SlideShare a Scribd company logo
Pasivní rodinný dům v
Pticích – koncept, návrh a
realizace
dřevostavba se zvýšenou akumulační
schopností
atelier KUBUS,
Jan Růžička, Radek Začal
Charlese de Gaulla 5, Praha 6
atelier@kubus.cz, www.kubus.cz

architektonická

atelier
For Pasiv 2014 25. 1. 2014

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
atelier KUBUS
založen 2000
témata:
energeticky efektivní
stavby (realizováno 15 NE
a PAS domů, 3 jsou ve
před kolaudací)
udržitelná výstavba,
přírodní materiály,
environmentálně efektivní
stavební materiály
(svázané emise CO2, SO2,
svázaná energie…)
rekonstrukce a
energetická sanace
stávajících budov
participace na výzkumných
projektech FSv ČVUT

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
Z čeho má být postavený PAS/NE dům?

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
Co je tedy důležité pro PAS dům?
základní vlastnosti:
měrná potřeba tepla na vytápění:
≤ 15 kWh/(m2.a) PHPP, CPD
≤ 20 kwh/(m2.a) TNI (ZÚ), ČSN
(celková) potřeba primární energie:
≤ 120 kWh/(m2.a) PHPP, CPD
≤ 60 kwh/(m2.a) TNI (ZÚ) – vytápění,
(chlazení), příprava TV
celková průvzdušnost:
≤ 0,6 h-1

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
Trendy
snižování měrné potřeby tepla
na vytápění (20, 15, 0
kWh/m2.a)
snižování celkových provozních
energií (primárních)
komplexní kvalita budovy z
hlediska (environment, kvalita
vnitřního prostředí, ekonomika
širší měřítko – soubor domů
ochota „sdílet“ zdroje
(energie, prostor, služby…) –
2 dům, řadovka…
rekonstrukce a energetické
sanace stávajících budov

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
Návrh

Recyklace

Demolice

Užívání
Údržba
Opravy

Výstavba

Technologická koncepce

Detailní návrh

Koncepční návrh

Možnost ovlivnění

Ei

Návrh PAS domu - koncept

Konstrukční návrh stavby, návrh skladeb konstrukcí

Realizace stavby

Provoz

Demol/
Recykl

Fáze životního cyklu objektu

Studie

Projekt

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
Pasivní rodinný dům v Pticích –
koncept, návrh a realizace

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – celkový koncept
Zadání: v co nejvyšší míře naplnit širší
kritéria udržitelné výstavby
snížení ekologické stopy stavby - využití
obnovitelných, přírodních a ekologicky
šetrných materiálů – dřevo, OSB desky se
sníženým obsahem formaldehydu, akumulační
vyzdívky z nepálených cihel, hliněné omítky s
rákosovými rohožemi atd.
snížení energie na vytápění - PAS standard
snížení provozní energie – světlovody nad
pracovními stoly dětí, absence systému
chlazení (poloautomatický systém stínění,
akumulační stěny, stropy, předstěny)
architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – celkový koncept
kvalita vnitřního prostředí
mechanické větrání,
akustické vlastnosti stěn a stropu,
v ložnicích je elektroinstalace vedena mimo
hlavy postelí z důvodu snížení vlivu
elektromagnetického pole v době spánku,
je provedena příprava umožňující noční
vypnutí celého elektrického okruhu v
místnosti

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – solární
urbanismus

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – solární
urbanismus - červen

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – solární
urbanismus – březen

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – solární
urbanismus – prosinec

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept - situace

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept - dispozice

charakteristika: RD pro 4 osoby
obestavěný objem: 790 m3
užitná plocha: 204 m2

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept - architektura

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – energetický
koncept

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – energetický
koncept
okno 1

