SlideShare a Scribd company logo
Krataa a Ignatius
kyerɛw kɔmaa
Filadelfiafo
TI 1. NKYEKYƐMU
1 Ignatius a wɔsan frɛ no Theophorus no de kɔma Agya Nyankopɔn
ne yɛn Awurade Yesu Kristo asafo a ɛwɔ Filadelfia wɔ Asia no; ɛno
na wanya mmɔborɔhunu, a ɔde ne ho ahyɛ Onyankopɔn ayɔnkofa mu,
na wadi ahurisie daa wɔ yɛn Awurade amanehunu mu, na wanya
mmamu wɔ mmɔborɔhunu nyina ara mu denam ne wusɔreɛ so
anigyeɛ; titiriw sɛ wɔne bishop, ne presbyters a wɔka ne ho, ne asɔfo
a wɔayi wɔn sɛnea Yesu Kristo adwene te no wɔ biakoyɛ mu a; ɔno
na ɔde ne Honhom Kronkron agyina pintinn nyinaa mu sɛnea ɔno ara
pɛ.
2 Ɔsɔfopanyin bɛn na minim no na ɔnyaa saa ɔsom kɛseɛ no wɔ mo
mu, ɛnyɛ ɔno ara, na ɛnam nnipa so, anaa ɛnam animuonyam hunu
mu; na ɛnam Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo dɔ so.
3 Nea m’ani gye ne boasetɔ ho; a ɔnam ne kommyɛ so tumi de wɔn
nsɛm hunu nyinaa yɛ pii sen afoforo. Efisɛ ɔfata ahyɛde ahorow no
so, sɛnea sanku no fata ne hama ho.
4 Ɛno nti me kra bu n’adwene wɔ Onyankopɔn ho sɛ ɛyɛ anigyeɛ
kɛseɛ, ɛfiri sɛ ɔnim sɛ ɛso aba wɔ suban pa nyinaa mu, na ɛyɛ pɛ; nea
ɛkɔ so daa ahyɛ mu ma, a akɔnnɔ biara nni mu, na sɛnea Onyankopɔn
teasefo no ahobrɛase nyinaa te.
5 Ɛno nti sɛdeɛ ɛfata hann ne nokorɛ mma no; guan mpaapaemu ne
atoro nkyerɛkyerɛ; na baabi a mo nguanhwɛfoɔ wɔ no, ɛhɔ na monni
akyi sɛ nguan.
6 Efisɛ mpataku bebree wɔ hɔ a ɛte sɛ nea wɔfata sɛ wogye di wɔ
atoro anigye mu de wɔn a wotu mmirika wɔ Onyankopɔn kwan so no
kɔ nnommum mu; nanso apam no mu no, wɔrennya baabiara.
7 Enti montwe mo ho mfi nhabannuru bɔne a Yesu nsiesie ho; ɛfiri sɛ
saa ara na ɛnyɛ Agya no mfuo. Ɛnyɛ sɛ mahu mpaapaemu biara wɔ
mo mu, na mmom ahotew ahorow nyinaa.
8 Na wɔn a wɔfiri Onyankopɔn ne Yesu Kristo mu no, wɔn nso ka
wɔn bishop ho. Na dodoɔ no ara a wɔde adwensakyera bɛsan akɔ
asɔre no mu baakoyɛ mu no, yeinom mpo bɛyɛ Onyankopɔn nkoa,
ama wɔatena ase sɛdeɛ Yesu teɛ.
9 Anuanom, mommma wɔnnnaadaa mo; sɛ obi di deɛ ɔde
mpaapaemu ba asɔre no mu akyi a, ɔrennya Onyankopɔn ahennie no.
Sɛ obi nantew di adwene foforo biara akyi a, ɔmpene Kristo
amanehunu no so.
10 Enti momma mommɔ mmɔden sɛ mobɛdi adidi kronkron korɔ no
ara.
