SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
 
Polaze i od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007,
14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvr ena na ela
i smernice sprovo enja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo
i Metohiju,
 
Imaju i u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike
Srbije, koja proisti e iz pretnji jednostranim proglašenjem nezavisnosti
Kosova od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini, kao i iz
izjava nekih država da e priznati jednostranu nezavisnost Kosova,
 
Stavljaju i do znanja svim me unarodnim iniocima da Republika Srbija,
poštuju i Povelju UN i svoj Ustav, ima pravo i obavezu da se legalnim
sredstvima suprotstavi ovakvom mogu em razvoju doga aja,
 
Izražavaju i svoju spremnost da i u postoje oj situaciji, u kojoj se ugrožava
suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i
sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu na ela i normi
me unarodnog prava i svog Ustava,
 
Rukovo eni neophodnoš u kontinuiteta jedinstvene državne politike i brane i
ast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja,
Na osnovu lana 99. ta ka 7. Ustava Republike Srbije i lana 134. Poslovnika
Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – pre iš eni
tekst i 81/06), Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog
redovnog zasedanja u 2007. godini, održanoj 26. decembra 2007. godine, donela je
REZOLUCIJU
NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI
SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I
USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE
1. Na osnovu usvojenog Izveštaja Državnog pregovara kog tima o pregovorima
vo enim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budu em statusu Kosova i
Metohije (10. avgust – 19. decembar 2007.) Narodna skupština Republike
Srbije konstatuje da je albanska strana izbegavala da stvarno pregovara na
isti na in kao što je to inila u prvoj fazi koju je vodio M. Ahtisari. Glavni razlog
njene opstrukcije nalazi se u stavu nekih zapadnih država da Kosovo treba da
dobije nezavisnost. Usled takvog stava zapadnih država, nije bilo pravog
podsticaja da albanska delegacija u pregovara kom procesu traga za
kompromisnim rešenjem pitanja o budu em statusu Kosova i Metohije.
2. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da se neke zapadne države
oštro protive nastavku pregovora o budu em statusu Kosova i Metohije, što je
onemogu ilo Savet bezbednosti da prona e kompromisno rešenje ovog
pitanja. Ove države ohrabruju albanske predstavnike na Kosovu i Metohiji da
proglase nezavisnost pokrajine i prete Republici Srbiji priznanjem ovog
protivpravnog ina.
3. Narodna skupština Republike Srbije sa posebnom zabrinutoš u konstatuje da
je, zaklju cima svog Predsedništva od 14. decembra 2007. godine (zaklju ci
br. 65-70), Savet Evropske unije nagovestio aktivnosti u vezi sa Kosovom i
Metohijom, i u samoj pokrajini, koje bi neposredno ugrozile suverenitet i
teritorijalni integritet Republike Srbije.
- 2 -
4. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi proglašenje nezavisnosti
Kosova, kao i priznanje nezavisnosti pokrajine od strane bilo koje države,
predstavljali grubo kršenje me unarodnog prava, a pre svega Povelje UN,
Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i
aktivnostima bili bi neposredno ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i
ustavni poredak Republike Srbije.
5. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi uspostavljanje predložene
misije EU za sprovo enje odba enog Ahtisarijevog plana predstavljalo akt
ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka
Republike Srbije. Savet bezbednosti tokom jula 2007. godine nije prihvatio
šest nacrta rezolucije koji su se zasnivali na Ahtisarijevom planu, a pre svega
na aneksima 10 i 11 Ahtisarijevog plana. To su bili aneksi o postavljanju
misije EU i NATO vojnih snaga na Kosovu i Metohiji. Imaju i ovo u vidu,
