SlideShare a Scribd company logo
List Ignaciju na
filadelfičanow
KAPITEL 1
1 Ignacij, kotryž mjenuje so tež Theophorus, na cyrkej Božu, Wótca, a
našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, kotraž je w Philadelphiji w Aziji;
Smilnosć je docpěła, kotraž je so w Božej narodnosći kruće dźeržała a so
přeco bóle na pasionje našeho Knjeza wjeseli a je přez jeho zrowastaće
we wšej smilnosći napjelnjena: kotraž tež ja sym w kreji Jezusa
Chrystusa strowiła, kotraž je naša wěčna a njewomazana wjesełosć;
Wosebje hdyž su z biskopom jedne, a měšnicy, kotřiž z nim su, a
diakonojo, kotřiž su po zmyslenju Jězusa Chrystusa pomjenowani; kotruž
je po swojej swójskej woli we wšej swjatočnosći přez swojeho Swjateho
Ducha sudźił:
2 Kotry biskop, kotrehož znaju, je tute wulke zastojnstwo mjez wami
docpěł, nic ze sebje samoho, ani přez čłowjekow ani z hordosće sławy;
Ale přez Božu lubosć, Wótca a našeho Knjeza Jezusa Chrystusa.
3 jeho poměrnosć wobdźiwuju; Kotryž zamóže přez swoje mjelčenje ze
wšěm swojim hordoznym rěčenjom wjace činić hač druzy. Přetož wón je
přikazam připasał, kaž harfa jich truny.
4 Tehodla waži sej moja duša jeje zmyslenje před Bohom najzbožowniša,
dokelž wě, zo je we wšej počinku płódna a dospołna. Połna wobstajnosće,
swobodne wot rozpalitosće a po wšěm poměrnosći žiweho Boha.
5 Tohodla, kaž to dźěćom swětła a wěrnosće přistojnje; do pačenjow a
wopačnych wučby ćěkać; Hdźe pak je waš pastyr, tam slědujeće kaž
wowcy.
6 Přetož je wjele wjelkow, kotrež so wěry hódne zdadźa, z wopačnym
spodobanjom wučenych wjesć, kotrež na Boži puć běža; Ale w
přezjednosći njebudu žane městno namakać.
7 Tehodla wzdajće so wot złych zelow, kotrež Jezus njewobleku; Tajke
njejsu sadźenje nana. Nic, zo bych pačenje mjez wami namakał, ale
kóždu družinu čistoty.
8 Přetož wšitcy, kotřiž su wot Boha a wot Jezusa Chrystusa, su tež pola
swojeho biskopa. A wšitcy, kotřiž so z želnosću do jednoty cyrkwje
wróća, tež tući maja słužownicy Boži, zo bychu po Jezusu žiwi byli.
9 Njedajće so zamylić, bratřa! Hdyž něchtó za tym sćěhuje, kiž šsma w
cyrkwi čini, wón kralestwo Bože njezdokonja. Hdyž něchtó druhemu
měnjenju wotpowěduje, tak njetrjechi wón z Pasionom Chrysta.
10 Tohodla ma waše prócowanje być, so na samsnej swjatej eucharistiji
wobdźělić.
11 Přetož dawa jenož jedne mjaso našeho Knjeza Jezusa Chrystusa; a
keluch w jednoće jeho kreje; wołtar;
12 Přetož dawa tež biskopa ze swojim presbyterijom a diakonow, mojich
sobuknjakow, zo byšće wšitko, štož činiće, po woli Božej činiće.
KAPITEL 2
1 Moji bratřa, lubosć, kotruž mam k wam, čini mje wo tak wjetše; a
dokelž mam wulke wjeselo na tebi, prócuju so, tebje před strachami
škitać; abo skerje nic, ale Jezus Chrystus; Na kotrehož sym wjazany, boju
so tak bóle, dokelž sym hišće jenož po puću k ćerpjenju.
2 Twoja modlitwa pak k Bohu dyrbi mje dokonjanu činić, zo bych dóstał
dźěl, kotryž je mi přez Božu smilnosć přidźěleny: k ewangelijej ćěkać
kaž k ćěłu Chrystusa; a japoštołam jako presbyterij cyrkwje.
3 Lubujmy tež profetow, dokelž su nas tež ewangelij a k nadźiji na
Chrystusa wjedli a jeho wočakowali.
