SlideShare a Scribd company logo
Graos universitarios:
Organización, Oferta e
Acceso 2023
Mónica Diz
Besada
Como se organizan os
estudos universitarios
En Galicia contamos con tres universidades
E con sete campus universitarios
3 universidades:
UDC
USC
UVIGO
7 campus
UDC: Coruña, Ferrol
USC: Santiago, Lugo
UVIGO: Vigo, Pontevedra, Ourense
Ferrol
Coruña
Lugo
Santiago
Pontevedra
Ourense
Vigo
Créditos ECTS
European Credit Transfer and Acumulation System (Sistema Europeo de
Transferencia e Acumulación de Créditos).
Unidade de medida do haber académico, baseada na carga de traballo que o
estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de
estudos.
Valora o tempo invertido. Integra tanto as clases teóricas como prácticas, así como
as horas de traballo persoal: clases, titorías, prácticas, visitas externas, traballo
individual e en grupo, os exames,… .
Un curso son 60 ECTS.
Un ECTS son 25-30 horas de traballo.
Son comparables entre os distintos países, polo que o ECTS facilita a
mobilidade.
Tipo de materias nos graos
Materias
básicas
Materias de 6 créditos comúns a
outras titulacións da mesma
rama de coñecemento
Materias
obrigatorias
Materias propias da
titulación
Materias
optativas
Modulan o perfil profesional
Traballo fin de grao
– proxecto fin de
carreira
Ata 6 créditos por
participación en
actividades
universitarias
Tipo de
materias
Básicas
Artes e Humanidades
Ciencias Sociais e Xurídicas
Ciencias
Ciencias da saúde
Enxeñarías e Arquitectura
Obrigatorias
Optativas
Prácticas externas
Traballos dirixidos
Seminarios
Traballo fin de grao
Traballo fin de máster
Materias
Básicas
Artes e
Humanidades
Antropología, Arte, Ética, Expresión
Artística, Filosofía, Geografía,
Historia, Idioma Moderno, Lengua,
Lengua Clásica, Lingüística,
Literatura, Sociología.
Ciencias Sociais
e Xurídicas
Antropología, Ciencia Política,
Comunicación, Derecho,
Economía, Educación, Empresa,
Estadística, Geografía, Historia,
Psicología, Sociología.
Ciencias Biología, Física, Geología,
Matemáticas, Química.
Ciencias da
saúde
Anatomía Animal, Anatomía
Humana, Biología, Bioquímica,
Estadística, Física, Fisiología,
Psicología.
Enxeñarías e
arquitectura
Empresa, Expresión Gráfica, Física,
Informática, Matemáticas,
Química
Titulación
de grao
Graduado en nome do
título) pola Universidade
(nome da universidade)
na Rama de
coñecemento
correspondente
Suplemento europeo ao
título: facilitar o
recoñecemento
académico e profesional
das cualificacións entre
países da Unión Europea
Certificar nivel B1 nunha
lingua estranxeira
1º ciclo: GRAO
 Título de Grao
 240 créditos ECTS (60 créditos por curso)
 Traballo ou proxecto de grao
 Nalgunhas titulacións: prácticas en empresas
 Formación de carácter xeral e de capacitación para o
exercicio profesional
Ensinanzas
de
Posgrao
2º ciclo: MÁSTER
 Título de Máster
 Entre 60-120 créditos ECTS
 Traballo ou proxecto de máster.
 Formación avanzada, Especialización académica ou
profesional ou inicio en tarefas investigadoras.
Másteres habilitantes de profesións reguladas.
3º ciclo: DOUTORAMENTO
 Título de Doutor
 Entre dous e tres anos
 Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas
á formación investigadora + Tese de Doutoramento.
 Formación avanzada en técnicas de investigación
Ensinanzas de
Grao
Estrutura dos estudos superiores baseada no
Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
5 Ramas de coñecemento
5 ramas
de
coñecemento
Artes e
Humanidades
Ciencias
Sociais e
Xurídicas
Enxeñería e
arquitectura
Ciencias da Saúde
Ciencias
Adscrición ás ramas de coñecemento
1. Artes e humanidades
2. Ciencias Sociais e
xurídicas
3. Enxeñaría e
arquitectura
4. Ciencias
5. Ciencias da saúde
As materias de
modalidade de
bacharelato
Os Ciclos
de grao
Superior
Os graos
Universitarios
Graos que oferta o S.U.G.
Graos de 4 cursos (240 créditos)
Graos de 5 cursos (300 créditos): Farmacia, Odontoloxía, Veterinaria, Estudos de Arquitectura
Graos de 6 cursos (360 créditos): Mediciña.
Graos bilingües: Xestión Industrial da Moda.
Graos trilingües: Relacións internacionais.
Graos con docencia en inglés.
Graos internacionais.
Graos Duais.
Graos interuniversitarios: Paisaxe, Relacións Internacionais, Intelixencia artificial
Dobres graos (simultaneidade)
Graos abertos.
Graos virtuais: Dirección e Xestión Pública, Turismo.
Graos semipresenciais
Centros adscritos con especiais condicións económicas
Universidade a distancia (UNED)
GRAOS UNIVERSITARIOS:
RAMA CIENCIAS
Ciencias Ambientais: CO
Ciencias do Mar: VI
Química: VI, CO, SA
Bioloxía: VI, CO, SA
Bioquímica: LU
Biotecnoloxía: SA
Física: SA
Matemáticas: SA