11 Na yɛn Awurade Yesu Kristo honam baako pɛ na ɛwɔ hɔ; ne
kuruwa baako wɔ ne mogya nkabom mu; afɔremuka biako;
12 Saa ara nso na ɔsɔfopanyin baako wɔ hɔ, ne ne mpaninfoɔ ne
asɔfo mpaninfoɔ a wɔyɛ me mfɛfoɔ nkoa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara a
mobɛyɛ no, moayɛ sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ teɛ.
TI 2. NKYERƐKYERƐMU
1 Me nuanom, ɔdɔ a mewɔ ma mo no ma meyɛ kɛse; na esiane sɛ
mewɔ anigye kɛse wɔ mo mu nti, mebɔ mmɔden sɛ mɛbɔ mo ho ban
afi asiane ho; anaa mmom ɛnyɛ me, na mmom Yesu Kristo; nea
wɔakyekyere me wɔ ne mu no, misuro kɛse, sɛ meda so ara wɔ
amanehunu kwan so nko.
2 Nanso mo mpaebɔ a mobɔ kɔ Onyankopɔn nkyɛn no bɛma mayɛ pɛ,
na manya saa kyɛfa a Onyankopɔn mmɔborohunu so de ama me no:
Guan kɔ Asɛmpa no mu sɛ Kristo honam; ne Asomafoɔ no sɛdeɛ ɛfa
asɔre no presbytery ho.
3 Momma yɛnnɔ adiyifoɔ no nso, ɛfiri sɛ wɔn nso na wɔadi yɛn anim
akɔ Asɛmpa no mu, na yɛanya Kristo mu anidasoɔ, na yɛahwɛ no
kwan.
4 Ɔno mu nso, ɔno na wɔgye diiɛ no, wɔgyee wɔn nkwa wɔ Yesu
Kristo baakoyɛ mu; na wɔyɛ nnipa kronkron, a wɔfata sɛ wɔdɔ wɔn,
na wonyaa wɔn nwanwa;
5 Wɔn a wɔanya adanseɛ afiri Yesu Kristo hɔ, na wɔakan wɔn wɔ
yɛn anidasoɔ Asɛmpa no mu.
6 Na sɛ obi ka Yudafoɔ mmara no kyerɛ mo a, munntie no; ɛfiri sɛ
ɛyɛ papa sɛ wobɛgye Kristo nkyerɛkyerɛ afiri deɛ wɔatwa twetia no
hɔ, sene Yudasom afiri deɛ wɔntwaa twetia nkyɛn.
7 Na sɛ obiako anaa ɔfoforo no nka Kristo Yesu ho asɛm a, ɛte sɛ nea
ɛte sɛ awufoɔ nkaedum ne adamoa a wɔatwerɛ nnipa din nko ara wɔ
so.
8 Enti monguan wiase yi mu bapɔmma no adwemmɔne ne afiri; anyɛ
saa a n’anifere nhyɛ mo so anyɛ mo nwini wɔ mo dɔ mu. Nanso
mommra mo nyinaa bom nkɔ baabi koro a momma mo akoma mu
mpaapaemu.
9 Na mehyira me Nyankopɔn sɛ mewɔ ahonim pa wɔ mo ho, na mo
mu biara nni nea ɔde bɛhoahoa ne ho wɔ baguam anaa kokoam, sɛ
mayɛ adesoa ama no wɔ pii anaa kakraa bi mu.
10 Na mepɛ sɛ wɔn a mabɔ wɔn ho nkɔmmɔ no nyinaa, sɛ ɛnna
ɔdanseni bi ntia wɔn.
11 Na ɛwom sɛ anka ebinom bɛdaadaa me wɔ honam mu de, nanso
honhom no fi Onyankopɔn hɔ no, wɔndaadaa me; ɛfiri sɛ ɛnim baabi
a ɛfiri ne baabi a ɛkɔ, na ɛka akoma mu ahintasɛm.
12 Meteɛm bere a na mewɔ mo mu no; Mede nne kɛse kasae: hwɛ
bishop, ne presbytery, ne deacons.
