รายงานการวิจัย การพัฒนาดัชนีการเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานของรัฐ     โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  ภาควิชาปรัชญาและศูนย์จ...
เวทีวิชาการมโนทัศน์ใหม่ผู้สงอายุ               ู“เกษียณอายุราชการ ๖๕ ปี:  ถึงเวลาแล้วหรือยัง?” วันจันทร์ที...
หัวข้อนำาเสนอ  เบืองหลังและที่มาที่ไปของงานวิจัย    ้  ข้อเสนอแนะหลัก  เหตุใดจึงควรขยายอายุเกษียณไปเป็น ๖๕ (หร...
เหตุใดจึงมาเป็นงานวิจัยชิ้นนี้?
วิธีการศึกษาและผลที่ได้รับ
เหตุใดจึงควรเกษียณที่ ๖๕?  ปัจจุบันเราเห็นคนอายุ ๖๐ ถึง ๖๕ ทำางานกัน  อย่างขยันขันแข็งมีประสิทธิภาพเป็นจำานวนมาก  ...
เหตุใดจึงควรเกษียณที่ ๖๕?  ข้าราชการที่ใช้ความรู้ในระดับสูงมาก เช่น  อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูพิพากษา ผู้ทำางานใน    ...
เหตุใดจึงควรเกษียณที่ ๖๕?  สถานะทางการเงินของรัฐ – ถ้าคนอายุ ๖๐ – ๖๕  ยังทำางานได้ดี แล้วต้องเกษียณอายุไป ก็  หมายค...
ข้อโต้แย้ง  ถ้าให้เกษียณอายุมากๆแล้วคนข้างล่างก็ไม่ได้ขึ้น  ตำาแหน่งซักที    −  ก็รอกันไปเป็นทอดๆ    −  กำา...
การยกเลิกการบังคับเกษียณ  หลายๆประเทศก็เหมือนกับประเทศไทย คือมีการบังคับอายุ  เกษียณ (mandatory retirement age) แต่หล...
การยกเลิกการบังคับเกษียณ  เหตุใดข้าราชการบางประเภท (การเมืองและอื่น) จึงไม่มี  เกษียณอายุ ทังๆที่ความรับผิดชอบสูงมาก?...
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มแรกนี้ รัฐบาลควรเริ่มขยายอายุเกษียณไปที่ ๖๕ ก่อน แล้วค่อยพิจารณายกเลิกการเกษียณอายุสำาหรับข้ารา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พัฒนาดัชนีเกษียณ

797 views

Published on

ไฟล์นำเสนอในงาน "เกษียณอายุราชการ 65 ปี ถึงเวลาแล้วหรือยัง?" จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

Published in: Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พัฒนาดัชนีเกษียณ

