SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
യേശുക്രിസ്തു മാക്രം
രക്ഷിക്കുന്നു
അവൾ ഒരു മരനെ ക്രസവിക്കും; െീ അവന്നു യേശു
എന്നു യരരിടണം; അവൻ രൻ്നെ ജെനെ അവരുനട
രാരങ്ങളിൽെിന്നു രക്ഷിക്കും. മൊേി 1:21
രൻ്നെ ഏരജാരൊേ രുക്രെിൽ വിശവസിക്കുന്ന
ഏവെും െശിച്ചുയരാരാനര െിരയജീവൻ
ക്രാരിയക്കണ്ടരിന്നു ദൈവം അവനെ െൽരുവാൻ
രക്കവണ്ണം യ ാരനെ സയെഹിച്ചു. യോഹന്നാൻ 3:16
യേശു അവയൊടു: ഞാൻ രയന്ന വഴിേും സരയവും
ജീവെും ആരുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാനര ആരും
രിരാവിൻ്നെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ 14:6
മനറാരുെെി ും രക്ഷേില്ല; ൊം രക്ഷിക്കനെയടണ്ടരിെ
ആരാശെിൻ രീഴിൽ മെുഷ്യരുനട ഇടേിൽ മനറാരു ൊമവും
െൽരനെട്ടിട്ടില്ല. ക്രവൃെിരൾ 4:12
രിരുനവഴുെുരളെുസരിച്ച ക്രിസ്തു െമ്മുനട
രാരങ്ങൾക്കുയവണ്ടി മരിച്ചനരങ്ങനെനേന്നു എെിക്കും
ഭിച്ചരു ഞാൻ ആൈയം െിങ്ങളുനട രക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ അടക്കം നെയ്യനെട്ടു എന്നും രിരുനവഴുെുരൾ
ക്രരാരം മൂന്നാം ൈിവസം ഉേിർനെഴുയന്നറു എന്നും:
1 നരാരിന്തയർ 15:3-4
അവൻ്നെ രൃരേുനട ഐശവരയെിനൊെവണ്ണം അവൻ്നെ
രക്തൊൽ െമുക്കു വീനണ്ടടുെും രാരയമാെെവും ഉണ്ടു;
എനെസയർ 1:7
ൊം രൂർണ്ണമാേി മെസ്സി ായക്കണ്ട ൊ സരയങ്ങളുണ്ട:
1. ദൈവം നിങ്ങളെ വെളെയധികം സ്നനഹിക്കുന്നു.
െിങ്ങൾ അവയൊനടാെം സവർഗെിൽ െിരയജീവൻ
ഉണ്ടാേിരിക്കണനമന്ന അവൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നു.
രൻ്നെ ഏരജാരൊേ രുക്രെിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഏവെും
െശിച്ചുയരാരാനര െിരയജീവൻ ക്രാരിയക്കണ്ടരിന്നു ദൈവം
അവനെ െൽരുവാൻ രക്കവണ്ണം യ ാരനെ സയെഹിച്ചു.
യോഹന്നാൻ 3:16
അവയൊനടാെം െിങ്ങൾക്ക സമൃദ്ധവും അർത്ഥരൂർണ്ണവുമാേ
ജീവിരം ഉണ്ടാേിരിക്കണനമന്ന അവൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നു.
രള്ളൻ വരുന്നര യമാഷ്ടിക്കാെും നരാല്ലാെും
െശിെിക്കാെുമാണ, ഞാൻ വന്നര അവർക്ക ജീവൻ ഭിക്കാെും
അര രൂടുരൽ സമൃദ്ധമാേി ഭിക്കാെുമാണ.
യോഹന്നാൻ 10:10
ഇനരാനക്കോനണങ്കി ും, അയെരം ആളുരൾക്ക
അർത്ഥരൂർണ്ണമാേ ഒരു ജീവിരം അെുഭവനെടുന്നില്ല,
അവർക്ക െിരയജീവൻ ഉയണ്ടാ എന്ന ഉെെില്ല, രാരണം...
2. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയാൽ രാരിയാണ്. അതുളകാണ്ടാണ്
അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നവർളരട്ടത്.
എല്ലാവരും രാരം നെയ്തു.
എല്ലാവരും രാരം നെയ്തു ദൈവയരജസ്സില്ലാെവരാേിെീർന്നു;
യൊമർ 3:23
എനന്തന്നാൽ, രണയൊടുള്ള സയെഹമാണ എല്ലാ
രിന്മരളുനടേും മൂ രാരണം... 1 രിയമാെി 6:10
രാരെിൻ്നെ ശമ്പളം മരണമാണ.
എനന്തന്നാൽ രാരെിൻ്നെ ശമ്പളം മരണമാണ... യൊമർ 6:23
രണ്ട രരെി ുള്ള മരണങ്ങൾ ദൈൈിൾ വയക്തമാക്കുന്നു:
• ശാരീരിര മരണം
ഒരു ക്രാവശയം മരിക്കാൻ മെുഷ്യർക്ക
െിേമിക്കനെട്ടിരിക്കുന്നരുയരാന , എന്നാൽ അരിെുയശഷ്ം
െയാേവിധി: എക്ൈാേർ 9:27
• ആത്മീേ മരണം അനല്ലങ്കിൽ െരരെിൽ ദൈവെിൽ
െിന്നുള്ള ശാശവര യവർരിരിേൽ
എന്നാൽ ഭേങ്കരന്മാർ, അവിശവാസിരൾ, യേച്ഛന്മാർ,
നരാ രാരരിരൾ, യവശയാവൃെിക്കാർ, മക്ന്തവാൈിരൾ,
വിക്ഗഹാരാധരർ, എല്ലാ രള്ളം രെേുന്നവർ എന്നിവർക്കും
രീേും ഗന്ധരവും രെുന്ന രടാരെിൽ രങ്ങളുനട രങ്ക
ഉണ്ടാേിരിക്കും; അര രണ്ടാമനെ മരണം. നവളിൊട 21:8
മെുഷ്യൻ അവൻ്നെ രാരം െിമിെം ദൈവെിൽ െിന്ന
യവർരിരിഞ്ഞാൽ, ഈ ക്രശ്നെിെുള്ള രരിഹാരം എന്താണ?
മരം, െല്ല ക്രവൃെിരൾ, െല്ല നരരുമാറം എന്നിവോണ
രരിഹാരങ്ങൾ എന്ന ഞങ്ങൾ ര യൊഴും െിന്തിക്കാെുണ്ട.
എന്നാൽ ദൈവെിൽ െിന്ന ഒരു രരിഹാരയമ ഉള്ളൂ.
3. നയശുപ്കിസ്തു മാപ്തമാണ് സവർഗ്ഗത്തിനേക്കുള്ള ഏക
വഴി.
ഇര ദൈവെിൻ്നെ ക്രഖയാരെമാണ.
യേശു അവയൊടു: ഞാൻ രയന്ന വഴിേും സരയവും ജീവെും
ആരുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാനര ആരും രിരാവിൻ്നെ
അടുക്കൽ വരുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ 14:6
അവൻ െമ്മുനട രാരങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുവൻ ശിക്ഷേും െൽരി.
എനന്തന്നാൽ, ക്രിസ്തുവും ഒരിക്കൽ രാരങ്ങൾക്കുയവണ്ടി രഷ്ടം
അെുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട, അെീരിക്കാർക്കുയവണ്ടി െീരിമാൻ, അവൻ െനമ്മ
ദൈവെിൻ്നെ അടുക്കൽ നരാണ്ടുവയരണ്ടരിെ, അവൻ ജഡെിൽ
നരാല്ലനെടുരേും ആത്മാവിൊൽ ജീവിെിക്കനെടുരേും നെയ്തു:
1 രയക്രാസ 3:18
അവൻ്നെ രക്തൊൽ െമുക്കു വീനണ്ടടുെും അവൻ്നെ
രൃരേുനട ഐശവരയെിനൊെ രാരയമാെെവും ഉണ്ടു; എനെസയർ
1:7
അവെ െിരയജീവൻ്നെ വാഗ്ദാെമുണ്ട.
