Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun3 kssr

29,448 views

Published on

 • Login to see the comments

Rancangan pengajaran tahunan matematik tahun3 kssr

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN BIDANG / TAJUK CATATAN TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk… 1 NOMBOR DAN 1.1 (i) Menamakan nilai nombor hingga 10,000: KREATIVITI DAN INOVASI:02-04 Jan OPERASI Menama dan menentukan (a) Membaca seberang nombor yang di beri Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan nilai nombor. dalam perkataan. menyatakan idea secara lisan. 1.0 (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi NOMBOR BULAT dalam bentuk angka. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: 2 DALAM (c) Memadan angka dengan namanya dalam Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat07-11 Jan LINGKUNGAN perkataan. B1D1E1(a) keputusan 10000 (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10,000: BBB: Objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang surat 3-4 (rujuk Modul) disebut dengan menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. B1D2E1(a) (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. B1D2E1(b) (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. B1D2E1(d) (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas
 2. 2. bagi sesuatu nombor yang diberi. B1D2E1(d) 3 NOMBOR DAN 1.2 KREATIVITI DAN INOVASI:14-18 Jan OPERASI Menulis nombor. (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan diberi nombor itu dalam perkataan. B2D1E1 menyatakan idea secara lisan. 1.0 NOMBOR BULAT NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: DALAM (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor Rasional dalam membuat keputusan. LINGKUNGAN hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. 10000 B2D1E1 BBB: Kad nombor, kad perkataan dan lembaran kerja 3 NOMBOR DAN 1.3 KREATIVITI DAN INOVASI:14-18 Jan OPERASI Melengkapkan sebarang (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10,000 Menghasilkan idea melalui perbincangan dan rangkaian nombor secara: menyatakan idea secara lisan. 1.0 (a) seribu-seribu NOMBOR BULAT NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: DALAM (b) seratus-seratus Berkeyakinan dalam membuat keputusan LINGKUNGAN 10000 (c) sepuluh-sepuluh BBB: Blok grid , kad nombor dan lembaran kerja. (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. B1D1E1(b) (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10,000 secara: (a) seribu-seribu
 3. 3. (b) seratus-seratus (c) sepuluh-sepuluh (d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. B1D2E1(c) 4 NOMBOR DAN 1.4 KREATIVITI DAN INOVASI:21-25 Jan OPERASI Menentukan nilai (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan tempat. sebarang nombor hingga 10000. menyatakan idea secara lisan. 1.0 (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor NOMBOR BULAT NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: hingga 10 000. DALAM Rasional dalam membuat keputusan LINGKUNGAN (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi 10000 sebarang nombor dengan menggunakan abakus BBB: 4:1. B1D2E1 Kad gambar dan lembaran kerja (rujuk Modul, buku aktiviti) (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa, (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. B2D2E2 4 NOMBOR DAN 1.5 TEKNOLOGI, MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI:21-25 Jan OPERASI Melengkapkan pola (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor Menerangkan menggunakan komputer dan LCD. nombor. yang diberi. 1.0 BBB: (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang NOMBOR BULAT Kad gambar, MS Power point dan lembaran kerja
 4. 4. DALAM diberi. (rujuk Modul, buku aktiviti) LINGKUNGAN 10000 5 NOMBOR DAN 1.6 TEKNOLOGI, MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI:28 Jan—1 Feb OPERASI Membundarkan sebarang (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 Menerangkan menggunakan komputer dan LCD. nombor. 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat. 1.0 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin NOMBOR BULAT Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat diwakili oleh suatu nombor hinggga 10 000 yang DALAM keputusan telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan ribu LINGKUNGAN terdekat. 10000 BBB: B3D2E1 kad gambar, MS Power point dan lembaran kerja (rujuk Modul, buku aktiviti) 5 NOMBOR DAN 1.7 TEKNOLOGI, MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI:28 Jan—1 Feb OPERASI Menganggar. