SlideShare a Scribd company logo
GETEC

20. 1. 2014
2

ŽÁROTRUBNÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ
HNĚDOUHELNÉHO PRACHU
Výstavba a komponenty
3

SCHEMA KOTELNY
NA UHELNÝ PRACH
sklad paliva
a dávkování

čištění spalin
parní kotel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přísun paliva
Skladování paliva
Dávkování paliva
Spalovací vzduch - ventilátor
Spalovací vzduch - měření
Spalovací vzduch - regulace
Zapalovací palivo
4

KOTELNA NA UHELNÝ PRACH
(HLAVNÍ KOMPONENTY)

Parní kotel a ekonomizér

Protitlaké parní turbíny s řízeným
odběrem tepla – soubor generátorů
5

KOTELNA NA UHELNÝ PRACH
(HLAVNÍ KOMPONENTY)

Chemická úpravna vody
a napájecí nádrţ s odplynovačem

Kotelna s parní turbínou
6

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ
PALIVA A DÁVKOVÁNÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Turniketový podavač/uzávěr
Dávkovací zásobník
Dávkování/podávání

Zásobník
Tanker
Kompresor
Stacionární chladič
vzduchu
Plnící potrubí
Přípojka interního plynu
Šoupátko
Filtry
Pojišťovací ochrana proti
přetlaku
Pojišťovací ochrana proti
podtlaku
Hlásič signalizace
Teplotní čidlo
Měření hladiny
Hlídání hladiny
Elektrostatické uzemnění
Provzdušňování
Soustava magnetických
ventilů s odvzdušněním
Měřící zařízení plynu
Zásobování interním
plynem
7

VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ
8

PARAMETRY PALIVA –UHELNÝ PRACH
(MULTIPRACH)
• Velikost zrna do 0,3 mm, zčásti větší zrnitost
• Vlhkost cca 10 – 11 %

• Vysoký podíl prachových sloţek, cca 46 % (niţší podíl
je moţný)
• Vysoká reakce (dobré spalování) – nízký bod
vzplanutí - 450 C

• Ve fluidním stavu vysoce tekutý
• Obsah popela 4 – 7 %
• Explozivní tlak maximálně 9 bar
9

PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO
SYSTÉMU
tok paliva

doplňování odvod
vzduchu
paliva

dopravní vzduch
fluidizační vzduch

dávkovací
kotouč míchačka
PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO
SYSTÉMU

10

•

Palivo se fluidizuje

•

Dávkovací kotouč je pokrytý uhelným
prachem

•

Všechny vyvrtané otvory jsou naplněny
prachem

•

Dávkovací kotouč se otáčí

•

Dopravní vzduch vyfoukává prach z
vývrtů a vhání palivo do dopravního
potrubí paliva

•

Počet otáček určuje výkon podávaní
paliva

•

Prázdné vývrty se opět plní
prachem aţ do dalšího vyfouknutí

•

Dávkovací systém funguje zcela
nepřetrţitě
Patent:
Carbotechnik Energiesysteme GmbH
11

TECHNICKÉ PROVEDENÍ DÁVKOVACÍHO
SYSTÉMU

dávkovací kotouč

dávkovací kotouč

míchačka

fluidní vzduch
prostupuje
fluidním loţem

fluidní loţe
USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU
UHELNÉHO PRACHU

12

Princip hořáku
•
•

Impulzní hořák – v hořákové komoře silně turbulentní proudění vzduchu
Dochází k recirkulaci cca 50 % vzduchu

Výsledek
•
•
•
•

Velmi vysoké rychlosti proudění aţ do 120 m/s
Recirkulované proudy zajišťují vysoký stupeň promíchání
Výborné spalovací a reakční vlastnosti = dokonalé spalování
Vysoká stabilita plamene
3

Horký plyn

4

Studený vzduch

2

2 Vodící lopatky
3 Zpětné proudění
4 Vrstva studeného vzduchu
5 Spalovací vzduch + recirkulace
spalin
6 Kopí hořáku

5

6
USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU
UHELNÉHO PRACHU

13

Výhody tohoto hořáku oproti konkurenci
•
•
•

Lze dosáhnout vysokého tepelného výkonu v malých prostorách
topeniště
To umoţňuje pouţít tento hořák v ţárotrubných kotlích
s plamencem
Ţárotrubné kotle nabízejí oproti jinak pouţívaným vodotrubným kotlům
výraznou úsporu nákladů