4 W kotrymž tež wěrjachu, zo buchu w jednoće Jezusa Chrystusa
wuchowane; Běchu swjeći mužojo, kotřiž běchu hódni, być lubowani, a
kotřiž so dźiwachu;
5 kotrež su wo Jezusu Chrystusu swědčili a w ewangeliju našeje
zhromadneje nadźije zličili.
6 Hdyž pak wam něchtó židowski zakoń prěduje, da na njeho njesłucha;
Přetož je lěpje, Chrystusowu wučbu wot nětčeho dóstać, kotryž je
wobtřihany, hač židowstwo wot jednoho, kotryž njeje wobtřihany.
7 Hdy pak tón abo tamny wo Chrystusu Jezusu njerěči, zdadźa so mi
jenož jako pomniki a rowy mortwych być, na kotrychž su jenož mjena
ludźi napisane.
8 ćěka nětko lóze wuměłstwa a žrěbcy wjercha tutoho swěta; Zo njebyšće
w někajkim času wot jeho lesće pochwaleni byli we swojej smilnosći.
Ale přińdźće wšitcy hromadźe na městno z njedźělenej wutrobu.
9 A ja chwalu swojeho Boha, zo mam dobre swědomje přećiwo wam a
zo njemóžu so nichtó z was zjawnje abo priwatnje chwalić, zo sym jemu
w mnohim abo mało žel było.
10 A přeju wšitkim, z kotrymiž sym rěčał, zo njeby so stało z swědkom
přećiwo nim.
11 Přetož hdy bychu mje tež někotři po mjasu zamylili, da budźe tola
Duch, kiž je wot Boha, zamyleny; Wona wě, zwotkel přińdźe a dokal dźe,
a potajnstwa wutroby porokuja.
12 Ja płakach, jako mjez wami běch. Rjeknych z wulkim hłosom:
Starajće so wo biskopa, presbyterij a diakonow.
13 Nětko wěrjachu někotři, sym to prajił, zo bych pačenje doprědka wzał,
kotraž by mjez wami přińć dyrbjała.
14 wón pak je mój swědk, kotrehož dla sym w putach, kotrež wot žanoho
čłowjeka njeznajach. Ale Duch rěčeše a rěčeše na tute wašnje: Nječiń
ničo bjez biskopa.
15 Zdźeržće swoje ćěła jako templ Boži: Lubujće jednotu; Flucht vor
Divisionen; Budźće Chrystusowi, kaž wón to wot swojeho nana běše.
16 Sym potajkim činił, kaž je mi přistojne, jako čłowjek, kiž je k jednoće
zestajeny. Přetož hdźež je pačenje a hněw, tam Bóh njebydli.
17 Knjez pak wodawa wšitkim, kotřiž pokutu činja, hdyž so k jednoće
Božej a k radźe biskopa nawróća.
18 Přetož ja dowěrju na hnadu Jezusa Chrystusa, zo by was wuswobodźił
wot wšitkich putow.
19 Přiwšěm napominam was, ničo ze zwady činić, ale po přikazu
Chrystusa.
20 Wšako sym wo někotrych słyšała, kotřiž praja: Hdyž to w originalach
napisane njenamakam, njebudu wěrić, zo je w ewangeliju napisane. A
jako prajach: Napisane; Woni wotmołwjachu, što w jich sfalšowanych
wotpisach před nimaj ležeše.
21 Za mnje pak je Jezus Chrystus město wšitkich njezachodnych
pomnikow swěta; zhromadnje z tutymi njewomazanymi pomnikami, jeho
křižom a jeho smjerću a jeho zrowastanjenjom a wěru, kiž wot njeho je;
Přez kotrež přeju přez waše modlitwy woprawnjene być přeć.
22 měšnikow je woprawdźe dobrych; Ale wjele lěpši je wyši měšnik,
kotremuž je to najswjećiše dowěriło; A kotryž je sam z potajnstwami
Boha dowěrjeny.
23 Wón su durje Wótca; přez Abraham a Isaak a Jakub a wšitcy profetća
zastupitaj; Runje tak kaž japoštoljo a cyrkej.
24 A wšo to słuži jednoće, kotraž je wot Boha. Ewangelij pak ma
někotrych. štož w njej daloko pře wšě druhe dispensacije přesahuje;
mjenujcy zjewjenje našeho Wumóžnika, Knjeza Jezusa Chrystusa, jeho
ćerpjenje a jeho zrowastanjenje.
