SlideShare a Scribd company logo
HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KẾ TOÁN – KHOA KINH TẾ
4.1. Hướng dẫn kết cấu của Khóa luận tốt nghiệp
Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau:
1) Trang bìa (theo mẫu)
2) Trang bìa (lót)
3) Trang “Lời cảm ơn” (chỉ in và đóng vào cuốn báo cáo bìa mạ vàng nộp lại khoa sau khi
bảo vệ)
4) Trang “Các từ viết tắt sử dụng”
5) Trang “Danh sách các bảng sử dụng” đánh trang
6) Trang “Danh sách các đồ thị, sơ đồ…” đánh trang
7) Trang “Mục lục”
8) “Phần mở đầu”. Nội dung bao gồm:
 Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài
 Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài
 Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài
 Phạm vi của đề tài
 Điểm mới/ Kết quả đạt được của đề tài
 Kết cấu của đề tài.
9) PHẦN NỘI DUNG:
Trình bày nội dung 4 chương
Lưu ý: mỗi chương bắt đầu ở 1 trang mới
10) KẾT LUẬN: Tóm tắt kết quả của đề tài nghiên cứu
11) TÀI LIỆU THAM KHẢO (trình bày tài liệu tham khảo như hướng dẫn ở mục 4.3 bên
dưới)
12) PHỤ LỤC
4.2. Hình thức trình bày
Độ dài của báo cáo/khóa luận: Nội dung chính của khóa luận (từ “Mở đầu” cho đến “Kết luận”
không quá 80 trang (không kể các trang sơ đồ, bảng biểu) và cân đối theo tỷ lệ :
Chương 1 : Chương 2 : Chương 3 : Chương 4 là 1: (1,5-2) : 2 : (1-1,5)
Quy định định dạng trang:
 Khổ trang: A4
 In 1 mặt
 Canh lề trái 3cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2.5cm.
 Font chữ: Vni-Times hoặc Times New Roman, cỡ chữ 13,
 Cách dòng (Line Spacing): 1.5;
 Không ghi Header và Footer .
Đánh số trang:
Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv…)
Từ ”Mở đầu” đến phần “Kết luận” đánh theo số (1, 2, 3…)
Đánh số các đề mục
Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:
CHƯƠNG 1 ……
1.1…..
1.1.1…
1.1.2…
1.2
CHƯƠNG 2……
2.1…..
2.1.1…
2.1.2…
2.2……
Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ
Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...) được đặt tên và đánh số
thứ tự trong mỗi chương có sử dụng loại công bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...để minh
họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương
đó.
Ví dụ:
Bảng 1.2: Bảng tính giá thành, có nghĩa là Bảng số 2 ở chương 1 có tên gọi là “Bảng tính giá
thành”;
Bảng 2.4: Phân loại chi phí, có nghĩa là Bảng số 4 trong chương 2 có tên gọi là “Phân loại chi
phí”;
Đồ thị 1.1: Phân tích điểm hòa vốn, có nghĩa là Đồ thị số 1 trong chương 1 có tên gọi là “Phân
tích điểm hòa vốn”
4.3. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
4.3.1 Trích dẫn trực tiếp
+ Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn. Ông A (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ
thuật”
+ Nếu nhiều tác giả: Ông A, ông B và ông C (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật”
+ Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách... không có tác giả cụ thể
“Kế toán là nghệ thuật” (Kế toán tài chính, 2002, nhà xuất bản, trang)
4.3.2 Trích dẫn gián tiếp
+ Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong
ngoặc đơn.
Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V An, 2002).
+ Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC
Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V. An, T.V. Ba, 2002).
4.4. Đánh giá kết quả của Khóa luận tốt nghiệp:
Kết quả của Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá bởi:
 Giáo viên hướng dẫn: 30% (10% Thái độ, 20% Hình thức, 70% Nội dung)
 Giáo viên phản biện: 20% (20% Hình thức, 80% Nội dung)
 Hội đồng bảo vệ: 50% (Điểm trung bình của các thành viên hội đồng. Trong đó:
Điểm của từng thành viên gồm 3 thành phần: Trình bày P.Point: 20%; Thuyết trình:
60%; Trả lời câu hỏi: 20%)
4.5. Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo
Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các
thông lệ sau:
Sắp xếp TLTK theo từng nhóm
 Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga,
Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên
âm, không dịch
Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ:
 Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ.
 Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên
thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ.
 Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành
báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào
tạo xếp vào vần B v.v…
Tài liệu tham khảo là phải ghi đầy đủ các thông tin sau :
 Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) (Năm xuất bản), (đặt
trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 Nhà xuất bản, (dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo)
 Nơi sản xuất, (dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo)
Ví dụ: Nguyễn Văn A (2005), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội
Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:
 Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) (năm công bố), (đặt trong dấu ngoặc đơn,
dấu phẩy sau ngoặc đơn).
 "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 Tên tạp chí (in nghiêng, dấu phẩy ngăn cách) (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau
ngoặc đơn)
 Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số trang bắt đầu và kết thúc , dấu chấm kết thúc)
Ví dụ: Nguyễn Văn A (2006), “Tầm quan trọng của kế toán”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (Số
3), trang 15-18.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY X
(Tại xí nghiệp A thuộc công ty X)
Sinh viên thực hiện : Lê Văn B
MSSV : 06124012
Lớp : 061241
Khóa : 2006
Hệ : Đại học chính quy
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng … năm 20…
Mẫu trang bìa
khi nộp cho hội
đồng bảo vệ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY X
(Tại xí nghiệp A thuộc công ty X)
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A
Sinh viên thực hiện : Lê Văn B
MSSV : 06124012
Lớp : 061241
Khóa : 2006
Hệ : Đại học chính quy
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng … năm 20…
Mẫu trang bìa
khi đóng bìa mạ
vàng

