SlideShare a Scribd company logo

9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx

jainism, india, education, pathshala, jain school

1 of 14
Download to read offline
હે આત્મા,
તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને
ભાવ
1
1. અનિત્ય ભાવિા
હે જીવ
સુંસારની સમસ્ત વસ્તઓ
શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કટુંબ,
પધરવારાધિ સવવ ધવનાશી છે.
તારો મૂળ િમવ અધવનાશી છે
ધવનાશી પિાર્થોનો સુંબુંિ છોડી િે.
તેનાર્થી પાછો વળ.
આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર.
2
2. અશરણ ભાવિા
હે જીવ,
સુંસારમાું મરણ સમયે
જીવને શરણ આપનાર કોઈ નર્થી.
માત્ર એક શભ/શદ્ધ િમવનું જ શરણ સત્ય છે.
તો આ શરીર, સ્ત્રી, માબાપ, પત્ર પધરવાર પર
તું શેનો આિાર રાખે છે.
તે તને શરણ આપી શકનાર નર્થી.
તું અધરહુંત ભગવુંત, ધસદ્ધ ભગવુંત, કેવળી ભગવુંત,
સાિ કે સાધ્વી ભગવુંત કે કેવળી ભગવુંતે
પરુપેલા િમવનું શરણ લે.
આ ાર શરણા વ્યવહારર્થી છે
પણ ધનશ્ચયર્થી તો પોતાના આત્માનું જ શરણ લેવાનું છે.
આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 3
3. સંસાર ભાવિા
હે જીવ,
સુંસારસમદ્રમાું તેં સવવ ભવ અનુંતી વાર કયાવ છે.
નરક ગધતમાું ધતયં ગધતમાું,
મનષ્ય ગધતમાું િેવગધતમાું
આ ારે ગધતમાું ક્ાુંય પણ સખ મળયું નર્થી.
એક સખ માત્ર પું મગધત અર્થાવત મોક્ષમાું છે.
હે જીવ, સુંસારર્થી ઉિાસીન ર્થઇને
પું મગધત પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય કર.
આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર.
4
4. એકત્વ ભાવિા
હે જીવ,
આત્મા સિા એકલો જ છે.
જન્મમાું તર્થા મરણમાું એકલો છે.
તેનો કોઇ સુંગી નર્થી.
તે સખ-િ:ખ ભોગવવામાું એકલો,
સુંસારભ્રમણ કરવામાું એકલો,
ધનવાવણ ર્થવામાું પણ એકલો,
સિા આત્મા એકલો જ રહે છે,
તારા પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લે
એવું હુંમેસાું ધવ ાર.
5
5. અન્યત્વ ભાવિા
હે જીવ,
સુંસારમાું જેટલા પિાર્થો છે
બિા જિા જિા છે,
કોઇ પિાર્થવ બીજા કોઇ પિાર્થવમાું મળેલો નર્થી.
આ સુંસારમાું કોઈ કોઈનું નર્થી. સવવ પોતાર્થી પર છે.
પોતે પોતાના ધસવાય
બીજાનું કુંઇ કરી શકતો નર્થી.
અન્યનું કાયવ કરતાું
ધનધમત્ત તરીકે કરી રહ્યો છે એમ ધવ ાર.
આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 6
Ad

Recommended

હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
 
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxssuserafa06a
 
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxssuserafa06a
 
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxssuserafa06a
 
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxssuserafa06a
 
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
 
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxssuserafa06a
 
Religious Article in Gujarati
Religious Article in GujaratiReligious Article in Gujarati
Religious Article in Gujaratihitraj29
 

More Related Content

Similar to 9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx

1.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-12
1.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-121.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-12
1.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-12manoj parmar
 
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
 
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
 
ઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxssuserafa06a
 
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
 
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxssuserafa06a
 

Similar to 9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx (8)

1.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-12
1.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-121.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-12
1.નઇતાલિમનું છાત્રાલય”વિશ્વ શાંતિનું ધરુવાડીયું 6-2-12
 
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
 
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
 
ઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
 
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
 
Gandhian phylosophy
Gandhian phylosophyGandhian phylosophy
Gandhian phylosophy
 
Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)
Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)
Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)
 
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
 

More from ssuserafa06a

સંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
 
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
 
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxssuserafa06a
 
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxssuserafa06a
 
ઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxssuserafa06a
 
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxssuserafa06a
 
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxssuserafa06a
 
vis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxssuserafa06a
 
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxssuserafa06a
 
001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptxssuserafa06a
 
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxssuserafa06a
 
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxssuserafa06a
 
યાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxssuserafa06a
 
હું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxssuserafa06a
 
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxssuserafa06a
 
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxssuserafa06a
 
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxssuserafa06a
 
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxssuserafa06a
 
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxssuserafa06a
 

More from ssuserafa06a (19)

સંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptx
 
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
 
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
 
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
 
ઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
 
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
 
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
 
vis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
 
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
 
001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
 
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
 
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
 
યાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
 
હું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
 
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
 
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
 
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
 
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
 
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
 

9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx

 • 2. 1. અનિત્ય ભાવિા હે જીવ સુંસારની સમસ્ત વસ્તઓ શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કટુંબ, પધરવારાધિ સવવ ધવનાશી છે. તારો મૂળ િમવ અધવનાશી છે ધવનાશી પિાર્થોનો સુંબુંિ છોડી િે. તેનાર્થી પાછો વળ. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 2
 • 3. 2. અશરણ ભાવિા હે જીવ, સુંસારમાું મરણ સમયે જીવને શરણ આપનાર કોઈ નર્થી. માત્ર એક શભ/શદ્ધ િમવનું જ શરણ સત્ય છે. તો આ શરીર, સ્ત્રી, માબાપ, પત્ર પધરવાર પર તું શેનો આિાર રાખે છે. તે તને શરણ આપી શકનાર નર્થી. તું અધરહુંત ભગવુંત, ધસદ્ધ ભગવુંત, કેવળી ભગવુંત, સાિ કે સાધ્વી ભગવુંત કે કેવળી ભગવુંતે પરુપેલા િમવનું શરણ લે. આ ાર શરણા વ્યવહારર્થી છે પણ ધનશ્ચયર્થી તો પોતાના આત્માનું જ શરણ લેવાનું છે. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 3
 • 4. 3. સંસાર ભાવિા હે જીવ, સુંસારસમદ્રમાું તેં સવવ ભવ અનુંતી વાર કયાવ છે. નરક ગધતમાું ધતયં ગધતમાું, મનષ્ય ગધતમાું િેવગધતમાું આ ારે ગધતમાું ક્ાુંય પણ સખ મળયું નર્થી. એક સખ માત્ર પું મગધત અર્થાવત મોક્ષમાું છે. હે જીવ, સુંસારર્થી ઉિાસીન ર્થઇને પું મગધત પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય કર. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 4
 • 5. 4. એકત્વ ભાવિા હે જીવ, આત્મા સિા એકલો જ છે. જન્મમાું તર્થા મરણમાું એકલો છે. તેનો કોઇ સુંગી નર્થી. તે સખ-િ:ખ ભોગવવામાું એકલો, સુંસારભ્રમણ કરવામાું એકલો, ધનવાવણ ર્થવામાું પણ એકલો, સિા આત્મા એકલો જ રહે છે, તારા પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લે એવું હુંમેસાું ધવ ાર. 5
 • 6. 5. અન્યત્વ ભાવિા હે જીવ, સુંસારમાું જેટલા પિાર્થો છે બિા જિા જિા છે, કોઇ પિાર્થવ બીજા કોઇ પિાર્થવમાું મળેલો નર્થી. આ સુંસારમાું કોઈ કોઈનું નર્થી. સવવ પોતાર્થી પર છે. પોતે પોતાના ધસવાય બીજાનું કુંઇ કરી શકતો નર્થી. અન્યનું કાયવ કરતાું ધનધમત્ત તરીકે કરી રહ્યો છે એમ ધવ ાર. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 6
 • 7. 6. અશધ ભાવના હે જીવ, આ શરીર અપધવત્ર છે આ શરીર સિૈવ નવદ્વારર્થી વહેતા મળ-મૂત્રનો ખજાનો મહા અશધ રૂપ છે. જ્યારે આત્મા જ્ઞાનમય મહા પધવત્ર છે. એ શરીરર્થી તું ન્યારો છે. તું એ શરીર પર રાગ ન કર. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 7
