SlideShare a Scribd company logo
Ignatiusyň
Filadelfiýalylara ýazan
haty
1-nji bap
1 Teofor diýlip atlandyrylýan Ignatius, Ata Hudaýyň ybadathanasyna
we Aziýanyň Filadelfiýada ýerleşýän Rebbimiz Isa Mesihine; rehim-
şepagat gazanan, Taňrynyň ylalaşygynda berkidilen we Rebbimiziň
hyjuwyna hemişe begenýän we direlmegi bilen ähli rehimdarlykda
ýerine ýetirilen: Bu hem baky we haram bolmadyk Isa Mesihiň
ganynda salam berýärin. şatlyk; esasanam ýepiskop, ýanyndaky
presbiterler we Isa Mesihiň pikirine görä bellenen diakonlar bilen
agzybir bolsa; Öz Mukaddes Ruhy bilen öz islegine görä çözdi:
2 Haýsy ýepiskopyň arasynda bu beýik gullugy, ne özi, ne adamlar,
ne-de biderek şöhrat üçin alandygyny bilýärin; emma Ata Hudaýyň
we Rebbimiz Isa Mesihiň söýgüsi bilen.
3 Kimiň aramlygyna haýran; dymmagy bilen, biderek gürlemekleri
bilen beýlekilerden has köp zat edip bilýän. Sebäbi ol sazlara arfa
ýaly buýruklara laýyk gelýär.
4 Şonuň üçin janym, ähli fazyletde miweli we kämildigini bilip,
Hudaýa bolan pikirini iň bagtly hasaplaýar; yzygiderlilikden doly,
hyjuwdan azat we diri Taňrynyň ortaça pikirine görä.
5 Şonuň üçin çagalara ýagtylygyň we hakykatyň bolşy ýaly;
bölünişiklerden we ýalan taglymatlardan gaçmak; çopanyňyz nirede
bolsa, goýun ýaly yzarlaň.
6 Sebäbi ýalan lezzet bilen ynanmaga mynasyp görünýän möjekler
köp, Hudaýyň ýolunda ylgaýanlary ýesir alýarlar; Emma ylalaşykda
ýer tapmazlar.
7 Şonuň üçin Isanyň geýmeýän erbet otlaryndan saklanyň; sebäbi
bular Atanyň ekişi däl. Araňyzda haýsydyr bir bölünişik tapanym
däl-de, eýsem her hili arassalyk.
8 Çünki Hudaýyň we Isa Mesihiň hemmesi ýepiskopyň ýanyndadyr.
Toba edenleriň köpüsi ýygnagyň agzybirligine gaýdyp gelerler, hatda
Isa hem ýaşamaklary üçin Hudaýyň gullary bolarlar.
9 Doganlar, aldanmaň; kimdir biri ýygnakda bölünişik döredýän
bolsa, Hudaýyň Patyşalygyny miras almaz. Kimdir biri başga
pikirlerden ýörese, Mesihiň hyjuwy bilen razylaşmaýar.
10 Şonuň üçin şol bir mukaddes euharistiň hemmesini iýmäge
synanyşyň.
11 Çünki Rebbimiz Isa Mesihiň diňe bir teni bar. ganynyň
agzybirliginde bir käse; bir gurbanlyk sypasy;
12 Şeýle hem, bir ýepiskop, preswiteriýasy we meniň
hyzmatkärlerim diakonlar bar, näme etseňizem, Hudaýyň islegine
görä edip bilersiňiz.
2-nji bap
1 Doganlarym, saňa bolan söýgim meni hasam ulaldýar; we sizde uly
şatlyk, sizi howpdan goramaga çalyşýaryn; has dogrusy men däl, Isa
Mesih; kim bilen baglananymda, diňe ejir çekmegiň ýolunda
bolanym üçin has gorkýaryn.
2 Godöne Taňrynyň merhemeti bilen maňa berlen bölüme ýetmegim
üçin Hudaýa eden dilegiňiz meni kämilleşdirer: Mesihiň teni ýaly
Hoş Habara gaçmak; ýygnagyň presbiteriýasy hakda resullara.
3 Geliň, pygamberleri hem söýeliň, sebäbi olar hem bize Hoş Habara
alyp gitdiler, Mesihe umyt baglap, Oňa garaşýarlar.
