SlideShare a Scribd company logo
SELENE OF THE GREEKS
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  LA LUNA DEI GRECI
 Music: Nightengale Serenade
Η Σελήνη των Ελλήνων
 ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. The Moon of the Greeks
 CLICK TO CONTINUE IN ENGLISH
 .
   La Luna dei Greci
 CLICCA PER CONTINUARE IN LINGUA
       ITALIANA.
• Η Σελήνη , σύμφωνα με την θεογονία του
 Ησιόδου, είναι η κόρη του Τιτάνα Υπερίωνα
 και της Τιτανίδας Θείας.
 Είναι αδελφή της Ηούς (Αυγής) και του Ήλιου
 ο οποίος την φωτίζει πάντα φανερώνοντας
 την αδελφική του αγάπη.
• Η Σελήνη παρίσταται συνήθως είτε να
 ιππεύει στο πλάι έναν ίππο είτε να οδηγεί
 ένα άρμα από ένα ζευγάρι δυνατών αλόγων
 (ή ταύρων).
• Η Σελήνια σφαίρα της ή η ημισέληνής της
  παρίσταται συνήθως είτε ως στέμμα στο
 κεφάλι της είτε ως μια ανυψωμένη πτυχή της
 λαμπερής της κάπας. Αρκετοί μύθοι την
 θέλουν να οδηγεί ένα κοπάδι από ταύρους
 και γι' αυτό και παρομοιάζουν την ημισέληνό
 της με τα κέρατα του ταύρου.
• Η Σελήνη είναι η θεά του Φεγγαριού, η θεά
 της Νύχτας και η θεά των Μηνών. Αρκετές
 φορές την συγχέουν είτε με την θεά Άρτεμη,
 είτε με την θεά Ήρα, είτε με την Πασιφάη, είτε
 με την Ειλειθυία, είτε με την Αριάδνη είτε
 τέλος με την Εκάτη. Οι αρχαίοι Έλληνες
 μετρούσαν τον χρόνο με τους κύκλους του
 φεγγαριού, με τον σεληνιακό μήνα, τον
 οποίο διαιρούσαν σε τρία δεκαήμερα
 ανάλογα με το πόσο γεμάτη ή άδεια ήταν η
 Σελήνη.
• Έτσι κατά το πρώτο δεκαήμερο το φεγγάρι
 γεμίζει, κατά το δεύτερο βρίσκεται στο
 μέγιστο της φωτεινότητάς του και κατά το
 τρίτο αδειάζει γι' αυτό και την θεωρούσαν θεά
 των Μηνών. Επίσης θεωρούσαν ότι την
 νύχτα που η θεά έβγαινε οδηγώντας το άρμα
 της έτρεφε την φύση και όταν είχε
 πανσέληνο η Σελήνη λουζόταν στα νερά του
 Ωκεανού, ο οποίος την έκανε ακόμη πιο
 λαμπερή.
• Ο μεγάλος της έρωτας είναι ένα όμορφο
 αγόρι, ο βοσκός και πρίγκιπας Ενδυμίων, ο
 οποίος κέρδισε την αιώνια νεότητα και
 αθανασία από τον Δία μπαίνοντας σε μία
 κατάσταση αιώνιου ύπνου, σε μία σπηλιά
 του όρους Λάτμο. Εκεί κατέβηκε για να τον
 συναντήσει η Σελήνη και πέρασε μαζί του το
 βράδυ. Από τον Ενδυμύωνα απέκτησε
 πενήντα παιδιά, του πενήντα μήνες (κάθε
 πενήντα μήνες, δηλαδή τέσσερα χρόνια,
 γινότανε η Ολυμπιάδα).
• Από τον Δία απέκτησε την θεά Πανδία
 (παν θεία) και την Έρσα (Δροσιά).
 Ακόμη παιδιά της ήταν, όπως μερικοί
 λένε και οι ώρες (εποχές).
Τέλος
    Επιμέλεια Π. Λ.
The Moon of the Greeks
• The moon, according to the theogony of
 Hesiod, is the daughter of Titan Hyperion
 and Theia Titaness.; She is sister of Eos
 (Dawn) and the Sun who illuminates her
 always showing his brotherly love.
• The moon is Normally presented either
 riding a horse on the side or driving a
 chariot with a pair of strong horses (or
 bulls).
• The moon's sphere or the Crescent
 normally is presented either as a crown on
 her head or as an elevated aspect of the
 glittering cape. Several myths want her to
 drive a herd of bulls and so liken the
 crescent with the horns of the bull.
• The moon, is the goddess of the Selene, the
 Goddess of Night and Goddess of months.
 Several times has been confused with either