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos: OU
Nanociencia e Nanotecnoloxía: CO
GRAOS UNIVERSITARIOS:
RAMA CIENCIAS DA SAÚDE
Mediciña: SA
Odontoloxía: SA
Podoloxía: FE
Enfermería: VI, OU, PO, CO, FE, LU, SA
Psicoloxía: SA
Fisioterapia: PO, CO
Nutrición Humana e Dietética: LU
Farmacia: SA
Óptica e Optometría: SA
Terapia Ocupacional: CO
Logopedia: CO
Veterinaria: LU
GRAOS UNIVERSITARIOS:
RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
Arquitectura Técnica: CO
Estudos de Arquitectura: CO
Ciencia e Enxeñería de Datos : CO
Enxeñaría Aeroespacial: OU
Enxeñaría Agraria: OU
Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria: LU
Enxeñaría Biomédica: VI
Enxeñaría Civil: LU
Enxeñaría de Obras Públicas: CO
Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais: LU
Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación: VI
Enxeñaría da Enerxía: VI
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos: VI
Enxeñaría Eléctrica: VI, FE
Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: VI, FE
Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento
do Produto: FE
Enxeñaría en Organización Industrial: VI
Enxeñaría en Química Industrial: VI
Enxeñaría Química: SA
Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais: VI, FE
Enxeñaría Forestal: PO
Enxeñaría Forestal e do Medio Natural: LU
Enxeñaría Informática: OU, CO, SA
Enxeñaría Mecánica: PO, VI, FE
Enxeñaría Naval e Oceánica: FE
Náutica e Transporte Marítimo: CO
Paisaxe: CO+LU
Robótica: LU
Tecnoloxía da Enxeñaría Civil: CO
Máquinas Navais: CO
Intelixencia Artificial: CO+ OU+SA
GRAOS UNIVERSITARIOS:
CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Administración e Dirección de Empresas: OU, VI,
CO, LU, SA
Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte
(Proba específica de acceso): PO, CO
Ciencia Política e da Administración: SA
Ciencias empresariais: CO
Comercio: VI
Comunicación Audiovisual: PO, CO, SA
Creación Dixital, Animación e Videoxogos: CO
Criminoloxía: SA
Dereito: OU, VI, CO, SA
Dirección e Xestión Pública: PO
Economía: VI, CO, SA
Educación Infantil: OU, PO, VI, CO, SA, LU
Educación Primaria: OU, PO, VI, CO, SA, LU
Educación Social: CO, SA
Empresa e tecnoloxía: LU
Pedagoxía: SA
Publicidade e Relacións Públicas: PO
Relacións internacionais: OU+FE
Relacións Laborais e Recursos Humáns: VI,
CO, FE, LU, SA
Socioloxía: CO
Traballo Social: OU, SA
Turismo: OU, CO
Xeografía e Ordenación do Territorio: SA
Xestión industrial da Moda (bilingüe): CO
Xestión de empresas hostaleiras: SA
Xornalismo: SA
GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES
Belas Artes: PO
Xestión Cultural: LU
Ciencias da Linguaxe e Estudos literarios: VI
Deseño: PO
Español: Estudos Ligüísticos e literarios: CO
Filoloxía Clásica: SA
Filosofía: SA
Galego e Portugués: Estudos lingüísticos e literarios: CO
Historia: SA
Historia da Arte: SA
Inglés: Estudos lingüísticos e literarios: CO
Lingua e Literatura Españolas: SA
Lingua e Literatura Galegas: SA
Lingua e Literatura Inglesas SA
Linguas e Literaturas Modernas: SA
Linguas Estranxeiras: VI
Traducción e interpretación: VI
Xeografía e historia OU
Xestión Dixital da Información e Documentación: FE
DOBRES GRAOS UNIVERSITARIOS
Administración de Empresas – Dereito:
OU, VI, CO
CC. Empresariais – Turismo: CO
Turismo – Xeografía e Historia: OU
Mestre Ed. Infantil – Ed. Primaria: SA
Comunic. Audiovisual – Xornalismo: SA
Dereito – Relacións Laborais e RRHH: LU
Inglés – Español: CO
Inglés – Galego-Portugués: CO
Español – Galego-Portugués: CO
Administración de Empresas –
Enxeñería Informática: OU
Farmacia – Óptica e Optometría: SA
Matemáticas – Física: SA
Matemáticas – Enx. Informática: SA
Química – Bioloxía: CO, SA
Química – Física: SA
Enx. Mecánica – Enx. Naval e Oceánica: FE
Enxeñaría Biomédica – Enx. Electrónica, Industrial e
Automática: VI
Enxeñaría Biomédica – Enx. Mecánica: VI
Enxeñaría Mecánica - Enx. Electrónica, Industrial e
Automática: VI
Enx. Agrícola-Agroal. – Enx. Forestal: LU
UVIGO:
• Grao en Deseño: Mención en Deseño de moda e mención en
Deseño Gráfico e Dixital.
• Grao Dual en Enxeñaría da Automoción: Alternará a formación en
o centro de estudos e a empresa.
USC:
• Grao en Xestión Hoteleira (Centro Superior de Hostelería de
Galicia): Será un grao dual que alternará a formación no centro e a
empresa.
GRAOS CONXUNTOS:
• Grao en Relacións Internacionais (UVIGO + UDC). Mención en
Cooperación para el desarrollo e mención en Xestión de proxectos e
negocios internacionales. Grao trilingüe.
• Grao en Intelixencia Artificial (UVIGO + USC+UDC).
NOVOS GRAOS CURSO 2022-2023