tepel. vazby

okno 2

měrná ztráta prostupem
přes NP

okno 3
okno 4
okno 5
okno 6

okno 7

Celkové porovnání výpočtových modelů

okno 8

měrná ztráta větráním

okno 9
okno 10

14,000

120,0
110,0

okno 11
okno 12

106,9

okno 13

12,000
10,921

90,0

10,000

79,7
80,0
8,789
70,0

63,5
7,476

60,0

8,000
6,000

50,0
4,907
35,2

40,0

4,045
25,8

3,832
23,6

30,0

3,856
23,8

3,673

4,000

16,9

20,0

2,000

západní fasáda 2

tepel. vazby

okno 1

západní fasáda 3

okno 2

měrná ztráta prostupem
přes NP

západní fasáda 4

okno 3

propustnost podlahou
nad terénem

západní fasáda 5
jižní fasáda 1

okno 4

jižní fasáda 2
střecha jih

okno 1
východní fasáda 5

střecha sever

východní fasáda 2

měrná ztráta větráním

okno 6

jižnífasáda 5

východní fasáda 3

severní fasáda 4
severní fasáda 3
severní fasáda 2

propustnost podlahou
nad terénem

východní fasáda 4

okno 8

okno 9
střecha jih

okno 10

střecha sever

okno 11
okno 12

jižnífasáda 5

okno 13
západní fasáda 1
západní fasáda 2

severní fasáda 4

západní fasáda 3

severní fasáda 3
severní fasáda 2

západní fasáda 4

severní fasáda 1

západní fasáda 5

I
TN
5C

5C

B
5

5A

4

3

0,000

2

0,0

okno 7

východní fasáda 5

severní fasáda 1
východní fasáda 6

10,0

1

Měrná potřeba tepla na vytápění eA
[kWh/(m2.a)]

100,0

Maximální tepelná ztráta budovy [kW]

západní fasáda 1

východní fasáda 6
východní fasáda 5
východní fasáda 4

Výpočtové modely
východní fasáda 3

jižní fasáda 1
jižní fasáda 2
východní fasáda 1
východní fasáda 2

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – energetický
koncept
Optimalizace okenních otvorů

35,00
30,00

91,8%

92,9%

92,3%

91,3%

90,8%

90,3%

89,8%

23,56

24,06

24,30

24,56

24,81

100,0%

25,00
20,00

23,81

23,32

15,00

75,0%

50,0%

10,00

19,4%
5,00

17,7%

18,5%

20,2%

21,1%

21,9%

22,8%

25,0%

P ro c e n to za k le n í f a sá d y [ %]
P o m ě r so lá rn íc h zisk ů a zt rá t [ %

A
M ě rn á p o tře b a te p la n a v y tá p ě n í e [k W h / ( m 2 . a ) ]
Te p e ln é ztrá ty a v y u žite ln é te p ln é zisk y o k n y[M W h ]

ref:

125,0%

40,00

A:
B:
C:
D:
E:
F:

referenční
varianta
zmenšení o
zmenšení o
zvětšení o
zvětšení o
zvětšení o
zvětšení o

10%
5%
5%
10%
15%
20%

0,00
0,0%
-5,00

-10,00
Výpočtové modely

-25,0%
ref

A

B

C

D

E

F

využit elné t epelné zisky

t epelné zt rá t y okny

měrná pot řeba t epla na vyt ápění

poměr plochy oken/ ploch st ěn

p oměr slunečních zisků a zt rát

bila nce (zt rát y - zisky)

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – energetický
koncept

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
RD Ptice – koncept – letní
přehřívání
ref:
A:
B:

C:
75.0
70.0
65.0
60.0

D:

55.0
50.0

bez stínění, lehká
dřevostavba, 72,1°C
ref+zastínění, 31,3°C
A+řízené větrání s
nočním předchlazením,
31,3°C
ref+zastínění +
betonový strop a
akumul. stěny z NH,
30,5°C
C+řízené větrání s
nočním předchlazením,
26,4°C.

45.0
40.0
35.0
30.0

architektonická

25.0

atelier

dílna

KUBUS

20.0

člen Centra pasivního domu

15.0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
PAS RD Ptice – realizace – 2.5.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 6.5.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 6.5.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace 12.5.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace 19.5.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 2.6.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 10.6.

architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 15.6.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 30.6.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 14.7.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 14.7.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 4.8.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 25.8.

Blower Door Test:
n50 před = 0,88 h-1
n50 po = 0,38 h-1

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 25.8.

architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 15.9.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 21.9.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 29.9.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – realizace – 8.10.

