SlideShare a Scribd company logo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ΢
4Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ΢
Νζα ΢μφρνη, 12/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 1220
Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφόροσ ΢υγγροφ 165, ΠΡΟ΢:
΢χολικζσ Μονάδεσ Δϋ Αθήνασ
(Δημόςιεσ και Ιδιωτικζσ)
- Πρωτοβάθμιασ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)
και
-Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
ΚΟΙΝ.:
- Περιφερειακή Διεφθυνςη Π.Ε. & Δ.Ε.
Αττικήσ
- Διεφθυνςη Π.Ε. Δϋ Αθήνασ
- Διεφθυνςη Δ.Ε. Δϋ Αθήνασ
-Τπουργείο Ψηφιακήσ Διακυβζρνηςησ/
-Γενική Γραμματεία Ψηφιακήσ Διακυβζρνηςησ
και Απλοφςτευςησ Διαδικαςιϊν/
Εθνική ΢υμμαχία– Δ/νςη Ψηφιακήσ ΢τρατηγική
-1o ΕΚΦΕ Δϋ Αθήνασ
17121, Νζα ΢μφρνθ
Πλθροφορίεσ:
E-mail :
Γραμματεία :
Ιςτοςελίδα :
Αρετι ΢κουλάκθ
4pekes@attik.pde.sch.gr
213 -1617442
https://blogs.sch.gr/4pekesat/
ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ: Δυνατότητεσ και Παραδείγματα»
Σο 4ο ΠΕΚΕ΢ Αττικισ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Προγραμματιςμοφ, ςε
ςυνεργαςία με τθν «Εκνικι ΢υμμαχία» μία πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ & Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν, ςασ προςκαλεί
την Παραςκευή 16 Οκτωβρίου και ϊρα 17:00-19:00,
ςε προαιρετικι τθλε-θμερίδα με κζμα:
Καλλιζργεια υπολογιςτικήσ ςκζψησ και ψηφιακόσ γραμματιςμόσ με διαςκεδαςτικό και
ευφάνταςτο τρόπο!
Η Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ ςτοχεφει να φζρει εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
όλων των θλικιϊν πιο κοντά ςτον προγραμματιςμό, με ι χωρίσ Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι,
μζςω παιχνιδιϊν και απλϊν εφαρμογϊν.
Θα παρουςιαςτοφν ενδιαφζροντα παραδείγματα από εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάθμιασ
και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ!
Η πρόςκληςη αφορά ςε εκπαιδευτικοφσ Π.Ε. 60, Π.Ε. 70, και Π.Ε. 04, Π.Ε. 06, Π.Ε. 86.
Δείτε ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ το πρόγραμμα και τισ οδθγίεσ ςφνδεςθσ.
NIKOLAOS
KAMILOS
Digitally signed by
NIKOLAOS KAMILOS
Date: 2020.10.12
14:26:35 +03'00'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετιςμοί ΢υντονιςτϊν - Διεφθυνςη Ψηφιακήσ ΢τρατηγικήσ
«Ειςαγωγή και παρουςίαςη βαςικϊν ςημείων EU Code Week», Δρ. Ακανάςιοσ Βαλιάκοσ
΢υντονιςτισ Εκνικισ Ψθφιακισ ΢υμμαχίασ, Προϊςτάμενοσ τμιματοσ Ψθφιακισ Οικονομίασ,
