SlideShare a Scribd company logo
SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

OKULUN ADI          :

SOSYAL KULÜBÜN ADI : TİYATRO KULÜBÜ

                      BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun
olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk
milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı
kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları
kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri
hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve
bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme

gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik,
üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim
seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını
geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına
yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler
hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın
sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve
ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri
arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp
uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda
etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle
planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin
sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

ESASLAR
Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan
öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına
birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya
toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci
kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce
görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan
yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara
götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu
bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler
çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya
projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp
sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI,
TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal
Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen
Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci
dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri
Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman
öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri
Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların
sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler
kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp
temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için
danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları
koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi
için gerekli tedbirleri alır.
GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve
sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak
gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve
bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi
istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik
çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu
doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
             TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI


TOPLUM HİZMETİ
Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip,
sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde
çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer
verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları
kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere
göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar
yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek
için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını
kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve
yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok
olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla
kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal
Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman
öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje
Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları
kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri
Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci
sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti
çalışmalarına katılırlar.
d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle
diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden
sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya
öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını
başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15 — Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal
Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler
Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve
benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri
bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul
yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu

Recommended for you

Contos de fadas
Contos de fadasContos de fadas
Contos de fadas

Este documento apresenta um plano de aula para ensinar sobre contos maravilhosos para alunos do 6o ano. O plano inclui objetivos como fazer os alunos conhecerem o gênero através da leitura de textos, identificarem elementos característicos de contos e desenvolverem habilidades de escrita. As atividades propostas são leitura compartilhada, discussão de vocabulário, perguntas de interpretação e escrita de novos desfechos para os contos.

Plano de maio
Plano de maio Plano de maio
Plano de maio

Este planejamento mensal para a série aborda os seguintes temas: 1) Reconhecer a importância da mãe e resgatar os valores familiares como respeito e amor. 2) Desenvolver habilidades motoras, expressão corporal, música e artes. 3) Trabalhar identidade, cooperação, língua portuguesa, matemática e conhecimento da natureza.

planejamento
Rotina Semanal
Rotina SemanalRotina Semanal
Rotina Semanal

O documento apresenta uma rotina semanal sugerida para atividades de alfabetização em uma escola, incluindo atividades permanentes diárias e sugestões de planejamento para cada dia da semana, com foco no desenvolvimento da compreensão do sistema de escrita alfabético.

çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında
öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için
gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle
okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17 — Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube
rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18 — Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman
öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19 — Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve
danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine
bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.


SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ
1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.
2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:
a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.
c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.
e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.
f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

SEKRETERİN GÖREVLERİ
Sekreterin görevleri şunlardır:
a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.
c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

SAYMANIN GÖREVLERİ
 Saymanın görevleri şunlardır:
a. Kulübün para işlerini yürütür.
b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.
c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

TİYATRO KULÜBÜNÜN KURULUŞU
1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden
oluşmuştur.
2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Mehmet ÖCAL’dır.
3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü
yaparak;
Başkanlığa (................................................................................................),
Başkan yardımcılığına (..............................................................................),
Sekreterliğe (...............................................................................................),
Saymanlığa (................................................................................................), ve
üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir.
4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.

            TİYATRO SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş
ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini
sağlar.
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda
açıklayıcı konuşmalar yapar.

     TİYATRO SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:
Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
       a. Toplantı karar defteri.
       b. Gelir-gider defteri.
       c. Harcamalar dosyası.
       d. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
       e. Demirbaş defteri.

      TİYATRO KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:
Sosyal Kulüp yönetim kurulu:
       a. Okul müdürüne,
       b. Görevli müdür yardımcısına,
       c. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
d. Rehber öğretmenler kuruluna,
       e. Kulüp başkanlar kuruluna,
       f. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

  TİYATRO KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE
                      KURUMLAR:
Tiyatro Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)
      1. Kültür ve Edebiyat Kulübü
      2. Çocuk Hakları Kulübü
      3. Müzik Kulübü
      4. Resim Kulübü
      5. Folklor Kulübü
      6. Tiyatro Kulübü
      7. Kütüphanecilik Kulübü
      8. Sivil Savunma Kulübü
      9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.
      10. Çevre Koruma Kulübü
      11. Satranç Kulübü
      12. Hayvanları Koruma Kulübü
      13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
      14. Yeşilay Kulübü
      15. Sağlık, Temizlik, Beslenme K.
      16. Kızılay Kulübü
      17. Spor Kulübü
      18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
      19. Fotoğrafçılık Kulübü
      20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
      21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını
        Koruma Kulübü
      22. Okul Müzesi Kulübü
      23. İzcilik Kulübü
      24. Bilinçli Tüketici Kulübü
      25. Meslek Tanıtma Kulübü
      26. Demokrasi, İnsan Hakları ve
        Yurttaşlık Kulübü
      27. Engellilerle Dayanışma Kulübü
      28. Yeşili Koruma Kulübü
      29. Tiyatro Kulübü
      30. Felsefe Kulübü
YÜRÜRLÜK:
  Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.


                             Yönetim Kurulu


.......................................................          .......................................................

         Başkan                                Başkan Yardımcısı
.......................................................          .......................................................

        Sekreter                                      Sayman
   İncelendi                                             Uygundur
......../......./200…                                       ......../......../200... Mehmet ÖCAL                                           ………………….
Danışman Öğretmen                                         Okul Müdürü
       NUSAYBİN CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE

Recommended for you

Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...