 the goddess Artemis, or the goddess Hera,
 either by Pasiphae or by Eileithyia, either
 Ariadne or with Hecate. The ancient Greeks
 counted the time in cycles of the moon, the
 lunar month, which is dividing into three ten-
 day depending on how full or empty was the
 moon.
• So during the first ten days moon is filling
 up, the second ten days is at maximum
 brightness and during the third, empties and
 that’s why was named the goddess of
 months. Also they thought that the night the
 goddess came out driving her chariot, she
 harbored the nature and when it was full
 moon, she was bathed in the waters of the
 ocean, which made her even brighter.
• Her great love is a beautiful boy, and a shepherd
 prince Endymion, who won his eternal youth and
 immortality by Zeus entering into an eternal
 state of sleep in a cave of Mount Latmos. There
 Moon (Selene) came to meet him and spent the
 evening with him. From Endymyona acquired
 fifty children, fifty months (every fifty months,
 four years, became the Olympics).
• From Zeus she gave birth to the goddess
 Pandias (pan aunt) and Ersa (Dew). Even, as
 some say her children were the times
 (seasons).
End
   Edited by P. L.
La Luna dei Greci
• La luna, secondo la teogonia di Esiodo,
 è la figlia del Titano Iperione e Theia
 Titaness;. E 'sorella di Eos (Dawn) e il
 Sole che illumina la sua mostra sempre
 il suo amore fraterno.
• La luna è generalmente indicata sia a
 cavallo sul lato o alla guida di un carro con
 un paio di cavalli forti (o tori).
• Sfera della luna o della Mezzaluna
 normalmente viene presentato sia come
 una corona in testa o come un aspetto
 elevata del promontorio scintillante. Molti
 miti che lei a guidare una mandria di tori e
 quindi paragonare la mezzaluna con le
 corna del toro.
• La luna, è la dea della Selene, la dea della
 notte e della Dea di mesi. Più volte è stata
 confusa con la dea Artemide sia, o la dea
 Hera, sia per Pasifae o Eileithyia, sia Arianna
 o con Ecate. Gli antichi Greci contavano il
 tempo in cicli della luna, il mese lunare, che
 si sta dividendo in tre di dieci giorni a
 seconda di come pieno o vuoto era la luna.
• Quindi, durante i primi dieci giorni di luna si
 sta riempiendo, il secondo dieci giorni è alla
 massima luminosità e durante il terzo, si
 svuota ed è per questo è stato chiamato la
 dea di mesi. Inoltre hanno pensato che la
 notte la dea venne cacciata suo carro,
 nutriva la natura e quando era luna piena, si
 era immersa nelle acque dell'oceano, che la
 rese ancora più luminoso.
• Il suo grande amore è un bel ragazzo, e un
 pastore principe Endymion, che ha vinto la sua
 eterna giovinezza e l'immortalità inserendo in
 uno stato di sonno eterno in una grotta del
 monte Latmos Zeus. Ci Moon (Selene) è venuto
 incontro e ha trascorso la serata con lui. Da
 Endymyona acquisito una cinquantina di
 bambini, una cinquantina di mesi (ogni
 cinquanta mesi, quattro anni, è diventato le
 Olimpiadi).
• Da Zeus ha dato alla luce il Pandias dea (pan
 zia) e Ersa (Dew). Anche, come dicono alcuni
 suoi figli erano i tempi (stagioni).
Fine
    A cura di P. L.

