SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ
23 ôåâðàëÿ èëè 8 ìàðòà?
Âûáîð çà Âàìè!
Ãåíäåðíûå ïðàçäíèêè ïðèíÿòî îòìå÷àòü
ñ ìåíüøèì ðàçìàõîì ÷åì íîâûé ãîä.
Íî òåì, íå ìåíåå, 23 ôåâðàëÿ è 8 ìàðòà
îñòàþòñÿ ëþáèìûìè êîðïîðàòèâíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè.
Ìû ïîìîæåì Âàì ïðîâåñòè ýòè
ïðàçäíèêè èíòåðåñíî, óâëåêàòåëüíî è ñ
ïîëüçîé.
Ïðåäëàãàåì òðè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ
ñîáûòèé. Îíè ìîãóò áûòü êàê
ïðîòèâîïîñòàâëåíû, òàê è ñëèòû â
åäèíûé èâåíò. Íàøà ãëàâíàÿ òåìà -
"Ðûöàðè ñðåäè íàñ!"
ÌÓÆÑÊÎÉ ÈËÈ
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ?
1
Ïîäðîáíîñòè äàëåå...
ÐÛÖÀÐÈ
ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ!
ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
 ßÏÎÍÈÞ
×òîáû ñòàòü íàñòîÿùèìè ðûöàðÿìè
Äæåäàÿìè íóæíî ïðîéòè íåìàëî
èñïûòàíèé: îòâåòèòü íà âîïðîñû
ìàãèñòðà Éîäû, óãàäàòü ñâîèõ è ÷óæèõ,
ñîáðàòü ðîáîòà èç êîíñòðóêòîðà Ëåãî,
äâèãàòü øàðèê ñèëîé ìûñëè.
È äà ïðåáóäåò ñ Âàìè ñèëà!
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
10120
ìèíóò
îò 20
÷åëîâåê
âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè
áîëüøå
ïîäõîäèò
ìóæ÷èíàì
3
ÐÛÖÀÐÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ!
Êòî ñêàçàë, ÷òî âðåìåíà íàñòîÿùèõ
ðûöàðåé ïðîøëè?
Îíè ñðåäè íàñ è îíè ïðèäóò íà Âàø
ïðàçäíèê! Ïðîñòî, îò äóøè.
Óäà÷íî ïîäîéäåò äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ è 23
ôåâðàëÿ (ñ ïîñâÿùåíèåì â ðûöàðè
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ òóðíèðà) òàê è äëÿ 8
ìàðòà, êîãäà íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû -
ðûöàðè áóäóò ñîâåðøàòü íåâåðîÿòíûå
ïîäâèãè äëÿ ïðåêðàñíûõ äàì.
ïîäõîäèò
äëÿ âñåõ
6120
ìèíóò
îò 15
÷åëîâåê
âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè
4
Âû ñìîæåòå íå òîëüêî ïðîéòèñü ïî âñåì
îòäåëàì êîìïàíèè è ïîçäðàâèòü
æåíñêóþ ÷àñòü êîëëåêòèâà íà ÿïîíñêîì
ÿçûêå, íî è ïðèãîòîâèòü âìåñòå ñ
ìóæñêîé ÷àñòüþ îôèñà âêóñíåéøèå
ñóøè íà ìàñòåðêëàññå è óãîñòèòü èìè
ñâîèõ êîëëåã æåíùèí, êîòîðûå áóäóò
íàñëàæäàòüñÿ âîñòî÷íûì êîëîðèòîì è
ñëèâîâûì âèíîì.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ßÏÎÍÈÞ
áîëüøå
ïîäõîäèò
æåíùèíàì
3180
ìèíóò
îò 10
÷åëîâåê
âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè
5
Ìû äîâîëüíî ìîëîäîå àãåíòñòâî. Íî
ñàìè ñîòðóäíèêè âåñüìà îïûòíûå è
óìåëûå. Ìû îáõîäèìñÿ áåç îôèñà. È
ðàáîòàåì ïî ïðèíöèïó àóòñîðñ.
Ìû ðàáîòàåì ñ ïîñòîÿííûìè
ïîäðÿä÷èêàìè â êîòîðûõ àáñîëþòíî
óâåðåíû.
 ÷åì ïëþñû ðàáîòû áåç îôèñà?  òîì,
÷òî Âàì íå íóæíî ïëàòèòü çà íàø îôèñ.
Ìû ìîáèëüíû, ïîñòîÿííî äîñòóïíû è íå
ìåíåå îïûòíû, ÷åì ñîòðóäíèêè, êîòîðûå
ïîñòîÿííî ñèäÿò â îäíîì ìåñòå.
Ìû â äâèæåíèè, îòêðûòû íîâûì âåÿíèÿì,
óëàâëèâàåì ñâåæèå òðåíäû íà ëåòó!
ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ
6
Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû â êëóáíîé èíäóñòðèè.
5 ëåò ðàáîòû â óñïåøíîì ðîññèéñêîì àãåíòñòâå
abd:Entertainment. Îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé, íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ, ðàáîòà
âåäóùèì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþ íàä
ïðîåêòîì èâåíòàãåíòñòâà â Äóáàé.
Îïûò ðàáîòû ïðîåêòíûì ìåíåäæåðîì áîëåå 4
ëåò. Îäíàêî åå ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì
ÿâëÿåòñÿ íå óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïëîùàäêàìè è
ïîäðÿä÷èêàìè, à òî, ÷òî îíà ìíîãî ëåò
çàíèìàåòñÿ ôåõòîâàíèåì è èñòîðè÷åñêîé
ðåêîíñòðóêöèåé. Áëàãîäàðÿ ýòèì çàíÿòèÿì
Îëüãà ñòðåññîóñòîé÷èâà è íàõîä÷èâà.
Çà øèðîêèìè ïëå÷àìè ýòîãî ìîëîäîãî
÷åëîâåêà íåñêîëüêî êðóïíûõ ïðîåêòîâ
ñâÿçàííûõ ñ ÷åìïèîíàòàìè ïî åäèíîáîðñòâàì.
Óìåíèå ïðèâëå÷ü ïàðòíåðîâ ê ïðîåêòó, äîíåñòè
èíôîðìàöèþ äî ïîäðÿä÷èêà äåëàþò åãî
öåííûì ñîòðóäíèêîì â íàøåé êîìàíäå.
ÑÅÐÃÅÉ ËÀÐÈÍ
ÎËÜÃÀ ËÈ
ÝÆÅÍ ÃÓÐÜÅÂ
ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ
7
ÍÀÌ ÄÎÂÅÐßÞÒ
8
ÌÍÅÍÈÅ ÊËÈÅÍÒÎÂ
9
ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Âû âñå åùå ñîìíåâàåòåñü?
Äàâàéòå îáñóäèì íàøå ïðåäëîæåíèå?
Ïî òåëåôîíó èëè ïî÷òå.
Îëüãà Ëè
+7(964)873-20-04
olga@eventmania.moscow
www.eventmania.moscow
EMagency EventManiaMoscow
10

