SlideShare a Scribd company logo
ARTES DE PESCA
E MARISQUEO
EMBARCACIÓNS
DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS NATURAIS E TECNOLOXÍA
IES. Francisco Asorey, 1998
Debuxos: Mon Daporta
Aparellos exGavadOfeS: estructuras con
dentes ou cuñas para levantar o substrato
Sochorelo lculler
onchelo
APARELLO: SAChATE¡A
culler
rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas
ZONAS DE TRABALLO: Zonas áreosas: no seco ou con pouca auqa.
IMPACTO AMBIENTAL: É moi selectiva
LEXISLACION:
Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas
horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna.
FABRICACION: Artesanal
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Efecto cuña. O brazo aplica aforza e a folla do aparello penetra na terra levan-
tando a area e o marisco que se atopa enterrado.
Localízase a ameixa polo burato que fai na supedicie da area.
Socho llesón
APARELLO: SAChO
Legón
rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA:
Ameixa, berbericho, navalla.
ZONAS DE TRABALLO:
Zonas areosas: no seco ou con pouca auga.
IMPACTO AMBIENTAL:
Levanta todo tipo de seres vivos que estén na area
LEXISLACIÓN:
Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables
dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna.
FABRICACIÓN:
lndustrial ou artesanal
CUSTE APROXIMADO:
1000 a 3000 pts
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Efecto cuña. Os brazos aplican aforza e afolla do sacho penetra na terra le-
vantando a area e o marisco que se atopa enterrado.
O sacho é máis lixeiro e afiado que o legón.
Forquillo
Pldjrra ou poLaina
40 a 50 cm de lonxitude
Es¡Éanse e derte
no suibsb:*o
Mangos de madeira
1,10a2mde
lcr¡ritude
Albados,
sotdados en árgu1o case recto
Dentes de tu::o (cuÑas )
Para amei:«a: 25 cm de lcr»<itude.
Para narralla: 35 cm de lcrpritude
feÉrA¿se faendo
panca o ort¡o mango
Lár¡ase e escdlere
o marisoo
APARELLo: Forquilla rlPo: EXCAVADOR
ESpECIES OUE CAPTURA: Ameixa, navalla, longueirón, reló, carneiro..
ZONAS DE TRABALLO:
Nos areais, en zonas de pouca fondura.
IMPACTO AMBIENTAL:
Arrasta todo o que hai no substrato
LEXISLACION:
Está prohibida
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Espétanse os dentes no areal agarrando polo primeiro mango (efecto cuña).
Logo empúxase polo segundo mango facendo panca e levántase para escoller
o marisco.
Angozo lrosto
Mango
AT{GAZO DA AMEIXA
(Dentes máis longos)
APARELLO: AngaZO rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA:
Berbericho, ameixa
ZONAS DE TRABALLO:
Nos areais, na zona intermareal.
IMPACTO AMBIENTAL:
No caso de apañar especies que non den a talla, pois levanta todo.
LEXISLACIÓN:
Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas
horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna.
Os dentes non poderán exceder os 1o cm de lonxitude.
FABR¡CACIÓN:
Industrial ou artesanal
CUSTE APROXIMADO:
1.500 a 3.000 pts
PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
As persoas aplican aforza e cravan os dentes no substrato (efecto cuña). Ó t¡rar
do aparello cara atrás levantan o marisco.
o
E,
6
¡
o
eo
o
(l.¡
t,o
ú
oF
c¡,
o
É,
APARELLO: RASTO rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA:
Ameixas, berberichos...
ZONAS DE TRABALLO:
Zonas areosas. A pé, se a fondura non pasa do peito do mariñeiro, ou desde
unha pequena embarcación.
IMPACTO AMBIENTAL:
Se non se escolle o marisco levanta exemplares que non dan a talla.
LEXISLACIÓN:
Só se pode usar cando as especies non están en veda e nas zonas sinaladas.
Rasto do berberecho: A lonxitude máxima da platina será de 65 cm e a dos
dentes de 7 cm, cunha separación mínima entre eles de Zcm. O cope deberá ter
unha malla mínima de 2 cm de !ado.
Rasto da amei-a: A Ionxitude máxima da platina será de 50 cm e a dos dentes
de 10 cm, cunha separación mínima entre eles de 1,5 cm. O cope deberá ter
unha malla mínima de 2 cm de lado.
FABRICACION:
Artesanal: en talleres de forxa. A estructura é metálica, o cope de rede e o
manqo faise con varas de eucalipto.
CUSTE APROXIMADO:
6.500 pts
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
O home aplica a forza ó tirar da vara. Os dentes actúan como cuñas que se cra-
van na area e levántana. O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido
entre os dentes e vaise depositando no cope.
t)
E
!
X
o
O
o9fi-fr"
> tt)
&loi.iE
2
i,P¡tE
OIEllr'ú tu
-!o
óo"
<; F
2É "!!{ -@Hts*
3:ñf Lo cr)
Hi
-.F
ÁUF
(.) -IJ U)
Yo
-(ú)rC
o É.¡!H
o eñ¡rti>
b .oelil .. ñ
: Aa¡
'(.)EcúI
a ),áli!.lu
,H5k,'-oi > É
d X a'O
-VL.rAr -i-j
=,-i'.1 q.¡ tu
E§ E E
^'!ñp
Eg¿i8
oI
.5 0.>'
8i
OX
;ío
do
o-
( llo
Étr^4 o-':
>os¿
orc
o
É
APARELLO: RAñO rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA:
Ameixas, berberichos.. .
ZONAS DE TRABALLO:
Zonas areosas. A pé, se a fondura non pasa do peito do mariñeiro, ou desde
unha pequena embarcación.
IMPACTO AMBIENTAL:
Se non se escolle o marisco levanta exemplares que non dan a talla.
LEXISLACION:
Só se pode usar cando as especies non están en veda e nas zonas sinaladas.
A lonxitude máxima da platina será de 70 cm e a dos dentes de 19 cm a partir
da base, cunha separación mínima entre eles de 15 mm.
FABRICACION:
Artesanal: en talleres de forxa. A estructura é totalmente metálica e o mango
faise con varas de eucalipto.
CUSTE APROXIMADO:
4.000 a 10.000 pts aprox.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
O home aplica aforza ó tirar da vara. Os dentes actúan como cuñas que se cra-
van na area e Ievántana. O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido
entre os dentes e as varelas metálicas.
Ga¡,1CHA: "[.¡upit¿ ¿,4- AL;G, : l? u,^ -
SeVr'O-ra-ci i>*: L9 t¿vta.
I
Rosto do vieiro
Ponte
Pletina ou polaina
l,4Oa2mdeancho
Dentes
15 cm de lonxitude
Varas, vareiros ou varóns
1 m de lonxitude
Cabos ou malletas
APARELLo: Rasto da Vieira rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA:
Vieiras, volandeiras, zamburiñas, ostras
ZONAS DE TRABALLOT ¡
S l.'Lt ¿Lz':^.tl¡-,.1-<e;'i'zA-L-tv
,k, t+.tn t:-"eLtí'a.*-,
IMPACTO AMBIENTAL:
LEXISLACION:
Lonxitude máxima da platina: 175 cm, os dentes deberán estar curvados cara
atrás e ter un espesor mínimo de 7 mm, unha lonxitude máxima de 10 cm, e
unha separación de mínima de 8 cm. A abertura da malla do cope será de'S cm
para volandeira, zamburiña e ostras e de 8 cm para vieira.
Non se poderá usar para outras especies nin en fondos inferiores ós 5 m.
Cada embarcación poderá usar como máximo dous rastos.
FABR¡CACIÓru:
Artesanal, en talleres de forxa.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
O aparello arrástase con embarcacións de motor. Os dentes levantas o marisco
sen cravarse na area (debio á súa curvatura). O marisco, xunto con outros
obxectos, queda retido entre os dentes e vaise depositando no cope.
Con
Pletina
(66 cm dé ancho)
Vara
Dentes
(ata 40 cm de lonxitude)
Dentes
(23 cm de lonxitude)
CAIII DA AIVIEIXA
CAIT DA NAVALLA
Malleta
nq
APARELLO: CAN rlPo: EXCAVADOR
ESPECIES OUE CAPTURA:
Ameixas, navallas...
ZONAS DE TRABALLO:
Media fondura con substrato areoso ou de cascallo
IMPACTO AMBIENTAL:
Destroza os fondos e rompe o marisco que non captura.
LEXISLACIÓN:
Can da navalla (dentes de ata 40 cm de lonxitude): está prohibide. ?(.t.,,-o-: Goo*
Can da ameixa (dentes de ata 15 cm de Ionxitude cunha separación mínima
entre eles de 2,5 cm): só se autoriza para a captura de ameixa rubia en fondos
superiores ós 15 m segundo plans especiais de explotación que aprobe a Xunta
de Galicia en cada caso. ?'Q'ofi'^,.o': o c-t'^ '
FABRICACION:
Artesanal, en talleres de forxa
CUSTE APROXIMADO:
50.000 a 80.000 pts
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO:
O aparello arrástase con embarcacións de motor. Os dentes actúan como cuñas
que se cravan na area e Ievántana. O marisco, xunto con outros obxectos, que-
da retido entre os dentes e vanse depositando no cope.
Aparellos con ANZOIS: pezas que se cravan
na boca da pres a cando tenta comer o engado
cn
orcII
J
G,
c)
E
dk
(5
APARELLO: LIñAS rrPo' DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Peixes e outras especies carnívoras
ZONAS DE TRABALLO:
Na costa (a pé) ou en diferentes zonas do mar desde embarcacións.
IMPACTO AMBIENTAL:
Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzós.
LEXISLACIÓN:
En función das especies e tamaños.
FABRICACIÓN:
Os anzós son de aceiro. As liñas son de materiais plásticos.
Ármanse artesanal mente
CUSTE APROXIMADO:
Depende do tipo e tamaño de anzó e do grosor da Iiña.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO:
O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó.
Se tenta Iibrarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
Cono
Cana
Anelas
Chumbo
Pica ou anzó
Punteiro
Carrete
Torno que recolle a
tanza accionado por
unha manivela ou
pafrca.
Manso
APARELLO: CANA TIPO: DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Todo tipo de peixes carnívoros
ZONAS DE TRABALLO:
Na costa (praias, cantís, peiraos) ou desde embarcacións.
IMPACTO AMBIENTAL:
Selecciona o tamaño das especies en función do cebo e do tamaño das picas
,
FABRICACION:
lndustrial
CUSTE APROXIMADO:
Depende do tipo. (Un tipo medio arredor de 8.000 pts)
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
A cana permite o lanzamento do anzó a unha determinada distancia. Os chum-
bos afunden o anzó e as boias axustan o calado do mesmo.
O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó.
Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
Voro
APARELLO: VATA rlPo: DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA:
ZONAS DE TRABALLO:
Nas pedras e escolleras
IMPACTO AMB¡ENTAL:
E un aparello moi selectivo
Personal (artesanal)
CUSTE APROXIMADO:
O valor dos anzós
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalte cravado o anzó.
Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
Roños
Pedra (lastre) Engado (cangrexo)
Pétase coa man (móvese de abaixo
arriba) para atraer ás luras e xibas
Que quedan enganchadas nas picas
da poteira.
Ganchos ou picas
4
lr
v
APARELLO: RA ñAS rlPo: DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Polbos
ZONAS DE TRABALLO:
Fondos rochosos
IMPACTO AMBIENTAL:
É unha arte moi selectiva
,
FABR¡CACION:
Artesanal
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
O polbo séntese atraído polo cangrexo e ao tentar comelo queda cravado nos
ganchos ou picas. O mariñeiro sente o tirón e gaña rapidamente a liña.
Poteiro llureiro
Chumbo
Ganchos ou picas
APARELLO: POIEiTA
Lu reiro
rlPo: DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Luras, xibas, potas.
ZONAS DE TRABALLO:
Fondos rochosos ou areosos
IMPACTO AMBIENTAL:
É unha arte moi selectiva
FABRTcAc¡óru'
Artesanal ou industrial
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
As Iuras ou xibas séntese atraídas pola poteira e ao tentar collelo crávanselle as
picas. O mariñeiro sente o tirón e gaña rapidamente a liña.
UI
-Fl
(I)^
Ho<H
EZ'- El
d=
BÍ'dú
mv
C
o
- oCL
E
E
x
IFi
E
GP
i§-o
s5
Ed
ET
APARELLO: Palangre rrPo, DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Cóngro, pescada, maragota, palometa..
ZONAS DE TRABALLO:
En diferentes zonas do mar desde embarcacións.
IMPACTO AMBIENTAL:
Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzois.
LEXISLACION:
Palangre de fondo: lonxitude máxima 5.000 m e 2.000 anzós como máximo.
Palangre de superficie :
Para a castañeta: 12.000 m cun máximo de 6.000 anzois.
Para o peixe espada e o marraxo: 20.000 m e un máximo de 1.000 anzois
'
Palangrillo: 2.000 m de lonxitude máxima e 1.000 anzois como máximo.
Tamén se regula o tamaño do anzó segundo a especie.
FABRICACIÓN:
Os anzós son de aceiro. As Iiñas e as boias son de materiais plásticos.
Ármanse artesanal mente
CUSTE APROXIMADO:
Depende do tipo e tamaño de anzó e do grosor da liña.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Fondéanse por medio de boias a diferentes alturas segundo as especies a
capturar
O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o
anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
Curricón
Drizas
-4 -E+-:>F-^___:-
f
Brazoladas
Picas
Levan distintos elementos
para atraer ós peixes:
cebo, trapos ou plásücos
de cores, prumas, peixes
a¡tificiais...