O documento discute os relatórios pedagógicos na educação infantil, que devem descrever o desenvolvimento global da criança sem fins de classificação. Os relatórios devem considerar os aspectos cognitivo, motor, afetivo, linguístico e sócio-cultural da criança e ser assinados pelos professores e coordenador a cada bimestre.

instrumentos de registrosavaliação na educação infantil
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalhoPlano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho

Este documento fornece o planejamento mensal de maio de 2010 para uma turma do Ensino Infantil. Contém informações sobre os temas, objetivos, conteúdos, habilidades e procedimentos metodológicos a serem trabalhados no período, incluindo a importância da mãe, datas comemorativas, artes, música, linguagem, matemática e natureza. Anexos contém sugestões de atividades como poesia e jogral para o Dia das Mães.

planejamento
Hipóteses de leitura
Hipóteses de leituraHipóteses de leitura
Hipóteses de leitura

Este documento discute estratégias de leitura para a educação infantil e ensino fundamental I. Ele apresenta hipóteses de leitura, estratégias de leitura como intervenção para aprimorar o ato de ler e sugere atividades como selecionar textos do livro didático para trabalhar estratégias de leitura. Também sugere a organização do tempo de aula para incluir diferentes tipos de leitura e discute como avaliar as hipóteses de leitura dos alunos.

letras e números
Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Tiyatro Kulübünün, …../……/…….
tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem
maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
    Gereğinin yapılmasını arz ederim.
 Danışman Öğretmen                       Danışman Öğretmen

  Mehmet ÖCAL                      ............................................GÜNDEM MADDELERİ:
1. Öğrencilerle tanışma.
2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
4. Kulübün amaçları ve görevleri.
5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.
                    UYGUNDUR
                    …../…../…..

                    ………………
                    Okul Müdürü
GÖRÜŞME TUTANAĞI:     Tiyatro Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler
odasında istiklal marşının okunması ile başladı.
     Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini
tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.
     Tiyatro Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli
arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.
     Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması
gerektiğini .......................... belirtti.
     Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun
olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına
asılmasını................................................... önerdi.
     Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme
komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu
kurulmasını ..................................................... söyledi.
     Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını ....................
………….. belirtti.
     Tiyatro Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.
     Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp
başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının
önemini ................................... belirtti.
     Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve
öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak
katılmalarını .............................................. söyledi.
 Danışman Öğretmen                            Danışman Öğretmen

 Mehmet ÖCAL                            ............................................
                        ……………
                        Okul Müdürü
K A R A R          T U T A N A Ğ I


     Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.
Bu doğrultuda;
1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Tiyatro Kulübünün anlam ve önemi kendi
sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.
2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme
komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim
yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
3. Tiyatro sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.
4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.
5. Tiyatro Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,
6. Tiyatro Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,
7. Tiyatro Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,
8. Tiyatro Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,
9. Tiyatro Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,
10. Tiyatro Kulübünün Asil üyeliğine.............................................................................,
11. Tiyatro Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,
12. Tiyatro Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,
İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.
13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

     Toplantı …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve
     saat 12.30’da sona ermiştir.
 Danışman Öğretmen                                   Danışman Öğretmen

  Mehmet ÖCAL                             ............................................
                         ……………
                         Okul Müdürü
TİYATRO KULÜBÜNÜN 2005 – 2006 ÖĞRETİM YILI
             ÇALIŞMA TAKVİMİ


EYLÜL - EKİM – KASIM

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 9. “Tiyatro ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 10. Tiyatro ile ilgili bilgilerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 11. Tiyatro kostümlerinin temin edilmesine çalışılması.
 12. “İnternet ve tiyatro” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 13. Tiyatro oyunları olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.
 14. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 15. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ARALIK – OCAK

 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. “Tiyatronun yararları” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. İnternette tiyatroya yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
 7. Belirli gün ve haftalara göre oynanacak tiyatro oyunlarının belirlenmesi ve hazırlıklara
   başlanması.
 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ŞUBAT – MART

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

Recommended for you

Caderno 5 - Geometria Parte 1
Caderno 5 - Geometria Parte 1Caderno 5 - Geometria Parte 1
Caderno 5 - Geometria Parte 1

Slides elaborado pela orientadora de estudos Eleúzia Lins, para Formação de Professores Alfabetizadores do PNAIC de Matemática 2014 na cidade de Barueri/ SP.

geometriaciclo de alfabetizaçãopnaic caderno 5 (parte 1)
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'annaPor que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna

O documento discute diferentes tipos de questões para avaliação de alunos, destacando que o importante é que elas permitam ao professor e ao aluno ter uma percepção clara do progresso do aluno, ajudando-o a crescer. Também apresenta regras e vantagens e desvantagens de questões objetivas, como de múltipla escolha, verdadeiro-falso, associação e interpretação.

