SlideShare a Scribd company logo
HR Upute za uporabu 2
CS Návod k použití 11
EN User manual 20
ET Kasutusjuhend 29
KK Қолдану туралы
нұсқаулары
38
LV Lietošanas instrukcija 49
LT Naudojimo instrukcija 58
ES Manual de instrucciones 67
Hladnjak
Chladnička
Refrigerator
Külmutuskapp
Тоңазытқыш
Ledusskapis
Šaldytuvas
Frigorífico
ZUA14020SA
Sadržaj
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Rad uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne upute
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sa-
držane u ovom priručniku, uključujući savjete
i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da su
sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate
s njegovim načinom rada i sigurnosnim pi-
tanjima. Spremite ove upute i osigurajte se
da prate uređaj u slučaju njegovog preno-
šenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje
koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna
vijeka prikladno informirane o načinu uporabe
uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete na-
stale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu sigur-
nost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako
biste spriječili da djeca za vrijeme igre za-
dobiju električni udar ili da se zatvore u
uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom
na vratima ili poklopcu, svakako onesposo-
bite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja.
To će spriječiti da uređaj postane smrto-
nosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Upozorenje
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/ili
pića u kućanstvu i za upotrebe kao što su:
– kuhinja za osoblje u prodavaonicama,
uredima i drugim radnim prostorima,
– za farme i za goste hotela, motela i dru-
gih vrsta smještaja,
– za prenoćišta,
– za catering i slične nekomercijalne
primjene.
• Ne koristite mehanička pomagala niti bilo
kakva druga sredstva za ubrzavanje proce-
sa otapanja.
• Ne koristite električne uređaje (npr. aparate
za pravljenje sladoleda) u uređajima za
hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio
za tu namjenu.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja pri-
pazite da se ne ošteti nijedna komponenta
sustava hlađenja.
2 www.zanussi.com
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore za-
paljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se ure-
đaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene spe-
cifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela može prouzročiti kratki
spoj, požar i/ili strujni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalifici-
rani servisni tehničar kako bi se izbjegla
opasnost.
1. Kabel napajanja ne smije se produži-
vati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite imate li pristup do električ-
nog utikača uređaja.
4. Ne povlačite kabel napajanja.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne
umećite utikač. Postoji opasnost od
strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na
unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako
je predviđen).
• Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
• Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre
jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzo-
tine.
• Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
• Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s kućanskim
aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje
stambenih prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične
dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju jer mogu eksplodirati.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvo-
đača što se tiče čuvanja hrane. Pogledajte
odgovarajuće upute.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog na-
pajanja.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno, oči-
stite ispust. Ako je ispust začepljen, voda
će se skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete tr-
govini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate najmanje
četiri sata prije spajanja uređaja kako biste
omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja,
u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite
upute vezane uz postavljanje kako biste
postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio proizvo-
da bi se trebao nalaziti uza zid kako biste
izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompre-
sor, kondenzator) i spriječili mogućnost
opeklina.
• Uređaj se ne smije postavljati pored ra-
dijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja ure-
đaja električni utikač dostupan.
• Priključite samo na dobavu pitke vode (ako
je predviđen priključak na vodu)
3www.zanussi.com
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servi-
siranje ovog uređaja mora izvršiti kvalifici-
rani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom kru-
gu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Ure-
đaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim
otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s
važećim propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu
jedinicu, naročito stražnji dio pored
izmjenjivača topline. Materijali korišteni na
ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
Rad uređaja
Uključivanje
Stavite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do središnje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Namještanje temperature
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći
način:
• okrenite regulator temperature prema nižim
postavkama kako biste postigli manji stu-
panj hladnoće.
• okrenite regulator temperature prema višim
postavkama kako biste postigli veći stupanj
hladnoće.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi
o slijedećem:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često vrata otvaraju
• količini čuvane hrane
• mjestu gdje je postavljen uređaj.
Važno Ako je temperatura prostorije visoka ili
je uređaj potpuno pun te postavljen na
najnižu temperaturu, on može neprekidno
raditi pa se na stražnjoj stijenci može stvarati
inje. U tom slučaju podešivač se mora
podesiti na višu temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko odmrzavanje te
smanjena potrošnja električne energije.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unu-
trašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi-
čan miris novog proizvoda, zatim dobro osu-
šite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abra-
zivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
4 www.zanussi.com
Svakodnevna uporaba
Pomične police
Stijenke zamrzivača
opremljene su nizom
vodilica tako da se
police mogu postavi-
ti prema želji.
Stavljanje polica vrata
Model je opremljen
kutijom za pohranu
koja se može
premještati, a nalazi
se ispod police na
vratima za zatva-
ranje i može se boč-
ni pomicati.
Radi podrobnijeg
čišćenja, gornju i
donju policu možete
lako izvaditi i ponov-
no vratiti na mjesto.
Važno Ovaj uređaj se prodaje u Francuskoj.
U skladu s propisima na snazi u ovoj zemlji, u
donjem dijelu odjeljka hladnjaka mora imati
specijalnu oznaku (vidi sliku), kojom se
označava njegovo najhladnije područje.
Korisni savjeti i preporuke
Zvukovi pri normalnom radu
• Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz spi-
rale ili cijevi može se čuti slabo grgljanje i
pjenušanje. To je sasvim normalno.
• Kada je kompresor uključen, rashladno se
sredstvo pumpa po uređaju i iz njega se
može čuti zujanje ili pulsiranje. To je sas-
vim normalno.
• Širenje zbog topline može izazvati iznenad-
ni zvuk pucanja. To je prirodno i ne pred-
stavlja opasnost. To je sasvim normalno.
• Pri uključivanju i isključivanju kompresora
začut ćete slabi "klik" regulatora temperatu-
re. To je sasvim normalno.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, re-
gulator temperature na višim postavkama i
uređaj pun, kompresor može neprekidno
raditi, što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator
temperature prema nižim postavkama kako
biste omogućili automatsko odmrzavanje i
uštedu električne energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive
tekućine u hladnjaku;
5www.zanussi.com
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naroči-
to ako ima jak miris;
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladi-
ce za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako bi-
ste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno
ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni teh-
ničar.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor toplom vodom i
sodom bikarbonom (5 ml na 0,5 litre vode)
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštećivati cijevi i/ili kabele unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti sredstva za pranje,
abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo
intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Jednom godišnje izvadite ventilacijsku re-
šetku u podnožju uređaja i očistite kanale za
zrak usisavačem. Tim ćete postupkom po-
boljšati rad uređaja i uštedjeti električnu ener-
giju.
Pozor Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga
uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite
vanjski dio kućišta uređaja samo toplom vo-
dom s malo tekućeg deterdženta za pranje
suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka hladnjaka svaki put kada se zaustavi
motor kompresora tijekom normalne uporabe.
Voda od otapanja ispušta se u poseban
spremnik u stražnjem dijelu uređaja, preko
motora kompresora, gdje isparava.
6 www.zanussi.com
Važno je povremeno
očistiti otvor za ispu-
štanje otopljene vo-
de (F) koji se nalazi
ispod ladice za
salatu, kako bi se
spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na
hranu u unu-
trašnjosti. Koristite
isporučeno posebno
sredstvo za čišćenje
(P), koje ćete naći
već umetnuto u ot-
vor za ispuštanje.
P F
Čišćenje zračnih kanala
1. Uklonite rubne
letvice (1), zatim
ventilacijsku re-
šetku (2);
2. Očistite ven-
tilacijsku rešetku
i filtar.
( Pogledajte "
Čišćenje filtra
ventilacije ". )
3. Pažljivo izvucite
zračni deflektor
(3) te provjerite
da nema preo-
stale vode od
odmrzavanja.
4. Očistite donji dio
uređaja usisava-
čem.
3 2 1
Čišćenje ventilacijskog filtera
Uređaj ima filter na ulazu zraka (1) i kanal za
izlaz zraka (2) na ventilacijskoj rešetci.
Filtar se može skinu-
ti i oprati.
1. Stisnite lamele
(a) i (b) s pr-
stima.
2. Povucite filtar
prema dolje.
3. Izvucite filtar
van.
Za ponovno po-
stavljanje filtra, kre-
nite obrnutim re-
doslijedom.
2
1
a b
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, po-
duzmite sljedeće mjere opreza:
1. iskopčajte uređaj iz električnog napajanja
2. izvadite svu hranu
3. odmrznite i očistite uređaj i sve dodatne
dijelove
4. ostavite vrata otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Važno Ako ćete uređaj ostaviti uključenim,
zamolite nekog da ga svako toliko provjeri
kako biste spriječili da se hrana u njemu
pokvari u slučaju prekida napajanja.
Rješavanje problema
Upozorenje Prije rješavanja problema
izvucite strujni utikač iz utičnice mrežnog
napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna osoba
smiju rješavati probleme koji nisu obuhvaćeni
ovim priručnikom.
Važno Tijekom normalnog rada čuju se razni
zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
medija).
7www.zanussi.com
Problem Mogući uzrok Rješenje
Uređaj ne radi. Žarulja ne
radi.
Uređaj je isključen. Uključite uređaj.
Strujni utikač nije dobro utaknut u
utičnicu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite strujni utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja. Nema
napona u utičnici mrežnog na-
pajanja.
Priključite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja.
Pozovite kvalificiranog električara.
Žarulja ne radi. Žarulja je u stanju pripravnosti. Otvorite i zatvorite vrata.
Žarulja je neispravna. Pogledajte poglavlje „Zamjena ža-
rulje“.
Kompresor neprekidno ra-
di.
Regulator temperature nije isprav-
no postavljen.
Postavite regulator na višu tempe-
raturu.
Vrata nisu dobro zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje
vrata“.
Vrata su prečesto bila otvarana. Nemojte ostavljati vrata otvorena
duže no što je potrebno.
Temperatura proizvoda je previ-
soka.
Prije pohranjivanja ostavite namirni-
ce da se ohlade na sobnu tempera-
turu.
Sobna temperatura je previsoka. Snizite temperaturu u prostoriji.
Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.
Za vrijeme automatskog procesa
odmrzavanja inje se odmrzava na
stražnjoj ploči.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak. Otvor za vodu je začepljen. Očistite otvor za vodu.
Proizvodi sprječavaju protok vode
u kolektor vode.
Proizvodi ne smiju dodirivati
stražnju ploču.
Voda teče na pod. Previše je vode u usmjerivaču
zraka.
Očistite usmjerivač zraka.
Temperatura u uređaju je
preniska.
Regulator temperature nije isprav-
no postavljen.
Postavite regulator na višu tempe-
raturu.
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Regulator temperature nije isprav-
no postavljen.
Postavite regulator na nižu tempe-
raturu.
Vrata nisu dobro zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje
vrata“.
Temperatura proizvoda je previ-
soka.
Prije pohranjivanja ostavite namirni-
ce da se ohlade na sobnu tempera-
turu.
U uređaj stavljate mnogo proizvo-
da odjednom.
Stavljajte manje proizvoda isto-
vremeno.
Nema kruženja hladnog zraka u
uređaju.
Provjerite kruži li hladni zrak unutar
uređaja.
Zamjena žarulje Pozor Iskopčajte utikač iz električne
utičnice.
8 www.zanussi.com
Skinite vijak s
poklopca žarulje.
Skinite poklopac ža-
rulje (vidi sliku).
Istrošenu žarulju
zamijenite novom
žaruljom jednake
snage, posebno
namijenjenu
kućanskim ure-
đajima (maksimalna
snaga navedena je
na poklopcu žarulje).
Ugradite poklopac
žarulje.
Zategnite vijak
poklopca žarulje.
Utaknite električni
utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
Otvorite vrata.
Provjerite uključuje li
se svjetlo.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte "Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se servisnom
centru.
Tehnički podaci
Dimenzije
Visina 815 mm
Širina 560 mm
Dubina 550 mm
Napon 230-240 V
Frekvencija 50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj
pločici na unutarnjoj lijevoj strani uređaja i na
oznaci s energetskim podacima.
Postavljanje
Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Ovaj uređaj možete postaviti u suhom, dobro
ventiliranom području (garaži ili podrumu), no
za optimalan rad postavite ovaj uređaj na
mjestu gdje temperatura okoline odgovara
9www.zanussi.com
klimatskoj klasi naznačenoj na nazivnoj ploči-
ci uređaja:
Klimatsk
a klasa
Temperatura okoline
SN od +10°C do + 32°C
N od +16°C do + 32°C
ST od +16°C do + 38°C
T od +16°C do + 43°C
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da volta-
ža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utični-
ca nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim propisima, pri-
tom se obraćajući kvalificiranom električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko
gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduze-
te.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. di-
rektivama.
Briga za okoliš
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
10 www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Provoz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Při prvním použití _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Poznámky k životnímu prostředí _ _ _ _ _ 19
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní pokyny
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně Přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před ne-
žádoucími omyly a nehodami je důležité, aby
se všechny osoby, které budou používat ten-
to spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi-
če i v případě jeho přestěhování na jiné místo
nebo prodeje dalším osobám, aby se tak vši-
chni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití, abyste neohrozili své zdraví a maje-
tek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úra-
zy a poškození způsobené jejich nedodrže-
ním.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smys-
lovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, po-
kud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhně-
te zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí
kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte
dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
proudem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magne-
tickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západ-
kou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek znehodno-
tit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči
zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
Upozornění
Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání po-
travin nebo nápojů v běžné domácnosti a
podobnému použití jako např.:
– kuchyňky pro zaměstnance v obcho-
dech, kancelářích a jiných pracovních
prostředích;
– farmářské domy a pro zákazníky hotelů,
motelů a jiných ubytovacích zařízení;
– penziony a ubytovny;
– catering a podobná neobchodní využití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte me-
chanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepouží-
vejte jiné elektrické přístroje (např. výrobní-
ky zmrzliny) než typy schválené k tomuto
účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsa-
ženo v chladicím okruhu spotřebiče, je
přírodní zemní plyn, který je dobře snášen
životním prostředím, ale je za určitých pod-
mínek hořlavý.
11www.zanussi.com
Během přepravy a instalace spotřebiče
dbejte na to, aby nedošlo k poškození žá-
dné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okru-
hu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený
oheň a všechny jeho možné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je
spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jaká-
koli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
Jakékoli poškození kabelu může způsobit
zkrat, požár nebo úraz elektrickým pro-
udem.
Upozornění Jakoukoliv elektrickou sou-
část (napájecí kabel, zástrčku, kompre-
sor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat
pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifiko-
vaný pracovník servisu.
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlače-
ná nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená
zástrčka se může přehřát a způsobit
požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče
dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, ne-
zasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřní-
ho osvětlení (je-li součástí vybavení)
nesmí provozovat.
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se
jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré
ruce, protože byste si mohli způsobit
odřeniny nebo omrzliny.
• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven
přímému slunečnímu záření.
• V tomto spotřebiči se používají speciální
žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené
pouze pro použití v domácích spotřebičích.
Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení
místností.
Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na
plastové části spotřebiče.
• Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny
anebo kapaliny, protože by mohly vybu-
chnout.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně dodržo-
vat. Řiďte se příslušnými pokyny.
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový
otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanese-
ný, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný,
rozlije se voda na dno chladničky.
Instalace
Důležité U elektrického připojení se pečlivě
řiďte pokyny uvedenými v příslušných
odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není
poškozený. Je-li spotřebič poškozený, ne-
zapojujte ho do sítě. Případné poškození
okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste
spotřebič koupili. V tomto případě si uscho-
vejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny,
aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cir-
kulace vzduchu, jinak by se přehříval. K
dosažení dostatečného větrání se řiďte po-
kyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát
zadní stranou ke stěně, aby byly jeho hor-
ké části nepřístupné (kompresor, konden-
zátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se
spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti ra-
diátorů nebo sporáků.
12 www.zanussi.com
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (po-
kud je k dispozici vodovodní přípojka).
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro za-
pojení tohoto spotřebiče, smí provádět po-
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte
se na autorizované servisní středisko, které
smí použít výhradně originální náhradní dí-
ly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které
mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních materiá-
lech. Spotřebič nelikvidujte společně s domá-
cím odpadem a smetím. Izolační pěna obsa-
huje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvi-
dovat podle příslušných předpisů, které zís-
káte na obecním úřadě. Zabraňte poškození
chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti vý-
měníku tepla. Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem jsou recy-
klovatelné.
Provoz
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte reguláto-
rem teploty do polohy "O".
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší
nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teplo-
ty.
• otočte regulátorem teploty směrem na vy-
šší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší te-
ploty.
Nejvhodnější je obvykle střední nastave-
ní.
Při hledání přesného nastavení mějte na pa-
měti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevření dveří
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Důležité Jestliže je okolní teplota vysoká,
nebo je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič
je přitom nastavený na nejnižší teplotu, může
běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak
tvoří námraza. V tomto případě je nutné
nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič
automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu
energie.
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla-
žnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach no-
vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do
sucha.
Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo
abrazivní prášky, které mohou poškodit po-
vrch spotřebiče.
13www.zanussi.com
Denní používání
Přemístitelné police
Na stěnách chlad-
ničky jsou kolejničky,
do kterých se podle
přání zasunují poli-
ce.
Umístìní dveøních polièek
Tento model je vy-
baven variabilním
skladovacím boxem,
který je umístěn pod
dveřní přihrádkou a
lze jej vysunout na
stranu.
Horní a dolní dveøní
polièky lze jednodu-
še odstranit a dù-
kladnì vyèistit, a pak
je zase vrátit na
místo.
Důležité Tento spotřebič se prodává ve
Francii.
V souladu s předpisy platnými v této zemi
musí být vybaven speciálním označením (viz
obrázek) umístěným v dolním oddílu
chladničky, které udává nejchladnější zónu
chladničky.
Užitečné rady a tipy
Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladi-
cím hadem nebo potrubím, můžete slyšet
zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o
závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se
chladící médium, může to být doprovázeno
drnčením nebo pulsujícím zvukem kompre-
soru. Nejde o závadu.
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé za-