APARELLO: CUTT¡CáN rlPo: DE ENGADO
ESPEC¡ES OUE CAPTURA:
Pescada, palometa, atún, bonito .
ZONAS DE TRABALLO:
Mar aberto
IMPACTO AMBIENTAL:
Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzós.
LEXISLACIÓN:
En función das especies e tamaños.
,
FABRICACION:
Industrial
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Arrástanse, co barco en marcha, as liñas penduradas de varas
O peixe pica atraído polo engado e, ó intentar engulilo, quédalle cravado o an-
zó. Se tenta Iibrarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
APARELLOS TRAMPA
NASAS: atraen ás presas por medio de enga-
dos e quedan encerradas nunha estructura máis
ou menos oechada.
APARELLO: NASAS TIPO:
Aparello con engado
ESPECIES OUE CAPTURA:
Segundo o tipo: langosta, Iombrigante, bois, nécoras, centolo, camarón, oolbo
ZONAS DE TRABALLO:
Litoral.
IMPACTO AMBIENTAL:
É un arte de pesca selectiva: captura carnívoros e selecciona ostamaños se-
gundo a abertura da malla.
LEX¡SLACIÓN:
Teñen épocas de veda segundo as especies que capturan ou por tamaños. De
algunhas especies de crustáceos non se poden capturar femias ovadas.
FABRICACIÓN:
Artesanal, con materiais variados. A súa estructura está a evolucionar constan-
temente.
CUSTE APROXIMADO:
Depende do tipo.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Teñen entradas en forma de funil que se van facendo estreitas de xeito que os
animais poidan entrar facilmente e Iles resulte dificil saír.
Engádanse poñéndolle dentro un anaco de peixe suxeito nun gancho, nunha
vareta de pau ou nunha bulsa de rede.
f"ttrl#,?; T-nnr LExtsLAcróN DAS NASAS
TIPO MEDIDAS USO
Nasa da
nécora
9b cm de altura ou diámetro ,5ct*u,'
Lr*v'
Anchura da boca 16 cm máximo.
ocos maiores de 10 mm $s'a"tt)tx'u'eY'
Todo o ano agás os períodos de
veda da nécora.
Lance nocturno
Nasa do
camarón
3D cm de altura ou diámetro ,5oc*' ['onr'
Anchura da boca 5 cm máxímo.
Tamaño mínímo de malla: 16 mm
Todo o ano.
Lance nocturno
Nasa da
!agosta
55 cm de xeratriz e 35 cm de diámetro
ou altura.
Anchura da boca 23 cm máximo.
Tamaño mínimo de malla: 7 cm
Todo o ano agás os períodos de
veda da lagosta.
Lance nocturno
Nasa do polbo
ffili: : iI ;; : : H :TH: i:,'"ilq
L?n
40 cm de lonxitude máxima e 35 cm de
largura e altura. t'¡-U"¡' ?'*'*'t-
Todo o ano.
Lance diurno
Nasa
portuguesa
Diámetro máximo da boca: 20 cm.
Diámetro: 80 cm
Prohibida nas augas interiores de
toda Galicia.
Do LFIoC-o ,o c*+1, AruyA Oc+ Lat(^ 20 wO,7v q. wqM Yq^ /
(¿A¿ r5*. ls*-,
NfA *N6ülA- 9tHk*t- o? c*, n^ütu.4t Stcr*.¿;ir*fr¡ tol.n o o*a, d)Á,"ru4,
Nosos
Porta de madeira
Nasa de
vimbias
Caravilla para
pechar a porta
Boca en forma de
funil e rematada en
picos cara adenko
Nasas de
madeira
Porta. Rede que se pecha
cunha xareta que se man-
tén tirante cunha caraülla
Travesas de madeira
Aros
de madeira
Carabilla
Un gancho suxeito
cunha goma que fai
de resorte
Aros de madeira
Porta
Nasas
metálicas
Caravilla de
arame para
pechar a porta
Porta de madeira
Boca
en forma de funil
Noso do foneco
(ata 1,5 m de diámetro)
Abertura en forma
de funil
Boia
CACEA FONDEADA
APARELLo: Nasa fanequeira TIPO:
Aparello con engado
ESPECIES OUE CAPTURA:
Fanecas, congros, pescadas, sargos, polobos, Iangostas, centolos, nécoras..
ZONAS DE TRABALLO:
Fondos de rochas e algas
IMPACTO AMBIENTAL:
Pesca todo tipo de especies de forma indiscriminada
LEXISLACIÓN:
Malla de 5 cm de lado. Só se autoriza ocasionalmente fora das rías.
FABRICACION:
Artesanal:variñas de ferro e rede
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
As especies entran no interior atraídas polo engado e quedan retidas dentro ó ter
as bocas en forma de funil.
Nasa
Aberta
(do polbo)
Pedras
(lastre)
Cacealargada
Boia de sinalización
-_r-::-_---_-=--=
Nasas unidas por rabizas. Mantéñense fondeadas sracias a un lastre (pedra)
H
oo
UH'a/
cd5
JO
=dUV
-a (§
EH
oÉEq)
dcdúi
E cBi-iEH
€:E§.
ÁÉ a
oo¡ñ
d E'=o oE
Ok¡
tr<6
o
o
I
x
o
cdo)
D/_
d'*
tro
oÉU]H
G)mrrt (8 "
ó,¡ d
Élo
o
G
o
H
oli
o
§,
o
m
o-
=
C
o
o
1)
ocn
o
z
APARELLo: Nasa da anguía TIPO:
DE BARREIRA CON TRAMPAS
ESPECIES OUE CAPTURA:
Anquías e outras especies de fondo
ZONAS DE TRABALLO:
Zonas de puco calado que quedan en seco.
IMPACTO AMBIENTAL:
Pode atrapar especies de talla pequena
LEXISLACIÓru:
Malla de 14 mm. Uso requlado por plans especiais de explotación.
FABRICACIÓN:
Artesanal: con variñas metálicas e rede
CUSTE APROXIMADO:
6.000 pts
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Forman unha barreira de xeito que o peixe se ve obrigado a entrar nas nasas e
non pode saír por ter varias trampas interiores en forma de funil.
Congrexeiro/Sorondo
CACEA FONDEADA
APARELLo : co n g rexe i ra ripo: DE ENGADO.
Especies que captura:
Cangrexos, anguías, peixe miúdo do fondo..
Zonas de traballo:
Enseadas
lmpacto ambiental:
Sen importancia
Fabricación:
atesanal
Principio no que se basa o seu funcionamento:
Os cangrexos entran na rede atraídos polo engado e ó levantala quedan atrapa-
dos no cope.
Medio mundo
Pau ou verga
Driza (POLEA)
Ventos ou bolinas
Aro
(l aGmdediáinetro)
APARELLO: MEdiO MUNdO rlPo: DE ENGADO
ESPECIES OUE CAPTURA
Panchos, xurelos piardas..
ZONAS DE TRABALLO:
Perto da costa
PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Fondéase o aparello e bótase engado dentro para atraer os peixes. Cando hai
bastantes ízase o aparello a modo e os peixes quedan atrapados no cope.
OBSERVACIONS:
PRACTICAM ENTE DESAPARECI DO.
§-
..-
=s
==§
Aparellos para f0deaf e ence rrar un cardume
ou banco de pe¡xes
E
E
x
Iri
E
B
§
c)
O
rf)
(6
t
n
§-tr
§
d
B
d
ñtr
E-.t
l(
,u/(d
tH
JJ
m
F¡1
Itl,
i§lltrl
m
d
crú
ts
o
A
o
o
o
-
- o+
APARELLO: Atallada rlPo: CERCO, ATRANOUE
ESPECIES OUE CAPTURA:
Muxes, sollas...
ZONAS DE TRABALLO:
Enseadas
IMPACTO AMBIENTAL:
Captura masiva se a rede non ten as dimensións normalizadas.
LEXISLACIÓN:
Practicamente non se usa
PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Aproveita o desnivel das mareas. Ármase coa chea e ó quedar en seco na marea
baixa retén os peixes.
Cerco
Tiro de proa Tiro de popa
Calza do colcho
-.-_5-
Xareta
Cabo que pecha o
aparello cando está
largado para encerrar
o peixe.
---
- --ré
ñ-.]r
Panos de rede
Calza do chumbo
:-:--=-.
-
Effi
APARELLO: CETCO rlPo: DE CERCO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Sardiña, tranchos, anchoa, xurel, xarda..
ZONAS DE TRABALLO:
Fora da Ría.
IMPACTO AMBIENTAL:
Pesca masiva
LEXISLACIÓN:
Luz mínima de malla: 14mm.
Lonxitude máxima do aparello: 450 m de lonxitude e 90 m de altura.
Poderáse pescar nas zonas sinaladas pola Consellería de Pesca. As capturas pode-
rán ser limitadas ou establecerse paros biolóxicos.
FABRICAGIÓN:
I n d ustria I-a rtesa na I.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Rodéase o cardume ou banco de peixe largando aparello en círculo. Logo pécha-
se virando a xareta, de xeito que forme unha bulsa que retén o peixe, e faise a
enxagua (cóllese g peixe que quedou retido coa axuda de trueis).
Raspita
E un aparello de cerco de menores dimensións.
Malla mínima da rede: 14 mm.
Medidas máximas do aparello: 100 m de lonxitude e 25 m de altura. Os calóns po-
derán medir entre 15 e 20 m.
Poderán faenar todo o ano, sen embarcación auxiliar e halando o aparello á man,
dentro das zonas delimitadas pola Consellería de Pesca.
o
t
§s.do
oa
o
Ioli
o
f{
o
¡(d;
Eñ4.5 H§
§tr0.¡O a,¡ ..
r,oñ
c §ÉN O.9
?b.§oÉ H
o
ñ()
.o
o^
tr9'
¡d,()(!'
oott- H
d .0)
6l :l
kjY
t.>
oEod.13f
S8 H
(cno
E§5ñ
J-i Hr
,O O
oo(.)H
o 8-n
! d'ñ
§o9¡--Hi
.o§(dH¡
OCJ¡-
G,L()a)+¡ ^ ^-
E.E ;E6d5x
NO AT
d
(§
oE..
's¿¡
Q¡ oE
t§ p
§r§.5ñ
o;i
<",(úe:a
E:(.o 9.-
EH9oo. ts
d
ro
a
c)
E
ok
É.
Oñ«j
E1ao9q
OHo.¡
Oa)-.
lrOñ
§ BE
Eb§o0¿H
(.)
+)
c!
o€E'aOH
E8O(d
ooE,-H
GI(¡)
clH
¡:
8o
+JH(J
.9E¡.oiri(d
9J (J§
HEQ
.49PGt.d " *^
5 É oo jJ
h¡H úD -r
E 3€ E H
ññ8r.3
d
ok
a
o
'tú
ok
É.
o
o
-
o
o
Aparellos de affAste
Truel
Aro metálico
(4O a 6O cm de diámetro
Mango de madeira
APARELLO: TTUEI TIPO: DE ARRASTE
ESPEC¡ES OUE CAPTURA:
Camaróns, cangrexos, peixes pequenos..
ZONAS DE TRABALLO:
A pé ou desde embarcacións, no limpo ou nas pedras.
IMPACTO AMBIENTAL:
Pódense capturar especies moi pequenas
LEXISLACIÓN:
Depende das vedas das especies.
FABRICACIÓN:
Artesanal ou industrial
CUSTE APROXIMADO:
2.500 pts
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Ó arrastalo as especies de maior tamaño que as mallas quedan retidas no saco
que forma a rede.
Arle brovo
Mangos de madeira
Aprox. 1 m de
lonxitude
Rede ou cope
Luz de malla: O,5 cm
Tralla con chumbos
APARELLO: ATtE bTAVA TIPO: DE ARRASTE
ESPECIES OUE CAPTURA:
Camarón, anguía e outros peixes pequenos
ZONAS DE TRABALLO:
Pouca fondura e pozas.
IMPACTO AMBIENTAL:
Pesca masiva, se a rede ten a malla moi pequena.
LEXISLACIÓN:
MALLA DE 2 CM DE LADO COMO UíruITVIO
FABRICACIÓN:
ARTESANAL
CUSTE APROXIMADO:
2.000 A 5.000 PTS
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: arraste-cerco
rodea e encerra ás especies que captura, as de maior tamaño que as mallas
quedan retidas no saco que forma a rede.
Ropels
Tralla con cortizas
Chieote
APARELLO: Rapeta
ou bou de man
TIPO: DE ARRASTE
ESPEC¡ES OUE CAPTURA:
Especies de fondo: chopos, sollas, lenguados, rapantes,.
ZONAS DE TRABALLO:
Fondos limpos de pouca fondura
IMPACTO AMBIENTAL:
Pesca masiva
LEXISLACION:
Dimensións autorizadas :
calón ou alas:3O m de lonxitude como máximo, coa malla de 80 mm como míni-
mo; cope: 6 m, coa malla de 50 mm como mínimo.
Só está autorizado o seu uso nas rías de Arousa, Vigo e Pontevedra, en zonas es-
pecíficas, desde novembro a marzo.
,
FABRICACION:
Artesa na l.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Arraste, desde pequenas embarcacións ou desde terra. O peixe vai entrando pola
boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no
fondo do cope.
Bou de voro ltrompolín
Roios X lbedrín
Tralla do colcho
Tralla do chumbo
Boca ou gola Pernas
Arsolas
APARELLO: BOU dE VATA TIPO: DE ARRASTE
ESPECIES OUE CAPTURA:
ESPECIES DE FONDO: ruÉCORAS, CONGUITOS, VIEIRAS, CHOPOS..
ZONAS DE TRABALLO: FONDOS LIMPOS DE MEDIA ALTURA
IMPACTO AMBIENTAL: É POUCO SELECTIVO
LEXISLACION:
Dimensións máximas: 6 m de cope, coa malla de 50 mm.6 m de calón, coa ma-
lla de 69 mm e vara de 6 m de IOnxitude. Ad,¿r* : 3' S ,"^^ ., to a1. u-,"Ár;'-ua "t* .5,',^*L't
só se autoriza nalgunhas zonas da ría de arousa entre os meses de novembro e
maÍzo, en horario de I a 14 horas. para o conguito o horario será nocturno.
FABRICACIÓN: ARTESANAL: vara de ferro e aparello de rede.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
O aparello arrástase desde un barco a motor. o peixe vai entrando pola boca
que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fon-
do do cope. a vara remata en dúas pezas que manteñen o aparello separado do
fondo nuns 30-40 cm.
li
o
o
o
6
h0
I
6,
o
§,
ct
o
I
(!
a
6
o9otrk.
clÑ
E?
TE
T*É:.O il
6c)
od
a
2
ú
fEI
fr
o
o
h0
lr
§ql (d
.r .b
g§
O-
¡ü§
HHotr
ui c)
cr1f
hD ",k-Y
o'9
HÉ{
oL
L
o
.C
o
CII
.C
U
o§
QAtc)
H(E
a,
.d s¿
¡r (.)
0)
E(!
0)H
ñQ
.o(d
dOL.
OoE
o 5E
oNe
APARELLo: chinchorro
ou boliche
rlPo: DE ARRASTE E CERCO
ESPECIES OUE CAPTURA: Especies do fondo: luras, chopos, xurelos, bolos..
ZONAS DE TRABALLO: Nas zonas limpas de media fondura
IMPACTO AMBIENTAL: É pouco selectivo
LEXISLACIÓN:
Dimensións máximas: 75 m de lonxitude nas pernas ou alas, 7 m no cope coa
malla de 17 mm de Iuz como mínimo. Só se pode faenar na modalidade de
"pombeira" (á man), está prohibido facelo desde terra.
O seu uso estará regulado pola oportuna autorización da C. de Pesca.
FABRICACIÓN: Artesanal, con rede, cortizas, chumbos e cabos.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Lárgase contra a marea (para que infle o cope) dando un rodeo e gánase á man
polo costado do barco procurando traer parellas as dúas pernas. O peixe vai en-
trando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedan-
do retido no fondo do cope
tr($
k
-o
Cd
!r
(§0
crog
EEN
h"EH'
X'4 o
É¡
I
o
ü
,R5.ñ ñ
H q., ,t
ó g.ñ
!op.U1J H
ó-o
EBE,li§§
I §§
I Bü
ivo)
=XT9,¿a
¡.;¡ O
'(., (ú
oX
k a.>
E.! H
- v=
tr o.¡.9
cdq
áeE
o
o
o
l)
o
E
§,
ol
¡
C!
+J
k(.)
fo8§trX
HH
cd a-¡
L. Ft
"cr0)^
-k
.tdH.
k.13()
É'3e
Av
=ooLF,
ñ!§
BEal¡vfr
E(§O) .^
o'H^ql .13 +Y
¡¡¡rL
xEe
tEtof¡
EI
[)
trql
rl
o
o¡+-l-
:f
uo
.o

