SlideShare a Scribd company logo
1
DONES CREADORES
2 3
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
L’Ajuntament de Barcelona commemora el dia 8 de març, declarat per
l’ONU com a Dia Internacional de les Dones, amb la convocatòria del
Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany.
Durant segles les dones han estat encarregades de transmetre bona part del
llegat cultural de generació en generació. Tot i així, sovint s’han vist relega-
des, silenciades o oblidades, com a creadores, artistes i intel·lectuals, sotme-
ses a la creença que l’excés de lectura i de sabers les feia perilloses.
Immerses en una cultura fortament androcèntrica, les dones han hagut de
lluitar per poder estar presents en les diferents esferes de l’espai públic i,
encara ara, han de seguir lluitant dia a dia per poder estar presents al món de
la creació artística, cultural i intel·lectual.
Agafant prestades les paraules de Virginia Woolf, sense una «habitació prò-
pia», moltes dones segueixen estant apartades de la creació, la gestió i la
producció artística i cultural: «perquè tots els àpats s’han cuinat, els plats i
les tasses s’han rentat, els nens s’han enviat a l’escola i s’han llençat al món.
No queda res de tot això, tot desapareix. Cap biografia, cap història té una
paraula a dir sobre això».
Malgrat tots els obstacles, són moltes les dones que han contribuït a la crea-
ció de noves representacions culturals i, creant nous imaginaris d’emancipa-
ció, han vist en la cultura i els sabers una arma eficaç per a la reflexió i l’avenç
dels feminismes i la transformació social.
La legislació vigent, com la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, reconeix a les dones el dret al lliure desenvolupament
personal i a la presa de decisions en tots els àmbits de la societat, sense les
limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals.
OBJECTE
En aquest sentit, l’esmentada llei estableix que correspon a les administra-
cions públiques «adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de les
dones a la cultura i a ésser considerades agents culturals i per visibilitzar la
cultura que els és pròpia»; «evitar tot tipus de discriminació per raó de sexe i
promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la partici-
pació de les dones en les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats
i aspiracions»; i «fomentar que en les manifestacions culturals de qualse-
vol mena no es reprodueixin estereotips ni prejudicis sexistes, i promoure la
creació i la divulgació d’obres que presentin innovacions formals favorables
a la superació de l’androcentrisme i del sexisme, al coneixement de la di-
versitat ètnica, cultural i funcional dels diferents col·lectius de dones, i a la
visualització de les diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones»
(Article 24).
En concordança amb l’esmentada Llei, el Pla per la Justícia de Gènere
(2016-2020) de l’Ajuntament de Barcelona dedica un dels seus eixos es-
tratègics a reconèixer una ciutat de drets per a les dones, també en l’àmbit
de la cultura i la recuperació de la memòria col·lectiva. També es fixa entre
els seus objectius «potenciar les creacions de les dones i amb perspectiva de
gènere» i «incrementar la presència de les dones i les seves creacions en la
programació cultural de la ciutat» (Eix CA).
D’acord amb el que ha estat exposat, és voluntat de l’Ajuntament de Barce-
lona contribuir activament a l’eliminació de les discriminacions i desigual-
tats per raons de gènere a Barcelona, en especial en l’àmbit de la cultura,
per tal d’avançar vers la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat de les do-
nes, en tota la seva diversitat.
És per aquest motiu que la Regidoria de Feminismes i LGTBI convoca la
XXXI edició dels Premis 8 de març – Maria Aurèlia Capmany, per tal de
promoure iniciatives que contribueixin a donar suport als projectes de do-
nes creadores en tots els àmbits de la cultura i, en especial, a aquells que
contribueixin a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i l’afrontament
de les situacions de discriminació i desigualtat de gènere i que promoguin
l’equitat entre dones i homes.
4 5
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
FINALITATS I RÈGIM JURÍDIC
Es podran presentar projectes que tinguin com a objectiu:
q Promoure la participació i la presència de les dones creadores de la 	
ciutat en els diversos àmbits de la cultura (arts escèniques, literatura, 	
cinema, música...), incrementant la presència de les dones i les
creacions amb perspectiva de gènere en la producció cultural
de la ciutat.
q Impulsar accions que posin de manifest el valor de la veu i 		
l’experiència de les dones en els diversos àmbits de creació cultural
i intel·lectual, ja sigui com a autores, productores, directores i/o
protagonistes, que contribueixin a generar nous imaginaris col·lectius 	
que promoguin unes relacions de gènere justes i equitatives entre 	
dones i homes.
q Impulsar accions artístiques i culturals que fomentin el debat i la
reflexió crítica feminista que permeti avançar en la lluita contra les
desigualtats interseccionals per raons de gènere.
q Donar visibilitat i reconeixement a dones artistes i/o intel·lectuals, 	
col·lectius o associacions de creadores vinculades a la ciutat que hagin 	
destacat per la seva producció amb perspectiva de gènere i per la seva
capacitat transformadora cap a noves relacions de gènere més justes
i alliberadores.
6 7
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
Els projectes hauran de tenir les següents característiques:
q Ser projectes inèdits i/o estar a l’inici de la seva implementació,
però en cap cas podran ser projectes finalitzats.
q Abordar la identificació, la prevenció i l’afrontament de les desigualtats	
per raó de gènere en l’àmbit de la cultura i/o proposar accions per a la