praskání. Jde o přirozený a neškodný fyzi-
kální jev. Nejde o závadu.
• Když se kompresor spustí nebo vypne, mů-
žete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru
teploty. Nejde o závadu.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávej-
te otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor
teploty je na vyšším nastavení a spotřebič
je zcela zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří ná-
mraza nebo led. V tomto případě je nutné
nastavit regulátor teploty na nižší nastave-
ní, aby se spotřebič automaticky odmrazil,
a tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují;
14 www.zanussi.com
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, ze-
jména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylé-
nového sáčku a položte na skleněnou polici
nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skla-
dujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete za-
krýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očiště-
né, vložte je do speciální zásuvky (nebo zá-
suvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzducho-
těsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fó-
lie či do polyetylénového sáčku, aby k nim
měl vzduch co nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v
chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
Čištění a údržba
Pozor Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný pra-
covník.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřní prostor omývejte roztokem teplé vo-
dy a jedlé sody (5 ml na 0,5 litru vody)
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a ot-
írejte je, aby bylo čisté, bez usazených ne-
čistot
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo
kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku
spotřebiče abrazivní prášky, vysoce
parfémované čisticí prostředky nebo vosková
leštidla, protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
Jednou ročně vyndejte větrací mřížku ve
spodní části spotřebiče a vzduchové kanálky
vyčistěte vysavačem. Tím se zlepší výkon
spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Pozor Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni
obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče
pouze teplou vodou s trochou tekutého mycí-
ho prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektric-
ké síti.
Odmrazování chladnièky
Bìhem normálního používání se námraza au-
tomaticky odstraòuje z výparníku chladicího
oddílu pøi každém zastavení motoru kompre-
soru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní stranì spotøebièe
nad motorem kompresoru, kde se odpaøuje.
15www.zanussi.com
Odtokový otvor (F)
pro rozmrazenou vo-
du, který se nachází
pod zásuvkami na
salát, se musí pravi-
delně čistit, aby vo-
da nemohla přetéct
a kapat na uložené
potraviny. Používejte
speciální čisticí ná-
stroj (P), který najde-
te již zasunutý do
odtokového otvoru.
P F
Čištění vzduchových kanálků
1. Odstraňte krytku
(1), a poté větra-
cí mřížku (2);
2. Vyčistěte větrací
mřížku a filtr.
(Viz "Čištění vě-
tracího filtru". )
3. Opatrně vytáh-
něte deflektor
vzduchu (3) a
zkontrolujte, zda
se zde nenachá-
zí žádná voda z
rozmrazování.
4. Vyčistěte spodní
část spotřebiče
vysavačem.
3 2 1
Èištìní ventilaèního filtru
Spotøebiè má na ventilaèní møížce filtr pø-
ívodu vzduchu (1) a kanálek odvodu vzduchu
(2).
Filtr lze pro umytí vy-
jmout.
1. Prsty uchopte
příchytky (a) a
(b).
2. Zatlačte filtr do-
lů.
3. Vytáhněte filtr
ven.
Pro opětovné nasa-
zení filtru proveďte
postup obráceně.
2
1
a b
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. odpojte spotřebič od sítě
2. vyjměte všechny potraviny
3. odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství
4. nechte dveře pootevřené, abyste zabrá-
nili vzniku nepříjemných pachů.
Důležité Pokud necháte spotřebič zapnutý,
požádejte někoho, aby ho občas
zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z
důvodu výpadku proudu.
Co dělat, když...
Upozornění Před zahájením hledání a
odstraňování závady vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvedeno v
tomto návodu, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Důležité Během normálního používání
vydává spotřebič různé zvuky (kompresor,
chladicí okruh).
16 www.zanussi.com
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Osvě-
tlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá správně
do zásuvky.
Zástrčku zasuňte správně do zá-
suvky.
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka
není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného
elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného elek-
trikáře.
Osvětlení nefunguje. Osvětlení je v pohotovostním reži-
mu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka. Viz "Výměna žárovky".
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří".
Otvírali jste příliš často dveře. Nenechávejte dveře otevřené déle,
než je nezbytně nutné.
Teplota potravin je příliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, a teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Teplota v místnosti je příliš vyso-
ká.
Snižte teplotu místnosti.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmrazo-
vání se na zadní stěně rozmrazu-
je námraza.
Nejde o závadu.
V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odtoku
vody do odtokového otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby se
nedotýkaly zadní stěny.
Na podlahu teče voda. V deflektoru vzduchu je příliš
mnoho vody.
Vyčistěte deflektor vzduchu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Není správně nastavená teplota. Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří".
Teplota potravin je příliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na
teplotu místnosti, a teprve pak je
vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství
potravin najednou.
Dávejte do spotřebiče raději méně
potravin.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Vždy zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný vzduch.
Výměna žárovky Pozor vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
17www.zanussi.com
Uvolněte šroub z
krytu žárovky.
Odstraňte kryt žá-
rovky (viz obrázek).
Použitou žárovku vy-
měňte za novou o
stejném výkonu a
určenou pouze pro
použití v domácích
spotřebičích (maxi-
mální výkon je uve-
den na krytu žárov-
ky).
Nasaďte kryt žárov-
ky.
Utáhněte šroub krytu
žárovky.
Zasuňte zástrčku do
zásuvky.
Otevřete dveře
spotřebiče.
Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte
se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Obraťte se na autorizované se-
rvisní středisko.
Technické údaje
Rozměry
Výška 815 mm
Šířka 560 mm
Hloubka 550 mm
Napětí 230-240 V
Frekvence 50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnitřní levé straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
Instalace
Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní
informace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.
Umístění
Tento spotřebič můžete umístit v suché,
dobře větrané místnosti (garáži nebo ve skle-
pě), chcete-li ale dosahovat optimálního vý-
konu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí
18 www.zanussi.com
odpovídá klimatické třídě uvedené na typo-
vém štítku spotřebiče:
Klimatic-
ká třída
Okolní teplota
SN +10 °C až +32 °C
N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
T +16 °C až +43 °C
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí sí-
ti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není
domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s od-
borníkem a připojte spotřebič k samostatné-
mu uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
Poznámky k životnímu prostředí
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
19www.zanussi.com
Contents
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Subject to change without notice.
Safety instructions
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, in-
cluding its hints and warnings. To avoid unnec-
essary mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on ap-
pliance use and safety.
For the safety of life and property keep the pre-
cautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by per-
sons (including children) with reduced physi-
cal, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction con-
cerning use of the appliance by a person re-
sponsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing chil-
dren to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
a spring lock (latch) on the door or lid, be
sure to make that spring lock unusable be-
fore you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance en-
closure or in the built-in structure, clear of ob-
struction.
• The appliance is intended for keeping food-
stuff and/or beverages in a normal household
and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, mo-
tels and other residential type environ-
ments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any artifi-
cial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is con-
tained within the refrigerant circuit of the ap-
pliance, a natural gas with a high level of en-
vironmental compatibility, which is neverthe-
less flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the com-
20 www.zanussi.com
ponents of the refrigerant circuit become
damaged.
If the refrigerant circuit should become dam-
aged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (pow-
er cord, plug, compressor) must be re-
placed by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged
power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be tak-
en when moving it.
• Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance
to direct sunlight.
• Bulb lamps (if foreseen) used in this appli-
ance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recom-
mendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal ob-
jects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will col-
lect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours be-
fore connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheat-
ing. To achieve sufficient ventilation follow
the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condens-
er) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
21www.zanussi.com
Service
• Any electrical work required to do the servic-
ing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an author-
ized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in ei-
ther its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insula-
tion foam contains flammable gases: the appli-
ance shall be disposed according to the appli-
cable regulations to obtain from your local au-
thorities. Avoid damaging the cooling unit, es-
pecially at the rear near the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by
the symbol are recyclable.
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a
medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is high
or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures, it
may run continuously causing frost to form on
the rear wall. In this case the dial must be set to
a higher temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced energy
consumption.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
22 www.zanussi.com
Daily use
Movable shelves
The walls of the re-
frigerator are equip-
ped with a series of
runners so that the
shelves can be posi-
tioned as desired.
Positioning the door shelves
The model is equip-
ped with a variable
storage box which is
fitted under a door
shelf compartment
and can slide side-
ways.
For more thorough
cleaning, the top and
bottom door shelves
can be easily re-
moved and refitted in
position
Important! this appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this
country it must be provided with a special
device (see figure) placed in the lower
compartment of the fridge to indicate the
coldest zone of it.
Helpful hints and tips
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling
sound when the refrigerant is pumped
through the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is
being pumped around and you will hear a
whirring sound and a pulsating noise from
the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden
cracking noise. It is natural, not dangerous
physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click" of
the temperature regulator. This is correct.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temper-
ature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warm-
er settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liq-
uids in the refrigerator
23www.zanussi.com
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thor-
oughly cleaned and placed in the special draw-
er(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in alumi-
nium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharg-
ing must therefore only be carried out by au-
thorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with warm
water and bicarbonate of soda (5 ml to 0,5 li-
ter of water)
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
Once a year remove the ventilation grill at the
base of the appliance and clean the air chan-
nels with a vacuum cleaner. This operation will
improve the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Caution! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners con-
tain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason
it is recommended that the outer casing of this
appliance is only cleaned with warm water with
a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evap-
orator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during nor-
mal use. The defrost water drains out through a
trough into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to peri-
odically clean the de-
frost water drain hole
(F) situated under the
salad drawers to pre-
vent the water over-
flowing and dripping
onto the food inside.
Use the special
cleaner provided (P),
which you will find al-
ready inserted into
the drain hole.
P F
24 www.zanussi.com
Cleaning the air channels
1. Remove the
plinth (1), then
the ventilation
grille (2);
2. Clean the ventila-
tion grille and the
filter. ( Refer to "
Cleaning the
ventilation filter
". )
3. Carefully pull the
air deflector out
(3), checking that
there is no water
left from the de-
frosting.
4. Clean the lower
part of the appli-
ance with a vac-
uum cleaner.
3 2 1
Cleaning the ventilation filter
The appliance is equipped with an air inlet filter
(1) and an air outlet duct (2) on the ventilation
grid.
The filter can be re-
moved for washing.
1. Pinch flaps (a)
and (b) with fin-
gers.
2. Pull the filter
down.
3. Pull the filter out.
To replace the filter
reverse the process.
2
1
a b
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long peri-
ods, take the following precautions:
1. disconnect the appliance from electricity
supply
2. remove all food
3. defrost and clean the appliance and all ac-
cessories
4. leave the door/doors open to prevent un-
pleasant smells.
Important! If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a power
failure.
What to do if…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the mains
socket.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Problem Possible cause Solution
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The appliance is switched off. Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to
the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the mains
socket correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appli-
ance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work. The lamp is in stand-by. Close and open the door.
25www.zanussi.com
Problem Possible cause Solution
The lamp is defective. Refer to "Replacing the lamp".
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correct-
ly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The door has been opened too fre-
quently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature de-
crease to room temperature before
storage.
The room temperature is too high. Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrig-
erator.
The water outlet is clogged. Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the ground. There is too much water in the air
deflector.
Clean the air deflector.
The temperature in the ap-
pliance is too low.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the ap-
pliance is too high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature de-
crease to room temperature before
storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air circu-
lation in the appliance.
Replacing the lamp
Caution! Disconnect the plug from the
mains socket.
26 www.zanussi.com
Remove the screw
from the lamp cover.
Remove the lamp
cover (refer to the il-
lustration).
Replace the used
lamp with a new lamp
of the same power
and specifically de-
signed for household
appliances (the maxi-
mum power is shown
on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to
the lamp cover.
Connect the plug to
the mains socket.
Open the door. Make
sure that the light
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "In-
stallation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
Dimension
Height 815 mm
Width 560 mm
Depth 550 mm
Voltage 230-240 V
Frequency 50 Hz
The technical information are situated in the rat-
ing plate on the internal left side of the appli-
ance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
Positioning
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor (garage or cellar) also, but for
optimum performance install this appliance at a
location where the ambient temperature corre-
sponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
27www.zanussi.com
Climate
class
Ambient temperature
SN +10°C to + 32°C
N +16°C to + 32°C
ST +16°C to + 38°C
T +16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate corre-
spond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Direc-
tives.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
28 www.zanussi.com
Sisukord
Ohutusjuhised _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
Käitus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Esimene kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Keskkonnainfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusjuhised
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget
kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpu-
näited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui
paigaldate masina ja kasutate seda esimest
korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on
tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad ini-
mesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja
ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja
veenduge, et need oleksid alati seadmega
kaasas, kui selle asukohta muudetakse või
seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad
oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle
kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor-
meeritud.
Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides
tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis too-
dud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimi-
sest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastu-
ta.
Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste
turvalisus
• See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks
isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen-
soorsed või vaimsed võimed või kogemuse
ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a.
juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või
neid juhendab seadme kasutamisel isik,
kes nende turvalisuse eest vastutab.
Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega
mängima ei hakkaks.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus
kohas. Lämbumisoht.
• Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pe-
sast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimali-
kult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et
mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega
sulgeks end kappi.
• Juhul kui käesolev magnetiseeritud ukseti-
henditega versioon vahetab välja vanema
vedrulukustussüsteemiga seadme, siis en-
ne vana seadme äraviskamist veenduge,
et lukustusmehhanismi poleks võimalik
enam kasutada. Vastasel juhul võib seade
muutuda lapse jaoks surmalõksuks.
Üldine ohutus
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldi-
seisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
• Seade on mõeldud toiduainete ja/või jooki-
de selles juhises kirjeldatud viisil koduseks
säilitamiseks.
– personalile mõeldud köökides kauplus-
tes, kontorites ja mujal;
– puhkemajades, hotellides, motellides ja
muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga ööbimiskohtades;
– toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates
ettevõtetes.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke
vahendeid.
• Ärge kasutage külmikus muid elektrisead-
meid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja
ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud.
• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine
isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohu-
tu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas.
Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tu-
leb vältida jahutusaine süsteemi kompo-
nentide kahjustamist.
29www.zanussi.com
Kui jahutusaine süsteem peaks viga saa-
ma:
– vältige tuleallikate lähedust,
– õhutage põhjalikult ruumi, milles seade
paikneb.
• Seadme parameetrite muutmine või selle
mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik.
Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada
lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Hoiatus Elektriliste komponentide (toite-
juhe, pistik, kompressor) asendustööd
tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud
tehnikult või teenusepakkujalt.
1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud.
2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme
tagakülje poolt muljutud ega kahjusta-
tud. Muljutud või kahjustatud toitepistik
võib üle kuumeneda ja põhjustada tu-
lekahju.
3. Tagage juurdepääs seadme toitepisti-
kule.
4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõm-
bamise teel.
5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepis-
tikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht!
6. Seadet ei tohi kasutada ilma siseval-
gusti katteta (kui see on ette nähtud).
• See seade on raske. Seda liigutades olge
ettevaatlik.
• Ärge eemaldage ega puudutage sügavkül-
mas olevaid esemeid, kui teie käed on niis-
ked/märjad, kuna see võib põhjustada na-
hamarrastusi või külmahaavandeid.
• Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet
otsese päikesevalgusega.
• Selles seadmes kasutatavad lambid (kui
need on ette nähtud) on mõeldud kasuta-
miseks üksnes kodumasinates. Need ei so-
bi ruumide valgustamiseks.
Igapäevane kasutamine
• Ärge asetage seadme plastpindadele kuu-
mi nõusid.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase ega
vedelikke, sest need võivad plahvatada.
• Seadme tootja antud säilitussoovitusi tu-
leks täpselt järgida. Tutvuge vastavate ju-
histega.
Hooldus ja puhastamine
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ee-
maldage toitepistik seinakontaktist.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks me-
tallesemeid.
• Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sula-
misvee äravoolu. Vajadusel puhastage ära-
vooluava. Kui see on ummistunud, kogu-
neb vesi seadme põhja.
Paigaldamine
Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt
vastavas alalõigus toodud juhiseid.
• Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjus-
tuste osas. Ärge ühendage seadet, kui see
on viga saanud. Teatage võimalikest kah-
justustest koheselt toote müüjale. Sel juhul
jätke pakend alles.
• On soovitatav enne seadme taasühenda-
mist oodata vähemalt kolm tundi, et õli
saaks kompressorisse tagasi voolata.
• Seadme ümber peab olema küllaldane
õhuringlus, selle puudumine toob kaasa
ülekuumenemise. Et tagada küllaldane
ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid.
• Kus võimalik, peaks seadme tagakülg ole-
ma vastu seina, et vältida soojade osade
(kompressor, kondensaator) puudutamist
ja võimalikke põletusi.
• Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide
lähedal.
• Pärast seadme paigaldamist veenduge, et
toitepistikule oleks olemas juurdepääs.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui
veeühendus on ette nähtud).
Teenindus
• Kõik masina hoolduseks vajalikud elektri-
tööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik
või kompetentne isik.
• Käesolev toode tuleb teenindusse viia voli-
tatud teeninduskeskussesse ja kasutada
tohib ainult originaal varuosi.
30 www.zanussi.com
Keskkonnakaitse
Käesolev seade ei sisalda osoonikihti
kahjustada võivaid gaase ei selle külmu-
tussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides.
Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprü-
giga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisütti-
vaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt
kohaldatavatele määrustele, mille saate oma
kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutus-
seadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti
läheduses. Selles seadmes kasutatud mater-
jalid, millel on sümbol , on korduvkasutata-
vad.
Käitus
Sisselülitamine
Ühendage pistik pistikupessa.
Keerake temperatuuri regulaatorit päripäeva
keskmisele seadele.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake tempera-
tuuri regulaator "O" asendisse.
Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse automaatselt.
Seadme kasutamiseks toimige järgmisel vii-
sil:
• keerake temperatuuri regulaatorit madala-
mate seadete suunas, et saavutada mini-
maalne külmus.
• keerake temperatuuri regulaatorit kõrgema-
te seadete suunas, et saavutada maksi-
maalne külmus.
Reeglina on keskmine asend sobivaim.
Kuid täpset seadet valides tuleks meeles pi-
dada, et seadmes valitsev temperatuur sõl-
tub:
• toa temperatuurist
• kui sageli ust avatakse
• kui palju toitu seal säilitatakse
• seadme asukohast.
Tähtis Kui ümbritsev temperatuur on kõrge
või kui kõige madalamale temperatuurile
reguleeritud seade on täis, võib see pidevalt
töötada, mis põhjustab härmatise tekkimist
tagaseinale. Sel juhul tuleb valida kõrgem
temperatuur, et oleks võimalik
automaatsulatus ja seega madalam
energiakulu.
Esimene kasutamine
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist, pes-
ke seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige
vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uu-
tele toodetele omast lõhna ja kuivatage sea-
de hoolikalt.
Tähtis Ärge kasutage pesuvahendeid ja ab-
rasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad si-
sepindu.
31www.zanussi.com
Igapäevane kasutamine
Liigutatavad riiulid
Külmutuskapi seintel
on mitu liugurit, mis
võimaldab riiuleid
paigaldada nii, nagu
teile meeldib.
Ukse riiulite paigutamine
Mudeli juurde kuulub
ka ukseriiuli all asuv
nihutatav säilitus-
karp, mida saab lü-
kata nii vasakule kui
ka paremale.
Põhjalikumaks pu-
hastuseks saab üle-
mise ja alumise uk-
seriiuli hõlpsalt ee-
maldada ja hiljem
jälle tagasi panna
Tähtis seda seadet müüakse Prantsusmaal.
Vastavalt selles riigis kehtivatele määrustele
peab see olema varustatud spetsiaalses
seadisega (vt joonist), mis asub külmiku
alumises vahes ja osutab selle kõige
külmemale tsoonile.
Vihjeid ja näpunäiteid
Normaalse tööga kaasnevad helid
• Kui külmutusagensit pumbatakse läbi spi-
raalide ja torude, võib kuulda nõrka kurise-
vat ja mulisevat heli. See on normaalne.
• Kui kompressor töötab, toimub jahutusa-
gensi pumpamine ja kuullete komressorist
vihisevat pulseerivat heli. See on normaal-
ne.
• Termiline laienemine võib põhjustada äki-
list pragisevat heli. See on loomulik ohutu
füüsikaline nähtus. See on normaalne.
• Kui kompressor lülitub sisse või välja, kuu-
lete termostaadi nõrka klõpsatust. See on
normaalne.
Näpunäiteid energia säästmiseks
• Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti
kauemaks kui vältimatult vajalik.
• Kui ümbritsev temperatuur on kõrge, tem-
peratuuri regulaatori seade kõrgem ja sea-
de on täis laetud, võib kompressor pidevalt
töötada, mis põhjustab härmatise või jää
tekkimist aurustil. Sel juhul tuleb tempera-
tuuri regulaator keerata madalamale sea-
dele, et võimaldada automaatset sulatust ja
säästa nii energiakulu.
Märkusi värske toidu säilitamiseks
külmikus
Parima tulemuse saamiseks:
• ärge säilitage sooja toitu ega auravaid ve-
delikke külmikus;
32 www.zanussi.com
• katke toit kinni või pakkige sisse, eriti kui
sellel on tugev lõhn;
• asetage toit nii, et õhk võiks selle ümber
vabalt ringelda.
Näpunäiteid külmiku kasutamiseks
Kasulikke näpunäiteid:
Liha (iga tüüpi): mähkige polüteenkottidesse
ja asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli ko-
hal.
Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult
üks või kaks päeva.
Keedetud toiduained, külmad road jne: tuleks
knni katta ja võib asetada mistahes riiulile.
Puu- ja köögivili: need tuleb korralikult puhas-
tada ja asetada kaasasoleva(te)sse spet-
siaalse(te)sse sahtli(te)sse.
Või ja juust: need tuleb panna spetsiaalsetes-
se õhukindlalt sulguvatesse karpidesse või
mähkida fooliumi või polüteenkottidesse, et
suruda välja võimalikult palju õhku.
Piimapudelid: neil peab olema kork ning neid
tuleks hoida uksel olevas pudeliraamis.
Pakendamata banaane, kartuleid, sibulaid ja
küüslauku ei tohi hoida külmikus.
Puhastus ja hooldus
Ettevaatust Enne mistahes
hooldustegevust tõmmake seadme
toitejuhe seinast.
Käesoleva seadme jahutussüsteemis on
süsivesinikku; seega peab hooldust ja
täitmist korraldama ainult volitatud tehnik.
Pastrimi periodik
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
• puhastsage sisemusts ja tarvikuid sooja
vee ja söögisoodaga (5 ml 0,5 l vee kohta)
• kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja
pühkige neid, et need oleksid puhtad
• loputage ja kuivatage põhjalikult.
Tähtis Ärge tõmmake, liigutage ega
vigastage torusid ja/või kaableid seadmes.
Ärge kunagi kasutage pesuaineid, abrasiivset
pulbrit, tugevasti lõhnastatud
puhastusvahendeid ega vaha sisaldavaid
poleerimisvahendeid seadme sisemuse
puhastamiseks, sest see kahjustab pinda ja
jätab kappi tugeva lõhna.
Kord aastas tuleb eemaldada õhutusrest
seadme põhjast ja puhastada õhuavasid tol-
muimejaga. Ky veprim do të përmirësojë ren-
dimentin e pajisjes dhe do të kursejë konsu-
min e energjisë.
Ettevaatust Olge ettevaatlik, et mitte
kahjustada jahutussüsteemi.
Mitmed köögipindade puhastusvahendid si-
saldavad kemikaale, mis võivad kahjustada
selles seadmes kasutatud plastmasse. See-
tõttu soovitatakse puhastada seda seadet
väljast ainult sooja veega, millele on lisatud
pisut nõudepesuvahendit.
Pärast puhastamist ühendage seade uuesti
vooluvõrku.
Külmiku sulatamine
Jääkirme eemaldatakse külmiku aurustilt au-
tomaatselt normaalse töö käigus iga kord, kui
mootori kompressor seiskub. Sulatamisel tek-
kinud vesi voolab seadme taga mootori kom-
pressori kohal olevasse spetsiaalsesse anu-
masse, kust see aurustub.
Salatisahtlite all asu-
vat vee väljavoolua-
va (F) tuleb kindlasti
regulaarselt puhas-
tada, et ära hoida
vee kogunemist ja
külmutuskapis ole-
vatesse toiduaine-
tesse imbumist. Ka-
sutage spetsiaalset
puhastajat (P), mis
on väljavooluavasse
juba asetatud.
P F
33www.zanussi.com
Õhukanalite puhastamine
1. Eemaldage sok-
kel (1) ja seejä-
rel õhutusrest
(2).
2. Puhastage õhu-
tusrest ja filter.
( Vt jaotist "Õhu-
tusfiltri puhasta-
mine". )
3. Tõmmake õhu-
deflektor (3) et-
tevaatlikult välja,
veendudes, et
sinna pole jää-
nud sulamisvett.
4. Puhastage
seadme alumine
osa tolmuimeja-
ga.
3 2 1
Õhufiltri puhastamine
Seade on varustatud õhutusvõrel oleva õhu
sissevoolufiltriga (1) ja õhu väljalasketoruga
(2).
Pesemiseks saab fil-
tri eemaldada.
1. Pigistage klappe
(a) ja (b) sõrme-
dega.
2. Tõmmake filter
alla.
3. Tõmmake filter
välja.
Filtri tagasipanemi-
seks korrake toimin-
gut vastupidises jär-
jekorras.
2
1
a b
Töö vahepealne aeg
Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, ra-
kendage järgmisi abinõusid:
1. lahutage seade vooluvõrgust
2. võtke kogu toit välja
3. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid
4. jätke uks(ed) lahti, et vältida ebameelda-
va lõhna teket.
Tähtis Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda
kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees
olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks.
Mida teha, kui...
Hoiatus Enne probleemide lahendamist
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
Käesolevas kasutusjuhendis mitte leiduva
tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult
kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
Tähtis Normaalkasutuse ajal võivad kosta
mõningad helid (kompressor, külmutusagensi
süsteem).
Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Seade ei tööta. Lamp ei põ-
le.
Seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult pistiku-
pessa ühendatud.
Ühendage toitepistik pistikupessa
õigesti.
Seade ei saa toidet. Pistikupesas
ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni muu
elektriseade.
Võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga.
Lamp ei põle. Lamp on ooterežiimis. Sulgege ja avage uks.
34 www.zanussi.com
Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Lamp on defektne. Vt jaotist "Lambi vahetamine".
Kompressor töötab pide-
valt.
Temperatuur ei ole õigesti seadis-
tatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult su-
letud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Ust on avatud liiga tihti. Ärge hoidke ust lahti kauem kui va-
ja.
Mõne toiduaine temperatuur on lii-
ga kõrge.
Enne külmutuskappi asetamist las-
ke toidul jahtuda toatemperatuurini.
Ruumi temperatuur on liiga kõrge. Alandage ruumi temperatuuri.
Vesi voolab mööda külmu-
tuskapi tagapaneeli.
Automaatse sulamisprotsessi ajal
sulab tagapaneelil olev härmatis.
See on õige.
Vesi voolab külmutuskap-
pi.
Vee väljavooluava on ummistu-
nud.
Puhastage vee väljavooluava.
Toiduained takistavad vee voola-
mist veekogumisnõusse.
Veenduge, et toiduained ei ole vas-
tu tagapaneeli.
Vesi voolab maha. Õhudeflektoris on liiga palju vett. Puhastage õhudeflektorit.
Temperatuur seadmes on
liiga madal.
Temperatuuriregulaator ei ole õi-
gesti seadistatud.
Valige kõrgem temperatuur.
Temperatuur seadmes on
liiga kõrge.
Temperatuuriregulaator ei ole õi-
gesti seadistatud.
Valige madalam temperatuur.
Seadme uks ei ole korralikult su-
letud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Mõne toiduaine temperatuur on lii-
ga kõrge.
Enne külmutuskappi asetamist las-
ke toidul jahtuda toatemperatuurini.
Samaaegselt on külmutuskappi
pandud liiga palju toiduaineid.
Ärge pange kümutuskappi sa-
maaegselt liiga palju toiduaineid.
Seadmes ei ole külma õhu ring-
lust.
Veenduge, et seadmes on tagatud
külma õhu ringlus.
Lambi vahetamine
Ettevaatust Tõmmake pistik
pistikupesast välja.
35www.zanussi.com
Eemaldage kruvi
lambi katte küljest.
Eemaldage lambika-
te (vt joonist).
Asendage lamp uue,
sama võimsa ja
spetsiaalselt kodu-
masinate jaoks ette
nähtud lambiga
(maksimaalne võim-
sus on märgitud
lambi kattele).
Paigaldage lambi
kate.
Keerake lambi kate
kruviga kinni.
Ühendage toitepistik
pistikupessa.
Avage uks. Kontrolli-
ge, kas lamp läheb
põlema.
Ukse sulgemine
1. Puhastage ukse tihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist "Pai-
galdamine".
3. Vajadusel asendage katkised uksetihen-
did uutega. Pöörduge teeninduskeskus-
se.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Kõrgus 815 mm
Laius 560 mm
Sügavus 550 mm
Elektripinge 230-240 V
Sagedus 50 Hz
Tehniline informatsioon asub seadme and-
meplaadil, mis on seadme sees vasakut kätte
ja energiaetiketil.
Paigaldamine
Ettevaatust Lugege "Ohutusjuhendeid"
hoolikalt enne seadme paigaldamist, et
tagada turvalisus ja seadme õige töö.
Paigutamine
Käesoleva seadme võib paigaldada ka kuiva,
hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži
või keldrisse), kuid parimate säilitamistule-
muste saamiseks paigaldage seade ruumi,
mille ümbritseva õhu temperatuur vastab
seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile:
36 www.zanussi.com
Kliimak-
lass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN +10°C kuni +32°C
N +16°C kuni +32°C
ST +16°C kuni +38°C
T +16°C kuni +43°C
Elektriühendus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist kont-
rollige, et seadme andmeplaadil märgitud pin-
ge ja sagedus vastaksid teie majapidamise
omale.
See seade peab olema maandatud. Toite-
juhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul
kui teie kodune seinapistik pole maandatud,
maandage seade eraldi vastavalt elektrialas-
tele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvali-
fitseeritud elektrikuga.
Tootja loobub igasugusest vastutusest kui
ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitu-
sele võetud.
See seade on vastavuses EMÜ direktiivide-
ga.
Keskkonnainfo
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
37www.zanussi.com
Мазмұны
Қауіпсіздік нұсқаулары _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Жұмыс жүйесі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Бірінші қолдану _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
Əркүндік қолдану _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер _ _ 42
Күту менен тазалау _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
Не істерсіңіз, егер... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
Техникалық сиппатама _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Орнату _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
Қоршаған орта мəселелері _ _ _ _ _ _ _ 47
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Құрылғыны орнатып, ең алғаш
пайдаланбас бұрын, өз қауіпсіздігіңіз бен
құрылғыны дұрыс қолдану мақсатында,
пайдаланушыға арналған бұл
нұсқаулықты, оның ішінде кеңестері мен
ескертулеріне назар салып оқып шығыңыз.
Осы құрылғыны пайдаланатын
адамдардың барлығы, қажетсіз
ақаулықтар мен тұрмыстық апаттардың
алдын алу үшін,оны пайдалану
тəсілдерімен жəне қауіпсіздікті қамтамасыз
ететін функцияларымен жете таныс болуы
керек. Осы қолдану туралы нұсқаулықты
сақтап қойыңыз жəне тоңазытқышты басқа
адамдарға бергеніңізде немесе
сатқаныңызда, оны пайдаланатын əрбір
адамның бұйымның қолданыс мерзімі
аяқталғанға дейін оған қатысты пайдалану
жəне қауіпсіздік шараларынан хабардар
болуы үшін нұсқаулықты да қоса беруді
ұмытпаңыз.
Адам өмірі мен құрылғының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін осы пайдаланушы
нұсқаулығындағы ескертулерді
орындаңыз, себебі қадағалаудың
жеткіліксіздігінен туған ақаулық үшін
өндіруші жауапкершілік көтермейді.
Балалар мен əлсіз адамдардың
қауіпсіздігі
• Бұл құрылғыны физиологиялық, сезімдік
не болмаса ақыл-ой деңгейіне
байланысты не пеш жұмысына қатысты
тəжрибиесі мен білімінің аздығына
байланысты пайдалана алмайтын
адамдар (балаларды қоса алғанда),
пешті пайдалану туралы ерекше
нұсқауларды алмайынша не олардың
қауіпсіздігіне ие адамның
қадағалауынсыз пайдаланбауға тиіс.
Балалар құрылғымен ойнамас үшін
оларды қадағалап отыру қажет.
• Машинаның орауыштары мен қорабын
балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз. Тұншығып кету қаупі бар.
• Егер құрылғыны тастасаңыз, оның
ашасын розеткадан суырыңыз да, қорек
сымын қиып(құрылғыға барынша
тақата)балалар ішіне кіріп қамалып не
электр тогының қатерлі əсеріне
ұшырамас үшін есігін ағытып алып
тастаңыз.
• Егер есігі магнитті тығыздағышпен
жабдықталған бұл құрылғыны, есігінде
не қақпағында серіппелі құлыбы бар ескі
құрылғының орнына қоймақ болсаңыз,
ескі құрылғыны ең алдымен оның
серіппелі құлыбын жарамсыз етіп барып
тастаңыз. Бұл құрылғыны бала ішіне
қамалып қалатын қауіп көзіне айналудан
сақтайды.
Жалпы қауіпсіздік туралы мағлұматтар
Назарыңызда болсын!
Құрылғының корпусындағы немесе
кіріктірілген элементіндегі желдеткіш
саңылауларды бітемей, ашық ұстаңыз.
• Бұл құрылғы тағамдар мен/немесе
сусындарды үйде жəне сол сияқты басқа
жерлерде сақтауға арналған, мысалы:
– дүкендердің, кеңселердің жəне басқа
жұмыс орындарының қызметкерлерге
арналған ас бөлмелерінде;
38 www.zanussi.com
– фермадағы үйлерде жəне қонақ
үйлерде, мотельдер мен басқа да
тұрғынды жерлерде;
– төсек жəне таңғы аспен қамтамасыз
ететін жерлерде;
– қоғамдық тағам жəне сол сияқты
бөлшек сауда жасамайтын
орындарда.
• Жібіту үдерісін жылдамдату мақсатында
ешқандай механикалық немесе кез
келген басқа жасанды құралды
пайдаланушы болмаңыз.
• Өндіруші рұқсат бермеген болса,
тоңазытқыш құрылғылардың ішіне басқа
электр құрылғыларды (балмұздақ
жасайтын құрылғы сияқты) салып
қолданушы болмаңыз.
• Салқындатқыш зат ағатын жүйеге зақым
келтірмеңіз.
• Құрылғының салқындатқыш зат ағатын
жүйесінде изобутан (R600a) жəне
қоршаған ортамен сыйысымдылығы
жоғары, бірақ сонда да жанғыш зат
болып табылатын, табиғи газ болады.
Құрылғының тасымалдау жəне орнату
кезінде салқындатқыш зат жүйесіне
зақым келтірілмейтініне көз жеткізіңіз.
Салқындатқыш зат жүйесі зақымдалса:
– жалын от пен тұтату көздері болмауы
тиіс
– құрылғы орналасқан бөлмені
жақсылап желдетіңіз
• Осы өнімді немесе оның сипаттарын
өзгерту қауіпті. Кабельге зақым келсе
қысқа тұйықталу, өрт шығу жəне/немесе
тоқ соғу қаупі төнеді.
Назарыңызда болсын! Кез келген
электрлік бөлшектерін (қуат сымы,
аша, компрессор), қатерлі жағдай орын
алмас үшін, куəлігі бар қызмет көрсетуші
маманы немесе білікті техник маман
ауыстыруға тиіс.
1. Қуат кабелін ұзартуға болмайды.
2. Қуат кабелі құрылғының артқы
жағында мыжылып немесе
зақымдалып қалмағанына көз
жеткізіңіз. Мыжылған немесе
зақымдалған қуат кабелі тым қызып
кетіп, өрт шығуына əкелуі мүмкін.
3. Құрылғының айыры қол жетерлік
жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
4. Айырды қуат кабелін ұстап
тартпаңыз.
5. Розетка босап кеткен болса, айырды
оған қоспаңыз. Тоқ соғу немесе өрт
шығу қаупі бар.
6. Құрылғыны ішкі жарықтама
шамының қақпағы (егер бар болса)
жабылмаса іске қосуға болмайды.
• Бұл құрылғы ауыр. Оны жылжытқан
кезде абай болу керек.
• Қолыңыз сулы болса, мұздатқыш
бөліктен заттарды алмаңыз жəне оларға
тимеңіз, себебі қолыңыздың терісі
сыдырылып кетуі немесе қарылып қалуы
мүмкін.
• Құрылғыны ұзақ уақытқа тікелей күн
сəулелерінің астына қоймаңыз.
• Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларда пайдалануға арналған
арнайы шамдар (егер бар болса) ғана
қолданылған. Олар үйді жарықтандыру
үшін қолдануға жарамайды.
Күнделікті қолдану
• Құрылғының пластик бөліктеріне ыстық
кəстрөл қоймаңыз.
• Тұтанғыш газ бен сұйықтықтарды
тоңазытқышта сақтамаңыз, себебі олар
жарылып кетуі мүмкін.
• Құрылғы өндірушісінің тағам сақтауға
қатысты нұсқауларын мұқият орындау
қажет. Тиісті нұсқауларды қараңыз.
Күтім көрсету жəне тазалау
• Құрылғыны тазалар алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны металл заттармен
тазаламаңыз.
• Тоңазытқыштағы еріген су ағатын
саңылауды мезгіл-мезгіл тексеріп
отырыңыз. Қажет болса, саңылауды
39www.zanussi.com
тазалаңыз. Су ағатын саңылау бітелсе,
еріген су құрылғының астына жиналады.
Орнату
Өте маңызды! Электр желісіне қосарда,
арнайы бөлімдерде берілген нұсқауларды
мұқият орындаңыз.
• Құрылғы орамын ашып, оның еш жерінің
бүлінбегенін тексеріп алыңыз.
Құрылғының бір жері бүлініп қалса
қоспаңыз. Қандай да бір бүлінушілік
орын алғанда, құрылғыны сатып алған
жерге дереу хабарлаңыз. Бұндай
жағдайда қорабын сақтап қойыңыз.
• Құрылғыны қоспас бұрын оның майы
компрессорға ағып құйылу үшін кем
дегенде екі сағат күтіңіз.
• Құрылғы айналасында ауа жеткілікті
түрде айналуға тиіс, ауа айналымы
жеткіліксіз болса құрылғы қызып кетеді.
Желдету жеткілікті болу үшін орнатуға
қатысты нұсқауларды орындаңыз.
• Мүмкін болса, құрылғының жылы
тұратын бөлшектерін (компрессор,
конденсатор) ұстап қалып не оларға қол
тигізіп алып күйіп қалмас үшін
тоңазытқыштың арт жағын əрқашан
қабырғаға қаратып қойыңыз.
• Құрылғыны радиатор не пештердің
қасына жақын орналастыруға болмайды.
• Құрылғыны орнатқан соң оның
ашасының қол оңай жететін жерде
болуын қамтамасыз етіңіз.
• Тек ауыз суы жүйесіне ғана қосыңыз
(егер суға қосу қажет болса).
Қызмет
• Құрылғыны жөндеу үшін қажет электр
жұмыстарын электр маманы не білікті
адам жүзеге асыруға тиіс.
• Бұл өнімге қызмет көрсетуді тек уəкілетті
қызмет көрсету орындары жүзеге асыру
керек жəне құрылғының нағыз өз
бөлшектері ғана пайдаланылуға тиіс.
Қоршаған ортаны қорғау
Бұл құрылғының салқындатқыш
сұйығының құрамында да, изоляция
материалдарында да озон қабатына зиян
келтіретін газдар жоқ. Бұл құрылғыны
тұрмыстық қалдық пен қоқыстар
тасталатын жерге тастауға болмайды.
Оның изоляция қабаттамасында тұтанғыш
газдар бар: құрылғыны жергілікті құзырлы
мекемелерден алынатын жарамды
ережелерге сай тастау қажет.
Салқындатқыш құралға, əсіресе оның қызу
алмастырғышқа жақын артқы бөлігіне зиян
келтірмеңіз. Құрылғыда пайдаланылған
белгішесімен белгіленген материалдар
қайта өңдеуден өткізуге жарайды.
Жұмыс жүйесі
Қосу
Ашаны розеткаға сұғыңыз.
Температура түймешесін сағат бағытымен
бұрай отырып орташа температураға
қойыңыз.
Өшіру
Құрылғыны өшіру үшін температура
түймешесін "O" қалпына қойыңыз.
Температураны баптау
Температура автоматты түрде қойылады.
Құрылғыны іске қосу үшін төмендегі
əрекетті орындаңыз:
• суықтықты азайту үшін температура
түймешесін суықтың төменгі деңгейіне
қарай бұраңыз.
• суықтықты жоғары деңгейге қою үшін
температура түймешесін суықтың
максимум деңгейіне қарай бұраңыз.
Əдетте орташа суықтықты таңдаған
дұрыс.
Дегенмен, параметрді дəл тауып орнату
үшін құрылғының ішіндегі температураның
төмендегі жағдайларға:
• бөлме температурасына
• есіктің қаншалықты жиі ашылғандығына
40 www.zanussi.com
• сақталатын тағамның мөлшеріне
• құрылғы орнатылған жерге байланысты
екендігін есте ұстау қажет.
Өте маңызды! Егер бөлме
температурасы жоғары болса не тағам
тоңазытқыш ішіне толтыра салынса жəне
құрылғы төменгі температурада тұрса,
құрылғы үздіксіз жұмыс жасап оның
қабырғасына қырау тұруы мүмкін. Бұндай
жағдайда түймешені жоғары
температураға қойып,құрылғы мұзын
қуатты көп шығындамай, өздігінен еріп
кетуіне мүмкіндік беру қажет.
Бірінші қолдану
Ішін тазалау
Құрылғыны ең алғаш пайдаланбас бұрын,
жаңа бұйымға тəн иісті арылту үшін оның
іші мен ішкі керек-жарақтарын сəл нейтрал
сабын салынған жылы сумен жуып, содан
соң мұқият құрғатыңыз.
Өте маңызды! Жуғыш зат не жеміргіш
ұнтақтарды пайдаланбаңыз, бұл
құрылғының сыртқы қабатына зиян
келтіреді.
Əркүндік қолдану
Жылжымалы сөрелер
Тоңазытқыштың
қабырғасында
сөрелерді
қалауыңызша
орналастыруға
арналған бірнеше
бағыттауыш бар.
Есіктің сөрелерін орналастыру
Құрылғының бұл
үлгісі есік сөресінің
астыңғы жағында
тұратын, екі жағына
қарай ысыруға
болатын, зат
сақтайтын
реттелмелі
жəшікпен
жабдықталған.
Құрылғыны мұқият
тазалау үшін есіктің
үстіңгі жəне
астыңғы сөрелерін
оңай алып,
қайтадан орнына
қоюға болады
Өте маңызды! бұл құрылғы Францияда
сатылады.
Осы елде қолданылатын ережелерге
сəйкес бұл құрылғы тоңазытқыштың ең
суық зонасын көрсетіп тұру үшін оның
астыңғы бөлігінде орналастырылған
арнайы құралмен (суретті қараңыз)
жабдықталуға тиіс.
41www.zanussi.com
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA

More Related Content

What's hot

Manual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da Beurer
Manual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da BeurerManual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da Beurer
Manual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da Beurer
Viver Qualidade
 
Karcher k 7.200
Karcher k 7.200Karcher k 7.200
Karcher k 7.200
denisparkhoc
 
Karcher 11
Karcher 11Karcher 11
Karcher 11
denisparkhoc
 
Karcher sv 1905 eu
Karcher sv 1905 euKarcher sv 1905 eu
Karcher sv 1905 eu
denisparkhoc
 
Karcher 4
Karcher 4Karcher 4
Karcher 4
denisparkhoc
 
Karcher sv 1902 eu
Karcher sv 1902 euKarcher sv 1902 eu
Karcher sv 1902 eu
denisparkhoc
 
Karcher 9
Karcher 9Karcher 9
Karcher 9
denisparkhoc
 
Karcher vc 6300
Karcher vc 6300Karcher vc 6300
Karcher vc 6300
denisparkhoc
 
Karcher sc 1.030 b eu
Karcher sc 1.030 b euKarcher sc 1.030 b eu
Karcher sc 1.030 b eu
denisparkhoc
 
Karcher se 4001 eu
Karcher se 4001 euKarcher se 4001 eu
Karcher se 4001 eu
denisparkhoc
 
Karcher 8
Karcher 8Karcher 8
Karcher 8
denisparkhoc
 
Karcher 12
Karcher 12Karcher 12
Karcher 12
denisparkhoc
 
Karcher 7
Karcher 7Karcher 7
Karcher 7
denisparkhoc
 
Karcher 1
Karcher 1Karcher 1
Karcher 1
denisparkhoc
 
Karcher 6
Karcher 6Karcher 6
Karcher 6
denisparkhoc
 
Karcher k 3.550
Karcher k 3.550Karcher k 3.550
Karcher k 3.550
denisparkhoc
 
Karcher k 3.80 md
Karcher k 3.80 mdKarcher k 3.80 md
Karcher k 3.80 md
denisparkhoc
 
Karcher sc 2.600 cb eu
Karcher sc 2.600 cb euKarcher sc 2.600 cb eu
Karcher sc 2.600 cb eu
denisparkhoc
 
Karcher sc 2.500 c eu
Karcher sc 2.500 c euKarcher sc 2.500 c eu
Karcher sc 2.500 c eu
denisparkhoc
 
Severin KB2922 data sheet in several languages
Severin KB2922 data sheet in several languagesSeverin KB2922 data sheet in several languages
Severin KB2922 data sheet in several languages
degarden
 

What's hot (20)

Manual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da Beurer
Manual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da BeurerManual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da Beurer
Manual de Instruções do Aplicador De Cera Depilatória HLE 40 da Beurer
 
Karcher k 7.200
Karcher k 7.200Karcher k 7.200
Karcher k 7.200
 
Karcher 11
Karcher 11Karcher 11
Karcher 11
 
Karcher sv 1905 eu
Karcher sv 1905 euKarcher sv 1905 eu
Karcher sv 1905 eu
 
Karcher 4
Karcher 4Karcher 4
Karcher 4
 
Karcher sv 1902 eu
Karcher sv 1902 euKarcher sv 1902 eu
Karcher sv 1902 eu
 
Karcher 9
Karcher 9Karcher 9
Karcher 9
 
Karcher vc 6300
Karcher vc 6300Karcher vc 6300
Karcher vc 6300
 
Karcher sc 1.030 b eu
Karcher sc 1.030 b euKarcher sc 1.030 b eu
Karcher sc 1.030 b eu
 
Karcher se 4001 eu
Karcher se 4001 euKarcher se 4001 eu
Karcher se 4001 eu
 
Karcher 8
Karcher 8Karcher 8
Karcher 8
 
Karcher 12
Karcher 12Karcher 12
Karcher 12
 
Karcher 7
Karcher 7Karcher 7
Karcher 7
 
Karcher 1
Karcher 1Karcher 1
Karcher 1
 
Karcher 6
Karcher 6Karcher 6
Karcher 6
 
Karcher k 3.550
Karcher k 3.550Karcher k 3.550
Karcher k 3.550
 
Karcher k 3.80 md
Karcher k 3.80 mdKarcher k 3.80 md
Karcher k 3.80 md
 
Karcher sc 2.600 cb eu
Karcher sc 2.600 cb euKarcher sc 2.600 cb eu
Karcher sc 2.600 cb eu
 
Karcher sc 2.500 c eu
Karcher sc 2.500 c euKarcher sc 2.500 c eu
Karcher sc 2.500 c eu
 
Severin KB2922 data sheet in several languages
Severin KB2922 data sheet in several languagesSeverin KB2922 data sheet in several languages
Severin KB2922 data sheet in several languages
 

Viewers also liked

Manual zanussi encimera z6123iok
Manual zanussi  encimera z6123iokManual zanussi  encimera z6123iok
Manual zanussi encimera z6123iok
Alsako Electrodomésticos
 
Manual electrolux lavavajillas esf8810rox
Manual electrolux  lavavajillas esf8810roxManual electrolux  lavavajillas esf8810rox
Manual electrolux lavavajillas esf8810rox
Alsako Electrodomésticos
 
Congelador Smeg CO103
Congelador Smeg CO103Congelador Smeg CO103
Congelador Smeg CO103
Alsako Electrodomésticos
 
Manual zanussi secadora zdp7202pz
Manual zanussi  secadora zdp7202pzManual zanussi  secadora zdp7202pz
Manual zanussi secadora zdp7202pz
Alsako Electrodomésticos
 
Manual aeg congelador a82700gnw0
Manual aeg  congelador a82700gnw0Manual aeg  congelador a82700gnw0
Manual aeg congelador a82700gnw0
Alsako Electrodomésticos
 
Manual electrolux lavavajillas esl4550ro
Manual electrolux  lavavajillas esl4550roManual electrolux  lavavajillas esl4550ro
Manual electrolux lavavajillas esl4550ro
Alsako Electrodomésticos
 
Manual bosch combi kgn33 x71
Manual bosch  combi kgn33 x71Manual bosch  combi kgn33 x71
Manual bosch combi kgn33 x71
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera Balay 3ETX465TB
Encimera Balay 3ETX465TBEncimera Balay 3ETX465TB
Encimera Balay 3ETX465TB
Alsako Electrodomésticos
 
Lavavajillas BOSCH SMS51E38EU
Lavavajillas BOSCH SMS51E38EULavavajillas BOSCH SMS51E38EU
Lavavajillas BOSCH SMS51E38EU
Alsako Electrodomésticos
 
Nevera LIEBHERR CBNes6256
Nevera LIEBHERR CBNes6256Nevera LIEBHERR CBNes6256
Nevera LIEBHERR CBNes6256
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera AEG HKP85410FB
Encimera AEG HKP85410FBEncimera AEG HKP85410FB
Encimera AEG HKP85410FB
Alsako Electrodomésticos
 
Campana AEG X68163WV10
Campana AEG X68163WV10Campana AEG X68163WV10
Campana AEG X68163WV10
Alsako Electrodomésticos
 
Manual balay campana 3bt736x
Manual balay  campana 3bt736xManual balay  campana 3bt736x
Manual balay campana 3bt736x
Alsako Electrodomésticos
 
Nevera Bosch KDN42VW20
Nevera Bosch KDN42VW20Nevera Bosch KDN42VW20
Nevera Bosch KDN42VW20
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera BOSCH PVJ631FB1E
Encimera BOSCH PVJ631FB1EEncimera BOSCH PVJ631FB1E
Encimera BOSCH PVJ631FB1E
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera BOSCH PIV975DC1E
Encimera BOSCH PIV975DC1EEncimera BOSCH PIV975DC1E
Encimera BOSCH PIV975DC1E
Alsako Electrodomésticos
 
Campana BOSCH DFM064W50
Campana BOSCH DFM064W50Campana BOSCH DFM064W50
Campana BOSCH DFM064W50
Alsako Electrodomésticos
 
Manual bosch combi kgn49 h10
Manual bosch  combi kgn49 h10 Manual bosch  combi kgn49 h10
Manual bosch combi kgn49 h10
Alsako Electrodomésticos
 
Lavavajillas Balay 3VC732XC
Lavavajillas Balay 3VC732XCLavavajillas Balay 3VC732XC
Lavavajillas Balay 3VC732XC
Alsako Electrodomésticos
 
Nevera Bosch KDN46VW20
Nevera Bosch KDN46VW20Nevera Bosch KDN46VW20
Nevera Bosch KDN46VW20
Alsako Electrodomésticos
 

Viewers also liked (20)

Manual zanussi encimera z6123iok
Manual zanussi  encimera z6123iokManual zanussi  encimera z6123iok
Manual zanussi encimera z6123iok
 
Manual electrolux lavavajillas esf8810rox
Manual electrolux  lavavajillas esf8810roxManual electrolux  lavavajillas esf8810rox
Manual electrolux lavavajillas esf8810rox
 
Congelador Smeg CO103
Congelador Smeg CO103Congelador Smeg CO103
Congelador Smeg CO103
 
Manual zanussi secadora zdp7202pz
Manual zanussi  secadora zdp7202pzManual zanussi  secadora zdp7202pz
Manual zanussi secadora zdp7202pz
 
Manual aeg congelador a82700gnw0
Manual aeg  congelador a82700gnw0Manual aeg  congelador a82700gnw0
Manual aeg congelador a82700gnw0
 
Manual electrolux lavavajillas esl4550ro
Manual electrolux  lavavajillas esl4550roManual electrolux  lavavajillas esl4550ro
Manual electrolux lavavajillas esl4550ro
 
Manual bosch combi kgn33 x71
Manual bosch  combi kgn33 x71Manual bosch  combi kgn33 x71
Manual bosch combi kgn33 x71
 
Encimera Balay 3ETX465TB
Encimera Balay 3ETX465TBEncimera Balay 3ETX465TB
Encimera Balay 3ETX465TB
 
Lavavajillas BOSCH SMS51E38EU
Lavavajillas BOSCH SMS51E38EULavavajillas BOSCH SMS51E38EU
Lavavajillas BOSCH SMS51E38EU
 
Nevera LIEBHERR CBNes6256
Nevera LIEBHERR CBNes6256Nevera LIEBHERR CBNes6256
Nevera LIEBHERR CBNes6256
 