3

Horký plyn

4

Studený vzduch

2
2 Vodící lopatky
3 Zpětné proudění
4 Vrstva studeného vzduchu
5 Spalovací vzduch + recirkulace
spalin

5

6

6 Kopí hořáku
PRINCIP FUNGOVÁNÍ HOŘÁKU
UHELNÉHO PRACHU

14

•
•

Podstechiometrické spalování v hořáku
Nadstechiometrické spalování v plamenci pomocí
sekundárního vzduchu

voda + pára

horký
plyn
Druhotný
vzduch

voda
15

HOŘÁK
16

HOŘÁK UHELNÉHO PRACHU V AKCI
Tvar plamene
aţ do 120 m/s

Tvar plamene
30 – 40 m/s
ŽÁROTRUBNÝ PLAMENCOVÝ KOTEL
NA UHELNÝ PRACH

17

Rozsah výkonu
aţ do 30 t/h, 26 bar pojistného tlaku
Sytá pára
Přehřátá pára do 380 C
Horká voda
spalovací
hořák s muflí

komora

obratová komora
chlazená vodou

prostor pro vodu
dvířka

1. tah kouřovodu
2. tah kouřovodu
přední obratová
komora

spaliny

•
•
•
•
18

ČIŠTĚNÍ A ČETNOST REVIZÍ
Speciální čistící systémy
•

•

Umoţňují dopravu vznikajícího popela k filtru (není
potřebné ţádné další odvádění popela)
Udrţují kotel provozuschopný a čistý

Revize
•
•

Realizují se revize v intervalu 6 a 12 měsíců
1 – 2x ročně probíhá údrţba zařízení a opravy

To trvá vţdy cca 5 – 7 dní.

Funkce
19

ČIŠTĚNÍ SPALIN
•
•

Cyklónové odlučovače
Rukávcový filtr s tlakovzdušnou regenerací
20

ČIŠTĚNÍ OD SPALIN, REDUKCE SOFunkce
2

20

Zařízení na čištění spalin
21

EMISNÍ LIMITY
•
•
•

300

Splňuje budoucí emisní
limity
Bezpečnostní standardy
obdobné jako u ZP
Tepelná účinnost 92 %

150
120
80

30

34

50
34

30
22

MOŽNOSTI POUŽITÍ
• Nasazení jako základní zdroj s vyuţitím min 5000 hod v
roce
• Rozsah výkonů 5-20 MWt
• Parametry páry do 2,6 MPa a 380 C
• Dlouhodobá garance ceny paliva
• Výsledná cena tepla tvoří 70% ceny pouze zemního
plynu
• Vhodné pro soustavy CZT a průmyslové podniky s
celoročním odběrem tepla a el. energie
23

ENERGETICKÝ KONTRAKT MODEL
BUILD-OWN-OPERATE
• Pronájem prostor na umístění technologie
• Smlouva na dodávku tepla/elektřiny na minimálně deset
let s garancí vývoje ceny
Výhody:
• Investiční riziko na straně dodavatele
• Garance trvale nízké ceny tepla
• Variabilita smluvně poskytovaných sluţeb bez zásahu do
stávajícího majetkových a smluvních vztahů odběratele
24

REFERENCE SPOLENČNOSTI GETEC
25

ZAŘÍZENÍ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU TEPLA
A ELEKTŘINY (KOGENERAČNÍ JEDNOTKA) –
ZÁSOBOVÁNÍ PÁROU A ELEKTŘINOU

MAN Norimberk
•

•
•
•
•

Kombinovaná výroba páry a
elektřiny
Tepelný výkon 47 MW z toho
hnědouhelný prach/multiprach
22 MW
Tlak páry 20 bar/0,5 bar
Elektrický výkon 2,1 MW
Paliva:
- hnědouhelný prach/multiprach
- topný olej
- zemní plyn
26

ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A
ELEKTŘINOU
Papírna Hainsberg, Freital
•

•
•
•

•
•

Výroba páry a elektřiny
prostřednictvím KVET
Palivo – hnědouhelný
prach/multiprach/topný olej
Redundantní zdroj
Celkový tepelný výkon 25,5 MW
- 13,2 MW z prachu/multiprachu
- 12,3 MW z topného oleje
- 1 MW v parní turbíně
Tlak páry 22 bar/4,5 bar - horká
pára
Koncept kotle:
- ţárotrubný kotel – multiprach
- ţárotrubný kotel – redundantní
zdroj a „špičkový“ kotel- topný
olej
27