4 Isa Mesihiň agzybirliginde halas bolandyklaryna ynanýanlar;
mukaddes adamlar bolmak, söýülmäge mynasyp we haýran galmak;
5 Isa Mesihden güwälik alan we umumy umydymyzyň Hoş
Habaryna girenler.
6 Emma kimdir biri size ýewreý kanunlaryny wagyz etse, oňa gulak
asmaň. çünki Mesihiň taglymatyny sünnetlenenlerden, ýewreý dinini
kabul etmediklerden kabul etmek has gowudyr.
7 oneöne biri ýa-da başga biri Mesih Isa hakda gürlemese, maňa diňe
adamlaryň atlary ýazylan ölüleriň ýadygärlikleri we mazarlary ýaly
görünýär.
8 Şonuň üçin bu dünýä şazadasynyň erbet sungatlaryndan we
duzaklaryndan gaçyň; hilegärligi bilen sütem edilmezligi üçin haýyr-
sahawatyňyzda sowuk bolmaz. Allöne bölünmedik ýürek bilen bir
ýere jemleniň.
9 Saňa gowy wy consciencedanymyň bardygyny we araňyzda hiç
kimiň aç-açan ýa-da aç-açan öwünip bilmejekdigine, köp ýa-da az
zat edenim üçin Hudaýa alkyş aýdýaryn.
10 Söhbetdeş bolanlaryň hemmesine, olara garşy şaýat ýüz
tutmazlygyny isleýärin.
11 Sebäbi käbirleri meni ten boýunça aldasalar-da, ruh Hudaýdan
aldanmaýar; sebäbi nireden gelýändigini we nirä barýandygyny
bilýär we ýüregiň syrlaryny ýazgarýar.
12 Araňyzda bolanymda agladym. Gaty ses bilen gürledim:
ýepiskopyň, preswiteriýa we diakonlara gatnaşyň.
13 Indi käbirleri muny araňyzda boljak bölünişigi öňünden
aýdypdym öýdüpdirler.
14 heöne meniň üçin hiç kimden hiç zat bilmeýänligim üçin meniň
şaýatlygymdyr. Emma ruh bu paýhasly gürledi: opepiskop bolmasa
hiç zat etme:
15 Bedeniňizi Hudaýyň ybadathanalary ýaly saklaň: Agzybirligi
söýüň; Bölümlerden gaçmak; Atasynyň bolşy ýaly, Mesihiň yzyna
eýerijiler boluň.
16 Şonuň üçin men agzybirlige öwrülen adam ýaly boldum. Çünki
bölünişik we gahar bar ýerinde Hudaý ýaşamaýar.
17 Emma Hudaýyň agzybirligine we ýepiskopyň geňeşine gaýdyp
gelseler, Reb toba edenleriň hemmesini bagyşlaýar.
18 Çünki Isa Mesihiň merhemetine ynanýaryn, sizi her
baglanyşykdan azat eder.
19 Şeýle-de bolsa, jedel edýärin, Mesihiň görkezmesi boýunça hiç
zat etmäň.
20 Sebäbi käbirlerini eşitdim; Asyl nusgalarynda ýazylanlygyny
tapmasam, Hoş Habarda ýazylmagyna ynanmaýaryn. Menem:
«isazyldy» diýdim. bozulan nusgalarynda öňlerinde duran zatlara
jogap berdiler.
21 meöne meniň üçin Isa Mesih dünýädäki ähli bozulmadyk
ýadygärlikleriň ýerine; haramlanmadyk ýadygärlikler, haç, ölüm,
direliş we özüne bolan iman bilen bilelikde; dilegleriňiz bilen
aklanmagyny isleýärin.
22 Ruhanylar hakykatdanam gowy; emma mukaddes ýeriň özüne
berlen Baş ruhany has gowudyr; we diňe Hudaýyň syrlary özüne
ynanyldy.
23 Ol Atanyň gapysydyr. Ybraýym, Yshak, Jacobakup we ähli
pygamberler girýär; resullar we ýygnak ýaly.
24 Bularyň hemmesi Hudaýyň agzybirligine ýykgyn edýär. Şeýle-de
bolsa, Hoş Habaryň käbirleri bar. içindäki beýleki çykdajylardan has
ýokary zat; yagny Halasgärimiz, Reb Isa Mesihiň daşky görnüşi,
hyjuwy we direlişi.
