SlideShare a Scribd company logo
ii
БҮЛЭГ №1: ТАНИЛЦУУЛГА .....................................................................................................1
1.1 Системийн зорилго.........................................................................................................1
1.2 Системийн хүрээ хязгаар ....................................................................................................1
1.2.1 Программын хамрах хүрээ...........................................................................................1
1.2.2 Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ.........................................................................................1
1.3 Зорилт ...................................................................................................................................1
1.4 Систем хөгжүүлэх үндэслэл ...............................................................................................2
1.5 Хураангуй.............................................................................................................................2
1.6 Нэр томъёоны тодорхойлолт..............................................................................................2
БҮЛЭГ №2 : СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ ........................................................................................3
2.1 Ерөнхий судалгаа.................................................................................................................3
2.2 Одоогийн системийн судалгаа ...........................................................................................4
2.3 Хийгдэх системийн судалгаа..............................................................................................4
2.3.1 Хэрэглэгчийн функциональ шаардалага ....................................................................4
2.3.2 Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардалага .............................................................5
2.3.3 Use case ..........................................................................................................................6
2.3.4 Scenario диаграм ...........................................................................................................7
2.4 Архитектурын сонголт.......................................................................................................9
2.4.1 Програм хангамжийн архитектур ...............................................................................9
2.4.2 Техник хангамжийн архитектур................................................................................11
БҮЛЭГ №3: ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ................................................................................................12
3.1 ОХД(Объектийн холбоосын диаграм)............................................................................12
3.2 ӨЕС(Өгөгдлийн ерөнхий схем).......................................................................................12
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схемийн өргөтгөл............................................................................13
3.4 Класс диаграм ...................................................................................................................16
3.5 State chart диаграм .............................................................................................................17
3.5 Sequence диаграм ...............................................................................................................18
3.6 Activity диаграм .................................................................................................................20
3.7 Дэлгэцийн зохиомж.........................................................................................................21
ДҮГНЭЛТ.....................................................................................................................................22
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ..........................................................................................................23
iii
Зургийн жагсаалт
Зураг 1. Амралтын газар ...............................................................................................................3
Зураг 2 joinme.................................................................................................................................4
Зураг 3 Use case diagram................................................................................................................6
Зураг 4. Объектийн холбоосын диаграм ...................................................................................12
Зураг 5. Өгөгдлийн ерөнхий схем..............................................................................................12
Зураг 6. Класс диаграм................................................................................................................16
Зураг 7. State chart диаграм.........................................................................................................17
Зураг 8. Нэвтрэх...........................................................................................................................18
Зураг 9. Амралтын газрын дэлгэрэнгүй ....................................................................................18
Зураг 10. Sequence диаграм ........................................................................................................19
Зураг 11. Activity диаграм ...........................................................................................................20
Зураг 12. Нүүр хуудас .................................................................................................................21
Зураг 13. Амралтын газрын жагсаалт........................................................................................21
iv
Хүснэгтийн жагсаалт
Хүснэгт 1. Нэр томьёоны тайлбар.............................................................................................2
Хүснэгт 2. Амралтын газрын жагсаалтыг харах.........................................................................7
