SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
2014
КИТАЙСКИ КАЛЕНДАР
дата

знаци

зодиакален знак
и елемент

1 януари

жън шън

водна маймуна

2
3
4
5

гуей юй
дзя сю
и хай
бин дзъ

воден петел
дървено куче
дървено прасе
огнен плъх

6 януари
7 януари
8 януари
9 януари
10 януари
11 януари
12 януари
13 януари
14 януари
15 януари
16 януари

дин чоу
у ин
дзи мао
гън чън
син съ
жън у
гуей вей
дзя шън
и юй
бин сю
дин хай

огнен вол
земен тигър
земен заек
метален дракон
метална змия
воден кон
водна коза
дървена маймуна
дървен петел
огнено куче
огнено прасе

17 януари
18 януари
19 януари

у дзъ
дзи чоу
гън ин

земен плъх
земен вол
метален тигър

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

син мао
жън чън
гуей съ
дзя у
и вей
бин шън
дин юй
у сю
дзи хай
гън дзъ

метален заек
воден дракон
водна змия
дървен кон
дървена коза
огнена маймуна
огнен петел
земно куче
земно прасе
метален плъх

30 януари

син чоу

метален вол

31 януари
1 февруари
2 февруари
3 февруари

жън ин
гуей мао
дзя чън
и съ

воден тигър
воден заек
дървен дракон
дървена змия

януари
януари
януари
януари

януари
януари
януари
януари
януари
януари
януари
януари
януари
януари

4 февруари бин у

огнен кон

5 февруари дин вей

огнена коза

характеристика
Ден на успеха
Новолуние 13:15 ч.
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
12:25 ч. Начало на сезона МАЛЪК СТУД
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект)
Добър ден за прочистване

Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Щастлив ден за всичо
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Пълнолуние - 6:53 ч.
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване.
Щастлив ден за всичко
05:52 ч. Начало на сезона ГОЛЯМ СТУД
Ден на решителност
Ден на забавяне и отлагане на нещата
Щастлив ден за всичко
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Вечерта: празнуване на КИТАЙСКАТА
НОВА ГОДИНА – според лунния китайски
календар и народните традиции
Добър ден за нови начинания
Новолуние - 23:39 ч.
Ден на прочистване

Ден на решителност. Лош ден за полови
контакти (на този ден това води до силно
изхабяване на енергията).
Ден на решителност. Лош ден за всичко.
00:04 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА
ПРОЛЕТТА Силно енергиен ден.
Започва годината на Дървения Кон!
Ден на отлагане и забавяне на нещата

1
6 февруари
7 февруари
8 февруари
9 февруари
10 февруари
11 февруари
12 февруари
13 февруари

у шън
дзи юй
гън сю
син хай
жън дзъ
гуей чоу
дзя ин
и мао

земна маймуна
земен петел
метално куче
метално прасе
воден плъх
воден вол
дървен тигър
дървен заек

14 февруари
15 февруари

бин чън
дин съ

огнен дракон
огнена змия

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

уу
дзи вей
гън шън
син юй
жън сю
гуей хай
дзя дзъ
и чоу
бин ин
дин мао

земен кон
земна коза
метална маймуна
метален петел
водно куче
водно прасе
дървен плъх
дървен вол
огнен тигър
огнен заек

у чън
дзи съ
гън у
син вей

земен дракон
земна змия
метален кон
метална коза

жън шън
гуей юй
дзя сю
и хай

водна маймуна
воден петел
дървено куче
дървено прасе

6 март
7 март

бин дзъ
дин чоу

огнен плъх
огнен вол

8 март
9 март
10 март
11 март
12 март
13 март
14 март

у ин
дзи мао
гън чън
син съ
жън у
гуей вей
дзя шън

земен тигър
земен заек
метален дракон
метална змия
воден кон
водна коза
дървена маймуна

15 март
16 март

и юй
бин сю

дървен петел
огнено куче

17
18
19
20

март
март
март
март

дин хай
у дзъ
дзи чоу
гън ин

огнено прасе
земен плъх
земен вол
метален тигър

21 март

син мао

метален заек

22 март
23 март
24 март

жън чън
гуей съ
дзя у

воден дракон
водна змия
дървен кон

февруари
февруари
февруари
февруари
февруари
февруари
февруари
февруари
февруари
февруари

26 февруари
27 февруари
28 февруари
1 март
2
3
4
5

март
март
март
март

Не много благоприятен ден
Ден на отваряне на нещата
Не много благоприятен ден
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект)
Не много благоприятен ден
Пълнолуние - 1:54 ч.
Ден на решителност
Ден на забавяне и отлагане на нещата

Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Добър ден за прочистване.
Лош ден за работа с огън

Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Новолуние - 10:00 ч.
Щастлив ден за всичко
18:03 ч. Начало на сезона СЪБУЖДАНЕ
НА НАСЕКОМИТЕ
Щастлив ден за всичко.
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване

Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Щастлив ден за всичко.
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Не много благоприятен ден
Щастлив ден за всичко
Пълнолуние - 19:09 ч.
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
18:58 ч. Начало на сезона ПРОЛЕТНО
РАВНОДЕНСТВИЕ. Силно eнергиен ден.
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект)
Ден на прочистване

2
25
26
27
28
29
30
31

март
март
март
март
март
март
март

и вей
бин шън
дин юй
у сю
дзи хай
гън дзъ
син чоу

дървена коза
огнена маймуна
огнен петел
земно куче
земно прасе
метален плъх
метален вол

април
април
април
април

жън ин
гуей мао
дзя чън
и съ

воден тигър
воден заек
дървен дракон
дървена змия

5 април
6 април
7 април
8 април
9 април
10 април
11 април
12 април
13 април
14 април