രുക്രെിൽ വിശവസിക്കുന്നവന്നു െിരയജീവൻ ഉണ്ടു; രുക്രനെ
വിശവസിക്കാെവൻ ജീവനെ രാണുരേില്ല; എന്നാൽ
ദൈവെിൻ്നെ യരാരം അവൻ്നെയമൽ വസിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ
3:36
രാരെിൻ്നെ രൂ ി മരണം; ദൈവെിൻ്നെ ൈാെയമാ െമ്മുനട
രർൊവാേ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള െിരയജീവൻ ആരുന്നു.
യൊമർ 6:23
4. െക്ഷിക്കളെടാൻ നാം നയശുപ്കിസ്തുവിൽ
വിശവസിനക്കണ്ടതുണ്ട്.
െമ്മുനട രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവി ുള്ള
വിശവാസെി ൂനടേുള്ള ദൈവരൃരോണ.
രൃരോ യല്ലാ െിങ്ങൾ വിശവാസൊൽ
രക്ഷിക്കനെട്ടിരിക്കുന്നര; അര െിങ്ങളുയടരല്ല: അര
ദൈവെിൻ്നെ ൈാെമാണ: ആരും
ക്രശംസിക്കാരിരിക്കാൻ ക്രവൃെിരളല്ല. എനെസയർ 2:8-9
എനന്തന്നാൽ, രർൊവിൻ്നെ ൊമം
വിളിച്ചയരക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കനെടും. യൊമർ 10:13
രാരിയുളട പ്രാർത്ഥന
വിശവാസയൊനട ഇര ക്രാർത്ഥിക്കുര:
രർൊവാേ യേശുയവ, എനന്ന സയെഹിച്ചരിെ വളനര
െന്ദി. ഞാൻ ഒരു രാരിോനണന്ന ഞാൻ ഏറുരെേുരേും
െിങ്ങളുനട ക്ഷമ യൊൈിക്കുരേും നെയ്യുന്നു. െിങ്ങളുനട
രുരിശിന മരണെിെും, സംസ്‌
രാരെിെും,
രുെരുത്ഥാെെിെും എൻ്നെ എല്ലാ രാരങ്ങൾക്കും
രരരം വീട്ടിേരിെ െന്ദി. ഞാൻ െിനന്ന എൻ്നെ
രർൊവും രക്ഷരെുമാനണന്ന വിശവസിക്കുന്നു.
െിങ്ങളുനട െിരയജീവൻ്നെ സമ്മാെം ഞാൻ
സവീരരിക്കുരേും എൻ്നെ ജീവിരം െിങ്ങൾക്ക
സമർെിക്കുരേും നെയ്യുന്നു. െിങ്ങളുനട എല്ലാ
രൽെെരളും അെുസരിക്കാെും െിങ്ങളുനട ൈൃഷ്ടിേിൽ
സയന്താഷ്വാൊേിരിക്കാെും എനന്ന സഹാേിക്കൂ.
ആയമൻ.
െിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ,
ഇെിെെേുന്നവ െിങ്ങൾക്ക സംഭവിച്ചു:
• ഇയൊൾ, െിങ്ങൾക്ക ദൈവയൊനടാെം െിരയജീവൻ ഉണ്ട.
രുക്രനെ രാണുരേും അവെിൽ വിശവസിക്കുരേും നെയ്യുന്ന
ഏവെും െിരയജീവൻ ഉണ്ടാരണനമന്നര എനന്ന അേച്ചവൻ്നെ
ഇഷ്ടം ആരുന്നു; ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കനെ ൊളിൽ
ഉേിർെിക്കും. യോഹന്നാൻ 6:40
• െിങ്ങളുനട എല്ലാ രാരങ്ങളും െൽരനെടുരേും
ക്ഷമിക്കനെടുരേും നെയ്തു.