25 Çünki söýgüli pygamberler oňa ýüzlendiler. ýöne Hoş Habar
çüýremezlikdir. Şonuň üçin haýyr-sahawat bilen ynanýan bolsaňyz,
bilelikde bilelikde gowy.
3-nji bap
1 Siriýadaky Antakiýa ýygnagy barada aýdanymda, doga-dilegleriňiz
we Isa Mesihdäki içegeleriňiz arkaly rahatlygyň bardygyny aýdýaryn;
Hudaýyň ýygnagy hökmünde, şol ýere Hudaýyň ilçisi hökmünde
olara gitmek üçin bir diakona buýruk berersiňiz; ýygnananlarynda
olar bilen begenip, Taňrynyň adyny şöhratlandyrmagy üçin.
2 Şeýle gulluga mynasyp boljak Isa Mesihdäki adam bagtly bolsun!
Sizem özüňiz şöhratlanarsyňyz.
3 Indi isleseňiz, muny Hudaýyň merhemeti üçin etmek mümkin däl;
beýleki goňşy ybadathanalar ýaly käbir ýepiskoplary, käbir
ruhanylary we diakonlary iberdi.
4 Iň mynasyp adam Silisiýanyň diakony Filo hakda bolsa-da, ol
maňa Hudaýyň sözünde hyzmat edýär: Agatopolisiň Reusy bilen
birlikde, hatda Siriýadan hem yzyndan giden, durmuşy bilen
baglanyşykly däl: Bular size şaýatlyk ediň.
5 Özümem, Rebbiň sizi kabul edişi ýaly kabul edendigiňiz üçin
Hudaýa şükür edýärin. Emma olary masgara edenler üçin Isa
Mesihiň merhemeti bilen bagyşlansynlar.
6 Troasdaky doganlaryň haýyr-sahawaty size salam berýär: Hormat
üçin Efes we Smyrna şäherleri bilen bilelikde iberilen Burrusyň
nireden ýazandygyny.
7 Rebbimiz Isa Mesih olara hormat bersin; teninde-de, ruhda-da,
ruhda-da umyt edýärler; imanda, söýgide, agzybirlikde. Umumy
umydymyz Isa Mesih bilen hoşlaşmak.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSomali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
 
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
Azerbaijani (Azərbaycan) - İsa Məsihin Qiymətli Qanı - The Precious Blood of ...
 
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSomali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Somali Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ignatiusyň Filadelfiýalylara ýazan haty 1-nji bap 1 Teofor diýlip atlandyrylýan Ignatius, Ata Hudaýyň ybadathanasyna we Aziýanyň Filadelfiýada ýerleşýän Rebbimiz Isa Mesihine; rehim- şepagat gazanan, Taňrynyň ylalaşygynda berkidilen we Rebbimiziň hyjuwyna hemişe begenýän we direlmegi bilen ähli rehimdarlykda ýerine ýetirilen: Bu hem baky we haram bolmadyk Isa Mesihiň ganynda salam berýärin. şatlyk; esasanam ýepiskop, ýanyndaky presbiterler we Isa Mesihiň pikirine görä bellenen diakonlar bilen agzybir bolsa; Öz Mukaddes Ruhy bilen öz islegine görä çözdi: 2 Haýsy ýepiskopyň arasynda bu beýik gullugy, ne özi, ne adamlar, ne-de biderek şöhrat üçin alandygyny bilýärin; emma Ata Hudaýyň we Rebbimiz Isa Mesihiň söýgüsi bilen. 3 Kimiň aramlygyna haýran; dymmagy bilen, biderek gürlemekleri bilen beýlekilerden has köp zat edip bilýän. Sebäbi ol sazlara arfa ýaly buýruklara laýyk gelýär. 4 Şonuň üçin janym, ähli fazyletde miweli we kämildigini bilip, Hudaýa bolan pikirini iň bagtly hasaplaýar; yzygiderlilikden doly, hyjuwdan azat we diri Taňrynyň ortaça pikirine görä. 5 Şonuň üçin çagalara ýagtylygyň we hakykatyň bolşy ýaly; bölünişiklerden we ýalan taglymatlardan gaçmak; çopanyňyz nirede bolsa, goýun ýaly yzarlaň. 