SlideShare a Scribd company logo
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM
URINSORTERING
UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005
EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB
ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA
EKOLOGI AB
www.rent-vatten.com
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
1
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005
EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB
ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA EKOLOGI AB
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
2
Innehållsförteckning
INLEDNING....................................................................................................................................................................................4
1.1 URINSORTERING – VAD INNEBÄR DET? ...........................................................................................................................4
1.2 EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER I ÖRESUNDREGIONEN ....................................................................................................6
1.2.1 Offentlig miljö – Ekerödsrasten i Hörby................................................................................................................6
1.2.2 Offentlig miljö - Museumsgården på Møn.............................................................................................................7
1.2.3 Flervåningshus – Internationella studenthuset i Lund .........................................................................................8
1.2.4 Hyreshus – Hyldespjældet i Albertslund................................................................................................................8
1.2.5 Ekoby –Munksøgård i Roskilde..............................................................................................................................9
1.2.6 Skola – Östratornskolan i Lund............................................................................................................................10
2 BESKRIVNING AV SYSTEMLÖSNINGAR.................................................................................................................11
2.1.1 Urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavlastat vatten ................................................................12
2.1.2 Urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med cyklonseparator och behandling av utgående
vatten 14
2.1.3 Urinsortering i torrtoalett och behandling av BDT-vatten ................................................................................17
2.1.4 Urinal som komplement till urinsorterande toaletter .........................................................................................20
2.1.5 Utedass med urinsorterande insats......................................................................................................................21
3 TEKNISK BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGENS DETALJER...........................................................................22
3.1 TOALETTER .....................................................................................................................................................................22
3.1.1 Urinsorterande vattentoalett ................................................................................................................................22
3.1.2 Urinsorterande torrtoalett....................................................................................................................................24
3.1.3 Vattenfria urinaler.................................................................................................................................................26
3.1.4 Insats i torrdass.....................................................................................................................................................27
3.2 LEDNINGAR FÖR URIN.....................................................................................................................................................29
3.2.1 Ledningar för urin inomhus..................................................................................................................................29
3.2.2 Ledningar för urin utomhus..................................................................................................................................30
3.3 UPPSAMLINGSTANK FÖR URIN........................................................................................................................................31
3.3.1 Installation av uppsamlingstank för urin.............................................................................................................31
3.3.2 Dimensionering .....................................................................................................................................................31
3.4 AVSKILJNING AV FEKALIER FRÅN VATTENTOALETT.....................................................................................................33
3.4.1 Cyklonseparator....................................................................................................................................................33
3.4.2 Skötsel av cyklonseparator och fekaliebehållare................................................................................................34
3.4.3 Filtrering................................................................................................................................................................34
3.5 LAGRING/BEHANDLING AV URIN OCH FEKALIER ..........................................................................................................35
3.5.1 Lagring av urin på enskild fastighet ....................................................................................................................35
3.5.2 Lagring av urin från flera fastigheter – centraliserad lagring ..........................................................................36
3.5.3 Lagring/behandling av fekalier på enskild fastighet...........................................................................................37
3.5.4 Lagring/behandling av fekalier från centraliserade system...............................................................................38
3.6 SPRIDNING.......................................................................................................................................................................39
3.6.1 Urin ........................................................................................................................................................................39
3.6.2 Fekalier..................................................................................................................................................................41
4 JURIDIK OCH ORGANISATION...................................................................................................................................42
4.1 JURIDISKA KRAV ATT UPPFYLLA FÖR ÅTERFÖRING AV URIN OCH FEKALIER TILL JORDBRUK – SVERIGE ..................42
4.1.1 Avloppsfraktioner från det enskilda hushållet.....................................................................................................42
4.1.2 Avloppsfraktioner som överlåts eller saluförs.....................................................................................................43
4.2 REGLER VEDR. ANVENDELSE AF URIN OG FÆKALIER PÅ LANDBRUGSJORD I DANMARK.............................................44
4.2.1 Urin ........................................................................................................................................................................45
4.2.2 Humane fækalier ...................................................................................................................................................45
4.3 ORGANISATION AV LAGRING/BEHANDLING OCH SPRIDNING AV URIN OCH FEKALIER.................................................47
4.3.1 Kommunens möjlighet att kräva organisation av återföringssystem.................................................................48
4.4 FÖRSLAG TILL HUR MAN KAN ORGANISERA SYSTEM FÖR ÅTERFÖRING AV HUMANURIN FRÅN HUSHÅLL TILL
LANTBRUK SOM KAN UTVECKLAS I ÖRESUNDSREGIONEN ........................................................................................................49
4.4.1 Kommunen .............................................................................................................................................................49
4.4.2 Entreprenören........................................................................................................................................................49
4.4.3 Lantbrukarens tänkbara roller.............................................................................................................................50
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
3
4.4.4 Exempel 1. Kommunens förvaltning eller upphandlad entreprenör ansvarar för hämtning, transport och en
lokal lantbrukare ansvarar för lagring och spridning ........................................................................................................51
4.4.5 Exempel 2. Lantbrukare ansvarar för hela kedjan inkl hämtning, transport, lagring och spridning utan att
kommunen är involverad .......................................................................................................................................................51
4.4.6 Andra exempel på hur urinåterföring kan organiseras......................................................................................53
4.5 MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR EN STABIL LÖSNING PÅ ÅTERFÖRING AV HUMANURIN .............................................54
4.5.1 Möjligheter för att lösa återföringen av humanurin...........................................................................................55
4.5.2 Hinder för att lösa återföringen av humanurin...................................................................................................56
4.5.3 Slutsatser................................................................................................................................................................56
5 MARKNADSÖVERSIKT...................................................................................................................................................58
6 LITTERATURLISTA .........................................................................................................................................................62
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
4
Inledning
1.1 Urinsortering – vad innebär det?
Den största delen av näringsämnena i avlopp från hushåll kommer från urinen (ca 80% av kvävet och
minst 50 % av fosforn). Samtidigt utgör urinens volym knappt 1 % av avloppsvattnet (figur 1). Urin är
ett bra gödselmedel med lättillgänglig näring, låga halter av tungmetaller och normalt låga halter av
patogener. Detta gör att den får god acceptans bland lantbrukare. Urinsortering ger därför en realistisk
möjlighet till kretslopp av näring samtidigt som man minskar utsläppet av övergödande ämnen från
hushållet. Flera stora forskningsprojekt har bedrivits kring urinsortering, och det finns numera goda
kunskaper kring teknik, användarerfarenheter, hygienaspekter, gödselvärde, lagring och spridning osv
(se tabell 1 i slutet av detta avsnitt).
Figur 1. Procentuellt innehåll av kväve, fosfor och kalium, samt flöden för avloppsfraktionerna urin, fekalier och BDT-
vatten (bad-, disk-, tvättvatten) i avlopp från hushåll1
.
Urinsortering bygger på att urin från hushållet sorteras ut i en speciell toalett med två utlopp (figur 2).
Tekniken har funnits i tusentals år på flera håll i världen. I exempelvis Kina och Vietnam har man
länge sorterat ut urin i enkla toaletter och använt som gödsel i lokala odlingar. På andra håll har man
använt urinsortering för att avskilja vätskan, och få en torr, lätthantering och hygienisk fekaliefraktion
att hantera. I Sverige fanns t ex under 1800-talet Marinos klosetter, vars konstruktion var mycket lik
dagens urinsorterande torrtoaletter, och ansågs ge en mer hygienisk latrinhantering i städerna.
1
Vinnerås. 2002. Possibilities for Sustainable Nutrient Recycling by Faecal Separation Combined with Urine Diversion.
Agraria 353.
Kväve
Fosfor
Kalium
Flöde
0%
25%
50%
75%
100%
BDT-vatten
Fekalier
Urin
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
5
Figur 2. Det finns olika typer av urinsorterande toaletter, från de enklaste torrtoaletterna till mer moderna toaletter i
porslin. En urinsorterande vattentoalett har två utlopp. Bakre delen, där fekalier och papper hamnar, spolas som en vanlig
vattentoalett. Främre delen spolas oftast också, fast med liten mängd vatten. (Illustration: Johan Palmcrantz).
Moderna urinsorterande toaletter har funnits på den svenska marknaden i 20-30 år. De flesta av dessa
har varit enkla torrtoaletter eller multrum i plast för fritidsboende. En uppskattning är att det i Sverige
årligen säljs ca 5000 urinsorterande insatser för torrdass, och mer än 10 000 urinsorterande torrtoaletter
i plast, i första hand till fritidsboende. I merparten av dessa sker dock ingen uppsamling av urinen, utan
den leds ut tillsammans med BDT-vattnet (bad-disk-tvätt). Under 1990-talet utvecklades flera
urinsorterande modeller i sanitetsporslin på den svenska marknaden. Uppskattningsvis har det sålts
mellan 7 000-10 000 urinsorterande toaletter i porslin i Sverige.
I Danmark finns generellt sett inga utedass längre, och där säljs därför bara ett tiotal urinsorterande
insatser årligen. Urinsorterande torrtoaletter i plast (150-200 st per år) säljs främst till
kolonistugeområden, då i stort sett alla villor och fritidshus idag har vattentoaletter. Sedan 1990-talet
har det sålts mellan 350-500 urinsorterande vattentoaletter i porslin i Danmark.
Urinsortering är dock inte lösningen för allt avloppsvatten utan måste ses som en kompletterande
teknik. Övrigt avloppsvatten måste fortfarande tas om hand och behandlas. Urinsortering är möjlig i de
flesta situationer och kan installeras för att förbättra och avlasta en befintlig anläggning eller vara en
del i ett nytt avloppssystem.
Tabell 1. Tips på litteratur om urinsortering. (Fler litteraturtips finns i avsnitt 6).
Titel Författare och utgivningsår
Urinsortering – en del i kretsloppet. Rapport från Byggforskningsrådet, 2000.
Regionala aspekter på återföring av humanurin och
andra avloppsfraktioner till åkermark – fallstudie
från Kullön i Vaxholm.
Stinzing, A, Johansson, M och Kvarnström, E. 2005.
Publiceras i RTKs rapportserie.
Økologisk håndtering af urin og fækalier i
kolonihaveforeninger.
Backlund et al. 2003. Økologisk byfornyelse og
spildevandsrensning nr. 34, 2003, Miljøstyrelsen.
Bruket av växtnäring i fritidsodlingar - kan man
ersätta konstgödsel med urin?
JTI informerar nr 102, 2003.
Udvidelse af videngrundlaget vedrørende
anvendelse af kildesorterende toiletteknologi.
Backlund, A. 2003. Økologisk byfornyelse og
spildevandsrensning nr. 35, 2003, Miljøstyrelsen.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
6
1.2 Exempel på installationer i Öresundregionen
I Sverige är antalet installationer fortfarande relativt få inom kommunalt VA-område och i större
system, men det finns ett antal projekt runt om i landet med framgångsrika installationer av
urinsorterande toaletter. Exempel på detta är bostadsområdet Kullön i Vaxholm (250 hushåll),
Ekoporten i Norrköping (18 hushåll), Understenshöjdens ekoby (44 hushåll) och kollektivboendet
Gebers (32 hushåll) i Stockholm samt Universeum i Göteborg (28 toaletter).
Dessutom finns det flera lyckade exempel från olika kommuner i Sverige där enskilda hushåll
installerat urinsorterande system med stimulansbidrag, t ex i Västerviks och Linköpings kommuner.
I Öresundsregionen finns på svenska sidan ett stort antal fritidshus med urinsortering, och sannolikt
även ett antal permanentboende. På danska sidan av Öresund finns bara ett fåtal enfamiljshus med
urinsortering. I danska koloniträdgårdsområden däremot, är urinsortering mera utbrett. Nedan ges
några exempel på större installationer i Öresundsregionen.
Figur 3. Exempel på platser i Öresundsregionen där man installerat urinsorterande avloppssystem.
1.2.1 Offentlig miljö – Ekerödsrasten i Hörby
På rastplatsen Ekerödsrasten, som är belägen vid E22 mellan Hörby och Tollarp, har en större
kretsloppsanpassad avloppsanläggning anlagts inom ramen för det lokala investeringsprogrammet för
Hörby kommun.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
7
Figur 4. Väg E22 Rastplats Ekerödsrasten. (Källa: Vägverkets hemsida, www.vv.se)
I Vägverkets WC-byggnad finns 4 urinsorterande toaletter av fabrikat Gustavsberg, och en
konventionell urinal. Urinen leds med självfall till en pumpbrunn, och pumpas därifrån i en 40 mm
PVC-slang till en uppsamlingstank på 30 m3
. När denna är fylld transporteras urinen till en närbelägen
mellanlagringstank på 180 m3
och sprids efter en lagringsperiod på jordbruksmark. Som en säkerhet
vid eventuellt stopp har en extra ledning dragits mellan pumpbrunn och tank. Avloppsvatten från WC-
byggnaden och restauranganläggningen vid rastplatsen behandlas i en öppen infiltrationsanläggning,
med efterföljande efterpoleringsdamm. Slam från slamavskiljare behandlas i en slamtorkbädd.
Anläggningen har varit i drift sedan 2003 och man är nöjd med de urinsorterande toaletternas funktion.
De problem man har upplevt vid enstaka tillfällen är snarare relaterade till besökarnas förståelse och
användning av toaletterna. Spridning på åkermark har hittills (våren 2005) skett vid ett tillfälle.
1.2.2 Offentlig miljö - Museumsgården på Møn
Museumsgården på Møn är en typisk fyrlängad östdansk gård, som ger ett intryck av hur de gamla
mønska bondgårdarna såg ut förr. Förutom den traditionella byggnadstekniken med korsvirke och
stråtak, så kan man även få se äldre jordbruksredskap däribland en av de första traktorerna som kom på
30-talet. Museumsgården drivs som en del av Møns museum och har öppet från maj t o m oktober,
med ca 4500 besökare under en säsong av vilka 1/3 är barn.
Figur 5. Museumsgården på Møn. (Källa: http://www.aabne-samlinger.dk/moens/museumsgaarden.htm)
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
8
Det nuvarande avloppssystemet installerades 1999 med 4 urinsorterande toaletter av märke WM-DS,
två på damtoaletten, en på herrtoaletten samt en personaltoalett. Dessutom finns en vattenfri urinal,
fabrikat Waterless, i glasfiber. Urinen samlas upp i två polyetentankar på vardera 3 m3
.
Erfarenheterna har varit goda. Toaletternas urinvattenlås har i förebyggande syfte sköljts med
ättikssyrablandning var tredje vecka för att undvika stopp. Den vattenfria urinalen har fungerat väl, och
inga luktproblem eller andra problem har uppstått.
1.2.3 Flervåningshus – Internationella studenthuset i Lund
Spoletorp Södra byggdes 1997-98 som ett modernt miljöanpassat studentboende i centrala Lund för
studenterna vid Internationella Miljöinstitutet. Miljöinstitutet var idégivare till projektet med stort
intresse för de miljörelaterade frågorna i byggandet och LKF, Lunds Kommunala Fastighets AB var
byggherre. Miljötänkandet genomsyrade alla delarna av bygget – energi, material, elektricitet samt
vatten och avlopp.
Figur 6. Spoletorp södra, Lund. (Foto: Berne Lundkvist.)
Avloppssystemet som installerades byggde på urinsorterande toaletter i de 125 studentlägenheterna
med uppsamling av urin i tankar i källaren. Lunds universitet ställde upp som slutanvändare av urinen.
Vidare drogs separata ledningssystem för gråvatten respektive fekalier och spolvatten, som en
förberedelse för en eventuell framtida övergång till separerade system även i den kommunala VA-
hanteringen. Dessa två ledningar är idag ihopkopplade när de lämnar fastigheten och ansluter till det
kommunala VA-nätet. För vattenbesparing installerades vattensnål utrustning.
Många brister i installationen av urinsystemet har upptäckts, bl a dåligt fall eller t o m stora bakfall på
ledningar, få spolmöjligheter och svåråtkomliga rör. Detta var en bristfällig installation som VVS-
installatören är ansvarig för och inte brister i själva urinsorteringssystemets funktion. Under åren har
man således haft stora problem, främst med stopp i de horisontella urinledningarna mellan toalett och
stamledning, men även med lukt och i vissa fall flugor. I juni 2004 beslutade man därför att byta ut alla
toaletter och överge den ursprungliga idén. Företaget ansvarigt för VVS-installationerna har gått i
konkurs.
1.2.4 Hyreshus – Hyldespjældet i Albertslund
Hyldespjældet är ett hyreshusområde i Albertslund, strax väster om Köpenhamn. I området har man
tagit en rad miljöinitiativ, och ett projekt som genomförts har handlat om uppsamling av humanurin.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
9
Av områdets 390 lägenheter installerades 1999 på försök urinsorterande toaletter av fabrikat Porsgrunn
DS2
i 10 lägenheter. Urinen från de 10 toaletterna leds till en pumpbrunn och pumpas därifrån till en
fördelningsbrunn. Från fördelningsbrunnen leds urinen sedan till fem uppsamlingstankar på 3 000 liter
vardera. Tankarna fylls upp en i taget, och kommunicerar inte med varandra. På så sätt kan man lagra
urinen i en fylld tank utan att färsk urin blandas in, och målet var att åstadkomma en lagringstid på 6
månader i respektive tank.
Erfarenheterna från projektet visar att viss produktutveckling är önskvärd vad gäller toaletternas
vattenlås och den ”lilla” spolningen. Vidare har man sett att en tankvolym på 5 x 3 m3
var något i
underkant för 30 personer, om man förutom själva uppsamlingen även vill kunna säkerställa att urinen
lagras i 6 månader. När projektet avslutades efter 1 ½ år beslutade de boende att behålla systemet.
Systemet finns fortfarande kvar, men man har haft en del problem med stopp i urinvattenlåsen samt i
tunna (40-50 mm) horisontella ledningar.
1.2.5 Ekoby –Munksøgård i Roskilde
Munksøgård är en ekoby med 100 lägenheter i östra utkanten av Roskilde. Projektet startade 1995 och
husen var klara för inflyttning år 2000. Från början ville man ha komposttoaletter med lokal
kompostering av fekalier. Under projektets gång insåg man att detta skulle bli en kostsam lösning
samtidigt som frågetecken kring tömning av fekaliebehållare fanns. Man valde därefter en lösning med
dubbelspolande urinsorterande toaletter och gemensam behandling av urinavlastat vatten i en
markbädd med utsläpp till en närliggande bäck. Urin samlas upp i tankar som är placerade vid varje
grupp av hus.
Initialt hade man en del problem med avloppssystemet, som främst ansågs bero på installationsfel och
felaktigheter i projekteringen – igensättning av markbädden, otäta uppsamlingstankar för urin och
luktproblem. Det flesta problemen har nu åtgärdats och anläggningen fungerar idag tillfredsställande.
Figur 7. Ekobyn Munksøgård utanför Roskilde. (Källa: Det Økologiske Råd)
2
Säljs under namnet WM DS i Sverige
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
10
1.2.6 Skola – Östratornskolan i Lund
Östratornskolan i Lund byggdes om 1997 till en ekologiskt anpassad skola. Byggnadsprojektet byggde
på fyra hörnstenar - hälsa, resurser, kretslopp samt synliggörande. Man strävade efter att minimera
användningen av material som innehåller miljöstörande ämnen och underlätta framtida återvinning av
material. I stor utsträckning har man också återbrukat byggnadsmaterial från rivna byggnader, t ex
tegel, fönster och fönsterbänkar. På skolan finns odlingslotter, jordkällare, sopsortering, kompostering
och en kretsloppsanpassad avloppsanläggning för de nybyggda delarna. De befintliga byggnaderna
betjänas av det gamla konventionella avloppssystemet.
Målet med vatten- och avloppsanläggningen var att minimera dricksvattenanvändningen och utsläpp
av avloppsvatten. Lösningen som valdes bygger på uppsamling av regnvatten för spolning av
toalettstolar, sortering av urin och fekalier, lokal uppsamling av urin, kompostering av fekalier på
platsen och lokal rening av spolvatten samt vatten från tvättfat och duschar i en rotzonanläggning.
Figur 8. Skiss över avloppssystemet i Östratornskolan. (Illustration Anders Svensson, White arkitekter AB.)
På skolan finns sju stycken urinsorterande toaletter av fabrikat Dubbletten, vägghängda, samt fyra
urinaler. Urinen leds växelvis till två 9 m3
tankar (c:a ett halvt års produktion per tank) som är
nedgrävda i marken. Urinen tas sedan om hand av en lantbrukare, för spridning på åkermark.
Spolvatten, fekalier och toapapper leds till en cyklonseparator, av fabrikat Aquatron, där vätska skiljs
från fast material. Det fasta materialet hamnar i en fekaliekompost placerad i pannrummet. Vätskan
pumpas bort tillsammans med vatten från tvättfat och duschar till en lokal rotzonanläggning på 100 m2
med efterföljande damm. Dammens vatten kan pumpas upp till en syresättande vattentrappa. Utgående
vatten leds via en konstruerad våtmark till kommunens dagvattennät.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
11
Systemet har nu varit igång i sju år, och man är mycket nöjd med systemet. Man hade problem i början
med dålig självrensning i avloppsledningarna men det klarades ut genom ökning av
spolvattenmängden från 4,0 liter till 4,5 à 5,0 liter. I övrigt har inga speciella driftsproblem upplevts.
Man har haft problem med avsättning av urinen, då den lantbrukare som tidigare tog emot urinen inte
längre hade möjlighet. För närvarande hämtas urinen av Lunds renhållningsverk, körs till ett lantbruk
där det lagras i en gödselbrunn och sedan sprids på fodergrödor.
Tabell 2. Litteratur och kontaktpersoner kring urinsorterande system i Skåne och Danmark.
Litteratur och kontakter
Ekerödsrasten i Hörby Hörby kommun - Ekerödsrasten Avlopp. Rapport 2004:1. www.horby.se
Museumsgården på Møn Holtze, A. og Backlund, A. Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin
fra Museumsgården på Møn. Økologisk Byfornyelse og spildevandsrening
nr 23. 2002. Miljøstyrelsen. www.mst.dk
Holtze, A., Backlund, A. 2003: Succes med toiletsystemer, der
kildesorterer. Artikel i "Ny Viden" 01/2003. Miljøstyrelsen. www.mst.dk
Internationella studenthuset i Lund Kontaktperson: Håkan Ekelund, Lunds Kommuns Fastighets AB
Hyldespjældet i Albertslund Urinopsamling og –anvendelse i Hyldespjældet. Økologisk Byfornyelse og
spildevandsrening nr 10. 2001. www.mst.dk
Munksøgård i Roskilde Munksøgård – en økologisk bebyggelse ved Roskilde. Det Økologiske Råd
2002. www.ecocouncil.dk
Östratornskolan i Lund Björkholm & Lindqvist. Ekologi som inspirerar. Boverket. (Ett kapitel
handlar om Östratornskolan).
Kontaktperson: Johan Hallbergson, Lunds kommun, Lundafastigheter
2 Beskrivning av systemlösningar
I följande avsnitt beskrivs olika system med urinsortering. Exempel ges på teknik för behandling av
urinavlastat vatten och BDT-vatten, men det finns naturligtvis flera andra sätt att behandla utgående
avloppsvatten på.
För tekniska detaljer kring urinsorterande toaletter, rör, tankar mm hänvisas till avsnitt 3 i denna
rapport.
Följande urinsorterande system beskrivs nedan:
1. Urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavlastat vatten
2. Urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med cyklonseparator och behandling av
utgående vatten
3. Urinsortande torrtoalett och behandling av BDT-vatten
4. Urinal som komplement till urinsorterande toaletter
5. Utedass med urinsorterande insats
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
12
2.1.1 Urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavlastat vatten
Figur 9. Exemplet visar en avloppslösning för ett enfamiljshus med urinsorterande vattentoalett. Förbehandling av
urinavlastat vatten sker i slamavskiljare och olika exempel ges på efterföljande behandling. (Illustration: Johan
Palmcrantz.)
En urinsorterande vattentoalett har två utlopp och båda skålarna spolas med vatten. I den främre
utsorteras urin och leds t ex till en tank. I den bakre spolas fekalier och papper ut. Fekalier, papper och
spolvatten leds tillsammans med övrigt vatten från hushållet till en behandling.
Exemplet ovan visar ett enfamiljshus med enskilt avlopp, utanför kommunalt avloppsnät. Där samlas
urinen upp i en tank nedgrävd utanför huset. Urinavlastat vatten (fekalier & papper, bad-, disk,
tvättvatten) förbehandlas i en slamavskiljare (bundfældningstanke) och behandlas sedan t ex i en
markbädd (biologisk sandfilter), som uppfyller svenska eller danska myndigheters krav. Efter
anläggningen finns en mätbrunn så att man vid behov kan ta prov på utgående vatten från fastigheten.
Det urinavskiljda vattnet kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom infiltration (nedsivning),
kompaktfilter (filteranlæg) eller motsvarande.
Systemet med urinsorterande vattentoalett fungerar även i flerfamiljshus och i större system, och det
finns flera exempel på sådana installationer i Sverige och Danmark. För urinavlastat avloppsvatten från
ett större system kan rening ske i en lokal behandling med olika tekniker om förutsättningar finns för
det. Det kan också vara möjligt att koppla det urinavskiljda avloppsvattnet till det kommunala
avloppsnätet.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
13
Tabell 3. Avloppssystem med urinsorterande vattentoalett - bedömning av prestanda
Enbart ”urinsorteringsdelen” av systemet Komplett avloppsanläggning
Exempel: Urinsortering och behandling av
urinavlastat vatten i markbädd (sandfilter)
Smittskydd Det urinavlastade vattnet måste behandlas på
samma sätt som helt orenat avloppsvatten.
Bra smittskydd om anläggningen är rätt byggd
och använd.
Reningseffekter P: ca 50% (används fosfatfria tvättmedel är
andelen högre)
N: ca 80%
BOD: väldigt lite
Detta förutsätter att all urin utsorteras. I prak-
tiken är utsorteringen 65-85%3
. Det urinavlastade
vattnet måste behandlas framförallt m a p BOD.
P: > 70 % reduktion
N: 70-90% reduktion
BOD: > 90 % reduktion
Kretslopp av
närsalter
Upp till 50 % av fosforn och 80% av kvävet i
avloppsvattnet från ett hushåll finns i urinen, och
kan återföras till odlad mark.
Urinen kan återföras till odlad mark. Slammet
från slamavskiljaren har lågt gödselvärde. Mark-
bäddsanden kan teoretiskt grävas upp och läggas
på åkermark, men liten erfarenhet finns av detta.
Kostnaderna för att installera ett system med urinsorterande vattentoalett och en markbädd för
behandling av urinavskiljt vatten kan variera allt mellan ca 65 000 och ca 150 000 SEK (ca 65 000 –