25 Přetož lubowani profetojo so na njeho powołachu; Ale ewangelij je
dokonjanosć njezachodnosće. Tehodla su wšitcy hromadźe dobri, hdyž z
lubosću wěriće.
KAPITEL 3
1 Štož nětk wosadu Antiochiskeje w Syriskej nastupa, da so mi praji, zo
su přez waše modlitwy a nutriny, kotrež maće w Jezusu Chrystusu k njej,
w měrje; Wam budźe jako cyrkej Boža přiznać, diakona ordinować,
kotryž jako pósłany Boži k nim dźe; Zo by so z nimi wjeselił, hdyž so
zeńdźe, a Bože mjeno překrasni.
2 chowalicy budź muž w Jezusu Chrystusu, kotryž budźe tajku słužbu
dostojny zadźeržany; A tež wy sami budźeće překrasnjeni.
3 Jeli pak sy zwólniwy, njeje ći njemóžne, zo by z hnadu Božej činił;
Kaž tež tamne susodne cyrkwje su jich pósłali, někotři biskopja, někotři
měšnicy a diakonojo.
4 Štož Philo, diakona Kilikiena, nastupa, tak słuži wón mi přeco hišće w
Božim słowje, hromadźe z Rheusom von Agathopolis, wosebje dobrym
čłowjekom, kiž je mi samo ze Syriskeje sćěhował, bjez toho zo by na
swoje žiwjenje dźiwał.
5 A ja sam dźakuju so Bohu za was, zo byšće je přiwzali, kaž knjez was
přijima. Ale tym, kotrychž su so wzdali, njech so přez hnadu Jezusa
Chrystusa wodadźa.
6 Smilnosć bratrow, kotřiž su w Troasu, strowi was, zwotkelž ja nětko
tež wot Burrhusa pisam, kiž bu wot tych z Ephesusa a Smyrna
česćowanja dla ze mnu pósłany.
7 Naš Knjez Jezus Chrystus jich česći; Na kotrehož so nadźijeja, runje
tak w mjasu kaž tež w duši a duchu; We wěrje, w lubosći, w jednotce.
Budź žiwy drje w Chrystusu Jezusu, našej zhromadnej nadźiji.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
 

Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. List Ignaciju na filadelfičanow KAPITEL 1 1 Ignacij, kotryž mjenuje so tež Theophorus, na cyrkej Božu, Wótca, a našeho Knjeza Jezusa Chrystusa, kotraž je w Philadelphiji w Aziji; Smilnosć je docpěła, kotraž je so w Božej narodnosći kruće dźeržała a so přeco bóle na pasionje našeho Knjeza wjeseli a je přez jeho zrowastaće we wšej smilnosći napjelnjena: kotraž tež ja sym w kreji Jezusa Chrystusa strowiła, kotraž je naša wěčna a njewomazana wjesełosć; Wosebje hdyž su z biskopom jedne, a měšnicy, kotřiž z nim su, a diakonojo, kotřiž su po zmyslenju Jězusa Chrystusa pomjenowani; kotruž je po swojej swójskej woli we wšej swjatočnosći přez swojeho Swjateho Ducha sudźił: 2 Kotry biskop, kotrehož znaju, je tute wulke zastojnstwo mjez wami docpěł, nic ze sebje samoho, ani přez čłowjekow ani z hordosće sławy; Ale přez Božu lubosć, Wótca a našeho Knjeza Jezusa Chrystusa. 3 jeho poměrnosć wobdźiwuju; Kotryž zamóže přez swoje mjelčenje ze wšěm swojim hordoznym rěčenjom wjace činić hač druzy. Přetož wón je přikazam připasał, kaž harfa jich truny. 4 Tehodla waži sej moja duša jeje zmyslenje před Bohom najzbožowniša, dokelž wě, zo je we wšej počinku płódna a dospołna. Połna wobstajnosće, swobodne wot rozpalitosće a po wšěm poměrnosći žiweho Boha. 5 Tohodla, kaž to dźěćom swětła a wěrnosće přistojnje; do pačenjow a wopačnych wučby ćěkać; Hdźe pak je waš pastyr, tam slědujeće kaž wowcy. 