More Related Content

What's hot

Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалт
Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалтҮйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалт
Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалтerdenesoyol duudgai
 
Gost r mek 60173 99
Gost r mek 60173 99Gost r mek 60173 99
Gost r mek 60173 99Raphael254
 
4.giiguulegchiin angilal
4.giiguulegchiin angilal4.giiguulegchiin angilal
4.giiguulegchiin angilaltelmenten
 
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11oyuko
 
κανονες σχολειου
κανονες σχολειουκανονες σχολειου
κανονες σχολειου6lykeiovolou
 
эмийн зохистой хэрэглээ
эмийн зохистой хэрэглэээмийн зохистой хэрэглээ
эмийн зохистой хэрэглээTuul Tula
 

What's hot (15)

Keisuud
KeisuudKeisuud
Keisuud
 
Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалт
Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалтҮйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалт
Үйлчилгээний нэгжийн зардлын хуваарилалт
 
Helhee1 .
Helhee1  .Helhee1  .
Helhee1 .
 
Gost r mek 60173 99
Gost r mek 60173 99Gost r mek 60173 99
Gost r mek 60173 99
 
11
1111
11
 
øàâüæ
øàâüæøàâüæ
øàâüæ
 
шавж
шавжшавж
шавж
 
4.giiguulegchiin angilal
4.giiguulegchiin angilal4.giiguulegchiin angilal
4.giiguulegchiin angilal
 
äàâòàëòòàé ñýëãýìýë
äàâòàëòòàé ñýëãýìýëäàâòàëòòàé ñýëãýìýë
äàâòàëòòàé ñýëãýìýë
 
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө 3,11
 
κανονες σχολειου
κανονες σχολειουκανονες σχολειου
κανονες σχολειου
 
шавж
шавжшавж
шавж
 
эмийн зохистой хэрэглээ
эмийн зохистой хэрэглэээмийн зохистой хэрэглээ
эмийн зохистой хэрэглээ
 
3 р анги
3 р анги3 р анги
3 р анги
 
Temtseen
TemtseenTemtseen
Temtseen
 

More from EventMania

Фабрика Новогоднего Волшебства
Фабрика Новогоднего ВолшебстваФабрика Новогоднего Волшебства
Фабрика Новогоднего ВолшебстваEventMania
 