Encimera AEG HKP85410FB
Encimera AEG HKP85410FBEncimera AEG HKP85410FB
Encimera AEG HKP85410FB
 
Campana AEG X68163WV10
Campana AEG X68163WV10Campana AEG X68163WV10
Campana AEG X68163WV10
 
Manual balay campana 3bt736x
Manual balay  campana 3bt736xManual balay  campana 3bt736x
Manual balay campana 3bt736x
 
Nevera Bosch KDN42VW20
Nevera Bosch KDN42VW20Nevera Bosch KDN42VW20
Nevera Bosch KDN42VW20
 
Encimera BOSCH PVJ631FB1E
Encimera BOSCH PVJ631FB1EEncimera BOSCH PVJ631FB1E
Encimera BOSCH PVJ631FB1E
 
Encimera BOSCH PIV975DC1E
Encimera BOSCH PIV975DC1EEncimera BOSCH PIV975DC1E
Encimera BOSCH PIV975DC1E
 
Campana BOSCH DFM064W50
Campana BOSCH DFM064W50Campana BOSCH DFM064W50
Campana BOSCH DFM064W50
 
Manual bosch combi kgn49 h10
Manual bosch  combi kgn49 h10 Manual bosch  combi kgn49 h10
Manual bosch combi kgn49 h10
 
Lavavajillas Balay 3VC732XC
Lavavajillas Balay 3VC732XCLavavajillas Balay 3VC732XC
Lavavajillas Balay 3VC732XC
 
Nevera Bosch KDN46VW20
Nevera Bosch KDN46VW20Nevera Bosch KDN46VW20
Nevera Bosch KDN46VW20
 

More from Alsako Electrodomésticos

Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XALavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Alsako Electrodomésticos
 
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZSecadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Alsako Electrodomésticos
 
Congelador ZANUSSI ZFC1040WA
Congelador ZANUSSI ZFC1040WACongelador ZANUSSI ZFC1040WA
Congelador ZANUSSI ZFC1040WA
Alsako Electrodomésticos
 
Nevera ZANUSSI ZBB28460SA
Nevera ZANUSSI ZBB28460SANevera ZANUSSI ZBB28460SA
Nevera ZANUSSI ZBB28460SA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZGG66424XA
Encimera ZANUSSI ZGG66424XAEncimera ZANUSSI ZGG66424XA
Encimera ZANUSSI ZGG66424XA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZGO65414BA
Encimera ZANUSSI ZGO65414BAEncimera ZANUSSI ZGO65414BA
Encimera ZANUSSI ZGO65414BA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBAEncimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBAEncimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBAEncimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6040XBAEncimera ZANUSSI ZEV6040XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA
Alsako Electrodomésticos
 
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBAEncimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZZU10301WK
Horno ZANUSSI ZZU10301WKHorno ZANUSSI ZZU10301WK
Horno ZANUSSI ZZU10301WK
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZZU10301XK
Horno ZANUSSI ZZU10301XKHorno ZANUSSI ZZU10301XK
Horno ZANUSSI ZZU10301XK
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZOB20301XK
Horno ZANUSSI ZOB20301XKHorno ZANUSSI ZOB20301XK
Horno ZANUSSI ZOB20301XK
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZZB21601XV
Horno ZANUSSI ZZB21601XVHorno ZANUSSI ZZB21601XV
Horno ZANUSSI ZZB21601XV
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZOP37922XK
Horno ZANUSSI ZOP37922XKHorno ZANUSSI ZOP37922XK
Horno ZANUSSI ZOP37922XK
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZOP37912XK
Horno ZANUSSI ZOP37912XKHorno ZANUSSI ZOP37912XK
Horno ZANUSSI ZOP37912XK
Alsako Electrodomésticos
 
Horno ZANUSSI ZOP37932XA
Horno ZANUSSI ZOP37932XAHorno ZANUSSI ZOP37932XA
Horno ZANUSSI ZOP37932XA
Alsako Electrodomésticos
 
Lavadora Zanussi ZWF81243W
Lavadora Zanussi ZWF81243WLavadora Zanussi ZWF81243W
Lavadora Zanussi ZWF81243W
Alsako Electrodomésticos
 
Microondas Zanussi ZBM26542XA
Microondas Zanussi ZBM26542XAMicroondas Zanussi ZBM26542XA
Microondas Zanussi ZBM26542XA
Alsako Electrodomésticos
 

More from Alsako Electrodomésticos (20)

Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XALavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
 
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZSecadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZ
 
Congelador ZANUSSI ZFC1040WA
Congelador ZANUSSI ZFC1040WACongelador ZANUSSI ZFC1040WA
Congelador ZANUSSI ZFC1040WA
 
Nevera ZANUSSI ZBB28460SA
Nevera ZANUSSI ZBB28460SANevera ZANUSSI ZBB28460SA
Nevera ZANUSSI ZBB28460SA
 
Encimera ZANUSSI ZGG66424XA
Encimera ZANUSSI ZGG66424XAEncimera ZANUSSI ZGG66424XA
Encimera ZANUSSI ZGG66424XA
 
Encimera ZANUSSI ZGO65414BA
Encimera ZANUSSI ZGO65414BAEncimera ZANUSSI ZGO65414BA
Encimera ZANUSSI ZGO65414BA
 
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBAEncimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBA
 
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBAEncimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBA
 
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBAEncimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBA
 
Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6040XBAEncimera ZANUSSI ZEV6040XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA
 
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBAEncimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBA
 
Horno ZANUSSI ZZU10301WK
Horno ZANUSSI ZZU10301WKHorno ZANUSSI ZZU10301WK
Horno ZANUSSI ZZU10301WK
 
Horno ZANUSSI ZZU10301XK
Horno ZANUSSI ZZU10301XKHorno ZANUSSI ZZU10301XK
Horno ZANUSSI ZZU10301XK
 
Horno ZANUSSI ZOB20301XK
Horno ZANUSSI ZOB20301XKHorno ZANUSSI ZOB20301XK
Horno ZANUSSI ZOB20301XK
 
Horno ZANUSSI ZZB21601XV
Horno ZANUSSI ZZB21601XVHorno ZANUSSI ZZB21601XV
Horno ZANUSSI ZZB21601XV
 
Horno ZANUSSI ZOP37922XK
Horno ZANUSSI ZOP37922XKHorno ZANUSSI ZOP37922XK
Horno ZANUSSI ZOP37922XK
 
Horno ZANUSSI ZOP37912XK
Horno ZANUSSI ZOP37912XKHorno ZANUSSI ZOP37912XK
Horno ZANUSSI ZOP37912XK
 
Horno ZANUSSI ZOP37932XA
Horno ZANUSSI ZOP37932XAHorno ZANUSSI ZOP37932XA
Horno ZANUSSI ZOP37932XA
 
Lavadora Zanussi ZWF81243W
Lavadora Zanussi ZWF81243WLavadora Zanussi ZWF81243W
Lavadora Zanussi ZWF81243W
 
Microondas Zanussi ZBM26542XA
Microondas Zanussi ZBM26542XAMicroondas Zanussi ZBM26542XA
Microondas Zanussi ZBM26542XA
 