o
C)
o
.o

o{r
cn
oL-
L-
APARELLo: Baca, baquita TIPO: DE ARRASTE
ESPECIES OUE CAPTURA:
especies de fondo: pescada, lirio, linguado, chopo, lura, cigala..
ZONAS DE TRABALLO: fora da ría en fondos limpos
IMPACTO AMBIENTAL: pesca masiva
LEXISLACIÓN: está prohibida nas augas interiores de galicia.
FABRICACION: artesanal ou industrial
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
o aparello arrástase desde un barco a motor. as portas, pola forma de iren en-
ganchadas, sepáranse ó avanzar o barco e manteñen o aparello aberto.o peixe
vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai
quedando retido no fondo do coPe.
Rosto do comorón
APARELLo: Rasto do camarón TIPO: DE ARRASTE
ESPECIES OUE CAPTURA: Camaróns
ZONAS DE TRABALLO: Zonas limpas ou con algas, en pouca fondura.
IMPACTO AMBIENTAL: Pode capturar especies moi novas.
LEXISLACIÓru: Lonxitude máxima da base: 3 m, malla de 10 mm. Pódense usar
un máximo de dous rastos por embarcación.
FABRICACION : Artesa n al
CUSTE APROXIMADO: 5.000 pta
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Ó arrastar o aparello os camarón entran nel e quedan retido pola malla no fondo
do cope.
Aparellos de enmalle
Xeito
Panos
60-70 brazas de longo
2brazas de altura
Luz de malla: 2,5 a 4 crn
Tralla do chumbo
Tralla do colcho
Calzas ou cadenetas
O peixe malla no aparello e queda
preso polas galadas ó intentar saír.
Para reürar a pesca hai que facer o
desmalle.
TIPO: DE ENMALLE E DERIVA
APARELLO: Xeito
ESPECIES OUE CAPTURA:
Sardiñas, tranchos...
ZONAS DE TRABALLO:
Media altura
IMPACTO AMBIENTAL:
É unha arte bastante selectiva.
LEXISLACION:
pezas de 70m de lonxitude e 16 m de altura. Malla de 40 mm como mínimo en
diaqonal. Lonxitude total 1.000 m. Pódese usar todo o ano dentro ou fora das rías.
FABRICACION:
Artesanal.
PNIruCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Cálase verticalmente sen ir ó fondo. Forma unha barreira e os peixes mallan na re-
de polas galadas ó tentar Pasar.
Betos
Panos de fío fino de cores crara.
Os f8'§COS ou fseifa§ son semellantes, cunha luz de malla de 25 cm
Luz de malla: 4,5 a7 crn
APARELLO: BETAS
DE ENMALLE
ESPECIES OUE CAPTURA:
Corobelo, faneca, pixota, centolo...
ZONAS DE TRABALLO:
No limpo, media fondura.
IMPACTO AMBIENTAL:
Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva
LEXISLACIÓN:
Abertura mínima da malla:6 cm. Tamaño máximo de cada 50 m de lonxitude
e altura máxima de 3 m.
Poderase faenar durante todo o ano, durante o día, nas zonas sinaladas pola Xunta
'l,t*ual-*c +O+el A,o LG' ¿-clfe,¿¿A,o- á*- e¿r.rVot c+")á-- , 3ooo tt¿ V¿* f ttr ro( -t*t6
,
FABRICACION:
Artesanal.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO:
Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes e outras especies mallan na
rede ó tentar pasar.
APARELLO: Rascos, rascas
ou rae¡ras.
DE ENMALLE
ESPECIES OUE CAPTURA:
Especies de fondo: centolo, rabada, raia,lenguado, rodaballo...
ZONAS DE TRABALLO: Media fondura, nas pedras ou no limpo
IMPAcro AIVIBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva
LEXISLACIÓN:
Abertura mínima da malla: 28 cm. Tamaño máximo de cada peza: 50 m de lonxitu-
de e altura máxima de 2,50 m.
Poderase faenar durante todo o ano, durante o día, nas zonas sinaladas pola Xunta,
nunca en fondos inferiores ós 40 m.
FABRICACION: Artesa na l.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
A relación entre boias e chumbos failles adoptar unha posición case tendida no
fondo ó que se fixa con rixóns. Forma unha barreira e os peixes e outras especies
mallan na rede ó tentar pasar.
v
oa 'Hd
E"É § €: H
Éñ(UÉ:AN-HLU
: H -= O L
¡ fi E H ge
É.3'E fi 3 §
EdEE.hH
áE H s E to,E € E.o 3.
x
rQ
N
k
ÚH
o ¡'i
E§
a, !
o 'ii
r.l-(ñ
6e
8E9o¡
ET
cl :)
>5
É
oñ
€;dñ
E 0'..-Ad
^.ÉVa- O=
H
ÉE-(J -tH q)
gE
ÉHd5
AJ
o
n
,F¡
J
frÉtazA fr¡6li
0)
¡
EI
o
o
o
o
!
E¡
o
tu
o
C)
o
C)
o
E
6
d
k
f.
rl
I
I
t
i1
¿-{
I't
ll
it
o
-
I
o
E
oL
l-
b
-
E
o
EC¡'
olr
F
APARELLO: TTASMAIIOS TIPO: DE ENMALLE
ESPECIES OUE CAPTURA:
Maragotas, vellos, robalizas, lenguados, nécoras, centolos, xibas. .
ZONAS DE TRABALLO:
Arredor das pedras.
IMPACTO AMBIENTAL:
Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva
LEXISLACIÓN:
Úsase todo o ano, a máis de 100 m da costa.
Malla exterior: 40 cm en diagonal; malla interior: 7 cm. AItura entre trallas:2m.
Lonxitude total de cada peza: máximo e 50 m.
,
FABRICACION:
Artesanal.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes mallan na rede ó tentar
pasar e enléanse formando unha bulsa coa malla fina.
APARELLO: MIñOS rlPo: DE ENMALLE FIXO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Rodaballos, rallas, rabada, , lenguados, nécoras, centolos, xibas..
ZONAS DE TRABALLO: No limpo
IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla regramentaria é bastante selectiva
LEXISLACIÓTV:
Úsasetodo o ano, durante o día, a máis de 100 m da costa, nos Iugares sinalados
pola Xunta.
Malla exterior: 50 cm en diagonal; malla interior: 9 cm. Altura entre trallas: 3 m.
Lonxitude total de cada peza: máximo e 50 m.
FABRICACION: Artesa na l.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes mallan na rede ó tentar
pasar e enléanse formando unha bulsa coa malla fina.
Aparellos en forma de gancho ou orpón r para
cravar ou enganchar as oezas.
Froncodo
Pletina de ferro
Mango de madeira
2 a 3 rn de lonxitude
Dentes
lOa15cmde
lonxitude
ñ<- .---
APARELLO: FTANGAdA TIPO: ARPÓN OU CUÑA
ESPECIES OUE CAPTURA:
Sobre todo especies de fondo: sollas, anguías..
ZONAS DE TRABALLO:
A pé, en calquerazona, cu desde unha embarcación en pouca fondura.
IMPACTO AMBIENTAL:
Depende das especies que se capturen
LEXISLACION:
Pódese utilizar todo o ano para especies de tamaños regramentarios
FABRICACION:
Artesanal, con ferro e madeira.
CUSTE APROXIMADO:
1.000 a 1.500 pts
PRINCIP¡O NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Os dentes actúan como cuñas que se cravan co impulso do brazo. Cando a dis-
tancia é lonqa leva unha corda para recuperar o aparello despois de Ianzalo.
Bicheiro lgoncho
APARELLo: BiChEirO rlPo: GANCHO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Polbos, xibas...
ZONAS DE TRABALLO:
Zonas con pedras
IMPACTO AMBIENTAL:
É unha arte moi selectiva. Depende do tamaño das especies a capturar.
LEXISLACION:
Todo o ano aqás nas épocas de veda de cada especie
,
FABRICACION:
Artesanal
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
As picas ou anzós son cuñas.
Métese nos buratos e tírase del para que os bichos queden enganchados. No
Iimpo métese debaixo dos animais e tírase rápido del para enganchalos.
Ferro lfisgo
Mango de ferro
Punta
APARELLo: Ferro ou fisga rlPo: GANCHO
ESPECIES OUE CAPTURA:
Longueiróns e navallas
ZONAS DE TRABALLO:
lntermareal
IMPACTO AMBIENTAL:
Depende do tamaño das especies a capturar. É. un aparello moi selectivo.
LEXISLACION:
Non se permite o uso durante a veda da navalla e Iongueirón.
FABRICACION:
Artesanal, en ferro.
CUSTE APROXIMADO:
1.000 pts
PRINCIP¡O NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Efecto cuña/arpón.
Búscase o burato e métese coa puntacara abaixo ata que quede no interior das
valvas facendo que estas se pechen. Logo tírase para arriba.
Aparellos para G0rtar ou despegar (cuñas)
Rosqueto
(CUNA) de ferro
APARELLo: Rasqueta rlPo: CUNA (DE FIO)
ESPECIES OUE CAPTURA:
Mexillóns, percebes, ...
ZONAS DE TRABALLO:
Na pedra
IMPACTO AMBIENTAL:
No caso de que se arranque cría
LEXISLACIÓN:
Depende das vedas do percebe e mexillón.
FABRICACION:
Artesanal ou industrial
PRINC¡PIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
A cuña penetra entre a pedra e os mariscos e fai que se separen.
Rente
Folla de ferro
APARELLO: RENTE flPo: cuÑA (DE FíO)
ESPECIES OUE CAPTURA:
Anquías
ZONAS DE TRABALLO:
lnternareal, na seca ou con pouca auga
FABRICACIÓN:
Caseira, xeralmente aproveitando un aro de bocoi ó que se lle pon un mango
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
Cuña: golpéase a anguía co fío
Aparellos auxiliares, que complementan a acción
de outros
Focho
Pantalla
Buxías ou
queimadores
Depósito da auga
Depósito do carburo
,*r,,.
A reacción do carburo
cálcico coa auga produce
un gas combustible, o
acetileno
APARELLO: FAChO rlPo: AUXILIAR
FABRICACIÓN:
Artesanal ou industrial
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: reacción química
No depósito inferior leva as pedras de carburo cálcico e no superior auga. A auga
pasa ó recipiente inferior e ó reaccionar co carburo despréndese un gas que se
utiliza como combustible nas buxías. A pantalla actúa como un espello cóncavo
que reflicte e concentra a luz.
Espello
Cantos de madeira
--..-
Vidrotransparente
APARELLo: Espello ou
mirafondos
rlPo: AUXILIAR
FABRICACION:
Artesanal. Cantos de madeira e base de vidro.
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: anula a reflexión por
parte da auga da luz do sol.
Permite ver o fondos mariño con claridade ó crear unha zona de calma (se.n re-
flexos) no interior da caixa o que facilita a vista dos fondos.
Úsase como auxiliar para pescar con francada, truel, fisga, bicheiro...
Solobordo
Aro'metálico
Rede ou cope
Oo
APARELLO: SALABARDO rlPo: AUXILIAR
FABRICACION:
artesanal ou industrial
PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO:
a rede retén os peixes no seu interior e deixa sair a auga.
pódese usar para almacenar os peixes ou mariscos, para descargar as redes
e os barcos...
As redeiras ou atadoras arman
con panos que se mercan feitos e
os aparellos
reparan ou
atan os desqastes e as roturas.
INSTRUMENTOS:
AGULLAS: de atar e de armar (máis grandes)
FORMAS: pezas de madeiras ou plástico coa medida para facer as mallas.
VARA: para medir (de unha braza:1,60-1,70m)
fíO Oe distinto tipo e grosor, xeralmente de material sintético.
TESOURAS e NAVALLAS para cortar o fío
EMBARCACIÓNS
Un b arGO é catque ra
obxecto flotante que
poida deprazarse pola
auga (navegar)
Nos portos podemos atopar embarcacións
de pequeno e mediano tamaño con motor
interior e formas que non se axustan a un
modelo concreto.
Son adaptacións e transformacións de dornos,
gamelas, botes... ou supervivintes doutras
hoxe desaparecidas.
O material tradicional para a construcción dos
barcos foi desde sempre a madeira súa lixeire-
za e resistencia.
Na actualidade os de maior tamaño constrúen-
se en ferro e empezan a ser habituais os cons-
truídos en materiais sintéticos coma o poliéster.
As embarcacións aboian porque desprazan unha canti-
dade de auga que pesa máis que eles mesmos.
(PRTNCTPTO DE AROUíVIrDES)
l¡
:] I
(d
H
o
E(d
b0
.E
o
- o
E
o
o Lr
o
O
(d
O
q)
(ü
-o
(!
CJ
o
r§
a
o
=fE¡
ú
.o
h0
(!
(.)
o
lJr
GAMELA
CONSTRUCCIÓN:con táboas de madeira. Fanse nas carpinterías de ribeira.
CARACTERISTICAS: presenta moitas variantes. Sempre ten o fondo plano e a
popa ancha (de espello) que fan máis estable.
PROPULSIÓru: remo ou motor
USO: para desprazamentos curtos en augas tranquilas ou como auxiliar.
Propulsión a remo
Os remos actúan como pancas do 1o xénero accionadas pola persoa.
O punto de apoio é o estrobo ou o ollado, a auga é a resistencia e a f orza da
persoa é a potencia. A gamela desprázase por reacción.
+)
o(.)
aq)
Éo
H
Q
H
(§
g
d
k
_. (¡)
().q
lJ
(d
t<
ñ
tu
(.)
L<
H
LJ
k
li
C)
d
o
CL
o
o H
o
d
c)
o
a
o11
O
(!
g
DORNA DE ESCARVA
OU DE CALIME
CONSTRUCCIÓN :de madeira. As táboas
do casco van montadas unhas sobre das
outras en rebaixes ou calimes.
a
CARACTERISTICAS : casco amPlo co
fondo curvo e quilla. Popa estreita.
Moi manexable, apta para navegar a re-
mo ou vela.
PROPULSION: remo, vela ou motor
USO:común nos sistemas de pesca arte-
sanal individualizada. Aínda son habi-
tuais no Grove, na llla de Arosusa,
Aquíño...
DORNA DE TOPE
coNSTRUcclÓmAstáboasdocaScoVanmontadasatope,unhas
aooiadas nas outras.
cARAcrERlsflcAs: máis grande que a dorna de escarva, de formas máis re-
PROPULSION: remo, vela ou motor
USO: practicamente desaPareceron
Dorno o velo
verga
barragán
Propulsión a vela
O vento empuxa a vela. Aproveita a presión e a circulación dos gases.
O impulso contrólase orientando axeitadamente a vela por medio da escota.
Este sistema de desprazamento fixo necesario a aparición dun instrumento de
control da dirección, o leme ou timón, que, segundo a súa posición, favorece
ou dificulta a circulación da auga e obriga a xirar a embarcación
O mecanismo do timón funciona como unha panca de 1o xéne- .
ro. A caña é o brazo de potencia, o apoio está no eixo e a resis-
tencia na auga.
opl
F
a
rn
rn
o
o
z
m
k)a
^o. d
/lf!
u--r9 vÁ
Z, ! l-l
r hEl¿t Ff
c)
O
0ú
-r(E
+jxq(d
C)
N
o
H
tu
l-r
tu
H(§
L
o
o
H
k
o
.o
+J
(t
k
o()
o
h
o
,o
(6
o
(¡l
L
orlr
o
BARCO A MOTOR
coNSTRUccloN:en carpinterías de ribeira ou en estaleiros.
CARACTERíSflCAS: embarcacións robustas de dimensións variables co .ur*
de liña e sección curva, armados sobre cadernas, coa proa lanzada, a amura
aberta, a popa ancha, motor no interior e aparellos de navegación e goberno
nunha ponte.
Están aparellados en función do uso ó que se destinan.
PROPULSIÓN: motor diesel
USO: diverso: pesca, marisqueo, cabotaxe..
6
o
o
E
o
a
IoGl
EE 4l¡a .É
Ae
EH
^^. ú
§
o
oL-
o
o
o
o
o
oL
oÉ
BARCO DO CERCO
CONSTRUCCION: en madeira ou ferro, nos estaleiros.
CARACTERíSTICAS: van equipados cun halador para
aparello, tornos para os cabos, caixonadas para o peixe
diversos aparellos de navegación, localización da pesca
comunicación. Algúns levan unha embarcación auxiliar.
Os máis grandes levan dependencias para a tripulación.
o
e
e
PROPULSIÓN: motor diesel
USO: pesca do cerco
ÉE
o>És
H
.o
't-<
(!
a
o
a
o
i
oLI-
o
ots
o
o
o
oL
oco
tu
o()
G)
o
+J
O
a
c)
(d
+J
.a(§ (¡)
* o.r
l¿< v
Embarcación: BARCO BATEEIRO
CONSTRUCCION: xeralmente en madeira, nos estaleiros.
CARACTERISTICAS: teñen a ponte a proa para deixar a cuberta Iibre para
o traballo e a carga. Van equipados con grúas e cestos para levantar as
cordas das bateas.
PROPULSIÓN: motor diesel
USO: como auxiliar no traballo da batea