Επενδφςεων και Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων, Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
«Προγραμματιςμόσ και Σεχνητή Νοημοςφνη ςτισ Φυςικζσ Επιςτήμεσ», Ακανάςιοσ
Γκουρμπισ, Τπεφκυνοσ του 1ου
ΕΚΦΕ Ν. ΢μφρνθσ
«Παρουςίαςη προτεινόμενησ Δραςτηριότητασ για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη EU Code
Week», Μαρία Φλοφρου, ΢θμείο Επαφισ για τθν Ομάδα Επαγγελματίεσ ΣΠΕ τθσ Εκνικισ
Ψθφιακισ ΢υμμαχίασ, Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
Παρουςιάςεισ ενδεικτικϊν παραδειγμάτων – εφαρμογϊν από τα ςχολεία:
 Κωνςταντίνα Θεοδϊρου, 18ο
ΝΓ Αγ. Δθμθτρίου & Κομηιά Ευαγγελία 6ο ΝΓ Αγ.
Δθμθτρίου, ΠΕ 60, «The Codally Team»
 Αικατερίνθ Γκόλτςιου, ΠΕ70, 12ο
Δ.΢. Αγ. Δθμθτρίου, «Κϊδικασ ωσ προζκταςθ τθσ
Γλϊςςασ και τθσ Φυςικισ»
 Κωνςταντίνοσ Ορκόπουλοσ, ΠΕ86, 23ο
Δ.΢. Καλλικζασ, «Παίηοντασ με το δυαδικό
ςφςτθμα»
 Βαςιλικι Κάηθ, ΠΕ86, 5ο
Δ.΢. Αλίμου, «Ψθφιοποίθςθ εικόνασ: δθμιουργϊ και
ανακαλφπτω τον κϊδικα»
 Άννα Κυρίτςθ, ΠΕ86, 3ο
Γυμναςίου Μοςχάτου, «Παιχνιδομθχανι ανακφκλωςθσ»
«Παράδειγμα υποβολήσ δραςτηριότητασ ςτην ιςτοςελίδα EU Code Week», Μαρία
Φλοφρου, ΢θμείο Επαφισ για τθν Ομάδα Επαγγελματίεσ ΣΠΕ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ
΢υμμαχίασ, Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
ΟΔΗΓΙΕ΢ ΢ΤΝΔΕ΢Η΢
Για τθν παρακολοφκθςι τθσ, μζςω τθσ πλατφόρμασ Webex, οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα
πρζπει να ακολουκιςουν τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ:
α. Παρακαλοφμε να ςυνδεκείτε με τον παρακάτω ηλεκτρονικό ςφνδεςμο τουλάχιςτον 15ϋ-
20ϋ λεπτά πριν τθν οριςμζνθ ϊρα ζναρξθσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ:
https://minedu-secondary.webex.com/minedu-
secondary/j.php?MTID=m2fbdadc3bc1a6c6b732d19bfd40cf5a3
β. ΢υνδεκείτε με όνομα και επίκετο (για να γνωρίηουμε ποιοι ειςζρχονται ςτθν αίκουςα), ι
γράψτε το ςτο Chat.
Σα προςωπικά δεδομζνα που κα δοκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα
χρθςιμοποιθκοφν από τουσ διοργανωτζσ μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυνάντθςθσ (ςφνδεςθ)
και δεν κα διατεκοφν ςε κανζνα άλλο φυςικό πρόςωπο ι εταιρεία και για κανζνα λόγο.
Ο Οργανωτικόσ ΢υντονιςτισ
Νικόλαοσ Καμιλοσ
Οι ΢ΕΕ του 4ου ΠΕΚΕ΢ Αττικισ
Νικολοφδθ Σριανταφυλλιά ΠΕ 60
΢αλαγιάννθ Μαρία ΠΕ60
Ζουγανζλθ Άννα ΠΕ 70
Καμποφρμαλθ Ιωάννα ΠΕ 70
Παπαδόπουλοσ Χαράλαμποσ ΠΕ 70
Χριςτοποφλου Ευςτακία ΠΕ 70
Κοντογεωργίου Αςθμίνα ΠΕ 04
Ανδριτςοποφλου Μαρία ΠΕ 06
Παπαλεωνίδα Παναγιϊτα ΠΕ 86