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Grao en
Xestión
Hoteleira
ENLACE
- Dúas mencións: Dirección en Xestión Hostaleira e Gastronomía.
- Habilita para dirixir calquera departamento dun hotel ou
establecemento do sector turístico ou para se xefe de cociña,
restaurador independente, responsable gastronómica de empresas.
- Saídas profesionais: Grandes empresas turísticas, cadenas hoteleiras
internacionais, resorts, complexos turísticos, hoteis de gran tamaño,
restaurantes.
- Plan de estudos: Nutrición, psicoloxía, idiomas, TICs, lexislación,
economía, contabilidade, márketing, recursos humáns, aloxamento,
alimentos e bebidas, xestión de calidade.
- TARIFAS:
• Réxime externo: 7.711,44 € por curso (más 125 € de tasas da
USC)
• Posibilidade de becas e exencións de pago.
• Residencia propia.
- Xornadas de portas abertas ó longo de todo o ano.
CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA
GRAOS ABERTOS
Que son os graos abertos?
Grao aberto 5USC Enxeñarías USC (Lugo)
Grao aberto Ciencias Sociais e Xurídicas UDC (A Coruña)
Grao aberto Enxeñaría Industrial UDC (Ferrol)
O acceso á universidade
NOTA MEDIA E MATRÍCULA DE HONRA EN BACHARELATO
NOTA MEDIA DA
ETAPA
MATRÍCULA DE
HONRA
Obter un 9 de media na etapa.
Non se poderá conceder a máis do 5% do alumnado do
curso
A calificación final da etapa será a media
aritmética das calificacións numéricas obtidas en
cada unha das materias cursadas no Bacharelato,
expresada nunha escala de 0 a 10 con dous
decimais, redondeada á centésima.
O acceso á universidade desde bacharelato
e desde a FP
PARA OS
TITULADOS DE
BACHARELATO
Superar a ABAU (a Parte
Obrigatoria), alomenos cun
4.
A nota de acceso será a
nota media ponderada
entre a ABAU (40%) e a
media de bacharelato
(60%), acadando en total
alomenos un 5.
PARA OS TITULADOS EN
FP SUPERIOR
Teñen acceso directo. Non se reserva un nº
de prazas para estes titulados, senón que
entran coa nota media do expediente en
igualdade cos titulados de bacharelato.
NMA (Nota Media de Acceso): Suma das
cualificacións numéricas dos módulos,
cualificados de 1 a 10, sen decimais, e
dividindo o resultado obtido polo número total
dos módulos.
Non serán computados os módulos de FCT
nin os que fosen validados.
Só se terá en conta que o CS estea adscrito
á rama de coñecemento da titulación en caso
de EMPATE.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
DENDE BACHARELATO
CRITERIOS DE ADMISIÓN
DENDE FP SUPERIOR
Acceso non directo Acceso directo
1º Superación da parte obrigatoria da
ABAU.
1º Nota media do ciclo (de todos os
módulos agás o de FCT).
2º Nota media de bacharelato e nota
media da parte obrigatoria da ABAU.
2º Adscrición dos títulos ás ramas de
coñecemento universitario, só en caso
de empate.
3º Calificacións obtidas nas materias
concretas na parte voluntaria da ABAU,
só se as materias son ponderables
para a titulación universitaria.
3º Calificacións obtidas nas materias
concretas na parte voluntaria da ABAU,
só se as materias son ponderables
para a titulación universitaria.
O acceso á universidade
Parte Voluntaria
Permite mellorar a nota de acceso.
Poden presentarse titulados en FP.
Parte Obrigatoria
Fai media coa nota media de
bacharelato.
Nota máxima de
10 puntos.
Nota máxima de
4 puntos
(tras multiplicar a nota de
cada exame por 0´1 ou
0´2)
A avaliación de bacharelato para o acceso á
universidade (ABAU)
Nota de acceso ≠ Nota de admisión
NOTA
De acceso
É a nota mínima que permite
obter o dereito a acceder a
calquera universidade española
pública ou privada.
Consíguese superando o
bacharelato e a Parte Obrigatoria
da ABAU cunha nota media de 5
como mínimo, e un máximo de
10 puntos.
De admisión
Nota que permite conseguir o
acceso a un determinado grao
nunha universidade particular.
A nota pode oscilar entre 5 e 14
puntos.
Incorpora a nota da parte
voluntaria da ABAU.
A “nota de corte” infórmanos da
nota de admisión que conseguiu
o último solicitante matriculado
nun grao.
Poderase obter diferentes notas
de admisión?
SÍ
Os que soliciten diferentes titulacións,
poden ter diferentes notas de admisión,
en función da ponderación (0´1 ou 0´2)
das materias elixidas na Parte Voluntaria,
que lle conceda cada titulación.
Admisión nas titulacións de GRAO con límite
de prazas
Cando hai máis solicitudes que prazas, as
universidades públicas empregan a nota de admisión
para ordenar as solicitudes de maior nota ata a menor.
O último estudante que consigue entrar nunha
titulación nun curso académico marca a nota de corte,
que sirve de referencia para o seguinte curso.
Como interpretar as notas de corte
Enlace para consultar as notas de corte