PÁRA A ELEKTŘINA PRO VÝROBU
BIO – OLEJE II.
Závod na výrobu bio – oleje
v Magdeburgu
•Výroba páry a elektřiny KVET
•Palivo – hnědouhelný
prach/multiprach
•Tepelný výkon 20 MW
•Mnoţství páry 27 t/h
•Elektrický výkon 270 kW
•Tlak páry 21 bar/13,5 bar –
nasycená pára
28

ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU
A ELEKTŘINOU
Papírna Julius Schulte, Trebsen
•

•
•

•

Výroba páry a elektřiny prostřednictvím
KVET
Palivový mix – hnědouhelný
prach/multiprach/zemní plyn
Celkový tepelný výkon 50 MW
- z toho 20 MW hnědouhelného
prachu/multiprachu + KVET (parní
turbínou)
- 30 MW zařízením v základním reţimu se
špičkovým zatíţením
- 11 MW z turbogenerátoru a 2 parních
turbín
Tlak páry 22 bar/7,5 bar - horká pára
29

LIKVIDACE SPALIN/“PROBLEMATICKÝCH
PLYNŮ“ SPALOVÁNÍM
Chemický průmysl v Hessensk
+ Sasku - Anhaltsku
•Teplárny – výroba páry a elektřiny
•Palivový mix – hnědouhelný prach, topný
olej, rajský plyn
•KVET
•Celkový tepelný výkon 40 MW
- 20 MW z hnědouhelného
prachu/multiprachu
- 20 MW ze zemního
plynu, topného oleje
Tlak páry 22,5 /8,5/4 bar – nasycená pára
30

KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM

KOMTERM, a.s., Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 234 133 111, www.komterm.eu

More Related Content

What's hot

Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel
Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadelVyužití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel
Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel
Marek Bláha
 
On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...
On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...
On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...
Marek Bláha
 
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
OndejMajer
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/voda
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/vodaIVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/voda
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/voda
Marek Bláha
 
Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWERMikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER
Marek Bláha
 
Moderní technologie pro šetrné budovy
Moderní technologie pro šetrné budovyModerní technologie pro šetrné budovy
Moderní technologie pro šetrné budovy
Marek Bláha
 
Tepelné čerpadlo IVT GEO 600
Tepelné čerpadlo IVT GEO 600Tepelné čerpadlo IVT GEO 600
Tepelné čerpadlo IVT GEO 600
Marek Bláha
 
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
Marek Bláha
 
Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020
Marek Bláha
 
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduchIVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
Marek Bláha
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
Marek Bláha
 
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
Marek Bláha
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
Marek Bláha
 

What's hot (13)

Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel
Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadelVyužití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel
Využití odpadního tepla pomocí tepelných čerpadel
 
On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...
On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...
On line monitoring tepelných čerpadel - výsledky dlouhodobého sledování dosah...
 
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
Návod k obsluze a údržbě pro teplovodní kotle na spalování dřeva AM Energo
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/voda
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/vodaIVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/voda
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch/voda
 
Mikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWERMikrokogenerace NEOTOWER
Mikrokogenerace NEOTOWER
 
Moderní technologie pro šetrné budovy
Moderní technologie pro šetrné budovyModerní technologie pro šetrné budovy
Moderní technologie pro šetrné budovy
 
Tepelné čerpadlo IVT GEO 600
Tepelné čerpadlo IVT GEO 600Tepelné čerpadlo IVT GEO 600
Tepelné čerpadlo IVT GEO 600
 
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
IVT GEO tepelná čerpadla pro komerční a veřejné budovy
 
Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020Gt energy profil 2020
Gt energy profil 2020
 
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduchIVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
IVT Nordic - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
 
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
IVT GEO 312 C - tepelné čerpadlo země/voda
 
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
IVT AIR X - tepelné čerpadlo vzduch voda 2020
 