More Related Content

What's hot

Clinica dental d&a colegios
Clinica dental d&a colegiosClinica dental d&a colegios
Clinica dental d&a colegiosMaría Ramírez
 
Saúde bucal da gestante e bebê
Saúde bucal da gestante e bebêSaúde bucal da gestante e bebê
Saúde bucal da gestante e bebêodontosocial
 
Aquaculture System (1).ppt
Aquaculture System (1).pptAquaculture System (1).ppt
Aquaculture System (1).ppthammadnoor3
 
(Marine Shrimp Culture).ppt
(Marine Shrimp Culture).ppt(Marine Shrimp Culture).ppt
(Marine Shrimp Culture).pptTalhaMumtaz12
 
Cobia farming by B.pptx
Cobia farming by B.pptxCobia farming by B.pptx
Cobia farming by B.pptxB. BHASKAR
 
farm made feed for carp culture
farm made feed for carp culturefarm made feed for carp culture
farm made feed for carp cultureB. BHASKAR
 
Indirect retainers
Indirect retainersIndirect retainers
Indirect retainersDrSiddhant2
 
8 Fun Facts About Hermit Crabs
8 Fun Facts About Hermit Crabs8 Fun Facts About Hermit Crabs
8 Fun Facts About Hermit CrabsDocKetchum
 
Teeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry courses
Teeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry coursesTeeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry courses
Teeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry coursesIndian dental academy
 
Tooth Preparation - Maryland preps
Tooth Preparation - Maryland prepsTooth Preparation - Maryland preps
Tooth Preparation - Maryland prepsSmileGB
 
Delfines y orcas
Delfines y orcasDelfines y orcas
Delfines y orcasccs007989
 
Cuidado bucal 3º 2013
Cuidado bucal 3º 2013Cuidado bucal 3º 2013
Cuidado bucal 3º 2013escuela5blog
 
Kassid
KassidKassid
Kassidairi
 
Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)
Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)
Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)Melbert Bensurto
 

What's hot (20)

Clinica dental d&a colegios
Clinica dental d&a colegiosClinica dental d&a colegios
Clinica dental d&a colegios
 
Saúde bucal da gestante e bebê
Saúde bucal da gestante e bebêSaúde bucal da gestante e bebê
Saúde bucal da gestante e bebê
 
Aquaculture System (1).ppt
Aquaculture System (1).pptAquaculture System (1).ppt
Aquaculture System (1).ppt
 
(Marine Shrimp Culture).ppt
(Marine Shrimp Culture).ppt(Marine Shrimp Culture).ppt
(Marine Shrimp Culture).ppt
 
Detail accounts of different comme rci al carp egg hatching devices (2)
Detail accounts of different comme rci al carp egg hatching devices (2)Detail accounts of different comme rci al carp egg hatching devices (2)
Detail accounts of different comme rci al carp egg hatching devices (2)
 
Cobia farming by B.pptx
Cobia farming by B.pptxCobia farming by B.pptx
Cobia farming by B.pptx
 
Magur culture
Magur cultureMagur culture
Magur culture
 
farm made feed for carp culture
farm made feed for carp culturefarm made feed for carp culture
farm made feed for carp culture
 
Indirect retainers
Indirect retainersIndirect retainers
Indirect retainers
 
8 Fun Facts About Hermit Crabs
8 Fun Facts About Hermit Crabs8 Fun Facts About Hermit Crabs
8 Fun Facts About Hermit Crabs
 
Teeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry courses
Teeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry coursesTeeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry courses
Teeth arrangement for complete dentures/cosmetic dentistry courses
 
Tooth Preparation - Maryland preps
Tooth Preparation - Maryland prepsTooth Preparation - Maryland preps
Tooth Preparation - Maryland preps
 
Delfines y orcas
Delfines y orcasDelfines y orcas
Delfines y orcas
 
2 connectors
2  connectors2  connectors
2 connectors
 
Cuidado bucal 3º 2013
Cuidado bucal 3º 2013Cuidado bucal 3º 2013
Cuidado bucal 3º 2013
 
Kassid
KassidKassid
Kassid
 
RPD DESIGN
RPD DESIGNRPD DESIGN
RPD DESIGN
 
AQUACULTURE FEED BY Dr. R.PAULRAJ
AQUACULTURE FEED BY Dr. R.PAULRAJAQUACULTURE FEED BY Dr. R.PAULRAJ
AQUACULTURE FEED BY Dr. R.PAULRAJ
 
Higiene bucal
Higiene bucalHigiene bucal
Higiene bucal
 
Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)
Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)
Saving The Turtles Presentation 11 ABM 1 (S.Y. 2019-2020)
 

Viewers also liked

Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.
Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.
Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.Alejandro Díez Fernández
 
A pesca responsable na baixura
A pesca responsable na baixuraA pesca responsable na baixura
A pesca responsable na baixuraASOAR-ARMEGA
 
Principales artes de pesca en España
Principales artes de pesca en EspañaPrincipales artes de pesca en España
Principales artes de pesca en EspañaAdrianCameselle
 
Pesca y marisqueo en galicia
Pesca y marisqueo en galiciaPesca y marisqueo en galicia
Pesca y marisqueo en galiciaPili Baston
 
Presentación la pesca de bajura y el marisqueo en Galicia
Presentación la pesca de bajura y el marisqueo en GaliciaPresentación la pesca de bajura y el marisqueo en Galicia
Presentación la pesca de bajura y el marisqueo en GaliciaPablo Pita Orduna
 
Artes e aparellos de pesca empregados en galicia
Artes e aparellos de pesca empregados en galiciaArtes e aparellos de pesca empregados en galicia
Artes e aparellos de pesca empregados en galiciaASOAR-ARMEGA
 
Trabajo de la pesca.
Trabajo de la pesca.Trabajo de la pesca.
Trabajo de la pesca.Carloshr98
 
Guía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827s
Guía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827sGuía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827s
Guía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827sMARACO46
 
Tema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuicultura
Tema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuiculturaTema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuicultura
Tema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuiculturaAlejandro Díez Fernández
 

Viewers also liked (16)

Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.
Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.
Tema 4_2 Maniobras, artes y aparejos de pesca.
 