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – systém TZB
hlavní zdroj - IZT + solární panely o ploše 6
m2 integrované do střešní krytiny
doplňkové zdroj - peletková kamna s
automatickým zásobníkem paliva a s teplovodním
výměníkem
záložní zdroj - elektrický dohřev IZT.
vytápění - kombinace teplovzdušného vytápění v
obytných místnostech a nízkoteplotní podlahové
topení pod dlažbami v koupelnách a kuchyni
větrání - nucené se systémem ZZT

architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – systém TZB
průměrný součinitel prostupu tepla obálky
budovy: 0,22 W/m2K
měrná potřeba tepla na vytápění (TNI): 16,0
kWh/(m2a)
měrná spotřeba primární energie z
neobnovitelných zdrojů (TNI): 40,5 kWh/(m2a)
Projekt byl zařazen do programu Zelená úsporám a
byla mu přiznána kombinace dotací typu B – Nová
výstavba v pasivním energetickém standardu a
typu C – Využití obnovitelných zdrojů energie
pro vytápění a přípravu teplé vody.
Projekt byl publikován v knize Tywoniak J.:
Nízkoenergetické domy 3, TZB–info, Domov…
architektonická

atelier

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
Pasivní rodinný dům v
Pticích – koncept, návrh a
realizace
DĚKUJI ZA POZORNOST
atelier KUBUS,
Jan Růžička, Radek Začal
Charlese de Gaulla 5, Praha 6
atelier@kubus.cz, www.kubus.cz

architektonická

atelier
For Pasiv 2014 25. 1. 2014

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
1.
Jaká byla Vaše motivace pro stavbu pasivního
domu?
Investice do výstavby domu svým objemem vyčerpá
veškeré naspořené prostředky a představuje
zadlužení na desítky let dopředu, a tak jsme
chtěli novostavbu, která bude alespoň
minimalizovat náklady provozní. U novostavby nám
nepřišlo účelné ošidit konstrukční a tepelné
řešení se ziskem malé úspory při výstavbě a pak to
dohánět v letech dalších.

architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
2.
Jaká byla úroveň Vaší informovanosti o PD
před realizací a jak se měnila v průběhu návrhu
stavby a její realizace?
Měli jsme laicky načteny informace ze zdrojů v té
době dostupných (internet, brožurka o PD (Grada) a
publikaci o NED od p. Tywoniaka) praktickou
zkušenost žádnou. Čili základní principy fungování
jsme znali, hlavní volba ve výběru projektanta
byla právě v orientaci na zkušenost s výstavbou
PD. Neměli jsme moc informací o rizicích
přehřívání v letním období a možnostech řešení
pomocí smíšeného konceptu dřevostavby a vnitřních
vyzdívkách - což jsme získali během projektové
fáze / realizace.
architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
3.
Podle čeho jste se rozhodovali o volbě
stavební technologie, jaké byly motivy pro
dřevostavbu a dalších přírodní materiály
Dřevostavba nám přišla pro koncept PD jako
nejpříhodnější s ohledem na dosavadní výstavby.
Vyhovovala nám i materiálově (vzdušná konstrukce v
porovnání se zdivem a polystyrenovou izolací nebo
litým betonem) a svou nižší ekologickou stopou
takže v tomto jsme měli jasno již od začátku úvah.
Nepálené cihly a jílové omítky pak přišli v rámci
vlastního projektu, kdy jsme dali na doporučení
architekta, samotné řešení nám velmi vyhovovalo
pro celkové pojetí domu, materiálem a jeho
vlastnostmi.
architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
4.
Je systém TZB z uživatelského hlediska
přátelský nebo je komplikovaný?
Na to, že máme kombinaci několikera zdrojů ohřevu
teplé vody (FT+pelety+el. dohřev IZT) je zvolený
manuální režim jednoduchý. Tím máme na mysli el.
spirály stále ve stavu neaktivním pouze jako
zálohu, dominantní ohřev FT a dohřátí IZT přes
teplovodní peletková kamna spínaná a vypínaná
pouze uživatelem. Tento způsob nám vyhovuje více
než hlídání vzájemných regulací.

architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
S delší dobou obývání domu získáváme i lepší odhad
kdy nejvhodněji topit v peletkových kamnech. Od
dubna do konce září (užívání 1.rok) postačoval pro
ohřev TUV i vytápění pouze solární zdroj.
V zimním období dominuje ohřev pomocí peletkových
kamen, kdy jsme kamny topili převážně v noci nebo
brzy ráno (lze nastavit automatické zapnutí na
kamnech v daný čas) neboť při topení přes den
dochází v hlavní místnosti k přehřátí vlivem
sálání z kamen a přídatných zdrojů (solární zisky,
vaření, elektrospotřebiče TV, PC)

architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
5.
Je něco, byste po zkušenostech s užíváním
udělal jinak? (architektura,provoz, stavební
řešení, energetický systém...)
Zatím se nám nepodařilo plně vyladit teplotní
rozdíly mezi podkrovím a přízemím. V létě je
podkroví znatelně teplejší, naproti tomu v zimě
musíme přízemí přetápět, abychom dostali
požadovanou teplotu v podkroví. Což je dáno
umístěním všech sálavých zdrojů tepla (zásobník a
přípojné trubky, kuchyně i peletková kamna) do
přízemí. Řízené větrání nemá tak rychlou odezvu v
porovnání s rychlostí vzestupu teplot při topení
peletkovými kamny a běžnou domácí činností během
dne. Jinak bychom neměnili.
architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
6.
Co považujete za největší přednosti návrhu?
Doplnění dřevostavby o vnitřní vyzdívku z
nepálených cihel a jílové omítky, které zvyšují
vnitřní komfort jak teplotní tak stran regulace
vlhkosti, navíc jde o nevšední interiérové řešení
bez nutnosti vícenákladů stran interiéru.

architektonická

atelier
ForArch 2012, 21. 9. 2012

dílna

KUBUS

člen Centra pasivního domu
PAS RD Ptice – zkušenosti klienta
7.
Co byste vzkázal dalším zájemcům o PD nebo
investorům, kteří hodlají stavět vlastní bydlení?
Různá diskusní fóra jsou cenným zdrojem
zkušeností, ale hodnotit je třeba je s rezervou,
neboť spousta zasvěcených příspěvků vychází čistě
z přesvědčení a dokonce mnohdy jen z předsudků ať
pro či proti. Nejvíce času věnovat výběru
projektanta, stavebnímu dozoru a realizační
firmy. Kdo by neslyšel na slova pasivní,
nízkoenergetický, ekologický... používá je kdekdo
aniž by naplňoval jejich význam. Pro nás byla
důležitá zlatá střední cesta tedy mít dům, který v
úměře nákladům poskytne úsporu energií a bude po
stránce zdravotní, materiálové pohodový k
architektonická dílna
majitelům, což se podařilo.
atelier

ForArch 2012, 21. 9. 2012

KUBUS

člen Centra pasivního domu

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

Příběh pasivního domu III. - Ing. Jan Růžička, Ph.D. a Ing. Radek Začal (atelier KUBUS) a majitelé pasivního domu

