SlideShare a Scribd company logo
Korkeakoulutus Suomessa ja
maailmalla
Korkeakoulujen johtamismaiseman globaali
muutos – samat ilmiöt kaikkialla
2
• Toteutuneet ja odotettavissa olevat
leikkaukset korkeakoulujen julkiseen
rahoitukseen
• Vaatimukset tehokkuuden lisäämisestä
• Rahoitusmallin mittareiden suhde
strategiseen johtamiseen ja
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
parantamiseen
• Laadun varmistaminen ja parantaminen
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Talouden kriisi näivettää korkeakouluja
34 korkeakoulua 29 eri maasta, kyselytutkimus 2012-13
• Talouden kriisiin reagoitu lähinnä
selviytymisstrategioilla
• Leikkauksia tehty toivoen niiden olevan vain
väliaikaisia, kunnes julkinen rahoitus taas
palaa entiselle tasolle
• Yhteisvaikutus: koulutuksen ja tutkimuksen
laatu heikentynyt opetus- ja tutkimushenkilöstön
työn koostumuksen muuttumisen myötä
Hazelkorn E (2013):”Impact of the Global Economic Crisis on Higher Education: The Leadership and Policy Challenges”
teoksessa Glass A (toim.) (2013): The State of Higher Education 2013. OECD Higher Education Programme, OECD, Paris
3
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Kokemuksia muualta: korkeakoulu-uudistuksen
onnistumisen edellytyksiä
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
4
Sektoritasolla
Riittävät valtion taloudelliset
panostukset
korkeakoulutukseen
Profilointi, erikoistuminen,
työnjako
Kansainvälistyminen
 Koko korkeakoulusektorin
laadun kilpailukyky
Korkeakoulutasolla
Liiketoimintaosaaminen
Tulevaisuuden rakentaminen
Globaali ajattelu
Panostaminen strategisiin
valintoihin
Verkostoissa toiminen
Vuorovaikutustaidot ihmisten
johtamisessa
Halu kehittyä johtamistyössä
Elinkeinoelämän osaamistarve
korkeakouluista
EK:n jäsenyrityksissä tehdyt rekrytoinnit
koulutusasteen mukaan 2013
43%
42%
91%
40%
20%
19%
7%
31%
16%
14%
2%
25%
2%
2%
19%
23%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Koko EK
Palvelut
Rakentaminen
Teollisuus
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Akateeminen
jatkotutkinto
Ei yleissivistävän
koulutuksen jälkeistä
tutkintoa
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013,
Jenni Ruokonen
28.8.2014
6
Yliopistokoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n
jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain
Tekniikka
35 %
Liiketalous ja
kauppa
21 %
Muu ala (mm.
oikeustiede,
kemia)
17 %
Tietojenkäsittely
14 %
Sosiaali- ja
terveysala
9 %
Rakennusala
2 %
Logistiikka
1 %
Kiinteistöpalv.- ja
turvallisuus
1 %
Matkailu ja
ravitsemisala
1 %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013,
Jenni Ruokonen
7
28.8.2014
Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n
jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain
Tekniikka
33 %
Liiketalous ja
kauppa
26 %
Sosiaali- ja
terveysala
12 %
Tietojenkäsittely
11 %
Matkailu ja
ravitsemisala
6 %
Muu ala
5 %
Logistiikka
3 %
Rakennusala
2 %
Kiinteistöpalv. ja
turvallisuus
2 %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013,
Jenni Ruokonen
28.8.2014
8
Korkeakouluopinnot Suomessa
Lähde:
Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika
tutkinnoittain 2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
10
Tilastokeskus, Koulutustilastot
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lähde:
Tutkinnon loppuun asti suorittavien osuus
opintonsa aloittaneista 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
11
OECD Education at a Glance 2013 * luvussa mukana yksittäisiä opintojaksoja suorittavia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tähtää tutkintoon
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
Lähde:
Ensimmäisestä korkeakoulututkinnosta
valmistuvien keskimääräinen ikä 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
12
OECD Education at a Glance 2013
15
20
25
30
35
40
Ikävuosina
Ensimmäinen korkeakoulututkinto 20% valmistuu tätä nuorempina 20% valmistuu tätä vanhempina
Lähde:
Korkeakoulutuksen ja tutkijankoulutuksen
aloittavien ikä keskimäärin 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
13
OECD Education at a Glance 2013
18
20 20 20
21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25
15
20
25
30
35
40
Japan
France
Mexico
Italy
Netherlands
Ireland
Turkey
Slovenia
Poland
Korea
Estonia
Germany
Spain
UnitedKingdom
OECDaverage
Hungary
SlovakRepublic
UnitedStates
Chile
CzechRepublic
Australia
Switzerland
Norway
Austria
Finland
Denmark
NewZealand
Sweden
Korkeakoulutus Tutkijankoulutus
Lähde:
Korkeakoulutettujen osuus väestöstä vuonna 2011
(25–64-vuotiaat)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
14
OECD Education at a Glance 2013
n
10
20
30
40
50
60
Canada
Japan
Israel
UnitedStates
Korea
UnitedKingdom
NewZealand
Finland
Australia
Norway
Ireland
Luxembourg
Estonia
Switzerland
Sweden
Belgium
Iceland
Denmark
Netherlands
Spain
France
Chile
Germany
Greece
Slovenia
Poland
Hungary
Austria
SlovakRepublic
CzechRepublic
Mexico
Portugal
Italy
Turkey
%
Lähde:
Korkeakoulutettujen osuus eri ikäluokissa 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
15
OECD Education at a Glance 2013
n
10
20
30
40
50
60
70
%
25-34
35-44
45-54
55-64
Lähde:
Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
16
2012 Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon
suorittaneet
Ammatti-
korkeakoulut
42 546 146 408 23 829
- joista
ulkomaalaisia
2 974
(7,0 %)
8 727
(6,0 %)
1 330
(5,6 %)
Yliopistot 19 853 168 204 29 225
- joista
ulkomaalaisia
2 478
(12,5 %)
9 628
(5,7 %)
1 749
(6,0 %)
Vipunen.csc.fi
Lähde:
Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2004–2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
17
Tilastokeskus, Koulutus A=ammattikorkeakoulut Y=yliopistot
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lähde:
Korkeakouluopiskelijoiden määrä vuonna 2010
verrattuna vuoteen 2005
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
18
OECD Education at a Glance 2013
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2005=100
Lähde:
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
19
Eurostat
Korkeakouluopiskelijat koulutusaloittain 2011
7 %
13 %
32 %
11 %
16 %
2 %
15 %
4 %
Euroalue
5 %
14 %
23 %
10 %
24 %
2 %
16 %
6 %
Suomi
Teacher training and
education science
Humanities and arts
Social sciences,
business and law
Science, mathematics
and computing
Engineering,
manufacturing and