(ഭൂരരാ ം, വർെമാെം, ഭാവി)
എന്നാൽ ഈ മെുഷ്യൻ എയന്നക്കും രാരങ്ങൾക്കുയവണ്ടി ഒരു
ോഗം രഴിച്ചയശഷ്ം ദൈവെിൻ്നെ വ െുഭാഗെു ഇരുന്നു;
എക്ൈാേർ 10:12
• െിങ്ങൾ ദൈവെിൻ്നെ ൈൃഷ്ടിേിൽ ഒരു രുരിേ സൃഷ്ടിോണ. ഇര
െിങ്ങളുനട രുരിേ ജീവിരെിൻ്നെ രുടക്കമാണ.
ആരോൽ ഒരുെൻ ക്രിസ്തുവി ാോൽ അവൻ രുരിേ സൃഷ്ടി
ആരുന്നു; രഴേരു രടന്നുയരാേി; ഇരാ, എല്ലാം രുരിേരാേി
രീർന്നിരിക്കുന്നു. 2 നരാരിന്തയർ 5:17
• െിങ്ങൾ ദൈവെിൻ്നെ രുട്ടിോേി.
എന്നാൽ അവനെ സവീരരിച്ചവർക്കു, അവൻ്നെ ൊമെിൽ
വിശവസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവെിൻ്നെ രുക്രന്മാരാരുവാൻ അവൻ
അധിരാരം നരാടുെു: യോഹന്നാൻ 1:12
െല്ല ക്രവൃെിരൾ െനമ്മ രക്ഷിക്കാെുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല, മെിച്ച
െമ്മുനട രക്ഷേുനട നരളിയവാ െ യമാ ആണ.
എനന്തന്നാൽ, സൽക്രവൃെിരൾക്കാേി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ
സൃഷ്ടിക്കനെട്ടവൊണ ൊം, അവേിൽ െടക്കാൻ ദൈവം മുമ്പ
െിേമിച്ചിരിക്കുന്നര. എനെസയർ 2:10
ദൈവം െിനന്ന അെുക്ഗഹിക്കനട്ട!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKhmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxQuechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Malayalam Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 2. അവൾ ഒരു മരനെ ക്രസവിക്കും; െീ അവന്നു യേശു എന്നു യരരിടണം; അവൻ രൻ്നെ ജെനെ അവരുനട രാരങ്ങളിൽെിന്നു രക്ഷിക്കും. മൊേി 1:21 രൻ്നെ ഏരജാരൊേ രുക്രെിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഏവെും െശിച്ചുയരാരാനര െിരയജീവൻ ക്രാരിയക്കണ്ടരിന്നു ദൈവം അവനെ െൽരുവാൻ രക്കവണ്ണം യ ാരനെ സയെഹിച്ചു. യോഹന്നാൻ 3:16 യേശു അവയൊടു: ഞാൻ രയന്ന വഴിേും സരയവും ജീവെും ആരുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാനര ആരും രിരാവിൻ്നെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ 14:6
 • 3. മനറാരുെെി ും രക്ഷേില്ല; ൊം രക്ഷിക്കനെയടണ്ടരിെ ആരാശെിൻ രീഴിൽ മെുഷ്യരുനട ഇടേിൽ മനറാരു ൊമവും െൽരനെട്ടിട്ടില്ല. ക്രവൃെിരൾ 4:12 രിരുനവഴുെുരളെുസരിച്ച ക്രിസ്തു െമ്മുനട രാരങ്ങൾക്കുയവണ്ടി മരിച്ചനരങ്ങനെനേന്നു എെിക്കും ഭിച്ചരു ഞാൻ ആൈയം െിങ്ങളുനട രക്കൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ അടക്കം നെയ്യനെട്ടു എന്നും രിരുനവഴുെുരൾ ക്രരാരം മൂന്നാം ൈിവസം ഉേിർനെഴുയന്നറു എന്നും: 1 നരാരിന്തയർ 15:3-4 അവൻ്നെ രൃരേുനട ഐശവരയെിനൊെവണ്ണം അവൻ്നെ രക്തൊൽ െമുക്കു വീനണ്ടടുെും രാരയമാെെവും ഉണ്ടു; എനെസയർ 1:7