Apostila quem canta seus males espanta vol1
Apostila quem canta seus males espanta vol1Apostila quem canta seus males espanta vol1
Apostila quem canta seus males espanta vol1

Este documento apresenta uma apostila sobre cantigas de roda com o objetivo de ensinar crianças sobre a língua portuguesa de forma lúdica e prazerosa. A autora justifica a importância das cantigas de roda para o desenvolvimento das crianças e apresenta objetivos, procedimentos metodológicos e exemplos de cantigas.

apostila
4.  Alınan kararların uygulanması.
 5.  Tiyatro çalışmalarına devam edilmesi.
 6.  Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 7.  Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

NİSAN – MAYIS

 1. “Çocuklukta oyun”un önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik tiyatro ile ilgili bilmece ve
   bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. Küçük tiyatro oyunları yazılarının kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. Tiyatro Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak
   katılınması.
 6. Ülkemizdeki Tiyatro durumunun öğrencilere aktarılması.
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

HAZİRAN

 1.  Genel kurulun toplanması.
 2.  “Tiyatrosuz yaşam” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3.  Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 4.  Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
 Danışman Öğretmen
 Mehmet ÖCAL
                ………………………………
                 Okul Müdürü
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
          TİYATRO KULÜBÜ
        GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

1-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
1-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
1-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
1-D  ………………………...  ………………………...    ………………………...
2-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
2-B  ………………………...  ………………………...    ………………………..
2-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
2-D  ………………………...  ………………………...    ………………………...
3-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
3-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
3-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
3-D  ………………………...  ………………………...    ………………………...
4-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
4-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
4-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
4-D  ………………………...  ………………………...    ………………………...
5-A  ………………………...  ………………………...    …………………………
5-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
5-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
5-D  ………………………...  ………………………...    ………………………...
6-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
6-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
6-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
7-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
7-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
7-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
8-A  ………………………...  ………………………...    ………………………...
8-B  ………………………...  ………………………...    ………………………...
8-C  ………………………...  ………………………...    ………………………...
Danışman Öğretmen
 Mehmet ÖCAL
                       …………………….
                       Okul Müdürü   EK–3

            SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI   Okulun Adı : ....................................................

   Öğretim Yılı : 200..../200......

      KATILIMCI ÖĞRENCİ
   SAYISI
                              YAPILACAK  BELİRLİ GÜN VE
   HAFTA                 AMAÇ      ETKİNLİKLER HAFTALAR
Öğrenci Kulübü Temsilcisi          Danışman Öğretmen      Okul Müdürü
Adı Soyadı:                   Adı Soyadı                    Adı Soyadı
       Sınıfı:                     İmza:                      İmza:
       İmza:
EK–4
               SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

Öğrencinin Adı Soyadı: ................................................................................
Sınıfı ve numarası: ........................................................................................
Tarih: .............................................................................................................
Danışman Öğretmen: .....................................................................................


Sunuş:
Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

Süreç:
Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl yararlanacağı
aşamalarıyla gösterilecektir.

Sonuçların analizi:
Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.
Sonuçlar nasıl ele alınacak ve analiz edilecek.

Kaynakça:
Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek.
Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir.

Tahmini Bütçe:
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi
aşamada ne kadar para gerektirdiği belirtilecek.

Zaman Çizelgesi:
Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren bir çizelge
eklenecektir.(EK–6)

Ekler:

Recommended for you

Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua: Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:

Este documento descreve uma sequência didática de 10 horas dividida em 5 encontros para crianças entre 2o e 5o ano. O objetivo é desenvolver habilidades de leitura, escrita e produção de vídeos através da criação de um vídeo de animação a partir de um trava-língua produzido pelos alunos. As etapas incluem a criação do trava-língua, gravação de áudio, desenho de imagens, fotografia para animação e edição do vídeo final.

tecnologia de educaçãoalfabetizaçãotecnologia social
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetizaçãoDireitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização

Este documento fornece diretrizes para o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e oralidade nos 1o, 2o e 3o anos do ensino fundamental. Ele descreve os conhecimentos e capacidades que devem ser introduzidos, aprofundados ou consolidados em cada ano letivo, com foco na língua portuguesa.

Atividade 2.6 confabulando com fábulas
Atividade 2.6 confabulando com fábulasAtividade 2.6 confabulando com fábulas
Atividade 2.6 confabulando com fábulas

Este documento descreve um projeto sobre fábulas que tem como objetivo principal favorecer a prática da leitura de fábulas pelos alunos, analisando os recursos linguísticos e sentidos construídos. O projeto inclui etapas como leitura e análise de fábulas, produção de novas fábulas pelos alunos e publicação dos resultados em um blog e livro.

Varsa ekler konulacak

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır.
Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır
EK–5

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU
Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun
bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.
Öğrencinin Adı Soyadı:................................................................................
Sınıfı ve numarası.......................................................................................
Tarih:..........................................................................................................
Danışman Öğretmen:...................................................................................

Kapak Sayfası
Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen,
veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.
İçindekiler sayfası,

Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz. Bu raporun kimlerin
işine yarayabileceği gibi konular yer alır. Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız
veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

Süreç:
Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,
Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların
yapıldığı belirtilecektir.

Sonuçların analizi:
Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması
sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen
ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına
olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı, hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler
işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı? Elde
edilenler ikna edici mi? Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde
yer alır.

Sonuç:
Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı. Proje hedeflerine ulaştı mı? Bu
çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı. Proje
geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.

Kaynakça:
Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek.
Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır.

Ekler:
Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme
konacaktır
Tüm Proje Final Raporları danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve
değerlendirilecektir.

EK–6
EK–7
SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
    1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?
    2.Kişisel olarak yararlandım mı?
    3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?
    4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?
    5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve
düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?
    6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?
    7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?
    8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?
    9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?
    10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?
    11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?
    12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?