Хүснэгт 3. Амралтын газар захиалга өгөх ..................................................................................7
Хүснэгт 4. Амралтын газрын үйлчилгээ .....................................................................................7
Хүснэгт 5. Амралтын газар нэмэх................................................................................................8
Хүснэгт 6. Амралтын газар засах.................................................................................................8
Хүснэгт 7. Үйлчилгээ....................................................................................................................8
Хүснэгт 8. Амралтын газар.........................................................................................................13
Хүснэгт 9. Үйлчилгээний бүртгэл ............................................................................................13
Хүснэгт 10. Захиалгын бүртгэл..................................................................................................14
Хүснэгт 11. Амралтын газрын зургийн цомог..........................................................................15
Хүснэгт 12. Өрөөний бүртгэл.....................................................................................................15
Хүснэгт 13. Өрөөний төрөл ........................................................................................................15
1
БҮЛЭГ №1: ТАНИЛЦУУЛГА
1.1 Системийн зорилго
Энэхүү төслийн ажилаар амралтийн газар сонгон бөгөөд уг амралтийн газрууд нь
одоогоор бүр бүртгэлийн ажилаа уламжлал болсон цаасан дээрх бүртгэлийг хөтөлдөг. Энэ
нь цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр их шаарддаг үйл ажилгаа юм. Иймээс гар ажиллагааг
хөнгөвчлөн , автоматжуулахад юм.
Амралтын газруудын мэдээллийг бүртгэх ба цаг хугацаа орон зайг үл хамааран интернет
сүлжээг ашиглан хүссэн амралтын газартаа захиалга өгөх болон төлбөр төлөх үйл
ажиллагааг хялбаршуулах систем
1.2 Системийн хүрээ хязгаар
1.2.1 Программын хамрах хүрээ
Уг вэб сайтыг хийхэд Python хэл дээр Django Framework сонгон ашиглах ба энэ хэл
нь бүх үйлдлийн систем дээр ажилдаг. Мөн MySqlite өгөгдлийн сан ашигласан.
Монгол улсад байрлалтай бүх амралтын газар, зочид буудал, гэст хаус, рашаан сувилал,
жуулчны бааз, айл, ресорт, сервис апартмент, амралт сувилал, эх хүүхлийн сувилалыг
бүртгэлжүүлэх боломжтой.
1.2.2 Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ
- Админ – Системийн анхдагч өгөгдлийг оруулна. Үүнд: Амралтын газрын мэдээлэл,
Өрөө, Өрөөний төрөл. Мөн бүтгэгдсэн захиалгийн мэдээлэлийг засч устгана. Вэб
сайтыг бүхэлд нь хянах үүрэгтэй.
- Хэрэглэгч – Сайттай танилцаж амралтын газар болон өрөөний захиалга өгөх
боломжтой.
1.3 Зорилт
- Зорилтууд
• Амралтын газрын онлайн захиалгын системийн үйл ажилгаа бүтцийг судлах
• Хэрэглэгчийн шаардалага тодорхойлно. Үүнд: захиалга, ажиглалтын
аргуудыг ашиглана.
• Програмын кодчиллыг дээд түвшний програмчлалын технолги ашиглана
• Системийг бүрэн тестчилнэ
• Өгөгдлийн санг холбоост ӨСУС сонгоно
- Үнэлгээ
• Уян хатан (Системийг засаж сайжруулах бүрэн боломжтой)
• Ашигтай (Амралтын газрын онлайн захиалгын үйл ажиллагааг системтэй
болгох )
2
• Хэрэглээтэй ( Бүхний л копани засаж сайжруулах янзлан ашиглах
боломжтой)
• Сайжруулалттай ( Байнгийн хөгжүүлэлт хийж өгнө)
• Үнэлгээ ( Програм хангасжийн чанартаа тохирсон үнэтэй )
• Найдвартай ( Бүрэн тестчилж, алдаагүй надвартай ажиллуулах )
1.4 Систем хөгжүүлэх үндэслэл
Монгол Улс 2019 онд 570,262 (ХХЕГ, 2020) жуулчин хүлээн авч, 607 сая ам.доллар буюу
1,685,674 сая төгрөгийн (БОАЖЯ, 2020) цэвэр ашиг олсон. Улсын ДНБ 37,280,841.39 сая
төгрөгт хүрсэн ба Аялал жуулчлалын салбарын орлого ДНБний 6.48%-ийг бүрдүүлжээ.
2020 онд аялал жуулчлалын салбарын орлого 668 сая ам.ам долларт хүрч ДНБ1
-ийн 5.02%-
ийг бүрдүүлэх урьдчилсан тооцоотой байжээ.
1.5 Хураангуй
Хамгийн олон үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл болон хамгийн их
үйлчлүүлэгчтэй өдрийн мэдээллийг харуулах, мөн түүнчлэн хамгийн их эрэлттэй
амралтын газрын болон өөрт ойрхон байгаа амралтын сул гэр, байшинг бүртгэлд
харуулахаас гадна хямд үнэтэй амралтын жагсаалтыг харуулах гэх мэт шаардлагуудыг
хангах боломжтой систем хөгжүүлнэ
1.6 Нэр томъёоны тодорхойлолт
№ Нэр томьёо Тайлбар
1 Activity diagram Үйл ажиллагааны диаграм
2 Sequence diagram Явцын диаграм
3 State diagram Төлөвийн диаграм
4 Амралтын газар Хүмүүс олон нийтээрэй амрахад тав тухтай орчинг бүрдүүлнэ
5
Хүснэгт 1. Нэр томьёоны тайлбар
3
БҮЛЭГ №2 : СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ
2.1 Ерөнхий судалгаа
Аялал жуулчлалын салбар бол Монгол орны дүр төрхийг гадаад орнуудад таниулах ,
тэдэнтэй холбох гол гүүр болж шинэ тутамд эрчимтэй хөгжиж буй салбар юм. Сүүлийн
жилүүдэд манай оронд эрчимтэй хөнжиж байгаа үйлчилгээний салбарын нэг нь амралтын
газрууд юм. Амралтын газрын үйлчилгээ зөвхөн өөрийн орны төдийгүй дэлхийн өндөр
хөгжилтэй орны стандартад нийцүүлж жинхэнэ утгаар нь хөнжүүлэхэд энэ салбарын
менежмент, үйлчилгээний технологийг боловсронгүй болгох явдал нэн чухал болжээ.
Амралтын газар, аялал жуучлалын бизнес нь жилийн түүхтэй бөгөөд эдүгээ дэлхийн улс
орнуудын эдийн засагт чухал байр суурь эзэлж цаашид улам өргөжин хөгжих хандлагатай
байгаа нь энэ зах зээл ойрын хэдэн жил ирээдүйтэйг харуулж байна.
Зураг 1. Амралтын газар
Монгол Улсад аялал жуулчлалын салбар 1990-ээд оноос хойш хувийн хэвшлийн үйл
ажиллагаанд тулгуурлаж идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн. Сүүлийн үед жилд дунджаар 470 мянга
гаруй гадаадын жуулчин хүлээн авч байгаа бөгөөд эдгээрийн 36 хувь нь байгаль орчин, 28
хувь нь нүүдлийн уламжлалт соёл ахуйг сонирхдог гэсэн судалгааны дүн гарсан. Мөн
сүүлийн үед адал явдалт аялал жуулчлалын төрлийн хэлбэрүүдийг ихээхэн сонирхож
байна. Өнөөдөр жуулчлалын чиглэлээр манай улсад 270 тур оперотор, 487 зочид буудал,
499 жуулчны бааз, 388 гэр буудал үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ нь орон нутаг,
улс орны эдийн засагт өгөөжөө өгдөг.
4
2.2 Одоогийн системийн судалгаа
Аялал жуулчлал амралтын газрын бүртгэл захиалгын системийн монголдоо тэргүүлэгч
“Joinme.mn” нь Монголын аялагчдыг эх орноороо аялахад шаардагдах бүхий л мэдээллийг
нэг дор цогцлоосон флатформыг хөгжүүлж уг салбар дахь дижитал шилжилтийг түүчээлэн
ажиллаж байна.
