SlideShare a Scribd company logo
DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2
BIL DASAR NEGARA OBJEKTIF STRATEGI
DASAR
PENTADBIRAN
Dasar Ekonomi Baru (DEB)
1. Mewujudkan perpaduan negara
2. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
3. Menyusun semula masyarakat
1. Membasmi kemiskinan dengan memperbanyak peluang
pekerjaan
2. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan
serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi
ekonomi
Dasar Pembangunan
Nasional
1. Mewujudkan perpaduan negara
2. Mencapai pembangunan seimbang semua sektor
3. Menghapus ketidakadilan sosioekonomi
1. Mengurangkan kemiskinan relatif
2. Membabitkan sektor swasta dalam proses penyusunan
masyarakat
Dasar Wawasan Negara
1. Mencapai perpaduan nasional
2. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
3. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan
1. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum
2. Penyusunan semula masyarakat
3. Pembangunan yang seimbang
4. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yg tinggi
5. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan
DASAR
EKONOMI
Dasar Pertanian Negara 1
1. Menekankan pembangunan sektor pertanian
berorientasikan eksport
2. Memaksimumkan pendapatan
1. Membangunkan pertanian secara komersial
2. Menggalakkan penyertaan swasta dlm pertanian
Dasar Pertanian Negara 2
1. Menekankan peningkatan produktiviti, kecekapan
dan persaingan
2. Tanaman ladang diberi perhatian
1. Menghasilkan produk yg bernilai tambah yang tinggi
2. Memajukan industri asas tani / meningkatkan R&D
Dasar Pertanian Negara 3
1. Meningkatkan keselamatan/sekuriti makanan
2. Meningkatkan produktiviti dan daya saing
1. Mewujudkan pelan pembangunan wilayah
2. Penggunaan elemen teknologi yg agresif dlm sektor
pertanian
2 pendekatan:
1. Pendekatan perhutanan
2. Pendekatan berasaskan produk
Dasar Agromakanan
2011-2020
1. Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar dan
sumbangan kepada pendapatan negara
2. Menjamin bekalan makanan mencukupi dan selamat
dimakan
1. Penerokaan pertanian bernilai tinggi
2. Peningkatan pengeluaran dan produktiviti
3. Perluasan amalan mesra alam melalui R&D
Dasar Jaminan Bekalan
Makanan 2008-2010
1. Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor
agro makanan bag memenuhi tahap sara diri
2. Memastikan bekalan makanan mencukupi, berkualiti
dan selamat dimakan
1. Peningkatan pengeluaran beras
2. Pewujudan stok penimbal beras
3. Pengurusan tanah terbiar
Pelan Induk Perindustrian
3
1. Menggiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan
(R&D)
1. Menggiatkan pelaburan domestik dan a/bangsa
2. Memajukan teknologi terkini
DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2
(PIP3) 2. Meningkatkan daya kompetitif di peringkat global 3. Menjadi syarikat multinasional milik Malaysia
Dasar Automotif Nasional
1. Menggalakkan pembangunan teknologi baharu dan
terkini dalam industri automotif domestik
2. Mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif
1. Mengurangkan cukai import kereta ASEAN
2. Menyelaras duti eksais setiap kenderaan yg dikeluarkan
Dasar Perindustrian Berat
Malaysia
1. Mengukuhkan ekonomi negara melalui sektor
perkilangan
2. Memajukan industri-industri sokongan
1. HICOM melaksana dan mengurus projek kerajaan
2. Mengimport teknologi yang sesuai dan pinjam pakar
Dasar Penswastaan
1. Mengurangkan bebas kewangan kerajaan
2. Mengagihkan sumber ekonomi yang cekap
3. Meningkatkan kecekapan, daya dan mutu
pengeluaran
1. Memindahkan pengurusan kpd pihak swasta
2. Kerajaan memantau melalui penglibatan pegawai
Jenis-jenis Penswastaan:
1. Penjualan 4. Bina-Kendali-Pindah dan
2. Pajakan Bina-Kendali
3. Kontrak Pengurusan
Dasar Pensyarikatan
1. Menghapuskan salah faham antara sektor awam dan
sektor swasta
2. Menggalakkan perkongsian dan pertukaran
maklumat antara sektor
3. Mewujudkan kerjasama yg erat dan berkesan
1. Menyediakan latihan kepada pegawai awam (INTAN)
2. Penempatan pegawai awam di sektor swasta
3. Penubuhan Panel Perunding membantu pihak swasta
Dasar Sogoshosha
1. Menggalakkan eksport bukan tradisional
2. Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan
teknologi baharu
1. Memberi Galakan Kredit kepada syarikat tempatan yg