More Related Content

Similar to Η Σελήνη των Ελλήνων

Ο ήλιος στη μυθολογία
Ο ήλιος στη μυθολογίαΟ ήλιος στη μυθολογία
Ο ήλιος στη μυθολογίαavramaki
 
Πανσέληνος
ΠανσέληνοςΠανσέληνος
Πανσέληνος
eucharis
 
σεληνη 1
σεληνη 1σεληνη 1
σεληνη 1
lykkorin
 
Planites kai-my8ologia(1)
Planites kai-my8ologia(1)Planites kai-my8ologia(1)
Planites kai-my8ologia(1)joannoula86
 
Venus
VenusVenus
Constellation
ConstellationConstellation
Constellation
stellaklavdianou
 
Το νερό στη μυθολογία
Το νερό στη μυθολογίαΤο νερό στη μυθολογία
Το νερό στη μυθολογίαxristoi
 

Similar to Η Σελήνη των Ελλήνων (9)

Ο ήλιος στη μυθολογία
Ο ήλιος στη μυθολογίαΟ ήλιος στη μυθολογία
Ο ήλιος στη μυθολογία
 
Πανσέληνος
ΠανσέληνοςΠανσέληνος
Πανσέληνος
 
σεληνη 1
σεληνη 1σεληνη 1
σεληνη 1
 
Planites kai-my8ologia(1)
Planites kai-my8ologia(1)Planites kai-my8ologia(1)
Planites kai-my8ologia(1)
 
Venus
VenusVenus
Venus
 
θεός ήλιος΄!
θεός ήλιος΄!θεός ήλιος΄!
θεός ήλιος΄!
 
θεός ήλιος΄!
θεός ήλιος΄!θεός ήλιος΄!
θεός ήλιος΄!
 
Constellation
ConstellationConstellation
Constellation
 
Το νερό στη μυθολογία
Το νερό στη μυθολογίαΤο νερό στη μυθολογία
Το νερό στη μυθολογία
 

More from Αετοί Ολύμπου

Η φιλοσοφία του χρονου ...
Η φιλοσοφία του χρονου ...Η φιλοσοφία του χρονου ...
Η φιλοσοφία του χρονου ...Αετοί Ολύμπου
 
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Αετοί Ολύμπου
 
Creativity
CreativityCreativity
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμαΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμαΑετοί Ολύμπου
 
Thinking way outsidethebox
Thinking way outsidetheboxThinking way outsidethebox
Thinking way outsidethebox
Αετοί Ολύμπου
 
Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)
Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)
Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)
Αετοί Ολύμπου
 
Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίαςΈκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίαςΑετοί Ολύμπου
 
ΦΕΚ 240 12/12/2012
ΦΕΚ 240 12/12/2012ΦΕΚ 240 12/12/2012
ΦΕΚ 240 12/12/2012
Αετοί Ολύμπου
 
Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!
Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!
Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!Αετοί Ολύμπου
 
Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια πριν
Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια πρινΚωνσταντινούπολη 100 χρόνια πριν
Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια πρινΑετοί Ολύμπου
 
Όμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητες
Όμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητεςΌμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητες
Όμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητες
Αετοί Ολύμπου
 

More from Αετοί Ολύμπου (20)

H EΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ
H EΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝH EΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ
H EΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ
 
Η φιλοσοφία του χρονου ...
Η φιλοσοφία του χρονου ...Η φιλοσοφία του χρονου ...
Η φιλοσοφία του χρονου ...
 
Macrophotographie geo !!!!!!!!!!!!!!!!
Macrophotographie geo !!!!!!!!!!!!!!!!Macrophotographie geo !!!!!!!!!!!!!!!!
Macrophotographie geo !!!!!!!!!!!!!!!!
 
ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
 
Οφθαλματες
ΟφθαλματεςΟφθαλματες
Οφθαλματες
 
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ...
ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ...ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ...
ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ...
 
Creativity
CreativityCreativity
Creativity
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμαΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : 7 ΜΗ μετα απο ένα γεύμα
 
Thinking way outsidethebox
Thinking way outsidetheboxThinking way outsidethebox
Thinking way outsidethebox
 
Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)
Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)
Το δίκοκκο σιτάρι (Φραγκιαδάκης Μ.)
 
Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίαςΈκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
Έκθεση αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
 
Ο αετός και οι αλλαγές
Ο αετός και οι αλλαγέςΟ αετός και οι αλλαγές
Ο αετός και οι αλλαγές
 
Πεταλούδες και Ορυκτά!!!
Πεταλούδες και Ορυκτά!!!Πεταλούδες και Ορυκτά!!!
Πεταλούδες και Ορυκτά!!!
 