бин у
дин вей
у шън
дзи юй
гън сю
син хай
жън дзъ
гуей чоу
дзя ин
и мао

огнен кон
огнена коза
земна маймуна
земен петел
метално куче
метално прасе
воден плъх
воден вол
дървен тигър
дървен заек

15
16
17
18
19
20

бин чън
дин съ
уу
дзи вей
гън шън
син юй

огнен дракон
огнена змия
земен кон
земна коза
метална маймуна
метален петел

21 април
22 април
23 април
24 април
25 април
26 април
27 април
28 април
29 април
30 април
1 май
2 май
3 май
4 май

жън сю
гуей хай
дзя дзъ
и чоу
бин ин
дин мао
у чън
дзи съ
гън у
син вей
жън шън
гуей юй
дзя сю
и хай

водно куче
водно прасе
дървен плъх
дървен вол
огнен тигър
огнен заек
земен дракон
земна змия
метален кон
метална коза
водна маймуна
воден петел
дървено куче
дървено прасе

5 май

бин дзъ

огнен плъх

6 май
7 май
8 май
9 май
10 май
11 май
12 май
13 май

дин чоу
у ин
дзи мао
гън чън
син съ
жън у
гуей вей
дзя шън

огнен вол
земен тигър
земен заек
метален дракон
метална змия
воден кон
водна коза
дървена маймуна

1
2
3
4

април
април
април
април
април
април

Ден на решителност. Щастлив ден за всичко
Ден на отлагане и забавяне на нещата

Ден на успеха
Новолуние - 21:45 ч.
Ден на отваряне на нещата
Щастлив ден за всичко
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден за прочистване
22:47 ч. Начало на сезона ЯСНО И
СВЕТЛО ВРЕМЕ
Не много благоприятен ден
Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Не много благоприятен ден
Не много благоприятен ден
Щастлив ден за всичко. Ден на успеха
Не много благоприятен ден
Ден на отваряне на нещата
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на затваряне на нещата
Пълнолуние - 10:43 ч.
Ден за прочистване

Ден на решителност
05:56 ч. Начало на сезона ДЪЖД ЗА
ПЛОДОРОДИЕ
Ден на отлагане и забавяне на нещата

Ден на успеха
Щастлив ден за всичко. Ден на отваряне
Ден на затваряне
Добър ден за нови начинания
Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване
Новолуние - 9:15 ч.
Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Лош ден за полови контакти (на този ден
това води до силно изхабяване на
енергията).
16:00 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА
ЛЯТОТО. Силно енергиен ден
Щастлив ден за всичко
Ден на успеха
Не особено благоприятен ден
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Не много благоприятен ден
Ден на прочистване

3
14 май

и юй

дървен петел

15 май

бин сю

огнено куче

16
17
18
19
20
21

май
май
май
май
май
май

дин хай
у дзъ
дзи чоу
гън ин
син мао
жън чън

огнено прасе
земен плъх
земен вол
метален тигър
метален заек
воден дракон

22 май
23 май
24 май
25 май
26 май
27 май
28 май
29 май
30 май
31 май
1 юни

гуей съ
дзя у
и вей
бин шън
дин юй
у сю
дзи хай
гън дзъ
син чоу
жън ин
гуей мао

водна змия
дървен кон
дървена коза
огнена маймуна
огнен петел
земно куче
земно прасе
метален плъх
метален вол
воден тигър
воден заек

2 юни
3 юни
4 юни

дзя чън
и съ
бин у

дървен дракон
дървена змия
огнен кон

5 юни

дин вей

огнена коза

6 юни
7 юни
8 юни
9 юни
10 юни
11 юни
12 юни
13 юни

у шън
дзи юй
гън сю
син хай
жън дзъ
гуей чоу
дзя ин
и мао

земна маймуна
земен петел
метално куче
метално прасе
воден плъх
воден вол
дървен тигър
дървен заек

14 юни
15 юни
16 юни

бин чън
дин съ
уу

огнен дракон
огнена змия
земен кон

17
18
19
20
21

юни
юни
юни
юни
юни

дзи вей
гън шън
син юй
жън сю
гуей хай

земна коза
метална маймуна
метален петел
водно куче
водно прасе

22
23
24
25
26

юни
юни
юни
юни
юни

дзя дзъ
и чоу
бин ин
дин мао
у чън

дървен плъх
дървен вол
огнен тигър
огнен заек
земен дракон

дзи съ

земна змия

27 юни

Ден на решителност
Щестлив ден за всичко
Пълнолуние - 22:16 ч.
Ден на отгалане и забавяне на нещата
Щастлив ден за всичко
Не много благоприятен ден
Щастлив ден за всичко
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
05:00 ч. Начало на сезона МАЛКО
ИЗОБИЛИЕ
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване. Щастлив ден за всичко

Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Новолуние - 21:41 ч.
Щастлив ден за всичко
Щастлив ден за всичко. Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата.
Щастлив ден за всичко
Ден на затваряне на нещата
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на прочистване
20:04 ч. Начало на сезона ПЪЛНА
СЕИТБА
Щастлив ден за всичко
Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Ден на забавяне и отлагане на нещата
Не много благоприятен ден

Не много благоприятен ден
Пълнолуние - 7:12 ч.
Не много благоприятен ден
Ден на затваряне на нещата
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект)
Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване
Щастлив ден за всичко
Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
12:52 ч. Начало на сезона ЛЯТНО
СЛЪНЦЕСТОЕНЕ. Силно енергиен ден
Ден на забавяне и отлагане на нещата

Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Щастлив ден за всичко
Ден на затваряне на нещата

4
28 юни
29 юни
30 юни
1 юли
2 юли
3 юли
4 юли
5 юли
6 юли
7 юли

гън у
син вей
жън шън
гуей юй
дзя сю
и хай
бин дзъ
дин чоу
у ин
дзи мао

метален кон
метална коза
водна маймуна
воден петел
дървено куче
дървено прасе
огнен плъх
огнен вол
земен тигър
земен заек