construction
Agriculture and
veterinary
Health and Welfare
Services
Lähde:
Koulutusalojen suhteellisten opiskelijamäärien
muutos Suomessa
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
20
Eurostat
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Services
Health and Welfare
Agriculture and veterinary
Engineering, manufacturing and construction
Science, mathematics and computing
Social sciences, business and law
Humanities and arts
Teacher training and education science
Kansainvälinen kilpailu
osaamisesta
Maailmanluokan yliopiston piirteitä
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
22
• Visionäärisesti johdettu
- Rohkea visio yliopiston tavoitteista
- Johtamisen ilmapiiri inspiroivaa ja erinomaisuuteen kannustavaa
- Selkeä, konkreettinen suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi
• Houkuttelee lahjakkuuksia – rajattu sisäänotto
• Riittävät resurssit opetukseen ja tutkimukseen
• Osaamista uudistetaan rekrytoinneilla oman talon kasvattien lisäksi
• ulkopuolelta
• Noin viidennes opiskelijoista tulee maan rajojen ulkopuolelta
• Organisaatio oppii koko ajan ja on muuntautumiskykyinen
• Valmistuneet työllistyvät hyvin
• Uraauurtavaa tutkimusta
Salmi J (2009): The Challenges of Establishing World-Class Universities, The World Bank, Washington
Suomalaisten yliopistojen sijoittuminen
kansainvälisissä vertailuissa
Quacquarelli
Symonds Limited
2013/14
Times Higher Education
World University Rankings
2013-14
Academic Ranking of
World Universities 2013
Helsingin yliopisto 69 100 76
Aalto-yliopisto 196 301-350
Turun yliopisto 205 301-400
Oulun yliopisto 253 301-400
Itä-Suomen yliopisto 291 301-350 401-500
Jyväskylän yliopisto 299 351-400 401-500
Tampereen yliopisto 376 301-350
Tampereen teknillinen
yliopisto
431-440
23
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Pohjoismaisten yliopistojen sijoituksia (1–150)
kansainvälisissä vertailuissa
Quacquarelli Symonds Limited
2013/14
Times Higher Education World
University Rankings 2013-14
Academic Ranking of World
Universities 2013
Lund 67 Karolinska 36 Karolinska 44
Helsinki 69 Helsinki 100 Oslo 69
Uppsala 79 Stockholm 103 Uppsala 73
Oslo 89 Uppsala 111 Helsinki76
Århus 91 KTH 117 Århus 81
Kungliga tekniska högskolan (KTH) 118 Danmarks Tekniske Universitet 117 Stockholm 82
Lund 123 Lund 101-150
Århus 138
Köpenhavn 150
24
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Lähde:
Naapuripohjoismaiden kärkiyliopistot
kansainvälisissä vertailuissa
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
25
Quacquarelli Symonds Limited
2013/14
Times Higher Education World
University Rankings 2013-14
Academic Ranking of World
Universities 2013
Ruotsi Lund 67 Karolinska 36 Karolinska 44
Uppsala 79 Stockholm 103 Uppsala 73
Kungliga tekniska högskolan (KTH)
118
Uppsala 111 Stockholm 82
KTH 117 Lund 101-150
Lund 123
Norja Oslo 89 Oslo 69
Tanska Århus 91 Danmarks Tekniske Universitet
117
Århus 81
Århus 138
Köpenhavn 150
Eri maiden yliopistojen määrä
kansainvälisten vertailujen 10 / 20 kärjessä
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
26
Quacquarelli
Symonds Limited
2013/14
Times Higher
Education World
University Rankings
2013-14
Academic Ranking of
World Universities
2013
USA 6 / 11 7 / 15 8 / 17
UK 4 / 6 3 / 3 2 / 2
Sveitsi - / 2 - / 1 - / 1
Kanada - / 1 - / 1 - / -
Lähde:
Ulkomaalaiset opiskelijat 2011 – kymmenen kärki
sekä Suomi ja Ruotsi
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
27
OECD Education Statistics, Foreign/international students enrolled
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
United
States
United
Kingdom
Australia Germany France Canada Japan Spain Italy New
Zealand
Sweden Finland
Mihin suomalaiset menivät vuonna 2011?
2 722
2 606
836
627
587
318
314
295
263
1 285
1 536 Sweden
United Kingdom
Germany
United States
Estonia
Norway
France
Netherlands
Denmark
Other OECD
Non-OECD
OECD Education at a Glance 2013
28
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Mistä Suomeen tultiin vuonna 2011?
2 095
1 776
857
808
713
579
541516497491
7 161
China
Russian Federation
Nigeria
Nepal
Estonia
Viet Nam
Sweden
Germany
India
Bangladesh
RoW
OECD Education at a Glance 2013
29
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
(Rest of the World)
Lähde:
Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden
jakautuminen eri koulutusaloille vuonna 2011
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
30
OECD Education at a Glance 2013
n
5
10
15
20
25
30
35
Lähde:
Ulkomaille lähtevien opiskelijoiden ennustetut
määrät vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
31
British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020
0
100
200
300
400
500
600
700
Kiina Intia Korea Saksa Turkki Malesia Nigeria
tuhansia
Lähde:
Lähtevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu
vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
32
British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Intia Nigeria Malesia Nepal Pakistan Saudi-Arabia Turkki
tuhansia
Lähde:
Maahan tulevien opiskelijoiden ennustetut määrät
vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
33
British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020
0
100
200
300
400
500
600
700
Yhdysvallat Iso-Britannia Australia Kanada Saksa
tuhansia
Lähde:
Maahan tulevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu
vuonna 2020
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
34
British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020
0
10
20
30
40
50
60
Australia Iso-Britannia Yhdysvallat Kanada
tuhansia
Koulutus on kasvava markkina
Koulutusviennin globaaleja trendejä
• Korkeakoulusektorin sääntelyn purku
• Monikansalliset koulutusyritykset
- Pearson (UK): kirjat, digitaaliset aineistot ja teknologiat
- Apollo Group (US): korkeakoulutusta työssä käyville aikuisille
- Benesse Education (J): tuotteita ja palveluita koko elinikäisen
oppimisen kaarella
• Valtioiden kansainvälisen koulutusviennin strategiat
• Markkinoille tulon esteet
• Laadunvarmistusjärjestelmät
• Koulutusviennin rahoitusratkaisut
International Education – Global Growth and Prosperity: An Accompanying Analytical Narrative, July 2013, HM Government; UK
36
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Lähde:
Markkinaosuudet kansainvälisillä korkeakoulu-
markkinoilla 2011 – kymmenen kärki sekä Suomi ja Ruotsi