6 Přetož je wjele wjelkow, kotrež so wěry hódne zdadźa, z wopačnym spodobanjom wučenych wjesć, kotrež na Boži puć běža; Ale w přezjednosći njebudu žane městno namakać. 7 Tehodla wzdajće so wot złych zelow, kotrež Jezus njewobleku; Tajke njejsu sadźenje nana. Nic, zo bych pačenje mjez wami namakał, ale kóždu družinu čistoty. 8 Přetož wšitcy, kotřiž su wot Boha a wot Jezusa Chrystusa, su tež pola swojeho biskopa. A wšitcy, kotřiž so z želnosću do jednoty cyrkwje wróća, tež tući maja słužownicy Boži, zo bychu po Jezusu žiwi byli. 9 Njedajće so zamylić, bratřa! Hdyž něchtó za tym sćěhuje, kiž šsma w cyrkwi čini, wón kralestwo Bože njezdokonja. Hdyž něchtó druhemu měnjenju wotpowěduje, tak njetrjechi wón z Pasionom Chrysta. 10 Tohodla ma waše prócowanje być, so na samsnej swjatej eucharistiji wobdźělić. 11 Přetož dawa jenož jedne mjaso našeho Knjeza Jezusa Chrystusa; a keluch w jednoće jeho kreje; wołtar; 12 Přetož dawa tež biskopa ze swojim presbyterijom a diakonow, mojich sobuknjakow, zo byšće wšitko, štož činiće, po woli Božej činiće. KAPITEL 2 1 Moji bratřa, lubosć, kotruž mam k wam, čini mje wo tak wjetše; a dokelž mam wulke wjeselo na tebi, prócuju so, tebje před strachami škitać; abo skerje nic, ale Jezus Chrystus; Na kotrehož sym wjazany, boju so tak bóle, dokelž sym hišće jenož po puću k ćerpjenju. 2 Twoja modlitwa pak k Bohu dyrbi mje dokonjanu činić, zo bych dóstał dźěl, kotryž je mi přez Božu smilnosć přidźěleny: k ewangelijej ćěkać kaž k ćěłu Chrystusa; a japoštołam jako presbyterij cyrkwje. 3 Lubujmy tež profetow, dokelž su nas tež ewangelij a k nadźiji na Chrystusa wjedli a jeho wočakowali. 4 W kotrymž tež wěrjachu, zo buchu w jednoće Jezusa Chrystusa wuchowane; Běchu swjeći mužojo, kotřiž běchu hódni, być lubowani, a kotřiž so dźiwachu; 5 kotrež su wo Jezusu Chrystusu swědčili a w ewangeliju našeje zhromadneje nadźije zličili. 6 Hdyž pak wam něchtó židowski zakoń prěduje, da na njeho njesłucha; Přetož je lěpje, Chrystusowu wučbu wot nětčeho dóstać, kotryž je wobtřihany, hač židowstwo wot jednoho, kotryž njeje wobtřihany. 7 Hdy pak tón abo tamny wo Chrystusu Jezusu njerěči, zdadźa so mi jenož jako pomniki a rowy mortwych być, na kotrychž su jenož mjena ludźi napisane. 8 ćěka nětko lóze wuměłstwa a žrěbcy wjercha tutoho swěta; Zo njebyšće w někajkim času wot jeho lesće pochwaleni byli we swojej smilnosći. Ale přińdźće wšitcy hromadźe na městno z njedźělenej wutrobu. 9 A ja chwalu swojeho Boha, zo mam dobre swědomje přećiwo wam a zo njemóžu so nichtó z was zjawnje abo priwatnje chwalić, zo sym jemu w mnohim abo mało žel było. 10 A přeju wšitkim, z kotrymiž sym rěčał, zo njeby so stało z swědkom přećiwo nim. 11 Přetož hdy bychu mje tež někotři po mjasu zamylili, da budźe tola Duch, kiž je wot Boha, zamyleny; Wona wě, zwotkel přińdźe a dokal dźe, a potajnstwa wutroby porokuja. 12 Ja płakach, jako mjez wami běch. Rjeknych z wulkim hłosom: Starajće so wo biskopa, presbyterij a diakonow. 13 Nětko wěrjachu někotři, sym to prajił, zo bych pačenje doprědka wzał, kotraž by mjez wami přińć dyrbjała. 14 wón pak je mój swědk, kotrehož dla sym w putach, kotrež wot žanoho čłowjeka njeznajach. Ale Duch rěčeše a rěčeše na tute wašnje: Nječiń ničo bjez biskopa. 