8 юли
9 юли
10 юли
11 юли
12 юли

гън чън
син съ
жън у
гуей вей
дзя шън

метален дракон
метална змия
воден кон
водна коза
дървена маймуна

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

юли
юли
юли
юли
юли
юли
юли
юли
юли
юли

и юй
бин сю
дин хай
у дзъ
дзи чоу
гън ин
син мао
жън чън
гуей съ
дзя у

дървен петел
огнено куче
огнено прасе
земен плъх
земен вол
метален тигър
метален заек
воден дракон
водна змия
дървен кон

23
24
25
26
27

юли
юли
юли
юли
юли

и вей
бин шън
дин юй
у сю
дзи хай

дървена коза
огнена маймуна
огнен петел
земно куче
земно прасе

28 юли
29 юли
30 юли
31 юли
1 август
2 август
3 август

гън дзъ
син чоу
жън ин
гуей мао
дзя чън
и съ
бин у

метален плъх
метален вол
воден тигър
воден заек
дървен дракон
дървена змия
огнен кон

4 август
5 август
6 август

дин вей
у шън
дзи юй

огнена коза
земна маймуна
земен петел

7 август

гън сю

метално куче

8 август
9 август
10 август

син хай
жън дзъ
гуей чоу

метално прасе
воден плъх
воден вол

11
12
13
14

дзя ин
и мао
бин чън
дин съ

дървен тигър
дървен заек
огнен дракон
огнена змия

август
август
август
август

Новолуние -11:09 ч.
Добър ден за нови начинания
Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване
Щастлив ден за всичко
Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата

Ден на успеха
06:15 ч. Начало на сезона МАЛКА
ГОРЕЩИНА Щастлив ден за всичко
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване
Пълнолуние - 14:25 ч.
Не много благоприятен ден
Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Не много благоприятен ден
Щастлив ден за всичко
Щастлив ден за всичко. Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
23:42 ч. Начало на сезона ГОЛЯМА
ГОРЕЩИНА
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване

Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Новолуние - 1:42 ч.
Ден на забавяне и отлагане на нещата
Щастлив ден за всичко
Ден на успеха
Щастлив ден за всичко
Ден на отваряне на нещата
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване
Лош ден за полови контакти (на този ден
това води до силно изхабяване на
енергията).
16:03 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА
ЕСЕНТА. Силно енергиен ден
Не много благоприятен ден
Ден на решителност
Ден на забавяне и отлагане на нещата
Не много благоприятен ден
Пълнолуние - 21:10 ч.
Не много благоприятен ден
Ден на успеха

5
15
16
17
18

август
август
август
август

уу
дзи вей
гън шън
син юй

земен кон
земна коза
метална маймуна
метален петел

19
20
21
22
23

август
август
август
август
август

жън сю
гуей хай
дзя дзъ
и чоу
бин ин

водно куче
водно прасе
дървен плъх
дървен вол
огнен тигър

24 август
25 август

дин мао
у чън

огнен заек
земен дракон

26
27
28
29
30

дзи съ
гън у
син вей
жън шън
гуей юй

земна змия
метален кон
метална коза
водна маймуна
воден петел

дзя сю
и хай
бин дзъ
дин чоу
у ин
дзи мао
гън чън
син съ
жън у

дървено куче
дървено прасе
огнен плъх
огнен вол
земен тигър
земен заек
метален дракон
метална змия
воден кон

9 септември

гуей вей

водна коза

10
11
12
13
14
15
16

септември
септември
септември
септември
септември
септември
септември

дзя шън
и юй
бин сю
дин хай
у дзъ
дзи чоу
гън ин

дървена маймуна
дървен петел
огнено куче
огнено прасе
земен плъх
земен вол
метален тигър

17
18
19
20
21
22
23

септември
септември
септември
септември
септември
септември
септември

син мао
жън чън
гуей съ
дзя у
и вей
бин шън
дин юй

метален заек
воден дракон
водна змия
дървен кон
дървена коза
огнена маймуна
огнен петел

1
2
3
4
5
6
7
8

август
август
август
август
август

31 август
септември
септември
септември
септември
септември
септември
септември
септември

24 септември у сю

земно куче

25 септември
26 септември
27 септември
28 септември
29 септември
30 септември
1 октомври
2 октомври

земно прасе
метален плъх
метален вол
воден тигър
воден заек
дървен дракон
дървена змия
огнен кон

дзи хай
гън дзъ
син чоу
жън ин
гуей мао
дзя чън
и съ
бин у

Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на прочистване

Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
06:46 ч. Начало на сезона КРАЙ НА
ГОРЕЩИНАТА
Щастлив ден за всичко. Ден на успеха
Новолуние - 17:13 ч.
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на прочистване

Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата

Ден на успеха
19:02 ч. Начало на сезона БЯЛА РОСА
Силно енергиен ден. Празник на
Голямата Луна (Средата на есента)
Ден на отваряне на нещата
Пълнолуние - 4:39 ч.
Ден на затваряне на нещата.
Не много благоприятен ден
Ден на прочистване
Не много благоприятен ден
Щастлив ден за всичко. Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Не много благоприятен ден
Не много благоприятен ден
Щастлив ден за всичко
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
04:30 ч. Начало на сезона ЕСЕННО
РАВНОДЕНСТВИЕ. Силно енергиен ден
Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване
Новолуние - 9:14 ч.