More Related Content

Similar to Presentación Grados 2023.pdf

Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bach
Loudes Otero
 
Presentación Universidade da Coruña
Presentación Universidade da CoruñaPresentación Universidade da Coruña
Presentación Universidade da Coruña
Mónica Diz Besada
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bach
Loudes Otero
 
Programa orient a p 2017 2018
Programa orient a p 2017 2018Programa orient a p 2017 2018
Programa orient a p 2017 2018
satelite1
 
O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.
O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.
O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.
Dives Gallaecia
 
Que facer ó rematar 4º ESO
Que facer ó rematar 4º ESOQue facer ó rematar 4º ESO
Que facer ó rematar 4º ESOMonte_Castelo
 
Guia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IESGuia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IES
Montserrat Pérez Castiñeira
 
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Area de Orientación Laboral USC
 
Presentación audiovisual practicas 2015
Presentación audiovisual practicas 2015Presentación audiovisual practicas 2015
Presentación audiovisual practicas 2015
coordinacav
 
Guia orient prof_4eso_19_20
Guia orient prof_4eso_19_20Guia orient prof_4eso_19_20
Guia orient prof_4eso_19_20
modguez
 
Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...
Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...
Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...
Mónica Diz Besada
 
Bip xaneiro 2014
Bip xaneiro 2014Bip xaneiro 2014
Bip xaneiro 2014Nuria Rey
 
Boletín de Información Profesional do mes de decembro
Boletín de Información Profesional do mes de decembro Boletín de Información Profesional do mes de decembro
Boletín de Información Profesional do mes de decembro
Charo García
 
Opcións 4º eso final
Opcións 4º eso finalOpcións 4º eso final
Opcións 4º eso finalorimugardos
 
O Proceso De Bolonia
O Proceso De BoloniaO Proceso De Bolonia
O Proceso De BoloniaFedericoPM
 
Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores
Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superioresCorrespondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores
Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores
Mónica Diz Besada
 

Similar to Presentación Grados 2023.pdf (20)

Bip decembro 2013
Bip decembro 2013Bip decembro 2013
Bip decembro 2013
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bach
 
Presentación Universidade da Coruña
Presentación Universidade da CoruñaPresentación Universidade da Coruña
Presentación Universidade da Coruña
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bach
 
Programa orient a p 2017 2018
Programa orient a p 2017 2018Programa orient a p 2017 2018
Programa orient a p 2017 2018
 
O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.
O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.
O proceso de Bolonia. Un cambio estructural.
 
PresentacióN Poap
PresentacióN PoapPresentacióN Poap
PresentacióN Poap
 
E despois da eso qué
E despois da eso quéE despois da eso qué
E despois da eso qué
 
Que facer ó rematar 4º ESO
Que facer ó rematar 4º ESOQue facer ó rematar 4º ESO
Que facer ó rematar 4º ESO
 
Guia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IESGuia de orientación académica IES
Guia de orientación académica IES
 
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
 
Presentación audiovisual practicas 2015
Presentación audiovisual practicas 2015Presentación audiovisual practicas 2015
Presentación audiovisual practicas 2015
 
Guia orient prof_4eso_19_20
Guia orient prof_4eso_19_20Guia orient prof_4eso_19_20
Guia orient prof_4eso_19_20
 
Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...
Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...
Sesión de orientación académica en 2º curso de Ciclo Medio de Operaciones de...
 
Bip xaneiro 2014
Bip xaneiro 2014Bip xaneiro 2014
Bip xaneiro 2014
 
Boletín de Información Profesional do mes de decembro
Boletín de Información Profesional do mes de decembro Boletín de Información Profesional do mes de decembro
Boletín de Información Profesional do mes de decembro
 
De bac á universidade 2010 11
De bac á universidade 2010 11De bac á universidade 2010 11
De bac á universidade 2010 11
 
Opcións 4º eso final
Opcións 4º eso finalOpcións 4º eso final
Opcións 4º eso final
 
O Proceso De Bolonia
O Proceso De BoloniaO Proceso De Bolonia
O Proceso De Bolonia
 
Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores
Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superioresCorrespondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores
Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores
 