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang Menerangkan menggunakan komputer dan LCD. munasabah dengan: 1.0 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (a) menyatakan kuantiti, NOMBOR BULAT Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat DALAM (b) menggunakan perkataan “lebih kurang” dan keputusan LINGKUNGAN “kurang daripada”. B3D3E1 10000 BBB: kad gambar, MS Power point dan lembaran kerja (rujuk Modul, buku aktiviti) 6 NOMBOR DAN 2.1 (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat KREATIVITI DAN INOVASI: 04-08 Feb OPERASI Menambah sebarang dua digit tanpa mengumpul semula. Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan nombor menyatakan idea secara lisan. 2.0 (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat TAMBAH DALAM digit dengan mengumpul semula dari: NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: LINGKUNGAN (a) sa ke puluh, Bekerjasama dalam kumpulan dan beran imembuat
 5. 5. 10000 (b) puluh ke ratus, keputusan (c) ratus ke ribu, BBB: Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran (d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil kerja. tambahnya hingga 1000. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. (B3D1E1) 6 NOMBOR DAN 2.2 KREATIVITI DAN INOVASI:04-08 Feb OPERASI Menambah sebarang tiga (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan nombor. empat digit tanpa mengumpul semula. menyatakan idea secara lisan. 2.0 (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat TAMBAH DALAM digit dengan mengumpul semula dari: NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: LINGKUNGAN (a) sa ke puluh, Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat 10000 keputusan (b) puluh ke ratus, (c) ratus ke ribu, BBB: Slaid Power Point, gambar (c) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu dan hasil tambahnya hingga 10 000. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (B3D1E1)
 6. 6. 7 11-15 Februari : CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI 8 NOMBOR DAN 2.3 KREATIVITI DAN INOVASI:18-22 Feb OPERASI Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Menghasilkan idea melalui situasi yang diberi. tambah. tambah yang diberi. 2.0 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (ii) Menyelesaikan masalah harian yang TAMBAH DALAM Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat melibatkan penambahan hingga tiga nombor. LINGKUNGAN keputusan 10000 (B4D1E1) BBB: Kad cerita, main peranan (role-play) EMK Bahasa, Keusahawanan 8 NOMBOR DAN 3.1 (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat KREATIVITI DAN INOVASI:18-22 Feb OPERASI Menolak sebarang dua digit tanpa mengumpul semula. Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan nombor. menyatakan idea secara lisan. 3.0 TOLAK DALAM NILAI DAN SIKAP LINGKUNGAN Teliti, bekerjasama, saling membantu 10000 BBB: Bahan maujud (guli), lembaran kerja (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat KREATIVITI DAN INOVASI: digit dengan mengumpul semula dari: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan (a) puluh ke sa, menyatakan idea secara lisan. (b) ratus ke puluh, (c) ribu ke ratus, NILAI DAN SIKAP
 7. 7. (d) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke Berhati-hati, kejujuran ratus. B3 D1 E2 (a) BBB: Bahan maujud (blok asas), lembaran kerja (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan KREATIVITI DAN INOVASI: menggunakan abakus 4:1. Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. NILAI DAN SIKAP Berdisplin, bekerjasama BBB: Bahan maujud (blok abakus), lembaran kerja 9 NOMBOR DAN 3.2 (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada KREATIVITI DAN INOVASI:25 Feb-01Mac OPERASI Menolak berturut-turut sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan dua nombor daripada menyatakan idea secara lisan. dengan mengumpul semula. B3 D1 E2 (b) 3.0 sebarang nombor. TOLAK DALAM BBB: LINGKUNGAN lembaran kerja 10000 (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada KREATIVITI DAN INOVASI: sebarang nombor hingga 10 000 dengan Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menggunakan abakus 4:1. menyatakan idea secara lisan. BBB: Abacus, lembaran kerja (iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan KREATIVITI DAN INOVASI: pelbagai strategi pengiraan. Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.