promoció de les dones com a creadores, gestores, productores i/o
protagonistes de l’acció cultural.
q Desenvolupar-se en qualsevol dels àmbits artístics i culturals.
q Materialitzar-se en accions concretes.
q Els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de
la perspectiva de gènere i en el cos del projecte haurà de constar el
compromís, en el cas d’ésser premiat, perquè tota la comunicació,
les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per a la seva implementació,
difusió, etc., siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.
Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes:
q S’hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona, i hauran de ser
d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.
El règim jurídic es determina en les bases generals reguladores d’aquesta
convocatòria.
8 9
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
PREMIS I DOTACIÓ
El premi del Jurat només recau sobre un projecte i aquesta informació és la
que es farà pública, no una classificació de tots els treballs presentats.
El veredicte del Jurat anunciant el nom del projecte guanyador del premi es
donarà a conèixer en el decurs d’un acte públic, en una data propera al dia
8 de març. La data, el lloc i l’hora s’anunciaran oportunament i es podran
consultar al lloc web barcelona.cat/dones
El premi del públic s’atorgarà a partir de la votació popular el mateix dia de
l’acte públic de lliurament. Els treballs presentats es podran consultar al lloc
web barcelona.cat/dones 8 dies naturals després del tancament del període
de presentació i fins al dia de la celebració de l’acte públic. El document a
disposició del públic serà la fitxa-resum presentada pels participants segons
el model normalitzat.
Un mateix projecte no pot rebre els dos premis: premi del Jurat i premi
del públic. En el cas que el premi del públic recaigui en el mateix projec-
te seleccionat pel Jurat, el premi del públic s’atorgarà al projecte o treball
classificat pel públic en segon lloc.
Els Premis 8 de març estableixen una sola categoria de projecte i 2 premis:
q Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €.
q Premi del públic al millor projecte, dotat amb 3.000 €.
10 11
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
CRITERIS DE VALORACIÓ
En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents
criteris, que seran valorats de manera individual amb una valoració de 0 a 10:
0 pel que menys s’ajusti al criteri i 10 pel que més.
La puntuació màxima serà de 10, corresponent a la suma de la puntuació
obtinguda per la valoració en base als criteris generals, fins a un màxim de 5,
i l’obtinguda en base als criteris específics, fins a un màxim de 5:
Criteris generals, fins a un màxim de 5 punts:
q Grau d’adequació a l’objecte i finalitats que s’estableixen en la clàusula 	
primera i segona d’aquesta convocatòria (fins a 1,5 punts).
q Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica
de la proposta efectuada (fins a 1,5 punts).
q Visibilitat de l’acció i/o sostenibilitat en el temps de l’actuació
realitzada (fins a 1 punt).
q Innovació metodològica (fins a 1 punt).
Criteris específics, fins a un màxim de 5 punts:
q Aplicació de la perspectiva de gènere i, de manera específica,
l’aplicació de la perspectiva interseccional, que tingui en compte
la diversitat de les dones de la ciutat i l’atenció de les desigualtats
múltiples que els afecten per raó de gènere, classe, edat, religió,
diversitat funcional, origen nacional i/o ètnic, etc. (fins a 2 punts).
q L’ús de pràctiques col·laboratives i treball en xarxa (fins a 1 punt).
q Àmbit d’actuació territorial valorant específicament l’adequació
a la realitat de la ciutat i, si escau, dels diferents barris de la ciutat
(fins a 0,5 punt).
q Presència majoritària de dones o paritat de gènere en la composició
dels equips participants integrats per persones físiques (fins a 1,5 punts).
PARTICIPANTS
Podran presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions
i/o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.
Les entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups
que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per
persones físiques, caldrà que la persona que actuï com a representant del
grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.
12 13
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
TERMINI I FORMA
El termini de presentació de les
propostes s’iniciarà l’endemà de
la publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i finalitzarà el
4 de febrer de 2017.
Les bases de la convocatòria es
poden consultar per Internet a
barcelona.cat/dones
Els projectes s’hauran de presentar
al Registre General de l’Ajuntament
(pl. Sant Miquel, s/n, planta baixa)
o als registres municipals ubicats a
le Oficines d’Atenció Ciutadana,
mitjançant un full d’instància que es
facilitarà a les mateixes oficines o que
es podrà baixar de la seu electrònica
de l’Ajuntament de Barcelona
(barcelona.cat/dones).
14 15
DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ
DOCUMENTACIÓ
Totes les persones interessades han de presentar, durant el termini establert,
els documents següents degudament complimentats:
q Fotocòpia del DNI/NIF de la persona o l’entitat sol·licitant.
q Currículum dels grups, associacions o entitats que
presenten el projecte.
q En el cas d’associacions i entitats legalment constituïdes,
caldrà aportar també còpia dels estatuts.
q Descripció del projecte segons model normalitzat.
q Pressupost del projecte segons model normalitzat.
q Fitxa resum del projecte segons model normalitzat.
q El projecte, el pressupost i la fitxa-resum s’hauran de presentar
en format paper i en suport digital en el termini i forma establerts
en la clàusula sisena d’aquestes bases.
q q q
16
XXXI PREMI 8 DE MARÇ
barcelona.cat/dones

