SlideShare a Scribd company logo
ใบงานที่2-8
ความหมายและความสาคัญ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบ ต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม
ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่
ประชาชนจะคอยติดตามความ ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี
ของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหา พื้นฐานเป็นสาคัญการศึกษา
ด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจาเป็นเสมือนกับการ ศึกษาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติคอมพิวเตอร์ได้
คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย
ได้แก่
1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคม อุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ
2. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมักขึ้นอยู่กับ ข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่สาคัญ แทนเครื่องมืออื่นๆในอดีต
เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เป็นต้น
4. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบ สถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆ
5. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงาน
ความสาคัญของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
คือ ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานจึงเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนจะหาหัวข้อโครงงานที่ตนเอง
สนใจ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยมีครูเป็นที่
ปรึกษาและให้คาแนะนา
ใบงานที่2-8
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ให้นักเรียนค้นหา ขอบข่าย
ของโครงงานแต่ละประเภท เป็นข้อๆ (ค้นจากห้องสมุด / อินเทอร์เน็ต) แล้ว
บันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรียมมา พร้อมเขียน แหล่งที่มา หรือ
Address ของ website ที่นักเรียนค้นหาข้อมูล เหล่านั้นด้วยโครงงาน
คอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้
- การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาเครื่องมือ
- การทดลองทฤษฎี
- การประยุกต์ใช้งาน
- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ขอบข่ายของโครงงาน
การดาเนินงานโดยมีนักเรียนเป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และครูอาจารย์เป็นผู้ให้
คาแนะนาปรึกษา สรุปได้ดังนี้คือ
1. เป็นกิจกรรมการศึกษาที่ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติด้วย ตนเอง โดย
อาศัยหลักวิชาการทางทฤษฎีตามเนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรือจาก
ประสบการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้พบเห็นมาแล้ว
2. นักเรียนทุกคนเป็นผู้พิจารณาจัดทาโครงงานด้วยตนเอง หรือกลุ่ม จานวน
2-8 คนต่อกลุ่ม โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เป็นภาคเรียน หรือ มากกว่าก็ได้
3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษา
ค้นคว้า ปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัด สนใจและความพร้อม
4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงานแผนปฏิบัติ งาน และ
แปรผลรายงานต่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดาเนินงานร่วมกันให้ บรรลุตาจุดหมาย
ที่กาหนด
5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนตาม วัยและ
สติปัญญารวมทั้งการใช้จ่ายเงินดาเนินงานด้วยโครงงานประเภทต่างๆ
การแบ่งประเภทของโครงงานมีหลายวิธี เช่น แบ่งตามหมวดวิชาการงานและ อาชีพ
ในโรงเรียน เช่น โครงงานเกษตรกรรม โครงงานคหกรรม โครงงาน อุตสาหกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และจากขอบข่ายโครงงานดังกล่าว จะ เห็นได้ว่า
นักเรียนเป็นผู้ดาเนินงานโดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ
นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งด้านการเสนอโครงงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
ตลอดจนทาแผนปฏิบัติการ และรายงานผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ทาให้
สามารถแยกประเภทของโครงงานได้ 4 ประเภท ดังนี้คือ
1. ประเภทพัฒนาผลงาน
2. ประเภทศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์
4. ประเภทสารวจข้อมูล
ใบงานที่2-8
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่น
ของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อ
การศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้อง
มีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียน
แบบ รายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่า
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การ สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์
ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจ ยาก มาเป็น
หัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโป
เจ็ก สไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลัก
ภาษาไทย และสถานที่ สาคัญของประเทศไทย เป็นต้น
ใบงานที่2-8
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วย
สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วน ใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาด
รูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมอง วัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น
สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลค้า ซึ่งจะ เป็น
เครื่องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การ
วาดรูป พัฒนาขึ้น เพื่ออ้านวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วย การมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วย
การออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้ วาดแจกันด้านหน้า และ ต้องการจะดูว่าด้านบน
และด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่า และภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อ
พิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก
ใบงานที่2-8
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลองการ
ทดลองของ สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น
การจุดระเบิด เป็นต้น และเป็น โครงงานที่ผู้ทาต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ
ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็น
แนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการหรือคา อธิบาย
พร้อมทั้งการจาลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไป
ตาม สูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การทาโครงงาน
ประเภทนี้มีจุดสาคัญอยู่ที่ ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี ตัวอย่างโครงงาน
จาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหล ของของเหลว การทดลองเรื่อง
พฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น
ใบงานที่2-8
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้าง ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและ ตกแต่งภายในอาคาร
ซอฟต์แวร์สาหรับการ ผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น
โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอย
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่
มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการของ ผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ ออกแบบ และพัฒนา
สิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้น ต้องมีการทดสอบการทางานหรือทดสอบ
ใบงานที่2-8
โครงงานประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและ
ตกแต่ง ภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุ
คนร้าย เป็นต้น โครงงาน ประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือ
อุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของ ขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้อง
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ออกแบบ และพัฒนาสิ่งของ นั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรือ
ทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มี ความสมบูรณ์ โครงงาน
ประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และ
เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใบงานที่2-8
http://krudarin.wordpress.com/%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8
%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%
B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4/%E0%B8%84%
E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8
2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://www.gotoknow.org/posts/314100
http://kroosuveera.blog
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&sqi=2&ved=0CFEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sahavich
a.com%2FUserFiles%2FFile%2Fknowledge_11.doc&ei=TJUDUIT0
A8vyrQfnn9mXBg&usg=AFQjCNE-
CsSRmS_vreU5fYGfHqdPeh__1A&sig2=MMRUo94YHRDEbxYCHx NzUA
http://www.google.co.th/imgres?
um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=OpH1IlAwdyHpoM:&imgrefurl=
http://lddl.info/221/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25
E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0
%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%
25B8%2587%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25
B8%2594%25E0%25B8%25A5%25203%2520%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B
4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%2520Google%2520SketchUp.html&docid=
mSLbxh7HfqYjhM&imgurl=http://lddl.info/back/picture/1323778240.jpg&w=260&h=194&ei
=EXJRUJvLCY_PrQfbm4DICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=658&vpy=300&dur=643&hovh=1
51&hovw=201&tx=62&ty=58&sig=103641532276294746777&page=1&tbnh=150&tbnw=2
00&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:0,i:11
http://www.thaigoodview.com/node/17030?pag e=0,1
http://www.radompon.com/computerproject/wordpress/?page_id= 2
http://www2.nectec.or.th/nsc http://school.obec.go.th/
nitadhatayai/project1.htm http://www.lks.ac.th/kuanjit/ menustruture.htm
http://www.radompon.com/c omputerproject/wordpress/? page_id=2
http://namkwanmay.wordpress.com/2011/02/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%
B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B
8%9Esites.google.com/site/luksaduankhorngnganthekhnoloyi/tawxyang-khorng-
ngan-khxmphiwtexr
%E0%B8%B4%E0%B8%A7/https://