Ден на решителност
Ден на забавяне и отлагане на нещата
Щастлив ден за всичко
Ден на успеха

6
3
4
5
6
7
8

октомври
октомври
октомври
октомври
октомври
октомври

дин вей
у шън
дзи юй
гън сю
син хай
жън дзъ

огнена коза
земна маймуна
земен петел
метално куче
метално прасе
воден плъх

9 октомври
10 октомври
11 октомври
12 октомври
13 октомври
14 октомври
15 октомври
16 октомври

гуей чоу
дзя ин
и мао
бин чън
дин съ
уу
дзи вей
гън шън

воден вол
дървен тигър
дървен заек
огнен дракон
огнена змия
земен кон
земна коза
метална маймуна

17 октомври

син юй

метален петел

18
19
20
21
22
23

октомври
октомври
октомври
октомври
октомври
октомври

жън сю
гуей хай
дзя дзъ
и чоу
бин ин
дин мао

водно куче
водно прасе
дървен плъх
дървен вол
огнен тигър
огнен заек

24
25
26
27
28

октомври
октомври
октомври
октомври
октомври

у чън
дзи съ
гън у
син вей
жън шън

земен дракон
земна змия
метален кон
метална коза
водна маймуна

29 октомври

гуей юй

воден петел

30 октомври
31 октомври
1 ноември
2 ноември
3 ноември
4 ноември

дзя сю
и хай
бин дзъ
дин чоу
у ин
дзи мао

дървено куче
дървено прасе
огнен плъх
огнен вол
земен тигър
земен заек

5 ноември
6 ноември

гън чън
син съ

метален дракон
метална змия

7 ноември

жън у

воден кон

8 ноември
9 ноември
10 ноември

гуей вей
дзя шън
и юй

водна коза
дървена маймуна
дървен петел

11
12
13
14
15

бин сю
дин хай
у дзъ
дзи чоу
гън ин

огнено куче
огнено прасе
земен плъх
земен вол
метален тигър

ноември
ноември
ноември
ноември
ноември

Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване
10:48 ч. Начало на сезона СТУДЕНА
РОСА
Пълнолуние - 13:51 ч.
Не много благоприятен ден
Ден на решителност.
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Не много благоприятен ден
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Щастлив ден за всичко
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден за прочистване

Ден на решителност
13:58 ч. Начало на сезона ПАДАНЕ НА
СЛАНАТА
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Новолуние - 12:57 ч.
Ден на успеха. Щастлив ден за всичко
Ден на отваряне на нещата.
Щастлив ден за всичко
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Ден на затваряне на нещата
Добър ден за нови начинания
Ден на прочистване
Щастлив ден за всичко
Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Щастлив ден за всичко
Лош ден за полови контакти (на този ден
това води до силно изхабяване на
енергията).
14:07 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА
ЗИМАТА. Силно енергиен ден
Щастлив ден за всичко
Пълнолуние - 12:23 ч.
Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Не много благоприятен ден
Ден на затваряне на нещата
Не много благоприятен ден
Ден на прочистване

7
16
17
18
19
20
21
22

ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември

син мао
жън чън
гуей съ
дзя у
и вей
бин шън
дин юй

метален заек
воден дракон
водна змия
дървен кон
дървена коза
огнена маймуна
огнен петел

23 ноември
24 ноември
25 ноември
26 ноември
27 ноември
28 ноември
29 ноември
30 ноември
1 декември
2 декември
3 декември
4 декември
5 декември
6 декември
7 декември

у сю
дзи хай
гън дзъ
син чоу
жън ин
гуей мао
дзя чън
и съ
бин у
дин вей
у шън
дзи юй
гън сю
син хай
жън дзъ

земно куче
земно прасе
метален плъх
метален вол
воден тигър
воден заек
дървен дракон
дървена змия
огнен кон
огнена коза
земна маймуна
земен петел
метално куче
метално прасе
воден плъх

8 декември
9 декември
10 декември
11 декември
12 декември

гуей чоу
дзя ин
и мао
бин чън
дин съ

воден вол
дървен тигър
дървен заек
огнен дракон
огнена змия

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември

уу
дзи вей
гън шън
син юй
жън сю
гуей хай
дзя дзъ
и чоу
бин ин
дин мао

земен кон
земна коза
метална маймуна
метален петел
водно куче
водно прасе
дървен плъх
дървен вол
огнен тигър
огнен заек

23
24
25
26
27
28
29
30
31

декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември
декември

у чън
дзи съ
гън у
син вей
жън шън
гуей юй
дзя сю
и хай
бин дзъ

земен дракон
земна змия
метален кон
метална коза
водна маймуна
воден петел
дървено куче
дървено прасе
огнен плъх

Ден на решителност. Щастлив ден за всичко

Щастлив ден за всичко
Ден на успеха
11:39 ч. Начало на сезона МАЛЪК СНЯГ
Ден на отваряне на нещата
Новолуние - 14:33 ч.
Ден на затваряне на нещата
Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване
Щастлив ден за всичко
Ден на решителност
Ден на отлагане и забавяне на нещата

Ден на успеха
Щастлив ден за всичко. Ден на отваряне
Ден на затваряне на нещата
Пълнолуние - 14:27 ч.
07:05 ч. Начало на сезона ГОЛЯМ СНЯГ
Ден на обръщане на небето и земята
(днес нещата и явленията са с краткотраен
ефект) Не много благоприятен ден
Ден на прочистване
Не много благоприятен ден
Ден на решителност
Не много благоприятен ден.
Ден на отлагане и забавяне на нещата
Не много благоприятен ден

Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата
Ден на прочистване. Щастлив ден за всичко
Щастлив ден за всичко
01:04 ч. Начало на сезона ЗИМНО
СЛЪНЦЕСТОЕНЕ. Силно енергиен ден
Новолуние - 3:36 ч.
Ден на решителност. Щастлив ден за всичко
Ден на отлагане и забавяне на нещата

Ден на успеха
Ден на отваряне на нещата
Ден на затваряне на нещата

8

More Related Content

More from SEOM

Moz seo-cheat-sheet bg-final
Moz seo-cheat-sheet bg-finalMoz seo-cheat-sheet bg-final
Moz seo-cheat-sheet bg-final
SEOM
 

More from SEOM (20)

Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015
 
Ускоряване на World Wide Wait
Ускоряване на World Wide WaitУскоряване на World Wide Wait
Ускоряване на World Wide Wait
 
Колаген - Натурален колаген от Inventia http://collagen.club
Колаген - Натурален колаген от Inventia http://collagen.clubКолаген - Натурален колаген от Inventia http://collagen.club
Колаген - Натурален колаген от Inventia http://collagen.club
 
Gemius knowledge south easteurope
Gemius knowledge south easteuropeGemius knowledge south easteurope
Gemius knowledge south easteurope
 
IAB Bulgaria Digital passport 2013
IAB Bulgaria Digital passport 2013IAB Bulgaria Digital passport 2013
IAB Bulgaria Digital passport 2013
 
Mariya Moeva SEO conference Sofia 2014
Mariya Moeva SEO conference Sofia 2014Mariya Moeva SEO conference Sofia 2014
Mariya Moeva SEO conference Sofia 2014
 
Yandex at a Glance Vladimir Gorovoy
Yandex at a Glance Vladimir Gorovoy Yandex at a Glance Vladimir Gorovoy
Yandex at a Glance Vladimir Gorovoy
 
Практически съвети за AdSense оптимизация - Огнян Попов
Практически съвети за AdSense оптимизация - Огнян Попов Практически съвети за AdSense оптимизация - Огнян Попов
Практически съвети за AdSense оптимизация - Огнян Попов
 
Бъдещето на търсенето в туризма
Бъдещето на търсенето в туризмаБъдещето на търсенето в туризма
Бъдещето на търсенето в туризма
 
Alexa metrcs SEOM.bg
Alexa metrcs SEOM.bgAlexa metrcs SEOM.bg
Alexa metrcs SEOM.bg
 
Илияна Йотова BSP.bg linkbuilding
Илияна Йотова BSP.bg linkbuildingИлияна Йотова BSP.bg linkbuilding
Илияна Йотова BSP.bg linkbuilding
 
Белая книга жизни. Белый проект
Белая книга жизни. Белый проектБелая книга жизни. Белый проект
Белая книга жизни. Белый проект
 
Hooponopono - Абсолютната неограниченост
Hooponopono - Абсолютната неограниченостHooponopono - Абсолютната неограниченост
Hooponopono - Абсолютната неограниченост
 
The future of search and seo
The future of search and seoThe future of search and seo
The future of search and seo
 
Google Penalties
Google PenaltiesGoogle Penalties
Google Penalties
 
Creating valuable content
Creating valuable contentCreating valuable content
Creating valuable content
 
Moz seo-cheat-sheet bg-final
Moz seo-cheat-sheet bg-finalMoz seo-cheat-sheet bg-final
Moz seo-cheat-sheet bg-final
 
Seo cheat sheet 2013
Seo cheat sheet 2013Seo cheat sheet 2013
Seo cheat sheet 2013
 
семантичното търсене и онтологичните библиотеки
семантичното търсене и онтологичните библиотекисемантичното търсене и онтологичните библиотеки
семантичното търсене и онтологичните библиотеки
 
SEO курсове от SEOM и Cloxy
SEO курсове от SEOM и CloxySEO курсове от SEOM и Cloxy
SEO курсове от SEOM и Cloxy
 