6 Sebäbi ýalan lezzet bilen ynanmaga mynasyp görünýän möjekler köp, Hudaýyň ýolunda ylgaýanlary ýesir alýarlar; Emma ylalaşykda ýer tapmazlar. 7 Şonuň üçin Isanyň geýmeýän erbet otlaryndan saklanyň; sebäbi bular Atanyň ekişi däl. Araňyzda haýsydyr bir bölünişik tapanym däl-de, eýsem her hili arassalyk. 8 Çünki Hudaýyň we Isa Mesihiň hemmesi ýepiskopyň ýanyndadyr. Toba edenleriň köpüsi ýygnagyň agzybirligine gaýdyp gelerler, hatda Isa hem ýaşamaklary üçin Hudaýyň gullary bolarlar. 9 Doganlar, aldanmaň; kimdir biri ýygnakda bölünişik döredýän bolsa, Hudaýyň Patyşalygyny miras almaz. Kimdir biri başga pikirlerden ýörese, Mesihiň hyjuwy bilen razylaşmaýar. 10 Şonuň üçin şol bir mukaddes euharistiň hemmesini iýmäge synanyşyň. 11 Çünki Rebbimiz Isa Mesihiň diňe bir teni bar. ganynyň agzybirliginde bir käse; bir gurbanlyk sypasy; 12 Şeýle hem, bir ýepiskop, preswiteriýasy we meniň hyzmatkärlerim diakonlar bar, näme etseňizem, Hudaýyň islegine görä edip bilersiňiz. 2-nji bap 1 Doganlarym, saňa bolan söýgim meni hasam ulaldýar; we sizde uly şatlyk, sizi howpdan goramaga çalyşýaryn; has dogrusy men däl, Isa Mesih; kim bilen baglananymda, diňe ejir çekmegiň ýolunda bolanym üçin has gorkýaryn. 2 Godöne Taňrynyň merhemeti bilen maňa berlen bölüme ýetmegim üçin Hudaýa eden dilegiňiz meni kämilleşdirer: Mesihiň teni ýaly Hoş Habara gaçmak; ýygnagyň presbiteriýasy hakda resullara. 3 Geliň, pygamberleri hem söýeliň, sebäbi olar hem bize Hoş Habara alyp gitdiler, Mesihe umyt baglap, Oňa garaşýarlar. 4 Isa Mesihiň agzybirliginde halas bolandyklaryna ynanýanlar; mukaddes adamlar bolmak, söýülmäge mynasyp we haýran galmak; 5 Isa Mesihden güwälik alan we umumy umydymyzyň Hoş Habaryna girenler. 6 Emma kimdir biri size ýewreý kanunlaryny wagyz etse, oňa gulak asmaň. çünki Mesihiň taglymatyny sünnetlenenlerden, ýewreý dinini kabul etmediklerden kabul etmek has gowudyr. 7 oneöne biri ýa-da başga biri Mesih Isa hakda gürlemese, maňa diňe adamlaryň atlary ýazylan ölüleriň ýadygärlikleri we mazarlary ýaly görünýär. 8 Şonuň üçin bu dünýä şazadasynyň erbet sungatlaryndan we duzaklaryndan gaçyň; hilegärligi bilen sütem edilmezligi üçin haýyr- sahawatyňyzda sowuk bolmaz. Allöne bölünmedik ýürek bilen bir ýere jemleniň. 9 Saňa gowy wy consciencedanymyň bardygyny we araňyzda hiç kimiň aç-açan ýa-da aç-açan öwünip bilmejekdigine, köp ýa-da az zat edenim üçin Hudaýa alkyş aýdýaryn. 10 Söhbetdeş bolanlaryň hemmesine, olara garşy şaýat ýüz tutmazlygyny isleýärin. 11 Sebäbi käbirleri meni ten boýunça aldasalar-da, ruh Hudaýdan aldanmaýar; sebäbi nireden gelýändigini we nirä barýandygyny bilýär we ýüregiň syrlaryny ýazgarýar. 12 Araňyzda bolanymda agladym. Gaty ses bilen gürledim: ýepiskopyň, preswiteriýa we diakonlara gatnaşyň. 13 Indi käbirleri muny araňyzda boljak bölünişigi öňünden aýdypdym öýdüpdirler. 