ΦΕΚ 240 12/12/2012
ΦΕΚ 240 12/12/2012ΦΕΚ 240 12/12/2012
ΦΕΚ 240 12/12/2012
 
Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!
Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!
Άλλη φορά άλλο χρώμα. Σήμερα μόνο κόκκινο!!
 
Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια πριν
Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια πρινΚωνσταντινούπολη 100 χρόνια πριν
Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια πριν
 
Όμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητες
Όμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητεςΌμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητες
Όμορφος κόσμος με ιδιαιτερότητες
 
Mobiles
MobilesMobiles
Mobiles
 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ
 

Η Σελήνη των Ελλήνων

 • 1. SELENE OF THE GREEKS Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ LA LUNA DEI GRECI Music: Nightengale Serenade
 • 2. Η Σελήνη των Ελλήνων ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. The Moon of the Greeks CLICK TO CONTINUE IN ENGLISH . La Luna dei Greci CLICCA PER CONTINUARE IN LINGUA ITALIANA.
 • 3.
 • 4. • Η Σελήνη , σύμφωνα με την θεογονία του Ησιόδου, είναι η κόρη του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας. Είναι αδελφή της Ηούς (Αυγής) και του Ήλιου ο οποίος την φωτίζει πάντα φανερώνοντας την αδελφική του αγάπη.
 • 5.
 • 6. • Η Σελήνη παρίσταται συνήθως είτε να ιππεύει στο πλάι έναν ίππο είτε να οδηγεί ένα άρμα από ένα ζευγάρι δυνατών αλόγων (ή ταύρων).
 • 7. • Η Σελήνια σφαίρα της ή η ημισέληνής της παρίσταται συνήθως είτε ως στέμμα στο κεφάλι της είτε ως μια ανυψωμένη πτυχή της λαμπερής της κάπας. Αρκετοί μύθοι την θέλουν να οδηγεί ένα κοπάδι από ταύρους και γι' αυτό και παρομοιάζουν την ημισέληνό της με τα κέρατα του ταύρου.
 • 8.
 • 9. • Η Σελήνη είναι η θεά του Φεγγαριού, η θεά της Νύχτας και η θεά των Μηνών. Αρκετές φορές την συγχέουν είτε με την θεά Άρτεμη, είτε με την θεά Ήρα, είτε με την Πασιφάη, είτε με την Ειλειθυία, είτε με την Αριάδνη είτε τέλος με την Εκάτη. Οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν τον χρόνο με τους κύκλους του φεγγαριού, με τον σεληνιακό μήνα, τον οποίο διαιρούσαν σε τρία δεκαήμερα ανάλογα με το πόσο γεμάτη ή άδεια ήταν η Σελήνη.
 • 10.
 • 11. • Έτσι κατά το πρώτο δεκαήμερο το φεγγάρι γεμίζει, κατά το δεύτερο βρίσκεται στο μέγιστο της φωτεινότητάς του και κατά το τρίτο αδειάζει γι' αυτό και την θεωρούσαν θεά των Μηνών. Επίσης θεωρούσαν ότι την νύχτα που η θεά έβγαινε οδηγώντας το άρμα της έτρεφε την φύση και όταν είχε πανσέληνο η Σελήνη λουζόταν στα νερά του Ωκεανού, ο οποίος την έκανε ακόμη πιο λαμπερή.
 • 12.
 • 13. • Ο μεγάλος της έρωτας είναι ένα όμορφο αγόρι, ο βοσκός και πρίγκιπας Ενδυμίων, ο οποίος κέρδισε την αιώνια νεότητα και αθανασία από τον Δία μπαίνοντας σε μία κατάσταση αιώνιου ύπνου, σε μία σπηλιά του όρους Λάτμο. Εκεί κατέβηκε για να τον συναντήσει η Σελήνη και πέρασε μαζί του το βράδυ. Από τον Ενδυμύωνα απέκτησε πενήντα παιδιά, του πενήντα μήνες (κάθε πενήντα μήνες, δηλαδή τέσσερα χρόνια, γινότανε η Ολυμπιάδα).
 • 14.
 • 15. • Από τον Δία απέκτησε την θεά Πανδία (παν θεία) και την Έρσα (Δροσιά). Ακόμη παιδιά της ήταν, όπως μερικοί λένε και οι ώρες (εποχές).
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Τέλος Επιμέλεια Π. Λ.
 • 39. The Moon of the Greeks
 • 40.
 • 41. • The moon, according to the theogony of Hesiod, is the daughter of Titan Hyperion and Theia Titaness.; She is sister of Eos (Dawn) and the Sun who illuminates her always showing his brotherly love.
 • 42.
 • 43. • The moon is Normally presented either riding a horse on the side or driving a chariot with a pair of strong horses (or bulls).