 • 1. Pasivní rodinný dům v Pticích – koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností atelier KUBUS, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz architektonická atelier For Pasiv 2014 25. 1. 2014 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 3. atelier KUBUS založen 2000 témata: energeticky efektivní stavby (realizováno 15 NE a PAS domů, 3 jsou ve před kolaudací) udržitelná výstavba, přírodní materiály, environmentálně efektivní stavební materiály (svázané emise CO2, SO2, svázaná energie…) rekonstrukce a energetická sanace stávajících budov participace na výzkumných projektech FSv ČVUT architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 4. Z čeho má být postavený PAS/NE dům? architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 5. Co je tedy důležité pro PAS dům? základní vlastnosti: měrná potřeba tepla na vytápění: ≤ 15 kWh/(m2.a) PHPP, CPD ≤ 20 kwh/(m2.a) TNI (ZÚ), ČSN (celková) potřeba primární energie: ≤ 120 kWh/(m2.a) PHPP, CPD ≤ 60 kwh/(m2.a) TNI (ZÚ) – vytápění, (chlazení), příprava TV celková průvzdušnost: ≤ 0,6 h-1 architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 6. Trendy snižování měrné potřeby tepla na vytápění (20, 15, 0 kWh/m2.a) snižování celkových provozních energií (primárních) komplexní kvalita budovy z hlediska (environment, kvalita vnitřního prostředí, ekonomika širší měřítko – soubor domů ochota „sdílet“ zdroje (energie, prostor, služby…) – 2 dům, řadovka… rekonstrukce a energetické sanace stávajících budov architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 7. Návrh Recyklace Demolice Užívání Údržba Opravy Výstavba Technologická koncepce Detailní návrh Koncepční návrh Možnost ovlivnění Ei Návrh PAS domu - koncept Konstrukční návrh stavby, návrh skladeb konstrukcí Realizace stavby Provoz Demol/ Recykl Fáze životního cyklu objektu Studie Projekt architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 8. Pasivní rodinný dům v Pticích – koncept, návrh a realizace architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 9. RD Ptice – celkový koncept Zadání: v co nejvyšší míře naplnit širší kritéria udržitelné výstavby snížení ekologické stopy stavby - využití obnovitelných, přírodních a ekologicky šetrných materiálů – dřevo, OSB desky se sníženým obsahem formaldehydu, akumulační vyzdívky z nepálených cihel, hliněné omítky s rákosovými rohožemi atd. snížení energie na vytápění - PAS standard snížení provozní energie – světlovody nad pracovními stoly dětí, absence systému chlazení (poloautomatický systém stínění, akumulační stěny, stropy, předstěny) architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 10. RD Ptice – celkový koncept kvalita vnitřního prostředí mechanické větrání, akustické vlastnosti stěn a stropu, v ložnicích je elektroinstalace vedena mimo hlavy postelí z důvodu snížení vlivu elektromagnetického pole v době spánku, je provedena příprava umožňující noční vypnutí celého elektrického okruhu v místnosti architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 11. RD Ptice – koncept – solární urbanismus architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 12. RD Ptice – koncept – solární urbanismus - červen architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 13. RD Ptice – koncept – solární urbanismus – březen architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 14. RD Ptice – koncept – solární urbanismus – prosinec architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 15. RD Ptice – koncept - situace architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 16. RD Ptice – koncept - dispozice charakteristika: RD pro 4 osoby obestavěný objem: 790 m3 užitná plocha: 204 m2 architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 17. RD Ptice – koncept - architektura architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 18. RD Ptice – koncept – energetický koncept architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 19. RD Ptice – koncept – energetický koncept okno 1 tepel. vazby okno 2 měrná ztráta prostupem přes NP okno 3 okno 4 okno 5 okno 6 okno 7 Celkové porovnání výpočtových modelů okno 8 měrná ztráta větráním okno 9 okno 10 14,000 120,0 110,0 okno 11 okno 12 106,9 okno 13 12,000 10,921 90,0 10,000 79,7 80,0 8,789 70,0 63,5 7,476 60,0 8,000 6,000 50,0 4,907 35,2 40,0 4,045 25,8 3,832 23,6 30,0 3,856 23,8 3,673 4,000 16,9 20,0 2,000 západní fasáda 2 tepel. vazby okno 1 západní fasáda 3 okno 2 měrná ztráta prostupem přes NP západní fasáda 4 okno 3 propustnost podlahou nad terénem západní fasáda 5 jižní fasáda 1 okno 4 jižní fasáda 2 střecha jih okno 1 východní fasáda 5 střecha sever východní fasáda 2 měrná ztráta větráním okno 6 jižnífasáda 5 východní fasáda 3 severní fasáda 4 severní fasáda 3 severní fasáda 2 propustnost podlahou nad terénem východní fasáda 4 okno 8 okno 9 střecha jih okno 10 střecha sever okno 11 okno 12 jižnífasáda 5 okno 13 západní fasáda 1 západní fasáda 2 severní fasáda 4 západní fasáda 3 severní fasáda 3 severní fasáda 2 západní fasáda 4 severní fasáda 1 západní fasáda 