A pesca responsable na baixura
A pesca responsable na baixuraA pesca responsable na baixura
A pesca responsable na baixura
 
Principales artes de pesca en España
Principales artes de pesca en EspañaPrincipales artes de pesca en España
Principales artes de pesca en España
 
Pesca y marisqueo en galicia
Pesca y marisqueo en galiciaPesca y marisqueo en galicia
Pesca y marisqueo en galicia
 
Sistemas de pesca
Sistemas de pescaSistemas de pesca
Sistemas de pesca
 
Artes de pesca
Artes de pescaArtes de pesca
Artes de pesca
 
Artesdepesca
ArtesdepescaArtesdepesca
Artesdepesca
 
Presentación la pesca de bajura y el marisqueo en Galicia
Presentación la pesca de bajura y el marisqueo en GaliciaPresentación la pesca de bajura y el marisqueo en Galicia
Presentación la pesca de bajura y el marisqueo en Galicia
 
Artes e aparellos de pesca empregados en galicia
Artes e aparellos de pesca empregados en galiciaArtes e aparellos de pesca empregados en galicia
Artes e aparellos de pesca empregados en galicia
 
Pesca artesanal
Pesca artesanalPesca artesanal
Pesca artesanal
 
Trabajo de la pesca.
Trabajo de la pesca.Trabajo de la pesca.
Trabajo de la pesca.
 
Guía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827s
Guía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827sGuía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827s
Guía de bolsillo del pescador conversiones y calculos - ah827s
 
Pesca
PescaPesca
Pesca
 
Manual de pesca
Manual de pescaManual de pesca
Manual de pesca
 
Manual de pesca gratis
Manual de pesca gratisManual de pesca gratis
Manual de pesca gratis
 
Tema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuicultura
Tema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuiculturaTema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuicultura
Tema 7_1 Manipulación productos de la pesca y la acuicultura
 

Similar to Aparellos pesca e marisqueo, barcos

Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaArtes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaEncarna Lago
 
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaArtes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaEncarna Lago
 
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaArtes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaEncarna Lago
 
Manual de formación para o marisqueo 05. producción marisqueo navalla e lon...
Manual de formación para o marisqueo 05. producción  marisqueo navalla e lon...Manual de formación para o marisqueo 05. producción  marisqueo navalla e lon...
Manual de formación para o marisqueo 05. producción marisqueo navalla e lon...ASOAR-ARMEGA
 
Guía de boas prácticas na explotación do percebe
Guía de boas prácticas na explotación do percebeGuía de boas prácticas na explotación do percebe
Guía de boas prácticas na explotación do percebeASOAR-ARMEGA
 
Redeirasemarisc
RedeirasemariscRedeirasemarisc
Redeirasemariscteixopp
 
Diario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarelaDiario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarelaCLMNTK2015
 
Diario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarelaDiario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarelachusclimantica
 
A vida no mar 2006
A vida no mar 2006A vida no mar 2006
A vida no mar 2006iesasorey
 

Similar to Aparellos pesca e marisqueo, barcos (10)

Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaArtes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
 
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaArtes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
 
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De GaliciaArtes Pesca ConfraríAs De Galicia
Artes Pesca ConfraríAs De Galicia
 
Artes
ArtesArtes
Artes
 
Manual de formación para o marisqueo 05. producción marisqueo navalla e lon...
Manual de formación para o marisqueo 05. producción  marisqueo navalla e lon...Manual de formación para o marisqueo 05. producción  marisqueo navalla e lon...
Manual de formación para o marisqueo 05. producción marisqueo navalla e lon...
 
Guía de boas prácticas na explotación do percebe
Guía de boas prácticas na explotación do percebeGuía de boas prácticas na explotación do percebe
Guía de boas prácticas na explotación do percebe
 
Redeirasemarisc
RedeirasemariscRedeirasemarisc
Redeirasemarisc
 
Diario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarelaDiario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarela
 
Diario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarelaDiario de un acuario ivan orois longarela
Diario de un acuario ivan orois longarela
 
A vida no mar 2006
A vida no mar 2006A vida no mar 2006
A vida no mar 2006
 

More from iesasorey

Macroinvertebrados Elena.pptx
Macroinvertebrados Elena.pptxMacroinvertebrados Elena.pptx
Macroinvertebrados Elena.pptxiesasorey
 
Macro Invertebrados Saray.pptx
Macro Invertebrados Saray.pptxMacro Invertebrados Saray.pptx
Macro Invertebrados Saray.pptxiesasorey
 
RÍOS macroinv..pptx
RÍOS macroinv..pptxRÍOS macroinv..pptx
RÍOS macroinv..pptxiesasorey
 
Proxecto_23.ppt
Proxecto_23.pptProxecto_23.ppt
Proxecto_23.pptiesasorey
 
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.pptProxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.pptiesasorey
 
Proxecto_rios_2122_FeQ.pdf
Proxecto_rios_2122_FeQ.pdfProxecto_rios_2122_FeQ.pdf
Proxecto_rios_2122_FeQ.pdfiesasorey
 
Río Limia María Aitana e Carlota.pdf
Río Limia María Aitana e Carlota.pdfRío Limia María Aitana e Carlota.pdf
Río Limia María Aitana e Carlota.pdfiesasorey
 
Traballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdf
Traballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdfTraballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdf
Traballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdfiesasorey
 
Carlos 1º C.pdf
Carlos 1º C.pdfCarlos 1º C.pdf
Carlos 1º C.pdfiesasorey
 
Alexander Von Humboldt 2019
Alexander Von Humboldt 2019Alexander Von Humboldt 2019
Alexander Von Humboldt 2019iesasorey
 
Humbolt IES F. Asorey
Humbolt IES F. AsoreyHumbolt IES F. Asorey
Humbolt IES F. Asoreyiesasorey
 
Manuel María o carballo
Manuel María o carballoManuel María o carballo
Manuel María o carballoiesasorey
 
Fotosenelánguloexacto
FotosenelánguloexactoFotosenelánguloexacto
Fotosenelánguloexactoiesasorey
 
As estradas mais incríveis do mundo
As estradas mais incríveis do mundoAs estradas mais incríveis do mundo
As estradas mais incríveis do mundoiesasorey
 
Conrad Gesner, 500 anos
Conrad Gesner, 500 anosConrad Gesner, 500 anos
Conrad Gesner, 500 anosiesasorey
 
Hawai adrián alonso vilar
Hawai  adrián alonso vilarHawai  adrián alonso vilar
Hawai adrián alonso vilariesasorey
 
Febreiro 2016
Febreiro 2016Febreiro 2016
Febreiro 2016iesasorey
 
IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei)
IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei) IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei)
IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei) iesasorey
 
IES Francisco Asorey: A contorna- A Pastora
IES Francisco Asorey: A contorna- A PastoraIES Francisco Asorey: A contorna- A Pastora
IES Francisco Asorey: A contorna- A Pastoraiesasorey
 

More from iesasorey (20)

Macroinvertebrados Elena.pptx
Macroinvertebrados Elena.pptxMacroinvertebrados Elena.pptx
Macroinvertebrados Elena.pptx
 
Macro Invertebrados Saray.pptx
Macro Invertebrados Saray.pptxMacro Invertebrados Saray.pptx
Macro Invertebrados Saray.pptx
 
RÍOS macroinv..pptx
RÍOS macroinv..pptxRÍOS macroinv..pptx
RÍOS macroinv..pptx
 
Proxecto_23.ppt
Proxecto_23.pptProxecto_23.ppt
Proxecto_23.ppt
 
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.pptProxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
Proxecto_rIos_21-22_FeQ1.ppt
 
Proxecto_rios_2122_FeQ.pdf
Proxecto_rios_2122_FeQ.pdfProxecto_rios_2122_FeQ.pdf
Proxecto_rios_2122_FeQ.pdf
 
Río Limia María Aitana e Carlota.pdf
Río Limia María Aitana e Carlota.pdfRío Limia María Aitana e Carlota.pdf
Río Limia María Aitana e Carlota.pdf
 
Traballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdf
Traballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdfTraballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdf
Traballo Laura Conde (1º Eso B) río Lérez.pdf
 
Carlos 1º C.pdf
Carlos 1º C.pdfCarlos 1º C.pdf
Carlos 1º C.pdf
 
Alexander Von Humboldt 2019
Alexander Von Humboldt 2019Alexander Von Humboldt 2019
Alexander Von Humboldt 2019
 
Humbolt IES F. Asorey
Humbolt IES F. AsoreyHumbolt IES F. Asorey
Humbolt IES F. Asorey
 
Marzo 2016
Marzo 2016Marzo 2016
Marzo 2016
 
Manuel María o carballo
Manuel María o carballoManuel María o carballo
Manuel María o carballo
 
Fotosenelánguloexacto
FotosenelánguloexactoFotosenelánguloexacto
Fotosenelánguloexacto
 
As estradas mais incríveis do mundo
As estradas mais incríveis do mundoAs estradas mais incríveis do mundo
As estradas mais incríveis do mundo
 
Conrad Gesner, 500 anos
Conrad Gesner, 500 anosConrad Gesner, 500 anos
Conrad Gesner, 500 anos
 
Hawai adrián alonso vilar
Hawai  adrián alonso vilarHawai  adrián alonso vilar
Hawai adrián alonso vilar
 
Febreiro 2016
Febreiro 2016Febreiro 2016
Febreiro 2016
 
IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei)
IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei) IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei)
IES Francisco Asorey: a contorna (O monte do Rei)
 
IES Francisco Asorey: A contorna- A Pastora
IES Francisco Asorey: A contorna- A PastoraIES Francisco Asorey: A contorna- A Pastora
IES Francisco Asorey: A contorna- A Pastora
 