 1. 1. รายงานการวิจัย การพัฒนาดัชนีการเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานของรัฐ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญาและศูนย์จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. เวทีวิชาการมโนทัศน์ใหม่ผู้สงอายุ ู“เกษียณอายุราชการ ๖๕ ปี: ถึงเวลาแล้วหรือยัง?” วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กทม.
 3. 3. หัวข้อนำาเสนอ เบืองหลังและที่มาที่ไปของงานวิจัย ้ ข้อเสนอแนะหลัก เหตุใดจึงควรขยายอายุเกษียณไปเป็น ๖๕ (หรือ มากกว่า) ต่างประเทศมีการยกเลิกการบังคับเกษียณอายุไป แล้ว ประเทศไทยควรตามอย่างหรือไม่?
 4. 4. เหตุใดจึงมาเป็นงานวิจัยชิ้นนี้?
 5. 5. วิธีการศึกษาและผลที่ได้รับ
 6. 6. เหตุใดจึงควรเกษียณที่ ๖๕? ปัจจุบันเราเห็นคนอายุ ๖๐ ถึง ๖๕ ทำางานกัน อย่างขยันขันแข็งมีประสิทธิภาพเป็นจำานวนมาก ธรรมชาติของการทำางานของข้าราชการกับ พนักงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่ใช่การใช้แรงงาน ทางกาย แต่เป็นการใช้ความรู้ความคิด
 7. 7. เหตุใดจึงควรเกษียณที่ ๖๕? ข้าราชการที่ใช้ความรู้ในระดับสูงมาก เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูพิพากษา ผู้ทำางานใน ้ ระดับนโยบาย ควรเกษียณที่อายุ ๗๐ วิชาชีพที่ไม่มีการเกษียณอายุ - พระภิกษุ ข้าราชการในพระองค์ องคมนตรี ข้าราชการ การเมือง (แล้วทำาไมต้องบังคับข้าราชการ ธรรมดาให้เกษียณที่ ๖๐?)
 8. 8. เหตุใดจึงควรเกษียณที่ ๖๕? สถานะทางการเงินของรัฐ – ถ้าคนอายุ ๖๐ – ๖๕ ยังทำางานได้ดี แล้วต้องเกษียณอายุไป ก็ หมายความว่ารัฐต้องจ่ายบำานาญให้คนกลุ่มนี้ไป ฟรีๆโดยคนกลุ่มนี้ไม่ต้องทำางานให้เป็นประโยชน์ แก่ราชการอีกต่อไป ในสังคมที่คนวัยทำางานปกติมีน้อยลงแต่คนสูงวัย มีมากขึ้น ภาษีที่รัฐจะได้รับจากคนกลุ่มแรกจะลด น้อยลง แต่ภาระใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้น
 9. 9. ข้อโต้แย้ง ถ้าให้เกษียณอายุมากๆแล้วคนข้างล่างก็ไม่ได้ขึ้น ตำาแหน่งซักที − ก็รอกันไปเป็นทอดๆ − กำาหนดว่าตำาแหน่งบริหารมีวาระชั่วคราว − ต้องพิจารณาความสามารถของคนให้เหมาะ กันงาน ไม่ใช่ทกคนทีจะเหมาะแก่ตำาแหน่ง ุ ่ บริหารระดับสูง
 10. 10. การยกเลิกการบังคับเกษียณ หลายๆประเทศก็เหมือนกับประเทศไทย คือมีการบังคับอายุ เกษียณ (mandatory retirement age) แต่หลายประเทศ กำาหนดอายุมากกว่าไทย การยกเลิกการบังคับเกษียณก็คือไม่บังคับว่าพอถึงอายุ เท่านั้นเท่านี้ ก็จะทำางานไม่ได้อีกต่อไป (เกษียณอายุ) หลายคนเชื่อว่าการบังคับเช่นนี้เป็นการเลือกปฏิบัติโดย เกณฑ์อายุ (age discrimination) ถ้าใครยังทำางานตามเงื่อนไขได้ดี ก็ไม่มีเหตุผลจะให้เขาออก เพียงเพราะอายุเขาเป็นเท่านั้นเท่านี้
 11. 11. การยกเลิกการบังคับเกษียณ เหตุใดข้าราชการบางประเภท (การเมืองและอื่น) จึงไม่มี เกษียณอายุ ทังๆที่ความรับผิดชอบสูงมาก? ้ ก็แสดงว่ามีคนจำานวนหนึ่งที่มความสามารถทำางานไปได้ ี อย่างดี แม้อายุจะมากขึ้น ถ้าไม่มการบังคับเกษียณ คนทีทำางานก็จะทำางานไปจน ี ่ รู้สึกว่าตนเองพอแล้ว หรืออยากจะเกษียณตัวเองแล้ว ก็ หยุดทำางานแล้วรับบำานาญตั้งแต่ตอนนัน ้ ในต่างประเทศอาจารย์ที่สอนนักศึกษาจนอายุมากกว่า ๗๐ มีเป็นจำานวนมาก
 12. 12. แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มแรกนี้ รัฐบาลควรเริ่มขยายอายุเกษียณไปที่ ๖๕ ก่อน แล้วค่อยพิจารณายกเลิกการเกษียณอายุสำาหรับข้าราชการและพนักงานบางประเภทไปก่อน โดยเฉพาะตำาแหน่งงานที่อาศัยความรู้ ความสามารถสูงมากๆ

×