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
37
OECD
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
United
States
United
Kingdom
Germany France Australia Canada Japan Spain OECD -
Average
Italy New
Zealand
Sweden Finland
Syitä perustaa kampus ulkomaille
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
38
• Keskinäisen ymmärryksen lisääminen yli
kulttuuristen, sosiaalisten ja poliittisten
rajojen
• Rekrytoida osaavia valmistuneita
kohdemaasta oman maan työ-
markkinoille
• Rahoituksen lähde
• Vastata korkeakoulutuksen kysyntään
ja vahvistaa kohdemaan osaamispohjaa
Kinser K & Lane J (2019: ”Managing the oversight of international branch campuses in higher education”, Higher Education Management and Policy,
Vol. 24, Nr. 3
Lähde:
Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl)
sijaintimaat vuonna 2014
GHE Branch List
17 %
16 %
7 %
5 %
4 %3 %
48 %
Arabiemiraatit
Kiina
Singapore
Qatar
Kanada
Malesia
Muut
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
39
Lähde:
Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl)
lähtömaat vuonna 2014
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
40
GHE Branch List
43 %
13 %
8 %
7 %
4 %
4 %
3 %
3 %
15 % Yhdysvallat
Iso-Britannia
Australia
Ranska
Intia
Venäjä
Malesia
Alankomaat
Muut
Korkeakoulutuksen rahoitus
Lähde:
Korkeakoulujen rahoitus suhteessa
bruttokansantuotteeseen
42
OECD Education at a Glance 2013
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0 UnitedStates
Canada
Korea
Finland
Denmark
Sweden
Netherlands
Norway
Israel
Australia
Estonia
OECDaverage
RussianFederation
Ireland
Japan
Austria
France
Poland
Portugal
Belgium
Mexico
UnitedKingdom
Spain
Switzerland
Iceland
CzechRepublic
Italy
SlovakRepublic
Brazil
Hungary
Germany
%BKT:sta
2010 2005
Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
28.8.2014
Korkeakouluille suunnattu yksityinen ja julkinen rahoitus
suhteessa bkt:een vuonna 2010
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0 Suomi
Tanska
Norja
Ruotsi
Kanada
Itävalta
Belgia
Irlanti
Ranska
viro
Alankomaat
Islanti
OECDka
Slovenia
Espanja
Uusi-Seelanti
Puola
Portugali
Yhdysvallat
Israel
Meksiko
Tsekki
Italia
Australia
Iso-Britannia
Korea
Chile
Slovakia
Japani
Yksityinen
Julkinen
OECD Education at a Glance 2013
43
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Lähde:
Korkeakoulutuksen osuus julkisesta koulutukseen
suunnatusta rahoituksesta
44
UNESCO Education Statistics
28.8.2014
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Singapore Canada Finland Norway Sweden Austria Germany Australia Poland Belgium United
Kingdom
2008
2009
2010
Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
Lähde:
Korkeakoulujen perusrahoitus janiidenopetukseen sekä
tutkimukseen myönnettävä kokonaispanostus (OKM)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
45
Valtiovarainministeriö *Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta tässä kuvattu valtion osuus on 41.89 % ja kuntien
58,11 %. Vuoden 2015 alusta rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle. ** Sisältää lisäksi rahoituksen
mm. Suomen Akatemialle ja tutkimusinfrahankkeille
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 e
miljoonaaeuroa
Yliopistot Ammattikorkeakoulut* Korkeakouluopetus ja tutkimus**
Lähde:
Korkeakoulujen bkt:een suhteutetun rahoituksen
jakautuminen koulutuksen ja tutkimuksen välillä 2010
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
46
OECD Education at a Glance 2013
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
%BKT:sta
Koulutuksen ydintominnot Tutkimus ja kehittäminen
Lähde:
Korkeakoulutukseen suunnatun julkisen
rahoituksen jakautuminen Suomessa
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
47
World Bank, Educational Statistics
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Educational expenditure on salaries as a % of total educational expenditure
Educational expenditure on other current expenditures as a % of total educational expenditure
Educational expenditure on capital as a % of total educational expenditure
Lähde:
Julkinen rahoitus korkeakouluopiskelijaa kohden,
osuus asukaskohtaisesta BKT:sta
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
48
World Bank, Education Statistics
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%ofGDPpercapita
Finland European Union OECD members
Korkeakoulutuksen muuttuvat
työtavat
Internetin käyttö maailmassa 6/2012
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
50
Alue Väkiluku,
miljoonaa(2012)
Internetin
käyttäjiä,
miljoonaa
Käyttäjien
osuus väestöstä
Kasvu 2000-12 Tabletin
käyttäjien osuus
Afrikka 1 073 4,5 15,6 % 3 607 % 7,0 %
Aasia 3 922 114 27,5 % 842 % 44,8 %
Eurooppa 820 105 63,2 % 393 % 21,5 %
Lähi-Itä 224 3,3 40,2 % 2 640 % 3,7 %
Pohjois-Amerikka 348 108 78,6 % 153 % 11,4 %
Latinalainen
Amerikka
594 18 42,9 % 1 311 % 10,6 %
Australia ja
Oseania
36 7,6 67,6 % 219 % 1,0 %
Maailma 7 018 361 34,3 % 566 % 100,0 %
www.internetworldstats.com
Massiivisten avointen verkkokurssien alustoja
(MOOCs, massive onlineopen education)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
51
Alusta Kuvaus
edX MIT:n ja Harvardin yhteinen, ilmaisia kursseja, ei opintopisteitä mutta suoritustodistuksen
antamista suunnitellaan
Code Academy Ilmaista oppia koodaamiseen
Coursera Ilmaisia opintojaksoja 33 yliopistosta eri puolilta maailmaa
iTunes U Ilmaisia yliopistojen, museoiden, kirjastojen ja muiden oppilaitosten luentoja
Khan Academy Ilmaisia opintojaksoja ja ohjausta, vapaaehtoisia toimijoita
Udemy Asiantuntijoiden laatimia kursseja, osa ilmaisia, osa maksullisia
Lisäksi yksittäisten yliopistojen kurssitarjontaa: Harvard, MIT, Yale, Duke, Standford, Carnegie
Mellon, UC Berkeley, UCLA, …
Lähde:
Mobiilin oppimisen tuoteryhmittelyä (mEducation)
28.8.2014 Korkeakoulutuksen
toimintaympäristökartoitus 2014
/ Sinimaaria Ranki
52
McKinsey & Co (2012): Transforming learning through mEducation
Elektroniset
kirjat ja
opintojaksot
Valmen-
nukset
standar-
doituihin
testeihin
Oppimisen
hallinta-
järjestelmät
Pelit ja
simulaatiot,
yhteisölliset
ratkaisut
Arviointi-
palvelut
Koulutuksen
sisällöt
Palvelun
rakenne
Osallista-
minen ja
oppiminen
Muodol-
linen
arviointi
Kokoava
arviointi
Kiitos!
Lisätietoja:
Koulutuspolitiikka,
Marita Aho, marita.aho@ek.fi
Innovaatiopolitiikka,
Jari Konttinen, jari.konttinen@ek.fi
#korkeakoulutus