14 heöne meniň üçin hiç kimden hiç zat bilmeýänligim üçin meniň şaýatlygymdyr. Emma ruh bu paýhasly gürledi: opepiskop bolmasa hiç zat etme: 15 Bedeniňizi Hudaýyň ybadathanalary ýaly saklaň: Agzybirligi söýüň; Bölümlerden gaçmak; Atasynyň bolşy ýaly, Mesihiň yzyna eýerijiler boluň. 16 Şonuň üçin men agzybirlige öwrülen adam ýaly boldum. Çünki bölünişik we gahar bar ýerinde Hudaý ýaşamaýar. 17 Emma Hudaýyň agzybirligine we ýepiskopyň geňeşine gaýdyp gelseler, Reb toba edenleriň hemmesini bagyşlaýar. 18 Çünki Isa Mesihiň merhemetine ynanýaryn, sizi her baglanyşykdan azat eder. 19 Şeýle-de bolsa, jedel edýärin, Mesihiň görkezmesi boýunça hiç zat etmäň. 20 Sebäbi käbirlerini eşitdim; Asyl nusgalarynda ýazylanlygyny tapmasam, Hoş Habarda ýazylmagyna ynanmaýaryn. Menem: «isazyldy» diýdim. bozulan nusgalarynda öňlerinde duran zatlara jogap berdiler. 21 meöne meniň üçin Isa Mesih dünýädäki ähli bozulmadyk ýadygärlikleriň ýerine; haramlanmadyk ýadygärlikler, haç, ölüm, direliş we özüne bolan iman bilen bilelikde; dilegleriňiz bilen aklanmagyny isleýärin. 22 Ruhanylar hakykatdanam gowy; emma mukaddes ýeriň özüne berlen Baş ruhany has gowudyr; we diňe Hudaýyň syrlary özüne ynanyldy. 23 Ol Atanyň gapysydyr. Ybraýym, Yshak, Jacobakup we ähli pygamberler girýär; resullar we ýygnak ýaly. 24 Bularyň hemmesi Hudaýyň agzybirligine ýykgyn edýär. Şeýle-de bolsa, Hoş Habaryň käbirleri bar. içindäki beýleki çykdajylardan has ýokary zat; yagny Halasgärimiz, Reb Isa Mesihiň daşky görnüşi, hyjuwy we direlişi. 25 Çünki söýgüli pygamberler oňa ýüzlendiler. ýöne Hoş Habar çüýremezlikdir. Şonuň üçin haýyr-sahawat bilen ynanýan bolsaňyz, bilelikde bilelikde gowy. 3-nji bap 1 Siriýadaky Antakiýa ýygnagy barada aýdanymda, doga-dilegleriňiz we Isa Mesihdäki içegeleriňiz arkaly rahatlygyň bardygyny aýdýaryn; Hudaýyň ýygnagy hökmünde, şol ýere Hudaýyň ilçisi hökmünde olara gitmek üçin bir diakona buýruk berersiňiz; ýygnananlarynda olar bilen begenip, Taňrynyň adyny şöhratlandyrmagy üçin. 2 Şeýle gulluga mynasyp boljak Isa Mesihdäki adam bagtly bolsun! Sizem özüňiz şöhratlanarsyňyz. 3 Indi isleseňiz, muny Hudaýyň merhemeti üçin etmek mümkin däl; beýleki goňşy ybadathanalar ýaly käbir ýepiskoplary, käbir ruhanylary we diakonlary iberdi. 4 Iň mynasyp adam Silisiýanyň diakony Filo hakda bolsa-da, ol maňa Hudaýyň sözünde hyzmat edýär: Agatopolisiň Reusy bilen birlikde, hatda Siriýadan hem yzyndan giden, durmuşy bilen baglanyşykly däl: Bular size şaýatlyk ediň. 5 Özümem, Rebbiň sizi kabul edişi ýaly kabul edendigiňiz üçin Hudaýa şükür edýärin. Emma olary masgara edenler üçin Isa Mesihiň merhemeti bilen bagyşlansynlar. 6 Troasdaky doganlaryň haýyr-sahawaty size salam berýär: Hormat üçin Efes we Smyrna şäherleri bilen bilelikde iberilen Burrusyň nireden ýazandygyny. 7 Rebbimiz Isa Mesih olara hormat bersin; teninde-de, ruhda-da, ruhda-da umyt edýärler; imanda, söýgide, agzybirlikde. Umumy umydymyz Isa Mesih bilen hoşlaşmak.