More Related Content

Viewers also liked

XCMCorp-Brochure
XCMCorp-BrochureXCMCorp-Brochure
XCMCorp-Brochure
Heather Mesquita
 
Artikelen over misstanden op Internationale School Eerde
Artikelen over misstanden op Internationale School EerdeArtikelen over misstanden op Internationale School Eerde
Artikelen over misstanden op Internationale School EerdeGuido Kobessen
 
Política pública en TIC
Política pública en TIC Política pública en TIC
Política pública en TIC
Sonia Ortega
 
SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)
SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)
SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)
Syed Zaman Husain
 
Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...
Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...
Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
HackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journey
HackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journeyHackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journey
HackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journey
Dimitar Danailov
 
IGLOBE MISSION 2SLIDE SHOW
IGLOBE MISSION 2SLIDE SHOWIGLOBE MISSION 2SLIDE SHOW
IGLOBE MISSION 2SLIDE SHOW
Kindzeka Nestor
 
Вступление к курсу 7 навыков
Вступление к курсу 7 навыковВступление к курсу 7 навыков
Вступление к курсу 7 навыков
Sergiy Terentyev
 

Viewers also liked (8)

XCMCorp-Brochure
XCMCorp-BrochureXCMCorp-Brochure
XCMCorp-Brochure
 
Artikelen over misstanden op Internationale School Eerde
Artikelen over misstanden op Internationale School EerdeArtikelen over misstanden op Internationale School Eerde
Artikelen over misstanden op Internationale School Eerde
 
Política pública en TIC
Política pública en TIC Política pública en TIC
Política pública en TIC
 
SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)
SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)
SYED ZAMAN HUSAIN(Curriculum Vitae)
 
Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...
Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...
Phan tich tai_chinh_va_giai_phap_cai_thien_tinh_hinh_tai_chi_o_luzty9dzb_2013...
 
HackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journey
HackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journeyHackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journey
HackConf2016 - Ruby on Rails: Unexpected journey
 
IGLOBE MISSION 2SLIDE SHOW
IGLOBE MISSION 2SLIDE SHOWIGLOBE MISSION 2SLIDE SHOW
IGLOBE MISSION 2SLIDE SHOW
 
Вступление к курсу 7 навыков
Вступление к курсу 7 навыковВступление к курсу 7 навыков
Вступление к курсу 7 навыков
 

Similar to Bases premi8demara20171

Mesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de Creació
Mesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de CreacióMesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de Creació
Mesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de Creació
Ajuntament de Barcelona
 
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
Ajuntament de Barcelona
 
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaInforme cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de BarcelonaFem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
Agenda dones barcelona primera quinzena - setembre de 2017
Agenda dones barcelona  primera quinzena - setembre de 2017Agenda dones barcelona  primera quinzena - setembre de 2017
Agenda dones barcelona primera quinzena - setembre de 2017
Dones en Xarxa
 
Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "
Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "
Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "
Agrupació fotogràfica Sant Adrià de Besòs
 
Agenda dones barcelona primera quinzena - octubre de 2017
Agenda dones barcelona  primera quinzena - octubre de 2017Agenda dones barcelona  primera quinzena - octubre de 2017
Agenda dones barcelona primera quinzena - octubre de 2017
Laia Dex
 
Fem art bases2016
Fem art bases2016Fem art bases2016
Fem art bases2016
Dones en Xarxa
 
Presentació ART@.pptx
Presentació ART@.pptxPresentació ART@.pptx
Presentació ART@.pptx
CristinaRuizVidal
 
Presentació TACA III Jornades Europees 2013
Presentació TACA III Jornades Europees 2013Presentació TACA III Jornades Europees 2013
Presentació TACA III Jornades Europees 2013acefir
 
Programa jornades la ciutat perviure
Programa jornades la ciutat perviurePrograma jornades la ciutat perviure
Programa jornades la ciutat perviure
Dones en Xarxa
 
Tríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Tríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERETríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Tríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Encarna Lago
 
Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...
Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...
Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...
Ajuntament de Barcelona
 
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...
Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...
Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...CreativeTourismNetwork
 
Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector
Taula Tercer Sector
 
Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2lobatoblanche
 
Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2herencia10
 

Similar to Bases premi8demara20171 (20)

Mesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de Creació
Mesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de CreacióMesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de Creació
Mesura de govern de l'impuls al programa Fàbriques de Creació
 
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
 
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de BarcelonaInforme cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
Informe cap a un canvi de model: Cultures de Barcelona
 
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de BarcelonaFem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
 
Agenda dones barcelona primera quinzena - setembre de 2017
Agenda dones barcelona  primera quinzena - setembre de 2017Agenda dones barcelona  primera quinzena - setembre de 2017
Agenda dones barcelona primera quinzena - setembre de 2017
 
Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "
Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "
Exposició "Drets Humans Emergents per al Segle XXI "
 
Agenda dones barcelona primera quinzena - octubre de 2017
Agenda dones barcelona  primera quinzena - octubre de 2017Agenda dones barcelona  primera quinzena - octubre de 2017
Agenda dones barcelona primera quinzena - octubre de 2017
 
Fem art bases2016
Fem art bases2016Fem art bases2016
Fem art bases2016
 
Presentació ART@.pptx
Presentació ART@.pptxPresentació ART@.pptx
Presentació ART@.pptx
 
Presentació TACA III Jornades Europees 2013
Presentació TACA III Jornades Europees 2013Presentació TACA III Jornades Europees 2013
Presentació TACA III Jornades Europees 2013
 
Fem un Museu
Fem un MuseuFem un Museu
Fem un Museu
 
Programa jornades la ciutat perviure
Programa jornades la ciutat perviurePrograma jornades la ciutat perviure
Programa jornades la ciutat perviure
 
Tríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Tríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERETríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Tríptic pedagogia 2016 br (1)PEDAGOGIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
 
Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...
Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...
Informe sobre la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programe...
 