More Related Content

Similar to Korkeakoulutus Suomessa ja maailmalla

Amk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokous
Amk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokousAmk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokous
Amk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokous
Outi Kallioinen
 
LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12
ly-lyy
 
Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?
Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?
Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)SYL
 
Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää
Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmääKestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää
Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää
Tove Holm
 
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015SYL
 
Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Outi Kallioinen
 
kyky kuulumiset joulukuu 2011
kyky kuulumiset joulukuu 2011kyky kuulumiset joulukuu 2011
kyky kuulumiset joulukuu 2011
SYL
 
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
TYYdiat
 
Yliopistojen kehittämisen haasteet
Yliopistojen kehittämisen haasteetYliopistojen kehittämisen haasteet
Yliopistojen kehittämisen haasteet
Univ. of Jyväskylä, Univ. of Helsinki, entrepreneur
 
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 OrimattilaLamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Outi Kallioinen
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Petri Lempinen
 
Kasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen Suomessa
Kasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen SuomessaKasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen Suomessa
Kasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen Suomessa
Sivistysala Sivista - Finnish Education Employers
 
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittelyTieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Suomen Akatemia | Academy of Finland | Finlands Akademi
 
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Riina Vuorikari
 
Opiskelukykykaytannot
OpiskelukykykaytannotOpiskelukykykaytannot
OpiskelukykykaytannotSYL
 
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoaOAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 

Similar to Korkeakoulutus Suomessa ja maailmalla (20)

2014 Moninkertaiset kouluttautujat
2014 Moninkertaiset kouluttautujat2014 Moninkertaiset kouluttautujat
2014 Moninkertaiset kouluttautujat
 
Amk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokous
Amk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokousAmk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokous
Amk kentän kuulumiset 07052014, LAMK ja Yliopistokeskus joryjen yhteiskokous
 
LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12
 
Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?
Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?
Mitä lukuvuosi 2017–2018 tuo tullessaan?
 