menghadapi masalah kewangan
2. Memberi Galakan Cukai seperti pengecualian cukai
Dasar Peningkatan Daya
Pengeluaran Negara
1. Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yg tinggi
secara berterusan
2. Memastikan sumber2 negara digunakan secara
optimum
1. Memperbaiki sistem dan organisasi
2. Menggunakan teknologi yang sesuai dan terkini
3. Menerapkan nilai etika kerja yang positif
Dasar Pengurangan Beban
Perbelanjaan Awam
1. Mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan
2. Mengawal kadar inflasi negara
3. Mengurangkan defisit belanjawan negara
1. Mengawal perbelanjaan agensi-agensi
2. Membekukan pengisian dan pengambilan personel baru
Dasar Belilah Barangan
Buatan Malaysia
1. Menggalakkan rakyat membeli barangan buatan
tempatan
2. Mengurangkan import barang dan mengurangkan
pengaliran wang ke luar negara
1. Mempromosikan barangan tempatan
2. Meningkatkan cukai ke atas barang-barang import
3. Meningkatkan kesedaran rakyat untuk membeli produk
tempatan
Dasar Telekomunikasi
Negara
1. Membangunkan industri telekomunikasi negara
secara cekap
2. Memastikan prasarana telekomunikasi mencukupi
1. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam
bidang telekomunikasi
2. Membangunkan industri telekomunikasi tempatan
DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2
Dasar Urbanisasi Negara
1. Membangunkan bandar yg seimbang untuk
memupuk sistem ekonomi yg bersepadu
2. Rangkaian perhubungan antara bandar dan luar
bandar yg lebih berkesan
1. Memastikan pembangunan bandar yg lebih seimbang
2. Mempercepat proses pembandaran di kawasan luar
bandar
3. Memastikan pembangunan teratur di pusat2 bandar sedia
ada
Dasar Pandang Ke Timur
1. Meningkatkan prestasi pengurusan dan
pembangunan negara
2. Meningkatkan semangat/motivasi pekerja
3. Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran
teknologi
1. Menyusun program bagi meningkatkan kecekapan dan
penghasilan kerja yg lebih baik
Dasar Perbandaran
Negara
1. Membangunkan bandar yg terancang, berkualiti dan
mapan
2. Membangun dan memperkukuh ekonomi bandar yg
berdaya saing
6 Teras DPN:
1. Pembangunan Perbandaran yang efisien dan mapan
2. Pembangunan ekonomi bandar yang kukuh, dinamik dan
berdaya saing
3. Sistem pengangkutan bandar yang bersepadu dan efisien
4. Penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti
yang berkualiti
5. Pengwujudan persekitaran kehidupan bandar yang
sejahtera dan beridentiti
6. Tadbir urus bandar yang efektif
Dasar Sains dan Teknologi
Negara
1. Membangunkan keupayaan sumber2 sains dan
teknologi ke arah pembentukan keupayaan teknologi
tempatan
2. Membangunkan keupayaan pengusaha2 tempatan
dalam memilih, menambah dan menginovasi
teknologi asing
1. Sumber sains dan teknologi akan digunakan untuk
mempertingkatkan kesejahteraan rakyat
2. Sains dan teknologi akan diintegrasikan dalam rancangan
pembangunan dan diberi keutamaan yg sama
Dasar Sains dan Teknologi
Nasional 2
1. Meningkatkan tahap kemajuan sains dan teknologi
2. Memaksimumkan aplikasi kemajuan sains dan
teknologi untuk mencapai ekonomi mampan,
meningkatkan kualiti hidup dan keselamatan
nasional
1. Meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan
2. Mewujudkan budaya sains, inovasi, dan keusahawanan
teknologi di Malaysia
BIL DASAR NEGARA OBJEKTIF STRATEGI
DA
SA
R
SO
SIA
L
da
n
BU
DA
YA
Dasar Sosial Negara
1. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan
masyarakat dipenuhi
1. Keperluan asas mencukupi seperti makanan/pakaian
2. Persekitaran sosial yang mengutamakan nilai2 murni
DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2
2. Membangun dan memperkasa Insan Sepanjang Hayat
Dasar Sukan Negara
1. Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin, dan
bersatu padu
2. Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan
amalan sukan
3. Mencapai kecemerlangan dengan semangat
kesukanan yang tulen
Dasar Alam Sekitar Negara
1. Alam sekitar yang bersih,selamat, sihat dan produktif
2. Pemuliharaan kebudayaan dan warisan semula jadi yg
unik dan pelbagai
3. Cara hidup, pola penggunaan dan pengeluaran yg
lestari
8 prinsip DASN:
1. Pengawasan alam sekitar
2. Pemuliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam
3. Peningkatan berterusan kualiti alam sekitar