Дотоодын аялал жуулчлалын зах зээл цахим шилжилтийг анхлан хийж, Монгол аялагчдын
эх орноороо болон дэлхийгээр аялахад шаардлагатай бүхий л мэдээлэл, үйлчилгээг нэг дор
цогцлоон хэрэглэгч, харилцагчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлсэн хиймэл оун ухааны
шийдлүүдийг зогсолтгүй хөгжүүлж, томоохон системүүдтэй интеграци хийн аялал
жуулчлалын цогц платформ болон ажиллаж байна.
Зураг 2 joinme
2.3 Хийгдэх системийн судалгаа
2.3.1 Хэрэглэгчийн функциональ шаардалага
• Захиалга бүтгэх
• Захиалгаийн дугаар
• Амралтын газар
• Өрөөний нэр
• Хэрэглэгчийн нэр
• Утас
• Захиалсан өдөр
• Орсон өдөр
• Гарах өдөр
• Үнэ
5
• Төлбөрийн хэлбэр
• Шүүлт хайлт хийнэ
• Өрөөний мэдээлэл
• Өрөөний код
• Амралтын газрын код
• Өрөөний төрлийн код
• Дугаар
• Тоо
• Өрөөний төрөл
• Төрлийн код
• Төрлийн нэр
• Үнэ
• Үйлчилгээ
• Амралтын газар
• Үйлчилгээ нэр
• Тайлбар
• Үнэ
• Зураг
• Амралтын газар
• Зураг
• Тайлбар
2.3.2 Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардалага
 Ашигтай - Тэмдэглэл хөтлөхөд олон зураг оруулах боломжтой байх
 Хэрэглээ: - Тухайн аппликейшийг хэрэглэх үед удаан унших, утас гацах гэх
мэт асуудал үүсэхгүй байх
- Хэрэглэгч хэрэглэхэд амар хялбар байх
 Найдвартай - Хэрэглэгч амралтын газрын нэр, аймгийн нэрээр хайлт хийх үед
хүлээлт үүсгэхгүйгээр богино хугацаанд найдвартай хурдан ажилдаг байх
 Уян хатан - Энэхүү аппликейшн нь бүх төрлийн утсан дээр суух боломжтой
байх
- Дотоод, гадаад сүлжээнд өндөр хурдтай ажилдаг байх
 Сайжруулалт - Гадаадын аялагч, жуулчлагч нарт зориулан англи хэл дээр
хөрвөх чадвартай байх
- Шинэ хувилбар нэмэх, алдаа дутагдлын сайжруулалт хийхэд
хялбар дөхөм, богино хугацаанд хийх боломжтой байх
6
2.3.3 Use case
Зураг 3 Use case diagram
7
2.3.4 Scenario диаграм
Хүснэгт 2. Амралтын газрын жагсаалтыг харах
Use case нэр: Амралтын газар захиалга өгөх
Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч
Үйлдлийн урсгалын
диаграм
- Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх
бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж
орно.
- Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт
хэлбэрээр харагдана.
- Амрах газраа сонгох үед дараагийн дэлгэц рүү
шилжих бөгөөд тухайн дэлгэцэнд амралтын газрын
дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана.
- Захиалга өгөх болвол захиалга өгөх товч дарна.
Хүснэгт 3. Амралтын газар захиалга өгөх
Хүснэгт 4. Амралтын газрын үйлчилгээ
Use case нэр: Амралтын газрын жагсаалтыг харах
Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч
Үйлдлийн урсгалын
диаграм
- Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх
бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж
орно.
- Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт
хэлбэрээр харагдана.
Use case нэр: Үйлчилгээ
Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч
Үйлдлийн урсгалын
диаграм
- Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх
бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж
орно.
- Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт
хэлбэрээр харагдана.
- Амралтын газрын үйлчилгээ товч дарна тухайн
амралтын газруудын мэдээлэл харагдана.
8
Хүснэгт 5. Амралтын газар нэмэх
Use case нэр Амралтын газар засах
Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч
Үйлдлийн урсгалын
диаграм
- Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх
бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж
орно.
- Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт
хэлбэрээр харагдана.
- Амралтын газар мэдээлэл засах товч дарна
амралтын газруудын мэдээллээ засна оруулна
нэмнээ.
Хүснэгт 6. Амралтын газар засах
Хүснэгт 7. Үйлчилгээ
Use case нэр: Амралтын газар нэмэх
Оролцогч, хэрэглэгчид Админ
Үйлдлийн урсгалын
диаграм
- Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх
бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж
орно.
- Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт
хэлбэрээр харагдана.
- Амралтын газар мэдээлэл нэмэх товч дарна
амралтын газруудын мэдээлэл оруулна нэмнээ.
Use case нэр: Үйлчилгээ
Оролцогч, хэрэглэгчид Админ
Үйлдлийн урсгалын
диаграм
- Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх
бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж
орно.
- Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт
хэлбэрээр харагдана.
- Амралтын газрын үйлчилгээ товч дарна тухайн
амралтын газруудын мэдээлэл харагдана.
- Нэмэх засах устгах товч дарж нэмэж засаж устгана.
9
2.4 Архитектурын сонголт
2.4.1 Програм хангамжийн архитектур
Python
Python програмчлалын хэлийг Guido Van Rossum
1990 зохиосон бөгөөд python development
foundation хөгжүүлдэг хэл юм. [3] Сурахад
хялбар, бичиглэл ойлгомжтой, ажиллагаа хурдан
гэх мэт олон давуу талтай учир хэрэглээ нь маш
хурдтай өсөн нэмэгдэж байгаа програмчлалын
хэл юм. Python програмчлалын хэлний давуу тал:
• Сурахад хялбар
• Маш олон сантай (libraries)
• Нээлттэй
• Уян хатан өгөгдлийн төрөл
• Олон салбарт ашиглагддаг
• Өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ
Django
Django framework нь үнэгүй, нээлтэй эхийн
python web framework бөгөөд ямарваа веб
аппликейшн хурдан хугацаанд хөгжүүлэх
боломж олгодог. Дараах давуу талтай:
• Хөгжүүлэхэд хурдан
• Нууцлал хамгаалалт сайтай
• Ажиллагаа хурдан
Django нь өндөр түвшний Python вэб фреймворк бөгөөд хурдацтай хөгжил, цэвэр,
прагматик дизайныг дэмждэг. Туршлагатай хөгжүүлэгчдийн бүтээсэн энэ нь вэб
хөгжүүлэлтийн ихэнх бэрхшээлийг хариуцдаг тул та дугуйг дахин зохион бүтээх
шаардлагагүйгээр програмаа бичихэд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой. Энэ нь үнэ
төлбөргүй бөгөөд нээлттэй эх сурвалж юм.
10
SQLiteBrowser:
• Өгөгдлийн сангийн файлуудыг үүсгэх,
нягтруулах.
• Хүснэгтүүдийг тодорхойлох, үүсгэх, өөрчлөх,
устгах.
• Индекс үүсгэх, тодорхойлох, устгах.
• Бичлэгийг үзэх, засах, нэмэх, устгах.
• Хайлт хийх.
SQL асуулга гаргаж, үр дүнг шалгана . • Хүснэгт
эсвэл асуулгын өгөгдөл дээр үндэслэн энгийн
график зур. SQLite нь жижиг, хурдан, бие даасан, өндөр найдвартай, бүрэн ажиллагаатай.
SQLite-ийн код нь нийтийн эзэмшилд байдаг тул арилжааны болон хувийн ямар ч зорилгоор
ашиглахад үнэ төлбөргүй байдаг. SQLite бол бидний тоолж чадахаас ч олон програм,
түүний дотор хэд хэдэн өндөр түвшний төслүүдийг багтаасан дэлхийн хамгийн өргөн
тархсан мэдээллийн сан юм. SQLite бол дэлхийн хамгийн их ашиглагддаг мэдээллийн
сангийн хөдөлгүүр юм. SQLite нь бүх гар утас болон ихэнх компьютерт суурилагдсан