Китайски календар за 2014 година

  • 1. 2014 КИТАЙСКИ КАЛЕНДАР дата знаци зодиакален знак и елемент 1 януари жън шън водна маймуна 2 3 4 5 гуей юй дзя сю и хай бин дзъ воден петел дървено куче дървено прасе огнен плъх 6 януари 7 януари 8 януари 9 януари 10 януари 11 януари 12 януари 13 януари 14 януари 15 януари 16 януари дин чоу у ин дзи мао гън чън син съ жън у гуей вей дзя шън и юй бин сю дин хай огнен вол земен тигър земен заек метален дракон метална змия воден кон водна коза дървена маймуна дървен петел огнено куче огнено прасе 17 януари 18 януари 19 януари у дзъ дзи чоу гън ин земен плъх земен вол метален тигър 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 син мао жън чън гуей съ дзя у и вей бин шън дин юй у сю дзи хай гън дзъ метален заек воден дракон водна змия дървен кон дървена коза огнена маймуна огнен петел земно куче земно прасе метален плъх 30 януари син чоу метален вол 31 януари 1 февруари 2 февруари 3 февруари жън ин гуей мао дзя чън и съ воден тигър воден заек дървен дракон дървена змия януари януари януари януари януари януари януари януари януари януари януари януари януари януари 4 февруари бин у огнен кон 5 февруари дин вей огнена коза характеристика Ден на успеха Новолуние 13:15 ч. Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата 12:25 ч. Начало на сезона МАЛЪК СТУД Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Добър ден за прочистване Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Щастлив ден за всичо Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Пълнолуние - 6:53 ч. Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване. Щастлив ден за всичко 05:52 ч. Начало на сезона ГОЛЯМ СТУД Ден на решителност Ден на забавяне и отлагане на нещата Щастлив ден за всичко Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Вечерта: празнуване на КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА – според лунния китайски календар и народните традиции Добър ден за нови начинания Новолуние - 23:39 ч. Ден на прочистване Ден на решителност. Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията). Ден на решителност. Лош ден за всичко. 00:04 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА ПРОЛЕТТА Силно енергиен ден. Започва годината на Дървения Кон! Ден на отлагане и забавяне на нещата 1
  • 2. 6 февруари 7 февруари 8 февруари 9 февруари 10 февруари 11 февруари 12 февруари 13 февруари у шън дзи юй гън сю син хай жън дзъ гуей чоу дзя ин и мао земна маймуна земен петел метално куче метално прасе воден плъх воден вол дървен тигър дървен заек 14 февруари 15 февруари бин чън дин съ огнен дракон огнена змия 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 уу дзи вей гън шън син юй жън сю гуей хай дзя дзъ и чоу бин ин дин мао земен кон земна коза метална маймуна метален петел водно куче водно прасе дървен плъх дървен вол огнен тигър огнен заек у чън дзи съ гън у син вей земен дракон земна змия метален кон метална коза жън шън гуей юй дзя сю и хай водна маймуна воден петел дървено куче дървено прасе 6 март 7 март бин дзъ дин чоу огнен плъх огнен вол 8 март 9 март 10 март 11 март 12 март 13 март 14 март у ин дзи мао гън чън син съ жън у гуей вей дзя шън земен тигър земен заек метален дракон метална змия воден кон водна коза дървена маймуна 15 март 16 март и юй бин сю дървен петел огнено куче 17 18 19 20 март март март март дин хай у дзъ дзи чоу гън ин огнено прасе земен плъх земен вол метален тигър 21 март син мао метален заек 22 март 23 март 24 март жън чън гуей съ дзя у воден дракон водна змия дървен кон февруари февруари февруари февруари февруари февруари февруари февруари февруари февруари 26 февруари 27 февруари 28 февруари 1 март 2 3 4 5 март март март март Не много благоприятен ден Ден на отваряне на нещата Не много благоприятен ден Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Не много благоприятен ден Пълнолуние - 1:54 ч. Ден на решителност Ден на забавяне и отлагане на нещата Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Добър ден за прочистване. Лош ден за работа с огън Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Новолуние - 10:00 ч. Щастлив ден за всичко 18:03 ч. Начало на сезона СЪБУЖДАНЕ НА НАСЕКОМИТЕ Щастлив ден за всичко. Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Щастлив ден за всичко. Ден на отлагане и забавяне на нещата Не много благоприятен ден Щастлив ден за всичко Пълнолуние - 19:09 ч. Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата 18:58 ч. Начало на сезона ПРОЛЕТНО РАВНОДЕНСТВИЕ. Силно eнергиен ден. Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на прочистване 2
  • 3. 25 26 27 28 29 30 31 март март март март март март март и вей бин шън дин юй у сю дзи хай гън дзъ син чоу дървена коза огнена маймуна огнен петел земно куче земно прасе метален плъх метален вол април април април април жън ин гуей мао дзя чън и съ воден тигър воден заек дървен дракон дървена змия 5 април 6 април 7 април 8 април 9 април 10 април 11 април 12 април 13 април 14 април бин у дин вей у шън дзи юй гън сю син хай жън дзъ гуей чоу дзя ин и мао огнен кон огнена коза земна маймуна земен петел метално куче метално прасе воден плъх воден вол дървен тигър дървен заек 15 16 17 18 19 20 бин чън дин съ уу дзи вей гън шън син юй огнен дракон огнена змия земен кон земна коза метална маймуна метален петел 21 април 22 април 23 април 24 април 25 април 26 април 27 април 28 април 29 април 30 април 1 май 2 май 3 май 4 май жън сю гуей хай дзя дзъ и чоу бин ин дин мао у чън дзи съ гън у син вей жън шън гуей юй дзя сю и хай водно куче водно прасе дървен плъх дървен вол огнен тигър огнен заек земен дракон земна змия метален кон метална коза водна маймуна воден петел дървено куче дървено прасе 5 май бин дзъ огнен плъх 6 май 7 май 8 май 9 май 10 май 11 май 12 май 13 май дин чоу у ин дзи мао гън чън син съ жън у гуей вей дзя шън огнен вол земен тигър земен заек метален дракон метална змия воден кон водна коза дървена маймуна 1 2 3 4 април април април април април април Ден на решителност. Щастлив ден за всичко Ден на отлагане и забавяне на нещата Ден на успеха Новолуние - 21:45 ч. Ден на отваряне на нещата Щастлив ден за всичко Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден за прочистване 22:47 ч. Начало на сезона ЯСНО И СВЕТЛО ВРЕМЕ Не много благоприятен ден Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Не много благоприятен ден Не много благоприятен ден Щастлив ден за всичко. Ден на успеха Не много благоприятен ден Ден на отваряне на нещата Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на затваряне на нещата Пълнолуние - 10:43 ч. Ден за прочистване Ден на решителност 05:56 ч. Начало на сезона ДЪЖД ЗА ПЛОДОРОДИЕ Ден на отлагане и забавяне на нещата Ден на успеха Щастлив ден за всичко. Ден на отваряне Ден на затваряне Добър ден за нови начинания Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване Новолуние - 9:15 ч. Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията). 16:00 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА ЛЯТОТО. Силно енергиен ден Щастлив ден за всичко Ден на успеха Не особено благоприятен ден Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Не много благоприятен ден Ден на прочистване 3