Prezentace technologie getec

 • 2. 2 ŽÁROTRUBNÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ HNĚDOUHELNÉHO PRACHU Výstavba a komponenty
 • 3. 3 SCHEMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování čištění spalin parní kotel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Přísun paliva Skladování paliva Dávkování paliva Spalovací vzduch - ventilátor Spalovací vzduch - měření Spalovací vzduch - regulace Zapalovací palivo
 • 4. 4 KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) Parní kotel a ekonomizér Protitlaké parní turbíny s řízeným odběrem tepla – soubor generátorů
 • 5. 5 KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) Chemická úpravna vody a napájecí nádrţ s odplynovačem Kotelna s parní turbínou
 • 6. 6 ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ PALIVA A DÁVKOVÁNÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Turniketový podavač/uzávěr Dávkovací zásobník Dávkování/podávání Zásobník Tanker Kompresor Stacionární chladič vzduchu Plnící potrubí Přípojka interního plynu Šoupátko Filtry Pojišťovací ochrana proti přetlaku Pojišťovací ochrana proti podtlaku Hlásič signalizace Teplotní čidlo Měření hladiny Hlídání hladiny Elektrostatické uzemnění Provzdušňování Soustava magnetických ventilů s odvzdušněním Měřící zařízení plynu Zásobování interním plynem
 • 8. 8 PARAMETRY PALIVA –UHELNÝ PRACH (MULTIPRACH) • Velikost zrna do 0,3 mm, zčásti větší zrnitost • Vlhkost cca 10 – 11 % • Vysoký podíl prachových sloţek, cca 46 % (niţší podíl je moţný) • Vysoká reakce (dobré spalování) – nízký bod vzplanutí - 450 C • Ve fluidním stavu vysoce tekutý • Obsah popela 4 – 7 % • Explozivní tlak maximálně 9 bar
 • 9. 9 PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU tok paliva doplňování odvod vzduchu paliva dopravní vzduch fluidizační vzduch dávkovací kotouč míchačka
 • 10. PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU 10 • Palivo se fluidizuje • Dávkovací kotouč je pokrytý uhelným prachem • Všechny vyvrtané otvory jsou naplněny prachem • Dávkovací kotouč se otáčí • Dopravní vzduch vyfoukává prach z vývrtů a vhání palivo do dopravního potrubí paliva • Počet otáček určuje výkon podávaní paliva • Prázdné vývrty se opět plní prachem aţ do dalšího vyfouknutí • Dávkovací systém funguje zcela nepřetrţitě Patent: Carbotechnik Energiesysteme GmbH
 • 11. 11 TECHNICKÉ PROVEDENÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU dávkovací kotouč dávkovací kotouč míchačka fluidní vzduch prostupuje fluidním loţem fluidní loţe
 • 12. USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 12 Princip hořáku • • Impulzní hořák – v hořákové komoře silně turbulentní proudění vzduchu Dochází k recirkulaci cca 50 % vzduchu Výsledek • • • • Velmi vysoké rychlosti proudění aţ do 120 m/s Recirkulované proudy zajišťují vysoký stupeň promíchání Výborné spalovací a reakční vlastnosti = dokonalé spalování Vysoká stabilita plamene 3 Horký plyn 4 Studený vzduch 2 2 Vodící lopatky 3 Zpětné proudění 4 Vrstva studeného vzduchu 5 Spalovací vzduch + recirkulace spalin 6 Kopí hořáku 5 6
 • 13. USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 13 Výhody tohoto hořáku oproti konkurenci • • • Lze dosáhnout vysokého tepelného výkonu v malých prostorách topeniště To umoţňuje pouţít tento hořák v ţárotrubných kotlích s plamencem Ţárotrubné kotle nabízejí oproti jinak pouţívaným vodotrubným kotlům výraznou úsporu nákladů 3 Horký plyn 4 Studený vzduch 2 2 Vodící lopatky 3 Zpětné proudění 4 Vrstva studeného vzduchu 5 Spalovací vzduch + recirkulace spalin 5 6 6 Kopí hořáku
 • 14. PRINCIP FUNGOVÁNÍ HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 14 • • Podstechiometrické spalování v hořáku Nadstechiometrické spalování v plamenci pomocí sekundárního vzduchu voda + pára horký plyn Druhotný vzduch voda