 • 4. ൊം രൂർണ്ണമാേി മെസ്സി ായക്കണ്ട ൊ സരയങ്ങളുണ്ട: 1. ദൈവം നിങ്ങളെ വെളെയധികം സ്നനഹിക്കുന്നു. െിങ്ങൾ അവയൊനടാെം സവർഗെിൽ െിരയജീവൻ ഉണ്ടാേിരിക്കണനമന്ന അവൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നു. രൻ്നെ ഏരജാരൊേ രുക്രെിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഏവെും െശിച്ചുയരാരാനര െിരയജീവൻ ക്രാരിയക്കണ്ടരിന്നു ദൈവം അവനെ െൽരുവാൻ രക്കവണ്ണം യ ാരനെ സയെഹിച്ചു. യോഹന്നാൻ 3:16 അവയൊനടാെം െിങ്ങൾക്ക സമൃദ്ധവും അർത്ഥരൂർണ്ണവുമാേ ജീവിരം ഉണ്ടാേിരിക്കണനമന്ന അവൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നു. രള്ളൻ വരുന്നര യമാഷ്ടിക്കാെും നരാല്ലാെും െശിെിക്കാെുമാണ, ഞാൻ വന്നര അവർക്ക ജീവൻ ഭിക്കാെും അര രൂടുരൽ സമൃദ്ധമാേി ഭിക്കാെുമാണ. യോഹന്നാൻ 10:10
 • 5. ഇനരാനക്കോനണങ്കി ും, അയെരം ആളുരൾക്ക അർത്ഥരൂർണ്ണമാേ ഒരു ജീവിരം അെുഭവനെടുന്നില്ല, അവർക്ക െിരയജീവൻ ഉയണ്ടാ എന്ന ഉെെില്ല, രാരണം... 2. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയാൽ രാരിയാണ്. അതുളകാണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നവർളരട്ടത്. എല്ലാവരും രാരം നെയ്തു. എല്ലാവരും രാരം നെയ്തു ദൈവയരജസ്സില്ലാെവരാേിെീർന്നു; യൊമർ 3:23 എനന്തന്നാൽ, രണയൊടുള്ള സയെഹമാണ എല്ലാ രിന്മരളുനടേും മൂ രാരണം... 1 രിയമാെി 6:10 രാരെിൻ്നെ ശമ്പളം മരണമാണ. എനന്തന്നാൽ രാരെിൻ്നെ ശമ്പളം മരണമാണ... യൊമർ 6:23
 • 6. രണ്ട രരെി ുള്ള മരണങ്ങൾ ദൈൈിൾ വയക്തമാക്കുന്നു: • ശാരീരിര മരണം ഒരു ക്രാവശയം മരിക്കാൻ മെുഷ്യർക്ക െിേമിക്കനെട്ടിരിക്കുന്നരുയരാന , എന്നാൽ അരിെുയശഷ്ം െയാേവിധി: എക്ൈാേർ 9:27 • ആത്മീേ മരണം അനല്ലങ്കിൽ െരരെിൽ ദൈവെിൽ െിന്നുള്ള ശാശവര യവർരിരിേൽ എന്നാൽ ഭേങ്കരന്മാർ, അവിശവാസിരൾ, യേച്ഛന്മാർ, നരാ രാരരിരൾ, യവശയാവൃെിക്കാർ, മക്ന്തവാൈിരൾ, വിക്ഗഹാരാധരർ, എല്ലാ രള്ളം രെേുന്നവർ എന്നിവർക്കും രീേും ഗന്ധരവും രെുന്ന രടാരെിൽ രങ്ങളുനട രങ്ക ഉണ്ടാേിരിക്കും; അര രണ്ടാമനെ മരണം. നവളിൊട 21:8
 • 7. മെുഷ്യൻ അവൻ്നെ രാരം െിമിെം ദൈവെിൽ െിന്ന യവർരിരിഞ്ഞാൽ, ഈ ക്രശ്നെിെുള്ള രരിഹാരം എന്താണ? മരം, െല്ല ക്രവൃെിരൾ, െല്ല നരരുമാറം എന്നിവോണ രരിഹാരങ്ങൾ എന്ന ഞങ്ങൾ ര യൊഴും െിന്തിക്കാെുണ്ട. എന്നാൽ ദൈവെിൽ െിന്ന ഒരു രരിഹാരയമ ഉള്ളൂ. 3. നയശുപ്കിസ്തു മാപ്തമാണ് സവർഗ്ഗത്തിനേക്കുള്ള ഏക വഴി. ഇര ദൈവെിൻ്നെ ക്രഖയാരെമാണ. യേശു അവയൊടു: ഞാൻ രയന്ന വഴിേും സരയവും ജീവെും ആരുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാനര ആരും രിരാവിൻ്നെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ 14:6