More from Mónica Diz Besada

abau_ 2023_horario_ext.pdf
abau_ 2023_horario_ext.pdfabau_ 2023_horario_ext.pdf
abau_ 2023_horario_ext.pdf
Mónica Diz Besada
 
Oferta CB 2023.pdf
Oferta CB 2023.pdfOferta CB 2023.pdf
Oferta CB 2023.pdf
Mónica Diz Besada
 
Presentación ABAU 2023.pdf
Presentación ABAU 2023.pdfPresentación ABAU 2023.pdf
Presentación ABAU 2023.pdf
Mónica Diz Besada
 
O Bacharelato 2022.pdf
O Bacharelato 2022.pdfO Bacharelato 2022.pdf
O Bacharelato 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Titulaciones SUG 2022-2023
Titulaciones SUG 2022-2023Titulaciones SUG 2022-2023
Titulaciones SUG 2022-2023
Mónica Diz Besada
 
Caderno 3º ESO xuño 2022.pdf
Caderno 3º ESO xuño 2022.pdfCaderno 3º ESO xuño 2022.pdf
Caderno 3º ESO xuño 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Caderno 2º ESO maio 2022.pdf
Caderno 2º ESO maio 2022.pdfCaderno 2º ESO maio 2022.pdf
Caderno 2º ESO maio 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Caderno 1º ESO maio 2022.pdf
Caderno 1º ESO maio 2022.pdfCaderno 1º ESO maio 2022.pdf
Caderno 1º ESO maio 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
SESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdfSESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
SESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdfSESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Resumo calendario ABAU 2022.pdf
Resumo calendario ABAU 2022.pdfResumo calendario ABAU 2022.pdf
Resumo calendario ABAU 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Presentación admisión universidad.pdf
Presentación admisión universidad.pdfPresentación admisión universidad.pdf
Presentación admisión universidad.pdf
Mónica Diz Besada
 
Presentación ABAU 2022.pdf
Presentación ABAU 2022.pdfPresentación ABAU 2022.pdf
Presentación ABAU 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Presentación FP 2022.pdf
Presentación FP 2022.pdfPresentación FP 2022.pdf
Presentación FP 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Presentación 1º Bach 2022.pdf
Presentación 1º Bach 2022.pdfPresentación 1º Bach 2022.pdf
Presentación 1º Bach 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Preinscripción e matrícula FP.pdf
Preinscripción e matrícula FP.pdfPreinscripción e matrícula FP.pdf
Preinscripción e matrícula FP.pdf
Mónica Diz Besada
 
Presentación ERE 2022.pdf
Presentación ERE 2022.pdfPresentación ERE 2022.pdf
Presentación ERE 2022.pdf
Mónica Diz Besada
 
Alumnado NEAE y NEE
Alumnado NEAE y NEEAlumnado NEAE y NEE
Alumnado NEAE y NEE
Mónica Diz Besada
 
Xornada portas abertas_2021
Xornada portas abertas_2021Xornada portas abertas_2021
Xornada portas abertas_2021
Mónica Diz Besada
 
Sesión orientación 3º de ESO 2021
Sesión orientación 3º de ESO 2021Sesión orientación 3º de ESO 2021
Sesión orientación 3º de ESO 2021
Mónica Diz Besada
 

More from Mónica Diz Besada (20)

abau_ 2023_horario_ext.pdf
abau_ 2023_horario_ext.pdfabau_ 2023_horario_ext.pdf
abau_ 2023_horario_ext.pdf
 
Oferta CB 2023.pdf
Oferta CB 2023.pdfOferta CB 2023.pdf
Oferta CB 2023.pdf
 
Presentación ABAU 2023.pdf
Presentación ABAU 2023.pdfPresentación ABAU 2023.pdf
Presentación ABAU 2023.pdf
 
O Bacharelato 2022.pdf
O Bacharelato 2022.pdfO Bacharelato 2022.pdf
O Bacharelato 2022.pdf
 
Titulaciones SUG 2022-2023
Titulaciones SUG 2022-2023Titulaciones SUG 2022-2023
Titulaciones SUG 2022-2023
 
Caderno 3º ESO xuño 2022.pdf
Caderno 3º ESO xuño 2022.pdfCaderno 3º ESO xuño 2022.pdf
Caderno 3º ESO xuño 2022.pdf
 
Caderno 2º ESO maio 2022.pdf
Caderno 2º ESO maio 2022.pdfCaderno 2º ESO maio 2022.pdf
Caderno 2º ESO maio 2022.pdf
 
Caderno 1º ESO maio 2022.pdf
Caderno 1º ESO maio 2022.pdfCaderno 1º ESO maio 2022.pdf
Caderno 1º ESO maio 2022.pdf
 
SESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdfSESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 2º DE ESO 2022.pdf
 
SESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdfSESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdf
SESIÓN ORIENTACIÓN 1ºESO 2022.pdf
 
Resumo calendario ABAU 2022.pdf
Resumo calendario ABAU 2022.pdfResumo calendario ABAU 2022.pdf
Resumo calendario ABAU 2022.pdf
 