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
 
Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...
Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...
Barcelona Turisme Creatiu promou trobades entre universitaris estrangers i ar...
 
Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 4: Ernest Valls | 6è Congrés del Tercer Sector
 
Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2
 
Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2
 
Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2Mediació veïnal i civisme 2
Mediació veïnal i civisme 2
 

More from Dones en Xarxa

Decálogo WLT 2023.pdf
Decálogo WLT 2023.pdfDecálogo WLT 2023.pdf
Decálogo WLT 2023.pdf
Dones en Xarxa
 
Bases WSC 2023 CAT + CAST.pdf
Bases WSC 2023 CAT + CAST.pdfBases WSC 2023 CAT + CAST.pdf
Bases WSC 2023 CAT + CAST.pdf
Dones en Xarxa
 
Decalogo WomanLIderTIC 2022
Decalogo WomanLIderTIC 2022Decalogo WomanLIderTIC 2022
Decalogo WomanLIderTIC 2022
Dones en Xarxa
 
Decaleg WomanLiderTIC 2022
Decaleg WomanLiderTIC 2022Decaleg WomanLiderTIC 2022
Decaleg WomanLiderTIC 2022
Dones en Xarxa
 
Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...
Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...
Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...
Dones en Xarxa
 
Cornellà posa la lupa contra la violència masclista
Cornellà posa la lupa contra la violència masclistaCornellà posa la lupa contra la violència masclista
Cornellà posa la lupa contra la violència masclista
Dones en Xarxa
 
XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...
XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...
XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...
Dones en Xarxa
 
Programa xxxvi jornades_de_les_dones
Programa xxxvi jornades_de_les_donesPrograma xxxvi jornades_de_les_dones
Programa xxxvi jornades_de_les_dones
Dones en Xarxa
 
AGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIG
AGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIGAGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIG
AGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIG
Dones en Xarxa
 
27 mostra internacional films de dones barcelona
27 mostra internacional films de dones barcelona27 mostra internacional films de dones barcelona
27 mostra internacional films de dones barcelona
Dones en Xarxa
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019
Dones en Xarxa
 
Cult hunting womenz_programa_11oct2017
Cult hunting womenz_programa_11oct2017Cult hunting womenz_programa_11oct2017
Cult hunting womenz_programa_11oct2017
Dones en Xarxa
 
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les donesButlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Dones en Xarxa
 
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les donesButlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Dones en Xarxa
 
Economia feministaprograma
Economia feministaprogramaEconomia feministaprograma
Economia feministaprograma
Dones en Xarxa
 
Agenda dones barcelona primera quinzena - març de 2017
Agenda dones barcelona  primera quinzena - març de 2017Agenda dones barcelona  primera quinzena - març de 2017
Agenda dones barcelona primera quinzena - març de 2017
Dones en Xarxa
 
Dona 2017 cornellà
Dona 2017 cornellàDona 2017 cornellà
Dona 2017 cornellà
Dones en Xarxa
 
Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)
Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)
Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)
Dones en Xarxa
 
Las horas
Las horas Las horas
Las horas
Dones en Xarxa
 
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les donesButlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Dones en Xarxa
 

More from Dones en Xarxa (20)

Decálogo WLT 2023.pdf
Decálogo WLT 2023.pdfDecálogo WLT 2023.pdf
Decálogo WLT 2023.pdf
 
Bases WSC 2023 CAT + CAST.pdf
Bases WSC 2023 CAT + CAST.pdfBases WSC 2023 CAT + CAST.pdf
Bases WSC 2023 CAT + CAST.pdf
 
Decalogo WomanLIderTIC 2022
Decalogo WomanLIderTIC 2022Decalogo WomanLIderTIC 2022
Decalogo WomanLIderTIC 2022
 
Decaleg WomanLiderTIC 2022
Decaleg WomanLiderTIC 2022Decaleg WomanLiderTIC 2022
Decaleg WomanLiderTIC 2022
 
Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...
Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...
Programa Jornada internacional sobre violencias sexuales y su tratamiento jur...
 