Nevera ZANUSSI ZUA14020SA

 • 1. HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 EN User manual 20 ET Kasutusjuhend 29 KK Қолдану туралы нұсқаулары 38 LV Lietošanas instrukcija 49 LT Naudojimo instrukcija 58 ES Manual de instrucciones 67 Hladnjak Chladnička Refrigerator Külmutuskapp Тоңазытқыш Ledusskapis Šaldytuvas Frigorífico ZUA14020SA
 • 2. Sadržaj Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Rad uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Zadržava se pravo na izmjene. Sigurnosne upute U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sa- držane u ovom priručniku, uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pi- tanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog preno- šenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa jer proizvođač nije odgovoran za štete na- stale zbog propusta. Sigurnost djece i slabijih osoba • Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigur- nost. Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. • Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja. • Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel (što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako biste spriječili da djeca za vrijeme igre za- dobiju električni udar ili da se zatvore u uređaju. • Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposo- bite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja. To će spriječiti da uređaj postane smrto- nosna klopka za djecu. Opća sigurnost Upozorenje Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani. • Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/ili pića u kućanstvu i za upotrebe kao što su: – kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima, – za farme i za goste hotela, motela i dru- gih vrsta smještaja, – za prenoćišta, – za catering i slične nekomercijalne primjene. • Ne koristite mehanička pomagala niti bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje proce- sa otapanja. • Ne koristite električne uređaje (npr. aparate za pravljenje sladoleda) u uređajima za hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio za tu namjenu. • Pazite da ne oštetite sustav hlađenja. • Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan (R600a), prirodni plin s visokim stupnjem ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos tomu zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja pri- pazite da se ne ošteti nijedna komponenta sustava hlađenja. 2 www.zanussi.com
 • 3. Ako se sustav hlađenja ošteti: – izbjegavajte otvoreni plamen i izvore za- paljenja – dobro prozračite prostoriju u kojoj se ure- đaj nalazi • Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene spe- cifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo oštećenje kabela može prouzročiti kratki spoj, požar i/ili strujni udar. Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor) mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalifici- rani servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost. 1. Kabel napajanja ne smije se produži- vati. 2. Provjerite je li stražnji dio uređaja prignječio ili oštetio utikač. Prignječen ili oštećen utikač može se pregrijati i prouzročiti požar. 3. Provjerite imate li pristup do električ- nog utikača uređaja. 4. Ne povlačite kabel napajanja. 5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne umećite utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara. 6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako je predviđen). • Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga pomičite. • Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzo- tine. • Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja izravnom sunčevom svjetlu. • Žaruljice (ako su predviđene) koje se nalaze u ovom uređaju posebno su namijenjene uporabi samo s kućanskim aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija. Svakodnevna uporaba • Nemojte stavljati vruće posude na plastične dijelove uređaja. • Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekućine u uređaju jer mogu eksplodirati. • Strogo se pridržavajte preporuka proizvo- đača što se tiče čuvanja hrane. Pogledajte odgovarajuće upute. Održavanje i čišćenje • Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite električni utikač iz utičnice mrežnog na- pajanja. • Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima. • Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima li otopljene vode. Ako je potrebno, oči- stite ispust. Ako je ispust začepljen, voda će se skupljati na dnu uređaja. Postavljanje Važno Izvedite električno spajanje pozorno slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima. • Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je oštećen. Odmah javite eventualne štete tr- govini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju nemojte baciti ambalažu. • Preporučujemo vam da pričekate najmanje četiri sata prije spajanja uređaja kako biste omogućili povrat ulja u kompresor. • Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite upute vezane uz postavljanje kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije. • Kad god je to moguće, stražnji dio proizvo- da bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompre- sor, kondenzator) i spriječili mogućnost opeklina. • Uređaj se ne smije postavljati pored ra- dijatora ili štednjaka. • Uvjerite se da je nakon postavljanja ure- đaja električni utikač dostupan. • Priključite samo na dobavu pitke vode (ako je predviđen priključak na vodu) 3www.zanussi.com
 • 4. Servisiranje • Sve električarske radove potrebne za servi- siranje ovog uređaja mora izvršiti kvalifici- rani električar ili kompetentna osoba. • Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni Servis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. Zaštita okoliša Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom kru- gu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Ure- đaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s važećim propisima koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su označeni simbolom mogu se reciklirati. Rad uređaja Uključivanje Stavite utikač u utičnicu. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke na satu do središnje vrijednosti. Isključivanje Za isključivanje uređaja okrenite regulator temperature u položaj "O". Namještanje temperature Temperatura se automatski podešava. Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći način: • okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste postigli manji stu- panj hladnoće. • okrenite regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli veći stupanj hladnoće. Središnje su postavke općenito najprikladnije. Međutim, treba odabrati točnu postavku imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi o slijedećem: • temperaturi u prostoriji • koliko se često vrata otvaraju • količini čuvane hrane • mjestu gdje je postavljen uređaj. Važno Ako je temperatura prostorije visoka ili je uređaj potpuno pun te postavljen na najnižu temperaturu, on može neprekidno raditi pa se na stražnjoj stijenci može stvarati inje. U tom slučaju podešivač se mora podesiti na višu temperaturu kako bi se omogućilo automatsko odmrzavanje te smanjena potrošnja električne energije. Prva uporaba Čišćenje unutrašnjosti Prije prvog korištenja uređaja, operite unu- trašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi- čan miris novog proizvoda, zatim dobro osu- šite. Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abra- zivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj. 4 www.zanussi.com
 • 5. Svakodnevna uporaba Pomične police Stijenke zamrzivača opremljene su nizom vodilica tako da se police mogu postavi- ti prema želji. Stavljanje polica vrata Model je opremljen kutijom za pohranu koja se može premještati, a nalazi se ispod police na vratima za zatva- ranje i može se boč- ni pomicati. Radi podrobnijeg čišćenja, gornju i donju policu možete lako izvaditi i ponov- no vratiti na mjesto. Važno Ovaj uređaj se prodaje u Francuskoj. U skladu s propisima na snazi u ovoj zemlji, u donjem dijelu odjeljka hladnjaka mora imati specijalnu oznaku (vidi sliku), kojom se označava njegovo najhladnije područje. Korisni savjeti i preporuke Zvukovi pri normalnom radu • Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz spi- rale ili cijevi može se čuti slabo grgljanje i pjenušanje. To je sasvim normalno. • Kada je kompresor uključen, rashladno se sredstvo pumpa po uređaju i iz njega se može čuti zujanje ili pulsiranje. To je sas- vim normalno. • Širenje zbog topline može izazvati iznenad- ni zvuk pucanja. To je prirodno i ne pred- stavlja opasnost. To je sasvim normalno. • Pri uključivanju i isključivanju kompresora začut ćete slabi "klik" regulatora temperatu- re. To je sasvim normalno. Savjeti za uštedu energije • Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati otvorena duže no što je potrebno. • Ako je temperatura okoline visoka, re- gulator temperature na višim postavkama i uređaj pun, kompresor može neprekidno raditi, što stvara inje ili led na isparivaču. Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste omogućili automatsko odmrzavanje i uštedu električne energije. Savjeti za zamrzavanje svježe hrane Za postizanje najboljih izvedbi: • nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive tekućine u hladnjaku; 5www.zanussi.com
 • 6. • nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naroči- to ako ima jak miris; • stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje slobodno kružiti. Savjeti za hlađenje Korisni savjeti: Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladi- ce za povrće. Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način najdulje dan-dva. Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu. Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i staviti u specijalnu ladicu/ladice. Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne nepropusne spremnike ili umotati u aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako bi- ste ih odvojili od zraka što je više moguće. Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno ih je čuvati u držaču boca na vratima. Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u hladnjaku. Čišćenje i održavanje Pozor Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova na održavanju. Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni teh- ničar. Redovito čišćenje Potrebno je redovito čistiti uređaj: • očistite unutrašnjost i pribor toplom vodom i sodom bikarbonom (5 ml na 0,5 litre vode) • redovito provjeravajte brtve na vratima te čistite kako biste bili sigurni da su čiste i bez naslaga • dobro isperite i osušite. Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštećivati cijevi i/ili kabele unutar elementa. Nikada nemojte koristiti sredstva za pranje, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris. Jednom godišnje izvadite ventilacijsku re- šetku u podnožju uređaja i očistite kanale za zrak usisavačem. Tim ćete postupkom po- boljšati rad uređaja i uštedjeti električnu ener- giju. Pozor Pazite da ne oštetite rashladni sustav. Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite vanjski dio kućišta uređaja samo toplom vo- dom s malo tekućeg deterdženta za pranje suđa. Po završetku čišćenja, ponovno priključite uređaj na električnu mrežu. Odmrzavanje hladnjaka Inje se automatski uklanja s isparivača odjeljka hladnjaka svaki put kada se zaustavi motor kompresora tijekom normalne uporabe. Voda od otapanja ispušta se u poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja, preko motora kompresora, gdje isparava. 6 www.zanussi.com
 • 7. Važno je povremeno očistiti otvor za ispu- štanje otopljene vo- de (F) koji se nalazi ispod ladice za salatu, kako bi se spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na hranu u unu- trašnjosti. Koristite isporučeno posebno sredstvo za čišćenje (P), koje ćete naći već umetnuto u ot- vor za ispuštanje. P F Čišćenje zračnih kanala 1. Uklonite rubne letvice (1), zatim ventilacijsku re- šetku (2); 2. Očistite ven- tilacijsku rešetku i filtar. ( Pogledajte " Čišćenje filtra ventilacije ". ) 3. Pažljivo izvucite zračni deflektor (3) te provjerite da nema preo- stale vode od odmrzavanja. 4. Očistite donji dio uređaja usisava- čem. 3 2 1 Čišćenje ventilacijskog filtera Uređaj ima filter na ulazu zraka (1) i kanal za izlaz zraka (2) na ventilacijskoj rešetci. Filtar se može skinu- ti i oprati. 1. Stisnite lamele (a) i (b) s pr- stima. 2. Povucite filtar prema dolje. 3. Izvucite filtar van. Za ponovno po- stavljanje filtra, kre- nite obrnutim re- doslijedom. 2 1 a b Razdoblje nekorištenja Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, po- duzmite sljedeće mjere opreza: 1. iskopčajte uređaj iz električnog napajanja 2. izvadite svu hranu 3. odmrznite i očistite uređaj i sve dodatne dijelove 4. ostavite vrata otvorena kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa. Važno Ako ćete uređaj ostaviti uključenim, zamolite nekog da ga svako toliko provjeri kako biste spriječili da se hrana u njemu pokvari u slučaju prekida napajanja. Rješavanje problema Upozorenje Prije rješavanja problema izvucite strujni utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Samo kvalificirani električar ili stručna osoba smiju rješavati probleme koji nisu obuhvaćeni ovim priručnikom. Važno Tijekom normalnog rada čuju se razni zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog medija). 7www.zanussi.com
 • 8. Problem Mogući uzrok Rješenje Uređaj ne radi. Žarulja ne radi. Uređaj je isključen. Uključite uređaj. Strujni utikač nije dobro utaknut u utičnicu mrežnog napajanja. Ispravno utaknite strujni utikač u utičnicu mrežnog napajanja. Uređaj nema napajanja. Nema napona u utičnici mrežnog na- pajanja. Priključite drugi električni uređaj na utičnicu mrežnog napajanja. Pozovite kvalificiranog električara. Žarulja ne radi. Žarulja je u stanju pripravnosti. Otvorite i zatvorite vrata. Žarulja je neispravna. Pogledajte poglavlje „Zamjena ža- rulje“. Kompresor neprekidno ra- di. Regulator temperature nije isprav- no postavljen. Postavite regulator na višu tempe- raturu. Vrata nisu dobro zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“. Vrata su prečesto bila otvarana. Nemojte ostavljati vrata otvorena duže no što je potrebno. Temperatura proizvoda je previ- soka. Prije pohranjivanja ostavite namirni- ce da se ohlade na sobnu tempera- turu. Sobna temperatura je previsoka. Snizite temperaturu u prostoriji. Voda teče niz stražnju ploču hladnjaka. Za vrijeme automatskog procesa odmrzavanja inje se odmrzava na stražnjoj ploči. To je normalno. Voda teče u hladnjak. Otvor za vodu je začepljen. Očistite otvor za vodu. Proizvodi sprječavaju protok vode u kolektor vode. Proizvodi ne smiju dodirivati stražnju ploču. Voda teče na pod. Previše je vode u usmjerivaču zraka. Očistite usmjerivač zraka. Temperatura u uređaju je preniska. Regulator temperature nije isprav- no postavljen. Postavite regulator na višu tempe- raturu. Temperatura u uređaju je previsoka. Regulator temperature nije isprav- no postavljen. Postavite regulator na nižu tempe- raturu. Vrata nisu dobro zatvorena. Pogledajte poglavlje „Zatvaranje vrata“. Temperatura proizvoda je previ- soka. Prije pohranjivanja ostavite namirni- ce da se ohlade na sobnu tempera- turu. U uređaj stavljate mnogo proizvo- da odjednom. Stavljajte manje proizvoda isto- vremeno. Nema kruženja hladnog zraka u uređaju. Provjerite kruži li hladni zrak unutar uređaja. Zamjena žarulje Pozor Iskopčajte utikač iz električne utičnice. 8 www.zanussi.com
 • 9. Skinite vijak s poklopca žarulje. Skinite poklopac ža- rulje (vidi sliku). Istrošenu žarulju zamijenite novom žaruljom jednake snage, posebno namijenjenu kućanskim ure- đajima (maksimalna snaga navedena je na poklopcu žarulje). Ugradite poklopac žarulje. Zategnite vijak poklopca žarulje. Utaknite električni utikač u utičnicu mrežnog napajanja. Otvorite vrata. Provjerite uključuje li se svjetlo. Zatvaranje vrata 1. Očistite brtve na vratima. 2. Ako je potrebno, podesite vrata. Pogledajte "Postavljanje". 3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne brtve na vratima. Obratite se servisnom centru. Tehnički podaci Dimenzije Visina 815 mm Širina 560 mm Dubina 550 mm Napon 230-240 V Frekvencija 50 Hz Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj pločici na unutarnjoj lijevoj strani uređaja i na oznaci s energetskim podacima. Postavljanje Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o sigurnosti" za siguran i ispravan rad uređaja prije postavljanja uređaja. Pozicioniranje Ovaj uređaj možete postaviti u suhom, dobro ventiliranom području (garaži ili podrumu), no za optimalan rad postavite ovaj uređaj na mjestu gdje temperatura okoline odgovara 9www.zanussi.com
 • 10. klimatskoj klasi naznačenoj na nazivnoj ploči- ci uređaja: Klimatsk a klasa Temperatura okoline SN od +10°C do + 32°C N od +16°C do + 32°C ST od +16°C do + 38°C T od +16°C do + 43°C Električno spajanje Prije električnog spajanja uvjerite se da volta- ža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju električnom napajanju u vašem domu. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu električne energije isporučen je s kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utični- ca nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važećim propisima, pri- tom se obraćajući kvalificiranom električaru. Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduze- te. Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. di- rektivama. Briga za okoliš Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 10 www.zanussi.com
 • 11. Obsah Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Provoz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 Při prvním použití _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Poznámky k životnímu prostředí _ _ _ _ _ 19 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před ne- žádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat ten- to spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi- če i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak vši- chni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a maje- tek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úra- zy a poškození způsobené jejich nedodrže- ním. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob • Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smys- lovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, po- kud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. • Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. • Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhně- te zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř. • Jestliže je tento spotřebič vybaven magne- tickým těsněním dveří a nahrazuje starší spotřebič s pružinovým zámkem (západ- kou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodno- tit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace Upozornění Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče. • Tento spotřebič je určen k uchovávání po- travin nebo nápojů v běžné domácnosti a podobnému použití jako např.: – kuchyňky pro zaměstnance v obcho- dech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; – farmářské domy a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení; – penziony a ubytovny; – catering a podobná neobchodní využití. • K urychlení odmrazování nepoužívejte me- chanické nebo jiné pomocné prostředky. • V prostoru chladicích spotřebičů nepouží- vejte jiné elektrické přístroje (např. výrobní- ky zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. • Nepoškozujte chladicí okruh. • Chladivo isobutan (R600a), které je obsa- ženo v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní zemní plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je za určitých pod- mínek hořlavý. 11www.zanussi.com
 • 12. Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žá- dné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okru- hu: – odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený oheň a všechny jeho možné zdroje – důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný. • Změna technických parametrů nebo jaká- koli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým pro- udem. Upozornění Jakoukoliv elektrickou sou- část (napájecí kabel, zástrčku, kompre- sor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifiko- vaný pracovník servisu. 1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlače- ná nebo poškozená zadní stranou spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár. 3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, ne- zasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebez- pečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 6. Spotřebič se bez krytu žárovky vnitřní- ho osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí provozovat. • Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní. • Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny. • Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření. • V tomto spotřebiči se používají speciální žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností. Denní používání • Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče. • Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny anebo kapaliny, protože by mohly vybu- chnout. • Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržo- vat. Řiďte se příslušnými pokyny. Čištění a údržba • Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. • Nečistěte spotřebič kovovými předměty. • Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanese- ný, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky. Instalace Důležité U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích. • Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, ne- zapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič koupili. V tomto případě si uscho- vejte obal. • Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. • Okolo spotřebiče musí být dostatečná cir- kulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte po- kyny k instalaci. • Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho hor- ké části nepřístupné (kompresor, konden- zátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. • Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti ra- diátorů nebo sporáků. 12 www.zanussi.com
 • 13. • Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná. • Připojujte pouze ke zdroji pitné vody (po- kud je k dispozici vodovodní přípojka). Servis • Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro za- pojení tohoto spotřebiče, smí provádět po- uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. • Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí použít výhradně originální náhradní dí- ly. Ochrana životního prostředí Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiá- lech. Spotřebič nelikvidujte společně s domá- cím odpadem a smetím. Izolační pěna obsa- huje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvi- dovat podle příslušných předpisů, které zís- káte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti vý- měníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recy- klovatelné. Provoz Zapnutí Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky. Otočte regulátorem teploty doprava na střední nastavení. Vypnutí Chcete-li spotřebič vypnout, otočte reguláto- rem teploty do polohy "O". Regulace teploty Teplota se reguluje automaticky. Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto: • otočte regulátorem teploty směrem na nižší nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teplo- ty. • otočte regulátorem teploty směrem na vy- šší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší te- ploty. Nejvhodnější je obvykle střední nastave- ní. Při hledání přesného nastavení mějte na pa- měti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na: • teplotě místnosti • četnosti otevření dveří • množství vložených potravin • umístění spotřebiče. Důležité Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič je přitom nastavený na nejnižší teplotu, může běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak tvoří námraza. V tomto případě je nutné nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie. Při prvním použití Čistění vnitřku spotřebiče Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vla- žnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach no- vého výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha. Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit po- vrch spotřebiče. 13www.zanussi.com