  • 4. 14 май и юй дървен петел 15 май бин сю огнено куче 16 17 18 19 20 21 май май май май май май дин хай у дзъ дзи чоу гън ин син мао жън чън огнено прасе земен плъх земен вол метален тигър метален заек воден дракон 22 май 23 май 24 май 25 май 26 май 27 май 28 май 29 май 30 май 31 май 1 юни гуей съ дзя у и вей бин шън дин юй у сю дзи хай гън дзъ син чоу жън ин гуей мао водна змия дървен кон дървена коза огнена маймуна огнен петел земно куче земно прасе метален плъх метален вол воден тигър воден заек 2 юни 3 юни 4 юни дзя чън и съ бин у дървен дракон дървена змия огнен кон 5 юни дин вей огнена коза 6 юни 7 юни 8 юни 9 юни 10 юни 11 юни 12 юни 13 юни у шън дзи юй гън сю син хай жън дзъ гуей чоу дзя ин и мао земна маймуна земен петел метално куче метално прасе воден плъх воден вол дървен тигър дървен заек 14 юни 15 юни 16 юни бин чън дин съ уу огнен дракон огнена змия земен кон 17 18 19 20 21 юни юни юни юни юни дзи вей гън шън син юй жън сю гуей хай земна коза метална маймуна метален петел водно куче водно прасе 22 23 24 25 26 юни юни юни юни юни дзя дзъ и чоу бин ин дин мао у чън дървен плъх дървен вол огнен тигър огнен заек земен дракон дзи съ земна змия 27 юни Ден на решителност Щестлив ден за всичко Пълнолуние - 22:16 ч. Ден на отгалане и забавяне на нещата Щастлив ден за всичко Не много благоприятен ден Щастлив ден за всичко Ден на успеха Ден на отваряне на нещата 05:00 ч. Начало на сезона МАЛКО ИЗОБИЛИЕ Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване. Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Новолуние - 21:41 ч. Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко. Ден на успеха Ден на отваряне на нещата. Щастлив ден за всичко Ден на затваряне на нещата Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на прочистване 20:04 ч. Начало на сезона ПЪЛНА СЕИТБА Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Ден на забавяне и отлагане на нещата Не много благоприятен ден Не много благоприятен ден Пълнолуние - 7:12 ч. Не много благоприятен ден Ден на затваряне на нещата Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко. Ден на решителност 12:52 ч. Начало на сезона ЛЯТНО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ. Силно енергиен ден Ден на забавяне и отлагане на нещата Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Щастлив ден за всичко Ден на затваряне на нещата 4
  • 5. 28 юни 29 юни 30 юни 1 юли 2 юли 3 юли 4 юли 5 юли 6 юли 7 юли гън у син вей жън шън гуей юй дзя сю и хай бин дзъ дин чоу у ин дзи мао метален кон метална коза водна маймуна воден петел дървено куче дървено прасе огнен плъх огнен вол земен тигър земен заек 8 юли 9 юли 10 юли 11 юли 12 юли гън чън син съ жън у гуей вей дзя шън метален дракон метална змия воден кон водна коза дървена маймуна 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 юли юли юли юли юли юли юли юли юли юли и юй бин сю дин хай у дзъ дзи чоу гън ин син мао жън чън гуей съ дзя у дървен петел огнено куче огнено прасе земен плъх земен вол метален тигър метален заек воден дракон водна змия дървен кон 23 24 25 26 27 юли юли юли юли юли и вей бин шън дин юй у сю дзи хай дървена коза огнена маймуна огнен петел земно куче земно прасе 28 юли 29 юли 30 юли 31 юли 1 август 2 август 3 август гън дзъ син чоу жън ин гуей мао дзя чън и съ бин у метален плъх метален вол воден тигър воден заек дървен дракон дървена змия огнен кон 4 август 5 август 6 август дин вей у шън дзи юй огнена коза земна маймуна земен петел 7 август гън сю метално куче 8 август 9 август 10 август син хай жън дзъ гуей чоу метално прасе воден плъх воден вол 11 12 13 14 дзя ин и мао бин чън дин съ дървен тигър дървен заек огнен дракон огнена змия август август август август Новолуние -11:09 ч. Добър ден за нови начинания Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване Щастлив ден за всичко Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Ден на успеха 06:15 ч. Начало на сезона МАЛКА ГОРЕЩИНА Щастлив ден за всичко Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване Пълнолуние - 14:25 ч. Не много благоприятен ден Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Не много благоприятен ден Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко. Ден на успеха Ден на отваряне на нещата 23:42 ч. Начало на сезона ГОЛЯМА ГОРЕЩИНА Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Новолуние - 1:42 ч. Ден на забавяне и отлагане на нещата Щастлив ден за всичко Ден на успеха Щастлив ден за всичко Ден на отваряне на нещата Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията). 16:03 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА ЕСЕНТА. Силно енергиен ден Не много благоприятен ден Ден на решителност Ден на забавяне и отлагане на нещата Не много благоприятен ден Пълнолуние - 21:10 ч. Не много благоприятен ден Ден на успеха 5
  • 6. 15 16 17 18 август август август август уу дзи вей гън шън син юй земен кон земна коза метална маймуна метален петел 19 20 21 22 23 август август август август август жън сю гуей хай дзя дзъ и чоу бин ин водно куче водно прасе дървен плъх дървен вол огнен тигър 24 август 25 август дин мао у чън огнен заек земен дракон 26 27 28 29 30 дзи съ гън у син вей жън шън гуей юй земна змия метален кон метална коза водна маймуна воден петел дзя сю и хай бин дзъ дин чоу у ин дзи мао гън чън син съ жън у дървено куче дървено прасе огнен плъх огнен вол земен тигър земен заек метален дракон метална змия воден кон 9 септември гуей вей водна коза 10 11 12 13 14 15 16 септември септември септември септември септември септември септември дзя шън и юй бин сю дин хай у дзъ дзи чоу гън ин дървена маймуна дървен петел огнено куче огнено прасе земен плъх земен вол метален тигър 17 18 19 20 21 22 23 септември септември септември септември септември септември септември син мао жън чън гуей съ дзя у и вей бин шън дин юй метален заек воден дракон водна змия дървен кон дървена коза огнена маймуна огнен петел 1 2 3 4 5 6 7 8 август август август август август 31 август септември септември септември септември септември септември септември септември 24 септември у сю земно куче 25 септември 26 септември 27 септември 28 септември 29 септември 30 септември 1 октомври 2 октомври земно прасе метален плъх метален вол воден тигър воден заек дървен дракон дървена змия огнен кон дзи хай гън дзъ син чоу жън ин гуей мао дзя чън и съ бин у Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на прочистване Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата 06:46 ч. Начало на сезона КРАЙ НА ГОРЕЩИНАТА Щастлив ден за всичко. Ден на успеха Новолуние - 17:13 ч. Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на прочистване Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Ден на успеха 19:02 ч. Начало на сезона БЯЛА РОСА Силно енергиен ден. Празник на Голямата Луна (Средата на есента) Ден на отваряне на нещата Пълнолуние - 4:39 ч. Ден на затваряне на нещата. Не много благоприятен ден Ден на прочистване Не много благоприятен ден Щастлив ден за всичко. Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Не много благоприятен ден Не много благоприятен ден Щастлив ден за всичко Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата 04:30 ч. Начало на сезона ЕСЕННО РАВНОДЕНСТВИЕ. Силно енергиен ден Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване Новолуние - 9:14 ч. Ден на решителност Ден на забавяне и отлагане на нещата Щастлив ден за всичко Ден на успеха 6
  • 7. 3 4 5 6 7 8 октомври октомври октомври октомври октомври октомври дин вей у шън дзи юй гън сю син хай жън дзъ огнена коза земна маймуна земен петел метално куче метално прасе воден плъх 9 октомври 10 октомври 11 октомври 12 октомври 13 октомври 14 октомври 15 октомври 16 октомври гуей чоу дзя ин и мао бин чън дин съ уу дзи вей гън шън воден вол дървен тигър дървен заек огнен дракон огнена змия земен кон земна коза метална маймуна 17 октомври син юй метален петел 18 19 20 21 22 23 октомври октомври октомври октомври октомври октомври жън сю гуей хай дзя дзъ и чоу бин ин дин мао водно куче водно прасе дървен плъх дървен вол огнен тигър огнен заек 24 25 26 27 28 октомври октомври октомври октомври октомври у чън дзи съ гън у син вей жън шън земен дракон земна змия метален кон метална коза водна маймуна 29 октомври гуей юй воден петел 30 октомври 31 октомври 1 ноември 2 ноември 3 ноември 4 ноември дзя сю и хай бин дзъ дин чоу у ин дзи мао дървено куче дървено прасе огнен плъх огнен вол земен тигър земен заек 5 ноември 6 ноември гън чън син съ метален дракон метална змия 7 ноември жън у воден кон 8 ноември 9 ноември 10 ноември гуей вей дзя шън и юй водна коза дървена маймуна дървен петел 11 12 13 14 15 бин сю дин хай у дзъ дзи чоу гън ин огнено куче огнено прасе земен плъх земен вол метален тигър ноември ноември ноември ноември ноември Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване 10:48 ч. Начало на сезона СТУДЕНА РОСА Пълнолуние - 13:51 ч. Не много благоприятен ден Ден на решителност. Ден на отлагане и забавяне на нещата Не много благоприятен ден Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Щастлив ден за всичко Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден за прочистване Ден на решителност 13:58 ч. Начало на сезона ПАДАНЕ НА СЛАНАТА Ден на отлагане и забавяне на нещата Новолуние - 12:57 ч. Ден на успеха. Щастлив ден за всичко Ден на отваряне на нещата. Щастлив ден за всичко Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Ден на затваряне на нещата Добър ден за нови начинания Ден на прочистване Щастлив ден за всичко Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Щастлив ден за всичко Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията). 14:07 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА ЗИМАТА. Силно енергиен ден Щастлив ден за всичко Пълнолуние - 12:23 ч. Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Не много благоприятен ден Ден на затваряне на нещата Не много благоприятен ден Ден на прочистване 7
  • 8. 16 17 18 19 20 21 22 ноември ноември ноември ноември ноември ноември ноември син мао жън чън гуей съ дзя у и вей бин шън дин юй метален заек воден дракон водна змия дървен кон дървена коза огнена маймуна огнен петел 23 ноември 24 ноември 25 ноември 26 ноември 27 ноември 28 ноември 29 ноември 30 ноември 1 декември 2 декември 3 декември 4 декември 5 декември 6 декември 7 декември у сю дзи хай гън дзъ син чоу жън ин гуей мао дзя чън и съ бин у дин вей у шън дзи юй гън сю син хай жън дзъ земно куче земно прасе метален плъх метален вол воден тигър воден заек дървен дракон дървена змия огнен кон огнена коза земна маймуна земен петел метално куче метално прасе воден плъх 8 декември 9 декември 10 декември 11 декември 12 декември гуей чоу дзя ин и мао бин чън дин съ воден вол дървен тигър дървен заек огнен дракон огнена змия 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 декември декември декември декември декември декември декември декември декември декември уу дзи вей гън шън син юй жън сю гуей хай дзя дзъ и чоу бин ин дин мао земен кон земна коза метална маймуна метален петел водно куче водно прасе дървен плъх дървен вол огнен тигър огнен заек 23 24 25 26 27 28 29 30 31 декември декември декември декември декември декември декември декември декември у чън дзи съ гън у син вей жън шън гуей юй дзя сю и хай бин дзъ земен дракон земна змия метален кон метална коза водна маймуна воден петел дървено куче дървено прасе огнен плъх Ден на решителност. Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко Ден на успеха 11:39 ч. Начало на сезона МАЛЪК СНЯГ Ден на отваряне на нещата Новолуние - 14:33 ч. Ден на затваряне на нещата Щастлив ден за всичко. Ден на прочистване Щастлив ден за всичко Ден на решителност Ден на отлагане и забавяне на нещата Ден на успеха Щастлив ден за всичко. Ден на отваряне Ден на затваряне на нещата Пълнолуние - 14:27 ч. 07:05 ч. Начало на сезона ГОЛЯМ СНЯГ Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект) Не много благоприятен ден Ден на прочистване Не много благоприятен ден Ден на решителност Не много благоприятен ден. Ден на отлагане и забавяне на нещата Не много благоприятен ден Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата Ден на прочистване. Щастлив ден за всичко Щастлив ден за всичко 01:04 ч. Начало на сезона ЗИМНО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ. Силно енергиен ден Новолуние - 3:36 ч. Ден на решителност. Щастлив ден за всичко Ден на отлагане и забавяне на нещата Ден на успеха Ден на отваряне на нещата Ден на затваряне на нещата 8