Cornellà posa la lupa contra la violència masclista
Cornellà posa la lupa contra la violència masclistaCornellà posa la lupa contra la violència masclista
Cornellà posa la lupa contra la violència masclista
 
XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...
XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...
XVIII JORNADES DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES...
 
Programa xxxvi jornades_de_les_dones
Programa xxxvi jornades_de_les_donesPrograma xxxvi jornades_de_les_dones
Programa xxxvi jornades_de_les_dones
 
AGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIG
AGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIGAGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIG
AGENDA DONES AL DIA - EDICIÓ MAIG
 
27 mostra internacional films de dones barcelona
27 mostra internacional films de dones barcelona27 mostra internacional films de dones barcelona
27 mostra internacional films de dones barcelona
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2019
 
Cult hunting womenz_programa_11oct2017
Cult hunting womenz_programa_11oct2017Cult hunting womenz_programa_11oct2017
Cult hunting womenz_programa_11oct2017
 
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les donesButlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
 
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les donesButlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
 
Economia feministaprograma
Economia feministaprogramaEconomia feministaprograma
Economia feministaprograma
 
Agenda dones barcelona primera quinzena - març de 2017
Agenda dones barcelona  primera quinzena - març de 2017Agenda dones barcelona  primera quinzena - març de 2017
Agenda dones barcelona primera quinzena - març de 2017
 
Dona 2017 cornellà
Dona 2017 cornellàDona 2017 cornellà
Dona 2017 cornellà
 
Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)
Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)
Nd p women in mobile 2017 analizará el valor de la experiencia de usuario (ux)
 
Las horas
Las horas Las horas
Las horas
 
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les donesButlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
Butlletí d'activitats dones al dia. institut català  de les dones
 

