง ู้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แบ่ งเป็ น 4 ลักษณะ คือ 1. การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์และสื่ อต่างๆ 2. การเจาะเข้าไปในระบบสื่ อสาร และการ รักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ขอมูลต่างๆ ้ 3. เป็ นการเจาะเข้าสู่ ระบบรักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบติการ(Operating System) ั 4. เป็ นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่ วนบุคคล โดยใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นช่องทางในการกระทาความผิดตัวอย่ างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1. Morris Case การเผยแพร่ หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm)โดยนายโรเบิร์ต ที มอริ ส นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลหนอน (worm) สามารถระบาดติดเชื้อจากคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่งไปสู่ อีกเครื่ องหนึ่ง ทาให้คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทางานได้ โดยมีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ ว ;ศาลตัดสิ นจาคุก 3 ปี แต่ให้รอลงอาญา โดยให้บริ การสังคมเป็ นเวลา 400 ชัวโมง และปรับเป็ นเงิน 10,050 ่ดอลลาร์สหรัฐ 2. Digital Equipment case เดือนธันวาคม ค.ศ.1980 เครื อข่ายของบริ ษท Digital Equipment ัCorporation ประสบปั ญหาการทางาน โดยเริ่ มจากบริ ษท U.S Leasing ั- คนร้ายโทร. ปลอมเป็ นพนักงานคอมของ บริ ษท Digital Equipment ั- ขอเข้าไปในระบบ(Access)โดยขอหมายเลขบัญชีผใช้ (Account Number) ู้ และรหัสผ่าน (password)- ต่อมามีการตรวจสอบ- มีการก่อวินาศกรรมทางคอมพิวเตอร์* คอมพิวเตอร์พิมพ์ขอความหยาบคาย เครื่ องพิมพ์พิมพ์กระดาษเต็มห้อง ้
 6. 6. *ลบข้อมูลในไฟล์บริ ษททิ้งหมด เช่น ข้อมูลลูกค้า สิ นค้าคงคลัง ั ใบเรี ยกเก็บเงิน 3. “141 Hackers” และ “War Game” ภาพยนตร์ ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1983 “141 Hackers” การเจาะระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริ กา “War Game” การเจาะระบบจนกระทังเกือบเกิดสงครามปรมาณู ระหว่าง ่ สหรัฐอเมริ กา และโซเวียต ทั้งสองเรื่ อง ถูกนาเข้าสู่ ที่ประชุมของสภาคองเกรส (Congress) 4. ไวรัส Logic bomb/Worm ใน Yahoo ทาลายระบบคอมพิวเตอร์ของผูใช้บริ การของ Yahoo ในปี 1997 ้ ทาลายระบบคอมพิวเตอร์นบล้านเครื่ อง ั 5. การเจาะระบบข้ อมูลของ Kevin Mitnick โดยเจาะระบบของนักฟิ สิ กส์ Shimomura ของ San Diego Supercomputer center เจาะระบบการบริ การออนไลน์ The Well เจาะระบบโทรศัพท์มือถือ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ Mitnick เจาะระบบข้อมูลเหมือนคนติดยาเสพติด ไม่สามารถเลิกได้ 6. การปล้นเงินธนาคารพาณิชย์ 5.5 ล้านบาทคนร้ายเป็ นอดีตพนักงานธนาคาร โดยมีคนในร่ วมทาผิด เป็ นทีมวิธีการ *โดยการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน เพื่อขอใช้บริ การ ฝาก-ถอน โอนเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต “อินเตอร์ เน็ตแบงค์กิ้ง ” ซึ่งเป็ นบัญชี ของลูกค้าที่มีการฝากเงินไว้เป็ นล้าน เมื่อได้รหัสผ่าน(Password)แล้ว ทาการโอนเงินจากบัญชีของเหยือ ่ ทางอินเตอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ (เทโฟนแบงค์กิ้ง) ไปเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งได้เปิ ดไว้โดยใช้หลักฐานปลอม * ใช้บริ การคอมฯ จากร้านอินเตอร์ เน็ตคาเฟ่ หลายแห่ง * ใช้ A.T.M. กดเงินได้สะดวก(ปัจจุบน ร.ร.คอมฯเปิ ดสอนเกี่ยวกับการแฮคเกอร์ ขอมูล , การใช้อินเตอร์เน็ตคาเฟโดยเสรี ั ้ไม่กาหนดอายุ เงื่อนไข การแสดงบัตรประชาชน)
 7. 7. 7. การทุจริตในโรงพยาบาล และบางบริษัท โดยการทาใบส่ งของปลอมจากคอมพิวเตอร์ เช่นเจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ ยักยอกเงินโรงพยาบาล 40,000 เหรี ยญ โดยการทาใบส่ งของปลอมที่กาหนดจากเครื่ องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ควบคุมสิ นเชื่อ จัดทาใบส่ งของปลอม จากบริ ษทที่ต้ งขึ้น ั ัปลอม โดยให้เช็คสั่งจ่ายบริ ษทปลอมของตัวเองที่ต้ งขึ้น สู งถึง 155,000 เหรี ยญ ั ั 8. การทุจริตในบริษัทค้ านามัน พนักงานควบคุมบัญชี สั่งให้คอมพิวเตอร์ นาเช็คจ่ายภรรยา แทนการ ้จ่ายให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยการแก้ไขรหัสผูรับเงิน ้ 9. การทุจริตในธนาคารของเนเธอร์ แลนด์ ผูจดการฝ่ ายต่างประเทศ และผูช่วยถูกจับในข้อหายักยอก ้ั ้เงินธนาคารถึง 65 ล้านเหรี ยญ ภายใน 2 ปี โดยการแก้ไขรหัสโอนเงินที่สามารถโอนเงินผ่านคอมพิวเตอร์ 10. การทุจริตในบริษทประกัน เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์สินไหมทดแทนของบริ ษท ทาการทุจริ ตเงินของ ั ั บริ ษทจานวน 206,000 เหรี ยญ ในรอบ 2 ปี ใช้ความรู ้เรื่ องสิ นไหมทดแทน โดยใช้ชื่อผูเ้ สี ยหายปลอมแต่ใช้ ั ่ที่อยูขอตัวเองและแฟน 11. ระบบคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยมิชิแกน ระบบข้อมูลซึ่งประมวลโดยคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้สามารถจัดการข้อมูลได้มากกว่า 1 คน ทาให้ระบบข้อมูลนักศึกษา 43,000 คนได้รับความเสี ยหาย คะแนนเฉลี่ยถูกเปลี่ยน ข้อมูลบางอย่างถูกลบ 12. การทุจริตในบริษทแฟรนไชส์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทผูผลิตอาหารรายใหญ่ ทาการ ั ั ้ทุจริ ตลบข้อมูลสิ นค้าคงคลัง และค่าแรงของแฟรนไชส์ 400 แห่ง 13. การทุจริตในกรมสวัสดิการสั งคมของแคลิฟอร์ เนีย หัวหน้าและเสมียน ยักยอกเงินไปกว่า ่300,000 เหรี ยญ ภายในหนึ่งปี โดยการร่ วมกันจัดทาใบเบิกปลอม และไม่ผานกระบวนการอนุมติที่ถุกต้อง ั 14. การทุจริตสนามม้ าแข่ งในออสเตรเลีย เสมียนที่ควบคุมในระบบม้าแข่งแห่งหนึ่งของรัฐบาลได้ทุจริ ต การแก้ไขเวลาในเครื่ องให้ชาลง 3 นาทีทราบผลการแข่งขันจะโทรแจ้งแฟนความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ไม่ ้ ่มีใครพิสูจน์ทราบ ไม่รู้วาทามานานเท่าใด จับได้เพราะแฟนสาวโกรธที่ได้เงินมาแล้ว แบ่งให้หญิงอื่น 15. การทุจริตโกงเงินในบริษัท