120 000 DKK , beroende t ex på om man bygger nytt eller kan använda delar av befintlig anläggning,
och var i Sverige eller Danmark man bor. För installationen inomhus är kostnaden vanligtvis lägre vid
nybyggnation än vid ombyggnation av befintligt system. I tabell 4 ges en ungefärlig bild av
kostnaderna för investering inomhus och utomhus samt för drift av avloppsanläggningen som
beskrivits i exemplet ovan. Väljer man en annan lösning för behandling av spillvattnet kan kostnaderna
naturligtvis skilja sig något.
Tabell 4. Avloppssystem för ett hushåll med urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavskiljt vatten i markbädd.
Ungefärliga kostnader för investering inomhus och utomhus samt drift. Kostnaderna får ses som en indikation och kan
skilja sig mycket beroende på förutsättningar.
Kostnader på fastigheterna Kostnad (SEK) inkl
moms
Kostnad (DKK) inkl.
moms
Investering urinsortering
Inomhus (toalett, ledningsdragning) 5 - 20 000 5 000 – 20 000
Utomhus (rör, tank, anläggningsarbete) 10 000 –30 000 10 000 – 25 000
Investering spillvatten (exempel)
Behandling av urinavlastat vatten (slamavskiljare,
markbädd, mätbrunn)
50 000 – 100 000 50 000 – 75 000
Totalt: 65 000 – 150 000 65 000 – 120 000
Drift
Hämtning av urin och slam (årlig kostnad) 500 – 1 5001
375 – 2 5002
1
Beror på beslut om taxa i respektive kommun. Exempel finns på allt från gratis tömning av urin till normalpris enligt
ordinarie slamtömningstaxa. Urinen kan också omhändertas på tomten.
2
De danske priser er bl.a. bestemt af, om der f.eks. er etableret kommunale tømningsordninger eller om der er tale om
enkelttømninger. Der er desuden forskel på om indholdet fra to tanke skal opsamles og transporteres i en eller i to tanke.
3
Jönsson mfl. 2000. Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forsk.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
14
2.1.2 Urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med
cyklonseparator och behandling av utgående vatten
Figur 10. Exemplet visar en avloppslösning för ett enfamiljshus med urinsorterande vattentoalett och avskiljning av
fekalier i en cyklonseparator. Förbehandling av urinavlastat vatten sker i slamavskiljare och olika exempel ges på
efterföljande behandling. (Illustration: Johan Palmcrantz.)
Syftet med separation av fekalier från spolvatten är att ha fördelarna med en vattenspolad toalett,
samtidigt som man samlar upp huvuddelen av närsalterna i fekalierna i en liten volym. Ca 70-80 % av
närsalterna i fekalierna kan omhändertas om man använder sig av cyklonseparator eller filtrering4
.
Kombineras detta med urinsortering tar man hand om större delen av närsalterna från hushållet.
I exemplet ovan används en dubbelspolande urinsorterande toalett. Denna har två utlopp och båda
spolas med vatten. I det främre utsorteras urin och leds till en tank nedgrävd utanför huset. I det bakre
spolas fekalier och papper ut till en cyklonseparator (Aquatron), där det fasta materialet avskiljs. Detta
material efterkomposteras sedan i en latrinkompost och används som mull på tomten. Vätskan,
huvudsakligen spolvatten, leds ut tillsammans med övrigt vatten från hushållet till behandling. Vattnet
förbehandlas först i en slamavskiljare, och behandlas sedan exempelvis i ett kompaktfilter
(filteranlæg). Kompaktfiltret fungerar som en markbädd, med utsläpp till ytvatten. Det urinavskiljda
vattnet kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom infiltration (nedsivning) eller markbädd
(biologisk sandfilter). Efter anläggningen finns en mätbrunn så att man kan ta prov på utgående vatten
från fastigheten. Andra möjligheter att avskilja fast material från vätska beskrivs i avsnitt 3.4.3.
Systemet med urinsorterande toalett och separation av fekalier fungerar även i flerfamiljshus och i
större system, och det finns goda erfarenheter från detta. Cyklonseparatorn finns att köpa i olika
storlekar.
4
Vinnerås. 2001. Faecal separation and urine diversion for nutrient management of household biodegradable waste and
wastewater. SLU. Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 244.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
15
Tabell 5. Avloppssystem med urinsorterande vattentoalett och avskiljning av fekalier med cyklonseparator - bedömning av
prestanda
Endast urinsortering och fekalieuppsamling
med cyklonseparator
Komplett avloppsanläggning
Exempel: Urinsortering med cyklonseparator
och behandling av utgående vatten i
kompaktfilter
Smittskydd Trots att de fasta materialet i fekalierna avskiljs
finns fortfarande risk för att spolvattnet
innehåller smittämnen. Därför måste utgående
vatten (spolvatten och BDT-vatten) behandlas
m a p på smittämnen. Som tillbehör till Aquatron
finns en UV-enhet som belyser utgående
spolvatten innan det blandas med BDT-vattnet.
Bra smittskydd om anläggningen är rätt byggd
och använd.
Reningseffekter P: upp till 70% (används fosfatfria
tvättmedel är andelen högre)
N: ca 85%
BOD: ca 30 %
Detta förutsätter att all urin utsorteras. I
praktiken är utsorteringen 65-85%.
Resterande avloppsvatten (BDT och spolvatten)
måste behandlas framförallt m a p på BOD.
P: > 70 % reduktion (används fosfatfria
tvättmedel är andelen högre)
N: > 90% reduktion
BOD: > 90 % reduktion
Kompaktfiltret i sig ger oftast inte stor reduktion
av fosfor, däremot en god reduktion av BOD.
Kretslopp av
närsalter
Upp till 70 % av fosforn och 85 % av kvävet kan
på detta sätt omhändertas och återföras till odlad
mark.
Upp till 70 % av fosforn och 85% av kvävet kan
på detta sätt omhändertas och återföras till odlad
mark. Slammet från slamavskiljaren har lågt
gödselvärde.
Kostnaderna för att installera ett system med urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med
cyklonseparator och kompaktfilter för behandling av spillvattnet kan variera allt mellan ca 65 000 och
ca 170 000 SEK (ca 70 000 – 140 000 DKK), beroende t ex på om man bygger nytt eller kan använda
delar av befintlig anläggning, och var i Sverige eller Danmark man bor. För installationen inomhus är
kostnaden vanligtvis lägre vid nybyggnation än vid ombyggnation av befintligt system. I tabell 6 ges
en ungefärlig bild av kostnaderna för investering inomhus och utomhus samt för drift av
avloppsanläggningen som beskrivits i exemplet ovan. Väljer man en annan lösning för behandling av
spillvattnet kan kostnaderna naturligtvis skilja sig något.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
16
Tabell 6. Avloppssystem med urinsorterande vattentoalett och avskiljning av fekalier med cyklonseparator. Ungefärliga
kostnader för investering inomhus och utomhus samt drift. Kostnaderna får ses som en indikation och kan skilja sig mycket
beroende på förutsättningar.
Kostnader på fastigheterna Kostnad (SEK) inkl
moms
Kostnad (DKK) inkl
moms
Investering urinsortering
Inomhus (toalett, ledningsdragning) 5 - 20 000 5 000 – 20 000
Separator och tank för fekalier Ca 20 000 Ca 20 000
Utomhus (rör, urintank, anläggningsarbete) 10 000 –30 000 10 000 – 25 000
Investering spillvattenbehandling(två exempel)
Behandling av utgående avloppsvatten
(slamavskiljare, kompaktfilter, mätbrunn)
Eller:
(slamavskiljare, markbädd, mätbrunn)
30 000 – 50 000
50 000 – 100 000
35 000 – 50 000
50 000 – 75 000
Totalt: 65 000 – 170 000 70 000 – 140 000
Drift
Hämtning av urin och BDT-slam (kr/år) 500 – 1 5001
375 – 2 5002
(ev hämtning av fekaliefraktionen)
1
Beror på beslut om taxa i respektive kommun. Exempel finns på allt från gratis tömning av urin till normalpris enligt
ordinarie slamtömningstaxa. Urinen kan också omhändertas på tomten
2
De danske priser er bl.a. bestemt af, om der f.eks. er etableret kommunale tømningsordninger eller om der er tale om
enkelttømninger. Der er desuden forskel på om indholdet fra to tanke skal opsamles og transporteres i en eller i to tanke.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
17
2.1.3 Urinsortering i torrtoalett och behandling av BDT-vatten
Figur 11. Exemplet visar en avloppslösning för ett enfamiljshus med urinsorterande torrtoalett. Förbehandling av BDT-
vattnet sker i slamavskiljare och olika exempel ges på efterföljande behandling. (Illustration: Johan Palmcrantz.)
En urinsorterande torrtoalett har två utlopp. I det främre utsorteras urin och leds till en tank. I vissa
toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen. I det bakre hålet faller fekalier och papper ned utan
vatten.
Exemplet ovan visar ett enfamiljshus. Där samlas urinen upp i en tank nedgrävd utanför huset. Fekalier
och papper samlas upp i en tunna placerad i källaren. BDT-vattnet förbehandlas i en slamavskiljare
och behandlas sedan exempelvis i ett kompaktfilter (filteranlæg). Kompaktfiltret fungerar som en
markbädd, med utsläpp till ytvatten. BDT-vattnet kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom
infiltration (nedsivning) eller markbädd (biologisk sandfilter). Efter bädden finns en mätbrunn så man
vid behov kan ta prov på utgående vatten från fastigheten.
Systemet med enkelspolande urinsorterande toalett med torr fekalieuppsamling fungerar även i
flerfamiljshus och det goda erfarenheter av sådana installationer. Det man bör tänka på är att placera
toaletten på ett sådant sätt att nedfallsröret för fekalier inte stör lägenheten nedanför, och att möjlighet
finns att placera uppsamlingsbehållare i källarutrymme, krypgrund eller motsvarande. Det är också
viktigt att tömning av behållarna och transport ut ur källarutrymmet kan ske på enkelt sätt, t ex via en
ramp.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
18
Tabell 7. Avloppssystem med urinsorterande torrtoalett - bedömning av prestanda
Enbart urinsortering med fekalieuppsamling Komplett avloppsanläggning
Exempel: Urinsortering i torrtoalett
och behandling av BDT-vatten i
kompaktfilterbädd (filteranlæg)
Smittskydd Genom att samla upp fekalierna för sig, har man avlastat
avloppsvattnet från huvuddelen av alla potentiella
smittämnen. Den torra hanteringen av fekalier med
efterföljande kompostering kan göras med god kontroll
och säkerhet. BDT-vattnet kan dock innehålla små
mängder smittämnen och bör behandlas innan det släpps
ut.
Mycket bra smittskydd om anläggningen
är rätt byggd och använd.
Reningseffekter P: >70% (används fosfatfria tvättmedel är andelen
högre)
N: ca 90%
BOD: ca 40%
BDT-vattnet måste behandlas, framförallt med avseende
på BOD.
P: >75% (används fosfatfria
tvättmedel är andelen högre)
N: > 90 %
BOD: > 90 %
Kompaktfiltret i sig ger oftast inte stor
reduktion av fosfor, däremot en god
reduktion av BOD.
Kretslopp av
närsalter
Både urin och komposterade fekalier kan användas i
växtproduktion.
Både urin och komposterade fekalier kan
användas i växtproduktion.
Kostnaderna för att installera ett system med urinsorterande torrtoalett och kompaktfilter för be-
handling av BDT-vattnet kan variera allt mellan ca 45 000 och ca 100 000 SEK (ca 45 000-95 000
DKK), beroende t ex på om man bygger nytt eller kan använda delar av befintlig anläggning, och var i
Sverige eller Danmark man bor. För installationen inomhus är kostnaden vanligtvis lägre vid
nybyggnation än vid ombyggnation av befintligt system. I tabell 8 ges en ungefärlig bild av
kostnaderna för investering inomhus och utomhus samt för drift av avloppsanläggningen som
beskrivits i exemplet ovan. Väljer man en annan lösning för behandling av spillvattnet kan kostnaderna
naturligtvis skilja sig något.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
19
Tabell 8. Avloppssystem med urinsorterande torrtoalett. Ungefärliga kostnader för investering inomhus och utomhus samt
drift. Kostnaderna får ses som en indikation och kan skilja sig mycket beroende på förutsättningar.
Kostnader på fastigheterna Kostnad (SEK) inkl
moms
Kostnad (DKK) inkl
moms
Investering urinsortering
Inomhus (toalett, ledningsdragning, fekaliebehållare) 5 - 20 000 5 000 – 20 000
Utomhus (rör, tank, anläggningsarbete) 10 000 –30 000 10 000 – 25 000
Investering spillvattenbehandling (exempel)
Behandling av BDT-vatten (slamavskiljare,
kompaktfilter, mätbrunn)
30 000 – 50 000 30 000 – 50 000
Totalt: 45 000 – 100 000 45 000 – 95 000
Drift
Hämtning av urin och BDT-slam (kr/år)*
500 – 1 5001
375 – 2.5002
(Ev hämtning av fekaliefraktionen)
1
Beror på beslut om taxa i respektive kommun. Exempel finns på allt från gratis tömning av urin till normalpris enligt
ordinarie slamtömningstaxa. Urinen kan också omhändertas på tomten.
2
De danske priser er bl.a. bestemt af, om der f.eks. er etableret kommunale tømningsordninger eller om der er tale om
enkelttømninger. Der er desuden forskel på om indholdet fra to tanke skal opsamles og transporteres i en eller i to tanke.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
20
2.1.4 Urinal som komplement till urinsorterande toaletter
Urinaler är ett bra komplement till urinsorterande toaletter. En urinal känns ofta enklare för män att
använda än en urinsorterande toalett. Urinaler kan kombineras med alla ovan beskrivna system för
enfamiljshus. I Sverige är urinaler ännu vanligast i offentliga miljöer, medan de i t ex Holland och
USA ibland förekommer i hemmen.
På marknaden finns i dag flera sk ”vattenfria” urinaler. Dessa använder inte vatten för spolning, och
har inget vattenlås. Luktbarriärer i form av oljebaserade vätskor, flottörer, membran m m har ersatt det
traditionella vattenlåset. En vattenfri urinal kräver inte någon anslutning till vatten, och medverkar
därmed till en lägre vattenförbrukning. Genom att inte sammanblanda urin och vatten minskar man
risken för kristallina utfällningar i rör och dålig lukt i urinalen, och man får också en mindre utspädd
urinlösning.
Urinaler fungerar bra i större och offentliga system t ex i idrottshallar, skolor, flygplatser mm. De är
lättstädade och tar mindre plats än toaletter. Sannolikt får man en större total avskiljning av urin om
man använder sig av urinaler kombinerat med urinsorterande toaletter i offentliga miljöer.
En vattenfri urinal kostar mellan ca 3 500-6 500 SEK och 2 900-6 700 DKK (inkl moms). Till detta
kommer en årlig kostnad för förbrukningsmateriel (spärrolja och rengöringsmedel) på någon eller
några hundralappar, beroende på hur mycket urinalen används. Konventionella vattenspolande urinaler
finns att köpa till något lägre kostnad, och enklare lösningar kan naturligtvis byggas själv av den
händige fastighetsägaren.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
21
2.1.5 Utedass med urinsorterande insats
Figur 12. Skiss över urinsorterande insats i utedass, med uppsamling av urin och fekalier under sittbänken. (Illustration:
Johan Palmcrantz.)
Den enklaste formen av urinsortering och antagligen vanligast förekommande i Sverige, förutom att
kissa i trädgården, är att montera in en urinsorterande insats i utedasset. En insats för urinsortering i
torrdass består av en tratt som hängs i främre delen av hålet. Fekalier och papper faller ned i
latrinbehållaren som vanligt medan urinen fångas upp i tratten och leds ut. I Danmark är detta ganska
ovanligt, då man knappt har kvar några utedass.
Exemplet ovan visar ett traditionellt utedass. Där samlas urinen upp i en 25-liters dunk placerad
bredvid latrintunnan. Dunken töms sedan vid behov över odlingar och planteringar på tomten. För
diskvatten från sommarstugan kan ett enklare resorptionsdike anläggas, där vattnet delvis infiltrerar
och delvis avdunstar. BDT-vatten kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom kompaktfilter
(filteranlæg), infiltration (nedsivning) eller markbädd (biologisk sandfilter).
Systemet med urinsortering i utedass finns i större skala på vissa campingplatser, men är då inte
ihopkopplat på något sätt. Vid större mängder, dvs åtminstone några kubikmeter, kan en lantbrukare
vara intresserad av att komma och hämta urinen.
Kostnaden för en urinsorterande insats till utedass är ca 500 SEK (inkl moms).
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
22
3 Teknisk beskrivning av anläggningens detaljer
Urinsortering är något relativt nytt på marknaden, och det finns ännu inga svenska nationella råd och
riktlinjer för dimensionering och projektering av urinsorterande system. Inte heller i Danmark finns
några speciella riktlinjer kring urinsorterande system, utan dessa omfattas av de gällande kraven i
Bygningsreglementerne. I Miljøstyrelsens rapport Økologisk håndtering av spildevand 5
ges
projekteringsregler för bl a separata urinledningar.
I följande text beskrivs olika komponenter relaterade till den urinsorterande toaletten i ett
avloppssystem, och hur dessa bör installeras. Detta baseras på de projekteringsregler som ges i
Miljøstyrelsens rapport, installationsinstruktioner från tillverkare samt på erfarenheter som gjorts i
olika projekt runt om i Sverige.
3.1 Toaletter
3.1.1 Urinsorterande vattentoalett
En urinsorterande vattentoalett har två utlopp, i den främre delen för urin och i den bakre delen för
fekalier och papper. Dessa utlopp kan vara placerade i två separata skålar, eller skärmas av med en låg
mellanvägg.
Vattenspolning av skålarna sker antingen med ett gemensamt eller två separata spolsystem.
Vattenspolvolymen för fekalier och papper är ofta 3,5 - 4 liter. I Danmark krävs för normala
installationer 6 liters spolning. Spolvolymen som rinner ner i urinledningen är normalt ca 0 - 0,3 liter.
Spolvolymen kan vara förinställd eller manuellt styrd, där spolningen pågår så länge man aktiverar
spolanordningen.
På marknaden finns både vägghängda och golvstående modeller (se avsnitt 5. Marknadsöversikt). De
flesta urinsorterande vattentoaletterna är tillverkade i porslin.
Figur 13. Fyra olika typer av urinsorterande vattenspolande toaletter som finns att köpa i Sverige och Danmark –
Gustavsberg Nordic 393 U, WM DS, Roevac No-Mix och Dubbletten.
5
Miljøstyrelsen. Økologisk håndtering av spildevand. Økologisk byfornyelse og Spildevandsrensning nr 6:2001.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
23
3.1.1.1 Installation av toalett
Installation av golvstående urinsorterande vattentoalett i utbyte mot befintlig toalett kan göras av den
händige fastighetsägaren. För vägghängd toalett och dragning av rör rekommenderas att anlita VVS-
installatör.
Golvstående toalett monteras enligt anvisningar. Mallar för placering och håltagning i golv medföljer
vid leverans. Vägghängda toaletter kräver ett stabilt väggmaterial, om väggen är för klen bör fixtur
användas. Vid spolcistern placerad i vägg krävs alltid fixtur. Fixtur finns att köpa som tillbehör från
respektive leverantör.
Urinavloppet kan ledas genom vägg eller genom golv för anslutning till urinledning. Urinavloppet i
toaletten är oftast av en klenare dimension (t ex 15 eller 32 mm) än urinledningen fram till tank (se
avsnitt 3.2 Ledningar för urin) och det krävs därför någon typ av övergångsmuff. Sådan medföljer
vissa modeller eller kan beställas separat från leverantören.
Anslutning till vatten sker som för vanliga WC, i de flesta fall med 1/2’’ rör.
Avloppsrör för fekalier kan ofta kopplas till eventuellt befintligt avloppsrör.
3.1.1.2 Skötsel av urinsorterande vattentoalett
Den dagliga rengöringen sker på samma sätt som för vanliga toaletter. Miljövänliga rengöringsmedel
rekommenderas.
För att förebygga och behandla stopp bör urinvattenlåset i första hand rensas med rensvajer (figur 14).
Om detta inte hjälper behandlas stoppet med stark (24-36%) ättikssyrablandning eller stark lösning av
kaustiksoda upplöst i vatten. Blanda ut kaustiksoda i varmvatten i ett separat kärl. Häll
kaustiksodablandningen i urinvattenlåset och låt verka över natt. Spola ut vattenlåset med ca 2 liter
vatten under kraftigt flöde (tänk på att kaustiksoda är starkt frätande - använd skyddskläder,
skyddsglasögon och var försiktig!). 6
För att skydda WC-sits av trä med tillhörande metalldelar bör dessa inoljas med jämna mellanrum, ca
en gång per månad7
.
6
Jönsson et al. 2000. Källsorterade humanurin i kretslopp. VA-forsk rapport.
7
Dubbletten. Allmänna råd för WC Dubbletten.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
24
Figur 14. En rensvajer eller olika typer av flaskborstar kan användas för att rensa bort eventuella stopp i urinvattenlåset.
Bilden visar de rengöringsdon som de boende i Gebers använder. (Foto: Verna Ekologi AB.)
3.1.2 Urinsorterande torrtoalett
En urinsorterande toalett med torr fekalieuppsamling har ett utlopp för urin i den främre delen av
toaletten. Fekalier och papper faller från den bakre delen av toaletten och samlas upp i en behållare i
eller under toaletten. På marknaden finns flera modeller av urinsorterande toaletter med torr
fekalieuppsamling, allt från porslinstoaletter för permanentbruk till mer fritidsbetonade toaletter i plast.
Urinsorterande barnsits finns som tillbehör till vissa modeller.
I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen, andra kan spolas med en kopp vatten vid
behov. Spolvolymen är inte mer än ca 0,1 l per spolning.
Vissa fabrikat har ett mekaniskt insynsskydd, som gör att man inte ser innehållet i toaletten.
Insynsskyddet svänger undan då man sätter sig. I toaletter med fekaliebehållaren placerad i
källarutrymme gör avståndet att man inte ser ner i tunnan utan ficklampa.
Figur 15. Olika typer av urinsorterande torrtoaletter som finns att köpa i Sverige och Danmark - WM Classic, Separett
Villa samt Separera NE från Swedish Ecology. (Foto: Ebba af Petersens, bild a, samt www.separett.se och
www.mulltoa.se.)
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
25
3.1.2.1 Installation av toalett
Installation av urinsorterande torrtoalett kan oftast göras själv av den händige villaägaren.
Urinavloppet kan ledas genom vägg eller genom golv för anslutning till urinledning. Urinavloppet i
toaletten är i de flesta fall av en klenare dimension (t ex 22 eller 32 mm) än vad urinledningen fram till
tank bör vara (se avsnitt 3.2 Ledningar för urin) och det krävs därför en övergångsmuff, som oftast
medföljer. Toaletten fästs med skruvar i golvet.
Eventuell anslutning till vatten sker i de flesta fall med 1/2’’ rör.
Installation av fekaliebehållare varierar beroende på vilken modell man väljer, se nedan.
3.1.2.2 Installation av fekaliebehållare
Fekalier samlas antingen upp i en behållare i toaletten eller i ett utrymme nedanför toaletten.
Modeller med fekalieuppsamling i toaletten kräver ingen håltagning i golv för nedfallsrör och inget
utrymme under golvet.
Fekaliebehållaren kan också placeras i en uppsamlingsenhet (Ø460 mm, djup 500 mm) som infästs i
golvet (figur 16). Uppsamlingsenheten sticker ned ca 20-25 cm från taket i våningen under. Storleken
på fekaliebehållaren är då ca 35 liter. Denna lösning är lämplig för hus som saknar källarutrymme.
Figur 16. Uppsamlingsenhet för fekalier i toaletten, placerad i källare eller nedsänkt i golv. TorpIsak, WM-Classic och
WM-Brunnen.
Uppsamlingsenhet placerad i källare underlättar att tömning utförs av entreprenör eller vaktmästare.
Man undviker också hantering av fekaliebehållare inne i badrummet, och transport genom
lägenheten/huset. Denna lösning är lämplig bl a för flerfamiljshus eller där de boende inte själva sköter
tömning.
Vid uppsamlingsenhet i källare behövs nedfallsrör för fekalier, Ø 200 mm. Röret monteras lodrätt, 150
mm ovan färdigt golv och ned till fekaliebehållaren. Lämpligt material för nedfallsrör är plast eller
rostfritt. För att underlätta rengöring bör röret ha en glatt insida. Rörets diameter gör att det finns en
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
26
risk att små och stora saker kan falla ned och eventuellt fastna. I flervåningshus bör det därför finnas
en inspektionsmöjlighet på varje våningsplan.
Fekaliebehållarens storlek kan variera. Vanligt i enfamiljshus är en ordinär plasttunna på 80 liter.
Något större plasttunnor på hjul, vanliga som sopkärl, är lättare att hantera men blir tyngre om de fylls
upp.
Oavsett storlek på kärl så bör detta placeras i ett lufttätt utrymme. Detta för att undvika dålig lukt i
källarutrymmet och för att underlätta ventilation. För att förhindra spridning av brand,
t ex om en cigarettfimp kastas ned i toaletten, bör utrymmets väggar dessutom vara brandtåliga. Detta
är speciellt viktigt i flerfamiljshus.
3.1.2.3 Ventilation av fekaliebehållare
Fekaliebehållaren eller utrymmet där behållaren är placerad ventileras, helst med en fläkt, för att torka
ut fekalierna och transportera bort dålig lukt. Vid fekalieuppsamling i toaletten är fläkten monterad
direkt på toaletten. I annat fall ansluts fläkten till fekaliebehållaren eller till utrymmet.
För montering av ventilation av fekaliebehållare krävs tillgång till el. Det finns även modeller som kan
kopplas till 12 V energikälla, t ex batteri, solceller. Avluftningsrör ansluts till fekaliebehållaren rakt
genom yttervägg, högre upp genom yttervägg eller över nock. Finns ventilationsrör sedan tidigare kan
toaletten anslutas till den kanalen. Ventilationsröret ska tätas i alla skarvar med silikon eller liknande.
3.1.2.4 Skötsel av urinsorterande torrtoalett
För skötsel av urinvattenlåset – se avsnitt 3.1.1.2 Skötsel av urinsorterande vattentoalett.
Någon typ av strömaterial kan användas för att suga upp fukt och minska risken för flugor och lukt i
fekaliebehållaren, t ex sågspån, torvströ, mull eller liknande. Kalk och aska, som ibland används som
strömaterial, har högt pH och bidrar till avdödning av bakterier. Detta gör dock även att ingen
kompostering sker vid efterkomposteringen, vilket bl a resulterar i en större volym material att hantera.
För att underlätta tömning av fekalier, placeras lämpligen en säck (plast eller vaxad papp) i
fekaliebehållaren. Fekaliebehållaren lyfts i vissa modeller uppåt, in i badrummet. Är behållaren
placerad i källarutrymme kan bytet av behållare ske i källaren. Tömning kan ske när uppsamlingskärlet
är fullt eller efter ett förutbestämt intervall. Erfarenheter har visat att ett tätare tömningsintervall ger en
trevligare och lättare hantering. Materialet bör sedan efterkomposteras en tid innan användning (se kap
3.5.3.).
3.1.3 Vattenfria urinaler
En vattenfri urinal använder inget vatten för spolning utan bygger helt på självfall. Urinalen är bara
kopplad till ett rör, dvs utloppsröret. Luktbarriärer i form av oljebaserade vätskor, flottörer och
ventilmembran har ersatt det traditionella vattenlåset. Oftast rekommenderas speciella
rengöringsmedel med visst vaxinnehåll, vilka skyddar urinalen och gör att urin lättare rinner av från
väggarna i urinalen.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
27
Det vanligaste luktlåset är det oljebaserade. Där är låset fyllt med en olja som hindrar dålig lukt att
komma från avloppssystemet. Eftersom urin är tyngre än olja sjunker den ned genom vätskan och
vidare ut i avloppet. Oljan behöver bytas ut med jämna mellanrum.
På marknaden finns flera olika fabrikat av vattenfria urinaler, tillverkade i glasfiber, porslin eller plåt.
Figur 17. Några olika typer av vattenfria urinaler som finns att köpa i Sverige och Danmark. Uridan, Ifö Cero samt Intra.
3.1.3.1 Installation av vattenfri urinal
Anslutning till avlopp kan ske i vägg eller golv. Utloppsrör från urinaler är vanligen Ø 40 mm eller Ø
50 mm. Urinalen fästs i väggen. Ingen anslutning till vatten eller el behövs.
3.1.3.2 Skötsel av vattenfri urinal
Den dagliga rengöringen sker ungefär som för vanliga toaletter. Tillverkarna rekommenderar sina egna
rengöringsmedel då dessa innehåller ett vax som skyddar ytan och gör att urindroppar rinner av.
Använd inte rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel såsom stålull, grön fibersvamp eller
liknande. Vanlig toaborste och papper rekommenderas.
Oljebyte, för de modeller som har oljelås, görs efter ca 5000 besök enligt tillverkarens instruktioner.
3.1.4 Insats i torrdass
En insats för urinsortering i torrdass består av en tratt som hängs i främre delen av hålet. Fekalier och
papper faller ned i latrinbehållaren som vanligt medan urinen fångas upp i tratten och leds ut. På
marknaden finns två modeller, båda i plast och med en värmeisolerande sits (se avsnitt 5.
Marknadsöversikt).
Urinen leds till ett uppsamlingskärl, t ex en 25 l dunk eller en större tank.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
28
Figur 18. Urinsorterande insats i utedass. (Foto: Ebba af Petersens.)
3.1.4.1 Installation av urinsorterande insats
Befintligt dass: Undersök först om hålet i bänken är tillräckligt stort, utvidga det annars. Häng insatsen
i hålet och fäst den med dubbelhäftande tejp alternativt skruva fast den. Fäst värmesitsen med
dubbelhäftande tejp. Montera fast slangen för urin.8
Nytt dass: Mall för håltagning medföljer. Såga ut hålet och montera insatsen enligt ovan.
3.1.4.2 Skötsel av torrdass med urinsorterande insats
Tillsätt ett lager strömaterial (ca 5 cm) i botten på latrintunnan9
. Efter varje användning, tillsätt en
kopp strö, t ex sågspån, torvströ, mull el liknande.
Rengöring av insatsen görs t ex med såpvatten och diskborste. Skölj ur insatsen med vatten varannan
dag eller vid behov.
Latrintunnan hämtas på vanligt sätt av kommunens entreprenör eller komposteras på tomten (se avsnitt
3.5.3).
8
Örnplast. Monterings- och bruksanvisning för Dassisak.
9
Örnplast. Monterings- och bruksanvisning för Dassisak.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
29
3.2 Ledningar för urin
3.2.1 Ledningar för urin inomhus
Är avloppsstammarna lagda fria och åtkomliga lägger man urinledningen parallellt med det befintliga
avloppsröret från toaletten. Om avloppsröret är ingjutet i betong gör man oftast ett nytt hål i betongen
för urinledningen. Inga skarpa (90°) krökar bör finnas på röret. Tydlig märkning av urinledningarna, i
form av en gul rand, en markering eller liknande gör att man underlättar för framtida VVS-installatörer
och andra.
Rekommenderad dimension på urinledningen inomhus är minst 50 mm och helst större för horisontella
ledningar.På vertikala ledningar i enplanshus med en toalett kan man eventuellt gå ner i dimension,
men absolut inte under 32 mm. Fallet på ledningarna bör vara minst 1%, gärna 2 % och bakfall ska
alltid undvikas. 10
Möjlighet att spola ledningarna skall vara goda och spolmöjlighet av rören ska åtminstone finnas vid
eventuella skarpa krökar, vid övergång från vertikal till horisontell ledning samt där ledningen går ut
från huset till marken. Spolmöjlighet görs enklast med ett grenrör eller inspektionslucka på ledningen,
med ett skruvbart lock. Det är viktigt att alla delar av rörsystemet är åtkomliga via inspektionsluckor.
Figur 19. Exempel på rensrör inomhus. (Källa: www.uponor.se)
Urinledningarna skall helst vara i plast och bör vara släta invändigt, utan skarpa kanter eller
ojämnheter där sediment kan bygga på. Pga urinens korrosiva egenskaper bör man undvika rör av
metall, t ex koppar.
Det finns en ny metod i Sverige för nydragning av rör, som hittills mest använts för installation av