    Öğrencinin
    Adı Soyadı
    Katıldığı Öğrenci Kulübü
    Tarih             İmza
    Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber
öğretmeni veya danışman öğretmene verir.
EK–8
SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

Recommended for you

Atividade autismo
Atividade autismoAtividade autismo
Atividade autismo

Este documento fornece sugestões de atividades para apoiar alunos com autismo, com foco na alfabetização e reconhecimento do nome próprio através de jogos, estimulação sensorial, movimento e organização.

autismoeducação especialinclusão
фізична реабілітація при інсульті
фізична реабілітація при інсультіфізична реабілітація при інсульті
фізична реабілітація при інсульті

Реабілітація після інсульту

інсультреабілітаціямасаж
Alfabetizar letrando
Alfabetizar letrandoAlfabetizar letrando
Alfabetizar letrando

O documento discute concepções de alfabetização, letramento, língua e os eixos necessários para a aquisição da língua escrita. Aborda a importância de alfabetizar letrando, compreendendo a escrita como um sistema de representação e valorizando seu uso em práticas sociais.

Öğrencinin Adı Soyadı           :
  Çalışmanın Adı              :
  Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:
  Öğrencinin Etkinlik Süresince       :

  PUAN (1–20)
  1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması        :
  2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması  :
  3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :
  4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması   :
  5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması  :

  TOPLAM

   6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................

  SONUÇ


  Tarih                                                        İmza


  Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber
öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.
      EK–9

      GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR


    Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak
Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya
konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.
    1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi
için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.
    3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs
vermek.
    4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan
randevu almak.
    5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.
    6. Bir mektubu postaya vermek.
    7. Okulun bir aracını tamir etmek.
    8. Kırılan bir pencereyi takmak.
    9. Bahçeye bir fidan dikmek
    10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.
    11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek
    12. Gezilerin organizasyonunu yapmak
EK–10
GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

   Adı Soyadı               :...................................................................

   Mesleği                :.................................................................

   Emekli ise emekli
   olduğu kurum   :................................................................

   Yaşı                  :................................................................

   Sabit Telefonu             :................................................................
   Cep Telefonu              :................................................................
   Adresi            :................................................................

   Hangi işi yapabileceği :...........................................................
       1) :.........................................................................
       2) :.........................................................................
       3) :.........................................................................
   Yapacağı işin kesin
   Tarihi ve saati           :............................................................

   Varsa yapılacak işe ilişkin
   belge ve sertifikası    :..................................................

   Varsa okul tarafından
   temin edilmesini istediği
   araç gereçler       :.....................................................

   Okulun koordinasyonuna
   ihtiyaç duyulan kurum ve
   kuruluşlar       :.....................................................

   Kendisinin koordinasyon
   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................   Gönüllü Veli                          Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   Adı Soyadı                                   Adı Soyadı

    İmzası                                     İmzası
EK–11

VELİ İZİN BELGESİ    Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin
planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir
sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2005


                                        Veli
                                       Adı Soyadı
                                        İmzaAdres: ………………………………………………………
Tel: ………………………………

Recommended for you

Slides resumo constance kamii
Slides resumo constance kamiiSlides resumo constance kamii
Slides resumo constance kamii

I. O documento discute como as crianças pequenas desenvolvem conceitos numéricos de acordo com a teoria de Piaget. II. Piaget acreditava que as crianças constroem esses conceitos por meio de interações com o ambiente, não por simples internalização. III. Experimentos mostraram que as crianças passam por estágios no desenvolvimento da capacidade de conservação numérica e hierarquia de classes.

Folklor KulüBü
Folklor KulüBüFolklor KulüBü
Folklor KulüBü
Spor KulüBü
Spor KulüBüSpor KulüBü
Spor KulüBü

More Related Content

What's hot

Metas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolar
Metas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolarMetas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolar
Metas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolar
Maria João Silva
 
3ºano
3ºano3ºano
ARTIGO - TOONDOO E TDAH
ARTIGO - TOONDOO E TDAHARTIGO - TOONDOO E TDAH
ARTIGO - TOONDOO E TDAH
gepoteriko
 
Contos de fadas
Contos de fadasContos de fadas
Contos de fadas
czuzek
 
Plano de maio
Plano de maio Plano de maio
Plano de maio
SimoneHelenDrumond
 
Rotina Semanal
Rotina SemanalRotina Semanal
Rotina Semanal
Proalfacabofrio
 
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Claudinéia Barbosa
 
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalhoPlano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
SimoneHelenDrumond
 
Hipóteses de leitura
Hipóteses de leituraHipóteses de leitura
Hipóteses de leitura
Tatiana Schiavon
 
Caderno 5 - Geometria Parte 1
Caderno 5 - Geometria Parte 1Caderno 5 - Geometria Parte 1
Caderno 5 - Geometria Parte 1
Eleúzia Lins Silva
 
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'annaPor que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
PROIDDBahiana
 
Apostila quem canta seus males espanta vol1
Apostila quem canta seus males espanta vol1Apostila quem canta seus males espanta vol1
Apostila quem canta seus males espanta vol1
SimoneHelenDrumond
 
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua: Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Casa da Árvore - Cultura Digital e Aprendizagem Criativa
 
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetizaçãoDireitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Valéria Maciel
 
Atividade 2.6 confabulando com fábulas
Atividade 2.6 confabulando com fábulasAtividade 2.6 confabulando com fábulas
Atividade 2.6 confabulando com fábulas
mlourdes7
 
Atividade autismo
Atividade autismoAtividade autismo
Atividade autismo
marcelosilveirazero1
 