 8. 8. BBB: lembaran kerja 9 NOMBOR DAN 3.3 KREATIVITI DAN INOVASI:25 Feb-01Mac OPERASI Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan tolak sebarang dua tolak yang diberi. menyatakan idea secara lisan. 3.0 nombor. TOLAK DALAM BBB: LINGKUNGAN Bahan maujud (blok asas), lembaran kerja 10000 KREATIVITI DAN INOVASI: (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan penolakan dua nombor. menyatakan idea secara lisan. B4 D1 E2 BBB: Lirik lagu “anaklah ayam”, kotak beracun, lembaran kerja 10 NOMBOR DAN 4.1 EMK : Kreativiti dan inovasi, 04-08 Mac OPERASI Menulis ayat matematik (i) Membina dan menyebut kumpulan sama Keusahawanan, TMK (Teknologi Maklumat dan bagi operasi darab. banyak menggunakan: Komunikasi ) 4.0 DARAB (a) objek, NILAI MURNI: berhati-hati, bekerjasama, (b) gambar, BBB: Kad nombor, Kad gambar, slaid PowerPoint (c) garis nombor. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tiga-tiga,
 9. 9. (b) enam-enam, (c) tujuh-tujuh, (d) lapan-lapan, (e) sembilan-sembilan. 10 NOMBOR DAN 4.2 (i) Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, TMK04-08 Mac OPERASI Melengkap ayat matematik sembilan, 100 dan 1000 dengan berpandukan: (Teknologi Maklumat dan Komunikasi ) darab. (a) objek, 4.0 NILAI MURNI : berani, tolong menolong, berdisiplin DARAB (b) gambar, (c) garis nombor. BBB : Kad nombor, Kad gambar, slaid PowerPoint (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 . (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, 4.3 Menyatakan operasi darab tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 secara spontan. mengikut: (a) tertib menaik, (b) rawak, (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. (B3D1E3) (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1 11 NOMBOR DAN 4.4 EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, TMK (i) Mendarab sebarang dua nombor, dua digit11-15 Mac OPERASI Mendarab dua nombor (Teknologi Maklumat dan Komunikasi )
 10. 10. 4.0 dan satu digit: NILAI MURNI : bertanggungjawab, berhati-hati, jujur DARAB (a) tanpa mengumpul semula, BBB : Kad nombor, Kad gambar, slaid PowerPoint, abakus 4:1 (b) dengan mengumpul semula. (B3D1E4) (ii) Mendarab sebarang dua nombor, tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula, (b) dengan mengumpul semula. (B3D1E4 (a)) (iii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit, dengan 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya tidak lebih 10 000.(B3D1E4 (b)) (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. 11 NOMBOR DAN 4.5 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, TMK11-15 Mac OPERASI Menyelesaikan masalah darab yang diberi. (Teknologi Maklumat dan Komunikasi ) harian. 4.0 NILAI MURNI : bekerjasama, berhati-hati,mengikut DARAB (i) Menyelesaikan masalah harian yang arahan melibatkan pendaraban dua nombor. (B4D1E3) BBB : Kad ayat matematik, Kad gambar, slaid PowerPoint
 11. 11. 12 NOMBOR DAN 5.1 (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, KREATIVITI DAN INOVASI:18-22 Mac OPERASI Menulis ayat matematik enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan dan Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan bagi operasi bahagi. sembilan-sembilan dengan menyatakan menyatakan idea secara lisan. 5.0 kumpulan yang diperoleh dengan Bahagi menggunakan: NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (a) objek. Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat (b) gambar. keputusan (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. BBB: (b) pengongsian. Sebalang gula-gula, kad gambar dan lembaran kerja (c ) tolak berturut-turut. muka surat 163 - 166 (rujuk Modul) (d) sonsangan operasi darab. 5.2 (i) Melengkapkan ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI: Melengkap ayat matematik melibatkan pembahagian dengan tiga, enam, Menjana idea melalui aktiviti kumpulan, dan bahagi tujuh, lapan dan sembilan berpandukan: menyatakan idea secara berkumpulan (a) objek , (b) gambar, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (c) garis nombor. Bekerjasama dalam kumpulan dan rajin (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang BBB: melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, Garis nombor, guli ,cawan kertas, kad gambar dan sembilan, 100 dan 1000. lembaran kerja muka surat 186-187 (rujuk Modul) 5.3 (i) Menyatakan operasi bahagi secara spontan KREATIVITI DAN INOVASI: Menyatakan operasi dengan tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 Menjana idea melalui aktiviti kumpulan, dan bahagi secara spontan dan 1000 mengikut: menyatakan idea secara berkumpulan (a) tertib menaik, (b) rawak. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (c) salah satu daripada dua nombor Bekerjasama dan Tekun yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi. (B3D1E5) BBB: Garis nombor, guli ,abakus, kad gambar dan (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. lembaran kerja muka surat 188 dan 192 (rujuk Modul)
