SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Ignácův list Polykarpovi
KAPITOLA 1
1 Ignác, který se také nazývá Theofor, Polykarpovi, biskupovi
církve, která je ve Smyrně; jejich dozorce, ale sám sebe
přehlížený Bohem Otcem a Pánem Ježíšem Kristem: všechno
štěstí.
2 Vědouc, že mysl tvá k Bohu jest upřena na skálu nehybnou;
Nesmírně děkuji, že jsem byl uznán hoden spatřit tvou
požehnanou tvář, v níž se mohu vždy radovat v Bohu.
3 Pročež milostí Boží, kterou jsi oděn, tě prosím, abys ve
svém běhu postupoval a napomínal všechny ostatní, aby mohli
být spaseni.
4 Pečuj o své místo se vší péčí o tělo i ducha, snaž se zachovat
jednotu, nad kterou není nic lepšího. Snášejte se všemi, jako
Pán s vámi.
5 Podpoř všechny v lásce, jako i ty. Modlete se bez přestání:
žádejte více porozumění, než jaké již máte. Buďte bdělí, ať je
váš duch vždy vzhůru.
6 Mluv ke každému podle toho, jak ti Bůh dá sílu. Snášej
slabosti všech jako dokonalý bojovník; kde je práce velká, tím
větší je zisk.
7 Budeš-li milovat dobré učedníky, jaká je to dík? Ale ty, kdo
jsou zlomyslní, podřizuj tobě spíše v tichosti.
8 Každá rána se nezahojí stejnou náplastí: jsou-li příznaky
nemoci prudké, upravte je měkkými prostředky: buďte ve
všem moudří jako had, ale neškodní jako holubice.
9 Proto jsi složen z těla a ducha; abys mohl změnit věci, které
se ti jeví před tváří.
10 A pokud jde o ty, kteří nejsou vidět, modlete se k Bohu,
aby vám je zjevil, abyste v ničem neměli nedostatek, ale
abyste oplývali každým darem.
11 Časy tě žádají, jako kormidelníci větry; a ten, kdo je
zmítán v bouři, útočiště, kde by byl; abys mohl dojít k Bohu.
12 Buď střízlivý jako bojovník Boží, koruna tobě navržená je
nesmrtelnost a věčný život; o čemž jsi také plně přesvědčen.
Budu tvou zárukou ve všech věcech a svými svazky, které jsi
miloval.
13 Ať tě neruší ti, kteří se zdají být hodni uznání, ale učí
jiným naukám. Stůjte pevně a nehybně jako kovadlina, když
se do ní tluče.
14 Součástí statečného bojovníka je být zraněn, a přesto
přemožen. Ale hlavně máme všechno snášet pro Boha, aby
nás snesl.
15 Buďte každý den lepší než ostatní: vezměte v úvahu časy;
a očekávejte toho, který je nade všechen čas, věčný,
neviditelný, i když pro nás zviditelněný: nehmatatelný a
neprůchodný, přesto pro nás podrobený utrpení; snášet
všechny způsoby pro naši spásu.
KAPITOLA 2
1 Vdovy ať nejsou opomíjeny, buď po Bohu, strážci jejich.
2 Ať se nic neděje bez tvého vědomí a souhlasu; nečiň nic než
podle vůle Boží; jako i ty, se vší stálostí.
3 Ať jsou vaše shromáždění plnější: ptejte se všech jménem.
4 Nepřehlížej muže a služebné; ani ať se nenadýmají, ale spíše
ať se tím více podřizují slávě Boží, aby od něho získali lepší
svobodu.
5 Ať nechtějí být osvobozeni za veřejnou cenu, aby nebyli
otroky svých žádostí.
6 Uteč zlým uměním; nebo se o nich raději nezmiňujte.
7 Řekni mým sestrám, že milují Pána; a spokojit se se svými