фізична реабілітація при інсульті
фізична реабілітація при інсультіфізична реабілітація при інсульті
фізична реабілітація при інсульті
VikiTykhonova
 
Alfabetizar letrando
Alfabetizar letrandoAlfabetizar letrando
Alfabetizar letrando
angelafreire
 
Slides resumo constance kamii
Slides resumo constance kamiiSlides resumo constance kamii
Slides resumo constance kamii
repiba
 

What's hot (19)

Metas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolar
Metas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolarMetas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolar
Metas de aprendizagem para o final da Educação Pré escolar
 
3ºano
3ºano3ºano
3ºano
 
ARTIGO - TOONDOO E TDAH
ARTIGO - TOONDOO E TDAHARTIGO - TOONDOO E TDAH
ARTIGO - TOONDOO E TDAH
 
Contos de fadas
Contos de fadasContos de fadas
Contos de fadas
 
Plano de maio
Plano de maio Plano de maio
Plano de maio
 
Rotina Semanal
Rotina SemanalRotina Semanal
Rotina Semanal
 
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
Relatório Pedagógico ou Pareceres Descritivos na Educação Infantil - Claudin...
 
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalhoPlano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
Plano de maio de 2010 por simone helen drumond de carvalho
 
Hipóteses de leitura
Hipóteses de leituraHipóteses de leitura
Hipóteses de leitura
 
Caderno 5 - Geometria Parte 1
Caderno 5 - Geometria Parte 1Caderno 5 - Geometria Parte 1
Caderno 5 - Geometria Parte 1
 
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'annaPor que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
Por que-avaliar-como-avaliar-ilza-sant'anna
 
Apostila quem canta seus males espanta vol1
Apostila quem canta seus males espanta vol1Apostila quem canta seus males espanta vol1
Apostila quem canta seus males espanta vol1
 
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua: Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
Sequência Didática: Vídeo Trava- Língua:
 
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetizaçãoDireitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
Direitos de aprendizagens do ciclo de alfabetização
 
Atividade 2.6 confabulando com fábulas
Atividade 2.6 confabulando com fábulasAtividade 2.6 confabulando com fábulas
Atividade 2.6 confabulando com fábulas
 
Atividade autismo
Atividade autismoAtividade autismo
Atividade autismo
 
фізична реабілітація при інсульті
фізична реабілітація при інсультіфізична реабілітація при інсульті
фізична реабілітація при інсульті
 
Alfabetizar letrando
Alfabetizar letrandoAlfabetizar letrando
Alfabetizar letrando
 
Slides resumo constance kamii
Slides resumo constance kamiiSlides resumo constance kamii
Slides resumo constance kamii
 

Similar to Tiyatro KulüBü

Folklor KulüBü
Folklor KulüBüFolklor KulüBü
Folklor KulüBü
derslopedi
 
çOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBüçOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBü
derslopedi
 
Izcilik KulüBü
Izcilik KulüBüIzcilik KulüBü
Izcilik KulüBü
derslopedi
 
FotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBüFotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBü
derslopedi
 
Hayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBüHayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBü
derslopedi
 
çEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBüçEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBü
derslopedi
 
Yayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBüYayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBü
derslopedi
 
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBüTrafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
derslopedi
 
Engellilerle DayanişMa KulüBü
Engellilerle DayanişMa KulüBüEngellilerle DayanişMa KulüBü
Engellilerle DayanişMa KulüBü
derslopedi
 
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBüSağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
derslopedi
 
BilinçLi TüKetici KulüBü
BilinçLi TüKetici KulüBüBilinçLi TüKetici KulüBü
BilinçLi TüKetici KulüBü
derslopedi
 
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBüKüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
derslopedi
 
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBüKüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
derslopedi
 
Bilimfenveteknolojikulubu
BilimfenveteknolojikulubuBilimfenveteknolojikulubu
Bilimfenveteknolojikulubu
derslopedi
 
Meslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBüMeslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBü
derslopedi
 
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBüGezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
derslopedi
 
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBüDemokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
derslopedi
 
Kizilay KulüBü
Kizilay KulüBüKizilay KulüBü
Kizilay KulüBü
derslopedi
 
YeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBüYeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBü
derslopedi
 

Similar to Tiyatro KulüBü (20)

Folklor KulüBü
Folklor KulüBüFolklor KulüBü
Folklor KulüBü
 
Spor KulüBü
Spor KulüBüSpor KulüBü
Spor KulüBü
 
çOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBüçOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBü
 
Izcilik KulüBü
Izcilik KulüBüIzcilik KulüBü
Izcilik KulüBü
 
FotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBüFotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBü
 
Hayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBüHayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBü
 
çEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBüçEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBü
 
Yayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBüYayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBü
 
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBüTrafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
 
Engellilerle DayanişMa KulüBü
Engellilerle DayanişMa KulüBüEngellilerle DayanişMa KulüBü
Engellilerle DayanişMa KulüBü
 
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBüSağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
 
BilinçLi TüKetici KulüBü
BilinçLi TüKetici KulüBüBilinçLi TüKetici KulüBü
BilinçLi TüKetici KulüBü
 
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBüKüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
 
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBüKüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
 
Bilimfenveteknolojikulubu
BilimfenveteknolojikulubuBilimfenveteknolojikulubu
Bilimfenveteknolojikulubu
 
Meslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBüMeslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBü
 
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBüGezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
 