 12. 12. 23-31 Mac: CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 13 NOMBOR DAN 5.4 (i) Membahagi sebarang dua nombor, dua digit TMK:01-05 April OPERASI Membahagi dua nombor dengan satu digit: (B3D1E6 (a)) Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan (a) tanpa baki, 5.0 (b) berbaki. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bahagi (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 Teliti, fokus dan bertanggungjawab dengan satu digit: (B3D1E6 (b)) (a) tanpa baki, BBB: (b) berbaki. Kad imbasan, kertas A4, kalkulator dan lembaran (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 kerja dengan 10, 100 dan 1000. (B3D1E6 (c)) (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. 5.5 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Menyelesaikan masalah bahagi yang diberi. KREATIVITI DAN INOVASI: harian Mereka cerita daripada ayat matematik (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. NILAI MURNI DAN SIKAP (B4D1E4) KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dalam kumpulan dan rajin BBB: Kad gambar dan lembaran kerja muka surat 205 (rujuk Modul)
 13. 13. 14 NOMBOR DAN 6.1 (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, KREATIVITI DAN INOVASI:08-12 April OPERASI Menamakan pecahan penyebutnya hingga 10. (B2D3E1) Menghasilkan pelbagai bentuk pecahan wajar. wajar. 6.0 (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Pecahan sebahagian daripada satu kumpulan Bekerjasama,adil dan tolong menolong menggunakan: (B2D3E2) (a) objek, BBB: (b) gambar. Kertas A4, pensel warna, buah-buahan dan lembaran kerja muka surat 3-4 (rujukModul) (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. (B3D4E1) (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10. (B3D4E2)
 14. 14. EMK: 15 NOMBOR DAN 7.1 (i) Menamakan pecahan perseratus. (B2D4E1)15-19 April OPERASI Mengenal perpuluhan (ii) Menukar pecahan perseratus kepada 1.KREATIVITI DAN INOVASI: hingga dua tempat perpuluhan. (B3D5E1) Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan 7.0 perpuluhan. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu menyatakan idea secara lisan. PERPULUHAN hinggga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada 2.SIKAP KEUSAHAWANAN: gambarajah. (B2D4E2) Berani membuat keputusan (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (B3D5E2) NILAI MURNI Bekerjasama dalam kumpulan BBB: Petak Seratus,Kad Nombor, buku teks,gambarajah. 7.2 (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga Menulis perpuluhan. sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah. 7.3 (i) Membandingkan nilai perpuluhan hingga Membandingkan nilai dua tempat perpuluhan, dengan perpuluhan. berpandukan petak seratus, garis nombor dan gambarajah.(B3D5E3)
 15. 15. 16 NOMBOR DAN 8.1 (i) Menama dan menyebut peratus. EMK:22-26 April OPERASI Mengenal peratus. (ii) Mengenal simbol peratus. (B1D3E1) KREATIVITI DAN INOVASI: (iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus. Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan 8.0 (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus menyatakan idea secara lisan. PERATUS yang diberi. (B2D5E1) SIKAP KEUSAHAWANAN: Berani membuat keputusan 8.2 (i) Menulis satu hingga seratus peratus Menulis peratus. mengikut sebutan dan lorekan petak NILAI MURNI: seratus. (B3D6E1) Bekerjasama dalam kumpulan BBB: Petak seratus, kad peratus, buku teks dan lembaran kerja . 17 NOMBOR DAN 9.1 (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang KREATIVITI DAN INOVASI:29 April-03 OPERASI Menentukan nilai wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu Mewakilkan gabungan wang yang pelbagai untuk Mei hingga RM1000. hingga RM1000. (B2 D6 E1) membentuk satu nilai yang sama. 9.0 WANG (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: abakus 4:1. Bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan, toleransidan hormat menghormati. BBB: Wang permainan,abakus dan lembaran kerja 118 dan 119 di muka surat 290 dan 291 (rujuk Modul)
 16. 16. 17 NOMBOR DAN 9.2 KREATIVITI DAN INOVASI:29 April-03 OPERASI Menambah nilai wang. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: Mewakilkan gabungan wang yang pelbagai untuk Mei membentuk satu nilai yang sama. (a) ringgit, 9.0 WANG (b) ringgit dan sen, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama bertanggung jawab, tolong menolong. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. (B3 D1 E7) BBB: Wang permainan,kad imbasan dan lembaran kerja 118 dan 119 di muka surat 295-299 (rujuk Modul) (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI: (a) ringgit, Mewakilkan gabungan wang yang pelbagai untuk (b) ringgit dan sen, membentuk satu nilai yang sama. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dan berjimat cermat. (B3 D1 E7) BBB: Wang permainan,kad imbasan dan lembaran kerja pada muka surat 303 dan 304(rujuk modul) 17 NOMBOR DAN 9.3 KREATIVITI DAN INOVASI:29 April-03 OPERASI Menolak nilai wang. (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 Membayangkan pengurangan wang setelah berlaku Mei yang melibatkan: penolakan dengan mencongak.