bredband i avloppsrör. Detta skulle kunna appliceras också för installation av urinledningar i befintliga
avloppsrör. Metoden kallas inpipe eller relining, och baseras på ett flexibelt insatsfoder som härdas på
plats på insidan av den befintliga ledningen, vilket gör att en urinledning skulle kunna skapas i
befintliga rör och ingreppet i huset skulle minimeras. Metoden har ännu ej testats för urinsortering,
men skulle, om det fungerar väl, förenkla installation i befintliga hus avsevärt.
3.2.1.1 Skötsel av ledningar inomhus
Vid mindre dimensioner än 75 mm på urinledningar bör man vara beredd på att ledningarna kan
behöva spolas mellan en gång per år till en gång vart tredje år. Inspektion av ledningar inomhus i ett
nybyggt system bör, liksom för andra ledningar, ske direkt efter och ca ett halvt år efter att de tagits i
bruk.
10
Jönsson et al. 2000. Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forsk rapport.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
30
3.2.2 Ledningar för urin utomhus
Den separata urinledningen förläggs lämpligen i samma grav som övriga ledningar. Ledningen skall
göras helt tät, med svetsade eller limmade skarvar, eller vara heldragen, för att undvika inträngande
vatten. Tydlig märkning av urinledningarna, i form av en speciell typ av rör, en gul rand eller liknande
gör att man undviker hopblandning med avloppsrör, och underlättar vid framtida reparationer och
liknande11
.
Figur 20. Viktigt att märka ut vilken ledning som är urinledningen. I detta fallet hade man förväxlat avloppsledningen och
urinledningen, vilket resulterade i avloppsvatten i urintanken. (Foto: Michael Bernheden.)
Rekommenderad dimension på urinledningar utomhus är minst 75 mm, helst 110 mm. Väljer man den
större diametern är godstjockleken ofta större, och rören blir mer stabila. Ett klenare rör med tunnare
gods kan lätt svacka något vilket leder till bakfall12
. Även utomhus rekommenderas ledningar av plast
med en glatt insida. Fallet på ledningarna bör vara minst 1%, gärna 2 % och bakfall ska alltid
undvikas.
Spolmöjlighet av ledningar bör finnas med ett intervall av högst 40 m, samt vid skarpa krökar på
rören13
. Möjlighet ska finnas att spola ledningen i båda riktningarna. Dimensionen på rens-
/inspektionsbrunnen bör vara så pass stor att man kommer ner med en spolslang eller en sugslang om
så skulle behövas. Rens-/inspektionsbrunnen skall förses med ett gastätt lock för att förhindra att
vatten tränger in och lukt tränger ut från systemet.
3.2.2.1 Skötsel av ledningar utomhus
Innan systemet tas i drift bör man spola ur hela urinledningssystemet för att avlägsna sand, grus och
annat som hamnat i rören vid installationen.
I övrigt bör man inspektera ledningssystemet utomhus med jämna mellanrum, och vid behov spola
igenom ledningarna för att undvika att få stopp.
11
Michael Bernheden, MB Montage teknik. Muntligt.
12
Michael Bernheden, MB Montage teknik. Muntligt.
13
Miljøstyrelsen. Økologisk håndering av spildevand. Økologisk byfornyelse og Spildevandsrensning nr 6:2001.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
31
3.3 Uppsamlingstank för urin
Uppsamlingstank för urin kan placeras nedgrävd i mark eller ovan mark inomhus, t ex i
källarutrymme. Vid placering i mark måste tanken vara anpassad för nedgrävning, typgodkända tankar
för avloppsvatten rekommenderas. De vanligaste materialen för tankar är betong, plast eller glasfiber.
Vid placering ovan mark krävs inte samma hållfasthet, och där kan många olika typer av tankar
användas. Pga frysrisken bör en tank ovan mark placeras i ett isolerat utrymme, t ex källare. S k
Cipax/IBC-behållare på pall (ca 1 m3
) är lätta att få tag på begagnade och är lätta att hantera. Till
utedass i fritidshus räcker det oftast med en mindre behållare, t ex en dunk på 25 liter.
Figur 21. Tankar i olika storlekar för uppsamling av urin. Från vänster: 25 l plastdunk för utedass, 1 m3
IBC-behållare på
pall, 4 m3
tank för flerfamiljshus placerad i källare samt 18 m3
tank för bostadsområde. (Foto: Ebba af Petersens (bild 1),
Verna Ekologi AB (bild 2-4).)
3.3.1 Installation av uppsamlingstank för urin
Risken för uppflytning måste alltid beaktas i samband med installation av uppsamlingstank för urin.
Tanken ska vara tät, och anslutningar behöver utföras noggrant så att de blir helt täta mot inträngande
vatten. Tanken bör utformas så att gasväxling och därmed ammoniakförlust minimeras. Detta innebär
att tankarna utformas så att de fylls från botten och tryckutjämnas, men att de saknar övrig ventilation.
Ledningssystemet bör ej ventileras. Tillförseln av luft till tanken i samband med tömning skall beaktas.
Om tömning sker genom manluckan tillförs luft automatiskt och tanken kan inspekteras samtidigt. Om
tanken töms genom sugledning måste god lufttillförsel säkras så att inte ett undertryck uppstår i
tanken14
.
Uppsamlingstankens manlucka bör placeras nära inkommande ledning så att denna är lätt att
inspektera. Luckan ska vara tät och möjlig att låsa. Ett nivålarm underlättar drift och skötsel, men
ersätter inte helt okulär inspektion.
3.3.2 Dimensionering
Uppsamlingstank för urin dimensioneras för enfamiljshus oftast efter ett års produktion, för att undvika
flera tömningar per år. Normalt dimensionerar man endast för uppsamling och eventuell lagring sker
hos lantbrukare i anslutning till åkermark. För flerfamiljshus är det vanligt att man anpassar storleken
på uppsamlingstanken efter volymen på tanken hos det fordon som hämtar. Då olika urinsorterande
14
Jönsson m fl (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forskrapport 2000:01.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
32
toaletter använder olika mycket vatten för spolning bör man vid dimensionering av uppsamlingstank
beakta vilken toalettmodell som används. En tumregel är dock ca 0,5-1 m3
/person och år.
De urinsorterande vattentoaletterna skiljer sig åt något vad det gäller utspädning och produktion av
urinblandning. För Dubbletten bör man räkna med en produktion av 1,5 liter urinblandning per person
och dygn vid en hemmavaro på ca 15 timmar per dygn. För Wost Man DS kan man räkna med 2,5 liter
urinblandning per person och dygn, och Gustavsbergs toalett ger sannolikt ännu något större volym.
Roevacs no mix stänger urinavloppet vid spolning, och därför hamnar bara urinen där, vilket ger ca 1
liter koncentrerad urin per person och dygn.
De urinsorterande torrtoaletterna ger 1-1,5 l urinblandning per person och dygn (beroende på om man
spolar alternativt häller på vatten efter varje besök eller inte). Vattenfria urinaler ger ca 1 liter
koncentrerad urin per person och dygn.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
33
3.4 Avskiljning av fekalier från vattentoalett
Syftet med separation av fekalier från spolvatten är att ha fördelarna med en vattenspolad toalett,
samtidigt som man samlar upp huvuddelen av närsalterna i fekalierna i en liten volym. Systemen
bygger på att näringsämnena finns i partikulär form och kan avskiljas mekaniskt. Därför måste urin
avskiljas i toaletten för att undvika en hög andel lösta närsalter i utgående vatten.
Separation av fekalier från spolvatten kan ske på olika sätt. Vanligast är cyklonseparator eller genom
filtrering genom ett filter som beskrivs nedan.
3.4.1 Cyklonseparator
En cyklonseparator kan användas tillsammans med lågspolande, hel- och halvspolande eller
urinavskiljande WC-stolar. Från WC-stolen spolas klosettvattnet till en separator där vätskan avskiljs.
Separeringen sker med hjälp av ytspänning och centrifugalkraft. Vattnet följer separatorns väggar och
det fasta materialet faller ned i mitten. Separatorn har inga rörliga delar och är tillverkad av
polyetenplast. Fast material, dvs fekalier och papper, samlas upp i en ventilerad behållare, en
biokammare.
På marknaden finns en tillverkare av cyklonseparatorer (se avsnitt 5. Marknadsöversikt).
Figur 22. Aquatron. (Foto: Ebba af Petersens.)
3.4.1.1 Installation av cyklonseparator
Toaletten monteras efter leverantörens anvisningar. Husets BDT-vatten ansluts efter avskiljarsystemet
och får ej dras genom separatorn.
Röret mellan toaletten och separator ska ha en dimension på 110 mm. Tillverkaren rekommenderar en
längd på 1 - 12 m vid 3 l spolning. Vid ökad spolvolym kan längden ökas. Röret 1 m närmast
separatorn ska ha ett fall på 5%, och övrig längd 1 %.
Erfarenheter har visat att man får en bättre avskiljning i separatorn vid ett kort avstånd och liten
höjdskillnad mellan toalett och separator. Mindre spolvolym ger också en bättre avskiljning. Vid långa
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
34
avstånd, större spolvattenvolym och stor höjdskillnad löses det fasta materialet upp och avskiljningen
blir sämre15
.
3.4.2 Skötsel av cyklonseparator och fekaliebehållare
Vid första användningen av anläggningen läggs ett lager täckbark i botten på biokammaren så tjockt
att dräneringsgallret eller dräneringshålen helt täcks. På detta strös en skyffel jord eller kompost från
trädgården för att tillföra mikroorganismer. Använd sedan toaletten 1-3 veckor. Därefter tillsätter man
- om man vill - kompostmask (Esenia Foetida, dyngmask).16
Själva cyklonseparatorn kräver inget underhåll. Biokammaren bör kontrolleras då och då och tömmas
vid behov. För vissa modeller skiftas sektioner vid behov och töms när det är nödvändigt.
Tömningsintervallet är 1-2 år beroende på belastning, temperatur och om man använder kompostmask
eller inte.17
För vissa mindre modeller bör materialet efterkomposteras i en latrinkompost, i de större komposteras
materialet färdigt i själva biokammaren. Det komposterade materialet används som
jordförbättringsmedel.
3.4.3 Filtrering
Fast material i klosettvatten kan separeras från vätska med ett filter. Spolvatten från toalett leds eller
pumpas till en filterpåse i en behållare. Vatten får sedan dränera av och rinna till en slamavskiljare för
vidare behandling i markbädd eller liknande. Vissa av dessa filter kan också användas för avvattning
av slam från slamavskiljare.
Intervallet mellan tömningar av det avvattnade slammet är ca ½ - 1 år. En slamkaka bildas i
filterpåsen, och inkommande vatten passerar genom såväl filtret som slamkakan. Det finns därför en
risk att mineraliserade närsalter spolas ut och förloras18
.
På marknaden finns olika typer av filterenheter (se avsnitt 5. Marknadsöversikt). En typ för enskilda
avlopp är en s k fekaliekompostavskiljare med dubbla korgar av rostfritt stål som hängs direkt i
slamavskiljaren, och används omväxlande. Dit leds klosettvattnet och det filtrerade vattnet rinner ner i
slamavskiljaren. Korgarna är försedda med måttsydda filterpåsar tillverkade av geotextil.
En annan modell är försedd med ett filter som fungerar som ett stort kaffefilter. Klosettvatten från
toaletten pumpas upp till en behållare ovan mark tillverkad av glasfiberarmerad polyester. Det
filtrerade vattnet rinner på självfall genom en dränering i botten på behållaren till en slamavskiljare.19
15
Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Økologisk
byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35, 2003 Miljøstyrelsen.
16
Info från tillverkaren. www.aquatron.se
17
Info från tillverkaren. www.aquatron.se
18
Vinnerås. 2001. Faecal separation and urine diversion for nutrient management of household biodegradable waste and
wastewater. SLU. Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 244.
19
Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet
"sort" spildevand. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39, 2003 Miljøstyrelsen.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
35
Figur 23. Olika typer av filterenheter för avskiljning av fekalier från vattentoalett – Dubbletten fekaliekompostavskiljare
(foto: Ebba af Petersens) och Kaggen20
.
3.5 Lagring/Behandling av urin och fekalier
3.5.1 Lagring av urin på enskild fastighet
Det är ytterst få sjukdomsalstrande bakterier som utsöndras via urinen. Dock kan felsortering av
fekalier i toalettstolen medföra att sjukdomsalstrande bakterier når urinblandningen i lagringstanken. I
Sverige finns idag inga formella föreskrifter eller allmänna råd som föreskriver mellanlagring av urin
som ska spridas på den egna, enskilda fastigheten, ett krav som föreslås gälla för centralt uppsamlad
urin (se nedan). Allmänna råd förväntas från svenska Socialstyrelsen inom kort som kan komma att
reglera denna verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv, och det är ännu inte klart vad som kommer att stå
i dessa. Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Smittskyddsinstitutet, och Kungliga Tekniska
Högskolan bedömer dock att man vid spridning av urin från det egna hushållet i den egna trädgården
kan sprida på samtliga grödor utan att urinen mellanlagrats, förutsatt att man låter en månad gå mellan
spridningstillfället och konsumtion av grödan och att grödan konsumeras inom hushållet21
. En
anledning till att man ur smittskyddssynpunkt kan ställa lägre krav på urin som sprids på egen tomt
jämfört med urin som samlas upp för centraliserad spridning är att eventuell smittrisk via urin som
sprids i trädgården är försumbar jämfört med andra smittrisker i det enskilda hushållet vid
smittillfället, dvs via mat, hantering av mat, kontakt mellan familjemedlemmar etc22
.
I Danmark ställs krav på minst sex månaders mellanlagring vid eventuell spridning på egen tomt, då
man ur smittskyddssynpunkt ej gör skillnad på urin som samlas upp och används på den enskilda
fastigheten och urin som samlas upp från fler fastigheter.
Om man väljer att lagra urin på tomten används lämpligen två icke-kommunicerande volymer som
vardera rymmer ett halvårs produktion av urinlösning. Om volymerna fylls och töms växelvis behöver
inte ytterligare lager byggas för hygienisering. Antingen använder man två mindre tankar, eller en
större tank med två separata kammare. För dessa ”dubbeltankar” är det viktigt att mellanväggen är tät
så att inte färsk urin blandas in i den urin som lagras.
20
Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet
"sort" spildevand. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39, 2003 Miljøstyrelsen.
21
Jönsson m fl (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forskrapport 2000:01.
22
Jönsson m fl (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forskrapport 2000:01.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
36
3.5.2 Lagring av urin från flera fastigheter – centraliserad lagring
När urin ska återanvändas i större skala, exempelvis inom kommunens parkförvaltning eller i
lantbruket, krävs en centraliserad lagring av urinen innan spridning kan ske (för lagar och regler kring
spridning av urin, se avsnitt 4. Organisation och Juridik nedan). Denna lagring kan ske på olika sätt,
beroende på mängd urin som ska lagras och hur långsiktig lösning man satsar på. Nedan beskrivs ett
antal olika alternativ för central lagring av urin.
3.5.2.1 Mindre portabla tankar
Erforderlig lagringsvolym kan tillskapas med många s.k. ”sockerbitar”/Cipax-tankar, dvs plasttankar
med volym 1 m3
. Fördelar med detta system är att det representerar en flexibel lösning, då tankarna är
relativt lätta att transportera och tillåter en enkel spridning (med självfall från lastbilsflak eller
motsvarande) för kommunal användning eller i trädgårdsodling. Investeringskostnaden är dessutom
låg. Till nackdelarna hör en förmodad kort teknisk livslängd. Det är dessutom tidskrävande att fylla
och tömma lagringstankarna eftersom volymen från en tankbil måste tömmas i flera tankar. Därmed är
denna lösning olämplig i situationer då man har stora mängder urin att lagra för vidare spridning i
exempelvis lantbruket.
3.5.2.2 Större portabel/flyttbar tank
Ett exempel på en tank av detta slag skulle kunna vara en tankvagn eller motsvarande vilken körs ut
och placeras på ett lämpligt ställe23
. Fördelar med denna typ av lösning är dels dess flexibilitet (en
mindre tankvagn är lätt att transportera och placera), beprövad teknik och relativt lång teknisk
livslängd. Till nackdelarna hör att lösningen ej är permanent och att den kan vara dyr om man hyr
tankvagnen.
3.5.2.3 Större permanenta tankar
En större permanent lagringstank, t ex i betong, bör placeras på kommunens mark. Fördelen med
denna lösning är att den är långsiktig och robust. Nackdelen är bl a att man är låst till en viss
lokalisering.
Större ballongtank i presenning av vävförstärkt plast är ett lagringsalternativ som både är storskaligt
men ändå flexibelt. Denna typ av tank kallas även kuddtank. Placering av tankarna är med fördel på
kommunens mark, alternativt i anslutning till areal där urinen ska spridas (om långsiktigt avtal finns
med lantbrukare). Fördelar med denna lagringsteknik är att den är relativt flexibel (ballongtankarna är
flyttbara) och investeringskostnaden är lägre än för andra permanenta lösningar såsom betongtankar.
Goda erfarenheter av denna typ av urinlagring finns. Tekniken är testad av Stockholm Vatten sedan
1996 för urinlagring vid Bornsjön. Till nackdelarna hör okänd teknisk livslängd på ballongtankarna.
23
Ragn Sells Göran Gardell, pers medd
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
37
Figur 24. Större ballongtank i presenning av vävförstärkt plast. Stockholm Vattens urinlagringstankar i Bornsjöområdet.
(Foto: Ebba af Petersens.)
3.5.2.4 Utnyttjande av tomt lagringsutrymme hos lantbrukare
Lantbrukare som tidigare haft djurhållning kan ha tomma urinbrunnar som skulle kunna utnyttjas för
lagring av urin. Om dessa lantbrukare dessutom är intresserade av att återanvända urinen är det ytterst
lämpligt att mellanlagringen av humanurin sker genom deras försorg. En klar fördel med detta
alternativ är låg investeringskostnad, och samordningsvinster om lagring och spridning utförs av
samma lantbrukare. Systemet kräver långsiktiga avtal med berörd lantbrukare för att kommunen ska
kunna säkerställa sin urinlagringskapacitet, vilket ger ett visst osäkerhetsmoment för kommunen.
3.5.3 Lagring/behandling av fekalier på enskild fastighet
Fekalier som samlas upp från urinsorterande torrtoaletter eller fekalieavskiljare, behöver genomgå en
patogenreducerande behandling innan de kan spridas som jordförbättringsmedel. Detta kan lämpligen
ske genom av kompostering.
För att få kompostera sin egen latrin/fekaliefraktion krävs tillstånd från den egna kommunens miljö-
och hälsoskyddskontor (se nedan under avsnitt 4. Juridik och Organisation). Olika kommuner har olika
regler och krav för efterkompostering av latrin.
För att tillåta att tillräcklig ostörd lagringstid kan uppnås innan återföring sker, bör en latrinkompost
bestå av två behållare eller vara tvådelad. Komposten bör vara utförd i ett tåligt material samt tät för att
undvika läckage och möjlig spridning av smittämnen via skadedjur eller insekter. Den skall dock vara
väl ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät. Latrinkompostens volym beror av om
fastigheten är permanentbebodd eller av fritidshuskaraktär. Flera exempel av prefabricerade
latrinkomposter existerar (figur 25). Man kan också bygga en egen latrinkompost, om det lokala miljö-
och hälsoskyddskontoret tillåter detta.
Figur 25 Exempel på latrinkomposter, från vänster Mullbanken från Allt i Trä, Mulltoa kompost från Swedish Ecology
samt Roslagskomposten från Örnplast (bilder från respektive företags informationsmaterial).
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
38
Fekaliekompostering kan också ske för torra system i flerfamiljshus. I Stockholmsförorten Skarpnäck
finns ett flerfamiljshus med torra, urinsorterande toaletter från vilka fekalierna efterbehandlas i en
platsbyggd, flyttbar gemensam fekaliekompost (figur 26). Komposten har en bottenplatta med kanter i
C-betong (släpper ej igenom fukt) med två fack på 9 m3
vardera. Varje fack uppskattas ha kapacitet för
tre års fekalieproduktion från de 32 hushållen. Som strömaterial används bland annat jord, vass eller
löv.
Figur 26. Fekaliekompost vid Gebers, Stockholm. (Foto: Verna Ekologi AB.)
3.5.4 Lagring/behandling av fekalier från centraliserade system.
Det finns idag inga exempel på centraliserad behandling av fekalier från urinsorterande, torra system i
Sverige eller Danmark. Möjligheter finns att behandla fekaliefraktionen på liknande sätt som annat
hushållsavfall, dvs i exempelvis våtkomposter eller i biogasanläggningar. Möjlighet för sambehandling
med gödsel från lantbruket finns också.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
39
3.6 Spridning
3.6.1 Urin
Urin har visat sig vara ett fullgott, snabbverkande gödselmedel som kan ersätta handelsgödsel både i
fritidsodling och inom lantbruket.
3.6.1.1 Spridning av urin på egen fastighet
Den danska och svenska lagstiftningen skiljer sig åt när det gäller spridning av urin på egen fastighet24
.
Danska Miljøstyrelsen rekommenderar ej återföring av urin på egen tomt, såvida urinen ej har lagrats
minst sex månader utan tillförsel av färsk urin, och då endast för växter som ej ska konsumeras av
människor. I Sverige kan fastighetsägaren själv tillåtas använda urinen på den egna tomten, under för-
utsättning att Miljö- och hälsoskyddskontoret godkänner detta i varje enskilt fall. Kraven ser olika ut
beroende på vilken kommun man bor i, men ofta ställs krav på att en tillräckligt stor yta bevuxen mark
finns på fastigheten för att inte riskera kväveläckage. Det finns kommuner som ställer krav på att en
yta med gräs, buskar eller annan beväxt mark på minst 150 m2
per person finns på fastigheten, andra
kräver 500 m2
per familj oavsett storlek. En rimlig nivå för rekommendationer eller krav från kommu-
ner ligger i den lägre delen av det nämnda intervallet, med tanke på att användning av urin i liten skala
inte kan förväntas generera stor belastning på omkringliggande vattendrag, samt att användning på be-
vuxna ytor är en avsevärd förbättring gentemot infiltration under växttäcket där urinen inte nyttiggörs.
Urinen kan spridas koncentrerad, men gärna så nära marknivå som möjligt. Om man sprider i växande
buskar kan det vara lämpligt att sprida någon decimeter från växten. För att undvika lukt är det bra att
antingen vattna direkt efter spridning, eller att mylla om möjligt. Ur smittskyddssynpunkt rekommen-
deras att man låter åtminstone en månad gå mellan spridningstillfället och skörd av grödor som äts
råa25
. Det finns alltså ingen anledning att kräva en lagringskapacitet på hushållsnivå, då eventuell
smittrisk via urin som sprids i trädgården är försumbar jämfört med andra smittrisker i det enskilda
hushållet vid smittillfället (mat, kontakt inom familjen etc). Allmänna råd förväntas från svenska
Socialstyrelsen som kan komma att reglera denna verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv, och det är
ännu oklart vad som kommer att stå i dessa.
Figur 27. Spridning av urin i Nyckelvikens handelsträdgård. (Foto: Verna Ekologi AB. )
24
Se avsnitt 4. Juridik och Organisation
25
Guidelines on the use of urine and faeces in crop production. EcoSanRes Report 2004:2
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
40
3.6.1.2 Spridning av urin i lantbruket
Den svenska kommande förordningen för reglering av användning av avloppsfraktioner och den
danska bekendtgørelsen reglerar/kommer att reglera hur urin kan användas som gödselmedel i
jordbruket, se mer i avsnitt 4. Juridik och Organisation nedan.
Urin kan alltså användas som gödselmedel inom lantbruket, och bör spridas enligt gällande föreskrifter
för att undvika kväveläckage osv. Förhållandet mellan kväve, fosfor och kalium i urinen motsvarar i
stort behovet av desamma hos spannmål och en lämplig giva av näringsämnena kan tillföras fältet
genom att beräkna lämplig urinvolym per hektar. Urinens näringsämnen tas bäst tillvara på en
spannmålsgård vid spridning i vårbruket eller när grödan är ca 15-30 cm hög.
För att urinen ska vara intressant som gödsel inom lantbruket måste mängden näringsämnen som
urinen kan tillföra vara tillräckligt stor. En hektar spannmål gödslas normalt med ca 100 kg kväve per
år. En människa utsöndrar via urinen ca 4 kg kväve per år26
. Det innebär att urin från minst 25
personer (100% uppsamling) behövs för att täcka kvävebehovet per hektar. Återanvändning av urin i
lantbruk kräver därmed en organisation av ett urinåterföringssystem antingen lokalt eller regionalt.
För att undvika extra kostnader bör urinen kunna spridas med konventionell gödselspridningsteknik,
vilket är fullt möjligt. Urin kan spridas exempelvis med släpslangsspridare för flytgödsel. Ett problem i
sammanhanget är dock att lämplig spridningsutrustning snarare finns på djurgårdar än på
spannmålsgårdar. Därmed kan spridningen orsaka extra kostnader, pga lejning av maskinell utrustning.
En fördel med en flytande gödselprodukt värd att nämna är att den kan spridas i växande gröda vilket
ger längre spridningssäsong och större flexibilitet för lantbrukaren.
Urin luktar, liksom också flyt- och fastgödsel. Under själva spridningstillfället kan lukten kännas, men
den avtar snabbt i och med att urinen tränger ned i marken. Nämnas bör också att endast ett kort
avstånd från fältet är lukten ej påträngande, ens under spridningen. Vid de återkommande spridningar
av humanurin som skett i Stockholm Vattens regi vid Bornsjön har inga klagomål kommit från
närliggande hushåll.
Lantbrukaren är endast intresserad av urin som gödsel om denne senare kan hitta avsättning för sin
produkt, vilket innebär att uppköparen måste acceptera urin som gödsel. Detta kan säkerställas genom
kvalitetssäkring.
Figur 28. Spridning av urin med matarslang och släpslangspridare i Bornsjöområdet. (Foto: Ebba af Petersens)
26
Vinnerås. 2001. Faecal separation and urine diversion for nutrient management of household biodegradable waste and
wastewater. SLU. Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 244.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
41
3.6.2 Fekalier
Allmänna råd förväntas från Socialstyrelsen vilka kan komma att ur ett folkhälsoperspektiv reglera hur
återföring av latrinkompost får ske för svenska förhållanden. I dagsläget kan man i Sverige erhålla
tillstånd för efterkompostering och användning på egen tomt efter anmälan/tillstånd till det lokala
Miljö- och Hälsoskyddskontoret. I Danmark är användning av komposterad latrin som
jordförbättringsmedel på egen fastighet ej tillåten, se vidare avsnitt 4. Juridik och Organisation nedan.
Väl komposterade fekalier bör användas på samma sätt i trädgården som näringsrik kompost. Detta
innebär att man kan sprida den som jordförbättringsmedel i sina rabatter, eller runt bärbuskar och träd.
Fekaliekomposten bör myllas eller grävas ned för att säkerställa hygienen. I och med att
fekaliekomposten inte innehåller snabbverkande näringsämnen, utan verkar på sikt, så spelar det
mindre roll när den sprids, men lämpliga tillfällen är vid sen höstgrävning av land, samt inför en
odlingssäsong. Fekaliekomposten innehåller både makro- och mikronäringsämnen samt organiskt
material, vilket betyder att man inte behöver köpa in t ex torvmull eller gödselmedel som t ex benmjöl
om man istället använder fekaliekomposten i trädgården.
Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i
Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering
Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318
42
4 Juridik och Organisation
Återföring av växtnäring i avloppsfraktioner till jordbruk är omgärdat av ett antal lagar och
förordningar för att minimera smittrisk bland annat. Det svenska och danska perspektivet på återföring
av växtnäring i urin och fekalier både från det enskilda hushållet och från större återföringssystem
diskuteras i detta kapitel.
4.1 Juridiska krav att uppfylla för återföring av urin och
fekalier till jordbruk – Sverige
4.1.1 Avloppsfraktioner från det enskilda hushållet
En viktig nyhet som infördes i svensk lag i och med miljöbalksreformen är hushållnings- och
kretsloppsregeln i 2 kap. 5§ MB. Genom denna ställs det krav på att naturresurser skall recirkuleras,
för att därigenom minimera uttaget av jungfruliga råvaror.
Det bör noteras att utsorterade fraktioner av humanurin och fekalier från enskilda avlopp är
hushållsavfall för vilket kommunerna har ansvaret för att de samlas in, transporteras samt slutligen
omhändertas (jfr 15 kap 8§ MB) på ett sätt så att det uppfyller t.ex. kretsloppsregeln i 2 kap 5§ MB
samt EUs avfallshierarki. Att något är klassat som hushållsavfall innebär att fastighetsägaren enligt en
huvudregel själv inte får omhänderta avfallet på den egna fastigheten (15 kap. 18§) om inte avfallet
kan tas om hand på fastigheten utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kommunen
kan också ge dispens från detta förbud (15 kap 18 § 3st MB). Socialstyrelsen förbereder just nu nya
Allmänna råd om hantering av latrin, där även urin kommer att inkluderas. Inriktningen är folkhälsa,
och råden kommer att påverka användningen av urin främst lokalt, men eventuellt även på central nivå.
Alla verksamheter och åtgärder som faller in under miljöbalken såsom t.ex. spridande av humanurin
eller omhändertagande av fekalier i kompost etc. måste följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler i
dess 2 kap. Helt grundläggande är den omvända bevisbördan (2 kap 1§) som säger att det är den som
skall utföra verksamheten eller åtgärden (verksamhetsutövaren, VU) som skall visa att det inte kan
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Vidare finns här (2 kap. 2§) krav på kunskap
t.ex. om vad som ska spridas, vilka risker det kan medföra etc. 2 kap 3§ ställer krav på
försiktighetsmått och begränsningar, såsom t.ex. giva, koncentration, med vilken teknik det sprids, om
det skall myllas ner etc. Krav på lokalisering finns i 2 kap 4§, t.ex. med hänsyn till vattendrag,
vattentäkter eller annat känsligt. I 2 kap 5§ finns samtidigt grunden för att kunna ställa krav på att t.ex.
hushållsavfall skall återanvändas eller återvinnas, genom den s.k. hushållningsregeln med
kretsloppsprincipen. De krav som ställs får dock inte vara orimliga i förhållande till miljönyttan, detta
framgår av 2 kap 7§.
Det är den som skall vidta åtgärden eller verksamheten som skall visa att de allmänna hänsynsreglerna
uppfylls och de krav som ställs är oberoende av om aktiviteten är tillstånds-, eller anmälningspliktig
respektive inte har någon form av förprövning alls.
En annan viktig bestämmelser i balken är dess 9 kap 3§ där begreppet olägenhet för människors hälsa
definieras, tidigare användes uttrycket sanitär olägenhet. Med detta avses störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig. Vilka försiktighetsmått som skall ställas framgår dock främst i 2 kap. MB.
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING
HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING

More Related Content

More from Arne Backlund

Tørdas 501 mål
Tørdas 501 målTørdas 501 mål
Tørdas 501 mål
Arne Backlund
 
Separett product catalogue 2021 english version
Separett product catalogue 2021 english versionSeparett product catalogue 2021 english version
Separett product catalogue 2021 english version
Arne Backlund
 
Separett katalog - svensk - 2021
Separett katalog - svensk - 2021Separett katalog - svensk - 2021
Separett katalog - svensk - 2021
Arne Backlund
 
EcoFlush brochure 2019 svensk
EcoFlush brochure 2019 svenskEcoFlush brochure 2019 svensk
EcoFlush brochure 2019 svensk
Arne Backlund
 
Expo 2000 Hannover
Expo 2000 HannoverExpo 2000 Hannover
Expo 2000 Hannover
Arne Backlund
 
Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...
Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...
Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...
Arne Backlund
 
Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...
Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...
Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...
Arne Backlund
 
Gtz 2005 oeko technik park hannover germany
Gtz 2005 oeko technik park hannover germanyGtz 2005 oeko technik park hannover germany
Gtz 2005 oeko technik park hannover germany
Arne Backlund
 
Leipziger innovations und technologiezentrum 1995
Leipziger innovations und technologiezentrum 1995Leipziger innovations und technologiezentrum 1995
Leipziger innovations und technologiezentrum 1995
Arne Backlund
 
Experiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projects
Experiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projectsExperiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projects
Experiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projects
Arne Backlund
 
Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development Projects
Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development ProjectsExperiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development Projects
Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development Projects
Arne Backlund
 
Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...
Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...
Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...
Arne Backlund
 
Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...
Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...
Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...
Arne Backlund
 
Kildesorterende muldtoiletter
Kildesorterende muldtoiletterKildesorterende muldtoiletter
Kildesorterende muldtoiletter
Arne Backlund
 
Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...
Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...
Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...
Arne Backlund
 
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerneToiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Arne Backlund
 
"Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ...
"Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ..."Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ...
"Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ...
Arne Backlund
 
Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...
Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...
Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...
Arne Backlund
 
Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...
Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...
Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...
Arne Backlund
 
Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...
Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...
Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...
Arne Backlund
 

More from Arne Backlund (20)

Tørdas 501 mål
Tørdas 501 målTørdas 501 mål
Tørdas 501 mål
 
Separett product catalogue 2021 english version
Separett product catalogue 2021 english versionSeparett product catalogue 2021 english version
Separett product catalogue 2021 english version
 
Separett katalog - svensk - 2021
Separett katalog - svensk - 2021Separett katalog - svensk - 2021
Separett katalog - svensk - 2021
 
EcoFlush brochure 2019 svensk
EcoFlush brochure 2019 svenskEcoFlush brochure 2019 svensk
EcoFlush brochure 2019 svensk
 
Expo 2000 Hannover
Expo 2000 HannoverExpo 2000 Hannover
Expo 2000 Hannover
 
Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...
Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...
Dr Donata Dubber and Dr Laurence Gill 2013: Water saving technologies to redu...
 
Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...
Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...
Laurence Gill et al 2015: Assesment of disposal options for treated waste wat...
 
Gtz 2005 oeko technik park hannover germany
Gtz 2005 oeko technik park hannover germanyGtz 2005 oeko technik park hannover germany
Gtz 2005 oeko technik park hannover germany
 
Leipziger innovations und technologiezentrum 1995
Leipziger innovations und technologiezentrum 1995Leipziger innovations und technologiezentrum 1995
Leipziger innovations und technologiezentrum 1995
 
Experiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projects
Experiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projectsExperiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projects
Experiences with ecosan in danish allotment gardens and in development projects
 
Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development Projects
Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development ProjectsExperiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development Projects
Experiences with Ecosan in Danish Allotment Gardens and Development Projects
 
Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...
Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...
Nye kildesorterende toiletløsninger uden vandskyl til arktiske forhold i Grøn...
 
Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...
Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...
Kreative og fremadsynede spildevandskoncepter for kolonihaveområder og andre ...
 
Kildesorterende muldtoiletter
Kildesorterende muldtoiletterKildesorterende muldtoiletter
Kildesorterende muldtoiletter
 
Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...
Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...
Rethinking Sanitation - Ecological sanitation - Sustainable Sanitation - From...
 
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerneToiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
Toiletmandens leg og stofskifte med piletræerne
 
"Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ...
"Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ..."Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ...
"Bau und Erprobung eines mit Weiden bewachsenen Beetes zur Nährstoffnutzung ...
 
Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...
Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...
Improving the feasibility of on site wastewater treatment systems in areas of...
 
Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...
Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...
Water saving technologies to reduce water consumption and wastewater producti...
 
Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...
Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...
Assessment of disposal options for treated wastewater from single houses in l...
 

HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING

 • 1. HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005 EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA EKOLOGI AB www.rent-vatten.com
 • 2. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 1 HELSINGBORG INTERREG – HANDBOK OM URINSORTERING UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005 EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA EKOLOGI AB
 • 3. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 2 Innehållsförteckning INLEDNING....................................................................................................................................................................................4 1.1 URINSORTERING – VAD INNEBÄR DET? ...........................................................................................................................4 1.2 EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER I ÖRESUNDREGIONEN ....................................................................................................6 1.2.1 Offentlig miljö – Ekerödsrasten i Hörby................................................................................................................6 1.2.2 Offentlig miljö - Museumsgården på Møn.............................................................................................................7 1.2.3 Flervåningshus – Internationella studenthuset i Lund .........................................................................................8 1.2.4 Hyreshus – Hyldespjældet i Albertslund................................................................................................................8 1.2.5 Ekoby –Munksøgård i Roskilde..............................................................................................................................9 1.2.6 Skola – Östratornskolan i Lund............................................................................................................................10 2 BESKRIVNING AV SYSTEMLÖSNINGAR.................................................................................................................11 2.1.1 Urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavlastat vatten ................................................................12 2.1.2 Urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med cyklonseparator och behandling av utgående vatten 14 2.1.3 Urinsortering i torrtoalett och behandling av BDT-vatten ................................................................................17 2.1.4 Urinal som komplement till urinsorterande toaletter .........................................................................................20 2.1.5 Utedass med urinsorterande insats......................................................................................................................21 3 TEKNISK BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGENS DETALJER...........................................................................22 3.1 TOALETTER .....................................................................................................................................................................22 3.1.1 Urinsorterande vattentoalett ................................................................................................................................22 3.1.2 Urinsorterande torrtoalett....................................................................................................................................24 3.1.3 Vattenfria urinaler.................................................................................................................................................26 3.1.4 Insats i torrdass.....................................................................................................................................................27 3.2 LEDNINGAR FÖR URIN.....................................................................................................................................................29 3.2.1 Ledningar för urin inomhus..................................................................................................................................29 3.2.2 Ledningar för urin utomhus..................................................................................................................................30 3.3 UPPSAMLINGSTANK FÖR URIN........................................................................................................................................31 3.3.1 Installation av uppsamlingstank för urin.............................................................................................................31 3.3.2 Dimensionering .....................................................................................................................................................31 3.4 AVSKILJNING AV FEKALIER FRÅN VATTENTOALETT.....................................................................................................33 3.4.1 Cyklonseparator....................................................................................................................................................33 3.4.2 Skötsel av cyklonseparator och fekaliebehållare................................................................................................34 3.4.3 Filtrering................................................................................................................................................................34 3.5 LAGRING/BEHANDLING AV URIN OCH FEKALIER ..........................................................................................................35 3.5.1 Lagring av urin på enskild fastighet ....................................................................................................................35 3.5.2 Lagring av urin från flera fastigheter – centraliserad lagring ..........................................................................36 3.5.3 Lagring/behandling av fekalier på enskild fastighet...........................................................................................37 3.5.4 Lagring/behandling av fekalier från centraliserade system...............................................................................38 3.6 SPRIDNING.......................................................................................................................................................................39 3.6.1 Urin ........................................................................................................................................................................39 3.6.2 Fekalier..................................................................................................................................................................41 4 JURIDIK OCH ORGANISATION...................................................................................................................................42 4.1 JURIDISKA KRAV ATT UPPFYLLA FÖR ÅTERFÖRING AV URIN OCH FEKALIER TILL JORDBRUK – SVERIGE ..................42 4.1.1 Avloppsfraktioner från det enskilda hushållet.....................................................................................................42 4.1.2 Avloppsfraktioner som överlåts eller saluförs.....................................................................................................43 4.2 REGLER VEDR. ANVENDELSE AF URIN OG FÆKALIER PÅ LANDBRUGSJORD I DANMARK.............................................44 4.2.1 Urin ........................................................................................................................................................................45 4.2.2 Humane fækalier ...................................................................................................................................................45 4.3 ORGANISATION AV LAGRING/BEHANDLING OCH SPRIDNING AV URIN OCH FEKALIER.................................................47 4.3.1 Kommunens möjlighet att kräva organisation av återföringssystem.................................................................48 4.4 FÖRSLAG TILL HUR MAN KAN ORGANISERA SYSTEM FÖR ÅTERFÖRING AV HUMANURIN FRÅN HUSHÅLL TILL LANTBRUK SOM KAN UTVECKLAS I ÖRESUNDSREGIONEN ........................................................................................................49 4.4.1 Kommunen .............................................................................................................................................................49 4.4.2 Entreprenören........................................................................................................................................................49 4.4.3 Lantbrukarens tänkbara roller.............................................................................................................................50
 • 4. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 3 4.4.4 Exempel 1. Kommunens förvaltning eller upphandlad entreprenör ansvarar för hämtning, transport och en lokal lantbrukare ansvarar för lagring och spridning ........................................................................................................51 4.4.5 Exempel 2. Lantbrukare ansvarar för hela kedjan inkl hämtning, transport, lagring och spridning utan att kommunen är involverad .......................................................................................................................................................51 4.4.6 Andra exempel på hur urinåterföring kan organiseras......................................................................................53 4.5 MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR EN STABIL LÖSNING PÅ ÅTERFÖRING AV HUMANURIN .............................................54 4.5.1 Möjligheter för att lösa återföringen av humanurin...........................................................................................55 4.5.2 Hinder för att lösa återföringen av humanurin...................................................................................................56 4.5.3 Slutsatser................................................................................................................................................................56 5 MARKNADSÖVERSIKT...................................................................................................................................................58 6 LITTERATURLISTA .........................................................................................................................................................62
 • 5. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 4 Inledning 1.1 Urinsortering – vad innebär det? Den största delen av näringsämnena i avlopp från hushåll kommer från urinen (ca 80% av kvävet och minst 50 % av fosforn). Samtidigt utgör urinens volym knappt 1 % av avloppsvattnet (figur 1). Urin är ett bra gödselmedel med lättillgänglig näring, låga halter av tungmetaller och normalt låga halter av patogener. Detta gör att den får god acceptans bland lantbrukare. Urinsortering ger därför en realistisk möjlighet till kretslopp av näring samtidigt som man minskar utsläppet av övergödande ämnen från hushållet. Flera stora forskningsprojekt har bedrivits kring urinsortering, och det finns numera goda kunskaper kring teknik, användarerfarenheter, hygienaspekter, gödselvärde, lagring och spridning osv (se tabell 1 i slutet av detta avsnitt). Figur 1. Procentuellt innehåll av kväve, fosfor och kalium, samt flöden för avloppsfraktionerna urin, fekalier och BDT- vatten (bad-, disk-, tvättvatten) i avlopp från hushåll1 . Urinsortering bygger på att urin från hushållet sorteras ut i en speciell toalett med två utlopp (figur 2). Tekniken har funnits i tusentals år på flera håll i världen. I exempelvis Kina och Vietnam har man länge sorterat ut urin i enkla toaletter och använt som gödsel i lokala odlingar. På andra håll har man använt urinsortering för att avskilja vätskan, och få en torr, lätthantering och hygienisk fekaliefraktion att hantera. I Sverige fanns t ex under 1800-talet Marinos klosetter, vars konstruktion var mycket lik dagens urinsorterande torrtoaletter, och ansågs ge en mer hygienisk latrinhantering i städerna. 1 Vinnerås. 2002. Possibilities for Sustainable Nutrient Recycling by Faecal Separation Combined with Urine Diversion. Agraria 353. Kväve Fosfor Kalium Flöde 0% 25% 50% 75% 100% BDT-vatten Fekalier Urin
 • 6. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 5 Figur 2. Det finns olika typer av urinsorterande toaletter, från de enklaste torrtoaletterna till mer moderna toaletter i porslin. En urinsorterande vattentoalett har två utlopp. Bakre delen, där fekalier och papper hamnar, spolas som en vanlig vattentoalett. Främre delen spolas oftast också, fast med liten mängd vatten. (Illustration: Johan Palmcrantz). Moderna urinsorterande toaletter har funnits på den svenska marknaden i 20-30 år. De flesta av dessa har varit enkla torrtoaletter eller multrum i plast för fritidsboende. En uppskattning är att det i Sverige årligen säljs ca 5000 urinsorterande insatser för torrdass, och mer än 10 000 urinsorterande torrtoaletter i plast, i första hand till fritidsboende. I merparten av dessa sker dock ingen uppsamling av urinen, utan den leds ut tillsammans med BDT-vattnet (bad-disk-tvätt). Under 1990-talet utvecklades flera urinsorterande modeller i sanitetsporslin på den svenska marknaden. Uppskattningsvis har det sålts mellan 7 000-10 000 urinsorterande toaletter i porslin i Sverige. I Danmark finns generellt sett inga utedass längre, och där säljs därför bara ett tiotal urinsorterande insatser årligen. Urinsorterande torrtoaletter i plast (150-200 st per år) säljs främst till kolonistugeområden, då i stort sett alla villor och fritidshus idag har vattentoaletter. Sedan 1990-talet har det sålts mellan 350-500 urinsorterande vattentoaletter i porslin i Danmark. Urinsortering är dock inte lösningen för allt avloppsvatten utan måste ses som en kompletterande teknik. Övrigt avloppsvatten måste fortfarande tas om hand och behandlas. Urinsortering är möjlig i de flesta situationer och kan installeras för att förbättra och avlasta en befintlig anläggning eller vara en del i ett nytt avloppssystem. Tabell 1. Tips på litteratur om urinsortering. (Fler litteraturtips finns i avsnitt 6). Titel Författare och utgivningsår Urinsortering – en del i kretsloppet. Rapport från Byggforskningsrådet, 2000. Regionala aspekter på återföring av humanurin och andra avloppsfraktioner till åkermark – fallstudie från Kullön i Vaxholm. Stinzing, A, Johansson, M och Kvarnström, E. 2005. Publiceras i RTKs rapportserie. Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. Backlund et al. 2003. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34, 2003, Miljøstyrelsen. Bruket av växtnäring i fritidsodlingar - kan man ersätta konstgödsel med urin? JTI informerar nr 102, 2003. Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Backlund, A. 2003. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35, 2003, Miljøstyrelsen.
 • 7. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 6 1.2 Exempel på installationer i Öresundregionen I Sverige är antalet installationer fortfarande relativt få inom kommunalt VA-område och i större system, men det finns ett antal projekt runt om i landet med framgångsrika installationer av urinsorterande toaletter. Exempel på detta är bostadsområdet Kullön i Vaxholm (250 hushåll), Ekoporten i Norrköping (18 hushåll), Understenshöjdens ekoby (44 hushåll) och kollektivboendet Gebers (32 hushåll) i Stockholm samt Universeum i Göteborg (28 toaletter). Dessutom finns det flera lyckade exempel från olika kommuner i Sverige där enskilda hushåll installerat urinsorterande system med stimulansbidrag, t ex i Västerviks och Linköpings kommuner. I Öresundsregionen finns på svenska sidan ett stort antal fritidshus med urinsortering, och sannolikt även ett antal permanentboende. På danska sidan av Öresund finns bara ett fåtal enfamiljshus med urinsortering. I danska koloniträdgårdsområden däremot, är urinsortering mera utbrett. Nedan ges några exempel på större installationer i Öresundsregionen. Figur 3. Exempel på platser i Öresundsregionen där man installerat urinsorterande avloppssystem. 1.2.1 Offentlig miljö – Ekerödsrasten i Hörby På rastplatsen Ekerödsrasten, som är belägen vid E22 mellan Hörby och Tollarp, har en större kretsloppsanpassad avloppsanläggning anlagts inom ramen för det lokala investeringsprogrammet för Hörby kommun.
 • 8. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 7 Figur 4. Väg E22 Rastplats Ekerödsrasten. (Källa: Vägverkets hemsida, www.vv.se) I Vägverkets WC-byggnad finns 4 urinsorterande toaletter av fabrikat Gustavsberg, och en konventionell urinal. Urinen leds med självfall till en pumpbrunn, och pumpas därifrån i en 40 mm PVC-slang till en uppsamlingstank på 30 m3 . När denna är fylld transporteras urinen till en närbelägen mellanlagringstank på 180 m3 och sprids efter en lagringsperiod på jordbruksmark. Som en säkerhet vid eventuellt stopp har en extra ledning dragits mellan pumpbrunn och tank. Avloppsvatten från WC- byggnaden och restauranganläggningen vid rastplatsen behandlas i en öppen infiltrationsanläggning, med efterföljande efterpoleringsdamm. Slam från slamavskiljare behandlas i en slamtorkbädd. Anläggningen har varit i drift sedan 2003 och man är nöjd med de urinsorterande toaletternas funktion. De problem man har upplevt vid enstaka tillfällen är snarare relaterade till besökarnas förståelse och användning av toaletterna. Spridning på åkermark har hittills (våren 2005) skett vid ett tillfälle. 1.2.2 Offentlig miljö - Museumsgården på Møn Museumsgården på Møn är en typisk fyrlängad östdansk gård, som ger ett intryck av hur de gamla mønska bondgårdarna såg ut förr. Förutom den traditionella byggnadstekniken med korsvirke och stråtak, så kan man även få se äldre jordbruksredskap däribland en av de första traktorerna som kom på 30-talet. Museumsgården drivs som en del av Møns museum och har öppet från maj t o m oktober, med ca 4500 besökare under en säsong av vilka 1/3 är barn. Figur 5. Museumsgården på Møn. (Källa: http://www.aabne-samlinger.dk/moens/museumsgaarden.htm)
 • 9. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 8 Det nuvarande avloppssystemet installerades 1999 med 4 urinsorterande toaletter av märke WM-DS, två på damtoaletten, en på herrtoaletten samt en personaltoalett. Dessutom finns en vattenfri urinal, fabrikat Waterless, i glasfiber. Urinen samlas upp i två polyetentankar på vardera 3 m3 . Erfarenheterna har varit goda. Toaletternas urinvattenlås har i förebyggande syfte sköljts med ättikssyrablandning var tredje vecka för att undvika stopp. Den vattenfria urinalen har fungerat väl, och inga luktproblem eller andra problem har uppstått. 1.2.3 Flervåningshus – Internationella studenthuset i Lund Spoletorp Södra byggdes 1997-98 som ett modernt miljöanpassat studentboende i centrala Lund för studenterna vid Internationella Miljöinstitutet. Miljöinstitutet var idégivare till projektet med stort intresse för de miljörelaterade frågorna i byggandet och LKF, Lunds Kommunala Fastighets AB var byggherre. Miljötänkandet genomsyrade alla delarna av bygget – energi, material, elektricitet samt vatten och avlopp. Figur 6. Spoletorp södra, Lund. (Foto: Berne Lundkvist.) Avloppssystemet som installerades byggde på urinsorterande toaletter i de 125 studentlägenheterna med uppsamling av urin i tankar i källaren. Lunds universitet ställde upp som slutanvändare av urinen. Vidare drogs separata ledningssystem för gråvatten respektive fekalier och spolvatten, som en förberedelse för en eventuell framtida övergång till separerade system även i den kommunala VA- hanteringen. Dessa två ledningar är idag ihopkopplade när de lämnar fastigheten och ansluter till det kommunala VA-nätet. För vattenbesparing installerades vattensnål utrustning. Många brister i installationen av urinsystemet har upptäckts, bl a dåligt fall eller t o m stora bakfall på ledningar, få spolmöjligheter och svåråtkomliga rör. Detta var en bristfällig installation som VVS- installatören är ansvarig för och inte brister i själva urinsorteringssystemets funktion. Under åren har man således haft stora problem, främst med stopp i de horisontella urinledningarna mellan toalett och stamledning, men även med lukt och i vissa fall flugor. I juni 2004 beslutade man därför att byta ut alla toaletter och överge den ursprungliga idén. Företaget ansvarigt för VVS-installationerna har gått i konkurs. 1.2.4 Hyreshus – Hyldespjældet i Albertslund Hyldespjældet är ett hyreshusområde i Albertslund, strax väster om Köpenhamn. I området har man tagit en rad miljöinitiativ, och ett projekt som genomförts har handlat om uppsamling av humanurin.
 • 10. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 9 Av områdets 390 lägenheter installerades 1999 på försök urinsorterande toaletter av fabrikat Porsgrunn DS2 i 10 lägenheter. Urinen från de 10 toaletterna leds till en pumpbrunn och pumpas därifrån till en fördelningsbrunn. Från fördelningsbrunnen leds urinen sedan till fem uppsamlingstankar på 3 000 liter vardera. Tankarna fylls upp en i taget, och kommunicerar inte med varandra. På så sätt kan man lagra urinen i en fylld tank utan att färsk urin blandas in, och målet var att åstadkomma en lagringstid på 6 månader i respektive tank. Erfarenheterna från projektet visar att viss produktutveckling är önskvärd vad gäller toaletternas vattenlås och den ”lilla” spolningen. Vidare har man sett att en tankvolym på 5 x 3 m3 var något i underkant för 30 personer, om man förutom själva uppsamlingen även vill kunna säkerställa att urinen lagras i 6 månader. När projektet avslutades efter 1 ½ år beslutade de boende att behålla systemet. Systemet finns fortfarande kvar, men man har haft en del problem med stopp i urinvattenlåsen samt i tunna (40-50 mm) horisontella ledningar. 1.2.5 Ekoby –Munksøgård i Roskilde Munksøgård är en ekoby med 100 lägenheter i östra utkanten av Roskilde. Projektet startade 1995 och husen var klara för inflyttning år 2000. Från början ville man ha komposttoaletter med lokal kompostering av fekalier. Under projektets gång insåg man att detta skulle bli en kostsam lösning samtidigt som frågetecken kring tömning av fekaliebehållare fanns. Man valde därefter en lösning med dubbelspolande urinsorterande toaletter och gemensam behandling av urinavlastat vatten i en markbädd med utsläpp till en närliggande bäck. Urin samlas upp i tankar som är placerade vid varje grupp av hus. Initialt hade man en del problem med avloppssystemet, som främst ansågs bero på installationsfel och felaktigheter i projekteringen – igensättning av markbädden, otäta uppsamlingstankar för urin och luktproblem. Det flesta problemen har nu åtgärdats och anläggningen fungerar idag tillfredsställande. Figur 7. Ekobyn Munksøgård utanför Roskilde. (Källa: Det Økologiske Råd) 2 Säljs under namnet WM DS i Sverige
 • 11. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 10 1.2.6 Skola – Östratornskolan i Lund Östratornskolan i Lund byggdes om 1997 till en ekologiskt anpassad skola. Byggnadsprojektet byggde på fyra hörnstenar - hälsa, resurser, kretslopp samt synliggörande. Man strävade efter att minimera användningen av material som innehåller miljöstörande ämnen och underlätta framtida återvinning av material. I stor utsträckning har man också återbrukat byggnadsmaterial från rivna byggnader, t ex tegel, fönster och fönsterbänkar. På skolan finns odlingslotter, jordkällare, sopsortering, kompostering och en kretsloppsanpassad avloppsanläggning för de nybyggda delarna. De befintliga byggnaderna betjänas av det gamla konventionella avloppssystemet. Målet med vatten- och avloppsanläggningen var att minimera dricksvattenanvändningen och utsläpp av avloppsvatten. Lösningen som valdes bygger på uppsamling av regnvatten för spolning av toalettstolar, sortering av urin och fekalier, lokal uppsamling av urin, kompostering av fekalier på platsen och lokal rening av spolvatten samt vatten från tvättfat och duschar i en rotzonanläggning. Figur 8. Skiss över avloppssystemet i Östratornskolan. (Illustration Anders Svensson, White arkitekter AB.) På skolan finns sju stycken urinsorterande toaletter av fabrikat Dubbletten, vägghängda, samt fyra urinaler. Urinen leds växelvis till två 9 m3 tankar (c:a ett halvt års produktion per tank) som är nedgrävda i marken. Urinen tas sedan om hand av en lantbrukare, för spridning på åkermark. Spolvatten, fekalier och toapapper leds till en cyklonseparator, av fabrikat Aquatron, där vätska skiljs från fast material. Det fasta materialet hamnar i en fekaliekompost placerad i pannrummet. Vätskan pumpas bort tillsammans med vatten från tvättfat och duschar till en lokal rotzonanläggning på 100 m2 med efterföljande damm. Dammens vatten kan pumpas upp till en syresättande vattentrappa. Utgående vatten leds via en konstruerad våtmark till kommunens dagvattennät.
 • 12. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 11 Systemet har nu varit igång i sju år, och man är mycket nöjd med systemet. Man hade problem i början med dålig självrensning i avloppsledningarna men det klarades ut genom ökning av spolvattenmängden från 4,0 liter till 4,5 à 5,0 liter. I övrigt har inga speciella driftsproblem upplevts. Man har haft problem med avsättning av urinen, då den lantbrukare som tidigare tog emot urinen inte längre hade möjlighet. För närvarande hämtas urinen av Lunds renhållningsverk, körs till ett lantbruk där det lagras i en gödselbrunn och sedan sprids på fodergrödor. Tabell 2. Litteratur och kontaktpersoner kring urinsorterande system i Skåne och Danmark. Litteratur och kontakter Ekerödsrasten i Hörby Hörby kommun - Ekerödsrasten Avlopp. Rapport 2004:1. www.horby.se Museumsgården på Møn Holtze, A. og Backlund, A. Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Økologisk Byfornyelse og spildevandsrening nr 23. 2002. Miljøstyrelsen. www.mst.dk Holtze, A., Backlund, A. 2003: Succes med toiletsystemer, der kildesorterer. Artikel i "Ny Viden" 01/2003. Miljøstyrelsen. www.mst.dk Internationella studenthuset i Lund Kontaktperson: Håkan Ekelund, Lunds Kommuns Fastighets AB Hyldespjældet i Albertslund Urinopsamling og –anvendelse i Hyldespjældet. Økologisk Byfornyelse og spildevandsrening nr 10. 2001. www.mst.dk Munksøgård i Roskilde Munksøgård – en økologisk bebyggelse ved Roskilde. Det Økologiske Råd 2002. www.ecocouncil.dk Östratornskolan i Lund Björkholm & Lindqvist. Ekologi som inspirerar. Boverket. (Ett kapitel handlar om Östratornskolan). Kontaktperson: Johan Hallbergson, Lunds kommun, Lundafastigheter 2 Beskrivning av systemlösningar I följande avsnitt beskrivs olika system med urinsortering. Exempel ges på teknik för behandling av urinavlastat vatten och BDT-vatten, men det finns naturligtvis flera andra sätt att behandla utgående avloppsvatten på. För tekniska detaljer kring urinsorterande toaletter, rör, tankar mm hänvisas till avsnitt 3 i denna rapport. Följande urinsorterande system beskrivs nedan: 1. Urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavlastat vatten 2. Urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med cyklonseparator och behandling av utgående vatten 3. Urinsortande torrtoalett och behandling av BDT-vatten 4. Urinal som komplement till urinsorterande toaletter 5. Utedass med urinsorterande insats
 • 13. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 12 2.1.1 Urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavlastat vatten Figur 9. Exemplet visar en avloppslösning för ett enfamiljshus med urinsorterande vattentoalett. Förbehandling av urinavlastat vatten sker i slamavskiljare och olika exempel ges på efterföljande behandling. (Illustration: Johan Palmcrantz.) En urinsorterande vattentoalett har två utlopp och båda skålarna spolas med vatten. I den främre utsorteras urin och leds t ex till en tank. I den bakre spolas fekalier och papper ut. Fekalier, papper och spolvatten leds tillsammans med övrigt vatten från hushållet till en behandling. Exemplet ovan visar ett enfamiljshus med enskilt avlopp, utanför kommunalt avloppsnät. Där samlas urinen upp i en tank nedgrävd utanför huset. Urinavlastat vatten (fekalier & papper, bad-, disk, tvättvatten) förbehandlas i en slamavskiljare (bundfældningstanke) och behandlas sedan t ex i en markbädd (biologisk sandfilter), som uppfyller svenska eller danska myndigheters krav. Efter anläggningen finns en mätbrunn så att man vid behov kan ta prov på utgående vatten från fastigheten. Det urinavskiljda vattnet kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom infiltration (nedsivning), kompaktfilter (filteranlæg) eller motsvarande. Systemet med urinsorterande vattentoalett fungerar även i flerfamiljshus och i större system, och det finns flera exempel på sådana installationer i Sverige och Danmark. För urinavlastat avloppsvatten från ett större system kan rening ske i en lokal behandling med olika tekniker om förutsättningar finns för det. Det kan också vara möjligt att koppla det urinavskiljda avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet.