More Related Content

What's hot

4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy
ssuser04ff74
 
Ergaleia kai kanones pshfiakhs takshs
Ergaleia kai kanones pshfiakhs takshsErgaleia kai kanones pshfiakhs takshs
Ergaleia kai kanones pshfiakhs takshs
ssuser04ff74
 
Ellhnikh paidopsyxiatrikh etaireia
Ellhnikh paidopsyxiatrikh etaireiaEllhnikh paidopsyxiatrikh etaireia
Ellhnikh paidopsyxiatrikh etaireia
ssuser04ff74
 
Ma poy phgan ta zwa
Ma poy phgan ta zwaMa poy phgan ta zwa
Ma poy phgan ta zwa
ssuser04ff74
 
E-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτων
E-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτωνE-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτων
E-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτων
d tampouris
 
Dentro frontidas-stin-taxi-mas
Dentro frontidas-stin-taxi-masDentro frontidas-stin-taxi-mas
Dentro frontidas-stin-taxi-mas
ssuser04ff74
 
Mbiskotokhpos
MbiskotokhposMbiskotokhpos
Mbiskotokhpos
ssuser04ff74
 
Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19
Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19
Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19
ssuser04ff74
 
Protaseis gia sygxronh ex apostasews
Protaseis gia sygxronh ex apostasewsProtaseis gia sygxronh ex apostasews
Protaseis gia sygxronh ex apostasews
ssuser04ff74
 
O akhs o sporakhs
O akhs o sporakhsO akhs o sporakhs
O akhs o sporakhs
ssuser04ff74
 
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
ssuser04ff74
 
10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh
10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh
10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh
ssuser04ff74
 
Protaseis gia yposthriktiko yliko 1
Protaseis gia yposthriktiko yliko 1Protaseis gia yposthriktiko yliko 1
Protaseis gia yposthriktiko yliko 1
ssuser04ff74
 
Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19
Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19
Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19
ssuser04ff74
 
17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai
17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai
17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai
ssuser04ff74
 
Mhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xronias
Mhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xroniasMhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xronias
Mhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xronias
ssuser04ff74
 
6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson
6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson
6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson
ssuser04ff74
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση χρόνουΔιαχείριση χρόνου
Διαχείριση χρόνου
Dimitris Agorastos
 
Tomos perilipseon ergasion_omilion
Tomos perilipseon ergasion_omilionTomos perilipseon ergasion_omilion
Tomos perilipseon ergasion_omilion
ssuser04ff74
 
Angeliki mamasi 1071804
Angeliki mamasi 1071804Angeliki mamasi 1071804
Angeliki mamasi 1071804
AngelinaMamasi
 

What's hot (20)

4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy4o pekes programma synedrioy
4o pekes programma synedrioy
 
Ergaleia kai kanones pshfiakhs takshs
Ergaleia kai kanones pshfiakhs takshsErgaleia kai kanones pshfiakhs takshs
Ergaleia kai kanones pshfiakhs takshs
 
Ellhnikh paidopsyxiatrikh etaireia
Ellhnikh paidopsyxiatrikh etaireiaEllhnikh paidopsyxiatrikh etaireia
Ellhnikh paidopsyxiatrikh etaireia
 
Ma poy phgan ta zwa
Ma poy phgan ta zwaMa poy phgan ta zwa
Ma poy phgan ta zwa
 
E-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτων
E-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτωνE-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτων
E-Learning (ΙΕΠ) - Σχεδιασμός μαθημάτων
 
Dentro frontidas-stin-taxi-mas
Dentro frontidas-stin-taxi-masDentro frontidas-stin-taxi-mas
Dentro frontidas-stin-taxi-mas
 
Mbiskotokhpos
MbiskotokhposMbiskotokhpos
Mbiskotokhpos
 
Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19
Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19
Epanasyndeomaste sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-stin-taksi-covid-19
 
Protaseis gia sygxronh ex apostasews
Protaseis gia sygxronh ex apostasewsProtaseis gia sygxronh ex apostasews
Protaseis gia sygxronh ex apostasews
 
O akhs o sporakhs
O akhs o sporakhsO akhs o sporakhs
O akhs o sporakhs
 
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
Epistrofi sto sxoleio_covid19 (1)
 
10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh
10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh
10o nhpiagwgeio alimoy kallikantzaroi sthn ellhnikh paradosh
 
Protaseis gia yposthriktiko yliko 1
Protaseis gia yposthriktiko yliko 1Protaseis gia yposthriktiko yliko 1
Protaseis gia yposthriktiko yliko 1
 
Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19
Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19
Psychologiki stirixi-st-sxolei-gia-koronoio covid19
 
17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai
17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai
17o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy agios basilhw erxetai
 
Mhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xronias
Mhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xroniasMhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xronias
Mhnyma gia thn arxh ths sxolikhs xronias
 
6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson
6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson
6o nhpiagwgeio agioy dhmhtrioy music lesson
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση χρόνουΔιαχείριση χρόνου
Διαχείριση χρόνου
 
Tomos perilipseon ergasion_omilion
Tomos perilipseon ergasion_omilionTomos perilipseon ergasion_omilion
Tomos perilipseon ergasion_omilion
 
Angeliki mamasi 1071804
Angeliki mamasi 1071804Angeliki mamasi 1071804
Angeliki mamasi 1071804
 