2012 hitaasti mutta varmasti
2012 hitaasti mutta varmasti2012 hitaasti mutta varmasti
2012 hitaasti mutta varmasti
 
Ensimmäiset sivut avop raportista
Ensimmäiset sivut avop raportistaEnsimmäiset sivut avop raportista
Ensimmäiset sivut avop raportista
 
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
 
Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää
Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmääKestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää
Kestävä kehitys osana korkeakoulun laatujärjestelmää
 
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015
Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015
 
Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013Lamk ja FUAS esittely 12042013
Lamk ja FUAS esittely 12042013
 
kyky kuulumiset joulukuu 2011
kyky kuulumiset joulukuu 2011kyky kuulumiset joulukuu 2011
kyky kuulumiset joulukuu 2011
 
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
 
Yliopistojen kehittämisen haasteet
Yliopistojen kehittämisen haasteetYliopistojen kehittämisen haasteet
Yliopistojen kehittämisen haasteet
 
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 OrimattilaLamk yleisesittely 01042014 Orimattila
Lamk yleisesittely 01042014 Orimattila
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
 
Kasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen Suomessa
Kasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen SuomessaKasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen Suomessa
Kasvatus, koulutus, opetus ja osaaminen Suomessa
 
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittelyTieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
Tieteen tila 2018 -katsauksen tulosten esittely
 
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
 
Opiskelukykykaytannot
OpiskelukykykaytannotOpiskelukykykaytannot
Opiskelukykykaytannot
 
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoaOAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa
 

More from Elinkeinoelämän keskusliitto

Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Suhdannebarometri, lokakuu 2017
Suhdannebarometri, lokakuu 2017Suhdannebarometri, lokakuu 2017
Suhdannebarometri, lokakuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017
EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017
EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017
Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017
Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, toukokuu, graafit
Luottamusindikaattorit, toukokuu, graafitLuottamusindikaattorit, toukokuu, graafit
Luottamusindikaattorit, toukokuu, graafit
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017
Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017
Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyrityksetPk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
Elinkeinoelämän keskusliitto
 

More from Elinkeinoelämän keskusliitto (20)

Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
Luottamusindikaattorit, lokakuu 2017
 
Suhdannebarometri, lokakuu 2017
Suhdannebarometri, lokakuu 2017Suhdannebarometri, lokakuu 2017
Suhdannebarometri, lokakuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
Luottamusindikaattorit, marraskuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
Luottamusindikaattorit, syyskuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
Luottamusindikaattorit, elokuu 2017
 
EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017
EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017
EK:n Luottamusindikaattorit, heinäkuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017
Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017
Luottamusindikaattorit, kesäkuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, toukokuu, graafit
Luottamusindikaattorit, toukokuu, graafitLuottamusindikaattorit, toukokuu, graafit
Luottamusindikaattorit, toukokuu, graafit
 
Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017
Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017
Luottamusindikaattorit, huhtikuu2017
 
EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, helmikuu 2017
 
EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017
EK:n luottamusindikaattorit, tammikuu 2017
 
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016
Luottamusindikaattorit, joulukuu 2016
 
EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, marraskuu 2016
 
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
EK:n Suhdannebarometri marraskuu 2016
 
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
EK:n luottamusindikaattorit, lokakuu 2016
 
EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, syyskuu 2016
 
Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)
 
EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016
EK:n Luottamusindikaattorit, elokuu 2016
 
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyrityksetPk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset
 