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBüDemokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
 
Kizilay KulüBü
Kizilay KulüBüKizilay KulüBü
Kizilay KulüBü
 
YeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBüYeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBü
 

More from derslopedi

AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSa
derslopedi
 
AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSa
derslopedi
 
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi SunuEndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
derslopedi
 
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti12  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
derslopedi
 
Milli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete ManthetleriMilli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete Manthetleri
derslopedi
 
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis PolitikasiTurkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
derslopedi
 
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
derslopedi
 
1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz
derslopedi
 
Sivas Kongresi
Sivas KongresiSivas Kongresi
Sivas Kongresi
derslopedi
 
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
derslopedi
 
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun KurulmasiSevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
derslopedi
 
Mondrostan Sonra
Mondrostan SonraMondrostan Sonra
Mondrostan Sonra
derslopedi
 
Istiklal Milletimindir
Istiklal MilletimindirIstiklal Milletimindir
Istiklal Milletimindir
derslopedi
 
InkıLap Tarihi
InkıLap TarihiInkıLap Tarihi
InkıLap Tarihi
derslopedi
 
Erzurum Kongresi
Erzurum KongresiErzurum Kongresi
Erzurum Kongresi
derslopedi
 
DoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey CepDoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey Cep
derslopedi
 
Amasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesiAmasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesi
derslopedi
 
1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler
derslopedi
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slayt
derslopedi
 

More from derslopedi (20)

AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSa
 
AtatüRk KıSa
AtatüRk KıSaAtatüRk KıSa
AtatüRk KıSa
 
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi SunuEndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
EndüLüS’üN Siyasi Tarihi Sunu
 
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti12  Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
2 Birinci Dunya Savasinda Osmanli Devleti1
 
Milli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete ManthetleriMilli Muca Gazete Manthetleri
Milli Muca Gazete Manthetleri
 
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis PolitikasiTurkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
 
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
7 Hayat Veren Zafer BüYüK Taarruz
 
1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz1 Ilk Zaferimiz
1 Ilk Zaferimiz
 
Sivas Kongresi
Sivas KongresiSivas Kongresi
Sivas Kongresi
 
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
Kutruluş SavaşıNda Cepheler Ve Mud.Kurtuluş SavaşInda Cepheler Ve Mudanya Ant...
 
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun KurulmasiSevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
Sevr Ant,Dzenl Ordunun Kurulmasi
 
Mondrostan Sonra
Mondrostan SonraMondrostan Sonra
Mondrostan Sonra
 
Istiklal Milletimindir
Istiklal MilletimindirIstiklal Milletimindir
Istiklal Milletimindir
 
InkıLap Tarihi
InkıLap TarihiInkıLap Tarihi
InkıLap Tarihi
 
Erzurum Kongresi
Erzurum KongresiErzurum Kongresi
Erzurum Kongresi
 
DoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey CepDoğU Ve GüNey Cep
DoğU Ve GüNey Cep
 
Bati Cephes
Bati CephesBati Cephes
Bati Cephes
 
Amasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesiAmasya GöRüşMesi
Amasya GöRüşMesi
 
1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler1.DüNya Savaşı,Cepheler
1.DüNya Savaşı,Cepheler
 
AtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK SlaytAtatüRkçüLüK Slayt
AtatüRkçüLüK Slayt
 

