เขียนงานวิชาการ

496 views

Published on

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการ

Published in: Education
  • Be the first to comment

เขียนงานวิชาการ

  1. 1. การเตรียมตัวเขียนงาน วิชาการ รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย hsoraj@chula.ac.th
  2. 2. ขั้นตอนต่างๆ  หนังสือวิชาการกับตำาราต่างกันอย่างไร  เตรียมตัวอย่างไร  แนวทางการเขียน  เขียนเสร็จแล้วก็ต้องทบทวน  ส่งสำานักพิมพ์
  3. 3. การค้นคว้า การอ้างอิง การทำาดรรชนี
  4. 4. ส่งต้นฉบับให้สำานักพิมพ์
  5. 5. หนังสือกับตำำรำ  ตำำรำเป็นหนังสือวิชำกำรประเภทหนึ่ง ที่มุ่งใช้ในกำร เรียนกำรสอนในห้องเรียนเป็นหลัก  ลักษณะทั่วไปของตำำรำ  ตัวอย่ำง
  6. 6. เตรียมตัวอย่ำงไร  เมื่อเรำเตรียมสอน เรำก็เตรียมเขียนตำำรำไปด้วยใน ตัว  เตรียมหำควำมรู้ให้ตนเอง ค้นคว้ำเรื่องรำวต่ำงๆ  อุปกรณ์ในกำรเขียน  กำรใช้อินเทอร์เน็ต  กำรใช้ห้องสมุด
  7. 7. แนวทางการเขียน  เรารำาลึกอยู่ว่าการเขียนไม่ว่าจะเป็นตำาราหรือหนังสือ “ ”วิชาการ เป็นการ ติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้เขียนกับผู้ อ่าน  ถ้าเป็นตำาราผู้อ่านก็จะเป็นนิสิตนักศึกษา  เราต้องคำานึงว่าเป้าหมายของการเขียนของเราคือ อะไร ควรจะมุ่งไปที่ผู้อ่าน (ผู้เรียน) เป็นหลัก
  8. 8. เขียนเสร็จแล้วทบทวน  ตรงนี้มีความสำาคัญ คนอ่านควรจะมีทั้งนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ด้วยกัน  คนทบทวนที่ดีมากก็คือตัวเราเอง  งานบางงานบางทีแก้มากมายหลายรอบ  เราไม่ควรคิดว่าเรารู้มากที่สุดในโลก ควรจะมองผ่าน มุมของผู้อื่นบ้าง

×