 17. 17. (a) ringgit, 9.0 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: WANG (b) ringgit dan sen. Kesabaran, ketelitian, berhati-hati. BBB: Barang permainan bertanda harga, wang (B3 D1 E8) permainan, lembaran kerja 307 dan 308. 1806-10 Mei NOMBOR DAN KREATIVITI DAN INOVASI: (ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada Membayangkan pengurangan wang setelah berlaku OPERASI sebarang nilai wang hingga RM1000 yang penolakan dengan mencongak. melibatkan: 9.0 WANG NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (a) ringgit, Kesabaran, ketelitian, berhati-hati dan (b) ringgit dan sen. bersistematik. BBB: Gambar barang yang bertanda harga, wang permainan, lembaran kerja 313 (rujuk modul) (B3 D1 E8) sahaja. 9.4 KREATIVITI DAN INOVASI: Mendarab nilai wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit Menggabungkan penambahan yang berulang yang melibatkan: menjadi satu proses darab. (a) ringgit, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (b) ringgit dan sen, Mendengar arahan, berani mencuba, semangat keusahawanan. dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. BBB: Bekas, wang permainan, lembaran kerja 317- 319 (rujuk modul). (B3 D1 E9)
 18. 18. 18 NOMBOR DAN 9.5 KREATIVITI DAN INOVASI: Menghubungkait06-10 Mei OPERASI Membahagi nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit antara proses darab serta proses bahagi. dalam lingkungan RM1000 yang melibatkan: 9.0 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (a) ringgit, WANG Semangat keusahawanan, berjimat-cermat, (b) ringgit dan sen. bekerjasama. BBB: Bekas, wang permainan, lembaran kerja 324- (B3 D1 E10) 328 (rujuk modul). 19 NOMBOR DAN 9.6 KREATIVITI DAN INOVASI:13-17 Mei OPERASI Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Menghubungkait antara proses darab serta proses harian yang melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan bahagi. 9.0 wang. wang. WANG NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan Ketelitian, berhati-hati, berjimat cermat, kesabaran operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan wang. BBB: Kad imbasan yang melibatkan penyelesaian masalah 331-333 (rujuk modul). (B4 D1 E5) 19 SUKATAN DAN 10.1 (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. KREATIVITI DAN INOVASI:13-17 Mei GEOMETRI Menyatakan waktu dalam Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan jam dan minit. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum menyatakan idea secara lisan. 10.0 dan selepas sesuatu aktiviti. Masa Dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Waktu (iii) Membina jadual aktiviti harian. Bekerjasama dalam kumpulan, menghargai masa,berdaya saing, menghormati orang tua dan
 19. 19. melakukan kerja yang berfaedah. BBB: Kad Gambar Situasi, Kad Gambar Aktiviti, Jam, Petikan Teks dan Lembaran Kerja (rujuk Modul m/s 1- 20) 19 SUKATAN DAN 10.2 KREATIVITI DAN INOVASI:13-17 Mei GEOMETRI Mengenali kalendar. (i) Membaca dan memahami kalendar Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan (B2D7E2) menyatakan idea secara lisan. 10.0 Masa Dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Waktu Bekerjasama dalam kumpulan, saling membantu dan rajin BBB: Kad gambar perayaan, Kalendar, dan Lembaran Kerja (rujuk Modul m/s 21-26) 20 SUKATAN DAN 10.3 KREATIVITI DAN INOVASI:20-23 Mei GEOMETRI Menyatakan perkaitan (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan dalam waktu. melibatkan: menyatakan idea secara lisan. 10.0 Masa Dan (a) minit dengan saat, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Waktu (b) minggu dengan hari, Bekerjasama dalam kumpulan, saling membantu dan menghargai masa (c) bulan dengan tahun. (B2D7E1) BBB: Jam, Kalendar dan Lembaran Kerja