manžely v těle i v duchu.
8 Podobně napomínejte mé bratří ve jménu Ježíše Krista, aby
milovali své manželky, jako Pán Církev.
9 Může-li kdo zůstati v panenském stavu ke cti těla Kristova,
ať zůstane bez chvástání; ale chlubí-li se, je ztracen. A pokud
si přeje, aby si ho všímali více než biskupa, je zkažený.
10 Ale stává se, že všichni, kdo jsou ženatí, ať muži nebo
ženy, se scházejí se souhlasem biskupa, aby jejich manželství
bylo podle zbožnosti, a ne z chtíče.
11 Všechno ať se děje ke cti Boží.
12 Poslouchejte biskupa, aby vás také Bůh vyslyšel. Má duše
je jistotou pro ty, kteří se podřizují svému biskupovi, s jejich
presbytery a jáhny. A ať je můj podíl spolu s jejich v Bohu.
13 Pracujte mezi sebou; bojovat spolu, běžet spolu, spolu trpět;
spát spolu a vstávat spolu; jako správci, hodnotitelé a
služebníci Boží.
14 Potěšte toho, pod kým válčíte a od něhož přijímáte mzdu.
Ať nikdo z vás není shledán dezertérem; ale ať zůstane váš
křest jako vaše paže; tvá víra jako tvá přilba; vaše
dobročinnost jako vaše kopí; vaši trpělivost, jako celé vaše
brnění.
15 Nechť jsou vám svěřeny vaše skutky, abyste dostali
vhodnou odměnu. Buďte tedy k sobě shovívaví v tichosti,
jako je Bůh k vám.
16 Dej, abych se z tebe radoval ve všem.
KAPITOLA 3
1 Protože církev v Antiochii v Sýrii je, jak mi bylo řečeno,
skrze vaše modlitby; Byl jsem také tím více utěšeným a bez
starostí v Bohu; je-li tomu tak, utrpením dosáhnu Boha; abych
skrze vaše modlitby mohl být nalezen Kristovým učedníkem.
2 Bude velmi vhodné, ó nejhodnější Polykarpe, svolat
vybranou radu a vybrat někoho, koho zvláště miluješ a kdo je
trpělivý v práci; aby byl poslem Božím; a aby šel do Sýrie,
aby oslavil tvou ustavičnou lásku ke chvále Kristově.
3 Křesťan nemá moc sám od sebe, ale musí být vždy v klidu
pro službu Bohu. Nyní je toto dílo Boží i tvé, když je
dovedete k dokonalosti.
4 Věřím zajisté z milosti Boží, že jste připraveni ke každému
dobrému skutku, který se vám hodí v Pánu.
5 Protož znám tvou upřímnou náklonnost k pravdě, nabádal
jsem tě těmito krátkými dopisy.
6 Ale protože jsem nemohl napsat všem církvím, protože
musím náhle vyplout z Troady do Neapole; neboť tak jest
příkaz těch, jimž jsem poddán; píšeš církvím, které jsou ve tvé
blízkosti, podle poučení o vůli Boží, aby také ony jednaly
podobně?
7 Ti, kteří jsou schopni, ať pošlou posly; a ostatní nechť
pošlou své dopisy od těch, kteří budou posláni vámi, abyste
byli oslavováni na věky, čehož jste hoden.
8 Zdravím všechny jménem, zvláště manželku Epitropovu s
celým jejím domem a dětmi. Zdravím Attala, můj milovaný.
9 Zdravím toho, kdo bude uznán za hodného toho, aby byl od
vás poslán do Sýrie. Nechť je milost stále s ním as
Polykarpem, který ho posílá.
10 Přeji vám všem štěstí v našem Bohu, Ježíši Kristu; v nichž
pokračují, v jednotě a ochraně Boží.
11 Zdravím Alce, svého milovaného. Sbohem v Pánu.