More from ssuser04ff74

καλοκαιρι 2021
καλοκαιρι 2021καλοκαιρι 2021
καλοκαιρι 2021
ssuser04ff74
 
Psifiaka senaria gia thn prosxolikh taksh
Psifiaka senaria gia thn prosxolikh takshPsifiaka senaria gia thn prosxolikh taksh
Psifiaka senaria gia thn prosxolikh taksh
ssuser04ff74
 
Ma ti yperoxos kosmos!
Ma ti yperoxos kosmos!Ma ti yperoxos kosmos!
Ma ti yperoxos kosmos!
ssuser04ff74
 
O karagiozhs astronayths
O karagiozhs astronaythsO karagiozhs astronayths
O karagiozhs astronayths
ssuser04ff74
 
Pagosmia hmera toy biblioy
Pagosmia hmera toy biblioyPagosmia hmera toy biblioy
Pagosmia hmera toy biblioy
ssuser04ff74
 
Papadopoylos
PapadopoylosPapadopoylos
Papadopoylos
ssuser04ff74
 
Koyfonikolakoy
KoyfonikolakoyKoyfonikolakoy
Koyfonikolakoy
ssuser04ff74
 
Programma
ProgrammaProgramma
Programma
ssuser04ff74
 
Anadeiknyontas thw inercultural meanings
Anadeiknyontas thw inercultural meaningsAnadeiknyontas thw inercultural meanings
Anadeiknyontas thw inercultural meanings
ssuser04ff74
 
Programma
ProgrammaProgramma
Programma
ssuser04ff74
 
Protaseis nhpiagwgwn
Protaseis nhpiagwgwnProtaseis nhpiagwgwn
Protaseis nhpiagwgwn
ssuser04ff74
 
Kyra sarakosti
Kyra sarakostiKyra sarakosti
Kyra sarakosti
ssuser04ff74
 
21o kallitheas syndedemena paramythia
21o kallitheas syndedemena paramythia21o kallitheas syndedemena paramythia
21o kallitheas syndedemena paramythia
ssuser04ff74
 
Prosklhsh nikoloudi
Prosklhsh nikoloudiProsklhsh nikoloudi
Prosklhsh nikoloudi
ssuser04ff74
 
Nikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeio
Nikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeioNikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeio
Nikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeio
ssuser04ff74
 
Programma hmeridas
Programma hmeridasProgramma hmeridas
Programma hmeridas
ssuser04ff74
 
Eishghsh mantzaridoy
Eishghsh mantzaridoyEishghsh mantzaridoy
Eishghsh mantzaridoy
ssuser04ff74
 
Ixnografhma stoixeia analyshs kai ermhneias
Ixnografhma stoixeia analyshs kai ermhneiasIxnografhma stoixeia analyshs kai ermhneias
Ixnografhma stoixeia analyshs kai ermhneias
ssuser04ff74
 
Keteha dekalogos
Keteha dekalogosKeteha dekalogos
Keteha dekalogos
ssuser04ff74
 
Prosklhsh
ProsklhshProsklhsh
Prosklhsh
ssuser04ff74
 

More from ssuser04ff74 (20)

καλοκαιρι 2021
καλοκαιρι 2021καλοκαιρι 2021
καλοκαιρι 2021
 
Psifiaka senaria gia thn prosxolikh taksh
Psifiaka senaria gia thn prosxolikh takshPsifiaka senaria gia thn prosxolikh taksh
Psifiaka senaria gia thn prosxolikh taksh
 
Ma ti yperoxos kosmos!
Ma ti yperoxos kosmos!Ma ti yperoxos kosmos!
Ma ti yperoxos kosmos!
 
O karagiozhs astronayths
O karagiozhs astronaythsO karagiozhs astronayths
O karagiozhs astronayths
 
Pagosmia hmera toy biblioy
Pagosmia hmera toy biblioyPagosmia hmera toy biblioy
Pagosmia hmera toy biblioy
 
Papadopoylos
PapadopoylosPapadopoylos
Papadopoylos
 
Koyfonikolakoy
KoyfonikolakoyKoyfonikolakoy
Koyfonikolakoy
 
Programma
ProgrammaProgramma
Programma
 
Anadeiknyontas thw inercultural meanings
Anadeiknyontas thw inercultural meaningsAnadeiknyontas thw inercultural meanings
Anadeiknyontas thw inercultural meanings
 