เช่น โปรแกรมเมอร์ นาเอาโปรแกรมบัญชีฝากเผือเรี ยก มายักยอก ่เบิกเกินบัญชีในบัญชีตนเอง เป็ นเวลา 6 เดือน รวม 1,357 เหรี ยญพนักงานที่ถูกนายจ้างไล่ออก ได้ทาลายข้อมูลที่จดเก็บไว้ในระบบon-lineเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบติงานแผนกคอมพิวเตอร์ ขโมยที่อยูของลูกค้า ั ั ่จานวน 3 ล้านราย เพื่อเรี ยกค่าไถ่จากบริ ษทรองประธานระบบคอมพิวเตอร์ หัวหน้าปฏิบติการของธนาคาร ั ัร่ วมกับบุคคลภายนอกอีก 3 คน โอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปเข้าบัญชีที่จดทาขึ้นมา ัผูปฏิบติการคอมพิวเตอร์กดปุ่ ม “Repeat” เพื่อจัดทาเช็คให้ตนเองถึง 200 ใบ แต่ถูกจับขณะนาเช็คใบที่ 37 ้ ัไปแลกเงินสดจากธนาคาร การบันทึกรายการปลอมพนักงานคอมพิวเตอร์ ต่อรองให้ทางบริ ษทขึ้นเงินเดือน ัให้ท้ งแผนก ไม่เช่นนั้น ใบส่ งของจานวน 28,000 ใบ ที่กาลังจะส่ ง จะถูกลดราคาลงไป 5% ผูวเิ คราะห์ของ ั ้ระบบห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ สั่งซื้ อสิ นค้าจากห้างราคาแพงแต่ให้คอมฯพิมราคาต่า ์
 8. 8. ธุรกิจบน Internet ค้าขายด้วย E-Commerce (Electronics commerce)ธุรกิจบนอินเทอร์ เน็ตมีอะไรบ้ าง 1 ธุ รกิจขายตรง 2 ร้านขายหนังสื อ 3 ธุ รกิจร้านค้าอาหารE-commerce กับธุรกิจผิดกฎหมาย ปั จจุบนได้มีการนาอินเทอร์ เน็ตมาใช้ในทางผิดกฎหมายมากขึ้น ัเช่น การขายหนังสื อลามก, วีดีโอลามก, สื่ อลามกประเภทต่างๆ เป็ นแหล่งโอนเงินที่ผดกฎหมาย รวมทั้งใช้ ิเป็ นช่องทางในการหลอกลวงเพื่อกระทาความผิด เป็ นต้นการศึกษาของ Jack Bolona กล่าวถึงประเภทของการทุจริต หรืออาชญากรรายอดฮิต 11 อันดับของยุค1980 ดังนี้ลาดับที่ ประเภททุจริต/อาชยากรรม ลาดับในอนาคต1 ให้สินบนนักการเมือง 22 ทาค่าใช้จ่ายเท็จเพื่อเบิกจากรัฐบาล 73 การลักขโมย การทุจริ ต การยักยอกทรัพย์ โดยพนัดงาน 54 ทาลายสภาพแวดล้อม 115 ฉกฉวยเครื่ องมือ และอุปกรณ์ชิ้นเล็ก -6 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 17 ให้สินบนผูนาแรงงาน ้ 48 ทาค่าใช้จ่ายปลอมแล้วเบิกจากองค์กร 39 การหลบเลี่ยงภาษี 810 การทุจริ ตโดยการสร้างราคา (ปั่ นหุ น) ้ 1011 สร้างรายงานเท็จเรื่ องเวลาและการเข้าทางานหมายเหตุ - เผยแพร่ ในวารสาร Assets Protection Journal 1981 หน้า 47-49 - ยุคนี้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็ นอันดับหนึ่งตรงกับคาพยากรณ์ - ลาดับที่ 5 กับ 11 ได้หลุดไป - การทุจริ ตเรื่ องรายงานการผลิตเท็จ เข้ามาเป็ นลาดับที่ 6 - การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ เข้ามาเป็ นลาดับที่ 9
 9. 9. ผลกระทบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ - ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ - ผลกระทบต่อความมันคงของประเทศ ่ - ผลกระทบต่อจริ ยธรรม เช่น การใช้อินเตอร์ เน็ตในการหลอกลวง การเผยแพร่ ภาพลามก - ผลกระทบต่อการประกอบอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ
 10. 10. http://www.dld.go.th/ict/article/security/sec02.html

×