бөгөөд хүмүүсийн өдөр тутам хэрэглэдэг тоо томшгүй олон программ дотор багцлагдсан
байдаг. SQLite эх код нь нийтийн домэйнд байдаг бөгөөд хүн бүр ямар ч зорилгоор
ашиглахад үнэ төлбөргүй байдаг.
Visual Studio Code
Visual Studio Code нь хөнгөн боловч хүчирхэг эх
кодын засварлагч бөгөөд таны ширээний
компьютер дээр ажилладаг бөгөөд Windows,
macOS болон Linux-д ашиглах боломжтой. Энэ нь
JavaScript, TypeScript болон Node.js-ийн
суурилуулсан дэмжлэгтэй бөгөөд бусад хэл (C++,
C#, Java, Python, PHP, Go гэх мэт) болон ажиллах
хугацаа (.NET болон Unity гэх мэт) өргөтгөлүүдийн
баялаг экосистемтэй. UI нь таван хэсэгт
хуваагдана:
 Засварлагч - Файлуудыг засварлах үндсэн
хэсэг. Та хүссэн хэмжээгээрээ олон редакторуудыг босоо болон хэвтээ байдлаар
зэрэгцүүлэн нээж болно.
 Хажуугийн самбар - Төсөл дээрээ ажиллахад тань туслах Explorer гэх мэт өөр өөр
үзэл бодлыг агуулсан.
 Status Bar - Нээгдсэн төсөл болон таны засварласан файлуудын тухай мэдээлэл.
 Үйл ажиллагааны мөр - Хамгийн зүүн талд байрлах энэ нь танд харагдац хооронд
шилжих боломжийг олгож, Git-г идэвхжүүлсэн үед гарах өөрчлөлтүүдийн тоо зэрэг
контекстэд хамаарах нэмэлт үзүүлэлтүүдийг өгдөг.
11
Postman
Postman нь API үүсгэх, ашиглахад
зориулагдсан API платформ юм.
Шуудангийн ажилтан нь API-ийн
амьдралын мөчлөгийн алхам бүрийг
хялбаршуулж, хамтын ажиллагааг
хялбаршуулдаг тул та илүү сайн API-уудыг
хурдан үүсгэх боломжтой.
 API репозитор
Өөрийн бүх API олдворуудыг нэг төв платформ дээр хялбархан хадгалж,
каталогжуулж, хамтран ажиллана уу. Шуудангийн ажилтан нь API үзүүлэлтүүд,
баримт бичиг, ажлын урсгалын жор, туршилтын тохиолдол, үр дүн, хэмжүүр болон
API-тай холбоотой бусад бүх зүйлийг хадгалах, удирдах боломжтой.
2.4.2 Техник хангамжийн архитектур
Үйлдлийн систем : Windows 10
Сонгох болсон шалтгаан : 2015 онд Microsoft корпорасциас гаргасан үйлдлийн систем
хэрэглэгчид энэхүү үйлдлийн системийг хэрэглэж , түүн дээр ажилахад хялбар , мөн
ашиглахад хялбар
Олон бодлогын горимтой учир хэд хэдэн программтай зэрэг ажиллах боломжтой
Сүүлийн үеийн бараг бүх програм хангамж энэ үйлдлийн систем дээр ажилладаг
12
БҮЛЭГ №3: ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ
3.1 ОХД(Объектийн холбоосын диаграм)
Зураг 4. Объектийн холбоосын диаграм
3.2 ӨЕС(Өгөгдлийн ерөнхий схем)
Зураг 5. Өгөгдлийн ерөнхий схем
13
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схемийн өргөтгөл
RESORTS/ Амралтын газар
Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK
R_CODE Амралтын
газрын ID
INTEGER True False True False
HOTEL_NAME Нэр TEXT 256 False False False False
PHONE_NUMB
ER
Утасны
дугаар
TEXT 50 False False False False
ADDRESS Хаяг TEXT 1024 False False False False
NO_OF_ROOM Өрөөний
тоо
INTEGER False False False Fal se
Хүснэгт 8. Амралтын газар
ACTIVITY / Тухайн амралтын газарт хийгддэг үйл ажиллагаа, үйлчилгээний
бүртгэл
Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK
A_CODE Системий
н
дугаарлалт
INTEGER True False True False
R_CODE Тухайн
амралтын
газар
INTEGER False False False True
ACTIVITY_NA
ME
Үйл
ажиллагаа,
үйлчилгээ
ний нэр
TEXT 256 False False False False
DESCRIPTION Тайлбар,
тэмдэглэл
TEXT 1024 False False False False
PRICE Үнэ,
төлбөрийн
мэдээлэл
INTEGER False False False False
Хүснэгт 9. Үйлчилгээний бүртгэл
14
BOOKING / Захиалгын бүртгэл
Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK
B_CODE Системий
н
дугаарлалт
INTEGER True False True False
R_CODE Захиалга
өгсөн
зочид
буудал
INTEGER 0 False False False True
ROOM_CODE INTEGER False False False True
BOOKING_NU
MBER
Захиалгын
дугаар
TEXT 50 False False False False
BOOKED_DAT
E
Захиалга
хийсэн
огноо
DATE False False False False
LAST_NAME Захиалагч
ийн овог
TEXT 256 False False False False
FIRST_NAME Захиалагч
ийн нэр
TEXT 256 False False False False
PHONE_NUMB
ER
Захиалагч
ийн утасны
дугаар
TEXT 50 False False False False
STAY_START_
DATE
Буудаллаж
эхлэх
огноо
DATE False False False False
STAY_END_D
ATE
Буудаллаж
дуусах
огноо
DATE False False False False
NO_OF_PERSO
N
Буудаллах
хүний тоо
INTEGER False False False False
PRICE Нийт
төлбөр
INTEGER False False False False
PAYMENT_ST
ATUS
Төлбөрийн
статус,
төлөв
TEXT 50 False False False False
Хүснэгт 10. Захиалгын бүртгэл
15
GALLERY / Амралтын газрын зургийн цомог
Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK
G_CODE Системий
н
дугаарлалт
INTEGER True False True False
R_CODE Тухайн
амралтын
газар
INTEGER False False True True
PICTURE Зураг TEXT 50 False False False False
DESCRIPTION Тайлбар,
тэмдэглэл
TEXT 1024 False False False False
Хүснэгт 11. Амралтын газрын зургийн цомог
HT5_HOTEL_ROOM / Өрөөний бүртгэл
Name Notes DataType Len PK Unique Not
Null
FK
ROOM_CODE Өрөөний ID INTEGER True False True False
R_CODE Харъяа
амралтын газар
INTEGER 0 False False False True
ROOM_NUMB
ER
Өрөөний дугаар INTEGER 50 False False False False
ROOM_TYPE_I
D
төрөл INTEGER False False False True
NO_OF_BED Орны тоо INTEGER False False False False
Хүснэгт 12. Өрөөний бүртгэл
HT5_ROOM_TYPE / Өрөөний төрөл. Жишээ нь: Байшин, Гэр
Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK
RT_CODE Ангилалы
н ID
INTEGER True False True False
TYPE_NAME Нэр TEXT 256 False False False False
DESCRIPTION Тайлбар,
тэмдэглэл
TEXT 1024 False False False False
PRICE_PER_PE
RSON
Нэг ор
хоногийн
үнэ
INTEGER False False False False
Хүснэгт 13. Өрөөний төрөл
16
3.4 Класс диаграм
Зураг 6. Класс диаграм
17
3.5 State chart диаграм
Зураг 7. State chart диаграм
18
3.5 Sequence диаграм
Нэвтрэх sequence диаграм
Зураг 8. Нэвтрэх
Амралтын газрын дэлгэрэнгүй
Зураг 9. Амралтын газрын дэлгэрэнгүй
19
Амралтын газрын захиалгийн диаграм
Зураг 10. Sequence диаграм
20
3.6 Activity диаграм
Зураг 11. Activity диаграм
21
3.7 Дэлгэцийн зохиомж
Зураг 12. Нүүр хуудас
Зураг 13. Амралтын газрын жагсаалт
22
ДҮГНЭЛТ
Энэхүү ажлын үр дүнд амралтын газраар үйлчлүүлэх хүсэлтэй хэрэглэгчид өөрсдийн
орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран бүртгэлийн системийн тусламжтай өөрийн хэрэгцээ
шаардлагыг хангахуйц амралтын газрыг олох, мэдээлэлтэй танилцах, захиалга өгөх
боломжтой болох юм.
23
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ
1. Програмчлалын хэл “ПХ багш Я.Сүхбаатар”
2. Объект хандлагад шинжилгээ ба зохиомж “Д.Энхжаргал”
3. Объект хандалтат програмчлал “Т.Отгонбаяр”
24