13 Afei ebinom susuwii sɛ mekaa yei sɛ mehunu mpaepaemu a ɛbɛba
mo mu no.
14 Nanso ɔno ne m’adansefoɔ a ne nti mede me ato afiase a na
mennim hwee mfi onipa biara hɔ. Nanso honhom no kasae, kaa saa
kwan yi so sɛ: Monnyɛ hwee a ɔsɔfopɔn no nka ho.
15 Monkora mo nipadua so sɛ Onyankopɔn asɔredan: Monnɔ
biakoyɛ; Guan akuw ahorow; Monyɛ Kristo akyidifo, sɛnea na ɔyɛ
n’Agya akyidifo no.
16 Enti meyɛɛ nea ɛfata me, sɛ onipa a wɔhyehyɛ no ma biakoyɛ. Na
baabi a mpaapaemu ne abufuw wɔ no, Onyankopɔn ntena.
17 Nanso Awurade de kyɛ wɔn a wɔsakyera nyina ara, sɛ wɔsan kɔ
Onyankopɔn baakoyɛ mu, ne bishop no agyinatukuo no nkyɛn a.
18 Na mede me ho ato Yesu Kristo adom mu sɛ ɔbɛde mo afiri nkoa
nyinaa mu.
19 Nanso metu mo fo sɛ mommma akasakasa mu nyɛ hwee, na
mmom sɛdeɛ Kristo nkyerɛkyerɛ teɛ.
20 Efisɛ mate bi a wɔka sɛ; gye sɛ mehu sɛ wɔatwerɛ no mfitiaseɛ no
mu a, merennye nni sɛ wɔatwerɛ no wɔ Asɛmpa no mu. Na bere a
mekaa sɛ: Wɔakyerɛw; wobuaa nea ɛda wɔn anim wɔ wɔn mfonini
ahorow a asɛe no mu.
21 Na me fam no, Yesu Kristo asi nkaedum a ɛnsɛee wɔ wiase
nyinaa ananmu; ne saa nkaedum a efĩ nnim no, n’asɛnnua, ne owuo,
ne owusɔreɛ, ne gyidie a ɛnam ne so no; ɛnam so na mepɛ sɛ wɔnam
mo mpaebɔ so bu me bem.
22 Asɔfo no ye ampa; nanso Ɔsɔfo Panyin a wɔde Kronkronbea
Kronkron no ahyɛ ne nsa no ye sen no koraa; na ɔno nko ara na wɔde
Onyankopɔn ahintasɛm ahyɛ ne nsa.
23 Ɔno ne Agya no pon; ɛnam so na Abraham ne Isak ne Yakob ne
adiyifoɔ nyinaa hyɛn mu; saa ara nso na Asomafoɔ, ne asɔre no nso.
24 Na saa nneɛma yi nyina ara kɔ baakoyɛ a ɛfiri Onyankopɔn hɔ no
so. Nanso Asɛmpa no wɔ bi. nea ɛwɔ mu a ɛboro mmere afoforo
nyinaa so koraa; ɛne sɛ, yɛn Agyenkwa, Awurade Yesu Kristo,
n’amanehunu ne ne wusɔreɛ a ɔdaa ne ho adi.
25 Na adiyifoɔ adɔfoɔ no kaa ne ho asɛm; nanso asɛmpa no ne pɛyɛ a
ɛnporɔw. Enti sɛ mode ɔdɔ gye di a, wɔn nyinaa bom yɛ papa.
TI 3. NKYERƐKYERƐMU
1 Na Antiokia asafo a ɛwɔ Siria no ho, ɛfiri sɛ wɔaka akyerɛ me sɛ
ɛnam mo mpaebɔ ne mo dwensɔtwaa a mowɔ mu wɔ Yesu Kristo mu
nti, ɛwɔ asomdwoeɛ mu; ɛbɛyɛ wo, sɛ Onyankopɔn asɔre no, sɛ
wobɛhyɛ deacon bi sɛ ɔnkɔ wɔn nkyɛn wɔ hɔ sɛ Onyankopɔn
ananmusifoɔ; na sɛ wohyiam a, ɔne wɔn ani begye, na wahyɛ
Onyankopɔn din anuonyam.