 20. 20. 20 SUKATAN DAN 10.4 KREATIVITI DAN INOVASI:20-23 Mei GEOMETRI Menambah masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan (a) jam dengan jam, menyatakan idea secara lisan. 10.0 (b) minit dengan minit, Masa Dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (c) jam dan minit, Waktu Bekerjasama dalam kumpulan, teliti dan menepati (d) minit dan saat. masa. (B3D1E11) BBB: Jam, dan Lembaran Kerja 25 Mei-09 Jun : CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN 21 SUKATAN DAN 10.5 (i) Menolak masa melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI:10-14 Jun GEOMETRI Menolak Masa (a) jam dengan jam, Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan. (b) minit dengan minit, 10.0 Masa Dan (c) jam dan minit, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Waktu (d) minit dan saat. Bekerjasama dalam kumpulan, teliti dan menepati (B3D1E12) masa. BBB: Jam, dan Lembaran Kerja 22 10.6 KREATIVITI DAN INOVASI:17-21 Jun Mendarab Masa (i) Mendarab masa melibatkan: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan (a) jam menyatakan idea secara lisan. (b) minit, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: dengan nombor satu digit. Bekerjasama dalam kumpulan, teliti dan menepati (B3D1E13) masa. BBB: Kad muka jam, Kad imbasan dan Lembaran Kerja (rujuk modul m/s 26-33)
 21. 21. 23 10.7 KREATIVITI DAN INOVASI:24-28 Jun Membahagi Masa (i) Membahagi masa melibatkan: Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan (a) jam, menyatakan idea secara lisan. (b) minit, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: dengan nombor satu digit. Bekerjasama dalam kumpulan, bertanggungjawab, (B3D1E13) tolong - menolong dan adil. BBB: Kad muka jam, Kad imbasan operasi dan Lembaran Kerja ( rujuk modul m/s 34-40) 24 SUKATAN DAN 10.8 KREATIVITI DAN INOVASI:01-05 Julai GEOMETRI Menyelesaikan Masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan Harian tambah, tolak, darab dan bahagi yang menyatakan idea secara lisan. 10.0 melibatkan masa dan waktu. Masa Dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Waktu (ii) Menyelesaikan masalah harian yang Bekerjasama, berkeyakinan, semangat kekitaan, dan bertanggungjawab melibatkan operasi tambah, tolak,darab dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. BBB: Kad aktiviti dan Lembaran Kerja ( rujuk (B4D1E6) modul m/s 41- 45) 24 SUKATAN DAN 11.1 (i) Menukar unit melibatkan meter dan KREATIVITI DAN INOVASI:01-05 Julai GEOMETRI Menukar unit panjang sentimeter. Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan (B2D7E1) menyatakan idea secara lisan. 11.0 PANJANG NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama dan berani memberi pendapat. BBB: Pembaris panjang, kertas A4, sampul surat, kad soalan dan rujuk lembaran kerja muka surat 50- 51(rujuk modul).