More Related Content

Similar to Амаралтын газар Цэнджав.docx

бодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигбодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичиг
Buka King
 
Qualys үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mn
Qualys  үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mnQualys  үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mn
Qualys үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mn
Khaltar
 
компьютерийн програм хангамж
компьютерийн програм хангамжкомпьютерийн програм хангамж
компьютерийн програм хангамжtseegii6
 
Э.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Э.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМЭ.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Э.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМbatnasanb
 
Lecture 14
Lecture 14Lecture 14
Lecture 15&16
Lecture 15&16Lecture 15&16
Lecture 15&16
narachka
 
Сэлэнгэ зочид буудлын систем
Сэлэнгэ зочид буудлын системСэлэнгэ зочид буудлын систем
Сэлэнгэ зочид буудлын системAltangerel Bilguun
 

Similar to Амаралтын газар Цэнджав.docx (14)

It101 9
It101 9It101 9
It101 9
 
Vpii bie daalt
Vpii bie daaltVpii bie daalt
Vpii bie daalt
 
Vpii bie daalt
Vpii bie daaltVpii bie daalt
Vpii bie daalt
 
Vpii bie daalt
Vpii bie daaltVpii bie daalt
Vpii bie daalt
 
бодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигбодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичиг
 
Qualys үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mn
Qualys  үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mnQualys  үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mn
Qualys үйлчилгээнд ажиллах 29.01.2015 mn
 
компьютерийн програм хангамж
компьютерийн програм хангамжкомпьютерийн програм хангамж
компьютерийн програм хангамж
 
2
22
2
 
Computer
ComputerComputer
Computer
 
Э.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Э.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМЭ.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
Э.Мөнгөнцэцэг - УУЛ УУРХАЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
 
Lecture 14
Lecture 14Lecture 14
Lecture 14
 
Lecture 15&16
Lecture 15&16Lecture 15&16
Lecture 15&16
 
2014 IS 101 lec5
2014 IS 101 lec52014 IS 101 lec5
2014 IS 101 lec5
 
Сэлэнгэ зочид буудлын систем
Сэлэнгэ зочид буудлын системСэлэнгэ зочид буудлын систем
Сэлэнгэ зочид буудлын систем
 