Presentación admisión universidad.pdf
Presentación admisión universidad.pdfPresentación admisión universidad.pdf
Presentación admisión universidad.pdf
 
Presentación ABAU 2022.pdf
Presentación ABAU 2022.pdfPresentación ABAU 2022.pdf
Presentación ABAU 2022.pdf
 
Presentación FP 2022.pdf
Presentación FP 2022.pdfPresentación FP 2022.pdf
Presentación FP 2022.pdf
 
Presentación 1º Bach 2022.pdf
Presentación 1º Bach 2022.pdfPresentación 1º Bach 2022.pdf
Presentación 1º Bach 2022.pdf
 
Preinscripción e matrícula FP.pdf
Preinscripción e matrícula FP.pdfPreinscripción e matrícula FP.pdf
Preinscripción e matrícula FP.pdf
 
Presentación ERE 2022.pdf
Presentación ERE 2022.pdfPresentación ERE 2022.pdf
Presentación ERE 2022.pdf
 
Alumnado NEAE y NEE
Alumnado NEAE y NEEAlumnado NEAE y NEE
Alumnado NEAE y NEE
 
Xornada portas abertas_2021
Xornada portas abertas_2021Xornada portas abertas_2021
Xornada portas abertas_2021
 
Sesión orientación 3º de ESO 2021
Sesión orientación 3º de ESO 2021Sesión orientación 3º de ESO 2021
Sesión orientación 3º de ESO 2021
 