 • 14. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 13 Tabell 3. Avloppssystem med urinsorterande vattentoalett - bedömning av prestanda Enbart ”urinsorteringsdelen” av systemet Komplett avloppsanläggning Exempel: Urinsortering och behandling av urinavlastat vatten i markbädd (sandfilter) Smittskydd Det urinavlastade vattnet måste behandlas på samma sätt som helt orenat avloppsvatten. Bra smittskydd om anläggningen är rätt byggd och använd. Reningseffekter P: ca 50% (används fosfatfria tvättmedel är andelen högre) N: ca 80% BOD: väldigt lite Detta förutsätter att all urin utsorteras. I prak- tiken är utsorteringen 65-85%3 . Det urinavlastade vattnet måste behandlas framförallt m a p BOD. P: > 70 % reduktion N: 70-90% reduktion BOD: > 90 % reduktion Kretslopp av närsalter Upp till 50 % av fosforn och 80% av kvävet i avloppsvattnet från ett hushåll finns i urinen, och kan återföras till odlad mark. Urinen kan återföras till odlad mark. Slammet från slamavskiljaren har lågt gödselvärde. Mark- bäddsanden kan teoretiskt grävas upp och läggas på åkermark, men liten erfarenhet finns av detta. Kostnaderna för att installera ett system med urinsorterande vattentoalett och en markbädd för behandling av urinavskiljt vatten kan variera allt mellan ca 65 000 och ca 150 000 SEK (ca 65 000 – 120 000 DKK , beroende t ex på om man bygger nytt eller kan använda delar av befintlig anläggning, och var i Sverige eller Danmark man bor. För installationen inomhus är kostnaden vanligtvis lägre vid nybyggnation än vid ombyggnation av befintligt system. I tabell 4 ges en ungefärlig bild av kostnaderna för investering inomhus och utomhus samt för drift av avloppsanläggningen som beskrivits i exemplet ovan. Väljer man en annan lösning för behandling av spillvattnet kan kostnaderna naturligtvis skilja sig något. Tabell 4. Avloppssystem för ett hushåll med urinsorterande vattentoalett och behandling av urinavskiljt vatten i markbädd. Ungefärliga kostnader för investering inomhus och utomhus samt drift. Kostnaderna får ses som en indikation och kan skilja sig mycket beroende på förutsättningar. Kostnader på fastigheterna Kostnad (SEK) inkl moms Kostnad (DKK) inkl. moms Investering urinsortering Inomhus (toalett, ledningsdragning) 5 - 20 000 5 000 – 20 000 Utomhus (rör, tank, anläggningsarbete) 10 000 –30 000 10 000 – 25 000 Investering spillvatten (exempel) Behandling av urinavlastat vatten (slamavskiljare, markbädd, mätbrunn) 50 000 – 100 000 50 000 – 75 000 Totalt: 65 000 – 150 000 65 000 – 120 000 Drift Hämtning av urin och slam (årlig kostnad) 500 – 1 5001 375 – 2 5002 1 Beror på beslut om taxa i respektive kommun. Exempel finns på allt från gratis tömning av urin till normalpris enligt ordinarie slamtömningstaxa. Urinen kan också omhändertas på tomten. 2 De danske priser er bl.a. bestemt af, om der f.eks. er etableret kommunale tømningsordninger eller om der er tale om enkelttømninger. Der er desuden forskel på om indholdet fra to tanke skal opsamles og transporteres i en eller i to tanke. 3 Jönsson mfl. 2000. Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forsk.
 • 15. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 14 2.1.2 Urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med cyklonseparator och behandling av utgående vatten Figur 10. Exemplet visar en avloppslösning för ett enfamiljshus med urinsorterande vattentoalett och avskiljning av fekalier i en cyklonseparator. Förbehandling av urinavlastat vatten sker i slamavskiljare och olika exempel ges på efterföljande behandling. (Illustration: Johan Palmcrantz.) Syftet med separation av fekalier från spolvatten är att ha fördelarna med en vattenspolad toalett, samtidigt som man samlar upp huvuddelen av närsalterna i fekalierna i en liten volym. Ca 70-80 % av närsalterna i fekalierna kan omhändertas om man använder sig av cyklonseparator eller filtrering4 . Kombineras detta med urinsortering tar man hand om större delen av närsalterna från hushållet. I exemplet ovan används en dubbelspolande urinsorterande toalett. Denna har två utlopp och båda spolas med vatten. I det främre utsorteras urin och leds till en tank nedgrävd utanför huset. I det bakre spolas fekalier och papper ut till en cyklonseparator (Aquatron), där det fasta materialet avskiljs. Detta material efterkomposteras sedan i en latrinkompost och används som mull på tomten. Vätskan, huvudsakligen spolvatten, leds ut tillsammans med övrigt vatten från hushållet till behandling. Vattnet förbehandlas först i en slamavskiljare, och behandlas sedan exempelvis i ett kompaktfilter (filteranlæg). Kompaktfiltret fungerar som en markbädd, med utsläpp till ytvatten. Det urinavskiljda vattnet kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom infiltration (nedsivning) eller markbädd (biologisk sandfilter). Efter anläggningen finns en mätbrunn så att man kan ta prov på utgående vatten från fastigheten. Andra möjligheter att avskilja fast material från vätska beskrivs i avsnitt 3.4.3. Systemet med urinsorterande toalett och separation av fekalier fungerar även i flerfamiljshus och i större system, och det finns goda erfarenheter från detta. Cyklonseparatorn finns att köpa i olika storlekar. 4 Vinnerås. 2001. Faecal separation and urine diversion for nutrient management of household biodegradable waste and wastewater. SLU. Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 244.
 • 16. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 15 Tabell 5. Avloppssystem med urinsorterande vattentoalett och avskiljning av fekalier med cyklonseparator - bedömning av prestanda Endast urinsortering och fekalieuppsamling med cyklonseparator Komplett avloppsanläggning Exempel: Urinsortering med cyklonseparator och behandling av utgående vatten i kompaktfilter Smittskydd Trots att de fasta materialet i fekalierna avskiljs finns fortfarande risk för att spolvattnet innehåller smittämnen. Därför måste utgående vatten (spolvatten och BDT-vatten) behandlas m a p på smittämnen. Som tillbehör till Aquatron finns en UV-enhet som belyser utgående spolvatten innan det blandas med BDT-vattnet. Bra smittskydd om anläggningen är rätt byggd och använd. Reningseffekter P: upp till 70% (används fosfatfria tvättmedel är andelen högre) N: ca 85% BOD: ca 30 % Detta förutsätter att all urin utsorteras. I praktiken är utsorteringen 65-85%. Resterande avloppsvatten (BDT och spolvatten) måste behandlas framförallt m a p på BOD. P: > 70 % reduktion (används fosfatfria tvättmedel är andelen högre) N: > 90% reduktion BOD: > 90 % reduktion Kompaktfiltret i sig ger oftast inte stor reduktion av fosfor, däremot en god reduktion av BOD. Kretslopp av närsalter Upp till 70 % av fosforn och 85 % av kvävet kan på detta sätt omhändertas och återföras till odlad mark. Upp till 70 % av fosforn och 85% av kvävet kan på detta sätt omhändertas och återföras till odlad mark. Slammet från slamavskiljaren har lågt gödselvärde. Kostnaderna för att installera ett system med urinsorterande vattentoalett, avskiljning av fekalier med cyklonseparator och kompaktfilter för behandling av spillvattnet kan variera allt mellan ca 65 000 och ca 170 000 SEK (ca 70 000 – 140 000 DKK), beroende t ex på om man bygger nytt eller kan använda delar av befintlig anläggning, och var i Sverige eller Danmark man bor. För installationen inomhus är kostnaden vanligtvis lägre vid nybyggnation än vid ombyggnation av befintligt system. I tabell 6 ges en ungefärlig bild av kostnaderna för investering inomhus och utomhus samt för drift av avloppsanläggningen som beskrivits i exemplet ovan. Väljer man en annan lösning för behandling av spillvattnet kan kostnaderna naturligtvis skilja sig något.
 • 17. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 16 Tabell 6. Avloppssystem med urinsorterande vattentoalett och avskiljning av fekalier med cyklonseparator. Ungefärliga kostnader för investering inomhus och utomhus samt drift. Kostnaderna får ses som en indikation och kan skilja sig mycket beroende på förutsättningar. Kostnader på fastigheterna Kostnad (SEK) inkl moms Kostnad (DKK) inkl moms Investering urinsortering Inomhus (toalett, ledningsdragning) 5 - 20 000 5 000 – 20 000 Separator och tank för fekalier Ca 20 000 Ca 20 000 Utomhus (rör, urintank, anläggningsarbete) 10 000 –30 000 10 000 – 25 000 Investering spillvattenbehandling(två exempel) Behandling av utgående avloppsvatten (slamavskiljare, kompaktfilter, mätbrunn) Eller: (slamavskiljare, markbädd, mätbrunn) 30 000 – 50 000 50 000 – 100 000 35 000 – 50 000 50 000 – 75 000 Totalt: 65 000 – 170 000 70 000 – 140 000 Drift Hämtning av urin och BDT-slam (kr/år) 500 – 1 5001 375 – 2 5002 (ev hämtning av fekaliefraktionen) 1 Beror på beslut om taxa i respektive kommun. Exempel finns på allt från gratis tömning av urin till normalpris enligt ordinarie slamtömningstaxa. Urinen kan också omhändertas på tomten 2 De danske priser er bl.a. bestemt af, om der f.eks. er etableret kommunale tømningsordninger eller om der er tale om enkelttømninger. Der er desuden forskel på om indholdet fra to tanke skal opsamles og transporteres i en eller i to tanke.
 • 18. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 17 2.1.3 Urinsortering i torrtoalett och behandling av BDT-vatten Figur 11. Exemplet visar en avloppslösning för ett enfamiljshus med urinsorterande torrtoalett. Förbehandling av BDT- vattnet sker i slamavskiljare och olika exempel ges på efterföljande behandling. (Illustration: Johan Palmcrantz.) En urinsorterande torrtoalett har två utlopp. I det främre utsorteras urin och leds till en tank. I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen. I det bakre hålet faller fekalier och papper ned utan vatten. Exemplet ovan visar ett enfamiljshus. Där samlas urinen upp i en tank nedgrävd utanför huset. Fekalier och papper samlas upp i en tunna placerad i källaren. BDT-vattnet förbehandlas i en slamavskiljare och behandlas sedan exempelvis i ett kompaktfilter (filteranlæg). Kompaktfiltret fungerar som en markbädd, med utsläpp till ytvatten. BDT-vattnet kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom infiltration (nedsivning) eller markbädd (biologisk sandfilter). Efter bädden finns en mätbrunn så man vid behov kan ta prov på utgående vatten från fastigheten. Systemet med enkelspolande urinsorterande toalett med torr fekalieuppsamling fungerar även i flerfamiljshus och det goda erfarenheter av sådana installationer. Det man bör tänka på är att placera toaletten på ett sådant sätt att nedfallsröret för fekalier inte stör lägenheten nedanför, och att möjlighet finns att placera uppsamlingsbehållare i källarutrymme, krypgrund eller motsvarande. Det är också viktigt att tömning av behållarna och transport ut ur källarutrymmet kan ske på enkelt sätt, t ex via en ramp.
 • 19. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 18 Tabell 7. Avloppssystem med urinsorterande torrtoalett - bedömning av prestanda Enbart urinsortering med fekalieuppsamling Komplett avloppsanläggning Exempel: Urinsortering i torrtoalett och behandling av BDT-vatten i kompaktfilterbädd (filteranlæg) Smittskydd Genom att samla upp fekalierna för sig, har man avlastat avloppsvattnet från huvuddelen av alla potentiella smittämnen. Den torra hanteringen av fekalier med efterföljande kompostering kan göras med god kontroll och säkerhet. BDT-vattnet kan dock innehålla små mängder smittämnen och bör behandlas innan det släpps ut. Mycket bra smittskydd om anläggningen är rätt byggd och använd. Reningseffekter P: >70% (används fosfatfria tvättmedel är andelen högre) N: ca 90% BOD: ca 40% BDT-vattnet måste behandlas, framförallt med avseende på BOD. P: >75% (används fosfatfria tvättmedel är andelen högre) N: > 90 % BOD: > 90 % Kompaktfiltret i sig ger oftast inte stor reduktion av fosfor, däremot en god reduktion av BOD. Kretslopp av närsalter Både urin och komposterade fekalier kan användas i växtproduktion. Både urin och komposterade fekalier kan användas i växtproduktion. Kostnaderna för att installera ett system med urinsorterande torrtoalett och kompaktfilter för be- handling av BDT-vattnet kan variera allt mellan ca 45 000 och ca 100 000 SEK (ca 45 000-95 000 DKK), beroende t ex på om man bygger nytt eller kan använda delar av befintlig anläggning, och var i Sverige eller Danmark man bor. För installationen inomhus är kostnaden vanligtvis lägre vid nybyggnation än vid ombyggnation av befintligt system. I tabell 8 ges en ungefärlig bild av kostnaderna för investering inomhus och utomhus samt för drift av avloppsanläggningen som beskrivits i exemplet ovan. Väljer man en annan lösning för behandling av spillvattnet kan kostnaderna naturligtvis skilja sig något.
 • 20. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 19 Tabell 8. Avloppssystem med urinsorterande torrtoalett. Ungefärliga kostnader för investering inomhus och utomhus samt drift. Kostnaderna får ses som en indikation och kan skilja sig mycket beroende på förutsättningar. Kostnader på fastigheterna Kostnad (SEK) inkl moms Kostnad (DKK) inkl moms Investering urinsortering Inomhus (toalett, ledningsdragning, fekaliebehållare) 5 - 20 000 5 000 – 20 000 Utomhus (rör, tank, anläggningsarbete) 10 000 –30 000 10 000 – 25 000 Investering spillvattenbehandling (exempel) Behandling av BDT-vatten (slamavskiljare, kompaktfilter, mätbrunn) 30 000 – 50 000 30 000 – 50 000 Totalt: 45 000 – 100 000 45 000 – 95 000 Drift Hämtning av urin och BDT-slam (kr/år)* 500 – 1 5001 375 – 2.5002 (Ev hämtning av fekaliefraktionen) 1 Beror på beslut om taxa i respektive kommun. Exempel finns på allt från gratis tömning av urin till normalpris enligt ordinarie slamtömningstaxa. Urinen kan också omhändertas på tomten. 2 De danske priser er bl.a. bestemt af, om der f.eks. er etableret kommunale tømningsordninger eller om der er tale om enkelttømninger. Der er desuden forskel på om indholdet fra to tanke skal opsamles og transporteres i en eller i to tanke.
 • 21. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 20 2.1.4 Urinal som komplement till urinsorterande toaletter Urinaler är ett bra komplement till urinsorterande toaletter. En urinal känns ofta enklare för män att använda än en urinsorterande toalett. Urinaler kan kombineras med alla ovan beskrivna system för enfamiljshus. I Sverige är urinaler ännu vanligast i offentliga miljöer, medan de i t ex Holland och USA ibland förekommer i hemmen. På marknaden finns i dag flera sk ”vattenfria” urinaler. Dessa använder inte vatten för spolning, och har inget vattenlås. Luktbarriärer i form av oljebaserade vätskor, flottörer, membran m m har ersatt det traditionella vattenlåset. En vattenfri urinal kräver inte någon anslutning till vatten, och medverkar därmed till en lägre vattenförbrukning. Genom att inte sammanblanda urin och vatten minskar man risken för kristallina utfällningar i rör och dålig lukt i urinalen, och man får också en mindre utspädd urinlösning. Urinaler fungerar bra i större och offentliga system t ex i idrottshallar, skolor, flygplatser mm. De är lättstädade och tar mindre plats än toaletter. Sannolikt får man en större total avskiljning av urin om man använder sig av urinaler kombinerat med urinsorterande toaletter i offentliga miljöer. En vattenfri urinal kostar mellan ca 3 500-6 500 SEK och 2 900-6 700 DKK (inkl moms). Till detta kommer en årlig kostnad för förbrukningsmateriel (spärrolja och rengöringsmedel) på någon eller några hundralappar, beroende på hur mycket urinalen används. Konventionella vattenspolande urinaler finns att köpa till något lägre kostnad, och enklare lösningar kan naturligtvis byggas själv av den händige fastighetsägaren.
 • 22. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 21 2.1.5 Utedass med urinsorterande insats Figur 12. Skiss över urinsorterande insats i utedass, med uppsamling av urin och fekalier under sittbänken. (Illustration: Johan Palmcrantz.) Den enklaste formen av urinsortering och antagligen vanligast förekommande i Sverige, förutom att kissa i trädgården, är att montera in en urinsorterande insats i utedasset. En insats för urinsortering i torrdass består av en tratt som hängs i främre delen av hålet. Fekalier och papper faller ned i latrinbehållaren som vanligt medan urinen fångas upp i tratten och leds ut. I Danmark är detta ganska ovanligt, då man knappt har kvar några utedass. Exemplet ovan visar ett traditionellt utedass. Där samlas urinen upp i en 25-liters dunk placerad bredvid latrintunnan. Dunken töms sedan vid behov över odlingar och planteringar på tomten. För diskvatten från sommarstugan kan ett enklare resorptionsdike anläggas, där vattnet delvis infiltrerar och delvis avdunstar. BDT-vatten kan behandlas på flera andra sätt, t ex genom kompaktfilter (filteranlæg), infiltration (nedsivning) eller markbädd (biologisk sandfilter). Systemet med urinsortering i utedass finns i större skala på vissa campingplatser, men är då inte ihopkopplat på något sätt. Vid större mängder, dvs åtminstone några kubikmeter, kan en lantbrukare vara intresserad av att komma och hämta urinen. Kostnaden för en urinsorterande insats till utedass är ca 500 SEK (inkl moms).
 • 23. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 22 3 Teknisk beskrivning av anläggningens detaljer Urinsortering är något relativt nytt på marknaden, och det finns ännu inga svenska nationella råd och riktlinjer för dimensionering och projektering av urinsorterande system. Inte heller i Danmark finns några speciella riktlinjer kring urinsorterande system, utan dessa omfattas av de gällande kraven i Bygningsreglementerne. I Miljøstyrelsens rapport Økologisk håndtering av spildevand 5 ges projekteringsregler för bl a separata urinledningar. I följande text beskrivs olika komponenter relaterade till den urinsorterande toaletten i ett avloppssystem, och hur dessa bör installeras. Detta baseras på de projekteringsregler som ges i Miljøstyrelsens rapport, installationsinstruktioner från tillverkare samt på erfarenheter som gjorts i olika projekt runt om i Sverige. 3.1 Toaletter 3.1.1 Urinsorterande vattentoalett En urinsorterande vattentoalett har två utlopp, i den främre delen för urin och i den bakre delen för fekalier och papper. Dessa utlopp kan vara placerade i två separata skålar, eller skärmas av med en låg mellanvägg. Vattenspolning av skålarna sker antingen med ett gemensamt eller två separata spolsystem. Vattenspolvolymen för fekalier och papper är ofta 3,5 - 4 liter. I Danmark krävs för normala installationer 6 liters spolning. Spolvolymen som rinner ner i urinledningen är normalt ca 0 - 0,3 liter. Spolvolymen kan vara förinställd eller manuellt styrd, där spolningen pågår så länge man aktiverar spolanordningen. På marknaden finns både vägghängda och golvstående modeller (se avsnitt 5. Marknadsöversikt). De flesta urinsorterande vattentoaletterna är tillverkade i porslin. Figur 13. Fyra olika typer av urinsorterande vattenspolande toaletter som finns att köpa i Sverige och Danmark – Gustavsberg Nordic 393 U, WM DS, Roevac No-Mix och Dubbletten. 5 Miljøstyrelsen. Økologisk håndtering av spildevand. Økologisk byfornyelse og Spildevandsrensning nr 6:2001.
 • 24. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 23 3.1.1.1 Installation av toalett Installation av golvstående urinsorterande vattentoalett i utbyte mot befintlig toalett kan göras av den händige fastighetsägaren. För vägghängd toalett och dragning av rör rekommenderas att anlita VVS- installatör. Golvstående toalett monteras enligt anvisningar. Mallar för placering och håltagning i golv medföljer vid leverans. Vägghängda toaletter kräver ett stabilt väggmaterial, om väggen är för klen bör fixtur användas. Vid spolcistern placerad i vägg krävs alltid fixtur. Fixtur finns att köpa som tillbehör från respektive leverantör. Urinavloppet kan ledas genom vägg eller genom golv för anslutning till urinledning. Urinavloppet i toaletten är oftast av en klenare dimension (t ex 15 eller 32 mm) än urinledningen fram till tank (se avsnitt 3.2 Ledningar för urin) och det krävs därför någon typ av övergångsmuff. Sådan medföljer vissa modeller eller kan beställas separat från leverantören. Anslutning till vatten sker som för vanliga WC, i de flesta fall med 1/2’’ rör. Avloppsrör för fekalier kan ofta kopplas till eventuellt befintligt avloppsrör. 3.1.1.2 Skötsel av urinsorterande vattentoalett Den dagliga rengöringen sker på samma sätt som för vanliga toaletter. Miljövänliga rengöringsmedel rekommenderas. För att förebygga och behandla stopp bör urinvattenlåset i första hand rensas med rensvajer (figur 14). Om detta inte hjälper behandlas stoppet med stark (24-36%) ättikssyrablandning eller stark lösning av kaustiksoda upplöst i vatten. Blanda ut kaustiksoda i varmvatten i ett separat kärl. Häll kaustiksodablandningen i urinvattenlåset och låt verka över natt. Spola ut vattenlåset med ca 2 liter vatten under kraftigt flöde (tänk på att kaustiksoda är starkt frätande - använd skyddskläder, skyddsglasögon och var försiktig!). 6 För att skydda WC-sits av trä med tillhörande metalldelar bör dessa inoljas med jämna mellanrum, ca en gång per månad7 . 6 Jönsson et al. 2000. Källsorterade humanurin i kretslopp. VA-forsk rapport. 7 Dubbletten. Allmänna råd för WC Dubbletten.
 • 25. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 24 Figur 14. En rensvajer eller olika typer av flaskborstar kan användas för att rensa bort eventuella stopp i urinvattenlåset. Bilden visar de rengöringsdon som de boende i Gebers använder. (Foto: Verna Ekologi AB.) 3.1.2 Urinsorterande torrtoalett En urinsorterande toalett med torr fekalieuppsamling har ett utlopp för urin i den främre delen av toaletten. Fekalier och papper faller från den bakre delen av toaletten och samlas upp i en behållare i eller under toaletten. På marknaden finns flera modeller av urinsorterande toaletter med torr fekalieuppsamling, allt från porslinstoaletter för permanentbruk till mer fritidsbetonade toaletter i plast. Urinsorterande barnsits finns som tillbehör till vissa modeller. I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen, andra kan spolas med en kopp vatten vid behov. Spolvolymen är inte mer än ca 0,1 l per spolning. Vissa fabrikat har ett mekaniskt insynsskydd, som gör att man inte ser innehållet i toaletten. Insynsskyddet svänger undan då man sätter sig. I toaletter med fekaliebehållaren placerad i källarutrymme gör avståndet att man inte ser ner i tunnan utan ficklampa. Figur 15. Olika typer av urinsorterande torrtoaletter som finns att köpa i Sverige och Danmark - WM Classic, Separett Villa samt Separera NE från Swedish Ecology. (Foto: Ebba af Petersens, bild a, samt www.separett.se och www.mulltoa.se.)
 • 26. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 25 3.1.2.1 Installation av toalett Installation av urinsorterande torrtoalett kan oftast göras själv av den händige villaägaren. Urinavloppet kan ledas genom vägg eller genom golv för anslutning till urinledning. Urinavloppet i toaletten är i de flesta fall av en klenare dimension (t ex 22 eller 32 mm) än vad urinledningen fram till tank bör vara (se avsnitt 3.2 Ledningar för urin) och det krävs därför en övergångsmuff, som oftast medföljer. Toaletten fästs med skruvar i golvet. Eventuell anslutning till vatten sker i de flesta fall med 1/2’’ rör. Installation av fekaliebehållare varierar beroende på vilken modell man väljer, se nedan. 3.1.2.2 Installation av fekaliebehållare Fekalier samlas antingen upp i en behållare i toaletten eller i ett utrymme nedanför toaletten. Modeller med fekalieuppsamling i toaletten kräver ingen håltagning i golv för nedfallsrör och inget utrymme under golvet. Fekaliebehållaren kan också placeras i en uppsamlingsenhet (Ø460 mm, djup 500 mm) som infästs i golvet (figur 16). Uppsamlingsenheten sticker ned ca 20-25 cm från taket i våningen under. Storleken på fekaliebehållaren är då ca 35 liter. Denna lösning är lämplig för hus som saknar källarutrymme. Figur 16. Uppsamlingsenhet för fekalier i toaletten, placerad i källare eller nedsänkt i golv. TorpIsak, WM-Classic och WM-Brunnen. Uppsamlingsenhet placerad i källare underlättar att tömning utförs av entreprenör eller vaktmästare. Man undviker också hantering av fekaliebehållare inne i badrummet, och transport genom lägenheten/huset. Denna lösning är lämplig bl a för flerfamiljshus eller där de boende inte själva sköter tömning. Vid uppsamlingsenhet i källare behövs nedfallsrör för fekalier, Ø 200 mm. Röret monteras lodrätt, 150 mm ovan färdigt golv och ned till fekaliebehållaren. Lämpligt material för nedfallsrör är plast eller rostfritt. För att underlätta rengöring bör röret ha en glatt insida. Rörets diameter gör att det finns en
 • 27. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 26 risk att små och stora saker kan falla ned och eventuellt fastna. I flervåningshus bör det därför finnas en inspektionsmöjlighet på varje våningsplan. Fekaliebehållarens storlek kan variera. Vanligt i enfamiljshus är en ordinär plasttunna på 80 liter. Något större plasttunnor på hjul, vanliga som sopkärl, är lättare att hantera men blir tyngre om de fylls upp. Oavsett storlek på kärl så bör detta placeras i ett lufttätt utrymme. Detta för att undvika dålig lukt i källarutrymmet och för att underlätta ventilation. För att förhindra spridning av brand, t ex om en cigarettfimp kastas ned i toaletten, bör utrymmets väggar dessutom vara brandtåliga. Detta är speciellt viktigt i flerfamiljshus. 3.1.2.3 Ventilation av fekaliebehållare Fekaliebehållaren eller utrymmet där behållaren är placerad ventileras, helst med en fläkt, för att torka ut fekalierna och transportera bort dålig lukt. Vid fekalieuppsamling i toaletten är fläkten monterad direkt på toaletten. I annat fall ansluts fläkten till fekaliebehållaren eller till utrymmet. För montering av ventilation av fekaliebehållare krävs tillgång till el. Det finns även modeller som kan kopplas till 12 V energikälla, t ex batteri, solceller. Avluftningsrör ansluts till fekaliebehållaren rakt genom yttervägg, högre upp genom yttervägg eller över nock. Finns ventilationsrör sedan tidigare kan toaletten anslutas till den kanalen. Ventilationsröret ska tätas i alla skarvar med silikon eller liknande. 3.1.2.4 Skötsel av urinsorterande torrtoalett För skötsel av urinvattenlåset – se avsnitt 3.1.1.2 Skötsel av urinsorterande vattentoalett. Någon typ av strömaterial kan användas för att suga upp fukt och minska risken för flugor och lukt i fekaliebehållaren, t ex sågspån, torvströ, mull eller liknande. Kalk och aska, som ibland används som strömaterial, har högt pH och bidrar till avdödning av bakterier. Detta gör dock även att ingen kompostering sker vid efterkomposteringen, vilket bl a resulterar i en större volym material att hantera. För att underlätta tömning av fekalier, placeras lämpligen en säck (plast eller vaxad papp) i fekaliebehållaren. Fekaliebehållaren lyfts i vissa modeller uppåt, in i badrummet. Är behållaren placerad i källarutrymme kan bytet av behållare ske i källaren. Tömning kan ske när uppsamlingskärlet är fullt eller efter ett förutbestämt intervall. Erfarenheter har visat att ett tätare tömningsintervall ger en trevligare och lättare hantering. Materialet bör sedan efterkomposteras en tid innan användning (se kap 3.5.3.). 3.1.3 Vattenfria urinaler En vattenfri urinal använder inget vatten för spolning utan bygger helt på självfall. Urinalen är bara kopplad till ett rör, dvs utloppsröret. Luktbarriärer i form av oljebaserade vätskor, flottörer och ventilmembran har ersatt det traditionella vattenlåset. Oftast rekommenderas speciella rengöringsmedel med visst vaxinnehåll, vilka skyddar urinalen och gör att urin lättare rinner av från väggarna i urinalen.
 • 28. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 27 Det vanligaste luktlåset är det oljebaserade. Där är låset fyllt med en olja som hindrar dålig lukt att komma från avloppssystemet. Eftersom urin är tyngre än olja sjunker den ned genom vätskan och vidare ut i avloppet. Oljan behöver bytas ut med jämna mellanrum. På marknaden finns flera olika fabrikat av vattenfria urinaler, tillverkade i glasfiber, porslin eller plåt. Figur 17. Några olika typer av vattenfria urinaler som finns att köpa i Sverige och Danmark. Uridan, Ifö Cero samt Intra. 3.1.3.1 Installation av vattenfri urinal Anslutning till avlopp kan ske i vägg eller golv. Utloppsrör från urinaler är vanligen Ø 40 mm eller Ø 50 mm. Urinalen fästs i väggen. Ingen anslutning till vatten eller el behövs. 3.1.3.2 Skötsel av vattenfri urinal Den dagliga rengöringen sker ungefär som för vanliga toaletter. Tillverkarna rekommenderar sina egna rengöringsmedel då dessa innehåller ett vax som skyddar ytan och gör att urindroppar rinner av. Använd inte rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel såsom stålull, grön fibersvamp eller liknande. Vanlig toaborste och papper rekommenderas. Oljebyte, för de modeller som har oljelås, görs efter ca 5000 besök enligt tillverkarens instruktioner. 3.1.4 Insats i torrdass En insats för urinsortering i torrdass består av en tratt som hängs i främre delen av hålet. Fekalier och papper faller ned i latrinbehållaren som vanligt medan urinen fångas upp i tratten och leds ut. På marknaden finns två modeller, båda i plast och med en värmeisolerande sits (se avsnitt 5. Marknadsöversikt). Urinen leds till ett uppsamlingskärl, t ex en 25 l dunk eller en större tank.
 • 29. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 28 Figur 18. Urinsorterande insats i utedass. (Foto: Ebba af Petersens.) 3.1.4.1 Installation av urinsorterande insats Befintligt dass: Undersök först om hålet i bänken är tillräckligt stort, utvidga det annars. Häng insatsen i hålet och fäst den med dubbelhäftande tejp alternativt skruva fast den. Fäst värmesitsen med dubbelhäftande tejp. Montera fast slangen för urin.8 Nytt dass: Mall för håltagning medföljer. Såga ut hålet och montera insatsen enligt ovan. 3.1.4.2 Skötsel av torrdass med urinsorterande insats Tillsätt ett lager strömaterial (ca 5 cm) i botten på latrintunnan9 . Efter varje användning, tillsätt en kopp strö, t ex sågspån, torvströ, mull el liknande. Rengöring av insatsen görs t ex med såpvatten och diskborste. Skölj ur insatsen med vatten varannan dag eller vid behov. Latrintunnan hämtas på vanligt sätt av kommunens entreprenör eller komposteras på tomten (se avsnitt 3.5.3). 8 Örnplast. Monterings- och bruksanvisning för Dassisak. 9 Örnplast. Monterings- och bruksanvisning för Dassisak.
 • 30. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 29 3.2 Ledningar för urin 3.2.1 Ledningar för urin inomhus Är avloppsstammarna lagda fria och åtkomliga lägger man urinledningen parallellt med det befintliga avloppsröret från toaletten. Om avloppsröret är ingjutet i betong gör man oftast ett nytt hål i betongen för urinledningen. Inga skarpa (90°) krökar bör finnas på röret. Tydlig märkning av urinledningarna, i form av en gul rand, en markering eller liknande gör att man underlättar för framtida VVS-installatörer och andra. Rekommenderad dimension på urinledningen inomhus är minst 50 mm och helst större för horisontella ledningar.På vertikala ledningar i enplanshus med en toalett kan man eventuellt gå ner i dimension, men absolut inte under 32 mm. Fallet på ledningarna bör vara minst 1%, gärna 2 % och bakfall ska alltid undvikas. 10 Möjlighet att spola ledningarna skall vara goda och spolmöjlighet av rören ska åtminstone finnas vid eventuella skarpa krökar, vid övergång från vertikal till horisontell ledning samt där ledningen går ut från huset till marken. Spolmöjlighet görs enklast med ett grenrör eller inspektionslucka på ledningen, med ett skruvbart lock. Det är viktigt att alla delar av rörsystemet är åtkomliga via inspektionsluckor. Figur 19. Exempel på rensrör inomhus. (Källa: www.uponor.se) Urinledningarna skall helst vara i plast och bör vara släta invändigt, utan skarpa kanter eller ojämnheter där sediment kan bygga på. Pga urinens korrosiva egenskaper bör man undvika rör av metall, t ex koppar. Det finns en ny metod i Sverige för nydragning av rör, som hittills mest använts för installation av bredband i avloppsrör. Detta skulle kunna appliceras också för installation av urinledningar i befintliga avloppsrör. Metoden kallas inpipe eller relining, och baseras på ett flexibelt insatsfoder som härdas på plats på insidan av den befintliga ledningen, vilket gör att en urinledning skulle kunna skapas i befintliga rör och ingreppet i huset skulle minimeras. Metoden har ännu ej testats för urinsortering, men skulle, om det fungerar väl, förenkla installation i befintliga hus avsevärt. 3.2.1.1 Skötsel av ledningar inomhus Vid mindre dimensioner än 75 mm på urinledningar bör man vara beredd på att ledningarna kan behöva spolas mellan en gång per år till en gång vart tredje år. Inspektion av ledningar inomhus i ett nybyggt system bör, liksom för andra ledningar, ske direkt efter och ca ett halvt år efter att de tagits i bruk. 10 Jönsson et al. 2000. Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forsk rapport.