More Related Content

What's hot

Chapter 10 viet va trinh bay luan van
Chapter 10 viet va trinh bay luan vanChapter 10 viet va trinh bay luan van
Chapter 10 viet va trinh bay luan vangaucon10
 
Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013
Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013
Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013Hate To Love
 
2020 quidinhdoandtdm
2020 quidinhdoandtdm2020 quidinhdoandtdm
2020 quidinhdoandtdm
NguynThiii
 
Tham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan an
Tham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan anTham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan an
Tham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan an
Nhan Luan
 
Huong dan quy cach trinh bay luan van
Huong dan quy cach trinh bay luan vanHuong dan quy cach trinh bay luan van
Huong dan quy cach trinh bay luan vanxuanduong92
 
Kenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tap
Kenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tapKenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tap
Kenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tapthanhhuyenit89
 
huong dan trinh bay luan van ths
huong dan trinh bay luan van thshuong dan trinh bay luan van ths
huong dan trinh bay luan van ths
canhchimtudo
 
Mau viet do an tn
Mau viet do an tnMau viet do an tn
Mau viet do an tn
Phi Phi
 
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng soạn thảo văn bảnKỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Le Ngoc Quang
 
Huong dan trinh bay viet khoa luan
Huong dan trinh bay viet khoa luanHuong dan trinh bay viet khoa luan
Huong dan trinh bay viet khoa luanluongvumaihoa
 
Quy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slides
Quy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slidesQuy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slides
Quy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slides
Truong Tien Sinh
 
Hướng dẫn chuyên đề môn học
Hướng dẫn chuyên đề môn họcHướng dẫn chuyên đề môn học
Hướng dẫn chuyên đề môn học
Mạnh Tiến
 
Quy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc cao hoc
Quy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc  cao hocQuy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc  cao hoc
Quy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc cao hoc
Cu Bin
 
Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệpTài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Tap chi dhdn the le
Tap chi dhdn  the leTap chi dhdn  the le
Tap chi dhdn the le
phuc_t49
 
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&ttHuong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt
Bảo Bối
 

What's hot (17)

Chapter 10 viet va trinh bay luan van
Chapter 10 viet va trinh bay luan vanChapter 10 viet va trinh bay luan van
Chapter 10 viet va trinh bay luan van
 
Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013
Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013
Quy dinh ve mau bao cao tttn 2013
 
2020 quidinhdoandtdm
2020 quidinhdoandtdm2020 quidinhdoandtdm
2020 quidinhdoandtdm
 
Tham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan an
Tham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan anTham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan an
Tham thao cach trinh bay luan an, tom tat luan an
 
Huong dan quy cach trinh bay luan van
Huong dan quy cach trinh bay luan vanHuong dan quy cach trinh bay luan van
Huong dan quy cach trinh bay luan van
 
Kenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tap
Kenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tapKenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tap
Kenh sinhvien.net --01-trinh_bay_bao_cao_thuc_tap
 
huong dan trinh bay luan van ths
huong dan trinh bay luan van thshuong dan trinh bay luan van ths
huong dan trinh bay luan van ths
 
Mau viet do an tn
Mau viet do an tnMau viet do an tn
Mau viet do an tn
 
Mauvietbaocao
MauvietbaocaoMauvietbaocao
Mauvietbaocao
 
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng soạn thảo văn bảnKỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng soạn thảo văn bản
 
Huong dan trinh bay viet khoa luan
Huong dan trinh bay viet khoa luanHuong dan trinh bay viet khoa luan
Huong dan trinh bay viet khoa luan
 
Quy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slides
Quy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slidesQuy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slides
Quy dinh-trinh-bay-luan-van do-an-slides
 
Hướng dẫn chuyên đề môn học
Hướng dẫn chuyên đề môn họcHướng dẫn chuyên đề môn học
Hướng dẫn chuyên đề môn học
 
Quy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc cao hoc
Quy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc  cao hocQuy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc  cao hoc
Quy dinh ve cach trinh bay bai bao khoa hoc cao hoc
 
Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệpTài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
Tài liệu hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
 
Tap chi dhdn the le
Tap chi dhdn  the leTap chi dhdn  the le
Tap chi dhdn the le
 
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&ttHuong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt
 

Viewers also liked

07k4114 bai tapso1
07k4114 bai tapso107k4114 bai tapso1
07k4114 bai tapso1
Phi Phi
 
Ltdt bt chuong 1
Ltdt bt chuong 1Ltdt bt chuong 1
Ltdt bt chuong 1
Phi Phi
 
1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly
1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly
1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly
Phi Phi
 
Chuong 1 matlab co ban
Chuong 1 matlab co banChuong 1 matlab co ban
Chuong 1 matlab co ban
Phi Phi
 
03 dia ly-01
03 dia ly-0103 dia ly-01
03 dia ly-01
Phi Phi
 
S7 200 optimize
S7 200 optimizeS7 200 optimize
S7 200 optimize
Phi Phi
 
Tai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvn
Tai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvnTai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvn
Tai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvn
Phi Phi
 
Bgqht tmoi 1_xvesm
Bgqht tmoi 1_xvesmBgqht tmoi 1_xvesm
Bgqht tmoi 1_xvesm
Phi Phi
 

Viewers also liked (9)

07k4114 bai tapso1
07k4114 bai tapso107k4114 bai tapso1
07k4114 bai tapso1
 
Ads
AdsAds
Ads
 
Ltdt bt chuong 1
Ltdt bt chuong 1Ltdt bt chuong 1
Ltdt bt chuong 1
 
1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly
1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly
1 qcvn-42 2009-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chuan-thong-tin-dia-ly
 
Chuong 1 matlab co ban
Chuong 1 matlab co banChuong 1 matlab co ban
Chuong 1 matlab co ban
 
03 dia ly-01
03 dia ly-0103 dia ly-01
03 dia ly-01
 
S7 200 optimize
S7 200 optimizeS7 200 optimize
S7 200 optimize
 
Tai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvn
Tai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvnTai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvn
Tai lieu huongdandttx_mon_duongloi_cm_cua_dcsvn
 
Bgqht tmoi 1_xvesm
Bgqht tmoi 1_xvesmBgqht tmoi 1_xvesm
Bgqht tmoi 1_xvesm
 

Similar to 01.huong dan trinh bay khoa luan

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao
Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm caoCách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao
Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc
03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc
03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc
UynBnh1
 
Huongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docx
Huongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docxHuongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docx
Huongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docx
vuthikieuoanh1304
 
Cách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm cao
Cách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm caoCách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm cao
Cách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm cao
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc
2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc
2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc
DucHa40
 
HDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docx
HDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docxHDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docx
HDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docx
VXunng
 
Hướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bài
Hướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bàiHướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bài
Hướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bài
NgcYn77
 
Hình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docx
Hình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docxHình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docx
Hình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docx
ThuTho960017
 
Quy cách trình bày bài seminar
Quy cách trình bày bài seminarQuy cách trình bày bài seminar
Quy cách trình bày bài seminar
ThyV706383
 
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)Bảo Bối
 
HUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptx
HUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptxHUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptx
HUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptx
Cuong88
 
Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docx
Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docxCách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docx
Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docx
Nhận Làm Đề Tài Trọn Gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Mẫu khóa luận tốt nghiệp
Mẫu khóa luận tốt nghiệpMẫu khóa luận tốt nghiệp
Mẫu khóa luận tốt nghiệp
Hương Vũ
 
Cách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trị
Cách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trịCách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trị
Cách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trị
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không
Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không
Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Trinh bay datn
Trinh bay datnTrinh bay datn
Trinh bay datnlinh419
 
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập
luanvantrust
 
Quy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.doc
Quy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.docQuy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.doc
Quy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
huong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docx
huong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docxhuong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docx
huong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docx
NamHuongHoang
 

Similar to 01.huong dan trinh bay khoa luan (20)

Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao
Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm caoCách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao
Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao
 
03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc
03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc
03.TC-HUONG DAN VIET BAO CAO TTTN TOM LUOC.doc
 
Huongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docx
Huongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docxHuongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docx
Huongdanthuchienbaocao_Kinh te luong.docx
 
Cách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm cao
Cách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm caoCách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm cao
Cách làm báo cáo thực tập đại học sư phạm kỹ thuật điểm cao
 
2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc
2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc
2134618300QD trinh bay luan van thac si_HUTECH.doc
 
HDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docx
HDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docxHDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docx
HDBTL_Hình thức trình bày quyển báo cáo và slide báo cáo.docx
 
Hướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bài
Hướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bàiHướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bài
Hướng dẫn trình bày tiểu luận và cách lưu bài
 
Hình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docx
Hình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docxHình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docx
Hình thức báo cáo thực tập chuyên ngành KTVTB - 2023.docx
 
Quy cách trình bày bài seminar
Quy cách trình bày bài seminarQuy cách trình bày bài seminar
Quy cách trình bày bài seminar
 
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)
Huong dan-trinh-bay-do-an-cndt&tt (1)
 
HUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptx
HUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptxHUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptx
HUONG DAN LUAN VAN (Thay Canh).pptx
 
Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docx
Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docxCách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docx
Cách làm khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Đông Á, 9 điểm.docx
 
Huong dan fomat
Huong dan fomatHuong dan fomat
Huong dan fomat
 
Mẫu khóa luận tốt nghiệp
Mẫu khóa luận tốt nghiệpMẫu khóa luận tốt nghiệp
Mẫu khóa luận tốt nghiệp
 
Cách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trị
Cách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trịCách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trị
Cách viết khoá luận trung cấp lý luận chính trị
 
Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không
Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không
Cách làm báo cáo thực tập học viện hàng không
 
Trinh bay datn
Trinh bay datnTrinh bay datn
Trinh bay datn
 
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập
Hướng dẫn thực hiện báo cáo thực tập
 
Quy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.doc
Quy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.docQuy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.doc
Quy Định Về Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ Sao Cho Chuẩn.doc
 
huong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docx
huong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docxhuong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docx
huong_dan_viet_bai_bao_k2pb7.docx
 

More from Phi Phi

Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Phi Phi
 

More from Phi Phi (20)

Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
 
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
 
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
 
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
 
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
 
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
 
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
 
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
 
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
 
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
 
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
 
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
 
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24
 
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
 
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22
 
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
 
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
 
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
 
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
 
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17
 

01.huong dan trinh bay khoa luan

 • 1. HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN – KHOA KINH TẾ 4.1. Hướng dẫn kết cấu của Khóa luận tốt nghiệp Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp bao gồm các phần sau: 1) Trang bìa (theo mẫu) 2) Trang bìa (lót) 3) Trang “Lời cảm ơn” (chỉ in và đóng vào cuốn báo cáo bìa mạ vàng nộp lại khoa sau khi bảo vệ) 4) Trang “Các từ viết tắt sử dụng” 5) Trang “Danh sách các bảng sử dụng” đánh trang 6) Trang “Danh sách các đồ thị, sơ đồ…” đánh trang 7) Trang “Mục lục” 8) “Phần mở đầu”. Nội dung bao gồm:  Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài  Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài  Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài  Phạm vi của đề tài  Điểm mới/ Kết quả đạt được của đề tài  Kết cấu của đề tài. 9) PHẦN NỘI DUNG: Trình bày nội dung 4 chương Lưu ý: mỗi chương bắt đầu ở 1 trang mới 10) KẾT LUẬN: Tóm tắt kết quả của đề tài nghiên cứu 11) TÀI LIỆU THAM KHẢO (trình bày tài liệu tham khảo như hướng dẫn ở mục 4.3 bên dưới) 12) PHỤ LỤC 4.2. Hình thức trình bày Độ dài của báo cáo/khóa luận: Nội dung chính của khóa luận (từ “Mở đầu” cho đến “Kết luận” không quá 80 trang (không kể các trang sơ đồ, bảng biểu) và cân đối theo tỷ lệ : Chương 1 : Chương 2 : Chương 3 : Chương 4 là 1: (1,5-2) : 2 : (1-1,5) Quy định định dạng trang:  Khổ trang: A4  In 1 mặt  Canh lề trái 3cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2.5cm.  Font chữ: Vni-Times hoặc Times New Roman, cỡ chữ 13,  Cách dòng (Line Spacing): 1.5;  Không ghi Header và Footer . Đánh số trang: Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv…) Từ ”Mở đầu” đến phần “Kết luận” đánh theo số (1, 2, 3…) Đánh số các đề mục
 • 2. Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên: CHƯƠNG 1 …… 1.1….. 1.1.1… 1.1.2… 1.2 CHƯƠNG 2…… 2.1….. 2.1.1… 2.1.2… 2.2…… Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng loại công bảng, đồ thị, hình, sơ đồ...để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó. Ví dụ: Bảng 1.2: Bảng tính giá thành, có nghĩa là Bảng số 2 ở chương 1 có tên gọi là “Bảng tính giá thành”; Bảng 2.4: Phân loại chi phí, có nghĩa là Bảng số 4 trong chương 2 có tên gọi là “Phân loại chi phí”; Đồ thị 1.1: Phân tích điểm hòa vốn, có nghĩa là Đồ thị số 1 trong chương 1 có tên gọi là “Phân tích điểm hòa vốn” 4.3. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo 4.3.1 Trích dẫn trực tiếp + Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn. Ông A (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật” + Nếu nhiều tác giả: Ông A, ông B và ông C (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật” + Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách... không có tác giả cụ thể “Kế toán là nghệ thuật” (Kế toán tài chính, 2002, nhà xuất bản, trang) 4.3.2 Trích dẫn gián tiếp + Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn. Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V An, 2002). + Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V. An, T.V. Ba, 2002). 4.4. Đánh giá kết quả của Khóa luận tốt nghiệp:
 • 3. Kết quả của Khóa luận tốt nghiệp được đánh giá bởi:  Giáo viên hướng dẫn: 30% (10% Thái độ, 20% Hình thức, 70% Nội dung)  Giáo viên phản biện: 20% (20% Hình thức, 80% Nội dung)  Hội đồng bảo vệ: 50% (Điểm trung bình của các thành viên hội đồng. Trong đó: Điểm của từng thành viên gồm 3 thành phần: Trình bày P.Point: 20%; Thuyết trình: 60%; Trả lời câu hỏi: 20%) 4.5. Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các thông lệ sau: Sắp xếp TLTK theo từng nhóm  Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ:  Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ.  Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ.  Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v… Tài liệu tham khảo là phải ghi đầy đủ các thông tin sau :  Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) (Năm xuất bản), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  Nhà xuất bản, (dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo)  Nơi sản xuất, (dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo) Ví dụ: Nguyễn Văn A (2005), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:  Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) (năm công bố), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).  "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)  Tên tạp chí (in nghiêng, dấu phẩy ngăn cách) (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)  Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số trang bắt đầu và kết thúc , dấu chấm kết thúc) Ví dụ: Nguyễn Văn A (2006), “Tầm quan trọng của kế toán”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (Số 3), trang 15-18.
 • 4. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY X (Tại xí nghiệp A thuộc công ty X) Sinh viên thực hiện : Lê Văn B MSSV : 06124012 Lớp : 061241 Khóa : 2006 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng … năm 20… Mẫu trang bìa khi nộp cho hội đồng bảo vệ
 • 5. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY X (Tại xí nghiệp A thuộc công ty X) Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A Sinh viên thực hiện : Lê Văn B MSSV : 06124012 Lớp : 061241 Khóa : 2006 Hệ : Đại học chính quy Thành phố Hồ Chí Minh, tháng … năm 20… Mẫu trang bìa khi đóng bìa mạ vàng