Korkeakoulutus Suomessa ja maailmalla

 • 2. Korkeakoulujen johtamismaiseman globaali muutos – samat ilmiöt kaikkialla 2 • Toteutuneet ja odotettavissa olevat leikkaukset korkeakoulujen julkiseen rahoitukseen • Vaatimukset tehokkuuden lisäämisestä • Rahoitusmallin mittareiden suhde strategiseen johtamiseen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseen • Laadun varmistaminen ja parantaminen 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 3. Talouden kriisi näivettää korkeakouluja 34 korkeakoulua 29 eri maasta, kyselytutkimus 2012-13 • Talouden kriisiin reagoitu lähinnä selviytymisstrategioilla • Leikkauksia tehty toivoen niiden olevan vain väliaikaisia, kunnes julkinen rahoitus taas palaa entiselle tasolle • Yhteisvaikutus: koulutuksen ja tutkimuksen laatu heikentynyt opetus- ja tutkimushenkilöstön työn koostumuksen muuttumisen myötä Hazelkorn E (2013):”Impact of the Global Economic Crisis on Higher Education: The Leadership and Policy Challenges” teoksessa Glass A (toim.) (2013): The State of Higher Education 2013. OECD Higher Education Programme, OECD, Paris 3 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 4. Kokemuksia muualta: korkeakoulu-uudistuksen onnistumisen edellytyksiä 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 4 Sektoritasolla Riittävät valtion taloudelliset panostukset korkeakoulutukseen Profilointi, erikoistuminen, työnjako Kansainvälistyminen  Koko korkeakoulusektorin laadun kilpailukyky Korkeakoulutasolla Liiketoimintaosaaminen Tulevaisuuden rakentaminen Globaali ajattelu Panostaminen strategisiin valintoihin Verkostoissa toiminen Vuorovaikutustaidot ihmisten johtamisessa Halu kehittyä johtamistyössä
 • 6. EK:n jäsenyrityksissä tehdyt rekrytoinnit koulutusasteen mukaan 2013 43% 42% 91% 40% 20% 19% 7% 31% 16% 14% 2% 25% 2% 2% 19% 23% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Koko EK Palvelut Rakentaminen Teollisuus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulu Yliopisto Akateeminen jatkotutkinto Ei yleissivistävän koulutuksen jälkeistä tutkintoa Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013, Jenni Ruokonen 28.8.2014 6
 • 7. Yliopistokoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain Tekniikka 35 % Liiketalous ja kauppa 21 % Muu ala (mm. oikeustiede, kemia) 17 % Tietojenkäsittely 14 % Sosiaali- ja terveysala 9 % Rakennusala 2 % Logistiikka 1 % Kiinteistöpalv.- ja turvallisuus 1 % Matkailu ja ravitsemisala 1 % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013, Jenni Ruokonen 7 28.8.2014
 • 8. Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden osuudet EK:n jäsenyritysten rekrytoinneissa 2013 koulutusaloittain Tekniikka 33 % Liiketalous ja kauppa 26 % Sosiaali- ja terveysala 12 % Tietojenkäsittely 11 % Matkailu ja ravitsemisala 6 % Muu ala 5 % Logistiikka 3 % Rakennusala 2 % Kiinteistöpalv. ja turvallisuus 2 % Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013, Jenni Ruokonen 28.8.2014 8
 • 10. Lähde: Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika tutkinnoittain 2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 10 Tilastokeskus, Koulutustilastot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 11. Lähde: Tutkinnon loppuun asti suorittavien osuus opintonsa aloittaneista 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 11 OECD Education at a Glance 2013 * luvussa mukana yksittäisiä opintojaksoja suorittavia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tähtää tutkintoon 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
 • 12. Lähde: Ensimmäisestä korkeakoulututkinnosta valmistuvien keskimääräinen ikä 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 12 OECD Education at a Glance 2013 15 20 25 30 35 40 Ikävuosina Ensimmäinen korkeakoulututkinto 20% valmistuu tätä nuorempina 20% valmistuu tätä vanhempina
 • 13. Lähde: Korkeakoulutuksen ja tutkijankoulutuksen aloittavien ikä keskimäärin 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 13 OECD Education at a Glance 2013 18 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 15 20 25 30 35 40 Japan France Mexico Italy Netherlands Ireland Turkey Slovenia Poland Korea Estonia Germany Spain UnitedKingdom OECDaverage Hungary SlovakRepublic UnitedStates Chile CzechRepublic Australia Switzerland Norway Austria Finland Denmark NewZealand Sweden Korkeakoulutus Tutkijankoulutus
 • 14. Lähde: Korkeakoulutettujen osuus väestöstä vuonna 2011 (25–64-vuotiaat) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 14 OECD Education at a Glance 2013 n 10 20 30 40 50 60 Canada Japan Israel UnitedStates Korea UnitedKingdom NewZealand Finland Australia Norway Ireland Luxembourg Estonia Switzerland Sweden Belgium Iceland Denmark Netherlands Spain France Chile Germany Greece Slovenia Poland Hungary Austria SlovakRepublic CzechRepublic Mexico Portugal Italy Turkey %
 • 15. Lähde: Korkeakoulutettujen osuus eri ikäluokissa 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 15 OECD Education at a Glance 2013 n 10 20 30 40 50 60 70 % 25-34 35-44 45-54 55-64
 • 16. Lähde: Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 16 2012 Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet Ammatti- korkeakoulut 42 546 146 408 23 829 - joista ulkomaalaisia 2 974 (7,0 %) 8 727 (6,0 %) 1 330 (5,6 %) Yliopistot 19 853 168 204 29 225 - joista ulkomaalaisia 2 478 (12,5 %) 9 628 (5,7 %) 1 749 (6,0 %) Vipunen.csc.fi
 • 17. Lähde: Korkeakouluopiskelijat Suomessa 2004–2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 17 Tilastokeskus, Koulutus A=ammattikorkeakoulut Y=yliopistot 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 • 18. Lähde: Korkeakouluopiskelijoiden määrä vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2005 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 18 OECD Education at a Glance 2013 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2005=100
 • 19. Lähde: 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 19 Eurostat Korkeakouluopiskelijat koulutusaloittain 2011 7 % 13 % 32 % 11 % 16 % 2 % 15 % 4 % Euroalue 5 % 14 % 23 % 10 % 24 % 2 % 16 % 6 % Suomi Teacher training and education science Humanities and arts Social sciences, business and law Science, mathematics and computing Engineering, manufacturing and construction Agriculture and veterinary Health and Welfare Services