 • 8. 7. આસ્રવ ભાવિા હે જીવ, રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, ધમથ્યાત્વ, અધવરતી, પ્રમાિ, કષાય, યોગ ઇત્યાધિક આસ્રવ (કમોના આગમન)ના કારણો છે. આ ભેિો વડે આ જીવ હુંમેસાું કમોનો આસ્રવ કયાવ કરે છે. તારે એનાર્થી ેતતા રહી િૂર રહેવાનું છે. જ્યાું સિી (શદ્ધભાવરૂપ સુંવર વડે) તે આસ્રવોનો ત્યાગ ન ર્થાય ત્યાું સિી આ જીવ સુંસારમાુંર્થી છ ૂ ટી શકતો નર્થી. માટે આસ્રવોિો ત્યાગ કર. આ જાતિં વારંવાર ન ંતવિ કર. 8
 • 9. 8 સંવર ભાવિા હે જીવ, કમોના આગમનને રોકવું તેને જ સુંવર કહે છે. આ સુંવર જ સુંસારર્થી છોડાવનાર અને મોક્ષમાું પહોું ાડનાર છે. પાું મહાવ્રત, પાું સધમધત, ત્રણ ગધપ્ત, િશ યધતિમવ, બાર ભાવના, બાવીસ પધરષહ, પાું પ્રકારના ાધરત્ર, અપ્રમત્ત િશા, વીતરાગતા, શદ્ધ યોગાધિ ‐ એ બિા સુંવરના કારણ છે. હે જીવ, આ બિા કારણોને િારણ કરી સુંવરની પ્રાધપ્ત કર, કે જેર્થી તું કમવ મક્ત ર્થઇશ. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 9
 • 10. 9. નિર્જરા ભાવિા હે જીવ, કમોના એક િેશનો ક્ષય ર્થવો તેને ધનજવરા કહે છે. આ ધનજવરા બે પ્રકારની છે. સધવપાક ધનજવરા અને અધવપાક ધનજવરા. સધવપાક ધનજવરા તો સુંસારના સમસ્ત જીવોને સિૈવ ર્થયા જ કરે છે. પણ તરત જ નવા કમવ બુંિાવાર્થી કમવ મક્ત ર્થવાતું નર્થી. અધવપાક ધનજવરા તપ વગેરે કરવાર્થી જ ર્થાય છે. અને અધવપાક ધનજવરા ધવના જીવ સુંસારર્થી મક્ત ર્થઇ શક્તો નર્થી. માટે હે, મોક્ષાર્થી જીવ આ અનવપાક નિર્જરા અવશ્ય કરવાિં વારંવાર ન ંતવિ કર. 10
 • 11. 10. લોક ભાવિા હે જીવ, આ અનાધિ લોક કોઇએ બનાવ્યો નર્થી, કોઇ એનો રક્ષક નર્થી કે કોઇ એનો નાશ કરનાર નર્થી. આ લોક ૌિ રાજ પ્રમાણ છે અને તેના ત્રણ ભાગ છે. અિોલોક, મધ્યલોક અને ઉધ્વવલોક. આ ત્રણે લોકમાું ધસદ્ધધશલા ધસવાય ક્ાુંય સખનો અુંશ પણ નર્થી, પણ એ મહાન િ:ખની ખાણ છે. આ જીવ અનાધિકાળર્થી આ ત્રણ લોકમાું ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. આ ધનવાસ ક્ારે ટૂટે એવો વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 11
 • 12. 11. બોનિદ્દલજભ ભાવિા હે જીવ, સુંસારમાું બિી જ વસ્તઓ સલભ છે. જો કાુંઇ િલવભ અને કધિન હોય તો તે છે સમ્યક્િશવન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ ાધરત્ર, અને સવવધવરધતપધરણામરૂપ િમવની પ્રાધપ્ત. હે આત્મા! તને મનષ્યભવ, સકળજન્મ, નીરોગી શરીર, પધરપૂણવ ઇધન્દ્રયો, લાુંબું આયષ્ય, અને સદ્ગરુનો સમાગમ, આ બિી સામગ્રી મળી છે તો હવે, ઉત્તમ સમયને વ્યર્થવ ન ગમાવ. તું શીધ્ર કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા શદ્ધ પરુષાર્થવ કર. કેવળજ્ઞાન ધવના આ જીવને મોક્ષ મળી શકતો નર્થી. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 12
 • 13. 12. િમજભાવિા હે જીવ, વાસ્તવમાું સખ આપનારી વસ્ત એક િમવ જ છે. િમવ પામવા માટે (એવા એક) પરુષને શોિ કે જેનામાું રાગ અને દ્વેષનો સવવર્થા ધવલય ર્થયો હોય. પ્રત્યેક વસ્તનો જે સ્વભાવ છે તેને જ િમવ કહે છે. જ્યારે દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવમાું પધરણમન કરે છે ત્યારે તે સખી અને અને શદ્ધ કહેવાય છે. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 13
 • 14. 12. િમજભાવિા હે જીવ, આ આત્માનો જે જ્ઞાનગણ છે તે જ એનો િમવ છે. જ્યાું સિી તે જ્ઞાનિમવનો, અર્થવા સમ્યગ્િશવન, સમ્યગજ્ઞાન, સમ્યક્ ાધરત્ર એ ત્રણે િમોનો પૂણવ ધવકાસ નધહ ર્થાય ત્યાું સિી આ આત્મા સુંસારના બુંિનમાુંર્થી છ ૂ ટી શકતો નર્થી. માટે ફરી પસ્તાવો કરવો ન પડે તેવી િરેક જાતની ગોિવણ કર. આ જાતનું વારુંવાર ધ ુંતવન કર. 14