More Related Content

What's hot

ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Kawinna Mitda
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
flimgold
 
ใบงานที่สอง
ใบงานที่สองใบงานที่สอง
ใบงานที่สอง
Thanthup Zied
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Sudarat Houiluek
 
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
Peeranut Poungsawud
 
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
Peeranut Poungsawud
 
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
Eakarat Sumpavaman
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Mark Mad
 
ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์
ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์
ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์
Royphim Namsongwong
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Sorpor 'eiei
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
JorJames Satawat
 
K2jess
K2jessK2jess
K2jess
JessZuZane
 

What's hot (14)

ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่สอง
ใบงานที่สองใบงานที่สอง
ใบงานที่สอง
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
ใบงานคอมพิวเตอร์ 2 8
 
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
ใบงานคอมพิวเตอร 2-8
 
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
 
2
22
2
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์
ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์
ความหมาย ความสําคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
ความหมายและความสำค ญของโครงงานคอมพ วเตอร_2
 
K2jess
K2jessK2jess
K2jess
 

Similar to ใบงานที่2-8

ใบงาน 2
ใบงาน 2ใบงาน 2
ใบงาน 2
firstnarak
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
Gu 'Boss
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
KawinTheSinestron
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
Tomang Tangmo
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
jeabspk
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
Phakapong Budnate
 
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
jeabspk
 
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
Supakrit Chaiwong
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
Jaturaphun
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงานความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
Jaturaphun
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
Jaturaphun
 
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
Thanawut Rattanadon
 
2 140820221102-phpapp02
2 140820221102-phpapp022 140820221102-phpapp02
2 140820221102-phpapp02
James Kung
 
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
nam pedpuai
 

Similar to ใบงานที่2-8 (18)

ใบงาน 2
ใบงาน 2ใบงาน 2
ใบงาน 2
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ใบงาน2
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ความหมาย
ความหมายความหมาย
ความหมาย
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
 
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
ใบงานท 2 ความหมายและความสำค_ญของโครงงานคอมพ_วเตอร_
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน (1)
 
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงานความหมายและความสำค ญของโครงงาน
ความหมายและความสำค ญของโครงงาน
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
คอม
คอมคอม
คอม
 
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
 
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2 140820221102-phpapp02
2 140820221102-phpapp022 140820221102-phpapp02
2 140820221102-phpapp02
 
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
 

More from notnames

ใบงานที่9 16
ใบงานที่9 16ใบงานที่9 16
ใบงานที่9 16
notnames
 
วิชาเคมี
วิชาเคมีวิชาเคมี
วิชาเคมี
notnames
 
7 สามัญ คณิต
7 สามัญ คณิต7 สามัญ คณิต
7 สามัญ คณิต
notnames
 
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลยคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย
notnames
 
Biology เฉลย
Biology เฉลยBiology เฉลย
Biology เฉลย
notnames
 
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
notnames
 
7 สามัญ อังกฤษ
7 สามัญ อังกฤษ7 สามัญ อังกฤษ
7 สามัญ อังกฤษ
notnames
 
2เฉลย
2เฉลย2เฉลย
2เฉลย
notnames
 
7 สามัญ สังคม
7 สามัญ สังคม7 สามัญ สังคม
7 สามัญ สังคม
notnames
 
7 สามัญ ภาษาไทย
7 สามัญ ภาษาไทย7 สามัญ ภาษาไทย
7 สามัญ ภาษาไทย
notnames
 
สถานที่มหัศจรรย์
สถานที่มหัศจรรย์สถานที่มหัศจรรย์
สถานที่มหัศจรรย์
notnames
 

More from notnames (14)

ใบงานที่9 16
ใบงานที่9 16ใบงานที่9 16
ใบงานที่9 16
 
วิชาเคมี
วิชาเคมีวิชาเคมี
วิชาเคมี
 
7 สามัญ คณิต
7 สามัญ คณิต7 สามัญ คณิต
7 สามัญ คณิต
 
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลยคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย
คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ พร้อมเฉลย
 
Biology เฉลย
Biology เฉลยBiology เฉลย
Biology เฉลย
 
Biology
BiologyBiology
Biology
 
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
 
7 สามัญ อังกฤษ
7 สามัญ อังกฤษ7 สามัญ อังกฤษ
7 สามัญ อังกฤษ
 
2เฉลย
2เฉลย2เฉลย
2เฉลย
 
7 สามัญ สังคม
7 สามัญ สังคม7 สามัญ สังคม
7 สามัญ สังคม
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
7 สามัญ ภาษาไทย
7 สามัญ ภาษาไทย7 สามัญ ภาษาไทย
7 สามัญ ภาษาไทย
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
สถานที่มหัศจรรย์
สถานที่มหัศจรรย์สถานที่มหัศจรรย์
สถานที่มหัศจรรย์
 

ใบงานที่2-8