Presentación Grados 2023.pdf

 • 1. Graos universitarios: Organización, Oferta e Acceso 2023 Mónica Diz Besada
 • 2. Como se organizan os estudos universitarios
 • 3. En Galicia contamos con tres universidades
 • 4. E con sete campus universitarios 3 universidades: UDC USC UVIGO 7 campus UDC: Coruña, Ferrol USC: Santiago, Lugo UVIGO: Vigo, Pontevedra, Ourense Ferrol Coruña Lugo Santiago Pontevedra Ourense Vigo
 • 5. Créditos ECTS European Credit Transfer and Acumulation System (Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos). Unidade de medida do haber académico, baseada na carga de traballo que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de estudos. Valora o tempo invertido. Integra tanto as clases teóricas como prácticas, así como as horas de traballo persoal: clases, titorías, prácticas, visitas externas, traballo individual e en grupo, os exames,… . Un curso son 60 ECTS. Un ECTS son 25-30 horas de traballo. Son comparables entre os distintos países, polo que o ECTS facilita a mobilidade.
 • 6. Tipo de materias nos graos Materias básicas Materias de 6 créditos comúns a outras titulacións da mesma rama de coñecemento Materias obrigatorias Materias propias da titulación Materias optativas Modulan o perfil profesional Traballo fin de grao – proxecto fin de carreira Ata 6 créditos por participación en actividades universitarias
 • 7. Tipo de materias Básicas Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Ciencias Ciencias da saúde Enxeñarías e Arquitectura Obrigatorias Optativas Prácticas externas Traballos dirixidos Seminarios Traballo fin de grao Traballo fin de máster
 • 8. Materias Básicas Artes e Humanidades Antropología, Arte, Ética, Expresión Artística, Filosofía, Geografía, Historia, Idioma Moderno, Lengua, Lengua Clásica, Lingüística, Literatura, Sociología. Ciencias Sociais e Xurídicas Antropología, Ciencia Política, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, Psicología, Sociología. Ciencias Biología, Física, Geología, Matemáticas, Química. Ciencias da saúde Anatomía Animal, Anatomía Humana, Biología, Bioquímica, Estadística, Física, Fisiología, Psicología. Enxeñarías e arquitectura Empresa, Expresión Gráfica, Física, Informática, Matemáticas, Química
 • 9. Titulación de grao Graduado en nome do título) pola Universidade (nome da universidade) na Rama de coñecemento correspondente Suplemento europeo ao título: facilitar o recoñecemento académico e profesional das cualificacións entre países da Unión Europea Certificar nivel B1 nunha lingua estranxeira
 • 10. 1º ciclo: GRAO  Título de Grao  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Nalgunhas titulacións: prácticas en empresas  Formación de carácter xeral e de capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo: MÁSTER  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras. Másteres habilitantes de profesións reguladas. 3º ciclo: DOUTORAMENTO  Título de Doutor  Entre dous e tres anos  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 • 11. 5 Ramas de coñecemento 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñería e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 • 12. Adscrición ás ramas de coñecemento 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias de modalidade de bacharelato Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 • 13. Graos que oferta o S.U.G. Graos de 4 cursos (240 créditos) Graos de 5 cursos (300 créditos): Farmacia, Odontoloxía, Veterinaria, Estudos de Arquitectura Graos de 6 cursos (360 créditos): Mediciña. Graos bilingües: Xestión Industrial da Moda. Graos trilingües: Relacións internacionais. Graos con docencia en inglés. Graos internacionais. Graos Duais. Graos interuniversitarios: Paisaxe, Relacións Internacionais, Intelixencia artificial Dobres graos (simultaneidade) Graos abertos. Graos virtuais: Dirección e Xestión Pública, Turismo. Graos semipresenciais Centros adscritos con especiais condicións económicas Universidade a distancia (UNED)
 • 14. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais: CO Ciencias do Mar: VI Química: VI, CO, SA Bioloxía: VI, CO, SA Bioquímica: LU Biotecnoloxía: SA Física: SA Matemáticas: SA Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos: OU Nanociencia e Nanotecnoloxía: CO
 • 15. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña: SA Odontoloxía: SA Podoloxía: FE Enfermería: VI, OU, PO, CO, FE, LU, SA Psicoloxía: SA Fisioterapia: PO, CO Nutrición Humana e Dietética: LU Farmacia: SA Óptica e Optometría: SA Terapia Ocupacional: CO Logopedia: CO Veterinaria: LU
 • 16. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Técnica: CO Estudos de Arquitectura: CO Ciencia e Enxeñería de Datos : CO Enxeñaría Aeroespacial: OU Enxeñaría Agraria: OU Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria: LU Enxeñaría Biomédica: VI Enxeñaría Civil: LU Enxeñaría de Obras Públicas: CO Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais: LU Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación: VI Enxeñaría da Enerxía: VI Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos: VI Enxeñaría Eléctrica: VI, FE Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: VI, FE Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto: FE Enxeñaría en Organización Industrial: VI Enxeñaría en Química Industrial: VI Enxeñaría Química: SA Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais: VI, FE Enxeñaría Forestal: PO Enxeñaría Forestal e do Medio Natural: LU Enxeñaría Informática: OU, CO, SA Enxeñaría Mecánica: PO, VI, FE Enxeñaría Naval e Oceánica: FE Náutica e Transporte Marítimo: CO Paisaxe: CO+LU Robótica: LU Tecnoloxía da Enxeñaría Civil: CO Máquinas Navais: CO Intelixencia Artificial: CO+ OU+SA
 • 17. GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Administración e Dirección de Empresas: OU, VI, CO, LU, SA Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso): PO, CO Ciencia Política e da Administración: SA Ciencias empresariais: CO Comercio: VI Comunicación Audiovisual: PO, CO, SA Creación Dixital, Animación e Videoxogos: CO Criminoloxía: SA Dereito: OU, VI, CO, SA Dirección e Xestión Pública: PO Economía: VI, CO, SA Educación Infantil: OU, PO, VI, CO, SA, LU Educación Primaria: OU, PO, VI, CO, SA, LU Educación Social: CO, SA Empresa e tecnoloxía: LU Pedagoxía: SA Publicidade e Relacións Públicas: PO Relacións internacionais: OU+FE Relacións Laborais e Recursos Humáns: VI, CO, FE, LU, SA Socioloxía: CO Traballo Social: OU, SA Turismo: OU, CO Xeografía e Ordenación do Territorio: SA Xestión industrial da Moda (bilingüe): CO Xestión de empresas hostaleiras: SA Xornalismo: SA