Амаралтын газар Цэнджав.docx

 • 1. ii БҮЛЭГ №1: ТАНИЛЦУУЛГА .....................................................................................................1 1.1 Системийн зорилго.........................................................................................................1 1.2 Системийн хүрээ хязгаар ....................................................................................................1 1.2.1 Программын хамрах хүрээ...........................................................................................1 1.2.2 Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ.........................................................................................1 1.3 Зорилт ...................................................................................................................................1 1.4 Систем хөгжүүлэх үндэслэл ...............................................................................................2 1.5 Хураангуй.............................................................................................................................2 1.6 Нэр томъёоны тодорхойлолт..............................................................................................2 БҮЛЭГ №2 : СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ ........................................................................................3 2.1 Ерөнхий судалгаа.................................................................................................................3 2.2 Одоогийн системийн судалгаа ...........................................................................................4 2.3 Хийгдэх системийн судалгаа..............................................................................................4 2.3.1 Хэрэглэгчийн функциональ шаардалага ....................................................................4 2.3.2 Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардалага .............................................................5 2.3.3 Use case ..........................................................................................................................6 2.3.4 Scenario диаграм ...........................................................................................................7 2.4 Архитектурын сонголт.......................................................................................................9 2.4.1 Програм хангамжийн архитектур ...............................................................................9 2.4.2 Техник хангамжийн архитектур................................................................................11 БҮЛЭГ №3: ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ................................................................................................12 3.1 ОХД(Объектийн холбоосын диаграм)............................................................................12 3.2 ӨЕС(Өгөгдлийн ерөнхий схем).......................................................................................12 3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схемийн өргөтгөл............................................................................13 3.4 Класс диаграм ...................................................................................................................16 3.5 State chart диаграм .............................................................................................................17 3.5 Sequence диаграм ...............................................................................................................18 3.6 Activity диаграм .................................................................................................................20 3.7 Дэлгэцийн зохиомж.........................................................................................................21 ДҮГНЭЛТ.....................................................................................................................................22 АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ..........................................................................................................23
 • 2. iii Зургийн жагсаалт Зураг 1. Амралтын газар ...............................................................................................................3 Зураг 2 joinme.................................................................................................................................4 Зураг 3 Use case diagram................................................................................................................6 Зураг 4. Объектийн холбоосын диаграм ...................................................................................12 Зураг 5. Өгөгдлийн ерөнхий схем..............................................................................................12 Зураг 6. Класс диаграм................................................................................................................16 Зураг 7. State chart диаграм.........................................................................................................17 Зураг 8. Нэвтрэх...........................................................................................................................18 Зураг 9. Амралтын газрын дэлгэрэнгүй ....................................................................................18 Зураг 10. Sequence диаграм ........................................................................................................19 Зураг 11. Activity диаграм ...........................................................................................................20 Зураг 12. Нүүр хуудас .................................................................................................................21 Зураг 13. Амралтын газрын жагсаалт........................................................................................21
 • 3. iv Хүснэгтийн жагсаалт Хүснэгт 1. Нэр томьёоны тайлбар.............................................................................................2 Хүснэгт 2. Амралтын газрын жагсаалтыг харах.........................................................................7 Хүснэгт 3. Амралтын газар захиалга өгөх ..................................................................................7 Хүснэгт 4. Амралтын газрын үйлчилгээ .....................................................................................7 Хүснэгт 5. Амралтын газар нэмэх................................................................................................8 Хүснэгт 6. Амралтын газар засах.................................................................................................8 Хүснэгт 7. Үйлчилгээ....................................................................................................................8 Хүснэгт 8. Амралтын газар.........................................................................................................13 Хүснэгт 9. Үйлчилгээний бүртгэл ............................................................................................13 Хүснэгт 10. Захиалгын бүртгэл..................................................................................................14 Хүснэгт 11. Амралтын газрын зургийн цомог..........................................................................15 Хүснэгт 12. Өрөөний бүртгэл.....................................................................................................15 Хүснэгт 13. Өрөөний төрөл ........................................................................................................15