5 I TN 5C 5C B 5 5A 4 3 0,000 2 0,0 okno 7 východní fasáda 5 severní fasáda 1 východní fasáda 6 10,0 1 Měrná potřeba tepla na vytápění eA [kWh/(m2.a)] 100,0 Maximální tepelná ztráta budovy [kW] západní fasáda 1 východní fasáda 6 východní fasáda 5 východní fasáda 4 Výpočtové modely východní fasáda 3 jižní fasáda 1 jižní fasáda 2 východní fasáda 1 východní fasáda 2 architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 20. RD Ptice – koncept – energetický koncept Optimalizace okenních otvorů 35,00 30,00 91,8% 92,9% 92,3% 91,3% 90,8% 90,3% 89,8% 23,56 24,06 24,30 24,56 24,81 100,0% 25,00 20,00 23,81 23,32 15,00 75,0% 50,0% 10,00 19,4% 5,00 17,7% 18,5% 20,2% 21,1% 21,9% 22,8% 25,0% P ro c e n to za k le n í f a sá d y [ %] P o m ě r so lá rn íc h zisk ů a zt rá t [ % A M ě rn á p o tře b a te p la n a v y tá p ě n í e [k W h / ( m 2 . a ) ] Te p e ln é ztrá ty a v y u žite ln é te p ln é zisk y o k n y[M W h ] ref: 125,0% 40,00 A: B: C: D: E: F: referenční varianta zmenšení o zmenšení o zvětšení o zvětšení o zvětšení o zvětšení o 10% 5% 5% 10% 15% 20% 0,00 0,0% -5,00 -10,00 Výpočtové modely -25,0% ref A B C D E F využit elné t epelné zisky t epelné zt rá t y okny měrná pot řeba t epla na vyt ápění poměr plochy oken/ ploch st ěn p oměr slunečních zisků a zt rát bila nce (zt rát y - zisky) architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 21. RD Ptice – koncept – energetický koncept architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 22. RD Ptice – koncept – letní přehřívání ref: A: B: C: 75.0 70.0 65.0 60.0 D: 55.0 50.0 bez stínění, lehká dřevostavba, 72,1°C ref+zastínění, 31,3°C A+řízené větrání s nočním předchlazením, 31,3°C ref+zastínění + betonový strop a akumul. stěny z NH, 30,5°C C+řízené větrání s nočním předchlazením, 26,4°C. 45.0 40.0 35.0 30.0 architektonická 25.0 atelier dílna KUBUS 20.0 člen Centra pasivního domu 15.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 • 23. PAS RD Ptice – realizace – 2.5. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 24. PAS RD Ptice – realizace – 6.5. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 25. PAS RD Ptice – realizace – 6.5. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 26. PAS RD Ptice – realizace 12.5. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 27. PAS RD Ptice – realizace 19.5. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 28. PAS RD Ptice – realizace – 2.6. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 29. PAS RD Ptice – realizace – 10.6. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 30. PAS RD Ptice – realizace – 15.6. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 31. PAS RD Ptice – realizace – 30.6. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 32. PAS RD Ptice – realizace – 14.7. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 33. PAS RD Ptice – realizace – 14.7. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 34. PAS RD Ptice – realizace – 4.8. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 35. PAS RD Ptice – realizace – 25.8. Blower Door Test: n50 před = 0,88 h-1 n50 po = 0,38 h-1 architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 36. PAS RD Ptice – realizace – 25.8. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 37. PAS RD Ptice – realizace – 15.9. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 38. PAS RD Ptice – realizace – 21.9. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 39. PAS RD Ptice – realizace – 29.9. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 40. PAS RD Ptice – realizace – 8.10. architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 44. PAS RD Ptice – systém TZB hlavní zdroj - IZT + solární panely o ploše 6 m2 integrované do střešní krytiny doplňkové zdroj - peletková kamna s automatickým zásobníkem paliva a s teplovodním výměníkem záložní zdroj - elektrický dohřev IZT. vytápění - kombinace teplovzdušného vytápění v obytných místnostech a nízkoteplotní podlahové topení pod dlažbami v koupelnách a kuchyni větrání - nucené se systémem ZZT architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 45. PAS RD Ptice – systém TZB průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy: 0,22 W/m2K měrná potřeba tepla na vytápění (TNI): 16,0 kWh/(m2a) měrná spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů (TNI): 40,5 kWh/(m2a) Projekt byl zařazen do programu Zelená úsporám a byla mu přiznána kombinace dotací typu B – Nová výstavba v pasivním energetickém standardu a typu C – Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Projekt byl publikován v knize Tywoniak J.: Nízkoenergetické domy 3, TZB–info, Domov… architektonická atelier dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 46. Pasivní rodinný dům v Pticích – koncept, návrh a realizace DĚKUJI ZA POZORNOST atelier KUBUS, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz architektonická atelier For Pasiv 2014 25. 1. 2014 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 47. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 1. Jaká byla Vaše motivace pro stavbu pasivního domu? Investice do výstavby domu svým objemem vyčerpá veškeré naspořené prostředky a představuje zadlužení na desítky let dopředu, a tak jsme chtěli novostavbu, která bude alespoň minimalizovat náklady provozní. U novostavby nám nepřišlo účelné ošidit konstrukční a tepelné řešení se ziskem malé úspory při výstavbě a pak to dohánět v letech dalších. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 48. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 2. Jaká byla úroveň Vaší informovanosti o PD před realizací a jak se měnila v průběhu návrhu stavby a její realizace? Měli jsme laicky načteny informace ze zdrojů v té době dostupných (internet, brožurka o PD (Grada) a publikaci o NED od p. Tywoniaka) praktickou zkušenost žádnou. Čili základní principy fungování jsme znali, hlavní volba ve výběru projektanta byla právě v orientaci na zkušenost s výstavbou PD. Neměli jsme moc informací o rizicích přehřívání v letním období a možnostech řešení pomocí smíšeného konceptu dřevostavby a vnitřních vyzdívkách - což jsme získali během projektové fáze / realizace. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 49. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 3. Podle čeho jste se rozhodovali o volbě stavební technologie, jaké byly motivy pro dřevostavbu a dalších přírodní materiály Dřevostavba nám přišla pro koncept PD jako nejpříhodnější s ohledem na dosavadní výstavby. Vyhovovala nám i materiálově (vzdušná konstrukce v porovnání se zdivem a polystyrenovou izolací nebo litým betonem) a svou nižší ekologickou stopou takže v tomto jsme měli jasno již od začátku úvah. Nepálené cihly a jílové omítky pak přišli v rámci vlastního projektu, kdy jsme dali na doporučení architekta, samotné řešení nám velmi vyhovovalo pro celkové pojetí domu, materiálem a jeho vlastnostmi. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 50. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 4. Je systém TZB z uživatelského hlediska přátelský nebo je komplikovaný? Na to, že máme kombinaci několikera zdrojů ohřevu teplé vody (FT+pelety+el. dohřev IZT) je zvolený manuální režim jednoduchý. Tím máme na mysli el. spirály stále ve stavu neaktivním pouze jako zálohu, dominantní ohřev FT a dohřátí IZT přes teplovodní peletková kamna spínaná a vypínaná pouze uživatelem. Tento způsob nám vyhovuje více než hlídání vzájemných regulací. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 51. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta S delší dobou obývání domu získáváme i lepší odhad kdy nejvhodněji topit v peletkových kamnech. Od dubna do konce září (užívání 1.rok) postačoval pro ohřev TUV i vytápění pouze solární zdroj. V zimním období dominuje ohřev pomocí peletkových kamen, kdy jsme kamny topili převážně v noci nebo brzy ráno (lze nastavit automatické zapnutí na kamnech v daný čas) neboť při topení přes den dochází v hlavní místnosti k přehřátí vlivem sálání z kamen a přídatných zdrojů (solární zisky, vaření, elektrospotřebiče TV, PC) architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 52. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 5. Je něco, byste po zkušenostech s užíváním udělal jinak? (architektura,provoz, stavební řešení, energetický systém...) Zatím se nám nepodařilo plně vyladit teplotní rozdíly mezi podkrovím a přízemím. V létě je podkroví znatelně teplejší, naproti tomu v zimě musíme přízemí přetápět, abychom dostali požadovanou teplotu v podkroví. Což je dáno umístěním všech sálavých zdrojů tepla (zásobník a přípojné trubky, kuchyně i peletková kamna) do přízemí. Řízené větrání nemá tak rychlou odezvu v porovnání s rychlostí vzestupu teplot při topení peletkovými kamny a běžnou domácí činností během dne. Jinak bychom neměnili. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 53. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 6. Co považujete za největší přednosti návrhu? Doplnění dřevostavby o vnitřní vyzdívku z nepálených cihel a jílové omítky, které zvyšují vnitřní komfort jak teplotní tak stran regulace vlhkosti, navíc jde o nevšední interiérové řešení bez nutnosti vícenákladů stran interiéru. architektonická atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 dílna KUBUS člen Centra pasivního domu
 • 54. PAS RD Ptice – zkušenosti klienta 7. Co byste vzkázal dalším zájemcům o PD nebo investorům, kteří hodlají stavět vlastní bydlení? Různá diskusní fóra jsou cenným zdrojem zkušeností, ale hodnotit je třeba je s rezervou, neboť spousta zasvěcených příspěvků vychází čistě z přesvědčení a dokonce mnohdy jen z předsudků ať pro či proti. Nejvíce času věnovat výběru projektanta, stavebnímu dozoru a realizační firmy. Kdo by neslyšel na slova pasivní, nízkoenergetický, ekologický... používá je kdekdo aniž by naplňoval jejich význam. Pro nás byla důležitá zlatá střední cesta tedy mít dům, který v úměře nákladům poskytne úsporu energií a bude po stránce zdravotní, materiálové pohodový k architektonická dílna majitelům, což se podařilo. atelier ForArch 2012, 21. 9. 2012 KUBUS člen Centra pasivního domu