Bases premi8demara20171

 • 2. 2 3 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ L’Ajuntament de Barcelona commemora el dia 8 de març, declarat per l’ONU com a Dia Internacional de les Dones, amb la convocatòria del Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany. Durant segles les dones han estat encarregades de transmetre bona part del llegat cultural de generació en generació. Tot i així, sovint s’han vist relega- des, silenciades o oblidades, com a creadores, artistes i intel·lectuals, sotme- ses a la creença que l’excés de lectura i de sabers les feia perilloses. Immerses en una cultura fortament androcèntrica, les dones han hagut de lluitar per poder estar presents en les diferents esferes de l’espai públic i, encara ara, han de seguir lluitant dia a dia per poder estar presents al món de la creació artística, cultural i intel·lectual. Agafant prestades les paraules de Virginia Woolf, sense una «habitació prò- pia», moltes dones segueixen estant apartades de la creació, la gestió i la producció artística i cultural: «perquè tots els àpats s’han cuinat, els plats i les tasses s’han rentat, els nens s’han enviat a l’escola i s’han llençat al món. No queda res de tot això, tot desapareix. Cap biografia, cap història té una paraula a dir sobre això». Malgrat tots els obstacles, són moltes les dones que han contribuït a la crea- ció de noves representacions culturals i, creant nous imaginaris d’emancipa- ció, han vist en la cultura i els sabers una arma eficaç per a la reflexió i l’avenç dels feminismes i la transformació social. La legislació vigent, com la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, reconeix a les dones el dret al lliure desenvolupament personal i a la presa de decisions en tots els àmbits de la societat, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals. OBJECTE En aquest sentit, l’esmentada llei estableix que correspon a les administra- cions públiques «adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de les dones a la cultura i a ésser considerades agents culturals i per visibilitzar la cultura que els és pròpia»; «evitar tot tipus de discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la partici- pació de les dones en les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats i aspiracions»; i «fomentar que en les manifestacions culturals de qualse- vol mena no es reprodueixin estereotips ni prejudicis sexistes, i promoure la creació i la divulgació d’obres que presentin innovacions formals favorables a la superació de l’androcentrisme i del sexisme, al coneixement de la di- versitat ètnica, cultural i funcional dels diferents col·lectius de dones, i a la visualització de les diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones» (Article 24). En concordança amb l’esmentada Llei, el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020) de l’Ajuntament de Barcelona dedica un dels seus eixos es- tratègics a reconèixer una ciutat de drets per a les dones, també en l’àmbit de la cultura i la recuperació de la memòria col·lectiva. També es fixa entre els seus objectius «potenciar les creacions de les dones i amb perspectiva de gènere» i «incrementar la presència de les dones i les seves creacions en la programació cultural de la ciutat» (Eix CA). D’acord amb el que ha estat exposat, és voluntat de l’Ajuntament de Barce- lona contribuir activament a l’eliminació de les discriminacions i desigual- tats per raons de gènere a Barcelona, en especial en l’àmbit de la cultura, per tal d’avançar vers la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat de les do- nes, en tota la seva diversitat. És per aquest motiu que la Regidoria de Feminismes i LGTBI convoca la XXXI edició dels Premis 8 de març – Maria Aurèlia Capmany, per tal de promoure iniciatives que contribueixin a donar suport als projectes de do- nes creadores en tots els àmbits de la cultura i, en especial, a aquells que contribueixin a la sensibilització, la prevenció, la denúncia i l’afrontament de les situacions de discriminació i desigualtat de gènere i que promoguin l’equitat entre dones i homes.
 • 3. 4 5 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ FINALITATS I RÈGIM JURÍDIC Es podran presentar projectes que tinguin com a objectiu: q Promoure la participació i la presència de les dones creadores de la ciutat en els diversos àmbits de la cultura (arts escèniques, literatura, cinema, música...), incrementant la presència de les dones i les creacions amb perspectiva de gènere en la producció cultural de la ciutat. q Impulsar accions que posin de manifest el valor de la veu i l’experiència de les dones en els diversos àmbits de creació cultural i intel·lectual, ja sigui com a autores, productores, directores i/o protagonistes, que contribueixin a generar nous imaginaris col·lectius que promoguin unes relacions de gènere justes i equitatives entre dones i homes. q Impulsar accions artístiques i culturals que fomentin el debat i la reflexió crítica feminista que permeti avançar en la lluita contra les desigualtats interseccionals per raons de gènere. q Donar visibilitat i reconeixement a dones artistes i/o intel·lectuals, col·lectius o associacions de creadores vinculades a la ciutat que hagin destacat per la seva producció amb perspectiva de gènere i per la seva capacitat transformadora cap a noves relacions de gènere més justes i alliberadores.