4. Penggunaan mapan sumber-sumber asli
5. Membuat keputusan bersepadu
6. Peranan sektor swasta
7. Komitmen dan kebertanggungjawaban
8. Penyertaan aktif dalam masyarakat a/bangsa
Dasar Pendidikan
Kebangsaan
1. Menyatupadukan semua kaum dan menyediakan
tenaga kerja mencukupi untuk pembangunan negara
2. Melahirkan masyarakat yg berdisiplin dan terlatih
1. Bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama ialah
Bahasa Melayu
2. Menggunakan sistem peperiksaan yg sama utk semua
Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
1. Membentuk, mewujud, dan mengekalkan identiti
negara yg unik
2. Memperkukuh perpaduan bangsa dan negara melalui
kebudayaan
1. Meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya
2. Mengamalkan toleransi agama dan budaya
3. Mewujudkan komunikasi berkesan ke arah kesedaran
nasional
Dasar Kependudukan
Negara
1. Menyediakan tenaga kerja yg mencukupi bagi
pembangunan negara
2. Mewujudkan pasaran bagi keluaran tempatan
1. Meningkatkan kesuburan dan kelahiran agar
mencapai sasaran 70 juta
2. Menyediakan dan memperbaiki sektor perumahan
Impak:
- Timbul implikasi sosioekonomi (mslh mknan, rumah,
pekerjaan, kesihatan dll)
Dasar Wanita Negara
1. Menjamin perkongsian yg saksama antara jantina
dalam pemilikan sumber dan maklumat
2. Menjamin agar golongan wanita mendapat peluang
dan faedah daripada pembangunan
1. Memberikan pendidikan dan latihan untuk
membangkitkan kesedaran & komitmen kaum wanita
2. Membasmi diskriminasi terhadap golongan wanita
dan membaiki kelemahan undang-undang
Dasar Penerapan Nilai2
Islam dalam Pentadbiran
1. Membentuk sikap yg positif
2. Mewujudkan sistem pentadbiran yg cekap dan
berkesan
1. Jentera pentadbiran kerajaan dikemaskini
2. Risalah dan penerangan tentang nilai diedarkan dari
semasa ke semasa
DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2
3. Mewujudkan masyarakat yg bermoral dan negara yg
harmoni
3. Pakaian yg bersopan digalakkan dalam kalangan
kakitangan kerajaan
Dasar Kepimpinan Melalui
Teladan
1. Memupuk ciri-ciri kepimpinan yg berkesan untuk
dicontohi
2. Meningkatkan daya pengeluaran dan pengurusan
1. Penggunaan kad perakam waktu
2. Pemakaian tanda nama
3. Konsep pejabat terbuka
Dasar Bersih, Cekap dan
Amanah
1. Mewujudkan etika kerja yg positif dan peningkatan
hasil (produktiviti) serta mutu kerja
2. Melahirkan masyarakat yang bertatatertib/berdisipiln
1. Mengadakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan fail
meja (FM)
2. Peluasan khidmat pusat2 pembayaran bil setempat
Dasar Teknologi Hijau
1. Untuk menyelaraskan pertumbuhan industri Teknologi
Hijau dan meningkatkan sumbangannya terhadap
ekonomi negara
2. Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam
pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan
daya saing di peringkat global
3. Untuk memastikan pembangunan mapan dan
memulihara alam sekitar utk generasi akan datang
Kriteria yang dirujuk:
1. Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran
2. Mempunyai pembebasan CFC yang rendah/sifar
3. Selamat untuk digunakan
4. Menjimatkan tenaga dan sumber asli
5. Menggalakkan sumber-sumber yg boleh diperbaharui
Tunggak DTH: Tenaga, Alam Sekitar, Ekonomi & Sosial
Dasar Kebajikan Masyarakat
1. Mewujudkan masyarakat yg mempunyai semangat
berdikari
2. Mewujudkan masyarakat yg dapat menikmati peluang
yg sama
1. Meningkatkan potensi manusia ke tahap optimum
serta meningkatkan daya ketahanan masyarakat
2. Mewujudkan pelbagai kemudahan untuk
meningkatkan tahap keupayaan individu
Dasar Warga Tua
Kebangsaan
1. Meningkatkan kehormatan dan martabat diri warga
tua dalam keluarga, masyarakat dan negara
2. Memajukan potensi warga tua agar terus aktif dan
produktif dalam pembangunan negara
1. Memastikan warga tua mendapat layanan yg adil dan
saksama
2. Membolehkan warga tua menikmati peluang untuk
merealisasikan potensi optimum mereka
Dasar Pembaharuan dan
Peningkatan Produktiviti dan
Kualiti dalam Perkhidmatan
Awam
1. Meningkatkan keupayaan dan produktiviti sektor
awam
2. Memastikan sumber-sumber negara digunakan secara
optimum
1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan kerjasama
majikan dan pekerja
2. Mengadakan latihan kemahirandan pengurusan
organisasi moden kepada kakitangan kerajaan