 • 8. അവൻ െമ്മുനട രാരങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുവൻ ശിക്ഷേും െൽരി. എനന്തന്നാൽ, ക്രിസ്തുവും ഒരിക്കൽ രാരങ്ങൾക്കുയവണ്ടി രഷ്ടം അെുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട, അെീരിക്കാർക്കുയവണ്ടി െീരിമാൻ, അവൻ െനമ്മ ദൈവെിൻ്നെ അടുക്കൽ നരാണ്ടുവയരണ്ടരിെ, അവൻ ജഡെിൽ നരാല്ലനെടുരേും ആത്മാവിൊൽ ജീവിെിക്കനെടുരേും നെയ്തു: 1 രയക്രാസ 3:18 അവൻ്നെ രക്തൊൽ െമുക്കു വീനണ്ടടുെും അവൻ്നെ രൃരേുനട ഐശവരയെിനൊെ രാരയമാെെവും ഉണ്ടു; എനെസയർ 1:7 അവെ െിരയജീവൻ്നെ വാഗ്ദാെമുണ്ട. രുക്രെിൽ വിശവസിക്കുന്നവന്നു െിരയജീവൻ ഉണ്ടു; രുക്രനെ വിശവസിക്കാെവൻ ജീവനെ രാണുരേില്ല; എന്നാൽ ദൈവെിൻ്നെ യരാരം അവൻ്നെയമൽ വസിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 3:36 രാരെിൻ്നെ രൂ ി മരണം; ദൈവെിൻ്നെ ൈാെയമാ െമ്മുനട രർൊവാേ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള െിരയജീവൻ ആരുന്നു. യൊമർ 6:23
 • 9. 4. െക്ഷിക്കളെടാൻ നാം നയശുപ്കിസ്തുവിൽ വിശവസിനക്കണ്ടതുണ്ട്. െമ്മുനട രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവി ുള്ള വിശവാസെി ൂനടേുള്ള ദൈവരൃരോണ. രൃരോ യല്ലാ െിങ്ങൾ വിശവാസൊൽ രക്ഷിക്കനെട്ടിരിക്കുന്നര; അര െിങ്ങളുയടരല്ല: അര ദൈവെിൻ്നെ ൈാെമാണ: ആരും ക്രശംസിക്കാരിരിക്കാൻ ക്രവൃെിരളല്ല. എനെസയർ 2:8-9 എനന്തന്നാൽ, രർൊവിൻ്നെ ൊമം വിളിച്ചയരക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കനെടും. യൊമർ 10:13
 • 10. രാരിയുളട പ്രാർത്ഥന വിശവാസയൊനട ഇര ക്രാർത്ഥിക്കുര: രർൊവാേ യേശുയവ, എനന്ന സയെഹിച്ചരിെ വളനര െന്ദി. ഞാൻ ഒരു രാരിോനണന്ന ഞാൻ ഏറുരെേുരേും െിങ്ങളുനട ക്ഷമ യൊൈിക്കുരേും നെയ്യുന്നു. െിങ്ങളുനട രുരിശിന മരണെിെും, സംസ്‌ രാരെിെും, രുെരുത്ഥാെെിെും എൻ്നെ എല്ലാ രാരങ്ങൾക്കും രരരം വീട്ടിേരിെ െന്ദി. ഞാൻ െിനന്ന എൻ്നെ രർൊവും രക്ഷരെുമാനണന്ന വിശവസിക്കുന്നു. െിങ്ങളുനട െിരയജീവൻ്നെ സമ്മാെം ഞാൻ സവീരരിക്കുരേും എൻ്നെ ജീവിരം െിങ്ങൾക്ക സമർെിക്കുരേും നെയ്യുന്നു. െിങ്ങളുനട എല്ലാ രൽെെരളും അെുസരിക്കാെും െിങ്ങളുനട ൈൃഷ്ടിേിൽ സയന്താഷ്വാൊേിരിക്കാെും എനന്ന സഹാേിക്കൂ. ആയമൻ.