 • 44. • The moon's sphere or the Crescent normally is presented either as a crown on her head or as an elevated aspect of the glittering cape. Several myths want her to drive a herd of bulls and so liken the crescent with the horns of the bull.
 • 45.
 • 46. • The moon, is the goddess of the Selene, the Goddess of Night and Goddess of months. Several times has been confused with either the goddess Artemis, or the goddess Hera, either by Pasiphae or by Eileithyia, either Ariadne or with Hecate. The ancient Greeks counted the time in cycles of the moon, the lunar month, which is dividing into three ten- day depending on how full or empty was the moon.
 • 47.
 • 48. • So during the first ten days moon is filling up, the second ten days is at maximum brightness and during the third, empties and that’s why was named the goddess of months. Also they thought that the night the goddess came out driving her chariot, she harbored the nature and when it was full moon, she was bathed in the waters of the ocean, which made her even brighter.
 • 49.
 • 50. • Her great love is a beautiful boy, and a shepherd prince Endymion, who won his eternal youth and immortality by Zeus entering into an eternal state of sleep in a cave of Mount Latmos. There Moon (Selene) came to meet him and spent the evening with him. From Endymyona acquired fifty children, fifty months (every fifty months, four years, became the Olympics).
 • 51.
 • 52. • From Zeus she gave birth to the goddess Pandias (pan aunt) and Ersa (Dew). Even, as some say her children were the times (seasons).
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75. End Edited by P. L.
 • 76. La Luna dei Greci
 • 77.
 • 78. • La luna, secondo la teogonia di Esiodo, è la figlia del Titano Iperione e Theia Titaness;. E 'sorella di Eos (Dawn) e il Sole che illumina la sua mostra sempre il suo amore fraterno.
 • 79.
 • 80. • La luna è generalmente indicata sia a cavallo sul lato o alla guida di un carro con un paio di cavalli forti (o tori).
 • 81. • Sfera della luna o della Mezzaluna normalmente viene presentato sia come una corona in testa o come un aspetto elevata del promontorio scintillante. Molti miti che lei a guidare una mandria di tori e quindi paragonare la mezzaluna con le corna del toro.
 • 82.
 • 83. • La luna, è la dea della Selene, la dea della notte e della Dea di mesi. Più volte è stata confusa con la dea Artemide sia, o la dea Hera, sia per Pasifae o Eileithyia, sia Arianna o con Ecate. Gli antichi Greci contavano il tempo in cicli della luna, il mese lunare, che si sta dividendo in tre di dieci giorni a seconda di come pieno o vuoto era la luna.
 • 84.
 • 85. • Quindi, durante i primi dieci giorni di luna si sta riempiendo, il secondo dieci giorni è alla massima luminosità e durante il terzo, si svuota ed è per questo è stato chiamato la dea di mesi. Inoltre hanno pensato che la notte la dea venne cacciata suo carro, nutriva la natura e quando era luna piena, si era immersa nelle acque dell'oceano, che la rese ancora più luminoso.
 • 86.
 • 87. • Il suo grande amore è un bel ragazzo, e un pastore principe Endymion, che ha vinto la sua eterna giovinezza e l'immortalità inserendo in uno stato di sonno eterno in una grotta del monte Latmos Zeus. Ci Moon (Selene) è venuto incontro e ha trascorso la serata con lui. Da Endymyona acquisito una cinquantina di bambini, una cinquantina di mesi (ogni cinquanta mesi, quattro anni, è diventato le Olimpiadi).
 • 88.
 • 89. • Da Zeus ha dato alla luce il Pandias dea (pan zia) e Ersa (Dew). Anche, come dicono alcuni suoi figli erano i tempi (stagioni).
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98.
 • 99.
 • 100.
 • 101.
 • 102.
 • 103.
 • 104.
 • 105.
 • 106.
 • 107.
 • 108.
 • 109.
 • 110.
 • 111.
 • 112. Fine A cura di P. L.