Aparellos pesca e marisqueo, barcos

 • 1. ARTES DE PESCA E MARISQUEO EMBARCACIÓNS DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS NATURAIS E TECNOLOXÍA IES. Francisco Asorey, 1998 Debuxos: Mon Daporta
 • 2. Aparellos exGavadOfeS: estructuras con dentes ou cuñas para levantar o substrato
 • 4. APARELLO: SAChATE¡A culler rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas ZONAS DE TRABALLO: Zonas áreosas: no seco ou con pouca auqa. IMPACTO AMBIENTAL: É moi selectiva LEXISLACION: Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna. FABRICACION: Artesanal PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Efecto cuña. O brazo aplica aforza e a folla do aparello penetra na terra levan- tando a area e o marisco que se atopa enterrado. Localízase a ameixa polo burato que fai na supedicie da area.
 • 6. APARELLO: SAChO Legón rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixa, berbericho, navalla. ZONAS DE TRABALLO: Zonas areosas: no seco ou con pouca auga. IMPACTO AMBIENTAL: Levanta todo tipo de seres vivos que estén na area LEXISLACIÓN: Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna. FABRICACIÓN: lndustrial ou artesanal CUSTE APROXIMADO: 1000 a 3000 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Efecto cuña. Os brazos aplican aforza e afolla do sacho penetra na terra le- vantando a area e o marisco que se atopa enterrado. O sacho é máis lixeiro e afiado que o legón.
 • 7. Forquillo Pldjrra ou poLaina 40 a 50 cm de lonxitude Es¡Éanse e derte no suibsb:*o Mangos de madeira 1,10a2mde lcr¡ritude Albados, sotdados en árgu1o case recto Dentes de tu::o (cuÑas ) Para amei:«a: 25 cm de lcr»<itude. Para narralla: 35 cm de lcrpritude feÉrA¿se faendo panca o ort¡o mango Lár¡ase e escdlere o marisoo
 • 8. APARELLo: Forquilla rlPo: EXCAVADOR ESpECIES OUE CAPTURA: Ameixa, navalla, longueirón, reló, carneiro.. ZONAS DE TRABALLO: Nos areais, en zonas de pouca fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Arrasta todo o que hai no substrato LEXISLACION: Está prohibida PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Espétanse os dentes no areal agarrando polo primeiro mango (efecto cuña). Logo empúxase polo segundo mango facendo panca e levántase para escoller o marisco.
 • 9. Angozo lrosto Mango AT{GAZO DA AMEIXA (Dentes máis longos)
 • 10. APARELLO: AngaZO rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Berbericho, ameixa ZONAS DE TRABALLO: Nos areais, na zona intermareal. IMPACTO AMBIENTAL: No caso de apañar especies que non den a talla, pois levanta todo. LEXISLACIÓN: Só se pode usar cando as especies non están en veda. En días laborables dúas horas antes e dúas horas despois da baixamar diurna. Os dentes non poderán exceder os 1o cm de lonxitude. FABR¡CACIÓN: Industrial ou artesanal CUSTE APROXIMADO: 1.500 a 3.000 pts PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As persoas aplican aforza e cravan os dentes no substrato (efecto cuña). Ó t¡rar do aparello cara atrás levantan o marisco.
 • 12. APARELLO: RASTO rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas, berberichos... ZONAS DE TRABALLO: Zonas areosas. A pé, se a fondura non pasa do peito do mariñeiro, ou desde unha pequena embarcación. IMPACTO AMBIENTAL: Se non se escolle o marisco levanta exemplares que non dan a talla. LEXISLACIÓN: Só se pode usar cando as especies non están en veda e nas zonas sinaladas. Rasto do berberecho: A lonxitude máxima da platina será de 65 cm e a dos dentes de 7 cm, cunha separación mínima entre eles de Zcm. O cope deberá ter unha malla mínima de 2 cm de !ado. Rasto da amei-a: A Ionxitude máxima da platina será de 50 cm e a dos dentes de 10 cm, cunha separación mínima entre eles de 1,5 cm. O cope deberá ter unha malla mínima de 2 cm de lado. FABRICACION: Artesanal: en talleres de forxa. A estructura é metálica, o cope de rede e o manqo faise con varas de eucalipto. CUSTE APROXIMADO: 6.500 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O home aplica a forza ó tirar da vara. Os dentes actúan como cuñas que se cra- van na area e levántana. O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido entre os dentes e vaise depositando no cope.
 • 13. t) E ! X o O o9fi-fr" > tt) &loi.iE 2 i,P¡tE OIEllr'ú tu -!o óo" <; F 2É "!!{ -@Hts* 3:ñf Lo cr) Hi -.F ÁUF (.) -IJ U) Yo -(ú)rC o É.¡!H o eñ¡rti> b .oelil .. ñ : Aa¡ '(.)EcúI a ),áli!.lu ,H5k,'-oi > É d X a'O -VL.rAr -i-j =,-i'.1 q.¡ tu E§ E E ^'!ñp Eg¿i8 oI .5 0.>' 8i OX ;ío do o- ( llo Étr^4 o-': >os¿ orc o É
 • 14. APARELLO: RAñO rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas, berberichos.. . ZONAS DE TRABALLO: Zonas areosas. A pé, se a fondura non pasa do peito do mariñeiro, ou desde unha pequena embarcación. IMPACTO AMBIENTAL: Se non se escolle o marisco levanta exemplares que non dan a talla. LEXISLACION: Só se pode usar cando as especies non están en veda e nas zonas sinaladas. A lonxitude máxima da platina será de 70 cm e a dos dentes de 19 cm a partir da base, cunha separación mínima entre eles de 15 mm. FABRICACION: Artesanal: en talleres de forxa. A estructura é totalmente metálica e o mango faise con varas de eucalipto. CUSTE APROXIMADO: 4.000 a 10.000 pts aprox. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O home aplica aforza ó tirar da vara. Os dentes actúan como cuñas que se cra- van na area e Ievántana. O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido entre os dentes e as varelas metálicas. Ga¡,1CHA: "[.¡upit¿ ¿,4- AL;G, : l? u,^ - SeVr'O-ra-ci i>*: L9 t¿vta. I
 • 15. Rosto do vieiro Ponte Pletina ou polaina l,4Oa2mdeancho Dentes 15 cm de lonxitude Varas, vareiros ou varóns 1 m de lonxitude Cabos ou malletas
 • 16. APARELLo: Rasto da Vieira rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Vieiras, volandeiras, zamburiñas, ostras ZONAS DE TRABALLOT ¡ S l.'Lt ¿Lz':^.tl¡-,.1-<e;'i'zA-L-tv ,k, t+.tn t:-"eLtí'a.*-, IMPACTO AMBIENTAL: LEXISLACION: Lonxitude máxima da platina: 175 cm, os dentes deberán estar curvados cara atrás e ter un espesor mínimo de 7 mm, unha lonxitude máxima de 10 cm, e unha separación de mínima de 8 cm. A abertura da malla do cope será de'S cm para volandeira, zamburiña e ostras e de 8 cm para vieira. Non se poderá usar para outras especies nin en fondos inferiores ós 5 m. Cada embarcación poderá usar como máximo dous rastos. FABR¡CACIÓru: Artesanal, en talleres de forxa. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O aparello arrástase con embarcacións de motor. Os dentes levantas o marisco sen cravarse na area (debio á súa curvatura). O marisco, xunto con outros obxectos, queda retido entre os dentes e vaise depositando no cope.
 • 17. Con Pletina (66 cm dé ancho) Vara Dentes (ata 40 cm de lonxitude) Dentes (23 cm de lonxitude) CAIII DA AIVIEIXA CAIT DA NAVALLA Malleta nq
 • 18. APARELLO: CAN rlPo: EXCAVADOR ESPECIES OUE CAPTURA: Ameixas, navallas... ZONAS DE TRABALLO: Media fondura con substrato areoso ou de cascallo IMPACTO AMBIENTAL: Destroza os fondos e rompe o marisco que non captura. LEXISLACIÓN: Can da navalla (dentes de ata 40 cm de lonxitude): está prohibide. ?(.t.,,-o-: Goo* Can da ameixa (dentes de ata 15 cm de Ionxitude cunha separación mínima entre eles de 2,5 cm): só se autoriza para a captura de ameixa rubia en fondos superiores ós 15 m segundo plans especiais de explotación que aprobe a Xunta de Galicia en cada caso. ?'Q'ofi'^,.o': o c-t'^ ' FABRICACION: Artesanal, en talleres de forxa CUSTE APROXIMADO: 50.000 a 80.000 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO: O aparello arrástase con embarcacións de motor. Os dentes actúan como cuñas que se cravan na area e Ievántana. O marisco, xunto con outros obxectos, que- da retido entre os dentes e vanse depositando no cope.
 • 19. Aparellos con ANZOIS: pezas que se cravan na boca da pres a cando tenta comer o engado
 • 21. APARELLO: LIñAS rrPo' DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Peixes e outras especies carnívoras ZONAS DE TRABALLO: Na costa (a pé) ou en diferentes zonas do mar desde embarcacións. IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzós. LEXISLACIÓN: En función das especies e tamaños. FABRICACIÓN: Os anzós son de aceiro. As liñas son de materiais plásticos. Ármanse artesanal mente CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo e tamaño de anzó e do grosor da Iiña. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO: O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó. Se tenta Iibrarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 • 22. Cono Cana Anelas Chumbo Pica ou anzó Punteiro Carrete Torno que recolle a tanza accionado por unha manivela ou pafrca. Manso
 • 23. APARELLO: CANA TIPO: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Todo tipo de peixes carnívoros ZONAS DE TRABALLO: Na costa (praias, cantís, peiraos) ou desde embarcacións. IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona o tamaño das especies en función do cebo e do tamaño das picas , FABRICACION: lndustrial CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo. (Un tipo medio arredor de 8.000 pts) PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: A cana permite o lanzamento do anzó a unha determinada distancia. Os chum- bos afunden o anzó e as boias axustan o calado do mesmo. O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 • 24. Voro
 • 25. APARELLO: VATA rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: ZONAS DE TRABALLO: Nas pedras e escolleras IMPACTO AMB¡ENTAL: E un aparello moi selectivo Personal (artesanal) CUSTE APROXIMADO: O valor dos anzós PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalte cravado o anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 • 26. Roños Pedra (lastre) Engado (cangrexo) Pétase coa man (móvese de abaixo arriba) para atraer ás luras e xibas Que quedan enganchadas nas picas da poteira. Ganchos ou picas 4 lr v
 • 27. APARELLO: RA ñAS rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Polbos ZONAS DE TRABALLO: Fondos rochosos IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte moi selectiva , FABR¡CACION: Artesanal PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O polbo séntese atraído polo cangrexo e ao tentar comelo queda cravado nos ganchos ou picas. O mariñeiro sente o tirón e gaña rapidamente a liña.
 • 28. Poteiro llureiro Chumbo Ganchos ou picas APARELLO: POIEiTA Lu reiro rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Luras, xibas, potas. ZONAS DE TRABALLO: Fondos rochosos ou areosos IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte moi selectiva FABRTcAc¡óru' Artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As Iuras ou xibas séntese atraídas pola poteira e ao tentar collelo crávanselle as picas. O mariñeiro sente o tirón e gaña rapidamente a liña.
 • 30. APARELLO: Palangre rrPo, DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA: Cóngro, pescada, maragota, palometa.. ZONAS DE TRABALLO: En diferentes zonas do mar desde embarcacións. IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzois. LEXISLACION: Palangre de fondo: lonxitude máxima 5.000 m e 2.000 anzós como máximo. Palangre de superficie : Para a castañeta: 12.000 m cun máximo de 6.000 anzois. Para o peixe espada e o marraxo: 20.000 m e un máximo de 1.000 anzois ' Palangrillo: 2.000 m de lonxitude máxima e 1.000 anzois como máximo. Tamén se regula o tamaño do anzó segundo a especie. FABRICACIÓN: Os anzós son de aceiro. As Iiñas e as boias son de materiais plásticos. Ármanse artesanal mente CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo e tamaño de anzó e do grosor da liña. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Fondéanse por medio de boias a diferentes alturas segundo as especies a capturar O peixe pica atraído polo engado e ó intentar engulilo quédalle cravado o anzó. Se tenta librarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 • 31. Curricón Drizas -4 -E+-:>F-^___:- f Brazoladas Picas Levan distintos elementos para atraer ós peixes: cebo, trapos ou plásücos de cores, prumas, peixes a¡tificiais...
 • 32. APARELLO: CUTT¡CáN rlPo: DE ENGADO ESPEC¡ES OUE CAPTURA: Pescada, palometa, atún, bonito . ZONAS DE TRABALLO: Mar aberto IMPACTO AMBIENTAL: Selecciona as especies segundo a carnada e o tamaño das picas ou anzós. LEXISLACIÓN: En función das especies e tamaños. , FABRICACION: Industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Arrástanse, co barco en marcha, as liñas penduradas de varas O peixe pica atraído polo engado e, ó intentar engulilo, quédalle cravado o an- zó. Se tenta Iibrarse crávaselle máis pola forma en punta de flecha.