Очень странный новый год
Очень странный новый годОчень странный новый год
Очень странный новый годEventMania
 
Киноквест в офисе Наши киногерои
Киноквест в офисе Наши киногероиКиноквест в офисе Наши киногерои
Киноквест в офисе Наши киногероиEventMania
 
Технологии Успеха EventMania
Технологии Успеха EventManiaТехнологии Успеха EventMania
Технологии Успеха EventManiaEventMania
 
Новый год в стране Оз
Новый год в стране ОзНовый год в стране Оз
Новый год в стране ОзEventMania
 
Киновечеринка EventMania
Киновечеринка EventManiaКиновечеринка EventMania
Киновечеринка EventManiaEventMania
 
Венецианский бал-маскарад от EventMania
Венецианский бал-маскарад от EventManiaВенецианский бал-маскарад от EventMania
Венецианский бал-маскарад от EventManiaEventMania
 
EventMania New Year 2018
EventMania New Year 2018EventMania New Year 2018
EventMania New Year 2018EventMania
 
ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.
ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.
ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.EventMania
 
Eventmania представляет Ваш Новый год
Eventmania представляет Ваш Новый годEventmania представляет Ваш Новый год
Eventmania представляет Ваш Новый годEventMania
 

More from EventMania (10)

Фабрика Новогоднего Волшебства
Фабрика Новогоднего ВолшебстваФабрика Новогоднего Волшебства
Фабрика Новогоднего Волшебства
 
Очень странный новый год
Очень странный новый годОчень странный новый год
Очень странный новый год
 
Киноквест в офисе Наши киногерои
Киноквест в офисе Наши киногероиКиноквест в офисе Наши киногерои
Киноквест в офисе Наши киногерои
 
Технологии Успеха EventMania
Технологии Успеха EventManiaТехнологии Успеха EventMania
Технологии Успеха EventMania
 
Новый год в стране Оз
Новый год в стране ОзНовый год в стране Оз
Новый год в стране Оз
 
Киновечеринка EventMania
Киновечеринка EventManiaКиновечеринка EventMania
Киновечеринка EventMania
 
Венецианский бал-маскарад от EventMania
Венецианский бал-маскарад от EventManiaВенецианский бал-маскарад от EventMania
Венецианский бал-маскарад от EventMania
 
EventMania New Year 2018
EventMania New Year 2018EventMania New Year 2018
EventMania New Year 2018
 
ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.
ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.
ИнтерАктивоМетр - измерь вовлеченность сотрудников в корпоративное мероприятие.
 
Eventmania представляет Ваш Новый год
Eventmania представляет Ваш Новый годEventmania представляет Ваш Новый год
Eventmania представляет Ваш Новый год
 

Столкновение неизбежно! 23 февраля или 8 марта?