2 Nhyira nka onipa a ɔwɔ Yesu Kristo mu a wɔbɛhunu no sɛ ɔfata
ɔsom adwuma a ɛte saa; na wɔbɛhyɛ mo ankasa nso animuonyam.
3 Afei sɛ mopɛ a, ɛnyɛ nea ɛrentumi nyɛ yie sɛ mobɛyɛ yei ama
Onyankopɔn adom; sɛnea asɔre afoforo a ɛbemmɛn no nso asoma
wɔn, asɔfopɔn binom, asɔfo ne asɔfo binom.
4 Ɛdefa Kilikia sɔfohene Filo, onipa a ɔfata paa ho no, ɔda so ara som
me Onyankopɔn asɛm mu: ɔne Rheus a ofi Agatopolis, onipa pa
biako pɛ, a wadi m’akyi afi Siria mpo, na ɛnyɛ ne nkwa ho asɛm:
Eyinom nso di mo adanseɛ.
5 Na me ara meda Onyankopɔn ase sɛ mogye wɔn sɛdeɛ Awurade
begye mo no. Na wɔn a wɔbuu wɔn animtiaa no, wɔnam Yesu Kristo
adom so mfa wɔn bɔne nkyɛ wɔn.
6 Anuanom a wɔwɔ Troa no adɔe nkyia mo, na afei nso merekyerɛw
Burrhus a Efeso ne Smirnafo kaa me ho no ho asɛm fi hɔ.
7 Yɛn Awurade Yesu Kristo nhyɛ wɔn ni; ɔno na wɔhwɛ no kwan,
ɔhonam ne ɔkra ne honhom mu; gyidi mu, ɔdɔ mu, biakoyɛ mu.
Farewell wɔ Kristo Yesu mu yɛn anidaso a yɛbom yɛ.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSomali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
 
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
 
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSomali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Krataa a Ignatius kyerɛw kɔmaa Filadelfiafo TI 1. NKYEKYƐMU 1 Ignatius a wɔsan frɛ no Theophorus no de kɔma Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo asafo a ɛwɔ Filadelfia wɔ Asia no; ɛno na wanya mmɔborɔhunu, a ɔde ne ho ahyɛ Onyankopɔn ayɔnkofa mu, na wadi ahurisie daa wɔ yɛn Awurade amanehunu mu, na wanya mmamu wɔ mmɔborɔhunu nyina ara mu denam ne wusɔreɛ so anigyeɛ; titiriw sɛ wɔne bishop, ne presbyters a wɔka ne ho, ne asɔfo a wɔayi wɔn sɛnea Yesu Kristo adwene te no wɔ biakoyɛ mu a; ɔno na ɔde ne Honhom Kronkron agyina pintinn nyinaa mu sɛnea ɔno ara pɛ. 2 Ɔsɔfopanyin bɛn na minim no na ɔnyaa saa ɔsom kɛseɛ no wɔ mo mu, ɛnyɛ ɔno ara, na ɛnam nnipa so, anaa ɛnam animuonyam hunu mu; na ɛnam Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo dɔ so. 3 Nea m’ani gye ne boasetɔ ho; a ɔnam ne kommyɛ so tumi de wɔn nsɛm hunu nyinaa yɛ pii sen afoforo. Efisɛ ɔfata ahyɛde ahorow no so, sɛnea sanku no fata ne hama ho. 4 Ɛno nti me