 • 33. APARELLOS TRAMPA NASAS: atraen ás presas por medio de enga- dos e quedan encerradas nunha estructura máis ou menos oechada.
 • 34. APARELLO: NASAS TIPO: Aparello con engado ESPECIES OUE CAPTURA: Segundo o tipo: langosta, Iombrigante, bois, nécoras, centolo, camarón, oolbo ZONAS DE TRABALLO: Litoral. IMPACTO AMBIENTAL: É un arte de pesca selectiva: captura carnívoros e selecciona ostamaños se- gundo a abertura da malla. LEX¡SLACIÓN: Teñen épocas de veda segundo as especies que capturan ou por tamaños. De algunhas especies de crustáceos non se poden capturar femias ovadas. FABRICACIÓN: Artesanal, con materiais variados. A súa estructura está a evolucionar constan- temente. CUSTE APROXIMADO: Depende do tipo. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Teñen entradas en forma de funil que se van facendo estreitas de xeito que os animais poidan entrar facilmente e Iles resulte dificil saír. Engádanse poñéndolle dentro un anaco de peixe suxeito nun gancho, nunha vareta de pau ou nunha bulsa de rede. f"ttrl#,?; T-nnr LExtsLAcróN DAS NASAS TIPO MEDIDAS USO Nasa da nécora 9b cm de altura ou diámetro ,5ct*u,' Lr*v' Anchura da boca 16 cm máximo. ocos maiores de 10 mm $s'a"tt)tx'u'eY' Todo o ano agás os períodos de veda da nécora. Lance nocturno Nasa do camarón 3D cm de altura ou diámetro ,5oc*' ['onr' Anchura da boca 5 cm máxímo. Tamaño mínímo de malla: 16 mm Todo o ano. Lance nocturno Nasa da !agosta 55 cm de xeratriz e 35 cm de diámetro ou altura. Anchura da boca 23 cm máximo. Tamaño mínimo de malla: 7 cm Todo o ano agás os períodos de veda da lagosta. Lance nocturno Nasa do polbo ffili: : iI ;; : : H :TH: i:,'"ilq L?n 40 cm de lonxitude máxima e 35 cm de largura e altura. t'¡-U"¡' ?'*'*'t- Todo o ano. Lance diurno Nasa portuguesa Diámetro máximo da boca: 20 cm. Diámetro: 80 cm Prohibida nas augas interiores de toda Galicia. Do LFIoC-o ,o c*+1, AruyA Oc+ Lat(^ 20 wO,7v q. wqM Yq^ / (¿A¿ r5*. ls*-, NfA *N6ülA- 9tHk*t- o? c*, n^ütu.4t Stcr*.¿;ir*fr¡ tol.n o o*a, d)Á,"ru4,
 • 35. Nosos Porta de madeira Nasa de vimbias Caravilla para pechar a porta Boca en forma de funil e rematada en picos cara adenko
 • 36. Nasas de madeira Porta. Rede que se pecha cunha xareta que se man- tén tirante cunha caraülla Travesas de madeira Aros de madeira Carabilla Un gancho suxeito cunha goma que fai de resorte Aros de madeira Porta
 • 37. Nasas metálicas Caravilla de arame para pechar a porta Porta de madeira Boca en forma de funil
 • 38. Noso do foneco (ata 1,5 m de diámetro) Abertura en forma de funil Boia CACEA FONDEADA
 • 39. APARELLo: Nasa fanequeira TIPO: Aparello con engado ESPECIES OUE CAPTURA: Fanecas, congros, pescadas, sargos, polobos, Iangostas, centolos, nécoras.. ZONAS DE TRABALLO: Fondos de rochas e algas IMPACTO AMBIENTAL: Pesca todo tipo de especies de forma indiscriminada LEXISLACIÓN: Malla de 5 cm de lado. Só se autoriza ocasionalmente fora das rías. FABRICACION: Artesanal:variñas de ferro e rede PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As especies entran no interior atraídas polo engado e quedan retidas dentro ó ter as bocas en forma de funil.
 • 40. Nasa Aberta (do polbo) Pedras (lastre) Cacealargada Boia de sinalización -_r-::-_---_-=--= Nasas unidas por rabizas. Mantéñense fondeadas sracias a un lastre (pedra)
 • 41. H oo UH'a/ cd5 JO =dUV -a (§ EH oÉEq) dcdúi E cBi-iEH €:E§. ÁÉ a oo¡ñ d E'=o oE Ok¡ tr<6 o o I x o cdo) D/_ d'* tro oÉU]H G)mrrt (8 " ó,¡ d Élo o G o H oli o §, o m o- = C o o 1) ocn o z
 • 42. APARELLo: Nasa da anguía TIPO: DE BARREIRA CON TRAMPAS ESPECIES OUE CAPTURA: Anquías e outras especies de fondo ZONAS DE TRABALLO: Zonas de puco calado que quedan en seco. IMPACTO AMBIENTAL: Pode atrapar especies de talla pequena LEXISLACIÓru: Malla de 14 mm. Uso requlado por plans especiais de explotación. FABRICACIÓN: Artesanal: con variñas metálicas e rede CUSTE APROXIMADO: 6.000 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Forman unha barreira de xeito que o peixe se ve obrigado a entrar nas nasas e non pode saír por ter varias trampas interiores en forma de funil.
 • 44. APARELLo : co n g rexe i ra ripo: DE ENGADO. Especies que captura: Cangrexos, anguías, peixe miúdo do fondo.. Zonas de traballo: Enseadas lmpacto ambiental: Sen importancia Fabricación: atesanal Principio no que se basa o seu funcionamento: Os cangrexos entran na rede atraídos polo engado e ó levantala quedan atrapa- dos no cope.
 • 45. Medio mundo Pau ou verga Driza (POLEA) Ventos ou bolinas Aro (l aGmdediáinetro)
 • 46. APARELLO: MEdiO MUNdO rlPo: DE ENGADO ESPECIES OUE CAPTURA Panchos, xurelos piardas.. ZONAS DE TRABALLO: Perto da costa PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Fondéase o aparello e bótase engado dentro para atraer os peixes. Cando hai bastantes ízase o aparello a modo e os peixes quedan atrapados no cope. OBSERVACIONS: PRACTICAM ENTE DESAPARECI DO.
 • 47. §- ..- =s ==§ Aparellos para f0deaf e ence rrar un cardume ou banco de pe¡xes
 • 49. APARELLO: Atallada rlPo: CERCO, ATRANOUE ESPECIES OUE CAPTURA: Muxes, sollas... ZONAS DE TRABALLO: Enseadas IMPACTO AMBIENTAL: Captura masiva se a rede non ten as dimensións normalizadas. LEXISLACIÓN: Practicamente non se usa PR¡NCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Aproveita o desnivel das mareas. Ármase coa chea e ó quedar en seco na marea baixa retén os peixes.
 • 50. Cerco Tiro de proa Tiro de popa Calza do colcho -.-_5- Xareta Cabo que pecha o aparello cando está largado para encerrar o peixe. --- - --ré ñ-.]r Panos de rede Calza do chumbo :-:--=-. - Effi
 • 51. APARELLO: CETCO rlPo: DE CERCO ESPECIES OUE CAPTURA: Sardiña, tranchos, anchoa, xurel, xarda.. ZONAS DE TRABALLO: Fora da Ría. IMPACTO AMBIENTAL: Pesca masiva LEXISLACIÓN: Luz mínima de malla: 14mm. Lonxitude máxima do aparello: 450 m de lonxitude e 90 m de altura. Poderáse pescar nas zonas sinaladas pola Consellería de Pesca. As capturas pode- rán ser limitadas ou establecerse paros biolóxicos. FABRICAGIÓN: I n d ustria I-a rtesa na I. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Rodéase o cardume ou banco de peixe largando aparello en círculo. Logo pécha- se virando a xareta, de xeito que forme unha bulsa que retén o peixe, e faise a enxagua (cóllese g peixe que quedou retido coa axuda de trueis). Raspita E un aparello de cerco de menores dimensións. Malla mínima da rede: 14 mm. Medidas máximas do aparello: 100 m de lonxitude e 25 m de altura. Os calóns po- derán medir entre 15 e 20 m. Poderán faenar todo o ano, sen embarcación auxiliar e halando o aparello á man, dentro das zonas delimitadas pola Consellería de Pesca.
 • 52. o t §s.do oa o Ioli o f{ o ¡(d; Eñ4.5 H§ §tr0.¡O a,¡ .. r,oñ c §ÉN O.9 ?b.§oÉ H o ñ() .o o^ tr9' ¡d,()(!' oott- H d .0) 6l :l kjY t.> oEod.13f S8 H (cno E§5ñ J-i Hr ,O O oo(.)H o 8-n ! d'ñ §o9¡--Hi .o§(dH¡ OCJ¡- G,L()a)+¡ ^ ^- E.E ;E6d5x NO AT d (§ oE.. 's¿¡ Q¡ oE t§ p §r§.5ñ o;i <",(úe:a E:(.o 9.- EH9oo. ts d ro a c) E ok É. Oñ«j E1ao9q OHo.¡ Oa)-. lrOñ § BE Eb§o0¿H (.) +) c! o€E'aOH E8O(d ooE,-H GI(¡) clH ¡: 8o +JH(J .9E¡.oiri(d 9J (J§ HEQ .49PGt.d " *^ 5 É oo jJ h¡H úD -r E 3€ E H ññ8r.3 d ok a o 'tú ok É. o o - o o
 • 54. Truel Aro metálico (4O a 6O cm de diámetro Mango de madeira
 • 55. APARELLO: TTUEI TIPO: DE ARRASTE ESPEC¡ES OUE CAPTURA: Camaróns, cangrexos, peixes pequenos.. ZONAS DE TRABALLO: A pé ou desde embarcacións, no limpo ou nas pedras. IMPACTO AMBIENTAL: Pódense capturar especies moi pequenas LEXISLACIÓN: Depende das vedas das especies. FABRICACIÓN: Artesanal ou industrial CUSTE APROXIMADO: 2.500 pts PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Ó arrastalo as especies de maior tamaño que as mallas quedan retidas no saco que forma a rede.
 • 56. Arle brovo Mangos de madeira Aprox. 1 m de lonxitude Rede ou cope Luz de malla: O,5 cm Tralla con chumbos
 • 57. APARELLO: ATtE bTAVA TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: Camarón, anguía e outros peixes pequenos ZONAS DE TRABALLO: Pouca fondura e pozas. IMPACTO AMBIENTAL: Pesca masiva, se a rede ten a malla moi pequena. LEXISLACIÓN: MALLA DE 2 CM DE LADO COMO UíruITVIO FABRICACIÓN: ARTESANAL CUSTE APROXIMADO: 2.000 A 5.000 PTS PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: arraste-cerco rodea e encerra ás especies que captura, as de maior tamaño que as mallas quedan retidas no saco que forma a rede.
 • 59. APARELLO: Rapeta ou bou de man TIPO: DE ARRASTE ESPEC¡ES OUE CAPTURA: Especies de fondo: chopos, sollas, lenguados, rapantes,. ZONAS DE TRABALLO: Fondos limpos de pouca fondura IMPACTO AMBIENTAL: Pesca masiva LEXISLACION: Dimensións autorizadas : calón ou alas:3O m de lonxitude como máximo, coa malla de 80 mm como míni- mo; cope: 6 m, coa malla de 50 mm como mínimo. Só está autorizado o seu uso nas rías de Arousa, Vigo e Pontevedra, en zonas es- pecíficas, desde novembro a marzo. , FABRICACION: Artesa na l. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Arraste, desde pequenas embarcacións ou desde terra. O peixe vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fondo do cope.
 • 60. Bou de voro ltrompolín Roios X lbedrín Tralla do colcho Tralla do chumbo Boca ou gola Pernas Arsolas
 • 61. APARELLO: BOU dE VATA TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: ESPECIES DE FONDO: ruÉCORAS, CONGUITOS, VIEIRAS, CHOPOS.. ZONAS DE TRABALLO: FONDOS LIMPOS DE MEDIA ALTURA IMPACTO AMBIENTAL: É POUCO SELECTIVO LEXISLACION: Dimensións máximas: 6 m de cope, coa malla de 50 mm.6 m de calón, coa ma- lla de 69 mm e vara de 6 m de IOnxitude. Ad,¿r* : 3' S ,"^^ ., to a1. u-,"Ár;'-ua "t* .5,',^*L't só se autoriza nalgunhas zonas da ría de arousa entre os meses de novembro e maÍzo, en horario de I a 14 horas. para o conguito o horario será nocturno. FABRICACIÓN: ARTESANAL: vara de ferro e aparello de rede. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: O aparello arrástase desde un barco a motor. o peixe vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fon- do do cope. a vara remata en dúas pezas que manteñen o aparello separado do fondo nuns 30-40 cm.
 • 62. li o o o 6 h0 I 6, o §, ct o I (! a 6 o9otrk. clÑ E? TE T*É:.O il 6c) od a 2 ú fEI fr o o h0 lr §ql (d .r .b g§ O- ¡ü§ HHotr ui c) cr1f hD ",k-Y o'9 HÉ{ oL L o .C o CII .C U o§ QAtc) H(E a, .d s¿ ¡r (.) 0) E(! 0)H ñQ .o(d dOL. OoE o 5E oNe
 • 63. APARELLo: chinchorro ou boliche rlPo: DE ARRASTE E CERCO ESPECIES OUE CAPTURA: Especies do fondo: luras, chopos, xurelos, bolos.. ZONAS DE TRABALLO: Nas zonas limpas de media fondura IMPACTO AMBIENTAL: É pouco selectivo LEXISLACIÓN: Dimensións máximas: 75 m de lonxitude nas pernas ou alas, 7 m no cope coa malla de 17 mm de Iuz como mínimo. Só se pode faenar na modalidade de "pombeira" (á man), está prohibido facelo desde terra. O seu uso estará regulado pola oportuna autorización da C. de Pesca. FABRICACIÓN: Artesanal, con rede, cortizas, chumbos e cabos. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Lárgase contra a marea (para que infle o cope) dando un rodeo e gánase á man polo costado do barco procurando traer parellas as dúas pernas. O peixe vai en- trando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedan- do retido no fondo do cope
 • 64. tr($ k -o Cd !r (§0 crog EEN h"EH' X'4 o É¡ I o ü ,R5.ñ ñ H q., ,t ó g.ñ !op.U1J H ó-o EBE,li§§ I §§ I Bü ivo) =XT9,¿a ¡.;¡ O '(., (ú oX k a.> E.! H - v= tr o.¡.9 cdq áeE o o o l) o E §, ol ¡ C! +J k(.) fo8§trX HH cd a-¡ L. Ft "cr0)^ -k .tdH. k.13() É'3e Av =ooLF, ñ!§ BEal¡vfr E(§O) .^ o'H^ql .13 +Y ¡¡¡rL xEe tEtof¡ EI [) trql rl o o¡+-l- :f uo .o o C) o .o o{r cn oL- L-
 • 65. APARELLo: Baca, baquita TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: especies de fondo: pescada, lirio, linguado, chopo, lura, cigala.. ZONAS DE TRABALLO: fora da ría en fondos limpos IMPACTO AMBIENTAL: pesca masiva LEXISLACIÓN: está prohibida nas augas interiores de galicia. FABRICACION: artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: o aparello arrástase desde un barco a motor. as portas, pola forma de iren en- ganchadas, sepáranse ó avanzar o barco e manteñen o aparello aberto.o peixe vai entrando pola boca que se manten aberta polas cortizas e o chumbo, e vai quedando retido no fondo do coPe.
 • 66. Rosto do comorón APARELLo: Rasto do camarón TIPO: DE ARRASTE ESPECIES OUE CAPTURA: Camaróns ZONAS DE TRABALLO: Zonas limpas ou con algas, en pouca fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Pode capturar especies moi novas. LEXISLACIÓru: Lonxitude máxima da base: 3 m, malla de 10 mm. Pódense usar un máximo de dous rastos por embarcación. FABRICACION : Artesa n al CUSTE APROXIMADO: 5.000 pta PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Ó arrastar o aparello os camarón entran nel e quedan retido pola malla no fondo do cope.