 • 4. 1 БҮЛЭГ №1: ТАНИЛЦУУЛГА 1.1 Системийн зорилго Энэхүү төслийн ажилаар амралтийн газар сонгон бөгөөд уг амралтийн газрууд нь одоогоор бүр бүртгэлийн ажилаа уламжлал болсон цаасан дээрх бүртгэлийг хөтөлдөг. Энэ нь цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр их шаарддаг үйл ажилгаа юм. Иймээс гар ажиллагааг хөнгөвчлөн , автоматжуулахад юм. Амралтын газруудын мэдээллийг бүртгэх ба цаг хугацаа орон зайг үл хамааран интернет сүлжээг ашиглан хүссэн амралтын газартаа захиалга өгөх болон төлбөр төлөх үйл ажиллагааг хялбаршуулах систем 1.2 Системийн хүрээ хязгаар 1.2.1 Программын хамрах хүрээ Уг вэб сайтыг хийхэд Python хэл дээр Django Framework сонгон ашиглах ба энэ хэл нь бүх үйлдлийн систем дээр ажилдаг. Мөн MySqlite өгөгдлийн сан ашигласан. Монгол улсад байрлалтай бүх амралтын газар, зочид буудал, гэст хаус, рашаан сувилал, жуулчны бааз, айл, ресорт, сервис апартмент, амралт сувилал, эх хүүхлийн сувилалыг бүртгэлжүүлэх боломжтой. 1.2.2 Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ - Админ – Системийн анхдагч өгөгдлийг оруулна. Үүнд: Амралтын газрын мэдээлэл, Өрөө, Өрөөний төрөл. Мөн бүтгэгдсэн захиалгийн мэдээлэлийг засч устгана. Вэб сайтыг бүхэлд нь хянах үүрэгтэй. - Хэрэглэгч – Сайттай танилцаж амралтын газар болон өрөөний захиалга өгөх боломжтой. 1.3 Зорилт - Зорилтууд • Амралтын газрын онлайн захиалгын системийн үйл ажилгаа бүтцийг судлах • Хэрэглэгчийн шаардалага тодорхойлно. Үүнд: захиалга, ажиглалтын аргуудыг ашиглана. • Програмын кодчиллыг дээд түвшний програмчлалын технолги ашиглана • Системийг бүрэн тестчилнэ • Өгөгдлийн санг холбоост ӨСУС сонгоно - Үнэлгээ • Уян хатан (Системийг засаж сайжруулах бүрэн боломжтой) • Ашигтай (Амралтын газрын онлайн захиалгын үйл ажиллагааг системтэй болгох )
 • 5. 2 • Хэрэглээтэй ( Бүхний л копани засаж сайжруулах янзлан ашиглах боломжтой) • Сайжруулалттай ( Байнгийн хөгжүүлэлт хийж өгнө) • Үнэлгээ ( Програм хангасжийн чанартаа тохирсон үнэтэй ) • Найдвартай ( Бүрэн тестчилж, алдаагүй надвартай ажиллуулах ) 1.4 Систем хөгжүүлэх үндэслэл Монгол Улс 2019 онд 570,262 (ХХЕГ, 2020) жуулчин хүлээн авч, 607 сая ам.доллар буюу 1,685,674 сая төгрөгийн (БОАЖЯ, 2020) цэвэр ашиг олсон. Улсын ДНБ 37,280,841.39 сая төгрөгт хүрсэн ба Аялал жуулчлалын салбарын орлого ДНБний 6.48%-ийг бүрдүүлжээ. 2020 онд аялал жуулчлалын салбарын орлого 668 сая ам.ам долларт хүрч ДНБ1 -ийн 5.02%- ийг бүрдүүлэх урьдчилсан тооцоотой байжээ. 1.5 Хураангуй Хамгийн олон үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл болон хамгийн их үйлчлүүлэгчтэй өдрийн мэдээллийг харуулах, мөн түүнчлэн хамгийн их эрэлттэй амралтын газрын болон өөрт ойрхон байгаа амралтын сул гэр, байшинг бүртгэлд харуулахаас гадна хямд үнэтэй амралтын жагсаалтыг харуулах гэх мэт шаардлагуудыг хангах боломжтой систем хөгжүүлнэ 1.6 Нэр томъёоны тодорхойлолт № Нэр томьёо Тайлбар 1 Activity diagram Үйл ажиллагааны диаграм 2 Sequence diagram Явцын диаграм 3 State diagram Төлөвийн диаграм 4 Амралтын газар Хүмүүс олон нийтээрэй амрахад тав тухтай орчинг бүрдүүлнэ 5 Хүснэгт 1. Нэр томьёоны тайлбар
 • 6. 3 БҮЛЭГ №2 : СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 2.1 Ерөнхий судалгаа Аялал жуулчлалын салбар бол Монгол орны дүр төрхийг гадаад орнуудад таниулах , тэдэнтэй холбох гол гүүр болж шинэ тутамд эрчимтэй хөгжиж буй салбар юм. Сүүлийн жилүүдэд манай оронд эрчимтэй хөнжиж байгаа үйлчилгээний салбарын нэг нь амралтын газрууд юм. Амралтын газрын үйлчилгээ зөвхөн өөрийн орны төдийгүй дэлхийн өндөр хөгжилтэй орны стандартад нийцүүлж жинхэнэ утгаар нь хөнжүүлэхэд энэ салбарын менежмент, үйлчилгээний технологийг боловсронгүй болгох явдал нэн чухал болжээ. Амралтын газар, аялал жуучлалын бизнес нь жилийн түүхтэй бөгөөд эдүгээ дэлхийн улс орнуудын эдийн засагт чухал байр суурь эзэлж цаашид улам өргөжин хөгжих хандлагатай байгаа нь энэ зах зээл ойрын хэдэн жил ирээдүйтэйг харуулж байна. Зураг 1. Амралтын газар Монгол Улсад аялал жуулчлалын салбар 1990-ээд оноос хойш хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд тулгуурлаж идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн. Сүүлийн үед жилд дунджаар 470 мянга гаруй гадаадын жуулчин хүлээн авч байгаа бөгөөд эдгээрийн 36 хувь нь байгаль орчин, 28 хувь нь нүүдлийн уламжлалт соёл ахуйг сонирхдог гэсэн судалгааны дүн гарсан. Мөн сүүлийн үед адал явдалт аялал жуулчлалын төрлийн хэлбэрүүдийг ихээхэн сонирхож байна. Өнөөдөр жуулчлалын чиглэлээр манай улсад 270 тур оперотор, 487 зочид буудал, 499 жуулчны бааз, 388 гэр буудал үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ нь орон нутаг, улс орны эдийн засагт өгөөжөө өгдөг.
 • 7. 4 2.2 Одоогийн системийн судалгаа Аялал жуулчлал амралтын газрын бүртгэл захиалгын системийн монголдоо тэргүүлэгч “Joinme.mn” нь Монголын аялагчдыг эх орноороо аялахад шаардагдах бүхий л мэдээллийг нэг дор цогцлоосон флатформыг хөгжүүлж уг салбар дахь дижитал шилжилтийг түүчээлэн ажиллаж байна. Дотоодын аялал жуулчлалын зах зээл цахим шилжилтийг анхлан хийж, Монгол аялагчдын эх орноороо болон дэлхийгээр аялахад шаардлагатай бүхий л мэдээлэл, үйлчилгээг нэг дор цогцлоон хэрэглэгч, харилцагчийн хүсэл сонирхолд нийцүүлсэн хиймэл оун ухааны шийдлүүдийг зогсолтгүй хөгжүүлж, томоохон системүүдтэй интеграци хийн аялал жуулчлалын цогц платформ болон ажиллаж байна. Зураг 2 joinme 2.3 Хийгдэх системийн судалгаа 2.3.1 Хэрэглэгчийн функциональ шаардалага • Захиалга бүтгэх • Захиалгаийн дугаар • Амралтын газар • Өрөөний нэр • Хэрэглэгчийн нэр • Утас • Захиалсан өдөр • Орсон өдөр • Гарах өдөр • Үнэ
 • 8. 5 • Төлбөрийн хэлбэр • Шүүлт хайлт хийнэ • Өрөөний мэдээлэл • Өрөөний код • Амралтын газрын код • Өрөөний төрлийн код • Дугаар • Тоо • Өрөөний төрөл • Төрлийн код • Төрлийн нэр • Үнэ • Үйлчилгээ • Амралтын газар • Үйлчилгээ нэр • Тайлбар • Үнэ • Зураг • Амралтын газар • Зураг • Тайлбар 2.3.2 Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардалага  Ашигтай - Тэмдэглэл хөтлөхөд олон зураг оруулах боломжтой байх  Хэрэглээ: - Тухайн аппликейшийг хэрэглэх үед удаан унших, утас гацах гэх мэт асуудал үүсэхгүй байх - Хэрэглэгч хэрэглэхэд амар хялбар байх  Найдвартай - Хэрэглэгч амралтын газрын нэр, аймгийн нэрээр хайлт хийх үед хүлээлт үүсгэхгүйгээр богино хугацаанд найдвартай хурдан ажилдаг байх  Уян хатан - Энэхүү аппликейшн нь бүх төрлийн утсан дээр суух боломжтой байх - Дотоод, гадаад сүлжээнд өндөр хурдтай ажилдаг байх  Сайжруулалт - Гадаадын аялагч, жуулчлагч нарт зориулан англи хэл дээр хөрвөх чадвартай байх - Шинэ хувилбар нэмэх, алдаа дутагдлын сайжруулалт хийхэд хялбар дөхөм, богино хугацаанд хийх боломжтой байх
 • 9. 6 2.3.3 Use case Зураг 3 Use case diagram
 • 10. 7 2.3.4 Scenario диаграм Хүснэгт 2. Амралтын газрын жагсаалтыг харах Use case нэр: Амралтын газар захиалга өгөх Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч Үйлдлийн урсгалын диаграм - Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж орно. - Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт хэлбэрээр харагдана. - Амрах газраа сонгох үед дараагийн дэлгэц рүү шилжих бөгөөд тухайн дэлгэцэнд амралтын газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана. - Захиалга өгөх болвол захиалга өгөх товч дарна. Хүснэгт 3. Амралтын газар захиалга өгөх Хүснэгт 4. Амралтын газрын үйлчилгээ Use case нэр: Амралтын газрын жагсаалтыг харах Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч Үйлдлийн урсгалын диаграм - Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж орно. - Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт хэлбэрээр харагдана. Use case нэр: Үйлчилгээ Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч Үйлдлийн урсгалын диаграм - Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж орно. - Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт хэлбэрээр харагдана. - Амралтын газрын үйлчилгээ товч дарна тухайн амралтын газруудын мэдээлэл харагдана.
 • 11. 8 Хүснэгт 5. Амралтын газар нэмэх Use case нэр Амралтын газар засах Оролцогч, хэрэглэгчид Хэрэглэгч Үйлдлийн урсгалын диаграм - Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж орно. - Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт хэлбэрээр харагдана. - Амралтын газар мэдээлэл засах товч дарна амралтын газруудын мэдээллээ засна оруулна нэмнээ. Хүснэгт 6. Амралтын газар засах Хүснэгт 7. Үйлчилгээ Use case нэр: Амралтын газар нэмэх Оролцогч, хэрэглэгчид Админ Үйлдлийн урсгалын диаграм - Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж орно. - Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт хэлбэрээр харагдана. - Амралтын газар мэдээлэл нэмэх товч дарна амралтын газруудын мэдээлэл оруулна нэмнээ. Use case нэр: Үйлчилгээ Оролцогч, хэрэглэгчид Админ Үйлдлийн урсгалын диаграм - Хэрэглэгч вэб руу орох үед header хэсэгт link байх бөгөөд “Амралтын газар” гэх 2 дахь link дээр дарж орно. - Дарж орох үед амралтын газрын нэрс жагсаалт хэлбэрээр харагдана. - Амралтын газрын үйлчилгээ товч дарна тухайн амралтын газруудын мэдээлэл харагдана. - Нэмэх засах устгах товч дарж нэмэж засаж устгана.