More Related Content

Similar to Ringkasan Dasar Dalam Negara.pdf

UWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA
UWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIAUWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA
UWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA
Fina Finaie
 
DASAR-DASAR KERAJAAN
DASAR-DASAR KERAJAANDASAR-DASAR KERAJAAN
DASAR-DASAR KERAJAAN
Norain Binti Jaafar
 
Agenda 21
Agenda 21Agenda 21
DASAR PEMBANGUNAN NEGARA.ppt
DASAR PEMBANGUNAN NEGARA.pptDASAR PEMBANGUNAN NEGARA.ppt
DASAR PEMBANGUNAN NEGARA.ppt
mohamadnorzamree1
 
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptxNATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
MuhamadFaredZulkafli
 
Dasar dasar ekonomi
Dasar dasar ekonomiDasar dasar ekonomi
Dasar dasar ekonomi
jambuz
 
Pengajian malaysia.pptx 22222
Pengajian malaysia.pptx 22222Pengajian malaysia.pptx 22222
Pengajian malaysia.pptx 22222
DORAEMONLINA
 
Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota
Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota
Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota
Zhang Ewe
 
Pengajian Malaysia: Dasar utama 2
Pengajian Malaysia: Dasar utama 2Pengajian Malaysia: Dasar utama 2
Pengajian Malaysia: Dasar utama 2
Brenda Rachel Marie
 
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)
almadinasakinah
 
Karangan ikut tema
Karangan ikut temaKarangan ikut tema
Karangan ikut tema
uum
 
RMK ke 10 Student Edition
RMK ke 10 Student Edition RMK ke 10 Student Edition
RMK ke 10 Student Edition
farhana zailan
 
Hist note form 5 chap 8
Hist note form 5 chap 8Hist note form 5 chap 8
Hist note form 5 chap 8
far84
 
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakatHubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat
sariahsomadi
 
DASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARA
DASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARADASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARA
DASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARA
F2081syahirahliyana
 
Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970
Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970
Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970
Izzat Najmi
 
CH8F5F
CH8F5FCH8F5F
CH8F5F
cgsha
 
Usaha integriti
Usaha integritiUsaha integriti
Usaha integriti
Jacq95
 

Similar to Ringkasan Dasar Dalam Negara.pdf (20)

UWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA
UWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIAUWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA
UWS 110103: KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA
 
DASAR-DASAR KERAJAAN
DASAR-DASAR KERAJAANDASAR-DASAR KERAJAAN
DASAR-DASAR KERAJAAN
 
Dasar negara
Dasar negaraDasar negara
Dasar negara
 
Agenda 21
Agenda 21Agenda 21
Agenda 21
 
DASAR PEMBANGUNAN NEGARA.ppt
DASAR PEMBANGUNAN NEGARA.pptDASAR PEMBANGUNAN NEGARA.ppt
DASAR PEMBANGUNAN NEGARA.ppt
 
Bab 3.
Bab 3.Bab 3.
Bab 3.
 
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptxNATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
 
Dasar dasar ekonomi
Dasar dasar ekonomiDasar dasar ekonomi
Dasar dasar ekonomi
 
Pengajian malaysia.pptx 22222
Pengajian malaysia.pptx 22222Pengajian malaysia.pptx 22222
Pengajian malaysia.pptx 22222
 
Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota
Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota
Sejarah Tingkatan 5 Bab 8 Nota
 
Pengajian Malaysia: Dasar utama 2
Pengajian Malaysia: Dasar utama 2Pengajian Malaysia: Dasar utama 2
Pengajian Malaysia: Dasar utama 2
 
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat (1)
 
Karangan ikut tema
Karangan ikut temaKarangan ikut tema
Karangan ikut tema
 
RMK ke 10 Student Edition
RMK ke 10 Student Edition RMK ke 10 Student Edition
RMK ke 10 Student Edition
 
Hist note form 5 chap 8
Hist note form 5 chap 8Hist note form 5 chap 8
Hist note form 5 chap 8
 
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakatHubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat
Hubungan etnik sumbangan kerajaan & masyarakat
 
DASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARA
DASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARADASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARA
DASAR KERAJAAN KE ARAH PERPADUAN NEGARA
 
Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970
Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970
Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970
 