Programma
ProgrammaProgramma
Programma
 
Protaseis nhpiagwgwn
Protaseis nhpiagwgwnProtaseis nhpiagwgwn
Protaseis nhpiagwgwn
 
Kyra sarakosti
Kyra sarakostiKyra sarakosti
Kyra sarakosti
 
21o kallitheas syndedemena paramythia
21o kallitheas syndedemena paramythia21o kallitheas syndedemena paramythia
21o kallitheas syndedemena paramythia
 
Prosklhsh nikoloudi
Prosklhsh nikoloudiProsklhsh nikoloudi
Prosklhsh nikoloudi
 
Nikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeio
Nikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeioNikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeio
Nikoloudi to 1821 mesa apo tis giortes sto nhpiagwgeio
 
Programma hmeridas
Programma hmeridasProgramma hmeridas
Programma hmeridas
 
Eishghsh mantzaridoy
Eishghsh mantzaridoyEishghsh mantzaridoy
Eishghsh mantzaridoy
 
Ixnografhma stoixeia analyshs kai ermhneias
Ixnografhma stoixeia analyshs kai ermhneiasIxnografhma stoixeia analyshs kai ermhneias
Ixnografhma stoixeia analyshs kai ermhneias
 
Keteha dekalogos
Keteha dekalogosKeteha dekalogos
Keteha dekalogos
 
Prosklhsh
ProsklhshProsklhsh
Prosklhsh
 

European code day

 • 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ΢ 4Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ΢ Νζα ΢μφρνη, 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1220 Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφόροσ ΢υγγροφ 165, ΠΡΟ΢: ΢χολικζσ Μονάδεσ Δϋ Αθήνασ (Δημόςιεσ και Ιδιωτικζσ) - Πρωτοβάθμιασ (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) και -Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ΚΟΙΝ.: - Περιφερειακή Διεφθυνςη Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικήσ - Διεφθυνςη Π.Ε. Δϋ Αθήνασ - Διεφθυνςη Δ.Ε. Δϋ Αθήνασ -Τπουργείο Ψηφιακήσ Διακυβζρνηςησ/ -Γενική Γραμματεία Ψηφιακήσ Διακυβζρνηςησ και Απλοφςτευςησ Διαδικαςιϊν/ Εθνική ΢υμμαχία– Δ/νςη Ψηφιακήσ ΢τρατηγική -1o ΕΚΦΕ Δϋ Αθήνασ 17121, Νζα ΢μφρνθ Πλθροφορίεσ: E-mail : Γραμματεία : Ιςτοςελίδα : Αρετι ΢κουλάκθ 4pekes@attik.pde.sch.gr 213 -1617442 https://blogs.sch.gr/4pekesat/ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ: Δυνατότητεσ και Παραδείγματα» Σο 4ο ΠΕΚΕ΢ Αττικισ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Προγραμματιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθν «Εκνικι ΢υμμαχία» μία πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ & Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν, ςασ προςκαλεί την Παραςκευή 16 Οκτωβρίου και ϊρα 17:00-19:00, ςε προαιρετικι τθλε-θμερίδα με κζμα: Καλλιζργεια υπολογιςτικήσ ςκζψησ και ψηφιακόσ γραμματιςμόσ με διαςκεδαςτικό και ευφάνταςτο τρόπο! Η Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ ςτοχεφει να φζρει εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ όλων των θλικιϊν πιο κοντά ςτον προγραμματιςμό, με ι χωρίσ Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι, μζςω παιχνιδιϊν και απλϊν εφαρμογϊν. Θα παρουςιαςτοφν ενδιαφζροντα παραδείγματα από εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ! Η πρόςκληςη αφορά ςε εκπαιδευτικοφσ Π.Ε. 60, Π.Ε. 70, και Π.Ε. 04, Π.Ε. 06, Π.Ε. 86. Δείτε ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ το πρόγραμμα και τισ οδθγίεσ ςφνδεςθσ. NIKOLAOS KAMILOS Digitally signed by NIKOLAOS KAMILOS Date: 2020.10.12 14:26:35 +03'00'
