Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perekonnasedus

418 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perekonnasedus

 1. 1. PEREKONNASEADUS
 2. 2. Abielu• Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel.• Õigusliku tähendusega on ainult abielu,mille sõlmimisel on koostatudperekonnaseisuasutuse abieluakt.
 3. 3. Abiellujad• Isik on abiellumisealine, kui ta onsaanud 18-aastaseks.• 15-18-aastane alaealine võib abielludaoma vanemate või eestkostja kirjalikulnõusolekul.
 4. 4. Abielu sõlmimise takistus• Abielu ei või sõlmida:1) isikute vahel, kellest vähemalt üks on jubaabielus;2) vendade ja õdede ning poolvendade ja-õdede, lapsendajate ja lapsendatute, samutisama isiku poolt lapsendatute vahel;3) isikute vahel, kellest vähemalt ühele onmääratud eestkostja tema piiratud teovõimetõttu
 5. 5. Abieluvaraleping• Abieluvaralepinguga võivad abikaasadkindlaks määrata vastastikusedvaralised õigused ja kohustusederinevalt seadusest.• Kui abieluvaralepingut ei ole sõlmitudvõi kui leping ei hõlma abikaasade koguvara, kohaldatakse seadust.
 6. 6. Abieluvaralepinguga võidakse kindlaks määrata:1) milline enne abiellumist abikaasale kuulunud varajääb tema lahusvaraks ja milline vara saababikaasade ühisvaraks;2) milline abielu kestel omandatud või omandatavvara on ühisvara ja milline lahusvara;3) kuidas abikaasade ühisvara vallata, kasutada jakäsutada;4) kuidas abikaasade ühisvara jagada;
 7. 7. NB!Abieluvaralepingu võib sõlmida enneabiellumist või abielu kestel.
 8. 8. Ühisvara• Abielu kestel abikaasade omandatudvara on abikaasade ühisvara.• Kohus võib abikaasade ühisvaraksosaliselt või täielikult tunnistadaabikaasa lahusvara, mille väärtus onabielu kestel abikaasade töö võirahaliste kulutuste tulemusel oluliseltsuurenenud.
 9. 9. Lahusvara• Abikaasa lahusvara on tema omandisenne abiellumist olnud vara, samutitema poolt abielu kestel kinke võipärimise teel omandatud vara ningvara, mille see abikaasa on omandanudpärast abielusuhete lõppemist.
 10. 10. Ülalpidamiskohustusestvabastamine• Kohus võib abikaasa vabastada teiseabikaasa ülalpidamiskohustustest võipiirata seda kohustust tähtajaga:1) kui elatist nõudva abikaasa käitumineabielus oli vääritu;2) kui abielu kestis lühikest aega võimuul kohtu poolt mõjuvaks tunnistatudpõhjusel.
 11. 11. • Abielu lõpeb abikaasa surmaga võiabielu lahutamisega.
 12. 12. Huvitavat...• Kunstliku viljastamise doonoril ei ole õigustnõuda ema ega lapse isiku kindlakstegemistega enda tunnistamist isaks.• Kui emal, kes ei ole abielus, sünnib laps jalapse põlvnemine isast ei ole kindlaks tehtud,siis lapse sünniakti kannet isa kohta ei tehta.Ema nõudel kantakse sünniakti isaperekonnanimena ema perekonnanimi, isaeesnimena aga nimi ema ütluse kohaselt.
 13. 13. Vanema õigused ja kohustused
 14. 14. Vanema õigused ja kohustused• Vanematel on oma laste suhtesvõrdsed õigused ja kohustused.• Vanemal on õigus ja kohustus lastkasvatada ja tema eest hoolitseda.
 15. 15. Elukoht• Kui vanemad elavad lahus, lepivad nadkokku, kumma vanema juures lapselab. Kokkuleppe puudumisel lahendabvaidluse vanema nõudel kohus.
 16. 16. Suhtlemine lapsega• Lapsest lahus elaval vanemal on õiguslapsega suhelda. Vanem, kelle juures lapson, ei või takistada teist vanemat lapsegasuhtlemast.• Kui vanemad ei ole kokku leppinud, mil viisillahus elav vanem võtab osa lapsekasvatamisest ja temaga suhtlemisest,lahendab vaidluse eestkosteasutus võivanema nõudel kohus.
 17. 17. Vanema õiguste äravõtmineÜhe vanema, eestkostja või eestkosteasutuse nõudelvõib kohus vanema õigused ära võtta, kui vanem:1) alkohoolsete jookide, narkootiliste või muudeuimastava toimega ainete kuritarvitamise tõttu võimuul põhjusel ei täida oma kohustusi lapsekasvatamisel ja tema eest hoolitsemisel või2) kuritarvitab vanema õigusi või3) kohtleb last julmalt või4) avaldab muul viisil lapsele kahjulikku mõju või5) ei ole kasvatusasutuses viibiva lapsekasvatamises mõjuvate põhjusteta osalenud aastajooksul.
 18. 18. Vanema õiguste äravõtmine• Isik, kellelt on ära võetud vanema õigused,kaotab lapse suhtes kõik õigused.• Vanema õiguste äravõtmine ei vabastavanemat lapse ülalpidamiskohustusest.• Lapsesse puutuva vaidluse läbivaatamisellähtub eestkosteasutus või kohus lapsehuvidest, arvestades vähemalt 10-aastaselapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutaseseda võimaldab.
 19. 19. Ülalpidamiskohustused• Vanem on kohustatud ülal pidama omaalaealist last ja abi vajavat töövõimetuttäisealiseks saanud last.• Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis võikutseõppeasutuses ja jätkab neis õppimisttäisealiseks saamisel, on vanem kohustatudteda õppimise ajal ülal pidama.• Täisealiseks saanud laps on kohustatud ülalpidama oma abi vajavat töövõimetutvanemat.
 20. 20. Lapsendamine• Lapsendamine tekitab lapsendaja ja lapsendatuvahel vanema ja lapse vahelised õigused jakohustused.• Lapsendamine on tähtajatu ega saa olla seotudtingimusega.• Täisealist isikut ei või lapsendada.• Lapsendajaks võib olla vähemalt 25-aastane isik, keson suuteline lapsendatavat kasvatama, tema eesthoolitsema ja teda ülal pidama. Kohus võib lubadalapsendajaks olla ka nooremal täisealisel isikul.
 21. 21. Eestkoste• Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks,tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvidekaitseks.• Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemadon surnud, teadmata kadunud või piiratudteovõimega või kelle vanematelt on vanemaõigused ära võetud.• Eestkostja on kohustatud andmaeestkosteasutusele aru eestkostja ülesannetetäitmise kohta.
 22. 22. Perekonnaseisuakt• Perekonnaseisuakt onperekonnaseisuasutuses sünni, surma,abielu sõlmimise ning abielu lahutamisekohta koostatud dokument, millegatõendatakse sündi, surma, abielusõlmimist ja abielu lahutamist.

×