More Related Content

Similar to Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf (6)

Dobrá zpráva
Dobrá zprávaDobrá zpráva
Dobrá zpráva
 
Czech - Additions to Esther.pdf
Czech - Additions to Esther.pdfCzech - Additions to Esther.pdf
Czech - Additions to Esther.pdf
 
Czech - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Czech - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfCzech - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Czech - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 
Czech - Testament of Gad.pdf
Czech - Testament of Gad.pdfCzech - Testament of Gad.pdf
Czech - Testament of Gad.pdf
 
Czech-Testament of Joseph.pdf
Czech-Testament of Joseph.pdfCzech-Testament of Joseph.pdf
Czech-Testament of Joseph.pdf
 
CZECH - JUDE.pdf
CZECH - JUDE.pdfCZECH - JUDE.pdf
CZECH - JUDE.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxArabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Arabic - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 
Samoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Samoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSamoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Samoan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdfTagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Judah the Son of Jacob.pdf
 
Swedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSwedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swedish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Swahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSwahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Swahili - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Spanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Spanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSpanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Spanish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSomali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Slovenian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Slovenian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSlovenian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Slovenian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Slovak - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Slovak - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSlovak - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Slovak - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sindhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sindhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSindhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sindhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Shona - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Shona - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfShona - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Shona - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Setswana - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Setswana - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSetswana - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Setswana - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Serbian (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSerbian (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Serbian (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian (Cyrillic) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Serbian (Cyrillic) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSerbian (Cyrillic) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Serbian (Cyrillic) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Scots Gaelic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Scots Gaelic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfScots Gaelic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Scots Gaelic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Sanskrit - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sanskrit - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSanskrit - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Sanskrit - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Samoan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Samoan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfSamoan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Samoan - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