CH8F5F
CH8F5FCH8F5F
CH8F5F
 
Usaha integriti
Usaha integritiUsaha integriti
Usaha integriti
 

Ringkasan Dasar Dalam Negara.pdf

  • 1. DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2 BIL DASAR NEGARA OBJEKTIF STRATEGI DASAR PENTADBIRAN Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1. Mewujudkan perpaduan negara 2. Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum 3. Menyusun semula masyarakat 1. Membasmi kemiskinan dengan memperbanyak peluang pekerjaan 2. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi Dasar Pembangunan Nasional 1. Mewujudkan perpaduan negara 2. Mencapai pembangunan seimbang semua sektor 3. Menghapus ketidakadilan sosioekonomi 1. Mengurangkan kemiskinan relatif 2. Membabitkan sektor swasta dalam proses penyusunan masyarakat Dasar Wawasan Negara 1. Mencapai perpaduan nasional 2. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan 1. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum 2. Penyusunan semula masyarakat 3. Pembangunan yang seimbang 4. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yg tinggi 5. Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan DASAR EKONOMI Dasar Pertanian Negara 1 1. Menekankan pembangunan sektor pertanian berorientasikan eksport 2. Memaksimumkan pendapatan 1. Membangunkan pertanian secara komersial 2. Menggalakkan penyertaan swasta dlm pertanian Dasar Pertanian Negara 2 1. Menekankan peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan 2. Tanaman ladang diberi perhatian 1. Menghasilkan produk yg bernilai tambah yang tinggi 2. Memajukan industri asas tani / meningkatkan R&D Dasar Pertanian Negara 3 1. Meningkatkan keselamatan/sekuriti makanan 2. Meningkatkan produktiviti dan daya saing 1. Mewujudkan pelan pembangunan wilayah 2. Penggunaan elemen teknologi yg agresif dlm sektor pertanian 2 pendekatan: 1. Pendekatan perhutanan 2. Pendekatan berasaskan produk Dasar Agromakanan 2011-2020 1. Meningkatkan pendapatan kumpulan sasar dan sumbangan kepada pendapatan negara 2. Menjamin bekalan makanan mencukupi dan selamat dimakan 1. Penerokaan pertanian bernilai tinggi 2. Peningkatan pengeluaran dan produktiviti 3. Perluasan amalan mesra alam melalui R&D Dasar Jaminan Bekalan Makanan 2008-2010 1. Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agro makanan bag memenuhi tahap sara diri 2. Memastikan bekalan makanan mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan 1. Peningkatan pengeluaran beras 2. Pewujudan stok penimbal beras 3. Pengurusan tanah terbiar Pelan Induk Perindustrian 3 1. Menggiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) 1. Menggiatkan pelaburan domestik dan a/bangsa 2. Memajukan teknologi terkini
  • 2. DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2 (PIP3) 2. Meningkatkan daya kompetitif di peringkat global 3. Menjadi syarikat multinasional milik Malaysia Dasar Automotif Nasional 1. Menggalakkan pembangunan teknologi baharu dan terkini dalam industri automotif domestik 2. Mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif 1. Mengurangkan cukai import kereta ASEAN 2. Menyelaras duti eksais setiap kenderaan yg dikeluarkan Dasar Perindustrian Berat Malaysia 1. Mengukuhkan ekonomi negara melalui sektor perkilangan 2. Memajukan industri-industri sokongan 1. HICOM melaksana dan mengurus projek kerajaan 2. Mengimport teknologi yang sesuai dan pinjam pakar Dasar Penswastaan 1. Mengurangkan bebas kewangan kerajaan 2. Mengagihkan sumber ekonomi yang cekap 3. Meningkatkan kecekapan, daya dan mutu pengeluaran 1. Memindahkan pengurusan kpd pihak swasta 2. Kerajaan memantau melalui penglibatan pegawai Jenis-jenis Penswastaan: 1. Penjualan 4. Bina-Kendali-Pindah dan 2. Pajakan Bina-Kendali 3. Kontrak Pengurusan Dasar Pensyarikatan 1. Menghapuskan salah faham antara sektor awam dan sektor swasta 2. Menggalakkan perkongsian dan pertukaran maklumat antara sektor 3. Mewujudkan kerjasama yg erat dan berkesan 1. Menyediakan latihan kepada pegawai awam (INTAN) 2. Penempatan pegawai awam di sektor swasta 3. Penubuhan Panel Perunding membantu pihak swasta Dasar Sogoshosha 1. Menggalakkan eksport bukan tradisional 2. Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baharu 1. Memberi Galakan Kredit kepada syarikat tempatan yg menghadapi masalah kewangan 2. Memberi Galakan Cukai seperti pengecualian cukai Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara 1. Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yg tinggi secara berterusan 2. Memastikan sumber2 negara digunakan secara optimum 1. Memperbaiki sistem dan organisasi 2. Menggunakan teknologi yang sesuai dan terkini 3. Menerapkan nilai etika kerja yang positif Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam 1. Mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan 2. Mengawal kadar inflasi negara 3. Mengurangkan defisit belanjawan negara 1. Mengawal perbelanjaan agensi-agensi 2. Membekukan pengisian dan pengambilan personel baru Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia 1. Menggalakkan rakyat membeli barangan buatan tempatan 2. Mengurangkan import barang dan mengurangkan pengaliran wang ke luar negara 1. Mempromosikan barangan tempatan 2. Meningkatkan cukai ke atas barang-barang import 3. Meningkatkan kesedaran rakyat untuk membeli produk tempatan Dasar Telekomunikasi Negara 1. Membangunkan industri telekomunikasi negara secara cekap 2. Memastikan prasarana telekomunikasi mencukupi 1. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang telekomunikasi 2. Membangunkan industri telekomunikasi tempatan
  • 3. DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2 Dasar Urbanisasi Negara 1. Membangunkan bandar yg seimbang untuk memupuk sistem ekonomi yg bersepadu 2. Rangkaian perhubungan antara bandar dan luar bandar yg lebih berkesan 1. Memastikan pembangunan bandar yg lebih seimbang 2. Mempercepat proses pembandaran di kawasan luar bandar 3. Memastikan pembangunan teratur di pusat2 bandar sedia ada Dasar Pandang Ke Timur 1. Meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan negara 2. Meningkatkan semangat/motivasi pekerja 3. Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran teknologi 1. Menyusun program bagi meningkatkan kecekapan dan penghasilan kerja yg lebih baik Dasar Perbandaran Negara 1. Membangunkan bandar yg terancang, berkualiti dan mapan 2. Membangun dan memperkukuh ekonomi bandar yg berdaya saing 6 Teras DPN: 1. Pembangunan Perbandaran yang efisien dan mapan 2. Pembangunan ekonomi bandar yang kukuh, dinamik dan berdaya saing 3. Sistem pengangkutan bandar yang bersepadu dan efisien 4. Penyediaan perkhidmatan bandar, infrastruktur dan utiliti yang berkualiti 5. Pengwujudan persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera dan beridentiti 6. Tadbir urus bandar yang efektif Dasar Sains dan Teknologi Negara 1. Membangunkan keupayaan sumber2 sains dan teknologi ke arah pembentukan keupayaan teknologi tempatan 2. Membangunkan keupayaan pengusaha2 tempatan dalam memilih, menambah dan menginovasi teknologi asing 1. Sumber sains dan teknologi akan digunakan untuk mempertingkatkan kesejahteraan rakyat 2. Sains dan teknologi akan diintegrasikan dalam rancangan pembangunan dan diberi keutamaan yg sama Dasar Sains dan Teknologi Nasional 2 1. Meningkatkan tahap kemajuan sains dan teknologi 2. Memaksimumkan aplikasi kemajuan sains dan teknologi untuk mencapai ekonomi mampan, meningkatkan kualiti hidup dan keselamatan nasional 1. Meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan 2. Mewujudkan budaya sains, inovasi, dan keusahawanan teknologi di Malaysia BIL DASAR NEGARA OBJEKTIF STRATEGI DA SA R SO SIA L da n BU DA YA Dasar Sosial Negara 1. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi 1. Keperluan asas mencukupi seperti makanan/pakaian 2. Persekitaran sosial yang mengutamakan nilai2 murni
  • 4. DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2 2. Membangun dan memperkasa Insan Sepanjang Hayat Dasar Sukan Negara 1. Membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin, dan bersatu padu 2. Membangun dan meningkatkan pengetahuan dan amalan sukan 3. Mencapai kecemerlangan dengan semangat kesukanan yang tulen Dasar Alam Sekitar Negara 1. Alam sekitar yang bersih,selamat, sihat dan produktif 2. Pemuliharaan kebudayaan dan warisan semula jadi yg unik dan pelbagai 3. Cara hidup, pola penggunaan dan pengeluaran yg lestari 8 prinsip DASN: 1. Pengawasan alam sekitar 2. Pemuliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam 3. Peningkatan berterusan kualiti alam sekitar 4. Penggunaan mapan sumber-sumber asli 5. Membuat keputusan bersepadu 6. Peranan sektor swasta 7. Komitmen dan kebertanggungjawaban 8. Penyertaan aktif dalam masyarakat a/bangsa Dasar Pendidikan Kebangsaan 1. Menyatupadukan semua kaum dan menyediakan tenaga kerja mencukupi untuk pembangunan negara 2. Melahirkan masyarakat yg berdisiplin dan terlatih 1. Bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama ialah Bahasa Melayu 2. Menggunakan sistem peperiksaan yg sama utk semua Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1. Membentuk, mewujud, dan mengekalkan identiti negara yg unik 2. Memperkukuh perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan 1. Meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya 2. Mengamalkan toleransi agama dan budaya 3. Mewujudkan komunikasi berkesan ke arah kesedaran nasional Dasar Kependudukan Negara 1. Menyediakan tenaga kerja yg mencukupi bagi pembangunan negara 2. Mewujudkan pasaran bagi keluaran tempatan 1. Meningkatkan kesuburan dan kelahiran agar mencapai sasaran 70 juta 2. Menyediakan dan memperbaiki sektor perumahan Impak: - Timbul implikasi sosioekonomi (mslh mknan, rumah, pekerjaan, kesihatan dll) Dasar Wanita Negara 1. Menjamin perkongsian yg saksama antara jantina dalam pemilikan sumber dan maklumat 2. Menjamin agar golongan wanita mendapat peluang dan faedah daripada pembangunan 1. Memberikan pendidikan dan latihan untuk membangkitkan kesedaran & komitmen kaum wanita 2. Membasmi diskriminasi terhadap golongan wanita dan membaiki kelemahan undang-undang Dasar Penerapan Nilai2 Islam dalam Pentadbiran 1. Membentuk sikap yg positif 2. Mewujudkan sistem pentadbiran yg cekap dan berkesan 1. Jentera pentadbiran kerajaan dikemaskini 2. Risalah dan penerangan tentang nilai diedarkan dari semasa ke semasa
  • 5. DASAR DALAM NEGARA PENGGAL 2 3. Mewujudkan masyarakat yg bermoral dan negara yg harmoni 3. Pakaian yg bersopan digalakkan dalam kalangan kakitangan kerajaan Dasar Kepimpinan Melalui Teladan 1. Memupuk ciri-ciri kepimpinan yg berkesan untuk dicontohi 2. Meningkatkan daya pengeluaran dan pengurusan 1. Penggunaan kad perakam waktu 2. Pemakaian tanda nama 3. Konsep pejabat terbuka Dasar Bersih, Cekap dan Amanah 1. Mewujudkan etika kerja yg positif dan peningkatan hasil (produktiviti) serta mutu kerja 2. Melahirkan masyarakat yang bertatatertib/berdisipiln 1. Mengadakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan fail meja (FM) 2. Peluasan khidmat pusat2 pembayaran bil setempat Dasar Teknologi Hijau 1. Untuk menyelaraskan pertumbuhan industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya terhadap ekonomi negara 2. Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing di peringkat global 3. Untuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar utk generasi akan datang Kriteria yang dirujuk: 1. Meminimumkan degrasi kualiti persekitaran 2. Mempunyai pembebasan CFC yang rendah/sifar 3. Selamat untuk digunakan 4. Menjimatkan tenaga dan sumber asli 5. Menggalakkan sumber-sumber yg boleh diperbaharui Tunggak DTH: Tenaga, Alam Sekitar, Ekonomi & Sosial Dasar Kebajikan Masyarakat 1. Mewujudkan masyarakat yg mempunyai semangat berdikari 2. Mewujudkan masyarakat yg dapat menikmati peluang yg sama 1. Meningkatkan potensi manusia ke tahap optimum serta meningkatkan daya ketahanan masyarakat 2. Mewujudkan pelbagai kemudahan untuk meningkatkan tahap keupayaan individu Dasar Warga Tua Kebangsaan 1. Meningkatkan kehormatan dan martabat diri warga tua dalam keluarga, masyarakat dan negara 2. Memajukan potensi warga tua agar terus aktif dan produktif dalam pembangunan negara 1. Memastikan warga tua mendapat layanan yg adil dan saksama 2. Membolehkan warga tua menikmati peluang untuk merealisasikan potensi optimum mereka Dasar Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti dan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam 1. Meningkatkan keupayaan dan produktiviti sektor awam 2. Memastikan sumber-sumber negara digunakan secara optimum 1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan kerjasama majikan dan pekerja 2. Mengadakan latihan kemahirandan pengurusan organisasi moden kepada kakitangan kerajaan