 • 20. Lähde: Koulutusalojen suhteellisten opiskelijamäärien muutos Suomessa 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 20 Eurostat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Services Health and Welfare Agriculture and veterinary Engineering, manufacturing and construction Science, mathematics and computing Social sciences, business and law Humanities and arts Teacher training and education science
 • 22. Maailmanluokan yliopiston piirteitä 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 22 • Visionäärisesti johdettu - Rohkea visio yliopiston tavoitteista - Johtamisen ilmapiiri inspiroivaa ja erinomaisuuteen kannustavaa - Selkeä, konkreettinen suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi • Houkuttelee lahjakkuuksia – rajattu sisäänotto • Riittävät resurssit opetukseen ja tutkimukseen • Osaamista uudistetaan rekrytoinneilla oman talon kasvattien lisäksi • ulkopuolelta • Noin viidennes opiskelijoista tulee maan rajojen ulkopuolelta • Organisaatio oppii koko ajan ja on muuntautumiskykyinen • Valmistuneet työllistyvät hyvin • Uraauurtavaa tutkimusta Salmi J (2009): The Challenges of Establishing World-Class Universities, The World Bank, Washington
 • 23. Suomalaisten yliopistojen sijoittuminen kansainvälisissä vertailuissa Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 Helsingin yliopisto 69 100 76 Aalto-yliopisto 196 301-350 Turun yliopisto 205 301-400 Oulun yliopisto 253 301-400 Itä-Suomen yliopisto 291 301-350 401-500 Jyväskylän yliopisto 299 351-400 401-500 Tampereen yliopisto 376 301-350 Tampereen teknillinen yliopisto 431-440 23 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 24. Pohjoismaisten yliopistojen sijoituksia (1–150) kansainvälisissä vertailuissa Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 Lund 67 Karolinska 36 Karolinska 44 Helsinki 69 Helsinki 100 Oslo 69 Uppsala 79 Stockholm 103 Uppsala 73 Oslo 89 Uppsala 111 Helsinki76 Århus 91 KTH 117 Århus 81 Kungliga tekniska högskolan (KTH) 118 Danmarks Tekniske Universitet 117 Stockholm 82 Lund 123 Lund 101-150 Århus 138 Köpenhavn 150 24 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 25. Lähde: Naapuripohjoismaiden kärkiyliopistot kansainvälisissä vertailuissa 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 25 Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 Ruotsi Lund 67 Karolinska 36 Karolinska 44 Uppsala 79 Stockholm 103 Uppsala 73 Kungliga tekniska högskolan (KTH) 118 Uppsala 111 Stockholm 82 KTH 117 Lund 101-150 Lund 123 Norja Oslo 89 Oslo 69 Tanska Århus 91 Danmarks Tekniske Universitet 117 Århus 81 Århus 138 Köpenhavn 150
 • 26. Eri maiden yliopistojen määrä kansainvälisten vertailujen 10 / 20 kärjessä 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 26 Quacquarelli Symonds Limited 2013/14 Times Higher Education World University Rankings 2013-14 Academic Ranking of World Universities 2013 USA 6 / 11 7 / 15 8 / 17 UK 4 / 6 3 / 3 2 / 2 Sveitsi - / 2 - / 1 - / 1 Kanada - / 1 - / 1 - / -
 • 27. Lähde: Ulkomaalaiset opiskelijat 2011 – kymmenen kärki sekä Suomi ja Ruotsi 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 27 OECD Education Statistics, Foreign/international students enrolled 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 United States United Kingdom Australia Germany France Canada Japan Spain Italy New Zealand Sweden Finland
 • 28. Mihin suomalaiset menivät vuonna 2011? 2 722 2 606 836 627 587 318 314 295 263 1 285 1 536 Sweden United Kingdom Germany United States Estonia Norway France Netherlands Denmark Other OECD Non-OECD OECD Education at a Glance 2013 28 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 29. Mistä Suomeen tultiin vuonna 2011? 2 095 1 776 857 808 713 579 541516497491 7 161 China Russian Federation Nigeria Nepal Estonia Viet Nam Sweden Germany India Bangladesh RoW OECD Education at a Glance 2013 29 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki (Rest of the World)
 • 30. Lähde: Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden jakautuminen eri koulutusaloille vuonna 2011 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 30 OECD Education at a Glance 2013 n 5 10 15 20 25 30 35
 • 31. Lähde: Ulkomaille lähtevien opiskelijoiden ennustetut määrät vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 31 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 100 200 300 400 500 600 700 Kiina Intia Korea Saksa Turkki Malesia Nigeria tuhansia
 • 32. Lähde: Lähtevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 32 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Intia Nigeria Malesia Nepal Pakistan Saudi-Arabia Turkki tuhansia
 • 33. Lähde: Maahan tulevien opiskelijoiden ennustetut määrät vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 33 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 100 200 300 400 500 600 700 Yhdysvallat Iso-Britannia Australia Kanada Saksa tuhansia
 • 34. Lähde: Maahan tulevien opiskelijavirtojen ennustettu kasvu vuonna 2020 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 34 British Council (2012): The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 0 10 20 30 40 50 60 Australia Iso-Britannia Yhdysvallat Kanada tuhansia
 • 36. Koulutusviennin globaaleja trendejä • Korkeakoulusektorin sääntelyn purku • Monikansalliset koulutusyritykset - Pearson (UK): kirjat, digitaaliset aineistot ja teknologiat - Apollo Group (US): korkeakoulutusta työssä käyville aikuisille - Benesse Education (J): tuotteita ja palveluita koko elinikäisen oppimisen kaarella • Valtioiden kansainvälisen koulutusviennin strategiat • Markkinoille tulon esteet • Laadunvarmistusjärjestelmät • Koulutusviennin rahoitusratkaisut International Education – Global Growth and Prosperity: An Accompanying Analytical Narrative, July 2013, HM Government; UK 36 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 37. Lähde: Markkinaosuudet kansainvälisillä korkeakoulu- markkinoilla 2011 – kymmenen kärki sekä Suomi ja Ruotsi 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 37 OECD 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 United States United Kingdom Germany France Australia Canada Japan Spain OECD - Average Italy New Zealand Sweden Finland