kra bu n’adwene wɔ Onyankopɔn ho sɛ ɛyɛ anigyeɛ kɛseɛ, ɛfiri sɛ ɔnim sɛ ɛso aba wɔ suban pa nyinaa mu, na ɛyɛ pɛ; nea ɛkɔ so daa ahyɛ mu ma, a akɔnnɔ biara nni mu, na sɛnea Onyankopɔn teasefo no ahobrɛase nyinaa te. 5 Ɛno nti sɛdeɛ ɛfata hann ne nokorɛ mma no; guan mpaapaemu ne atoro nkyerɛkyerɛ; na baabi a mo nguanhwɛfoɔ wɔ no, ɛhɔ na monni akyi sɛ nguan. 6 Efisɛ mpataku bebree wɔ hɔ a ɛte sɛ nea wɔfata sɛ wogye di wɔ atoro anigye mu de wɔn a wotu mmirika wɔ Onyankopɔn kwan so no kɔ nnommum mu; nanso apam no mu no, wɔrennya baabiara. 7 Enti montwe mo ho mfi nhabannuru bɔne a Yesu nsiesie ho; ɛfiri sɛ saa ara na ɛnyɛ Agya no mfuo. Ɛnyɛ sɛ mahu mpaapaemu biara wɔ mo mu, na mmom ahotew ahorow nyinaa. 8 Na wɔn a wɔfiri Onyankopɔn ne Yesu Kristo mu no, wɔn nso ka wɔn bishop ho. Na dodoɔ no ara a wɔde adwensakyera bɛsan akɔ asɔre no mu baakoyɛ mu no, yeinom mpo bɛyɛ Onyankopɔn nkoa, ama wɔatena ase sɛdeɛ Yesu teɛ. 9 Anuanom, mommma wɔnnnaadaa mo; sɛ obi di deɛ ɔde mpaapaemu ba asɔre no mu akyi a, ɔrennya Onyankopɔn ahennie no. Sɛ obi nantew di adwene foforo biara akyi a, ɔmpene Kristo amanehunu no so. 10 Enti momma mommɔ mmɔden sɛ mobɛdi adidi kronkron korɔ no ara. 11 Na yɛn Awurade Yesu Kristo honam baako pɛ na ɛwɔ hɔ; ne kuruwa baako wɔ ne mogya nkabom mu; afɔremuka biako; 12 Saa ara nso na ɔsɔfopanyin baako wɔ hɔ, ne ne mpaninfoɔ ne asɔfo mpaninfoɔ a wɔyɛ me mfɛfoɔ nkoa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara a mobɛyɛ no, moayɛ sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ teɛ. TI 2. NKYERƐKYERƐMU 1 Me nuanom, ɔdɔ a mewɔ ma mo no ma meyɛ kɛse; na esiane sɛ mewɔ anigye kɛse wɔ mo mu nti, mebɔ mmɔden sɛ mɛbɔ mo ho ban afi asiane ho; anaa mmom ɛnyɛ me, na mmom Yesu Kristo; nea wɔakyekyere me wɔ ne mu no, misuro kɛse, sɛ meda so ara wɔ amanehunu kwan so nko. 2 Nanso mo mpaebɔ a mobɔ kɔ Onyankopɔn nkyɛn no bɛma mayɛ pɛ, na manya saa kyɛfa a Onyankopɔn mmɔborohunu so de ama me no: Guan kɔ Asɛmpa no mu sɛ Kristo honam; ne Asomafoɔ no sɛdeɛ ɛfa asɔre no presbytery ho. 3 Momma yɛnnɔ adiyifoɔ no nso, ɛfiri sɛ wɔn nso na wɔadi yɛn anim akɔ Asɛmpa no mu, na yɛanya Kristo mu anidasoɔ, na yɛahwɛ no kwan. 4 Ɔno mu nso, ɔno na wɔgye diiɛ no, wɔgyee