Narodna skupština Republike Srbije zahteva da se pre dolaska bilo koje
misije koja bi zamenila postoje u administraciju UN mora putem pregovora
prona i kompromisno rešenje za budu i status pokrajine Kosovo i Metohija,
koje e odobriti SB UN. Narodna skupština Republike Srbije traži od Vlade
Republike Srbije da sa EU utvrdi da misija EU ne može do i na teritoriju
Srbije, na Kosovo i Metohiju, bez adekvatne odluke Saveta bezbednosti.
6. Zbog ukupne uloge NATO pakta, od protivpravnog bombardovanja Srbije
1999. godine bez odluke Saveta bezbednosti do Aneksa 11 odba enog
Ahtisarijevog plana, u kome se odre uje da je NATO „kona an organ” vlasti u
„nezavisnom Kosovu”, Narodna skupština Republike Srbije donosi odluku o
proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na postoje e
vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela
kona na odluka o tom pitanju.
7. Imaju i u vidu navedene injenice, Narodna skupština Republike Srbije
utvr uje slede e stavove kao okvir delovanja državnih organa i drugih javnih
inilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka
Republike Srbije:
a) Odbrana Kosova i Metohije kao integralnog dela Republike Srbije predstavlja
prioritet državnih institucija i svih javnih inilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno
kompromisno rešenje ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244.
b) Svi akti proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i sve
aktivnosti u me unarodnom okruženju koje bi proisticale iz ovih akata, ma ko ih
donosio i primenjivao, bi e proglašeni ništavnim i protivnim ustavnom poretku
Republike Srbije. Shodno tome, Kosovo i Metohija e se i u unutrašnjim i u spoljnim
aktivnostima države, njenih organa i javnih inilaca, smatrati sastavnim delom
Republike Srbije. Ovaj stav bi e merodavan za svaki pojedina ni akt ili aktivnost
državnih organa i javnih inilaca sve do iznalaženja kompromisnog rešenja ovog
pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. Posebno e se preispitati diplomatski i svi
drugi odnosi sa državama koje eventualno priznaju nezavisnost Kosova i Metohije.
v) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan
plan mera koje e biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti u slu aju
protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije.
g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da što efikasnije primenjuje ustavne
nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, kao i da poja a delovanje državnih
institucija u ostvarivanju tih nadležnosti. Posebno se obavezuje Vlada Republike
Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života i
imovine, prava i sloboda gra ana pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog
stanovništva.
- 3 -
d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima
bi se mirnim putem našlo rešenje statusa Kosova i Metohije u skladu sa Rezolucijom
SB 1244, ovlaš eni predstavnici Republike Srbije treba da nastave napore kako bi se
obnovili pregovori i pronašlo rešenje u duhu me unarodnog prava.
) Narodna skupština Republike Srbije nalaže Vladi Republike Srbije da
me unarodni sporazumi koje Republika Srbija zaklju uje, uklju uju i i Sporazum o
stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji o uvanja suvereniteta i teritorijalnog
integriteta zemlje.
e) Narodna skupština Republike Srbije traži od državnih organa Republike Srbije
da upotrebe sva pravna sredstva pred odgovaraju im me unarodnim i nacionalnim
sudovima radi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Srbije.
8. Narodna skupština zahteva od Vlade Republike Srbije da je redovno
izveštava o razvoju doga aja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovo enju
ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog
integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.
RS broj 47
U Beogradu, 26. decembar 2007. godine
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
PREDSEDNIK
dr Oliver Duli