 • 31. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 30 3.2.2 Ledningar för urin utomhus Den separata urinledningen förläggs lämpligen i samma grav som övriga ledningar. Ledningen skall göras helt tät, med svetsade eller limmade skarvar, eller vara heldragen, för att undvika inträngande vatten. Tydlig märkning av urinledningarna, i form av en speciell typ av rör, en gul rand eller liknande gör att man undviker hopblandning med avloppsrör, och underlättar vid framtida reparationer och liknande11 . Figur 20. Viktigt att märka ut vilken ledning som är urinledningen. I detta fallet hade man förväxlat avloppsledningen och urinledningen, vilket resulterade i avloppsvatten i urintanken. (Foto: Michael Bernheden.) Rekommenderad dimension på urinledningar utomhus är minst 75 mm, helst 110 mm. Väljer man den större diametern är godstjockleken ofta större, och rören blir mer stabila. Ett klenare rör med tunnare gods kan lätt svacka något vilket leder till bakfall12 . Även utomhus rekommenderas ledningar av plast med en glatt insida. Fallet på ledningarna bör vara minst 1%, gärna 2 % och bakfall ska alltid undvikas. Spolmöjlighet av ledningar bör finnas med ett intervall av högst 40 m, samt vid skarpa krökar på rören13 . Möjlighet ska finnas att spola ledningen i båda riktningarna. Dimensionen på rens- /inspektionsbrunnen bör vara så pass stor att man kommer ner med en spolslang eller en sugslang om så skulle behövas. Rens-/inspektionsbrunnen skall förses med ett gastätt lock för att förhindra att vatten tränger in och lukt tränger ut från systemet. 3.2.2.1 Skötsel av ledningar utomhus Innan systemet tas i drift bör man spola ur hela urinledningssystemet för att avlägsna sand, grus och annat som hamnat i rören vid installationen. I övrigt bör man inspektera ledningssystemet utomhus med jämna mellanrum, och vid behov spola igenom ledningarna för att undvika att få stopp. 11 Michael Bernheden, MB Montage teknik. Muntligt. 12 Michael Bernheden, MB Montage teknik. Muntligt. 13 Miljøstyrelsen. Økologisk håndering av spildevand. Økologisk byfornyelse og Spildevandsrensning nr 6:2001.
 • 32. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 31 3.3 Uppsamlingstank för urin Uppsamlingstank för urin kan placeras nedgrävd i mark eller ovan mark inomhus, t ex i källarutrymme. Vid placering i mark måste tanken vara anpassad för nedgrävning, typgodkända tankar för avloppsvatten rekommenderas. De vanligaste materialen för tankar är betong, plast eller glasfiber. Vid placering ovan mark krävs inte samma hållfasthet, och där kan många olika typer av tankar användas. Pga frysrisken bör en tank ovan mark placeras i ett isolerat utrymme, t ex källare. S k Cipax/IBC-behållare på pall (ca 1 m3 ) är lätta att få tag på begagnade och är lätta att hantera. Till utedass i fritidshus räcker det oftast med en mindre behållare, t ex en dunk på 25 liter. Figur 21. Tankar i olika storlekar för uppsamling av urin. Från vänster: 25 l plastdunk för utedass, 1 m3 IBC-behållare på pall, 4 m3 tank för flerfamiljshus placerad i källare samt 18 m3 tank för bostadsområde. (Foto: Ebba af Petersens (bild 1), Verna Ekologi AB (bild 2-4).) 3.3.1 Installation av uppsamlingstank för urin Risken för uppflytning måste alltid beaktas i samband med installation av uppsamlingstank för urin. Tanken ska vara tät, och anslutningar behöver utföras noggrant så att de blir helt täta mot inträngande vatten. Tanken bör utformas så att gasväxling och därmed ammoniakförlust minimeras. Detta innebär att tankarna utformas så att de fylls från botten och tryckutjämnas, men att de saknar övrig ventilation. Ledningssystemet bör ej ventileras. Tillförseln av luft till tanken i samband med tömning skall beaktas. Om tömning sker genom manluckan tillförs luft automatiskt och tanken kan inspekteras samtidigt. Om tanken töms genom sugledning måste god lufttillförsel säkras så att inte ett undertryck uppstår i tanken14 . Uppsamlingstankens manlucka bör placeras nära inkommande ledning så att denna är lätt att inspektera. Luckan ska vara tät och möjlig att låsa. Ett nivålarm underlättar drift och skötsel, men ersätter inte helt okulär inspektion. 3.3.2 Dimensionering Uppsamlingstank för urin dimensioneras för enfamiljshus oftast efter ett års produktion, för att undvika flera tömningar per år. Normalt dimensionerar man endast för uppsamling och eventuell lagring sker hos lantbrukare i anslutning till åkermark. För flerfamiljshus är det vanligt att man anpassar storleken på uppsamlingstanken efter volymen på tanken hos det fordon som hämtar. Då olika urinsorterande 14 Jönsson m fl (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forskrapport 2000:01.
 • 33. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 32 toaletter använder olika mycket vatten för spolning bör man vid dimensionering av uppsamlingstank beakta vilken toalettmodell som används. En tumregel är dock ca 0,5-1 m3 /person och år. De urinsorterande vattentoaletterna skiljer sig åt något vad det gäller utspädning och produktion av urinblandning. För Dubbletten bör man räkna med en produktion av 1,5 liter urinblandning per person och dygn vid en hemmavaro på ca 15 timmar per dygn. För Wost Man DS kan man räkna med 2,5 liter urinblandning per person och dygn, och Gustavsbergs toalett ger sannolikt ännu något större volym. Roevacs no mix stänger urinavloppet vid spolning, och därför hamnar bara urinen där, vilket ger ca 1 liter koncentrerad urin per person och dygn. De urinsorterande torrtoaletterna ger 1-1,5 l urinblandning per person och dygn (beroende på om man spolar alternativt häller på vatten efter varje besök eller inte). Vattenfria urinaler ger ca 1 liter koncentrerad urin per person och dygn.
 • 34. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 33 3.4 Avskiljning av fekalier från vattentoalett Syftet med separation av fekalier från spolvatten är att ha fördelarna med en vattenspolad toalett, samtidigt som man samlar upp huvuddelen av närsalterna i fekalierna i en liten volym. Systemen bygger på att näringsämnena finns i partikulär form och kan avskiljas mekaniskt. Därför måste urin avskiljas i toaletten för att undvika en hög andel lösta närsalter i utgående vatten. Separation av fekalier från spolvatten kan ske på olika sätt. Vanligast är cyklonseparator eller genom filtrering genom ett filter som beskrivs nedan. 3.4.1 Cyklonseparator En cyklonseparator kan användas tillsammans med lågspolande, hel- och halvspolande eller urinavskiljande WC-stolar. Från WC-stolen spolas klosettvattnet till en separator där vätskan avskiljs. Separeringen sker med hjälp av ytspänning och centrifugalkraft. Vattnet följer separatorns väggar och det fasta materialet faller ned i mitten. Separatorn har inga rörliga delar och är tillverkad av polyetenplast. Fast material, dvs fekalier och papper, samlas upp i en ventilerad behållare, en biokammare. På marknaden finns en tillverkare av cyklonseparatorer (se avsnitt 5. Marknadsöversikt). Figur 22. Aquatron. (Foto: Ebba af Petersens.) 3.4.1.1 Installation av cyklonseparator Toaletten monteras efter leverantörens anvisningar. Husets BDT-vatten ansluts efter avskiljarsystemet och får ej dras genom separatorn. Röret mellan toaletten och separator ska ha en dimension på 110 mm. Tillverkaren rekommenderar en längd på 1 - 12 m vid 3 l spolning. Vid ökad spolvolym kan längden ökas. Röret 1 m närmast separatorn ska ha ett fall på 5%, och övrig längd 1 %. Erfarenheter har visat att man får en bättre avskiljning i separatorn vid ett kort avstånd och liten höjdskillnad mellan toalett och separator. Mindre spolvolym ger också en bättre avskiljning. Vid långa
 • 35. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 34 avstånd, större spolvattenvolym och stor höjdskillnad löses det fasta materialet upp och avskiljningen blir sämre15 . 3.4.2 Skötsel av cyklonseparator och fekaliebehållare Vid första användningen av anläggningen läggs ett lager täckbark i botten på biokammaren så tjockt att dräneringsgallret eller dräneringshålen helt täcks. På detta strös en skyffel jord eller kompost från trädgården för att tillföra mikroorganismer. Använd sedan toaletten 1-3 veckor. Därefter tillsätter man - om man vill - kompostmask (Esenia Foetida, dyngmask).16 Själva cyklonseparatorn kräver inget underhåll. Biokammaren bör kontrolleras då och då och tömmas vid behov. För vissa modeller skiftas sektioner vid behov och töms när det är nödvändigt. Tömningsintervallet är 1-2 år beroende på belastning, temperatur och om man använder kompostmask eller inte.17 För vissa mindre modeller bör materialet efterkomposteras i en latrinkompost, i de större komposteras materialet färdigt i själva biokammaren. Det komposterade materialet används som jordförbättringsmedel. 3.4.3 Filtrering Fast material i klosettvatten kan separeras från vätska med ett filter. Spolvatten från toalett leds eller pumpas till en filterpåse i en behållare. Vatten får sedan dränera av och rinna till en slamavskiljare för vidare behandling i markbädd eller liknande. Vissa av dessa filter kan också användas för avvattning av slam från slamavskiljare. Intervallet mellan tömningar av det avvattnade slammet är ca ½ - 1 år. En slamkaka bildas i filterpåsen, och inkommande vatten passerar genom såväl filtret som slamkakan. Det finns därför en risk att mineraliserade närsalter spolas ut och förloras18 . På marknaden finns olika typer av filterenheter (se avsnitt 5. Marknadsöversikt). En typ för enskilda avlopp är en s k fekaliekompostavskiljare med dubbla korgar av rostfritt stål som hängs direkt i slamavskiljaren, och används omväxlande. Dit leds klosettvattnet och det filtrerade vattnet rinner ner i slamavskiljaren. Korgarna är försedda med måttsydda filterpåsar tillverkade av geotextil. En annan modell är försedd med ett filter som fungerar som ett stort kaffefilter. Klosettvatten från toaletten pumpas upp till en behållare ovan mark tillverkad av glasfiberarmerad polyester. Det filtrerade vattnet rinner på självfall genom en dränering i botten på behållaren till en slamavskiljare.19 15 Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35, 2003 Miljøstyrelsen. 16 Info från tillverkaren. www.aquatron.se 17 Info från tillverkaren. www.aquatron.se 18 Vinnerås. 2001. Faecal separation and urine diversion for nutrient management of household biodegradable waste and wastewater. SLU. Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 244. 19 Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39, 2003 Miljøstyrelsen.
 • 36. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 35 Figur 23. Olika typer av filterenheter för avskiljning av fekalier från vattentoalett – Dubbletten fekaliekompostavskiljare (foto: Ebba af Petersens) och Kaggen20 . 3.5 Lagring/Behandling av urin och fekalier 3.5.1 Lagring av urin på enskild fastighet Det är ytterst få sjukdomsalstrande bakterier som utsöndras via urinen. Dock kan felsortering av fekalier i toalettstolen medföra att sjukdomsalstrande bakterier når urinblandningen i lagringstanken. I Sverige finns idag inga formella föreskrifter eller allmänna råd som föreskriver mellanlagring av urin som ska spridas på den egna, enskilda fastigheten, ett krav som föreslås gälla för centralt uppsamlad urin (se nedan). Allmänna råd förväntas från svenska Socialstyrelsen inom kort som kan komma att reglera denna verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv, och det är ännu inte klart vad som kommer att stå i dessa. Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Smittskyddsinstitutet, och Kungliga Tekniska Högskolan bedömer dock att man vid spridning av urin från det egna hushållet i den egna trädgården kan sprida på samtliga grödor utan att urinen mellanlagrats, förutsatt att man låter en månad gå mellan spridningstillfället och konsumtion av grödan och att grödan konsumeras inom hushållet21 . En anledning till att man ur smittskyddssynpunkt kan ställa lägre krav på urin som sprids på egen tomt jämfört med urin som samlas upp för centraliserad spridning är att eventuell smittrisk via urin som sprids i trädgården är försumbar jämfört med andra smittrisker i det enskilda hushållet vid smittillfället, dvs via mat, hantering av mat, kontakt mellan familjemedlemmar etc22 . I Danmark ställs krav på minst sex månaders mellanlagring vid eventuell spridning på egen tomt, då man ur smittskyddssynpunkt ej gör skillnad på urin som samlas upp och används på den enskilda fastigheten och urin som samlas upp från fler fastigheter. Om man väljer att lagra urin på tomten används lämpligen två icke-kommunicerande volymer som vardera rymmer ett halvårs produktion av urinlösning. Om volymerna fylls och töms växelvis behöver inte ytterligare lager byggas för hygienisering. Antingen använder man två mindre tankar, eller en större tank med två separata kammare. För dessa ”dubbeltankar” är det viktigt att mellanväggen är tät så att inte färsk urin blandas in i den urin som lagras. 20 Holtze, A. og Backlund, A. 2003: Kompostering og efterkompostering af humane restprodukter indeholdt i afvandet "sort" spildevand. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 39, 2003 Miljøstyrelsen. 21 Jönsson m fl (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forskrapport 2000:01. 22 Jönsson m fl (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-forskrapport 2000:01.
 • 37. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 36 3.5.2 Lagring av urin från flera fastigheter – centraliserad lagring När urin ska återanvändas i större skala, exempelvis inom kommunens parkförvaltning eller i lantbruket, krävs en centraliserad lagring av urinen innan spridning kan ske (för lagar och regler kring spridning av urin, se avsnitt 4. Organisation och Juridik nedan). Denna lagring kan ske på olika sätt, beroende på mängd urin som ska lagras och hur långsiktig lösning man satsar på. Nedan beskrivs ett antal olika alternativ för central lagring av urin. 3.5.2.1 Mindre portabla tankar Erforderlig lagringsvolym kan tillskapas med många s.k. ”sockerbitar”/Cipax-tankar, dvs plasttankar med volym 1 m3 . Fördelar med detta system är att det representerar en flexibel lösning, då tankarna är relativt lätta att transportera och tillåter en enkel spridning (med självfall från lastbilsflak eller motsvarande) för kommunal användning eller i trädgårdsodling. Investeringskostnaden är dessutom låg. Till nackdelarna hör en förmodad kort teknisk livslängd. Det är dessutom tidskrävande att fylla och tömma lagringstankarna eftersom volymen från en tankbil måste tömmas i flera tankar. Därmed är denna lösning olämplig i situationer då man har stora mängder urin att lagra för vidare spridning i exempelvis lantbruket. 3.5.2.2 Större portabel/flyttbar tank Ett exempel på en tank av detta slag skulle kunna vara en tankvagn eller motsvarande vilken körs ut och placeras på ett lämpligt ställe23 . Fördelar med denna typ av lösning är dels dess flexibilitet (en mindre tankvagn är lätt att transportera och placera), beprövad teknik och relativt lång teknisk livslängd. Till nackdelarna hör att lösningen ej är permanent och att den kan vara dyr om man hyr tankvagnen. 3.5.2.3 Större permanenta tankar En större permanent lagringstank, t ex i betong, bör placeras på kommunens mark. Fördelen med denna lösning är att den är långsiktig och robust. Nackdelen är bl a att man är låst till en viss lokalisering. Större ballongtank i presenning av vävförstärkt plast är ett lagringsalternativ som både är storskaligt men ändå flexibelt. Denna typ av tank kallas även kuddtank. Placering av tankarna är med fördel på kommunens mark, alternativt i anslutning till areal där urinen ska spridas (om långsiktigt avtal finns med lantbrukare). Fördelar med denna lagringsteknik är att den är relativt flexibel (ballongtankarna är flyttbara) och investeringskostnaden är lägre än för andra permanenta lösningar såsom betongtankar. Goda erfarenheter av denna typ av urinlagring finns. Tekniken är testad av Stockholm Vatten sedan 1996 för urinlagring vid Bornsjön. Till nackdelarna hör okänd teknisk livslängd på ballongtankarna. 23 Ragn Sells Göran Gardell, pers medd
 • 38. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 37 Figur 24. Större ballongtank i presenning av vävförstärkt plast. Stockholm Vattens urinlagringstankar i Bornsjöområdet. (Foto: Ebba af Petersens.) 3.5.2.4 Utnyttjande av tomt lagringsutrymme hos lantbrukare Lantbrukare som tidigare haft djurhållning kan ha tomma urinbrunnar som skulle kunna utnyttjas för lagring av urin. Om dessa lantbrukare dessutom är intresserade av att återanvända urinen är det ytterst lämpligt att mellanlagringen av humanurin sker genom deras försorg. En klar fördel med detta alternativ är låg investeringskostnad, och samordningsvinster om lagring och spridning utförs av samma lantbrukare. Systemet kräver långsiktiga avtal med berörd lantbrukare för att kommunen ska kunna säkerställa sin urinlagringskapacitet, vilket ger ett visst osäkerhetsmoment för kommunen. 3.5.3 Lagring/behandling av fekalier på enskild fastighet Fekalier som samlas upp från urinsorterande torrtoaletter eller fekalieavskiljare, behöver genomgå en patogenreducerande behandling innan de kan spridas som jordförbättringsmedel. Detta kan lämpligen ske genom av kompostering. För att få kompostera sin egen latrin/fekaliefraktion krävs tillstånd från den egna kommunens miljö- och hälsoskyddskontor (se nedan under avsnitt 4. Juridik och Organisation). Olika kommuner har olika regler och krav för efterkompostering av latrin. För att tillåta att tillräcklig ostörd lagringstid kan uppnås innan återföring sker, bör en latrinkompost bestå av två behållare eller vara tvådelad. Komposten bör vara utförd i ett tåligt material samt tät för att undvika läckage och möjlig spridning av smittämnen via skadedjur eller insekter. Den skall dock vara väl ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät. Latrinkompostens volym beror av om fastigheten är permanentbebodd eller av fritidshuskaraktär. Flera exempel av prefabricerade latrinkomposter existerar (figur 25). Man kan också bygga en egen latrinkompost, om det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret tillåter detta. Figur 25 Exempel på latrinkomposter, från vänster Mullbanken från Allt i Trä, Mulltoa kompost från Swedish Ecology samt Roslagskomposten från Örnplast (bilder från respektive företags informationsmaterial).
 • 39. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 38 Fekaliekompostering kan också ske för torra system i flerfamiljshus. I Stockholmsförorten Skarpnäck finns ett flerfamiljshus med torra, urinsorterande toaletter från vilka fekalierna efterbehandlas i en platsbyggd, flyttbar gemensam fekaliekompost (figur 26). Komposten har en bottenplatta med kanter i C-betong (släpper ej igenom fukt) med två fack på 9 m3 vardera. Varje fack uppskattas ha kapacitet för tre års fekalieproduktion från de 32 hushållen. Som strömaterial används bland annat jord, vass eller löv. Figur 26. Fekaliekompost vid Gebers, Stockholm. (Foto: Verna Ekologi AB.) 3.5.4 Lagring/behandling av fekalier från centraliserade system. Det finns idag inga exempel på centraliserad behandling av fekalier från urinsorterande, torra system i Sverige eller Danmark. Möjligheter finns att behandla fekaliefraktionen på liknande sätt som annat hushållsavfall, dvs i exempelvis våtkomposter eller i biogasanläggningar. Möjlighet för sambehandling med gödsel från lantbruket finns också.
 • 40. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 39 3.6 Spridning 3.6.1 Urin Urin har visat sig vara ett fullgott, snabbverkande gödselmedel som kan ersätta handelsgödsel både i fritidsodling och inom lantbruket. 3.6.1.1 Spridning av urin på egen fastighet Den danska och svenska lagstiftningen skiljer sig åt när det gäller spridning av urin på egen fastighet24 . Danska Miljøstyrelsen rekommenderar ej återföring av urin på egen tomt, såvida urinen ej har lagrats minst sex månader utan tillförsel av färsk urin, och då endast för växter som ej ska konsumeras av människor. I Sverige kan fastighetsägaren själv tillåtas använda urinen på den egna tomten, under för- utsättning att Miljö- och hälsoskyddskontoret godkänner detta i varje enskilt fall. Kraven ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i, men ofta ställs krav på att en tillräckligt stor yta bevuxen mark finns på fastigheten för att inte riskera kväveläckage. Det finns kommuner som ställer krav på att en yta med gräs, buskar eller annan beväxt mark på minst 150 m2 per person finns på fastigheten, andra kräver 500 m2 per familj oavsett storlek. En rimlig nivå för rekommendationer eller krav från kommu- ner ligger i den lägre delen av det nämnda intervallet, med tanke på att användning av urin i liten skala inte kan förväntas generera stor belastning på omkringliggande vattendrag, samt att användning på be- vuxna ytor är en avsevärd förbättring gentemot infiltration under växttäcket där urinen inte nyttiggörs. Urinen kan spridas koncentrerad, men gärna så nära marknivå som möjligt. Om man sprider i växande buskar kan det vara lämpligt att sprida någon decimeter från växten. För att undvika lukt är det bra att antingen vattna direkt efter spridning, eller att mylla om möjligt. Ur smittskyddssynpunkt rekommen- deras att man låter åtminstone en månad gå mellan spridningstillfället och skörd av grödor som äts råa25 . Det finns alltså ingen anledning att kräva en lagringskapacitet på hushållsnivå, då eventuell smittrisk via urin som sprids i trädgården är försumbar jämfört med andra smittrisker i det enskilda hushållet vid smittillfället (mat, kontakt inom familjen etc). Allmänna råd förväntas från svenska Socialstyrelsen som kan komma att reglera denna verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv, och det är ännu oklart vad som kommer att stå i dessa. Figur 27. Spridning av urin i Nyckelvikens handelsträdgård. (Foto: Verna Ekologi AB. ) 24 Se avsnitt 4. Juridik och Organisation 25 Guidelines on the use of urine and faeces in crop production. EcoSanRes Report 2004:2
 • 41. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 40 3.6.1.2 Spridning av urin i lantbruket Den svenska kommande förordningen för reglering av användning av avloppsfraktioner och den danska bekendtgørelsen reglerar/kommer att reglera hur urin kan användas som gödselmedel i jordbruket, se mer i avsnitt 4. Juridik och Organisation nedan. Urin kan alltså användas som gödselmedel inom lantbruket, och bör spridas enligt gällande föreskrifter för att undvika kväveläckage osv. Förhållandet mellan kväve, fosfor och kalium i urinen motsvarar i stort behovet av desamma hos spannmål och en lämplig giva av näringsämnena kan tillföras fältet genom att beräkna lämplig urinvolym per hektar. Urinens näringsämnen tas bäst tillvara på en spannmålsgård vid spridning i vårbruket eller när grödan är ca 15-30 cm hög. För att urinen ska vara intressant som gödsel inom lantbruket måste mängden näringsämnen som urinen kan tillföra vara tillräckligt stor. En hektar spannmål gödslas normalt med ca 100 kg kväve per år. En människa utsöndrar via urinen ca 4 kg kväve per år26 . Det innebär att urin från minst 25 personer (100% uppsamling) behövs för att täcka kvävebehovet per hektar. Återanvändning av urin i lantbruk kräver därmed en organisation av ett urinåterföringssystem antingen lokalt eller regionalt. För att undvika extra kostnader bör urinen kunna spridas med konventionell gödselspridningsteknik, vilket är fullt möjligt. Urin kan spridas exempelvis med släpslangsspridare för flytgödsel. Ett problem i sammanhanget är dock att lämplig spridningsutrustning snarare finns på djurgårdar än på spannmålsgårdar. Därmed kan spridningen orsaka extra kostnader, pga lejning av maskinell utrustning. En fördel med en flytande gödselprodukt värd att nämna är att den kan spridas i växande gröda vilket ger längre spridningssäsong och större flexibilitet för lantbrukaren. Urin luktar, liksom också flyt- och fastgödsel. Under själva spridningstillfället kan lukten kännas, men den avtar snabbt i och med att urinen tränger ned i marken. Nämnas bör också att endast ett kort avstånd från fältet är lukten ej påträngande, ens under spridningen. Vid de återkommande spridningar av humanurin som skett i Stockholm Vattens regi vid Bornsjön har inga klagomål kommit från närliggande hushåll. Lantbrukaren är endast intresserad av urin som gödsel om denne senare kan hitta avsättning för sin produkt, vilket innebär att uppköparen måste acceptera urin som gödsel. Detta kan säkerställas genom kvalitetssäkring. Figur 28. Spridning av urin med matarslang och släpslangspridare i Bornsjöområdet. (Foto: Ebba af Petersens) 26 Vinnerås. 2001. Faecal separation and urine diversion for nutrient management of household biodegradable waste and wastewater. SLU. Institutionen för lantbruksteknik. Rapport 244.
 • 42. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 41 3.6.2 Fekalier Allmänna råd förväntas från Socialstyrelsen vilka kan komma att ur ett folkhälsoperspektiv reglera hur återföring av latrinkompost får ske för svenska förhållanden. I dagsläget kan man i Sverige erhålla tillstånd för efterkompostering och användning på egen tomt efter anmälan/tillstånd till det lokala Miljö- och Hälsoskyddskontoret. I Danmark är användning av komposterad latrin som jordförbättringsmedel på egen fastighet ej tillåten, se vidare avsnitt 4. Juridik och Organisation nedan. Väl komposterade fekalier bör användas på samma sätt i trädgården som näringsrik kompost. Detta innebär att man kan sprida den som jordförbättringsmedel i sina rabatter, eller runt bärbuskar och träd. Fekaliekomposten bör myllas eller grävas ned för att säkerställa hygienen. I och med att fekaliekomposten inte innehåller snabbverkande näringsämnen, utan verkar på sikt, så spelar det mindre roll när den sprids, men lämpliga tillfällen är vid sen höstgrävning av land, samt inför en odlingssäsong. Fekaliekomposten innehåller både makro- och mikronäringsämnen samt organiskt material, vilket betyder att man inte behöver köpa in t ex torvmull eller gödselmedel som t ex benmjöl om man istället använder fekaliekomposten i trädgården.
 • 43. Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder i Öresundsområdet. Kapitel om Urinsortering Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, 050318 42 4 Juridik och Organisation Återföring av växtnäring i avloppsfraktioner till jordbruk är omgärdat av ett antal lagar och förordningar för att minimera smittrisk bland annat. Det svenska och danska perspektivet på återföring av växtnäring i urin och fekalier både från det enskilda hushållet och från större återföringssystem diskuteras i detta kapitel. 4.1 Juridiska krav att uppfylla för återföring av urin och fekalier till jordbruk – Sverige 4.1.1 Avloppsfraktioner från det enskilda hushållet En viktig nyhet som infördes i svensk lag i och med miljöbalksreformen är hushållnings- och kretsloppsregeln i 2 kap. 5§ MB. Genom denna ställs det krav på att naturresurser skall recirkuleras, för att därigenom minimera uttaget av jungfruliga råvaror. Det bör noteras att utsorterade fraktioner av humanurin och fekalier från enskilda avlopp är hushållsavfall för vilket kommunerna har ansvaret för att de samlas in, transporteras samt slutligen omhändertas (jfr 15 kap 8§ MB) på ett sätt så att det uppfyller t.ex. kretsloppsregeln i 2 kap 5§ MB samt EUs avfallshierarki. Att något är klassat som hushållsavfall innebär att fastighetsägaren enligt en huvudregel själv inte får omhänderta avfallet på den egna fastigheten (15 kap. 18§) om inte avfallet kan tas om hand på fastigheten utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kommunen kan också ge dispens från detta förbud (15 kap 18 § 3st MB). Socialstyrelsen förbereder just nu nya Allmänna råd om hantering av latrin, där även urin kommer att inkluderas. Inriktningen är folkhälsa, och råden kommer att påverka användningen av urin främst lokalt, men eventuellt även på central nivå. Alla verksamheter och åtgärder som faller in under miljöbalken såsom t.ex. spridande av humanurin eller omhändertagande av fekalier i kompost etc. måste följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler i dess 2 kap. Helt grundläggande är den omvända bevisbördan (2 kap 1§) som säger att det är den som skall utföra verksamheten eller åtgärden (verksamhetsutövaren, VU) som skall visa att det inte kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Vidare finns här (2 kap. 2§) krav på kunskap t.ex. om vad som ska spridas, vilka risker det kan medföra etc. 2 kap 3§ ställer krav på försiktighetsmått och begränsningar, såsom t.ex. giva, koncentration, med vilken teknik det sprids, om det skall myllas ner etc. Krav på lokalisering finns i 2 kap 4§, t.ex. med hänsyn till vattendrag, vattentäkter eller annat känsligt. I 2 kap 5§ finns samtidigt grunden för att kunna ställa krav på att t.ex. hushållsavfall skall återanvändas eller återvinnas, genom den s.k. hushållningsregeln med kretsloppsprincipen. De krav som ställs får dock inte vara orimliga i förhållande till miljönyttan, detta framgår av 2 kap 7§. Det är den som skall vidta åtgärden eller verksamheten som skall visa att de allmänna hänsynsreglerna uppfylls och de krav som ställs är oberoende av om aktiviteten är tillstånds-, eller anmälningspliktig respektive inte har någon form av förprövning alls. En annan viktig bestämmelser i balken är dess 9 kap 3§ där begreppet olägenhet för människors hälsa definieras, tidigare användes uttrycket sanitär olägenhet. Med detta avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vilka försiktighetsmått som skall ställas framgår dock främst i 2 kap. MB.