Tiyatro KulüBü

 • 1. SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ OKULUN ADI : SOSYAL KULÜBÜN ADI : TİYATRO KULÜBÜ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öğrencilere; a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır. İLKELER Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir. Bu ilkeler doğrultusunda; a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine, b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine, c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine, d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine, e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına, f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine, g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına, h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına, ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
 • 2. j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine, k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına, l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına, m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine, n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına, o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilir. ESASLAR Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır; a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir. b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür. c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir. d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır. e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar. f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır. g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir. h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir. ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU Madde 8 — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
 • 3. GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir. Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır. Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI TOPLUM HİZMETİ Madde 12 — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir. Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır. Toplum hizmeti; a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak, c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek, d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak, e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak, f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak, g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak, j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak, k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak, l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak, m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak, n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi etkinlikleri kapsar. TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
 • 4. a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler. b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur. c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar. d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11). e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ Madde 14 — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir. Müdür; a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder. b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır. c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder. d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar. DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ Madde 15 — Danışman öğretmen; a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder. c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar. d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir. e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder. f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder. g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur. h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir. ı) Okul müdürüne karşı sorumludur. SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır; a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir. b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar. c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar. d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir. e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır. f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu
 • 5. çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar. g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar. h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur. ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır. j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir. GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ Madde 17 — Gönüllü veli; a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur. b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar. c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur. d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar. Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9). ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ Madde 18 — Temsilci; a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir. b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir. c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir. d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar. e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar. f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar. ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ Madde 19 — Öğrenciler; a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar. b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar. c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır. d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir. e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir. f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır. SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ 1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur. 2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır: a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır. b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar. c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir. d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır. e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir. f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır: a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
 • 6. b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur. c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir. SEKRETERİN GÖREVLERİ Sekreterin görevleri şunlardır: a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır. b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder. c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler. SAYMANIN GÖREVLERİ Saymanın görevleri şunlardır: a. Kulübün para işlerini yürütür. b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir. c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar. TİYATRO KULÜBÜNÜN KURULUŞU 1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur. 2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Mehmet ÖCAL’dır. 3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak; Başkanlığa (................................................................................................), Başkan yardımcılığına (..............................................................................), Sekreterliğe (...............................................................................................), Saymanlığa (................................................................................................), ve üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir. 4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir. TİYATRO SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI: Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur: a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir. b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar. c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar. d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir. e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar. f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar. TİYATRO SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR: Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar: a. Toplantı karar defteri. b. Gelir-gider defteri. c. Harcamalar dosyası. d. Evrak dosyası ve zimmet defteri. e. Demirbaş defteri. TİYATRO KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR: Sosyal Kulüp yönetim kurulu: a. Okul müdürüne, b. Görevli müdür yardımcısına, c. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
 • 7. d. Rehber öğretmenler kuruluna, e. Kulüp başkanlar kuruluna, f. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur. TİYATRO KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR: Tiyatro Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan) 1. Kültür ve Edebiyat Kulübü 2. Çocuk Hakları Kulübü 3. Müzik Kulübü 4. Resim Kulübü 5. Folklor Kulübü 6. Tiyatro Kulübü 7. Kütüphanecilik Kulübü 8. Sivil Savunma Kulübü 9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K. 10. Çevre Koruma Kulübü 11. Satranç Kulübü 12. Hayvanları Koruma Kulübü 13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K. 14. Yeşilay Kulübü 15. Sağlık, Temizlik, Beslenme K. 16. Kızılay Kulübü 17. Spor Kulübü 18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü 19. Fotoğrafçılık Kulübü 20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K 21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü 22. Okul Müzesi Kulübü 23. İzcilik Kulübü 24. Bilinçli Tüketici Kulübü 25. Meslek Tanıtma Kulübü 26. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü 27. Engellilerle Dayanışma Kulübü 28. Yeşili Koruma Kulübü 29. Tiyatro Kulübü 30. Felsefe Kulübü
 • 8. YÜRÜRLÜK: Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu ....................................................... ....................................................... Başkan Başkan Yardımcısı ....................................................... ....................................................... Sekreter Sayman İncelendi Uygundur ......../......./200… ......../......../200... Mehmet ÖCAL …………………. Danışman Öğretmen Okul Müdürü NUSAYBİN CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE
 • 9. Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Tiyatro Kulübünün, …../……/……. tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen Mehmet ÖCAL ............................................ GÜNDEM MADDELERİ: 1. Öğrencilerle tanışma. 2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi. 3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması. 4. Kulübün amaçları ve görevleri. 5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi. 6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar. UYGUNDUR …../…../….. ……………… Okul Müdürü
 • 10. GÖRÜŞME TUTANAĞI: Tiyatro Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı. Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu. Tiyatro Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti. Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti. Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi. Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi. Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını .................... ………….. belirtti. Tiyatro Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi. Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti. Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi. Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen Mehmet ÖCAL ............................................ …………… Okul Müdürü