wɔn nkwa wɔ Yesu Kristo baakoyɛ mu; na wɔyɛ nnipa kronkron, a wɔfata sɛ wɔdɔ wɔn, na wonyaa wɔn nwanwa; 5 Wɔn a wɔanya adanseɛ afiri Yesu Kristo hɔ, na wɔakan wɔn wɔ yɛn anidasoɔ Asɛmpa no mu. 6 Na sɛ obi ka Yudafoɔ mmara no kyerɛ mo a, munntie no; ɛfiri sɛ ɛyɛ papa sɛ wobɛgye Kristo nkyerɛkyerɛ afiri deɛ wɔatwa twetia no hɔ, sene Yudasom afiri deɛ wɔntwaa twetia nkyɛn. 7 Na sɛ obiako anaa ɔfoforo no nka Kristo Yesu ho asɛm a, ɛte sɛ nea ɛte sɛ awufoɔ nkaedum ne adamoa a wɔatwerɛ nnipa din nko ara wɔ so. 8 Enti monguan wiase yi mu bapɔmma no adwemmɔne ne afiri; anyɛ saa a n’anifere nhyɛ mo so anyɛ mo nwini wɔ mo dɔ mu. Nanso mommra mo nyinaa bom nkɔ baabi koro a momma mo akoma mu mpaapaemu. 9 Na mehyira me Nyankopɔn sɛ mewɔ ahonim pa wɔ mo ho, na mo mu biara nni nea ɔde bɛhoahoa ne ho wɔ baguam anaa kokoam, sɛ mayɛ adesoa ama no wɔ pii anaa kakraa bi mu. 10 Na mepɛ sɛ wɔn a mabɔ wɔn ho nkɔmmɔ no nyinaa, sɛ ɛnna ɔdanseni bi ntia wɔn. 11 Na ɛwom sɛ anka ebinom bɛdaadaa me wɔ honam mu de, nanso honhom no fi Onyankopɔn hɔ no, wɔndaadaa me; ɛfiri sɛ ɛnim baabi a ɛfiri ne baabi a ɛkɔ, na ɛka akoma mu ahintasɛm. 12 Meteɛm bere a na mewɔ mo mu no; Mede nne kɛse kasae: hwɛ bishop, ne presbytery, ne deacons. 13 Afei ebinom susuwii sɛ mekaa yei sɛ mehunu mpaepaemu a ɛbɛba mo mu no. 14 Nanso ɔno ne m’adansefoɔ a ne nti mede me ato afiase a na mennim hwee mfi onipa biara hɔ. Nanso honhom no kasae, kaa saa kwan yi so sɛ: Monnyɛ hwee a ɔsɔfopɔn no nka ho. 15 Monkora mo nipadua so sɛ Onyankopɔn asɔredan: Monnɔ biakoyɛ; Guan akuw ahorow; Monyɛ Kristo akyidifo, sɛnea na ɔyɛ n’Agya akyidifo no. 16 Enti meyɛɛ nea ɛfata me, sɛ onipa a wɔhyehyɛ no ma biakoyɛ. Na baabi a mpaapaemu ne abufuw wɔ no, Onyankopɔn ntena. 17 Nanso Awurade de kyɛ wɔn a wɔsakyera nyina ara, sɛ wɔsan kɔ Onyankopɔn baakoyɛ mu, ne bishop no agyinatukuo no nkyɛn a. 18 Na mede me ho ato Yesu Kristo adom mu sɛ ɔbɛde mo afiri nkoa nyinaa mu. 19 Nanso metu mo fo sɛ mommma akasakasa mu nyɛ hwee, na mmom sɛdeɛ Kristo nkyerɛkyerɛ teɛ. 20 Efisɛ mate bi a wɔka sɛ; gye sɛ mehu sɛ wɔatwerɛ no mfitiaseɛ no mu a, merennye nni sɛ wɔatwerɛ no wɔ Asɛmpa no mu. Na bere a mekaa sɛ: Wɔakyerɛw; wobuaa nea ɛda wɔn anim wɔ wɔn mfonini ahorow a asɛe no mu. 21 Na me fam no, Yesu Kristo asi nkaedum a ɛnsɛee wɔ wiase nyinaa ananmu; ne saa nkaedum a efĩ nnim no, n’asɛnnua, ne owuo, ne owusɔreɛ, ne gyidie a ɛnam ne so no; ɛnam so na mepɛ sɛ wɔnam mo mpaebɔ so bu me bem. 22 Asɔfo no ye ampa; nanso Ɔsɔfo Panyin a wɔde Kronkronbea Kronkron no ahyɛ ne nsa no ye sen no koraa; na ɔno nko ara na wɔde Onyankopɔn ahintasɛm ahyɛ ne nsa. 23 Ɔno ne Agya no pon; ɛnam so na Abraham ne Isak ne Yakob ne adiyifoɔ nyinaa hyɛn mu; saa ara nso na Asomafoɔ, ne asɔre no nso. 24 Na saa nneɛma yi nyina ara kɔ baakoyɛ a ɛfiri Onyankopɔn hɔ no so. Nanso Asɛmpa no wɔ bi. nea ɛwɔ mu a ɛboro mmere afoforo nyinaa so koraa; ɛne sɛ, yɛn Agyenkwa, Awurade Yesu Kristo, n’amanehunu ne ne wusɔreɛ a ɔdaa ne ho adi. 25 Na adiyifoɔ adɔfoɔ no kaa ne ho asɛm; nanso asɛmpa no ne pɛyɛ a ɛnporɔw. Enti sɛ mode ɔdɔ gye di a, wɔn nyinaa bom yɛ papa. TI 3. NKYERƐKYERƐMU 1 Na Antiokia asafo a ɛwɔ Siria no ho, ɛfiri sɛ wɔaka akyerɛ me sɛ ɛnam mo mpaebɔ ne mo dwensɔtwaa a mowɔ mu wɔ Yesu Kristo mu nti, ɛwɔ asomdwoeɛ mu; ɛbɛyɛ wo, sɛ Onyankopɔn asɔre no, sɛ wobɛhyɛ deacon bi sɛ ɔnkɔ wɔn nkyɛn wɔ hɔ sɛ Onyankopɔn ananmusifoɔ; na sɛ wohyiam a, ɔne wɔn ani begye, na wahyɛ Onyankopɔn din anuonyam. 2 Nhyira nka onipa a ɔwɔ Yesu Kristo mu a wɔbɛhunu no sɛ ɔfata ɔsom adwuma a ɛte saa; na wɔbɛhyɛ mo ankasa nso animuonyam. 3 Afei sɛ mopɛ a, ɛnyɛ nea ɛrentumi nyɛ yie sɛ mobɛyɛ yei ama Onyankopɔn adom; sɛnea asɔre afoforo a ɛbemmɛn no nso asoma wɔn, asɔfopɔn binom, asɔfo ne asɔfo binom. 4 Ɛdefa Kilikia sɔfohene Filo, onipa a ɔfata paa ho no, ɔda so ara som me Onyankopɔn asɛm mu: ɔne Rheus a ofi Agatopolis, onipa pa biako pɛ, a wadi m’akyi afi Siria mpo, na ɛnyɛ ne nkwa ho asɛm: Eyinom nso di mo adanseɛ. 5 Na me ara meda Onyankopɔn ase sɛ mogye wɔn sɛdeɛ Awurade begye mo no. Na wɔn a wɔbuu wɔn animtiaa no, wɔnam Yesu Kristo adom so mfa wɔn bɔne nkyɛ wɔn. 6 Anuanom a wɔwɔ Troa no adɔe nkyia mo, na afei nso merekyerɛw Burrhus a Efeso ne Smirnafo kaa me ho no ho asɛm fi hɔ. 7 Yɛn Awurade Yesu Kristo nhyɛ wɔn ni; ɔno na wɔhwɛ no kwan, ɔhonam ne ɔkra ne honhom mu; gyidi mu, ɔdɔ mu, biakoyɛ mu. Farewell wɔ Kristo Yesu mu yɛn anidaso a yɛbom yɛ.