  • 2. Ãåíäåðíûå ïðàçäíèêè ïðèíÿòî îòìå÷àòü ñ ìåíüøèì ðàçìàõîì ÷åì íîâûé ãîä. Íî òåì, íå ìåíåå, 23 ôåâðàëÿ è 8 ìàðòà îñòàþòñÿ ëþáèìûìè êîðïîðàòèâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Ìû ïîìîæåì Âàì ïðîâåñòè ýòè ïðàçäíèêè èíòåðåñíî, óâëåêàòåëüíî è ñ ïîëüçîé. Ïðåäëàãàåì òðè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Îíè ìîãóò áûòü êàê ïðîòèâîïîñòàâëåíû, òàê è ñëèòû â åäèíûé èâåíò. Íàøà ãëàâíàÿ òåìà - "Ðûöàðè ñðåäè íàñ!" ÌÓÆÑÊÎÉ ÈËÈ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ? 1
  • 4. ×òîáû ñòàòü íàñòîÿùèìè ðûöàðÿìè Äæåäàÿìè íóæíî ïðîéòè íåìàëî èñïûòàíèé: îòâåòèòü íà âîïðîñû ìàãèñòðà Éîäû, óãàäàòü ñâîèõ è ÷óæèõ, ñîáðàòü ðîáîòà èç êîíñòðóêòîðà Ëåãî, äâèãàòü øàðèê ñèëîé ìûñëè. È äà ïðåáóäåò ñ Âàìè ñèëà! ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 10120 ìèíóò îò 20 ÷åëîâåê âèäîâ äåÿòåëüíîñòè áîëüøå ïîäõîäèò ìóæ÷èíàì 3
  • 5. ÐÛÖÀÐÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ! Êòî ñêàçàë, ÷òî âðåìåíà íàñòîÿùèõ ðûöàðåé ïðîøëè? Îíè ñðåäè íàñ è îíè ïðèäóò íà Âàø ïðàçäíèê! Ïðîñòî, îò äóøè. Óäà÷íî ïîäîéäåò äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ è 23 ôåâðàëÿ (ñ ïîñâÿùåíèåì â ðûöàðè ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ òóðíèðà) òàê è äëÿ 8 ìàðòà, êîãäà íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû - ðûöàðè áóäóò ñîâåðøàòü íåâåðîÿòíûå ïîäâèãè äëÿ ïðåêðàñíûõ äàì. ïîäõîäèò äëÿ âñåõ 6120 ìèíóò îò 15 ÷åëîâåê âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 4
  • 6. Âû ñìîæåòå íå òîëüêî ïðîéòèñü ïî âñåì îòäåëàì êîìïàíèè è ïîçäðàâèòü æåíñêóþ ÷àñòü êîëëåêòèâà íà ÿïîíñêîì ÿçûêå, íî è ïðèãîòîâèòü âìåñòå ñ ìóæñêîé ÷àñòüþ îôèñà âêóñíåéøèå ñóøè íà ìàñòåðêëàññå è óãîñòèòü èìè ñâîèõ êîëëåã æåíùèí, êîòîðûå áóäóò íàñëàæäàòüñÿ âîñòî÷íûì êîëîðèòîì è ñëèâîâûì âèíîì. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ßÏÎÍÈÞ áîëüøå ïîäõîäèò æåíùèíàì 3180 ìèíóò îò 10 ÷åëîâåê âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 5
  • 7. Ìû äîâîëüíî ìîëîäîå àãåíòñòâî. Íî ñàìè ñîòðóäíèêè âåñüìà îïûòíûå è óìåëûå. Ìû îáõîäèìñÿ áåç îôèñà. È ðàáîòàåì ïî ïðèíöèïó àóòñîðñ. Ìû ðàáîòàåì ñ ïîñòîÿííûìè ïîäðÿä÷èêàìè â êîòîðûõ àáñîëþòíî óâåðåíû.  ÷åì ïëþñû ðàáîòû áåç îôèñà?  òîì, ÷òî Âàì íå íóæíî ïëàòèòü çà íàø îôèñ. Ìû ìîáèëüíû, ïîñòîÿííî äîñòóïíû è íå ìåíåå îïûòíû, ÷åì ñîòðóäíèêè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ñèäÿò â îäíîì ìåñòå. Ìû â äâèæåíèè, îòêðûòû íîâûì âåÿíèÿì, óëàâëèâàåì ñâåæèå òðåíäû íà ëåòó! ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ 6
  • 8. Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû â êëóáíîé èíäóñòðèè. 5 ëåò ðàáîòû â óñïåøíîì ðîññèéñêîì àãåíòñòâå abd:Entertainment. Îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïèñàíèå ñöåíàðèåâ, ðàáîòà âåäóùèì.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþ íàä ïðîåêòîì èâåíòàãåíòñòâà â Äóáàé. Îïûò ðàáîòû ïðîåêòíûì ìåíåäæåðîì áîëåå 4 ëåò. Îäíàêî åå ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ íå óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïëîùàäêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, à òî, ÷òî îíà ìíîãî ëåò çàíèìàåòñÿ ôåõòîâàíèåì è èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèåé. Áëàãîäàðÿ ýòèì çàíÿòèÿì Îëüãà ñòðåññîóñòîé÷èâà è íàõîä÷èâà. Çà øèðîêèìè ïëå÷àìè ýòîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà íåñêîëüêî êðóïíûõ ïðîåêòîâ ñâÿçàííûõ ñ ÷åìïèîíàòàìè ïî åäèíîáîðñòâàì. Óìåíèå ïðèâëå÷ü ïàðòíåðîâ ê ïðîåêòó, äîíåñòè èíôîðìàöèþ äî ïîäðÿä÷èêà äåëàþò åãî öåííûì ñîòðóäíèêîì â íàøåé êîìàíäå. ÑÅÐÃÅÉ ËÀÐÈÍ ÎËÜÃÀ ËÈ ÝÆÅÍ ÃÓÐÜÅ ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ 7
  • 11. ÊÎÍÒÀÊÒÛ Âû âñå åùå ñîìíåâàåòåñü? Äàâàéòå îáñóäèì íàøå ïðåäëîæåíèå? Ïî òåëåôîíó èëè ïî÷òå. Îëüãà Ëè +7(964)873-20-04 olga@eventmania.moscow www.eventmania.moscow EMagency EventManiaMoscow 10