SlideShare a Scribd company logo
โครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสาคัญ
ของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความ
เจริญก้าวหน้าของสังคม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะ
คอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษา
เทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการและ
เนื้อหาพื้นฐานเป็นสาคัญ
การศึกษาด้านวิทยากาคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจาเป็น
เสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ได้
เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่
1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม
เป็นสังคมสารสนเทศ
2. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้
จากระบบคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญแทน
เครื่องมืออื่นๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข
เป็นต้น
4. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์
หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ
5. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงาน
ติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน
การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงาน
คอมพิวเตอร์จะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความชานาญ และมีทักษะในการนาระบบคอมพิวเตอร์
ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหา
ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมี
คุณค่าอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้
· เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง
· เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่
ผู้เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
·ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
· กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบ
อาชีพทางด้านนี้
· ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์
· สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น
· สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนา
ระบบด้วยตนเอง
ขอบข่ายและประเภท
ของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 3
ขอบข่ายของโครงงาน
1. เป็นกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า
ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอาศัยหลักวิชาการทางทฤษฎีตาม
เนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรือจากประสบการณ์และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมากแล้ว
2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง
หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เป็นภาคเรียน หรือมากว่าก็
ได้ แล้วแต่โครงงานเล็กหรือใหญ่
3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือก
โครงงานที่จะศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัด
สนใจ และความพร้อม
4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของ
โครงงาน แผนปฏิบัติงานและการแปลผล รายงานผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุตาม
จุดหมายที่กาหนดไว้
5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียนตามวัยและสติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงิน
ดาเนินงานด้วย
ประเภทโครงงาน
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็น
โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้าง
เครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์
เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่
ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ
4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้าง
ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน
เช่น เกมหมารุก
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
(Educational Media)
ใบงานที่ 4
เป็นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อ
การศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการ
เรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคาถาม
คาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน ซึ่งอาจ
เป็นการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ามา
ศึกษาด้วยตนเองก็ได้
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ
ฯลฯ
โดยนักเรียนอาจคัดเลือก
หัวข้อที่นักเรียนทั่วไปที่ทาความ
เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการ
พัฒนาโปรแกรมบทเรียน ตัวอย่าง
เช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน
ระบบสุริยะจักรวาล โปรแกรม
แบบทดสอบวิชาต่าง ๆ
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
(Tools Development)
ใบงานที่ 5
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงาน
ประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์
ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ
เป็นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็น
โปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้งาน
ในงานพิมพ์ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปได้โดยง่าย
ซึ่งรูปที่ได้สามารถนาไปใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย
สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ ใช้
สาหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้ใช้วาด
แจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็น
อย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้
เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก
เช่น โปรแกรมประเภท 3D
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
(Theory Experiment)
ใบงานที่ 6
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการทดลอง
ของสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วย
สถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น เป็นโครงงานที่
ผู้ทาต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและ
แนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้ว
เสนอเป็นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
สมการ สูตร หรือคาอธิบายก็ได้ พร้อมทั้งนาเสนอวิธีการ
จาลองทฤษฎีด้วยคอมพิวเตอร์
การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ผู้ทาต้องมี
ความรู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่าง เช่น การทดลองเรื่องการ
ไหลของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาอโรวาน่า
ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอ การทดลองเรื่องการไหลของ
ของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการ
ทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
(Application)
ใบงานที่ 7
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงาน
เพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน เช่น ซอฟต์แวร์
สาหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับ
การผสมสี ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น
โครงงานงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือ
ปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ก็ได้ โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ก่อนแล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ
ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรือทดสอบ
คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน เช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการ
ออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี
ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานงานประเภท
นี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอย
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่
แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้
โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ก่อนแล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการ
ทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรม
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย
โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8
โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เป็นโครงงานพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ
หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกม
หมากรุก เกมหมากฮอส เกมการ
คานวณเลข ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้
น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง
เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมี
หลักการ
โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและ
กฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้
สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปและนามา
ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่และ
น่าสนใจแก่ผู้เล่นกล่มต่าง ๆ
อ้างอิง
http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-
post_13.html
http://www.gotoknow.org/posts/314100
http://thanapongkiatsujja.blogspot.com/2012/07/
3.html
http://tc.mengrai.ac.th/kruyuy/e-
learning/project/unit1/01_2.html
THANK YOU

More Related Content

What's hot

งานคอมใบ 2 8
งานคอมใบ 2 8งานคอมใบ 2 8
งานคอมใบ 2 8
Puping Warakorn
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
berry green
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
jeabspk
 
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
jeabspk
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
Warong Hamkamhak
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
Warong Hamkamhak
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
Benjaporn Kantawong
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Kawinna Mitda
 

What's hot (14)

ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
งานคอมใบ 2 8
งานคอมใบ 2 8งานคอมใบ 2 8
งานคอมใบ 2 8
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
 
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
คอม
คอมคอม
คอม
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 

Similar to โครงงานคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Sorpor 'eiei
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
JorJames Satawat
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
Gu 'Boss
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
Phakapong Budnate
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Mark Mad
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
Tomang Tangmo
 
ใบงาน 2
ใบงาน 2ใบงาน 2
ใบงาน 2
firstnarak
 
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
Thanawut Rattanadon
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
KawinTheSinestron
 
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
ใบงานคอมพิวเตอร  2-8ใบงานคอมพิวเตอร  2-8
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
Peeranut Poungsawud
 
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
Peeranut Poungsawud
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
Jaturaphun
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงานความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
Jaturaphun
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Jaturaphun
 

Similar to โครงงานคอมพิวเตอร์ (18)

ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน 2
ใบงาน 2ใบงาน 2
ใบงาน 2
 
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
ใบงานคอมพิวเตอร  2-8ใบงานคอมพิวเตอร  2-8
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
 
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงานความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
คอม
คอมคอม
คอม
 

โครงงานคอมพิวเตอร์