 22. 22. SUKATAN DAN 25 GEOMETRI 11.2 (ii) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang KREATIVITI DAN INOVASI: Menambah panjang melibatkan: Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan08-12 Julai 11.0 (a)meter, menyatakan idea secara bertulis. PANJANG (b)sentimeter, (c) meter dan sentimeter. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: (B3D1E11(b)) Bekerjasama dan tekun. BBB: Pembaris panjang, pensel, botol air, tali, kasut, kad gambar, kad soalan dan lembaran kerja muka surat 55,56,57 (rujuk modul). (i) Menolak panjang yang melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI: 25 11.3 (a) meter, Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan Menolak panjang08-12 Julai (b) sentimeter, menyatakan idea secara bertulis. (c) meter dan sentimeter. (B3D1E12(b)) NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Berhati-hati dan jujur. BBB: Klip kertas, paku, lidi mancis, lampu suluh, kad nombor, lembaran kerja muka surat 61,62 (rujuk modul).
 23. 23. 11.4 (i) Mendarab panjang yang melibatkan KREATIVITI DAN INOVASI: SUKATAN DAN Mendarab panjang (a) meter, Menghasilkan idea melalui imaginasi dan GEOMETRI (b) sentimeter, menyatakan pendapat dalam kumpulan. (c) meter dan sentimeter, 26 11.0 dengan nombor satu digit. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: PANJANG15-19 Julai (B3D1E13(b)) Berhati-hati dan jujur. BBB: Klip kertas, paku, lidi mancis, lampu suluh, kad nombor, lembaran kerja muka surat. 11.5 27 (i) Membahagi panjang yang melibatkan: KREATIVITI DAN INOVASI: Membahagi panjang Menghasilkan idea melalui imaginasi dan 22-26 Julai (a) meter, menyatakan pendapat dalam kumpulan. (b) sentimeter, (c) meter dan sentimeter, NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: dengan nombor satu digit. Berhati-hati dan teliti. (B3D1E13(b)) BBB: Tali kasut, pembaris panjang, bekas pensel, kad imbasan dan lembaran kerja muka surat 65 (rujuk modul).
 24. 24. 27 SUKATAN DAN GEOMETRI KREATIVITI DAN INOVASI: 22-26 Julai 11.6 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang 11.0 imaginasi; dan menyatakan idea secara lisan harian yang melibatkan melibatkan panjang. PANJANG berkumpulan. panjang. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: bahagi yang berkaitan dengan panjang. Bekerjasama, berhati-hati dan teliti. (B4D1E6) BBB: Kerusi, meja, pembaris, pita pengukur, kad imbasan, kad situasi, kad ayat matematik dan lembaran kerja muka surat 69-70 (rujuk modul). 28 SUKATAN DAN 12.1 (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:29 Julai-02 GEOMETRI Menukar unit jisim. gram. Jujur dan berhati-hati. Ogos 12.0 [B2D7E1(C)] BBB: JISIM Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja. 28 12.2 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:29 Julai-02 Menambah jisim. (i) Menambah hingga tiga jisim yang Jujur dan berhati-hati. Ogos melibatkan: BBB: (a) kilogram, Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja. (b) gram, (c) kilogram dan gram. [B3D1E11(C)]
 25. 25. 29 12.3 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN05-06 Ogos Menolak jisim. (iii) Menolak jisim yang melibatkan: Ketelitian, berkerjasama, saling membantu (a) kilogram, BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja. (b) gram, (c) kilogram dan gram. [B3D1E12(C)] 07-18 Ogos : CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 30 SUKATAN DAN 12.4 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN19-23 Ogos GEOMETRI Mendarab jisim (i) Menolak jisim yang melibatkan: Mendengar arahan, teliti, berani mencuba 12.0 (a) kilogram, JISIM BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja. (b) gram, (c) kilogram dan gram. [B3D1E13(C)] 31 12.5 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN26-30 Ogos Membahagi jisim (i) Membahagi jisim yang melibatkan: Mendengar arahan, teliti, berani mencuba (a) kilogram, BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja. (b) gram, (c) kilogram dan gram, dengan nombor satu digit. [B3D1E13(C)]