More Related Content

More from gordana comic

Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.gordana comic
 
Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020gordana comic
 
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_engAnalysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_enggordana comic
 
Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19gordana comic
 
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostMedijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostgordana comic
 
EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027gordana comic
 
Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020gordana comic
 
Deklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostiDeklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostigordana comic
 
Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"gordana comic
 
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbijagordana comic
 
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u MetohijiIzveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u Metohijigordana comic
 
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019gordana comic
 
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsGordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsgordana comic
 
CRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboreCRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboregordana comic
 
NACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovineNACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovinegordana comic
 
The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)gordana comic
 
Kosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumaKosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumagordana comic
 
GSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
GSH18 Gender Related Killing of Women and GirlsGSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
GSH18 Gender Related Killing of Women and Girlsgordana comic
 

More from gordana comic (20)

Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
Nacrt Izveštaja EP, AFET, Srbija 2020.
 
Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020Serbia EU report 2020
Serbia EU report 2020
 
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_engAnalysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
Analysis economic value_of_the_unpaid_care_work_eng
 
Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19Unw women's voices covid-19
Unw women's voices covid-19
 
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnostMedijska pismenost i rodna ravnopravnost
Medijska pismenost i rodna ravnopravnost
 
EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027EU budžet 2021 - 2027
EU budžet 2021 - 2027
 
Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020Non paper za Srbiju, Jun 2020
Non paper za Srbiju, Jun 2020
 
Zagreb Declaration
Zagreb DeclarationZagreb Declaration
Zagreb Declaration
 
Deklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnostiDeklaracija o buducnosti
Deklaracija o buducnosti
 
Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"Publikacija "Nasa urušena prava"
Publikacija "Nasa urušena prava"
 
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
2019, EU Izveštaj o napretku, Srbija
 
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u MetohijiIzveštaj o Kosovu u Metohiji
Izveštaj o Kosovu u Metohiji
 
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
Izmene i dopune KZ Srbija 22.4.2019
 
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politicsGordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
Gordana Comic, Deputy speaker NARS Reintroducing ethics in politics
 
CRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izboreCRTA preporuke za buduće izbore
CRTA preporuke za buduće izbore
 
NACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovineNACRT Zakona o poreklu imovine
NACRT Zakona o poreklu imovine
 
Hidroelektrane
HidroelektraneHidroelektrane
Hidroelektrane
 
The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)The withdrawal agreement (explained)
The withdrawal agreement (explained)
 
Kosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazumaKosovski nacrt sporazuma
Kosovski nacrt sporazuma
 
GSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
GSH18 Gender Related Killing of Women and GirlsGSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
GSH18 Gender Related Killing of Women and Girls
 

REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE

  • 1.   Polaze i od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007, 14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvr ena na ela i smernice sprovo enja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju,   Imaju i u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proisti e iz pretnji jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini, kao i iz izjava nekih država da e priznati jednostranu nezavisnost Kosova,   Stavljaju i do znanja svim me unarodnim iniocima da Republika Srbija, poštuju i Povelju UN i svoj Ustav, ima pravo i obavezu da se legalnim sredstvima suprotstavi ovakvom mogu em razvoju doga aja,   Izražavaju i svoju spremnost da i u postoje oj situaciji, u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu na ela i normi me unarodnog prava i svog Ustava,   Rukovo eni neophodnoš u kontinuiteta jedinstvene državne politike i brane i ast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja, Na osnovu lana 99. ta ka 7. Ustava Republike Srbije i lana 134. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – pre iš eni tekst i 81/06), Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2007. godini, održanoj 26. decembra 2007. godine, donela je REZOLUCIJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE 1. Na osnovu usvojenog Izveštaja Državnog pregovara kog tima o pregovorima vo enim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budu em statusu Kosova i Metohije (10. avgust – 19. decembar 2007.) Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da je albanska strana izbegavala da stvarno pregovara na isti na in kao što je to inila u prvoj fazi koju je vodio M. Ahtisari. Glavni razlog njene opstrukcije nalazi se u stavu nekih zapadnih država da Kosovo treba da dobije nezavisnost. Usled takvog stava zapadnih država, nije bilo pravog podsticaja da albanska delegacija u pregovara kom procesu traga za kompromisnim rešenjem pitanja o budu em statusu Kosova i Metohije. 2. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da se neke zapadne države oštro protive nastavku pregovora o budu em statusu Kosova i Metohije, što je onemogu ilo Savet bezbednosti da prona e kompromisno rešenje ovog pitanja. Ove države ohrabruju albanske predstavnike na Kosovu i Metohiji da proglase nezavisnost pokrajine i prete Republici Srbiji priznanjem ovog protivpravnog ina. 3. Narodna skupština Republike Srbije sa posebnom zabrinutoš u konstatuje da je, zaklju cima svog Predsedništva od 14. decembra 2007. godine (zaklju ci br. 65-70), Savet Evropske unije nagovestio aktivnosti u vezi sa Kosovom i Metohijom, i u samoj pokrajini, koje bi neposredno ugrozile suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.
  • 2. - 2 - 4. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi proglašenje nezavisnosti Kosova, kao i priznanje nezavisnosti pokrajine od strane bilo koje države, predstavljali grubo kršenje me unarodnog prava, a pre svega Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i aktivnostima bili bi neposredno ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Republike Srbije. 5. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi uspostavljanje predložene misije EU za sprovo enje odba enog Ahtisarijevog plana predstavljalo akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Savet bezbednosti tokom jula 2007. godine nije prihvatio šest nacrta rezolucije koji su se zasnivali na Ahtisarijevom planu, a pre svega na aneksima 10 i 11 Ahtisarijevog plana. To su bili aneksi o postavljanju misije EU i NATO vojnih snaga na Kosovu i Metohiji. Imaju i ovo u vidu, Narodna skupština Republike Srbije zahteva da se pre dolaska bilo koje misije koja bi zamenila postoje u administraciju UN mora putem pregovora prona i kompromisno rešenje za budu i status pokrajine Kosovo i Metohija, koje e odobriti SB UN. Narodna skupština Republike Srbije traži od Vlade Republike Srbije da sa EU utvrdi da misija EU ne može do i na teritoriju Srbije, na Kosovo i Metohiju, bez adekvatne odluke Saveta bezbednosti. 6. Zbog ukupne uloge NATO pakta, od protivpravnog bombardovanja Srbije 1999. godine bez odluke Saveta bezbednosti do Aneksa 11 odba enog Ahtisarijevog plana, u kome se odre uje da je NATO „kona an organ” vlasti u „nezavisnom Kosovu”, Narodna skupština Republike Srbije donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na postoje e vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela kona na odluka o tom pitanju. 7. Imaju i u vidu navedene injenice, Narodna skupština Republike Srbije utvr uje slede e stavove kao okvir delovanja državnih organa i drugih javnih inilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije: a) Odbrana Kosova i Metohije kao integralnog dela Republike Srbije predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih inilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. b) Svi akti proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i sve aktivnosti u me unarodnom okruženju koje bi proisticale iz ovih akata, ma ko ih donosio i primenjivao, bi e proglašeni ništavnim i protivnim ustavnom poretku Republike Srbije. Shodno tome, Kosovo i Metohija e se i u unutrašnjim i u spoljnim aktivnostima države, njenih organa i javnih inilaca, smatrati sastavnim delom Republike Srbije. Ovaj stav bi e merodavan za svaki pojedina ni akt ili aktivnost državnih organa i javnih inilaca sve do iznalaženja kompromisnog rešenja ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. Posebno e se preispitati diplomatski i svi drugi odnosi sa državama koje eventualno priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. v) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje e biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti u slu aju protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da što efikasnije primenjuje ustavne nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, kao i da poja a delovanje državnih institucija u ostvarivanju tih nadležnosti. Posebno se obavezuje Vlada Republike Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života i imovine, prava i sloboda gra ana pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog stanovništva.
  • 3. - 3 - d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima bi se mirnim putem našlo rešenje statusa Kosova i Metohije u skladu sa Rezolucijom SB 1244, ovlaš eni predstavnici Republike Srbije treba da nastave napore kako bi se obnovili pregovori i pronašlo rešenje u duhu me unarodnog prava. ) Narodna skupština Republike Srbije nalaže Vladi Republike Srbije da me unarodni sporazumi koje Republika Srbija zaklju uje, uklju uju i i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji o uvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. e) Narodna skupština Republike Srbije traži od državnih organa Republike Srbije da upotrebe sva pravna sredstva pred odgovaraju im me unarodnim i nacionalnim sudovima radi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Srbije. 8. Narodna skupština zahteva od Vlade Republike Srbije da je redovno izveštava o razvoju doga aja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovo enju ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. RS broj 47 U Beogradu, 26. decembar 2007. godine NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE PREDSEDNIK dr Oliver Duli