 • 4. 6 7 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ Els projectes hauran de tenir les següents característiques: q Ser projectes inèdits i/o estar a l’inici de la seva implementació, però en cap cas podran ser projectes finalitzats. q Abordar la identificació, la prevenció i l’afrontament de les desigualtats per raó de gènere en l’àmbit de la cultura i/o proposar accions per a la promoció de les dones com a creadores, gestores, productores i/o protagonistes de l’acció cultural. q Desenvolupar-se en qualsevol dels àmbits artístics i culturals. q Materialitzar-se en accions concretes. q Els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere i en el cos del projecte haurà de constar el compromís, en el cas d’ésser premiat, perquè tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per a la seva implementació, difusió, etc., siguin inclusius des de la perspectiva de gènere. Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes: q S’hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona, i hauran de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat. El règim jurídic es determina en les bases generals reguladores d’aquesta convocatòria.
 • 5. 8 9 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ PREMIS I DOTACIÓ El premi del Jurat només recau sobre un projecte i aquesta informació és la que es farà pública, no una classificació de tots els treballs presentats. El veredicte del Jurat anunciant el nom del projecte guanyador del premi es donarà a conèixer en el decurs d’un acte públic, en una data propera al dia 8 de març. La data, el lloc i l’hora s’anunciaran oportunament i es podran consultar al lloc web barcelona.cat/dones El premi del públic s’atorgarà a partir de la votació popular el mateix dia de l’acte públic de lliurament. Els treballs presentats es podran consultar al lloc web barcelona.cat/dones 8 dies naturals després del tancament del període de presentació i fins al dia de la celebració de l’acte públic. El document a disposició del públic serà la fitxa-resum presentada pels participants segons el model normalitzat. Un mateix projecte no pot rebre els dos premis: premi del Jurat i premi del públic. En el cas que el premi del públic recaigui en el mateix projec- te seleccionat pel Jurat, el premi del públic s’atorgarà al projecte o treball classificat pel públic en segon lloc. Els Premis 8 de març estableixen una sola categoria de projecte i 2 premis: q Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000 €. q Premi del públic al millor projecte, dotat amb 3.000 €.
 • 6. 10 11 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ CRITERIS DE VALORACIÓ En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents criteris, que seran valorats de manera individual amb una valoració de 0 a 10: 0 pel que menys s’ajusti al criteri i 10 pel que més. La puntuació màxima serà de 10, corresponent a la suma de la puntuació obtinguda per la valoració en base als criteris generals, fins a un màxim de 5, i l’obtinguda en base als criteris específics, fins a un màxim de 5: Criteris generals, fins a un màxim de 5 punts: q Grau d’adequació a l’objecte i finalitats que s’estableixen en la clàusula primera i segona d’aquesta convocatòria (fins a 1,5 punts). q Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica de la proposta efectuada (fins a 1,5 punts). q Visibilitat de l’acció i/o sostenibilitat en el temps de l’actuació realitzada (fins a 1 punt). q Innovació metodològica (fins a 1 punt). Criteris específics, fins a un màxim de 5 punts: q Aplicació de la perspectiva de gènere i, de manera específica, l’aplicació de la perspectiva interseccional, que tingui en compte la diversitat de les dones de la ciutat i l’atenció de les desigualtats múltiples que els afecten per raó de gènere, classe, edat, religió, diversitat funcional, origen nacional i/o ètnic, etc. (fins a 2 punts). q L’ús de pràctiques col·laboratives i treball en xarxa (fins a 1 punt). q Àmbit d’actuació territorial valorant específicament l’adequació a la realitat de la ciutat i, si escau, dels diferents barris de la ciutat (fins a 0,5 punt). q Presència majoritària de dones o paritat de gènere en la composició dels equips participants integrats per persones físiques (fins a 1,5 punts). PARTICIPANTS Podran presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. Les entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, caldrà que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.
 • 7. 12 13 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ TERMINI I FORMA El termini de presentació de les propostes s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 4 de febrer de 2017. Les bases de la convocatòria es poden consultar per Internet a barcelona.cat/dones Els projectes s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament (pl. Sant Miquel, s/n, planta baixa) o als registres municipals ubicats a le Oficines d’Atenció Ciutadana, mitjançant un full d’instància que es facilitarà a les mateixes oficines o que es podrà baixar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (barcelona.cat/dones).
 • 8. 14 15 DONES CREADORESXXXI PREMI 8 DE MARÇ DOCUMENTACIÓ Totes les persones interessades han de presentar, durant el termini establert, els documents següents degudament complimentats: q Fotocòpia del DNI/NIF de la persona o l’entitat sol·licitant. q Currículum dels grups, associacions o entitats que presenten el projecte. q En el cas d’associacions i entitats legalment constituïdes, caldrà aportar també còpia dels estatuts. q Descripció del projecte segons model normalitzat. q Pressupost del projecte segons model normalitzat. q Fitxa resum del projecte segons model normalitzat. q El projecte, el pressupost i la fitxa-resum s’hauran de presentar en format paper i en suport digital en el termini i forma establerts en la clàusula sisena d’aquestes bases. q q q
 • 9. 16 XXXI PREMI 8 DE MARÇ barcelona.cat/dones