 • 38. Syitä perustaa kampus ulkomaille 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 38 • Keskinäisen ymmärryksen lisääminen yli kulttuuristen, sosiaalisten ja poliittisten rajojen • Rekrytoida osaavia valmistuneita kohdemaasta oman maan työ- markkinoille • Rahoituksen lähde • Vastata korkeakoulutuksen kysyntään ja vahvistaa kohdemaan osaamispohjaa Kinser K & Lane J (2019: ”Managing the oversight of international branch campuses in higher education”, Higher Education Management and Policy, Vol. 24, Nr. 3
 • 39. Lähde: Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl) sijaintimaat vuonna 2014 GHE Branch List 17 % 16 % 7 % 5 % 4 %3 % 48 % Arabiemiraatit Kiina Singapore Qatar Kanada Malesia Muut 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 39
 • 40. Lähde: Korkeakoulujen ulkomaisten kampusten (204 kpl) lähtömaat vuonna 2014 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 40 GHE Branch List 43 % 13 % 8 % 7 % 4 % 4 % 3 % 3 % 15 % Yhdysvallat Iso-Britannia Australia Ranska Intia Venäjä Malesia Alankomaat Muut
 • 42. Lähde: Korkeakoulujen rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen 42 OECD Education at a Glance 2013 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 UnitedStates Canada Korea Finland Denmark Sweden Netherlands Norway Israel Australia Estonia OECDaverage RussianFederation Ireland Japan Austria France Poland Portugal Belgium Mexico UnitedKingdom Spain Switzerland Iceland CzechRepublic Italy SlovakRepublic Brazil Hungary Germany %BKT:sta 2010 2005 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 28.8.2014
 • 43. Korkeakouluille suunnattu yksityinen ja julkinen rahoitus suhteessa bkt:een vuonna 2010 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Suomi Tanska Norja Ruotsi Kanada Itävalta Belgia Irlanti Ranska viro Alankomaat Islanti OECDka Slovenia Espanja Uusi-Seelanti Puola Portugali Yhdysvallat Israel Meksiko Tsekki Italia Australia Iso-Britannia Korea Chile Slovakia Japani Yksityinen Julkinen OECD Education at a Glance 2013 43 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 44. Lähde: Korkeakoulutuksen osuus julkisesta koulutukseen suunnatusta rahoituksesta 44 UNESCO Education Statistics 28.8.2014 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Singapore Canada Finland Norway Sweden Austria Germany Australia Poland Belgium United Kingdom 2008 2009 2010 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki
 • 45. Lähde: Korkeakoulujen perusrahoitus janiidenopetukseen sekä tutkimukseen myönnettävä kokonaispanostus (OKM) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 45 Valtiovarainministeriö *Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta tässä kuvattu valtion osuus on 41.89 % ja kuntien 58,11 %. Vuoden 2015 alusta rahoitus siirtyy kokonaan valtiolle. ** Sisältää lisäksi rahoituksen mm. Suomen Akatemialle ja tutkimusinfrahankkeille 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 e miljoonaaeuroa Yliopistot Ammattikorkeakoulut* Korkeakouluopetus ja tutkimus**
 • 46. Lähde: Korkeakoulujen bkt:een suhteutetun rahoituksen jakautuminen koulutuksen ja tutkimuksen välillä 2010 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 46 OECD Education at a Glance 2013 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 %BKT:sta Koulutuksen ydintominnot Tutkimus ja kehittäminen
 • 47. Lähde: Korkeakoulutukseen suunnatun julkisen rahoituksen jakautuminen Suomessa 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 47 World Bank, Educational Statistics 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Educational expenditure on salaries as a % of total educational expenditure Educational expenditure on other current expenditures as a % of total educational expenditure Educational expenditure on capital as a % of total educational expenditure
 • 48. Lähde: Julkinen rahoitus korkeakouluopiskelijaa kohden, osuus asukaskohtaisesta BKT:sta 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 48 World Bank, Education Statistics 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %ofGDPpercapita Finland European Union OECD members
 • 50. Internetin käyttö maailmassa 6/2012 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 50 Alue Väkiluku, miljoonaa(2012) Internetin käyttäjiä, miljoonaa Käyttäjien osuus väestöstä Kasvu 2000-12 Tabletin käyttäjien osuus Afrikka 1 073 4,5 15,6 % 3 607 % 7,0 % Aasia 3 922 114 27,5 % 842 % 44,8 % Eurooppa 820 105 63,2 % 393 % 21,5 % Lähi-Itä 224 3,3 40,2 % 2 640 % 3,7 % Pohjois-Amerikka 348 108 78,6 % 153 % 11,4 % Latinalainen Amerikka 594 18 42,9 % 1 311 % 10,6 % Australia ja Oseania 36 7,6 67,6 % 219 % 1,0 % Maailma 7 018 361 34,3 % 566 % 100,0 % www.internetworldstats.com
 • 51. Massiivisten avointen verkkokurssien alustoja (MOOCs, massive onlineopen education) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 51 Alusta Kuvaus edX MIT:n ja Harvardin yhteinen, ilmaisia kursseja, ei opintopisteitä mutta suoritustodistuksen antamista suunnitellaan Code Academy Ilmaista oppia koodaamiseen Coursera Ilmaisia opintojaksoja 33 yliopistosta eri puolilta maailmaa iTunes U Ilmaisia yliopistojen, museoiden, kirjastojen ja muiden oppilaitosten luentoja Khan Academy Ilmaisia opintojaksoja ja ohjausta, vapaaehtoisia toimijoita Udemy Asiantuntijoiden laatimia kursseja, osa ilmaisia, osa maksullisia Lisäksi yksittäisten yliopistojen kurssitarjontaa: Harvard, MIT, Yale, Duke, Standford, Carnegie Mellon, UC Berkeley, UCLA, …
 • 52. Lähde: Mobiilin oppimisen tuoteryhmittelyä (mEducation) 28.8.2014 Korkeakoulutuksen toimintaympäristökartoitus 2014 / Sinimaaria Ranki 52 McKinsey & Co (2012): Transforming learning through mEducation Elektroniset kirjat ja opintojaksot Valmen- nukset standar- doituihin testeihin Oppimisen hallinta- järjestelmät Pelit ja simulaatiot, yhteisölliset ratkaisut Arviointi- palvelut Koulutuksen sisällöt Palvelun rakenne Osallista- minen ja oppiminen Muodol- linen arviointi Kokoava arviointi