 • 16. 16 HOŘÁK UHELNÉHO PRACHU V AKCI Tvar plamene aţ do 120 m/s Tvar plamene 30 – 40 m/s
 • 17. ŽÁROTRUBNÝ PLAMENCOVÝ KOTEL NA UHELNÝ PRACH 17 Rozsah výkonu aţ do 30 t/h, 26 bar pojistného tlaku Sytá pára Přehřátá pára do 380 C Horká voda spalovací hořák s muflí komora obratová komora chlazená vodou prostor pro vodu dvířka 1. tah kouřovodu 2. tah kouřovodu přední obratová komora spaliny • • • •
 • 18. 18 ČIŠTĚNÍ A ČETNOST REVIZÍ Speciální čistící systémy • • Umoţňují dopravu vznikajícího popela k filtru (není potřebné ţádné další odvádění popela) Udrţují kotel provozuschopný a čistý Revize • • Realizují se revize v intervalu 6 a 12 měsíců 1 – 2x ročně probíhá údrţba zařízení a opravy To trvá vţdy cca 5 – 7 dní. Funkce
 • 20. 20 ČIŠTĚNÍ OD SPALIN, REDUKCE SOFunkce 2 20 Zařízení na čištění spalin
 • 21. 21 EMISNÍ LIMITY • • • 300 Splňuje budoucí emisní limity Bezpečnostní standardy obdobné jako u ZP Tepelná účinnost 92 % 150 120 80 30 34 50 34 30
 • 22. 22 MOŽNOSTI POUŽITÍ • Nasazení jako základní zdroj s vyuţitím min 5000 hod v roce • Rozsah výkonů 5-20 MWt • Parametry páry do 2,6 MPa a 380 C • Dlouhodobá garance ceny paliva • Výsledná cena tepla tvoří 70% ceny pouze zemního plynu • Vhodné pro soustavy CZT a průmyslové podniky s celoročním odběrem tepla a el. energie
 • 23. 23 ENERGETICKÝ KONTRAKT MODEL BUILD-OWN-OPERATE • Pronájem prostor na umístění technologie • Smlouva na dodávku tepla/elektřiny na minimálně deset let s garancí vývoje ceny Výhody: • Investiční riziko na straně dodavatele • Garance trvale nízké ceny tepla • Variabilita smluvně poskytovaných sluţeb bez zásahu do stávajícího majetkových a smluvních vztahů odběratele
 • 25. 25 ZAŘÍZENÍ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU TEPLA A ELEKTŘINY (KOGENERAČNÍ JEDNOTKA) – ZÁSOBOVÁNÍ PÁROU A ELEKTŘINOU MAN Norimberk • • • • • Kombinovaná výroba páry a elektřiny Tepelný výkon 47 MW z toho hnědouhelný prach/multiprach 22 MW Tlak páry 20 bar/0,5 bar Elektrický výkon 2,1 MW Paliva: - hnědouhelný prach/multiprach - topný olej - zemní plyn
 • 26. 26 ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU Papírna Hainsberg, Freital • • • • • • Výroba páry a elektřiny prostřednictvím KVET Palivo – hnědouhelný prach/multiprach/topný olej Redundantní zdroj Celkový tepelný výkon 25,5 MW - 13,2 MW z prachu/multiprachu - 12,3 MW z topného oleje - 1 MW v parní turbíně Tlak páry 22 bar/4,5 bar - horká pára Koncept kotle: - ţárotrubný kotel – multiprach - ţárotrubný kotel – redundantní zdroj a „špičkový“ kotel- topný olej
 • 27. 27 PÁRA A ELEKTŘINA PRO VÝROBU BIO – OLEJE II. Závod na výrobu bio – oleje v Magdeburgu •Výroba páry a elektřiny KVET •Palivo – hnědouhelný prach/multiprach •Tepelný výkon 20 MW •Mnoţství páry 27 t/h •Elektrický výkon 270 kW •Tlak páry 21 bar/13,5 bar – nasycená pára
 • 28. 28 ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU Papírna Julius Schulte, Trebsen • • • • Výroba páry a elektřiny prostřednictvím KVET Palivový mix – hnědouhelný prach/multiprach/zemní plyn Celkový tepelný výkon 50 MW - z toho 20 MW hnědouhelného prachu/multiprachu + KVET (parní turbínou) - 30 MW zařízením v základním reţimu se špičkovým zatíţením - 11 MW z turbogenerátoru a 2 parních turbín Tlak páry 22 bar/7,5 bar - horká pára
 • 29. 29 LIKVIDACE SPALIN/“PROBLEMATICKÝCH PLYNŮ“ SPALOVÁNÍM Chemický průmysl v Hessensk + Sasku - Anhaltsku •Teplárny – výroba páry a elektřiny •Palivový mix – hnědouhelný prach, topný olej, rajský plyn •KVET •Celkový tepelný výkon 40 MW - 20 MW z hnědouhelného prachu/multiprachu - 20 MW ze zemního plynu, topného oleje Tlak páry 22,5 /8,5/4 bar – nasycená pára
 • 30. 30 KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM KOMTERM, a.s., Bělehradská 15, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 234 133 111, www.komterm.eu