 • 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετιςμοί ΢υντονιςτϊν - Διεφθυνςη Ψηφιακήσ ΢τρατηγικήσ «Ειςαγωγή και παρουςίαςη βαςικϊν ςημείων EU Code Week», Δρ. Ακανάςιοσ Βαλιάκοσ ΢υντονιςτισ Εκνικισ Ψθφιακισ ΢υμμαχίασ, Προϊςτάμενοσ τμιματοσ Ψθφιακισ Οικονομίασ, Επενδφςεων και Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων, Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Προγραμματιςμόσ και Σεχνητή Νοημοςφνη ςτισ Φυςικζσ Επιςτήμεσ», Ακανάςιοσ Γκουρμπισ, Τπεφκυνοσ του 1ου ΕΚΦΕ Ν. ΢μφρνθσ «Παρουςίαςη προτεινόμενησ Δραςτηριότητασ για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη EU Code Week», Μαρία Φλοφρου, ΢θμείο Επαφισ για τθν Ομάδα Επαγγελματίεσ ΣΠΕ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ ΢υμμαχίασ, Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ Παρουςιάςεισ ενδεικτικϊν παραδειγμάτων – εφαρμογϊν από τα ςχολεία:  Κωνςταντίνα Θεοδϊρου, 18ο ΝΓ Αγ. Δθμθτρίου & Κομηιά Ευαγγελία 6ο ΝΓ Αγ. Δθμθτρίου, ΠΕ 60, «The Codally Team»  Αικατερίνθ Γκόλτςιου, ΠΕ70, 12ο Δ.΢. Αγ. Δθμθτρίου, «Κϊδικασ ωσ προζκταςθ τθσ Γλϊςςασ και τθσ Φυςικισ»  Κωνςταντίνοσ Ορκόπουλοσ, ΠΕ86, 23ο Δ.΢. Καλλικζασ, «Παίηοντασ με το δυαδικό ςφςτθμα»  Βαςιλικι Κάηθ, ΠΕ86, 5ο Δ.΢. Αλίμου, «Ψθφιοποίθςθ εικόνασ: δθμιουργϊ και ανακαλφπτω τον κϊδικα»  Άννα Κυρίτςθ, ΠΕ86, 3ο Γυμναςίου Μοςχάτου, «Παιχνιδομθχανι ανακφκλωςθσ» «Παράδειγμα υποβολήσ δραςτηριότητασ ςτην ιςτοςελίδα EU Code Week», Μαρία Φλοφρου, ΢θμείο Επαφισ για τθν Ομάδα Επαγγελματίεσ ΣΠΕ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ ΢υμμαχίασ, Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ΟΔΗΓΙΕ΢ ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ Για τθν παρακολοφκθςι τθσ, μζςω τθσ πλατφόρμασ Webex, οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πρζπει να ακολουκιςουν τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: α. Παρακαλοφμε να ςυνδεκείτε με τον παρακάτω ηλεκτρονικό ςφνδεςμο τουλάχιςτον 15ϋ- 20ϋ λεπτά πριν τθν οριςμζνθ ϊρα ζναρξθσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ: https://minedu-secondary.webex.com/minedu- secondary/j.php?MTID=m2fbdadc3bc1a6c6b732d19bfd40cf5a3 β. ΢υνδεκείτε με όνομα και επίκετο (για να γνωρίηουμε ποιοι ειςζρχονται ςτθν αίκουςα), ι γράψτε το ςτο Chat.
 • 3. Σα προςωπικά δεδομζνα που κα δοκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα χρθςιμοποιθκοφν από τουσ διοργανωτζσ μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυνάντθςθσ (ςφνδεςθ) και δεν κα διατεκοφν ςε κανζνα άλλο φυςικό πρόςωπο ι εταιρεία και για κανζνα λόγο. Ο Οργανωτικόσ ΢υντονιςτισ Νικόλαοσ Καμιλοσ Οι ΢ΕΕ του 4ου ΠΕΚΕ΢ Αττικισ Νικολοφδθ Σριανταφυλλιά ΠΕ 60 ΢αλαγιάννθ Μαρία ΠΕ60 Ζουγανζλθ Άννα ΠΕ 70 Καμποφρμαλθ Ιωάννα ΠΕ 70 Παπαδόπουλοσ Χαράλαμποσ ΠΕ 70 Χριςτοποφλου Ευςτακία ΠΕ 70 Κοντογεωργίου Αςθμίνα ΠΕ 04 Ανδριτςοποφλου Μαρία ΠΕ 06 Παπαλεωνίδα Παναγιϊτα ΠΕ 86