15 Zdźeržće swoje ćěła jako templ Boži: Lubujće jednotu; Flucht vor Divisionen; Budźće Chrystusowi, kaž wón to wot swojeho nana běše. 16 Sym potajkim činił, kaž je mi přistojne, jako čłowjek, kiž je k jednoće zestajeny. Přetož hdźež je pačenje a hněw, tam Bóh njebydli. 17 Knjez pak wodawa wšitkim, kotřiž pokutu činja, hdyž so k jednoće Božej a k radźe biskopa nawróća. 18 Přetož ja dowěrju na hnadu Jezusa Chrystusa, zo by was wuswobodźił wot wšitkich putow. 19 Přiwšěm napominam was, ničo ze zwady činić, ale po přikazu Chrystusa. 20 Wšako sym wo někotrych słyšała, kotřiž praja: Hdyž to w originalach napisane njenamakam, njebudu wěrić, zo je w ewangeliju napisane. A jako prajach: Napisane; Woni wotmołwjachu, što w jich sfalšowanych wotpisach před nimaj ležeše. 21 Za mnje pak je Jezus Chrystus město wšitkich njezachodnych pomnikow swěta; zhromadnje z tutymi njewomazanymi pomnikami, jeho křižom a jeho smjerću a jeho zrowastanjenjom a wěru, kiž wot njeho je; Přez kotrež přeju přez waše modlitwy woprawnjene być přeć. 22 měšnikow je woprawdźe dobrych; Ale wjele lěpši je wyši měšnik, kotremuž je to najswjećiše dowěriło; A kotryž je sam z potajnstwami Boha dowěrjeny. 23 Wón su durje Wótca; přez Abraham a Isaak a Jakub a wšitcy profetća zastupitaj; Runje tak kaž japoštoljo a cyrkej. 24 A wšo to słuži jednoće, kotraž je wot Boha. Ewangelij pak ma někotrych. štož w njej daloko pře wšě druhe dispensacije přesahuje; mjenujcy zjewjenje našeho Wumóžnika, Knjeza Jezusa Chrystusa, jeho ćerpjenje a jeho zrowastanjenje. 25 Přetož lubowani profetojo so na njeho powołachu; Ale ewangelij je dokonjanosć njezachodnosće. Tehodla su wšitcy hromadźe dobri, hdyž z lubosću wěriće. KAPITEL 3 1 Štož nětk wosadu Antiochiskeje w Syriskej nastupa, da so mi praji, zo su přez waše modlitwy a nutriny, kotrež maće w Jezusu Chrystusu k njej, w měrje; Wam budźe jako cyrkej Boža přiznać, diakona ordinować, kotryž jako pósłany Boži k nim dźe; Zo by so z nimi wjeselił, hdyž so zeńdźe, a Bože mjeno překrasni. 2 chowalicy budź muž w Jezusu Chrystusu, kotryž budźe tajku słužbu dostojny zadźeržany; A tež wy sami budźeće překrasnjeni. 3 Jeli pak sy zwólniwy, njeje ći njemóžne, zo by z hnadu Božej činił; Kaž tež tamne susodne cyrkwje su jich pósłali, někotři biskopja, někotři měšnicy a diakonojo. 4 Štož Philo, diakona Kilikiena, nastupa, tak słuži wón mi přeco hišće w Božim słowje, hromadźe z Rheusom von Agathopolis, wosebje dobrym čłowjekom, kiž je mi samo ze Syriskeje sćěhował, bjez toho zo by na swoje žiwjenje dźiwał. 5 A ja sam dźakuju so Bohu za was, zo byšće je přiwzali, kaž knjez was přijima. Ale tym, kotrychž su so wzdali, njech so přez hnadu Jezusa Chrystusa wodadźa. 6 Smilnosć bratrow, kotřiž su w Troasu, strowi was, zwotkelž ja nětko tež wot Burrhusa pisam, kiž bu wot tych z Ephesusa a Smyrna česćowanja dla ze mnu pósłany. 7 Naš Knjez Jezus Chrystus jich česći; Na kotrehož so nadźijeja, runje tak w mjasu kaž tež w duši a duchu; We wěrje, w lubosći, w jednotce. Budź žiwy drje w Chrystusu Jezusu, našej zhromadnej nadźiji.