 • 12. 9 2.4 Архитектурын сонголт 2.4.1 Програм хангамжийн архитектур Python Python програмчлалын хэлийг Guido Van Rossum 1990 зохиосон бөгөөд python development foundation хөгжүүлдэг хэл юм. [3] Сурахад хялбар, бичиглэл ойлгомжтой, ажиллагаа хурдан гэх мэт олон давуу талтай учир хэрэглээ нь маш хурдтай өсөн нэмэгдэж байгаа програмчлалын хэл юм. Python програмчлалын хэлний давуу тал: • Сурахад хялбар • Маш олон сантай (libraries) • Нээлттэй • Уян хатан өгөгдлийн төрөл • Олон салбарт ашиглагддаг • Өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ Django Django framework нь үнэгүй, нээлтэй эхийн python web framework бөгөөд ямарваа веб аппликейшн хурдан хугацаанд хөгжүүлэх боломж олгодог. Дараах давуу талтай: • Хөгжүүлэхэд хурдан • Нууцлал хамгаалалт сайтай • Ажиллагаа хурдан Django нь өндөр түвшний Python вэб фреймворк бөгөөд хурдацтай хөгжил, цэвэр, прагматик дизайныг дэмждэг. Туршлагатай хөгжүүлэгчдийн бүтээсэн энэ нь вэб хөгжүүлэлтийн ихэнх бэрхшээлийг хариуцдаг тул та дугуйг дахин зохион бүтээх шаардлагагүйгээр програмаа бичихэд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой. Энэ нь үнэ төлбөргүй бөгөөд нээлттэй эх сурвалж юм.
 • 13. 10 SQLiteBrowser: • Өгөгдлийн сангийн файлуудыг үүсгэх, нягтруулах. • Хүснэгтүүдийг тодорхойлох, үүсгэх, өөрчлөх, устгах. • Индекс үүсгэх, тодорхойлох, устгах. • Бичлэгийг үзэх, засах, нэмэх, устгах. • Хайлт хийх. SQL асуулга гаргаж, үр дүнг шалгана . • Хүснэгт эсвэл асуулгын өгөгдөл дээр үндэслэн энгийн график зур. SQLite нь жижиг, хурдан, бие даасан, өндөр найдвартай, бүрэн ажиллагаатай. SQLite-ийн код нь нийтийн эзэмшилд байдаг тул арилжааны болон хувийн ямар ч зорилгоор ашиглахад үнэ төлбөргүй байдаг. SQLite бол бидний тоолж чадахаас ч олон програм, түүний дотор хэд хэдэн өндөр түвшний төслүүдийг багтаасан дэлхийн хамгийн өргөн тархсан мэдээллийн сан юм. SQLite бол дэлхийн хамгийн их ашиглагддаг мэдээллийн сангийн хөдөлгүүр юм. SQLite нь бүх гар утас болон ихэнх компьютерт суурилагдсан бөгөөд хүмүүсийн өдөр тутам хэрэглэдэг тоо томшгүй олон программ дотор багцлагдсан байдаг. SQLite эх код нь нийтийн домэйнд байдаг бөгөөд хүн бүр ямар ч зорилгоор ашиглахад үнэ төлбөргүй байдаг. Visual Studio Code Visual Studio Code нь хөнгөн боловч хүчирхэг эх кодын засварлагч бөгөөд таны ширээний компьютер дээр ажилладаг бөгөөд Windows, macOS болон Linux-д ашиглах боломжтой. Энэ нь JavaScript, TypeScript болон Node.js-ийн суурилуулсан дэмжлэгтэй бөгөөд бусад хэл (C++, C#, Java, Python, PHP, Go гэх мэт) болон ажиллах хугацаа (.NET болон Unity гэх мэт) өргөтгөлүүдийн баялаг экосистемтэй. UI нь таван хэсэгт хуваагдана:  Засварлагч - Файлуудыг засварлах үндсэн хэсэг. Та хүссэн хэмжээгээрээ олон редакторуудыг босоо болон хэвтээ байдлаар зэрэгцүүлэн нээж болно.  Хажуугийн самбар - Төсөл дээрээ ажиллахад тань туслах Explorer гэх мэт өөр өөр үзэл бодлыг агуулсан.  Status Bar - Нээгдсэн төсөл болон таны засварласан файлуудын тухай мэдээлэл.  Үйл ажиллагааны мөр - Хамгийн зүүн талд байрлах энэ нь танд харагдац хооронд шилжих боломжийг олгож, Git-г идэвхжүүлсэн үед гарах өөрчлөлтүүдийн тоо зэрэг контекстэд хамаарах нэмэлт үзүүлэлтүүдийг өгдөг.
 • 14. 11 Postman Postman нь API үүсгэх, ашиглахад зориулагдсан API платформ юм. Шуудангийн ажилтан нь API-ийн амьдралын мөчлөгийн алхам бүрийг хялбаршуулж, хамтын ажиллагааг хялбаршуулдаг тул та илүү сайн API-уудыг хурдан үүсгэх боломжтой.  API репозитор Өөрийн бүх API олдворуудыг нэг төв платформ дээр хялбархан хадгалж, каталогжуулж, хамтран ажиллана уу. Шуудангийн ажилтан нь API үзүүлэлтүүд, баримт бичиг, ажлын урсгалын жор, туршилтын тохиолдол, үр дүн, хэмжүүр болон API-тай холбоотой бусад бүх зүйлийг хадгалах, удирдах боломжтой. 2.4.2 Техник хангамжийн архитектур Үйлдлийн систем : Windows 10 Сонгох болсон шалтгаан : 2015 онд Microsoft корпорасциас гаргасан үйлдлийн систем хэрэглэгчид энэхүү үйлдлийн системийг хэрэглэж , түүн дээр ажилахад хялбар , мөн ашиглахад хялбар Олон бодлогын горимтой учир хэд хэдэн программтай зэрэг ажиллах боломжтой Сүүлийн үеийн бараг бүх програм хангамж энэ үйлдлийн систем дээр ажилладаг
 • 15. 12 БҮЛЭГ №3: ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ 3.1 ОХД(Объектийн холбоосын диаграм) Зураг 4. Объектийн холбоосын диаграм 3.2 ӨЕС(Өгөгдлийн ерөнхий схем) Зураг 5. Өгөгдлийн ерөнхий схем
 • 16. 13 3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схемийн өргөтгөл RESORTS/ Амралтын газар Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK R_CODE Амралтын газрын ID INTEGER True False True False HOTEL_NAME Нэр TEXT 256 False False False False PHONE_NUMB ER Утасны дугаар TEXT 50 False False False False ADDRESS Хаяг TEXT 1024 False False False False NO_OF_ROOM Өрөөний тоо INTEGER False False False Fal se Хүснэгт 8. Амралтын газар ACTIVITY / Тухайн амралтын газарт хийгддэг үйл ажиллагаа, үйлчилгээний бүртгэл Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK A_CODE Системий н дугаарлалт INTEGER True False True False R_CODE Тухайн амралтын газар INTEGER False False False True ACTIVITY_NA ME Үйл ажиллагаа, үйлчилгээ ний нэр TEXT 256 False False False False DESCRIPTION Тайлбар, тэмдэглэл TEXT 1024 False False False False PRICE Үнэ, төлбөрийн мэдээлэл INTEGER False False False False Хүснэгт 9. Үйлчилгээний бүртгэл
 • 17. 14 BOOKING / Захиалгын бүртгэл Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK B_CODE Системий н дугаарлалт INTEGER True False True False R_CODE Захиалга өгсөн зочид буудал INTEGER 0 False False False True ROOM_CODE INTEGER False False False True BOOKING_NU MBER Захиалгын дугаар TEXT 50 False False False False BOOKED_DAT E Захиалга хийсэн огноо DATE False False False False LAST_NAME Захиалагч ийн овог TEXT 256 False False False False FIRST_NAME Захиалагч ийн нэр TEXT 256 False False False False PHONE_NUMB ER Захиалагч ийн утасны дугаар TEXT 50 False False False False STAY_START_ DATE Буудаллаж эхлэх огноо DATE False False False False STAY_END_D ATE Буудаллаж дуусах огноо DATE False False False False NO_OF_PERSO N Буудаллах хүний тоо INTEGER False False False False PRICE Нийт төлбөр INTEGER False False False False PAYMENT_ST ATUS Төлбөрийн статус, төлөв TEXT 50 False False False False Хүснэгт 10. Захиалгын бүртгэл
 • 18. 15 GALLERY / Амралтын газрын зургийн цомог Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK G_CODE Системий н дугаарлалт INTEGER True False True False R_CODE Тухайн амралтын газар INTEGER False False True True PICTURE Зураг TEXT 50 False False False False DESCRIPTION Тайлбар, тэмдэглэл TEXT 1024 False False False False Хүснэгт 11. Амралтын газрын зургийн цомог HT5_HOTEL_ROOM / Өрөөний бүртгэл Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK ROOM_CODE Өрөөний ID INTEGER True False True False R_CODE Харъяа амралтын газар INTEGER 0 False False False True ROOM_NUMB ER Өрөөний дугаар INTEGER 50 False False False False ROOM_TYPE_I D төрөл INTEGER False False False True NO_OF_BED Орны тоо INTEGER False False False False Хүснэгт 12. Өрөөний бүртгэл HT5_ROOM_TYPE / Өрөөний төрөл. Жишээ нь: Байшин, Гэр Name Notes DataType Len PK Unique Not Null FK RT_CODE Ангилалы н ID INTEGER True False True False TYPE_NAME Нэр TEXT 256 False False False False DESCRIPTION Тайлбар, тэмдэглэл TEXT 1024 False False False False PRICE_PER_PE RSON Нэг ор хоногийн үнэ INTEGER False False False False Хүснэгт 13. Өрөөний төрөл
 • 19. 16 3.4 Класс диаграм Зураг 6. Класс диаграм
 • 20. 17 3.5 State chart диаграм Зураг 7. State chart диаграм
 • 21. 18 3.5 Sequence диаграм Нэвтрэх sequence диаграм Зураг 8. Нэвтрэх Амралтын газрын дэлгэрэнгүй Зураг 9. Амралтын газрын дэлгэрэнгүй
 • 22. 19 Амралтын газрын захиалгийн диаграм Зураг 10. Sequence диаграм
 • 23. 20 3.6 Activity диаграм Зураг 11. Activity диаграм
 • 24. 21 3.7 Дэлгэцийн зохиомж Зураг 12. Нүүр хуудас Зураг 13. Амралтын газрын жагсаалт
 • 25. 22 ДҮГНЭЛТ Энэхүү ажлын үр дүнд амралтын газраар үйлчлүүлэх хүсэлтэй хэрэглэгчид өөрсдийн орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран бүртгэлийн системийн тусламжтай өөрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц амралтын газрыг олох, мэдээлэлтэй танилцах, захиалга өгөх боломжтой болох юм.
 • 26. 23 АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ 1. Програмчлалын хэл “ПХ багш Я.Сүхбаатар” 2. Объект хандлагад шинжилгээ ба зохиомж “Д.Энхжаргал” 3. Объект хандалтат програмчлал “Т.Отгонбаяр”
 • 27. 24