 • 11. K A R A R T U T A N A Ğ I Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi. Bu doğrultuda; 1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Tiyatro Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak. 2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak. 3. Tiyatro sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek. 4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak. 5. Tiyatro Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... , 6. Tiyatro Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………, 7. Tiyatro Kulübünün Başkan Yardımcılığına .............................................................., 8. Tiyatro Kulübünün Saymanlığına ............................................................................, 9. Tiyatro Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................, 10. Tiyatro Kulübünün Asil üyeliğine............................................................................., 11. Tiyatro Kulübünün İnceleme Komisyonuna ............................................................., 12. Tiyatro Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna ................................................., İsimli öğrenciler seçilmişlerdir. 13. Yıllık çalışma programı hazırlandı. Toplantı …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve saat 12.30’da sona ermiştir. Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen Mehmet ÖCAL ............................................ …………… Okul Müdürü
 • 12. TİYATRO KULÜBÜNÜN 2005 – 2006 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL - EKİM – KASIM 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması. 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi. 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması. 5. Yönetim kurulunun seçilmesi. 6. Denetleme kurulunun seçilmesi. 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi. 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması. 9. “Tiyatro ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi. 10. Tiyatro ile ilgili bilgilerin kulüp panosunda sergilenmesi. 11. Tiyatro kostümlerinin temin edilmesine çalışılması. 12. “İnternet ve tiyatro” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi. 13. Tiyatro oyunları olan internet site isimlerinin panoda duyurulması. 14. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 15. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması. ARALIK – OCAK 1. Yönetim kurulunun toplanması. 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması. 3. Yapılacakların karara bağlanması. 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi. 5. “Tiyatronun yararları” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi. 6. İnternette tiyatroya yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması. 7. Belirli gün ve haftalara göre oynanacak tiyatro oyunlarının belirlenmesi ve hazırlıklara başlanması. 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması. ŞUBAT – MART 1. Genel kurulun toplanması. 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi. 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 • 13. 4. Alınan kararların uygulanması. 5. Tiyatro çalışmalarına devam edilmesi. 6. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması. NİSAN – MAYIS 1. “Çocuklukta oyun”un önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi. 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi. 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik tiyatro ile ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi. 4. Küçük tiyatro oyunları yazılarının kulüp panosunda sergilenmesi. 5. Tiyatro Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması. 6. Ülkemizdeki Tiyatro durumunun öğrencilere aktarılması. 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması. HAZİRAN 1. Genel kurulun toplanması. 2. “Tiyatrosuz yaşam” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi. 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi. 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Danışman Öğretmen Mehmet ÖCAL ……………………………… Okul Müdürü
 • 14. CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU TİYATRO KULÜBÜ GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR 1-A ………………………... ………………………... ………………………... 1-B ………………………... ………………………... ………………………... 1-C ………………………... ………………………... ………………………... 1-D ………………………... ………………………... ………………………... 2-A ………………………... ………………………... ………………………... 2-B ………………………... ………………………... ……………………….. 2-C ………………………... ………………………... ………………………... 2-D ………………………... ………………………... ………………………... 3-A ………………………... ………………………... ………………………... 3-B ………………………... ………………………... ………………………... 3-C ………………………... ………………………... ………………………... 3-D ………………………... ………………………... ………………………... 4-A ………………………... ………………………... ………………………... 4-B ………………………... ………………………... ………………………... 4-C ………………………... ………………………... ………………………... 4-D ………………………... ………………………... ………………………... 5-A ………………………... ………………………... ………………………… 5-B ………………………... ………………………... ………………………... 5-C ………………………... ………………………... ………………………... 5-D ………………………... ………………………... ………………………... 6-A ………………………... ………………………... ………………………... 6-B ………………………... ………………………... ………………………... 6-C ………………………... ………………………... ………………………... 7-A ………………………... ………………………... ………………………... 7-B ………………………... ………………………... ………………………... 7-C ………………………... ………………………... ………………………... 8-A ………………………... ………………………... ………………………... 8-B ………………………... ………………………... ………………………... 8-C ………………………... ………………………... ………………………...
 • 15. Danışman Öğretmen Mehmet ÖCAL ……………………. Okul Müdürü EK–3 SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI Okulun Adı : .................................................... Öğretim Yılı : 200..../200...... KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI YAPILACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTA AMAÇ ETKİNLİKLER HAFTALAR Öğrenci Kulübü Temsilcisi Danışman Öğretmen Okul Müdürü
 • 16. Adı Soyadı: Adı Soyadı Adı Soyadı Sınıfı: İmza: İmza: İmza: EK–4 SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır. Öğrencinin Adı Soyadı: ................................................................................ Sınıfı ve numarası: ........................................................................................ Tarih: ............................................................................................................. Danışman Öğretmen: ..................................................................................... Sunuş: Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar Süreç: Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir. Sonuçların analizi: Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır. Sonuçlar nasıl ele alınacak ve analiz edilecek. Kaynakça: Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek. Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir. Tahmini Bütçe: Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği belirtilecek. Zaman Çizelgesi: Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren bir çizelge eklenecektir.(EK–6) Ekler:
 • 17. Varsa ekler konulacak Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır EK–5 SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır. Öğrencinin Adı Soyadı:................................................................................ Sınıfı ve numarası....................................................................................... Tarih:.......................................................................................................... Danışman Öğretmen:................................................................................... Kapak Sayfası Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir. Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır. İçindekiler sayfası, Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz. Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır. Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir. Süreç: Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri, Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir. Sonuçların analizi: Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı, hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı? Elde edilenler ikna edici mi? Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır. Sonuç:
 • 18. Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı. Proje hedeflerine ulaştı mı? Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı. Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır. Kaynakça: Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek. Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır. Ekler: Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır Tüm Proje Final Raporları danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecektir. EK–6
 • 20. SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU 1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı? 2.Kişisel olarak yararlandım mı? 3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu? 4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı? 5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum? 6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi? 7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı? 8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim? 9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi? 10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi? 11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu? 12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu? Öğrencinin Adı Soyadı Katıldığı Öğrenci Kulübü Tarih İmza Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir. EK–8 SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU
 • 21. Öğrencinin Adı Soyadı : Çalışmanın Adı : Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati: Öğrencinin Etkinlik Süresince : PUAN (1–20) 1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması : 2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması : 3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması : 4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması : 5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması : TOPLAM 6–Öğrenciye ait gözlemleriniz: ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ................................................................. SONUÇ Tarih İmza Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir. EK–9 GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler. 1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.
 • 22. 2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak. 3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek. 4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak. 5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek. 6. Bir mektubu postaya vermek. 7. Okulun bir aracını tamir etmek. 8. Kırılan bir pencereyi takmak. 9. Bahçeye bir fidan dikmek 10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek. 11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek 12. Gezilerin organizasyonunu yapmak
 • 23. EK–10 GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU Adı Soyadı :................................................................... Mesleği :................................................................. Emekli ise emekli olduğu kurum :................................................................ Yaşı :................................................................ Sabit Telefonu :................................................................ Cep Telefonu :................................................................ Adresi :................................................................ Hangi işi yapabileceği :........................................................... 1) :......................................................................... 2) :......................................................................... 3) :......................................................................... Yapacağı işin kesin Tarihi ve saati :............................................................ Varsa yapılacak işe ilişkin belge ve sertifikası :.................................................. Varsa okul tarafından temin edilmesini istediği araç gereçler :..................................................... Okulun koordinasyonuna ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlar :..................................................... Kendisinin koordinasyon sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :.......................................... Gönüllü Veli Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı Adı Soyadı Adı Soyadı İmzası İmzası
 • 24. EK–11 VELİ İZİN BELGESİ Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2005 Veli Adı Soyadı İmza Adres: ……………………………………………………… Tel: ………………………………