 • 14. Denní používání Přemístitelné police Na stěnách chlad- ničky jsou kolejničky, do kterých se podle přání zasunují poli- ce. Umístìní dveøních polièek Tento model je vy- baven variabilním skladovacím boxem, který je umístěn pod dveřní přihrádkou a lze jej vysunout na stranu. Horní a dolní dveøní polièky lze jednodu- še odstranit a dù- kladnì vyèistit, a pak je zase vrátit na místo. Důležité Tento spotřebič se prodává ve Francii. V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním označením (viz obrázek) umístěným v dolním oddílu chladničky, které udává nejchladnější zónu chladničky. Užitečné rady a tipy Normální provozní zvuky • Když je chladicí kapalina čerpána chladi- cím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu. • Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být doprovázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompre- soru. Nejde o závadu. • Tepelné roztažení může způsobit náhlé za- praskání. Jde o přirozený a neškodný fyzi- kální jev. Nejde o závadu. • Když se kompresor spustí nebo vypne, mů- žete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teploty. Nejde o závadu. Tipy pro úsporu energie • Neotvírejte často dveře, ani je nenechávej- te otevřené déle, než je nezbytně nutné. • Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří ná- mraza nebo led. V tomto případě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastave- ní, aby se spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie. Tipy pro chlazení čerstvých potravin K dosažení nejlepšího výkonu: • do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují; 14 www.zanussi.com
 • 15. • potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, ze- jména mají-li silnou vůni; • potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch. Tipy pro chlazení Užitečné rady: Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylé- nového sáčku a položte na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Z hlediska bezpečné konzumace takto skla- dujte maso pouze jeden nebo dva dny. Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete za- krýt a položit na jakoukoli polici. Ovoce a zelenina: musí být důkladně očiště- né, vložte je do speciální zásuvky (nebo zá- suvek), které jsou součástí vybavení. Máslo a sýr: musí být ve speciální vzducho- těsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fó- lie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup. Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dveřích. Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené. Čištění a údržba Pozor Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pra- covník. Pravidelné čištění Spotřebič je nutné pravidelně čistit: • vnitřní prostor omývejte roztokem teplé vo- dy a jedlé sody (5 ml na 0,5 litru vody) • pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a ot- írejte je, aby bylo čisté, bez usazených ne- čistot • důkladně vše opláchněte a osušte. Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach. Jednou ročně vyndejte větrací mřížku ve spodní části spotřebiče a vzduchové kanálky vyčistěte vysavačem. Tím se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie. Pozor Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycí- ho prostředku na nádobí. Po čištění znovu připojte spotřebič k elektric- ké síti. Odmrazování chladnièky Bìhem normálního používání se námraza au- tomaticky odstraòuje z výparníku chladicího oddílu pøi každém zastavení motoru kompre- soru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální nádoby na zadní stranì spotøebièe nad motorem kompresoru, kde se odpaøuje. 15www.zanussi.com
 • 16. Odtokový otvor (F) pro rozmrazenou vo- du, který se nachází pod zásuvkami na salát, se musí pravi- delně čistit, aby vo- da nemohla přetéct a kapat na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí ná- stroj (P), který najde- te již zasunutý do odtokového otvoru. P F Čištění vzduchových kanálků 1. Odstraňte krytku (1), a poté větra- cí mřížku (2); 2. Vyčistěte větrací mřížku a filtr. (Viz "Čištění vě- tracího filtru". ) 3. Opatrně vytáh- něte deflektor vzduchu (3) a zkontrolujte, zda se zde nenachá- zí žádná voda z rozmrazování. 4. Vyčistěte spodní část spotřebiče vysavačem. 3 2 1 Èištìní ventilaèního filtru Spotøebiè má na ventilaèní møížce filtr pø- ívodu vzduchu (1) a kanálek odvodu vzduchu (2). Filtr lze pro umytí vy- jmout. 1. Prsty uchopte příchytky (a) a (b). 2. Zatlačte filtr do- lů. 3. Vytáhněte filtr ven. Pro opětovné nasa- zení filtru proveďte postup obráceně. 2 1 a b Vyřazení spotřebiče z provozu Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření: 1. odpojte spotřebič od sítě 2. vyjměte všechny potraviny 3. odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství 4. nechte dveře pootevřené, abyste zabrá- nili vzniku nepříjemných pachů. Důležité Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu. Co dělat, když... Upozornění Před zahájením hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Důležité Během normálního používání vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, chladicí okruh). 16 www.zanussi.com
 • 17. Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Osvě- tlení nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Zástrčka není zasunutá správně do zásuvky. Zástrčku zasuňte správně do zá- suvky. Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elek- trikáře. Osvětlení nefunguje. Osvětlení je v pohotovostním reži- mu. Zavřete a otevřete dveře. Vadná žárovka. Viz "Výměna žárovky". Kompresor funguje nepřetržitě. Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu. Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří". Otvírali jste příliš často dveře. Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné. Teplota potravin je příliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak je vložte do spotřebiče. Teplota v místnosti je příliš vyso- ká. Snižte teplotu místnosti. Po vnitřní zadní stěně chladničky stéká voda. Během automatického odmrazo- vání se na zadní stěně rozmrazu- je námraza. Nejde o závadu. V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor. Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokového otvoru. Přemístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny. Na podlahu teče voda. V deflektoru vzduchu je příliš mnoho vody. Vyčistěte deflektor vzduchu. Teplota ve spotřebiči je příliš nízká. Není správně nastavená teplota. Nastavte vyšší teplotu. Teplota ve spotřebiči je příliš vysoká. Není správně nastavená teplota. Nastavte nižší teplotu. Dveře nejsou správně zavřené. Viz "Zavření dveří". Teplota potravin je příliš vysoká. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak je vložte do spotřebiče. Vložili jste příliš velké množství potravin najednou. Dávejte do spotřebiče raději méně potravin. Ve spotřebiči neobíhá chladný vzduch. Vždy zkontrolujte, zda ve spotřebiči může dobře obíhat chladný vzduch. Výměna žárovky Pozor vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 17www.zanussi.com
 • 18. Uvolněte šroub z krytu žárovky. Odstraňte kryt žá- rovky (viz obrázek). Použitou žárovku vy- měňte za novou o stejném výkonu a určenou pouze pro použití v domácích spotřebičích (maxi- mální výkon je uve- den na krytu žárov- ky). Nasaďte kryt žárov- ky. Utáhněte šroub krytu žárovky. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Otevřete dveře spotřebiče. Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí. Zavření dveří 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. 3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na autorizované se- rvisní středisko. Technické údaje Rozměry Výška 815 mm Šířka 560 mm Hloubka 550 mm Napětí 230-240 V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku. Instalace Pozor Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spotřebiče. Umístění Tento spotřebič můžete umístit v suché, dobře větrané místnosti (garáži nebo ve skle- pě), chcete-li ale dosahovat optimálního vý- konu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí 18 www.zanussi.com
 • 19. odpovídá klimatické třídě uvedené na typo- vém štítku spotřebiče: Klimatic- ká třída Okolní teplota SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C Připojení k elektrické síti Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí sí- ti. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s od- borníkem a připojte spotřebič k samostatné- mu uzemnění v souladu s platnými předpisy . Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS. Poznámky k životnímu prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 19www.zanussi.com
 • 20. Contents Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28 Subject to change without notice. Safety instructions In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, in- cluding its hints and warnings. To avoid unnec- essary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on ap- pliance use and safety. For the safety of life and property keep the pre- cautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission. Children and vulnerable people safety • This appliance is not intended for use by per- sons (including children) with reduced physi- cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction con- cerning use of the appliance by a person re- sponsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. • Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation. • If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing chil- dren to suffer electric shock or to close themselves into it. • If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable be- fore you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child. General safety Warning! Keep ventilation openings, in the appliance en- closure or in the built-in structure, clear of ob- struction. • The appliance is intended for keeping food- stuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as: – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; – farm houses and by clients in hotels, mo- tels and other residential type environ- ments; – bed and breakfast type environments; – catering and similar non-retail applications. • Do not use a mechanical device or any artifi- cial means to speed up the thawing process. • Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer. • Do not damage the refrigerant circuit. • The refrigerant isobutane (R600a) is con- tained within the refrigerant circuit of the ap- pliance, a natural gas with a high level of en- vironmental compatibility, which is neverthe- less flammable. During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the com- 20 www.zanussi.com
 • 21. ponents of the refrigerant circuit become damaged. If the refrigerant circuit should become dam- aged: – avoid open flames and sources of ignition – thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. Warning! Any electrical component (pow- er cord, plug, compressor) must be re- placed by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard. 1. Power cord must not be lengthened. 2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire. 3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance. 4. Do not pull the mains cable. 5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. 6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting. • This appliance is heavy. Care should be tak- en when moving it. • Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. • Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. • Bulb lamps (if foreseen) used in this appli- ance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination. Daily use • Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance. • Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode. • Appliance's manufacturers storage recom- mendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions. Care and cleaning • Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. • Do not clean the appliance with metal ob- jects. • Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will col- lect in the bottom of the appliance. Installation Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs. • Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing. • It is advisable to wait at least four hours be- fore connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor. • Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheat- ing. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation. • Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condens- er) to prevent possible burn. • The appliance must not be located close to radiators or cookers. • Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance. • Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen). 21www.zanussi.com
 • 22. Service • Any electrical work required to do the servic- ing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. • This product must be serviced by an author- ized Service Centre, and only genuine spare parts must be used. Environment Protection This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in ei- ther its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insula- tion foam contains flammable gases: the appli- ance shall be disposed according to the appli- cable regulations to obtain from your local au- thorities. Avoid damaging the cooling unit, es- pecially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable. Operation Switching on Insert the plug into the wall socket. Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting. Switching off To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position. Temperature regulation The temperature is automatically regulated. To operate the appliance, proceed as follows: • turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness. • turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness. A medium setting is generally the most suitable. However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on: • room temperature • how often the door is opened • the quantity of food stored • the location of the appliance. Important! If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption. First use Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly. Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. 22 www.zanussi.com
 • 23. Daily use Movable shelves The walls of the re- frigerator are equip- ped with a series of runners so that the shelves can be posi- tioned as desired. Positioning the door shelves The model is equip- ped with a variable storage box which is fitted under a door shelf compartment and can slide side- ways. For more thorough cleaning, the top and bottom door shelves can be easily re- moved and refitted in position Important! this appliance is sold in France. In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it. Helpful hints and tips Normal Operating Sounds • You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing. This is correct. • When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct. • The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct. • When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct. Hints for energy saving • Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. • If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temper- ature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warm- er settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption. Hints for fresh food refrigeration To obtain the best performance: • do not store warm food or evaporating liq- uids in the refrigerator 23www.zanussi.com
 • 24. • do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour • position food so that air can circulate freely around it Hints for refrigeration Useful hints: Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer. For safety, store in this way only one or two days at the most. Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf. Fruit and vegetables: these should be thor- oughly cleaned and placed in the special draw- er(s) provided. Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in alumi- nium foil or polythene bags to exclude as much air as possible. Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door. Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator. Care and cleaning Caution! Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation. This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharg- ing must therefore only be carried out by au- thorized technicians. Periodic cleaning The equipment has to be cleaned regularly: • clean the inside and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5 ml to 0,5 li- ter of water) • regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris • rinse and dry thoroughly. Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour. Once a year remove the ventilation grill at the base of the appliance and clean the air chan- nels with a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption. Caution! Take care of not to damage the cooling system. Many proprietary kitchen surface cleaners con- tain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added. After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply. Defrosting of the refrigerator Frost is automatically eliminated from the evap- orator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during nor- mal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates. It is important to peri- odically clean the de- frost water drain hole (F) situated under the salad drawers to pre- vent the water over- flowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided (P), which you will find al- ready inserted into the drain hole. P F 24 www.zanussi.com
 • 25. Cleaning the air channels 1. Remove the plinth (1), then the ventilation grille (2); 2. Clean the ventila- tion grille and the filter. ( Refer to " Cleaning the ventilation filter ". ) 3. Carefully pull the air deflector out (3), checking that there is no water left from the de- frosting. 4. Clean the lower part of the appli- ance with a vac- uum cleaner. 3 2 1 Cleaning the ventilation filter The appliance is equipped with an air inlet filter (1) and an air outlet duct (2) on the ventilation grid. The filter can be re- moved for washing. 1. Pinch flaps (a) and (b) with fin- gers. 2. Pull the filter down. 3. Pull the filter out. To replace the filter reverse the process. 2 1 a b Periods of non-operation When the appliance is not in use for long peri- ods, take the following precautions: 1. disconnect the appliance from electricity supply 2. remove all food 3. defrost and clean the appliance and all ac- cessories 4. leave the door/doors open to prevent un- pleasant smells. Important! If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure. What to do if… Warning! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution The appliance does not operate. The lamp does not operate. The appliance is switched off. Switch on the appliance. The mains plug is not connected to the mains socket correctly. Connect the mains plug to the mains socket correctly. The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket. Connect a different electrical appli- ance to the mains socket. Contact a qualified electrician. The lamp does not work. The lamp is in stand-by. Close and open the door. 25www.zanussi.com
 • 26. Problem Possible cause Solution The lamp is defective. Refer to "Replacing the lamp". The compressor operates continually. The temperature is not set correct- ly. Set a higher temperature. The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door". The door has been opened too fre- quently. Do not keep the door open longer than necessary. The product temperature is too high. Let the product temperature de- crease to room temperature before storage. The room temperature is too high. Decrease the room temperature. Water flows on the rear plate of the refrigerator. During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate. This is correct. Water flows into the refrig- erator. The water outlet is clogged. Clean the water outlet. Products prevent that water flows into the water collector. Make sure that products do not touch the rear plate. Water flows on the ground. There is too much water in the air deflector. Clean the air deflector. The temperature in the ap- pliance is too low. The temperature regulator is not set correctly. Set a higher temperature. The temperature in the ap- pliance is too high. The temperature regulator is not set correctly. Set a lower temperature. The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door". The product temperature is too high. Let the product temperature de- crease to room temperature before storage. Many products are stored at the same time. Store less products at the same time. There is no cold air circulation in the appliance. Make sure that there is cold air circu- lation in the appliance. Replacing the lamp Caution! Disconnect the plug from the mains socket. 26 www.zanussi.com
 • 27. Remove the screw from the lamp cover. Remove the lamp cover (refer to the il- lustration). Replace the used lamp with a new lamp of the same power and specifically de- signed for household appliances (the maxi- mum power is shown on the lamp cover). Install the lamp cover. Tighten the screw to the lamp cover. Connect the plug to the mains socket. Open the door. Make sure that the light comes on. Closing the door 1. Clean the door gaskets. 2. If necessary, adjust the door. Refer to "In- stallation". 3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center. Technical data Dimension Height 815 mm Width 560 mm Depth 550 mm Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rat- ing plate on the internal left side of the appli- ance and in the energy label. Installation Caution! Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance. Positioning This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar) also, but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient temperature corre- sponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance: 27www.zanussi.com
 • 28. Climate class Ambient temperature SN +10°C to + 32°C N +16°C to + 32°C ST +16°C to + 38°C T +16°C to + 43°C Electrical connection Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate corre- spond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Direc- tives. Environmental concerns The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 28 www.zanussi.com
 • 29. Sisukord Ohutusjuhised _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Käitus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Esimene kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33 Mida teha, kui... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34 Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36 Keskkonnainfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 Jäetakse õigus teha muutusi. Ohutusjuhised Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend, sh näpu- näited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate masina ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis tagada, et kõik seadet kasutavad ini- mesed tunneksid põhjalikult selle käitamist ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümise korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle kasutamisest ja ohutusest põhjalikult infor- meeritud. Elu ja materiaalse vara turvalisuse huvides tuleb kinni pidada selles kasutusjuhendis too- dud ettevaatusabinõudest, sest mittejärgimi- sest tingitud kahjustuste eest tootja ei vastu- ta. Laste ja riskirühma kuuluvate inimeste turvalisus • See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kelle füüsilised, sen- soorsed või vaimsed võimed või kogemuse ja teadmiste puudus seda ei võimalda, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid juhendab seadme kasutamisel isik, kes nende turvalisuse eest vastutab. Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks. • Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht. • Seadme utiliseerimisel tõmmake pistik pe- sast välja, lõigake toitekaabel läbi (võimali- kult seadme lähedalt) ja võtke ära uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega sulgeks end kappi. • Juhul kui käesolev magnetiseeritud ukseti- henditega versioon vahetab välja vanema vedrulukustussüsteemiga seadme, siis en- ne vana seadme äraviskamist veenduge, et lukustusmehhanismi poleks võimalik enam kasutada. Vastasel juhul võib seade muutuda lapse jaoks surmalõksuks. Üldine ohutus Hoiatus Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldi- seisva kui ka sisseehitatud seadme puhul. • Seade on mõeldud toiduainete ja/või jooki- de selles juhises kirjeldatud viisil koduseks säilitamiseks. – personalile mõeldud köökides kauplus- tes, kontorites ja mujal; – puhkemajades, hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades; – hommikusöögiga ööbimiskohtades; – toitlustust ja sarnast teenust pakkuvates ettevõtetes. • Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahendeid. • Ärge kasutage külmikus muid elektrisead- meid (näiteks jäätisevalmistajaid), kui tootja ei ole vastavat sobivust otseselt kinnitanud. • Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist. • Külmiku jahutussüsteemis olev jahutusaine isobutaan (R600a) on üsna keskkonnaohu- tu, kuid siiski tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tu- leb vältida jahutusaine süsteemi kompo- nentide kahjustamist. 29www.zanussi.com