 • 68. Xeito Panos 60-70 brazas de longo 2brazas de altura Luz de malla: 2,5 a 4 crn Tralla do chumbo Tralla do colcho Calzas ou cadenetas O peixe malla no aparello e queda preso polas galadas ó intentar saír. Para reürar a pesca hai que facer o desmalle.
 • 69. TIPO: DE ENMALLE E DERIVA APARELLO: Xeito ESPECIES OUE CAPTURA: Sardiñas, tranchos... ZONAS DE TRABALLO: Media altura IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte bastante selectiva. LEXISLACION: pezas de 70m de lonxitude e 16 m de altura. Malla de 40 mm como mínimo en diaqonal. Lonxitude total 1.000 m. Pódese usar todo o ano dentro ou fora das rías. FABRICACION: Artesanal. PNIruCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cálase verticalmente sen ir ó fondo. Forma unha barreira e os peixes mallan na re- de polas galadas ó tentar Pasar.
 • 70. Betos Panos de fío fino de cores crara. Os f8'§COS ou fseifa§ son semellantes, cunha luz de malla de 25 cm Luz de malla: 4,5 a7 crn
 • 71. APARELLO: BETAS DE ENMALLE ESPECIES OUE CAPTURA: Corobelo, faneca, pixota, centolo... ZONAS DE TRABALLO: No limpo, media fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓN: Abertura mínima da malla:6 cm. Tamaño máximo de cada 50 m de lonxitude e altura máxima de 3 m. Poderase faenar durante todo o ano, durante o día, nas zonas sinaladas pola Xunta 'l,t*ual-*c +O+el A,o LG' ¿-clfe,¿¿A,o- á*- e¿r.rVot c+")á-- , 3ooo tt¿ V¿* f ttr ro( -t*t6 , FABRICACION: Artesanal. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNC¡ONAMENTO: Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes e outras especies mallan na rede ó tentar pasar. APARELLO: Rascos, rascas ou rae¡ras. DE ENMALLE ESPECIES OUE CAPTURA: Especies de fondo: centolo, rabada, raia,lenguado, rodaballo... ZONAS DE TRABALLO: Media fondura, nas pedras ou no limpo IMPAcro AIVIBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓN: Abertura mínima da malla: 28 cm. Tamaño máximo de cada peza: 50 m de lonxitu- de e altura máxima de 2,50 m. Poderase faenar durante todo o ano, durante o día, nas zonas sinaladas pola Xunta, nunca en fondos inferiores ós 40 m. FABRICACION: Artesa na l. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: A relación entre boias e chumbos failles adoptar unha posición case tendida no fondo ó que se fixa con rixóns. Forma unha barreira e os peixes e outras especies mallan na rede ó tentar pasar.
 • 72. v oa 'Hd E"É § €: H Éñ(UÉ:AN-HLU : H -= O L ¡ fi E H ge É.3'E fi 3 § EdEE.hH áE H s E to,E € E.o 3. x rQ N k ÚH o ¡'i E§ a, ! o 'ii r.l-(ñ 6e 8E9o¡ ET cl :) >5 É oñ €;dñ E 0'..-Ad ^.ÉVa- O= H ÉE-(J -tH q) gE ÉHd5 AJ o n ,F¡ J frÉtazA fr¡6li 0) ¡ EI o o o o ! E¡ o tu o C) o C) o E 6 d k f. rl I I t i1 ¿-{ I't ll it o - I o E oL l- b - E o EC¡' olr F
 • 73. APARELLO: TTASMAIIOS TIPO: DE ENMALLE ESPECIES OUE CAPTURA: Maragotas, vellos, robalizas, lenguados, nécoras, centolos, xibas. . ZONAS DE TRABALLO: Arredor das pedras. IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla reqramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓN: Úsase todo o ano, a máis de 100 m da costa. Malla exterior: 40 cm en diagonal; malla interior: 7 cm. AItura entre trallas:2m. Lonxitude total de cada peza: máximo e 50 m. , FABRICACION: Artesanal. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes mallan na rede ó tentar pasar e enléanse formando unha bulsa coa malla fina. APARELLO: MIñOS rlPo: DE ENMALLE FIXO ESPECIES OUE CAPTURA: Rodaballos, rallas, rabada, , lenguados, nécoras, centolos, xibas.. ZONAS DE TRABALLO: No limpo IMPACTO AMBIENTAL: Se ten a malla regramentaria é bastante selectiva LEXISLACIÓTV: Úsasetodo o ano, durante o día, a máis de 100 m da costa, nos Iugares sinalados pola Xunta. Malla exterior: 50 cm en diagonal; malla interior: 9 cm. Altura entre trallas: 3 m. Lonxitude total de cada peza: máximo e 50 m. FABRICACION: Artesa na l. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cálase verticalmente. Forma unha barreira e os peixes mallan na rede ó tentar pasar e enléanse formando unha bulsa coa malla fina.
 • 74. Aparellos en forma de gancho ou orpón r para cravar ou enganchar as oezas.
 • 75. Froncodo Pletina de ferro Mango de madeira 2 a 3 rn de lonxitude Dentes lOa15cmde lonxitude ñ<- .---
 • 76. APARELLO: FTANGAdA TIPO: ARPÓN OU CUÑA ESPECIES OUE CAPTURA: Sobre todo especies de fondo: sollas, anguías.. ZONAS DE TRABALLO: A pé, en calquerazona, cu desde unha embarcación en pouca fondura. IMPACTO AMBIENTAL: Depende das especies que se capturen LEXISLACION: Pódese utilizar todo o ano para especies de tamaños regramentarios FABRICACION: Artesanal, con ferro e madeira. CUSTE APROXIMADO: 1.000 a 1.500 pts PRINCIP¡O NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Os dentes actúan como cuñas que se cravan co impulso do brazo. Cando a dis- tancia é lonqa leva unha corda para recuperar o aparello despois de Ianzalo.
 • 78. APARELLo: BiChEirO rlPo: GANCHO ESPECIES OUE CAPTURA: Polbos, xibas... ZONAS DE TRABALLO: Zonas con pedras IMPACTO AMBIENTAL: É unha arte moi selectiva. Depende do tamaño das especies a capturar. LEXISLACION: Todo o ano aqás nas épocas de veda de cada especie , FABRICACION: Artesanal PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: As picas ou anzós son cuñas. Métese nos buratos e tírase del para que os bichos queden enganchados. No Iimpo métese debaixo dos animais e tírase rápido del para enganchalos.
 • 79. Ferro lfisgo Mango de ferro Punta
 • 80. APARELLo: Ferro ou fisga rlPo: GANCHO ESPECIES OUE CAPTURA: Longueiróns e navallas ZONAS DE TRABALLO: lntermareal IMPACTO AMBIENTAL: Depende do tamaño das especies a capturar. É. un aparello moi selectivo. LEXISLACION: Non se permite o uso durante a veda da navalla e Iongueirón. FABRICACION: Artesanal, en ferro. CUSTE APROXIMADO: 1.000 pts PRINCIP¡O NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Efecto cuña/arpón. Búscase o burato e métese coa puntacara abaixo ata que quede no interior das valvas facendo que estas se pechen. Logo tírase para arriba.
 • 81. Aparellos para G0rtar ou despegar (cuñas)
 • 83. APARELLo: Rasqueta rlPo: CUNA (DE FIO) ESPECIES OUE CAPTURA: Mexillóns, percebes, ... ZONAS DE TRABALLO: Na pedra IMPACTO AMBIENTAL: No caso de que se arranque cría LEXISLACIÓN: Depende das vedas do percebe e mexillón. FABRICACION: Artesanal ou industrial PRINC¡PIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: A cuña penetra entre a pedra e os mariscos e fai que se separen.
 • 85. APARELLO: RENTE flPo: cuÑA (DE FíO) ESPECIES OUE CAPTURA: Anquías ZONAS DE TRABALLO: lnternareal, na seca ou con pouca auga FABRICACIÓN: Caseira, xeralmente aproveitando un aro de bocoi ó que se lle pon un mango PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: Cuña: golpéase a anguía co fío
 • 86. Aparellos auxiliares, que complementan a acción de outros
 • 87. Focho Pantalla Buxías ou queimadores Depósito da auga Depósito do carburo ,*r,,. A reacción do carburo cálcico coa auga produce un gas combustible, o acetileno
 • 88. APARELLO: FAChO rlPo: AUXILIAR FABRICACIÓN: Artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: reacción química No depósito inferior leva as pedras de carburo cálcico e no superior auga. A auga pasa ó recipiente inferior e ó reaccionar co carburo despréndese un gas que se utiliza como combustible nas buxías. A pantalla actúa como un espello cóncavo que reflicte e concentra a luz.
 • 90. APARELLo: Espello ou mirafondos rlPo: AUXILIAR FABRICACION: Artesanal. Cantos de madeira e base de vidro. PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: anula a reflexión por parte da auga da luz do sol. Permite ver o fondos mariño con claridade ó crear unha zona de calma (se.n re- flexos) no interior da caixa o que facilita a vista dos fondos. Úsase como auxiliar para pescar con francada, truel, fisga, bicheiro...
 • 92. APARELLO: SALABARDO rlPo: AUXILIAR FABRICACION: artesanal ou industrial PRINCIPIO NO OUE SE BASA O SEU FUNCIONAMENTO: a rede retén os peixes no seu interior e deixa sair a auga. pódese usar para almacenar os peixes ou mariscos, para descargar as redes e os barcos...
 • 93. As redeiras ou atadoras arman con panos que se mercan feitos e os aparellos reparan ou atan os desqastes e as roturas. INSTRUMENTOS: AGULLAS: de atar e de armar (máis grandes) FORMAS: pezas de madeiras ou plástico coa medida para facer as mallas. VARA: para medir (de unha braza:1,60-1,70m) fíO Oe distinto tipo e grosor, xeralmente de material sintético. TESOURAS e NAVALLAS para cortar o fío
 • 95. Un b arGO é catque ra obxecto flotante que poida deprazarse pola auga (navegar) Nos portos podemos atopar embarcacións de pequeno e mediano tamaño con motor interior e formas que non se axustan a un modelo concreto. Son adaptacións e transformacións de dornos, gamelas, botes... ou supervivintes doutras hoxe desaparecidas.
 • 96. O material tradicional para a construcción dos barcos foi desde sempre a madeira súa lixeire- za e resistencia. Na actualidade os de maior tamaño constrúen- se en ferro e empezan a ser habituais os cons- truídos en materiais sintéticos coma o poliéster. As embarcacións aboian porque desprazan unha canti- dade de auga que pesa máis que eles mesmos. (PRTNCTPTO DE AROUíVIrDES)
 • 97. l¡ :] I (d H o E(d b0 .E o - o E o o Lr o O (d O q) (ü -o (! CJ o r§ a o =fE¡ ú .o h0 (! (.) o lJr
 • 98. GAMELA CONSTRUCCIÓN:con táboas de madeira. Fanse nas carpinterías de ribeira. CARACTERISTICAS: presenta moitas variantes. Sempre ten o fondo plano e a popa ancha (de espello) que fan máis estable. PROPULSIÓru: remo ou motor USO: para desprazamentos curtos en augas tranquilas ou como auxiliar. Propulsión a remo Os remos actúan como pancas do 1o xénero accionadas pola persoa. O punto de apoio é o estrobo ou o ollado, a auga é a resistencia e a f orza da persoa é a potencia. A gamela desprázase por reacción.
 • 100. DORNA DE ESCARVA OU DE CALIME CONSTRUCCIÓN :de madeira. As táboas do casco van montadas unhas sobre das outras en rebaixes ou calimes. a CARACTERISTICAS : casco amPlo co fondo curvo e quilla. Popa estreita. Moi manexable, apta para navegar a re- mo ou vela. PROPULSION: remo, vela ou motor USO:común nos sistemas de pesca arte- sanal individualizada. Aínda son habi- tuais no Grove, na llla de Arosusa, Aquíño... DORNA DE TOPE coNSTRUcclÓmAstáboasdocaScoVanmontadasatope,unhas aooiadas nas outras. cARAcrERlsflcAs: máis grande que a dorna de escarva, de formas máis re- PROPULSION: remo, vela ou motor USO: practicamente desaPareceron
 • 102. Propulsión a vela O vento empuxa a vela. Aproveita a presión e a circulación dos gases. O impulso contrólase orientando axeitadamente a vela por medio da escota. Este sistema de desprazamento fixo necesario a aparición dun instrumento de control da dirección, o leme ou timón, que, segundo a súa posición, favorece ou dificulta a circulación da auga e obriga a xirar a embarcación O mecanismo do timón funciona como unha panca de 1o xéne- . ro. A caña é o brazo de potencia, o apoio está no eixo e a resis- tencia na auga.
 • 103. opl F a rn rn o o z m k)a ^o. d /lf! u--r9 vÁ Z, ! l-l r hEl¿t Ff c) O 0ú -r(E +jxq(d C) N o H tu l-r tu H(§ L o o H k o .o +J (t k o() o h o ,o (6 o (¡l L orlr o
 • 104. BARCO A MOTOR coNSTRUccloN:en carpinterías de ribeira ou en estaleiros. CARACTERíSflCAS: embarcacións robustas de dimensións variables co .ur* de liña e sección curva, armados sobre cadernas, coa proa lanzada, a amura aberta, a popa ancha, motor no interior e aparellos de navegación e goberno nunha ponte. Están aparellados en función do uso ó que se destinan. PROPULSIÓN: motor diesel USO: diverso: pesca, marisqueo, cabotaxe..
 • 105. 6 o o E o a IoGl EE 4l¡a .É Ae EH ^^. ú § o oL- o o o o o oL oÉ
 • 106. BARCO DO CERCO CONSTRUCCION: en madeira ou ferro, nos estaleiros. CARACTERíSTICAS: van equipados cun halador para aparello, tornos para os cabos, caixonadas para o peixe diversos aparellos de navegación, localización da pesca comunicación. Algúns levan unha embarcación auxiliar. Os máis grandes levan dependencias para a tripulación. o e e PROPULSIÓN: motor diesel USO: pesca do cerco
 • 108. Embarcación: BARCO BATEEIRO CONSTRUCCION: xeralmente en madeira, nos estaleiros. CARACTERISTICAS: teñen a ponte a proa para deixar a cuberta Iibre para o traballo e a carga. Van equipados con grúas e cestos para levantar as cordas das bateas. PROPULSIÓN: motor diesel USO: como auxiliar no traballo da batea