 • 11. െിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശവസിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിൽ, ഇെിെെേുന്നവ െിങ്ങൾക്ക സംഭവിച്ചു: • ഇയൊൾ, െിങ്ങൾക്ക ദൈവയൊനടാെം െിരയജീവൻ ഉണ്ട. രുക്രനെ രാണുരേും അവെിൽ വിശവസിക്കുരേും നെയ്യുന്ന ഏവെും െിരയജീവൻ ഉണ്ടാരണനമന്നര എനന്ന അേച്ചവൻ്നെ ഇഷ്ടം ആരുന്നു; ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കനെ ൊളിൽ ഉേിർെിക്കും. യോഹന്നാൻ 6:40 • െിങ്ങളുനട എല്ലാ രാരങ്ങളും െൽരനെടുരേും ക്ഷമിക്കനെടുരേും നെയ്തു. (ഭൂരരാ ം, വർെമാെം, ഭാവി) എന്നാൽ ഈ മെുഷ്യൻ എയന്നക്കും രാരങ്ങൾക്കുയവണ്ടി ഒരു ോഗം രഴിച്ചയശഷ്ം ദൈവെിൻ്നെ വ െുഭാഗെു ഇരുന്നു; എക്ൈാേർ 10:12
 • 12. • െിങ്ങൾ ദൈവെിൻ്നെ ൈൃഷ്ടിേിൽ ഒരു രുരിേ സൃഷ്ടിോണ. ഇര െിങ്ങളുനട രുരിേ ജീവിരെിൻ്നെ രുടക്കമാണ. ആരോൽ ഒരുെൻ ക്രിസ്തുവി ാോൽ അവൻ രുരിേ സൃഷ്ടി ആരുന്നു; രഴേരു രടന്നുയരാേി; ഇരാ, എല്ലാം രുരിേരാേി രീർന്നിരിക്കുന്നു. 2 നരാരിന്തയർ 5:17 • െിങ്ങൾ ദൈവെിൻ്നെ രുട്ടിോേി. എന്നാൽ അവനെ സവീരരിച്ചവർക്കു, അവൻ്നെ ൊമെിൽ വിശവസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവെിൻ്നെ രുക്രന്മാരാരുവാൻ അവൻ അധിരാരം നരാടുെു: യോഹന്നാൻ 1:12 െല്ല ക്രവൃെിരൾ െനമ്മ രക്ഷിക്കാെുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല, മെിച്ച െമ്മുനട രക്ഷേുനട നരളിയവാ െ യമാ ആണ. എനന്തന്നാൽ, സൽക്രവൃെിരൾക്കാേി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കനെട്ടവൊണ ൊം, അവേിൽ െടക്കാൻ ദൈവം മുമ്പ െിേമിച്ചിരിക്കുന്നര. എനെസയർ 2:10 ദൈവം െിനന്ന അെുക്ഗഹിക്കനട്ട!