 • 30. Kui jahutusaine süsteem peaks viga saa- ma: – vältige tuleallikate lähedust, – õhutage põhjalikult ruumi, milles seade paikneb. • Seadme parameetrite muutmine või selle mis tahes viisil modifitseerimine on ohtlik. Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühiühenduse, tulekahju ja/või elektrilöögi. Hoiatus Elektriliste komponentide (toite- juhe, pistik, kompressor) asendustööd tuleb ohu vältimiseks tellida kvalifitseeritud tehnikult või teenusepakkujalt. 1. Toitejuhtme pikendamine on keelatud. 2. Veenduge, et toitepistik ei ole seadme tagakülje poolt muljutud ega kahjusta- tud. Muljutud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tu- lekahju. 3. Tagage juurdepääs seadme toitepisti- kule. 4. Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõm- bamise teel. 5. Kui toitepesa logiseb, siis ärge toitepis- tikut sisestage. Elektrilöögi- või tuleoht! 6. Seadet ei tohi kasutada ilma siseval- gusti katteta (kui see on ette nähtud). • See seade on raske. Seda liigutades olge ettevaatlik. • Ärge eemaldage ega puudutage sügavkül- mas olevaid esemeid, kui teie käed on niis- ked/märjad, kuna see võib põhjustada na- hamarrastusi või külmahaavandeid. • Vältige seadme pikemaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega. • Selles seadmes kasutatavad lambid (kui need on ette nähtud) on mõeldud kasuta- miseks üksnes kodumasinates. Need ei so- bi ruumide valgustamiseks. Igapäevane kasutamine • Ärge asetage seadme plastpindadele kuu- mi nõusid. • Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase ega vedelikke, sest need võivad plahvatada. • Seadme tootja antud säilitussoovitusi tu- leks täpselt järgida. Tutvuge vastavate ju- histega. Hooldus ja puhastamine • Enne hooldust lülitage seade välja ja ee- maldage toitepistik seinakontaktist. • Ärge kasutage seadme puhastamiseks me- tallesemeid. • Kontrollige regulaarselt külmutuskapi sula- misvee äravoolu. Vajadusel puhastage ära- vooluava. Kui see on ummistunud, kogu- neb vesi seadme põhja. Paigaldamine Tähtis Elektriühenduse puhul jälgige hoolikalt vastavas alalõigus toodud juhiseid. • Pakkige seade lahti ja kontrollige kahjus- tuste osas. Ärge ühendage seadet, kui see on viga saanud. Teatage võimalikest kah- justustest koheselt toote müüjale. Sel juhul jätke pakend alles. • On soovitatav enne seadme taasühenda- mist oodata vähemalt kolm tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata. • Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. Et tagada küllaldane ventilatsioon, järgige paigaldamisjuhiseid. • Kus võimalik, peaks seadme tagakülg ole- ma vastu seina, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist ja võimalikke põletusi. • Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal. • Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs. • Ühendage ainult joogiveevarustusega (kui veeühendus on ette nähtud). Teenindus • Kõik masina hoolduseks vajalikud elektri- tööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. • Käesolev toode tuleb teenindusse viia voli- tatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. 30 www.zanussi.com
 • 31. Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmu- tussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Seadet ei tohi likvideerida koos muu olmeprü- giga. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisütti- vaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutus- seadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. Selles seadmes kasutatud mater- jalid, millel on sümbol , on korduvkasutata- vad. Käitus Sisselülitamine Ühendage pistik pistikupessa. Keerake temperatuuri regulaatorit päripäeva keskmisele seadele. Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks keerake tempera- tuuri regulaator "O" asendisse. Temperatuuri reguleerimine Temperatuuri reguleeritakse automaatselt. Seadme kasutamiseks toimige järgmisel vii- sil: • keerake temperatuuri regulaatorit madala- mate seadete suunas, et saavutada mini- maalne külmus. • keerake temperatuuri regulaatorit kõrgema- te seadete suunas, et saavutada maksi- maalne külmus. Reeglina on keskmine asend sobivaim. Kuid täpset seadet valides tuleks meeles pi- dada, et seadmes valitsev temperatuur sõl- tub: • toa temperatuurist • kui sageli ust avatakse • kui palju toitu seal säilitatakse • seadme asukohast. Tähtis Kui ümbritsev temperatuur on kõrge või kui kõige madalamale temperatuurile reguleeritud seade on täis, võib see pidevalt töötada, mis põhjustab härmatise tekkimist tagaseinale. Sel juhul tuleb valida kõrgem temperatuur, et oleks võimalik automaatsulatus ja seega madalam energiakulu. Esimene kasutamine Sisemuse puhastamine Enne seadme esmakordset kasutamist, pes- ke seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uu- tele toodetele omast lõhna ja kuivatage sea- de hoolikalt. Tähtis Ärge kasutage pesuvahendeid ja ab- rasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad si- sepindu. 31www.zanussi.com
 • 32. Igapäevane kasutamine Liigutatavad riiulid Külmutuskapi seintel on mitu liugurit, mis võimaldab riiuleid paigaldada nii, nagu teile meeldib. Ukse riiulite paigutamine Mudeli juurde kuulub ka ukseriiuli all asuv nihutatav säilitus- karp, mida saab lü- kata nii vasakule kui ka paremale. Põhjalikumaks pu- hastuseks saab üle- mise ja alumise uk- seriiuli hõlpsalt ee- maldada ja hiljem jälle tagasi panna Tähtis seda seadet müüakse Prantsusmaal. Vastavalt selles riigis kehtivatele määrustele peab see olema varustatud spetsiaalses seadisega (vt joonist), mis asub külmiku alumises vahes ja osutab selle kõige külmemale tsoonile. Vihjeid ja näpunäiteid Normaalse tööga kaasnevad helid • Kui külmutusagensit pumbatakse läbi spi- raalide ja torude, võib kuulda nõrka kurise- vat ja mulisevat heli. See on normaalne. • Kui kompressor töötab, toimub jahutusa- gensi pumpamine ja kuullete komressorist vihisevat pulseerivat heli. See on normaal- ne. • Termiline laienemine võib põhjustada äki- list pragisevat heli. See on loomulik ohutu füüsikaline nähtus. See on normaalne. • Kui kompressor lülitub sisse või välja, kuu- lete termostaadi nõrka klõpsatust. See on normaalne. Näpunäiteid energia säästmiseks • Ärge avage ust sageli ega jätke seda lahti kauemaks kui vältimatult vajalik. • Kui ümbritsev temperatuur on kõrge, tem- peratuuri regulaatori seade kõrgem ja sea- de on täis laetud, võib kompressor pidevalt töötada, mis põhjustab härmatise või jää tekkimist aurustil. Sel juhul tuleb tempera- tuuri regulaator keerata madalamale sea- dele, et võimaldada automaatset sulatust ja säästa nii energiakulu. Märkusi värske toidu säilitamiseks külmikus Parima tulemuse saamiseks: • ärge säilitage sooja toitu ega auravaid ve- delikke külmikus; 32 www.zanussi.com
 • 33. • katke toit kinni või pakkige sisse, eriti kui sellel on tugev lõhn; • asetage toit nii, et õhk võiks selle ümber vabalt ringelda. Näpunäiteid külmiku kasutamiseks Kasulikke näpunäiteid: Liha (iga tüüpi): mähkige polüteenkottidesse ja asetage klaasist riiulile köögiviljasahtli ko- hal. Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult üks või kaks päeva. Keedetud toiduained, külmad road jne: tuleks knni katta ja võib asetada mistahes riiulile. Puu- ja köögivili: need tuleb korralikult puhas- tada ja asetada kaasasoleva(te)sse spet- siaalse(te)sse sahtli(te)sse. Või ja juust: need tuleb panna spetsiaalsetes- se õhukindlalt sulguvatesse karpidesse või mähkida fooliumi või polüteenkottidesse, et suruda välja võimalikult palju õhku. Piimapudelid: neil peab olema kork ning neid tuleks hoida uksel olevas pudeliraamis. Pakendamata banaane, kartuleid, sibulaid ja küüslauku ei tohi hoida külmikus. Puhastus ja hooldus Ettevaatust Enne mistahes hooldustegevust tõmmake seadme toitejuhe seinast. Käesoleva seadme jahutussüsteemis on süsivesinikku; seega peab hooldust ja täitmist korraldama ainult volitatud tehnik. Pastrimi periodik Pajisja duhet pastruar rregullisht: • puhastsage sisemusts ja tarvikuid sooja vee ja söögisoodaga (5 ml 0,5 l vee kohta) • kontrollige regulaarselt ukse tihendeid ja pühkige neid, et need oleksid puhtad • loputage ja kuivatage põhjalikult. Tähtis Ärge tõmmake, liigutage ega vigastage torusid ja/või kaableid seadmes. Ärge kunagi kasutage pesuaineid, abrasiivset pulbrit, tugevasti lõhnastatud puhastusvahendeid ega vaha sisaldavaid poleerimisvahendeid seadme sisemuse puhastamiseks, sest see kahjustab pinda ja jätab kappi tugeva lõhna. Kord aastas tuleb eemaldada õhutusrest seadme põhjast ja puhastada õhuavasid tol- muimejaga. Ky veprim do të përmirësojë ren- dimentin e pajisjes dhe do të kursejë konsu- min e energjisë. Ettevaatust Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutussüsteemi. Mitmed köögipindade puhastusvahendid si- saldavad kemikaale, mis võivad kahjustada selles seadmes kasutatud plastmasse. See- tõttu soovitatakse puhastada seda seadet väljast ainult sooja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit. Pärast puhastamist ühendage seade uuesti vooluvõrku. Külmiku sulatamine Jääkirme eemaldatakse külmiku aurustilt au- tomaatselt normaalse töö käigus iga kord, kui mootori kompressor seiskub. Sulatamisel tek- kinud vesi voolab seadme taga mootori kom- pressori kohal olevasse spetsiaalsesse anu- masse, kust see aurustub. Salatisahtlite all asu- vat vee väljavoolua- va (F) tuleb kindlasti regulaarselt puhas- tada, et ära hoida vee kogunemist ja külmutuskapis ole- vatesse toiduaine- tesse imbumist. Ka- sutage spetsiaalset puhastajat (P), mis on väljavooluavasse juba asetatud. P F 33www.zanussi.com
 • 34. Õhukanalite puhastamine 1. Eemaldage sok- kel (1) ja seejä- rel õhutusrest (2). 2. Puhastage õhu- tusrest ja filter. ( Vt jaotist "Õhu- tusfiltri puhasta- mine". ) 3. Tõmmake õhu- deflektor (3) et- tevaatlikult välja, veendudes, et sinna pole jää- nud sulamisvett. 4. Puhastage seadme alumine osa tolmuimeja- ga. 3 2 1 Õhufiltri puhastamine Seade on varustatud õhutusvõrel oleva õhu sissevoolufiltriga (1) ja õhu väljalasketoruga (2). Pesemiseks saab fil- tri eemaldada. 1. Pigistage klappe (a) ja (b) sõrme- dega. 2. Tõmmake filter alla. 3. Tõmmake filter välja. Filtri tagasipanemi- seks korrake toimin- gut vastupidises jär- jekorras. 2 1 a b Töö vahepealne aeg Kui seade ei ole pikemat aega kasutusel, ra- kendage järgmisi abinõusid: 1. lahutage seade vooluvõrgust 2. võtke kogu toit välja 3. ja puhastage seadet ning kõiki tarvikuid 4. jätke uks(ed) lahti, et vältida ebameelda- va lõhna teket. Tähtis Kui kapp jäetakse sisse, tuleb paluda kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et sees olev toit voolukatkestuse korral ei rikneks. Mida teha, kui... Hoiatus Enne probleemide lahendamist ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Käesolevas kasutusjuhendis mitte leiduva tõrke kõrvaldamisega võib tegeleda ainult kvalifitseeritud elektrik või pädev isik. Tähtis Normaalkasutuse ajal võivad kosta mõningad helid (kompressor, külmutusagensi süsteem). Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade ei tööta. Lamp ei põ- le. Seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse. Toitepistik ei ole korralikult pistiku- pessa ühendatud. Ühendage toitepistik pistikupessa õigesti. Seade ei saa toidet. Pistikupesas ei ole voolu. Ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Lamp ei põle. Lamp on ooterežiimis. Sulgege ja avage uks. 34 www.zanussi.com
 • 35. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Lamp on defektne. Vt jaotist "Lambi vahetamine". Kompressor töötab pide- valt. Temperatuur ei ole õigesti seadis- tatud. Valige kõrgem temperatuur. Seadme uks ei ole korralikult su- letud. Vt jaotist "Ukse sulgemine". Ust on avatud liiga tihti. Ärge hoidke ust lahti kauem kui va- ja. Mõne toiduaine temperatuur on lii- ga kõrge. Enne külmutuskappi asetamist las- ke toidul jahtuda toatemperatuurini. Ruumi temperatuur on liiga kõrge. Alandage ruumi temperatuuri. Vesi voolab mööda külmu- tuskapi tagapaneeli. Automaatse sulamisprotsessi ajal sulab tagapaneelil olev härmatis. See on õige. Vesi voolab külmutuskap- pi. Vee väljavooluava on ummistu- nud. Puhastage vee väljavooluava. Toiduained takistavad vee voola- mist veekogumisnõusse. Veenduge, et toiduained ei ole vas- tu tagapaneeli. Vesi voolab maha. Õhudeflektoris on liiga palju vett. Puhastage õhudeflektorit. Temperatuur seadmes on liiga madal. Temperatuuriregulaator ei ole õi- gesti seadistatud. Valige kõrgem temperatuur. Temperatuur seadmes on liiga kõrge. Temperatuuriregulaator ei ole õi- gesti seadistatud. Valige madalam temperatuur. Seadme uks ei ole korralikult su- letud. Vt jaotist "Ukse sulgemine". Mõne toiduaine temperatuur on lii- ga kõrge. Enne külmutuskappi asetamist las- ke toidul jahtuda toatemperatuurini. Samaaegselt on külmutuskappi pandud liiga palju toiduaineid. Ärge pange kümutuskappi sa- maaegselt liiga palju toiduaineid. Seadmes ei ole külma õhu ring- lust. Veenduge, et seadmes on tagatud külma õhu ringlus. Lambi vahetamine Ettevaatust Tõmmake pistik pistikupesast välja. 35www.zanussi.com
 • 36. Eemaldage kruvi lambi katte küljest. Eemaldage lambika- te (vt joonist). Asendage lamp uue, sama võimsa ja spetsiaalselt kodu- masinate jaoks ette nähtud lambiga (maksimaalne võim- sus on märgitud lambi kattele). Paigaldage lambi kate. Keerake lambi kate kruviga kinni. Ühendage toitepistik pistikupessa. Avage uks. Kontrolli- ge, kas lamp läheb põlema. Ukse sulgemine 1. Puhastage ukse tihendid. 2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist "Pai- galdamine". 3. Vajadusel asendage katkised uksetihen- did uutega. Pöörduge teeninduskeskus- se. Tehnilised andmed Mõõtmed Kõrgus 815 mm Laius 560 mm Sügavus 550 mm Elektripinge 230-240 V Sagedus 50 Hz Tehniline informatsioon asub seadme and- meplaadil, mis on seadme sees vasakut kätte ja energiaetiketil. Paigaldamine Ettevaatust Lugege "Ohutusjuhendeid" hoolikalt enne seadme paigaldamist, et tagada turvalisus ja seadme õige töö. Paigutamine Käesoleva seadme võib paigaldada ka kuiva, hästiventileeritavasse siseruumi (nt garaaži või keldrisse), kuid parimate säilitamistule- muste saamiseks paigaldage seade ruumi, mille ümbritseva õhu temperatuur vastab seadme andmeplaadil toodud kliimaklassile: 36 www.zanussi.com
 • 37. Kliimak- lass Ümbritseva õhu temperatuur SN +10°C kuni +32°C N +16°C kuni +32°C ST +16°C kuni +38°C T +16°C kuni +43°C Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kont- rollige, et seadme andmeplaadil märgitud pin- ge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. See seade peab olema maandatud. Toite- juhtmel on olemas ka vastav kontakt. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialas- tele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvali- fitseeritud elektrikuga. Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitu- sele võetud. See seade on vastavuses EMÜ direktiivide- ga. Keskkonnainfo Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite. 37www.zanussi.com
 • 38. Мазмұны Қауіпсіздік нұсқаулары _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38 Жұмыс жүйесі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 Бірінші қолдану _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 Əркүндік қолдану _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер _ _ 42 Күту менен тазалау _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 Не істерсіңіз, егер... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 Техникалық сиппатама _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47 Орнату _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47 Қоршаған орта мəселелері _ _ _ _ _ _ _ 47 Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие. Қауіпсіздік нұсқаулары Құрылғыны орнатып, ең алғаш пайдаланбас бұрын, өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс қолдану мақсатында, пайдаланушыға арналған бұл нұсқаулықты, оның ішінде кеңестері мен ескертулеріне назар салып оқып шығыңыз. Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы, қажетсіз ақаулықтар мен тұрмыстық апаттардың алдын алу үшін,оны пайдалану тəсілдерімен жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ететін функцияларымен жете таныс болуы керек. Осы қолдану туралы нұсқаулықты сақтап қойыңыз жəне тоңазытқышты басқа адамдарға бергеніңізде немесе сатқаныңызда, оны пайдаланатын əрбір адамның бұйымның қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оған қатысты пайдалану жəне қауіпсіздік шараларынан хабардар болуы үшін нұсқаулықты да қоса беруді ұмытпаңыз. Адам өмірі мен құрылғының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы ескертулерді орындаңыз, себебі қадағалаудың жеткіліксіздігінен туған ақаулық үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді. Балалар мен əлсіз адамдардың қауіпсіздігі • Бұл құрылғыны физиологиялық, сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейіне байланысты не пеш жұмысына қатысты тəжрибиесі мен білімінің аздығына байланысты пайдалана алмайтын адамдар (балаларды қоса алғанда), пешті пайдалану туралы ерекше нұсқауларды алмайынша не олардың қауіпсіздігіне ие адамның қадағалауынсыз пайдаланбауға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамас үшін оларды қадағалап отыру қажет. • Машинаның орауыштары мен қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тұншығып кету қаупі бар. • Егер құрылғыны тастасаңыз, оның ашасын розеткадан суырыңыз да, қорек сымын қиып(құрылғыға барынша тақата)балалар ішіне кіріп қамалып не электр тогының қатерлі əсеріне ұшырамас үшін есігін ағытып алып тастаңыз. • Егер есігі магнитті тығыздағышпен жабдықталған бұл құрылғыны, есігінде не қақпағында серіппелі құлыбы бар ескі құрылғының орнына қоймақ болсаңыз, ескі құрылғыны ең алдымен оның серіппелі құлыбын жарамсыз етіп барып тастаңыз. Бұл құрылғыны бала ішіне қамалып қалатын қауіп көзіне айналудан сақтайды. Жалпы қауіпсіздік туралы мағлұматтар Назарыңызда болсын! Құрылғының корпусындағы немесе кіріктірілген элементіндегі желдеткіш саңылауларды бітемей, ашық ұстаңыз. • Бұл құрылғы тағамдар мен/немесе сусындарды үйде жəне сол сияқты басқа жерлерде сақтауға арналған, мысалы: – дүкендердің, кеңселердің жəне басқа жұмыс орындарының қызметкерлерге арналған ас бөлмелерінде; 38 www.zanussi.com
 • 39. – фермадағы үйлерде жəне қонақ үйлерде, мотельдер мен басқа да тұрғынды жерлерде; – төсек жəне таңғы аспен қамтамасыз ететін жерлерде; – қоғамдық тағам жəне сол сияқты бөлшек сауда жасамайтын орындарда. • Жібіту үдерісін жылдамдату мақсатында ешқандай механикалық немесе кез келген басқа жасанды құралды пайдаланушы болмаңыз. • Өндіруші рұқсат бермеген болса, тоңазытқыш құрылғылардың ішіне басқа электр құрылғыларды (балмұздақ жасайтын құрылғы сияқты) салып қолданушы болмаңыз. • Салқындатқыш зат ағатын жүйеге зақым келтірмеңіз. • Құрылғының салқындатқыш зат ағатын жүйесінде изобутан (R600a) жəне қоршаған ортамен сыйысымдылығы жоғары, бірақ сонда да жанғыш зат болып табылатын, табиғи газ болады. Құрылғының тасымалдау жəне орнату кезінде салқындатқыш зат жүйесіне зақым келтірілмейтініне көз жеткізіңіз. Салқындатқыш зат жүйесі зақымдалса: – жалын от пен тұтату көздері болмауы тиіс – құрылғы орналасқан бөлмені жақсылап желдетіңіз • Осы өнімді немесе оның сипаттарын өзгерту қауіпті. Кабельге зақым келсе қысқа тұйықталу, өрт шығу жəне/немесе тоқ соғу қаупі төнеді. Назарыңызда болсын! Кез келген электрлік бөлшектерін (қуат сымы, аша, компрессор), қатерлі жағдай орын алмас үшін, куəлігі бар қызмет көрсетуші маманы немесе білікті техник маман ауыстыруға тиіс. 1. Қуат кабелін ұзартуға болмайды. 2. Қуат кабелі құрылғының артқы жағында мыжылып немесе зақымдалып қалмағанына көз жеткізіңіз. Мыжылған немесе зақымдалған қуат кабелі тым қызып кетіп, өрт шығуына əкелуі мүмкін. 3. Құрылғының айыры қол жетерлік жерде орналасқанына көз жеткізіңіз. 4. Айырды қуат кабелін ұстап тартпаңыз. 5. Розетка босап кеткен болса, айырды оған қоспаңыз. Тоқ соғу немесе өрт шығу қаупі бар. 6. Құрылғыны ішкі жарықтама шамының қақпағы (егер бар болса) жабылмаса іске қосуға болмайды. • Бұл құрылғы ауыр. Оны жылжытқан кезде абай болу керек. • Қолыңыз сулы болса, мұздатқыш бөліктен заттарды алмаңыз жəне оларға тимеңіз, себебі қолыңыздың терісі сыдырылып кетуі немесе қарылып қалуы мүмкін. • Құрылғыны ұзақ уақытқа тікелей күн сəулелерінің астына қоймаңыз. • Осы құрылғыда тек тұрмыстық құрылғыларда пайдалануға арналған арнайы шамдар (егер бар болса) ғана қолданылған. Олар үйді жарықтандыру үшін қолдануға жарамайды. Күнделікті қолдану • Құрылғының пластик бөліктеріне ыстық кəстрөл қоймаңыз. • Тұтанғыш газ бен сұйықтықтарды тоңазытқышта сақтамаңыз, себебі олар жарылып кетуі мүмкін. • Құрылғы өндірушісінің тағам сақтауға қатысты нұсқауларын мұқият орындау қажет. Тиісті нұсқауларды қараңыз. Күтім көрсету жəне тазалау • Құрылғыны тазалар алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз. • Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз. • Тоңазытқыштағы еріген су ағатын саңылауды мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз. Қажет болса, саңылауды 39www.zanussi.com
 • 40. тазалаңыз. Су ағатын саңылау бітелсе, еріген су құрылғының астына жиналады. Орнату Өте маңызды! Электр желісіне қосарда, арнайы бөлімдерде берілген нұсқауларды мұқият орындаңыз. • Құрылғы орамын ашып, оның еш жерінің бүлінбегенін тексеріп алыңыз. Құрылғының бір жері бүлініп қалса қоспаңыз. Қандай да бір бүлінушілік орын алғанда, құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Бұндай жағдайда қорабын сақтап қойыңыз. • Құрылғыны қоспас бұрын оның майы компрессорға ағып құйылу үшін кем дегенде екі сағат күтіңіз. • Құрылғы айналасында ауа жеткілікті түрде айналуға тиіс, ауа айналымы жеткіліксіз болса құрылғы қызып кетеді. Желдету жеткілікті болу үшін орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз. • Мүмкін болса, құрылғының жылы тұратын бөлшектерін (компрессор, конденсатор) ұстап қалып не оларға қол тигізіп алып күйіп қалмас үшін тоңазытқыштың арт жағын əрқашан қабырғаға қаратып қойыңыз. • Құрылғыны радиатор не пештердің қасына жақын орналастыруға болмайды. • Құрылғыны орнатқан соң оның ашасының қол оңай жететін жерде болуын қамтамасыз етіңіз. • Тек ауыз суы жүйесіне ғана қосыңыз (егер суға қосу қажет болса). Қызмет • Құрылғыны жөндеу үшін қажет электр жұмыстарын электр маманы не білікті адам жүзеге асыруға тиіс. • Бұл өнімге қызмет көрсетуді тек уəкілетті қызмет көрсету орындары жүзеге асыру керек жəне құрылғының нағыз өз бөлшектері ғана пайдаланылуға тиіс. Қоршаған ортаны қорғау Бұл құрылғының салқындатқыш сұйығының құрамында да, изоляция материалдарында да озон қабатына зиян келтіретін газдар жоқ. Бұл құрылғыны тұрмыстық қалдық пен қоқыстар тасталатын жерге тастауға болмайды. Оның изоляция қабаттамасында тұтанғыш газдар бар: құрылғыны жергілікті құзырлы мекемелерден алынатын жарамды ережелерге сай тастау қажет. Салқындатқыш құралға, əсіресе оның қызу алмастырғышқа жақын артқы бөлігіне зиян келтірмеңіз. Құрылғыда пайдаланылған белгішесімен белгіленген материалдар қайта өңдеуден өткізуге жарайды. Жұмыс жүйесі Қосу Ашаны розеткаға сұғыңыз. Температура түймешесін сағат бағытымен бұрай отырып орташа температураға қойыңыз. Өшіру Құрылғыны өшіру үшін температура түймешесін "O" қалпына қойыңыз. Температураны баптау Температура автоматты түрде қойылады. Құрылғыны іске қосу үшін төмендегі əрекетті орындаңыз: • суықтықты азайту үшін температура түймешесін суықтың төменгі деңгейіне қарай бұраңыз. • суықтықты жоғары деңгейге қою үшін температура түймешесін суықтың максимум деңгейіне қарай бұраңыз. Əдетте орташа суықтықты таңдаған дұрыс. Дегенмен, параметрді дəл тауып орнату үшін құрылғының ішіндегі температураның төмендегі жағдайларға: • бөлме температурасына • есіктің қаншалықты жиі ашылғандығына 40 www.zanussi.com
 • 41. • сақталатын тағамның мөлшеріне • құрылғы орнатылған жерге байланысты екендігін есте ұстау қажет. Өте маңызды! Егер бөлме температурасы жоғары болса не тағам тоңазытқыш ішіне толтыра салынса жəне құрылғы төменгі температурада тұрса, құрылғы үздіксіз жұмыс жасап оның қабырғасына қырау тұруы мүмкін. Бұндай жағдайда түймешені жоғары температураға қойып,құрылғы мұзын қуатты көп шығындамай, өздігінен еріп кетуіне мүмкіндік беру қажет. Бірінші қолдану Ішін тазалау Құрылғыны ең алғаш пайдаланбас бұрын, жаңа бұйымға тəн иісті арылту үшін оның іші мен ішкі керек-жарақтарын сəл нейтрал сабын салынған жылы сумен жуып, содан соң мұқият құрғатыңыз. Өте маңызды! Жуғыш зат не жеміргіш ұнтақтарды пайдаланбаңыз, бұл құрылғының сыртқы қабатына зиян келтіреді. Əркүндік қолдану Жылжымалы сөрелер Тоңазытқыштың қабырғасында сөрелерді қалауыңызша орналастыруға арналған бірнеше бағыттауыш бар. Есіктің сөрелерін орналастыру Құрылғының бұл үлгісі есік сөресінің астыңғы жағында тұратын, екі жағына қарай ысыруға болатын, зат сақтайтын реттелмелі жəшікпен жабдықталған. Құрылғыны мұқият тазалау үшін есіктің үстіңгі жəне астыңғы сөрелерін оңай алып, қайтадан орнына қоюға болады Өте маңызды! бұл құрылғы Францияда сатылады. Осы елде қолданылатын ережелерге сəйкес бұл құрылғы тоңазытқыштың ең суық зонасын көрсетіп тұру үшін оның астыңғы бөлігінде орналастырылған арнайы құралмен (суретті қараңыз) жабдықталуға тиіс. 41www.zanussi.com