  • 1. Ignácův list Polykarpovi KAPITOLA 1 1 Ignác, který se také nazývá Theofor, Polykarpovi, biskupovi církve, která je ve Smyrně; jejich dozorce, ale sám sebe přehlížený Bohem Otcem a Pánem Ježíšem Kristem: všechno štěstí. 2 Vědouc, že mysl tvá k Bohu jest upřena na skálu nehybnou; Nesmírně děkuji, že jsem byl uznán hoden spatřit tvou požehnanou tvář, v níž se mohu vždy radovat v Bohu. 3 Pročež milostí Boží, kterou jsi oděn, tě prosím, abys ve svém běhu postupoval a napomínal všechny ostatní, aby mohli být spaseni. 4 Pečuj o své místo se vší péčí o tělo i ducha, snaž se zachovat jednotu, nad kterou není nic lepšího. Snášejte se všemi, jako Pán s vámi. 5 Podpoř všechny v lásce, jako i ty. Modlete se bez přestání: žádejte více porozumění, než jaké již máte. Buďte bdělí, ať je váš duch vždy vzhůru. 6 Mluv ke každému podle toho, jak ti Bůh dá sílu. Snášej slabosti všech jako dokonalý bojovník; kde je práce velká, tím větší je zisk. 7 Budeš-li milovat dobré učedníky, jaká je to dík? Ale ty, kdo jsou zlomyslní, podřizuj tobě spíše v tichosti. 8 Každá rána se nezahojí stejnou náplastí: jsou-li příznaky nemoci prudké, upravte je měkkými prostředky: buďte ve všem moudří jako had, ale neškodní jako holubice. 9 Proto jsi složen z těla a ducha; abys mohl změnit věci, které se ti jeví před tváří. 10 A pokud jde o ty, kteří nejsou vidět, modlete se k Bohu, aby vám je zjevil, abyste v ničem neměli nedostatek, ale abyste oplývali každým darem. 11 Časy tě žádají, jako kormidelníci větry; a ten, kdo je zmítán v bouři, útočiště, kde by byl; abys mohl dojít k Bohu. 12 Buď střízlivý jako bojovník Boží, koruna tobě navržená je nesmrtelnost a věčný život; o čemž jsi také plně přesvědčen. Budu tvou zárukou ve všech věcech a svými svazky, které jsi miloval. 13 Ať tě neruší ti, kteří se zdají být hodni uznání, ale učí jiným naukám. Stůjte pevně a nehybně jako kovadlina, když se do ní tluče. 14 Součástí statečného bojovníka je být zraněn, a přesto přemožen. Ale hlavně máme všechno snášet pro Boha, aby nás snesl. 15 Buďte každý den lepší než ostatní: vezměte v úvahu časy; a očekávejte toho, který je nade všechen čas, věčný, neviditelný, i když pro nás zviditelněný: nehmatatelný a neprůchodný, přesto pro nás podrobený utrpení; snášet všechny způsoby pro naši spásu. KAPITOLA 2 1 Vdovy ať nejsou opomíjeny, buď po Bohu, strážci jejich. 2 Ať se nic neděje bez tvého vědomí a souhlasu; nečiň nic než podle vůle Boží; jako i ty, se vší stálostí. 3 Ať jsou vaše shromáždění plnější: ptejte se všech jménem. 4 Nepřehlížej muže a služebné; ani ať se nenadýmají, ale spíše ať se tím více podřizují slávě Boží, aby od něho získali lepší svobodu. 5 Ať nechtějí být osvobozeni za veřejnou cenu, aby nebyli otroky svých žádostí. 6 Uteč zlým uměním; nebo se o nich raději nezmiňujte. 7 Řekni mým sestrám, že milují Pána; a spokojit se se svými manžely v těle i v duchu. 8 Podobně napomínejte mé bratří ve jménu Ježíše Krista, aby milovali své manželky, jako Pán Církev. 9 Může-li kdo zůstati v panenském stavu ke cti těla Kristova, ať zůstane bez chvástání; ale chlubí-li se, je ztracen. A pokud si přeje, aby si ho všímali více než biskupa, je zkažený. 10 Ale stává se, že všichni, kdo jsou ženatí, ať muži nebo ženy, se scházejí se souhlasem biskupa, aby jejich manželství bylo podle zbožnosti, a ne z chtíče. 11 Všechno ať se děje ke cti Boží. 12 Poslouchejte biskupa, aby vás také Bůh vyslyšel. Má duše je jistotou pro ty, kteří se podřizují svému biskupovi, s jejich presbytery a jáhny. A ať je můj podíl spolu s jejich v Bohu. 13 Pracujte mezi sebou; bojovat spolu, běžet spolu, spolu trpět; spát spolu a vstávat spolu; jako správci, hodnotitelé a služebníci Boží. 14 Potěšte toho, pod kým válčíte a od něhož přijímáte mzdu. Ať nikdo z vás není shledán dezertérem; ale ať zůstane váš křest jako vaše paže; tvá víra jako tvá přilba; vaše dobročinnost jako vaše kopí; vaši trpělivost, jako celé vaše brnění. 15 Nechť jsou vám svěřeny vaše skutky, abyste dostali vhodnou odměnu. Buďte tedy k sobě shovívaví v tichosti, jako je Bůh k vám. 16 Dej, abych se z tebe radoval ve všem. KAPITOLA 3 1 Protože církev v Antiochii v Sýrii je, jak mi bylo řečeno, skrze vaše modlitby; Byl jsem také tím více utěšeným a bez starostí v Bohu; je-li tomu tak, utrpením dosáhnu Boha; abych skrze vaše modlitby mohl být nalezen Kristovým učedníkem. 2 Bude velmi vhodné, ó nejhodnější Polykarpe, svolat vybranou radu a vybrat někoho, koho zvláště miluješ a kdo je trpělivý v práci; aby byl poslem Božím; a aby šel do Sýrie, aby oslavil tvou ustavičnou lásku ke chvále Kristově. 3 Křesťan nemá moc sám od sebe, ale musí být vždy v klidu pro službu Bohu. Nyní je toto dílo Boží i tvé, když je dovedete k dokonalosti. 4 Věřím zajisté z milosti Boží, že jste připraveni ke každému dobrému skutku, který se vám hodí v Pánu. 5 Protož znám tvou upřímnou náklonnost k pravdě, nabádal jsem tě těmito krátkými dopisy. 6 Ale protože jsem nemohl napsat všem církvím, protože musím náhle vyplout z Troady do Neapole; neboť tak jest příkaz těch, jimž jsem poddán; píšeš církvím, které jsou ve tvé blízkosti, podle poučení o vůli Boží, aby také ony jednaly podobně? 7 Ti, kteří jsou schopni, ať pošlou posly; a ostatní nechť pošlou své dopisy od těch, kteří budou posláni vámi, abyste byli oslavováni na věky, čehož jste hoden. 8 Zdravím všechny jménem, zvláště manželku Epitropovu s celým jejím domem a dětmi. Zdravím Attala, můj milovaný. 9 Zdravím toho, kdo bude uznán za hodného toho, aby byl od vás poslán do Sýrie. Nechť je milost stále s ním as Polykarpem, který ho posílá. 10 Přeji vám všem štěstí v našem Bohu, Ježíši Kristu; v nichž pokračují, v jednotě a ochraně Boží. 11 Zdravím Alce, svého milovaného. Sbohem v Pánu.