 • 18. GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES Belas Artes: PO Xestión Cultural: LU Ciencias da Linguaxe e Estudos literarios: VI Deseño: PO Español: Estudos Ligüísticos e literarios: CO Filoloxía Clásica: SA Filosofía: SA Galego e Portugués: Estudos lingüísticos e literarios: CO Historia: SA Historia da Arte: SA Inglés: Estudos lingüísticos e literarios: CO Lingua e Literatura Españolas: SA Lingua e Literatura Galegas: SA Lingua e Literatura Inglesas SA Linguas e Literaturas Modernas: SA Linguas Estranxeiras: VI Traducción e interpretación: VI Xeografía e historia OU Xestión Dixital da Información e Documentación: FE
 • 19. DOBRES GRAOS UNIVERSITARIOS Administración de Empresas – Dereito: OU, VI, CO CC. Empresariais – Turismo: CO Turismo – Xeografía e Historia: OU Mestre Ed. Infantil – Ed. Primaria: SA Comunic. Audiovisual – Xornalismo: SA Dereito – Relacións Laborais e RRHH: LU Inglés – Español: CO Inglés – Galego-Portugués: CO Español – Galego-Portugués: CO Administración de Empresas – Enxeñería Informática: OU Farmacia – Óptica e Optometría: SA Matemáticas – Física: SA Matemáticas – Enx. Informática: SA Química – Bioloxía: CO, SA Química – Física: SA Enx. Mecánica – Enx. Naval e Oceánica: FE Enxeñaría Biomédica – Enx. Electrónica, Industrial e Automática: VI Enxeñaría Biomédica – Enx. Mecánica: VI Enxeñaría Mecánica - Enx. Electrónica, Industrial e Automática: VI Enx. Agrícola-Agroal. – Enx. Forestal: LU
 • 20. UVIGO: • Grao en Deseño: Mención en Deseño de moda e mención en Deseño Gráfico e Dixital. • Grao Dual en Enxeñaría da Automoción: Alternará a formación en o centro de estudos e a empresa. USC: • Grao en Xestión Hoteleira (Centro Superior de Hostelería de Galicia): Será un grao dual que alternará a formación no centro e a empresa. GRAOS CONXUNTOS: • Grao en Relacións Internacionais (UVIGO + UDC). Mención en Cooperación para el desarrollo e mención en Xestión de proxectos e negocios internacionales. Grao trilingüe. • Grao en Intelixencia Artificial (UVIGO + USC+UDC). NOVOS GRAOS CURSO 2022-2023
 • 21. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Grao en Xestión Hoteleira ENLACE - Dúas mencións: Dirección en Xestión Hostaleira e Gastronomía. - Habilita para dirixir calquera departamento dun hotel ou establecemento do sector turístico ou para se xefe de cociña, restaurador independente, responsable gastronómica de empresas. - Saídas profesionais: Grandes empresas turísticas, cadenas hoteleiras internacionais, resorts, complexos turísticos, hoteis de gran tamaño, restaurantes. - Plan de estudos: Nutrición, psicoloxía, idiomas, TICs, lexislación, economía, contabilidade, márketing, recursos humáns, aloxamento, alimentos e bebidas, xestión de calidade. - TARIFAS: • Réxime externo: 7.711,44 € por curso (más 125 € de tasas da USC) • Posibilidade de becas e exencións de pago. • Residencia propia. - Xornadas de portas abertas ó longo de todo o ano. CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA
 • 22. GRAOS ABERTOS Que son os graos abertos? Grao aberto 5USC Enxeñarías USC (Lugo) Grao aberto Ciencias Sociais e Xurídicas UDC (A Coruña) Grao aberto Enxeñaría Industrial UDC (Ferrol)
 • 23. O acceso á universidade
 • 24. NOTA MEDIA E MATRÍCULA DE HONRA EN BACHARELATO NOTA MEDIA DA ETAPA MATRÍCULA DE HONRA Obter un 9 de media na etapa. Non se poderá conceder a máis do 5% do alumnado do curso A calificación final da etapa será a media aritmética das calificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no Bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima.
 • 25. O acceso á universidade desde bacharelato e desde a FP PARA OS TITULADOS DE BACHARELATO Superar a ABAU (a Parte Obrigatoria), alomenos cun 4. A nota de acceso será a nota media ponderada entre a ABAU (40%) e a media de bacharelato (60%), acadando en total alomenos un 5. PARA OS TITULADOS EN FP SUPERIOR Teñen acceso directo. Non se reserva un nº de prazas para estes titulados, senón que entran coa nota media do expediente en igualdade cos titulados de bacharelato. NMA (Nota Media de Acceso): Suma das cualificacións numéricas dos módulos, cualificados de 1 a 10, sen decimais, e dividindo o resultado obtido polo número total dos módulos. Non serán computados os módulos de FCT nin os que fosen validados. Só se terá en conta que o CS estea adscrito á rama de coñecemento da titulación en caso de EMPATE.
 • 26. CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE BACHARELATO CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE FP SUPERIOR Acceso non directo Acceso directo 1º Superación da parte obrigatoria da ABAU. 1º Nota media do ciclo (de todos os módulos agás o de FCT). 2º Nota media de bacharelato e nota media da parte obrigatoria da ABAU. 2º Adscrición dos títulos ás ramas de coñecemento universitario, só en caso de empate. 3º Calificacións obtidas nas materias concretas na parte voluntaria da ABAU, só se as materias son ponderables para a titulación universitaria. 3º Calificacións obtidas nas materias concretas na parte voluntaria da ABAU, só se as materias son ponderables para a titulación universitaria. O acceso á universidade
 • 27. Parte Voluntaria Permite mellorar a nota de acceso. Poden presentarse titulados en FP. Parte Obrigatoria Fai media coa nota media de bacharelato. Nota máxima de 10 puntos. Nota máxima de 4 puntos (tras multiplicar a nota de cada exame por 0´1 ou 0´2) A avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU)
 • 28. Nota de acceso ≠ Nota de admisión NOTA De acceso É a nota mínima que permite obter o dereito a acceder a calquera universidade española pública ou privada. Consíguese superando o bacharelato e a Parte Obrigatoria da ABAU cunha nota media de 5 como mínimo, e un máximo de 10 puntos. De admisión Nota que permite conseguir o acceso a un determinado grao nunha universidade particular. A nota pode oscilar entre 5 e 14 puntos. Incorpora a nota da parte voluntaria da ABAU. A “nota de corte” infórmanos da nota de admisión que conseguiu o último solicitante matriculado nun grao.
 • 29.
 • 30. Poderase obter diferentes notas de admisión? SÍ Os que soliciten diferentes titulacións, poden ter diferentes notas de admisión, en función da ponderación (0´1 ou 0´2) das materias elixidas na Parte Voluntaria, que lle conceda cada titulación.
 • 31. Admisión nas titulacións de GRAO con límite de prazas Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidades públicas empregan a nota de admisión para ordenar as solicitudes de maior nota ata a menor. O último estudante que consigue entrar nunha titulación nun curso académico marca a nota de corte, que sirve de referencia para o seguinte curso.
 • 32. Como interpretar as notas de corte Enlace para consultar as notas de corte