 26. 26. 31 12.6 KREATIVITI DAN INOVASI26-30 Ogos Menyelesaikan masalah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik Mereka cerita secara lisan dan tulisan harian yang melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi yang jisim. melibatkan jisim. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN Bekerjasama dalam kumpulan. BBB: Kad imbasan, kad gambar, objek sebenar, penimbang, lembaran kerja KREATIVITI DAN INOVASI (ii) Menyelesaikan masalah harian yang Mengolah ayat matematik berdasarkan cerita yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan diberi bahagi yang berkaitan dengan jisim. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN [B4D1E6(C)] Teliti, berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan BBB: Kad cerita, lembaran kerja 32 SUKATAN DAN 13.1 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN02-06 Sept GEOMETRI Menukarkan unit isi padu (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. Kerjasama, tolong-menolong, berhati-hati dan teliti cecair 13.0 BBB ISIPADU CECAIR Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air [B2D7E1(D)] berwarna, lembaran kerja 32 13.2 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN02-06 Sept Menambah isi padu cecair (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair Berhati-hati, bekerjasama, disiplin melibatkan: BBB (a) liter, Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air berwarna, lembaran kerja (b) mililiter,
 27. 27. (c) liter dan milliliter [B3D1E11(D)] 33 13.3 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN09-13 Sept Menolak isi padu cecair (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: Teliti, bekerjasama, saling membantu (a) liter, BBB Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air (b) mililiter, berwarna, lembaran kerja (c) liter dan mililiter. [B3D1E12(D)] 34 13.4 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN17-20 Sept Mendarab isi padu cecair (i) Mendarab isi padu cecair Berhati-hati, sistematik, jujur melibatkan: BBB (a) liter, Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air berwarna, lembaran kerja (b) mililiter, (c) liter dan mililiter, dengan nombor satu digit.
 28. 28. [B3D1E13(D)] 35 SUKATAN DAN 13.5 (i) Membahagi isi padu cecair yang NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN23-27 Sept GEOMETRI Membahagi isi padu cecair melibatkan: Adil, teliti, berhati-hati (a) liter, 13.0 BBB ISIPADU CECAIR (b) mililiter, Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air (c) liter dan mililiter, berwarna, gelas, jag, kad imbasan operasi bahagi, dengan nombor satu digit. lembaran kerja [B3D1E13(D)] 35 13.6 (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik KREATIVITI DAN INOVASI23-27 Sept Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi yang Mereka cerita secara lisan dan tulisan harian yang melibatkan isi melibatkan isi padu cecair. padu cecair. NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN Bekerjasama dalam kumpulan. BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi, lembaran kerja (ii) Menyelesaikan masalah harian yang KREATIVITI DAN INOVASI melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan Mengolah ayat matematik berdasarkan cerita yang bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. diberi [B4D1E6(D)] NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN Teliti, berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi, lembaran kerja 36 SUKATAN DAN 14.1 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN30 Sept-04 GEOMETRI Mengenal pelbagai jenis (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, Bekerjasama, menumpukan perhatian Okt prisma prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. 14.0 BBB: Model prisma, objek sebenar 3D, kad gambar, RUANG kad perkataan prisma, lembaran kerja
 29. 29. [B1D4E1(A)] NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN Bekerjasama, menumpukan perhatian teliti BBB Model prisma, kad gambar, kad label, lembaran (iii) Melabelkan dan mencirikan bahagian- kerja bahagian prisma: permukaan, tapak, bucu dan sisi. [B2D8E1(A)] 36 SUKATAN DAN 14.2 NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN30 Sept-04 GEOMETRI Membandingkan prisma (i) Membandingkan prisma dengan bukan Berkeyakinan, bekerjasama, bertanggungjawab Okt dan bukan prisma prisma berdasarkan ciri-cirinya. 14.0 BBB: Model prisma, objek sebenar 3D, kad gambar, RUANG [B2D8E1(A)] lembaran kerja 37 14.3 (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN07-11 Okt Mengenal bentuk dua bentuk poligon sekata: pentagon, heksagon, Bekerjasama, menumpukan perhatian, berhati-hati dimensi heptagon dan oktagon. BBB: Bentuk 2D, objek sebenar 2D, kad gambar, [B1D4E1(B)], [B2D8E1(B)] kad perkataan, lembaran kerja (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk KREATIVITI DAN INOVASI separuh bulatan dan bentuk poligon sekata. Menghasilkan pelbagai corak daripada bentuk- bentuk 2D untuk dijadikan kertas pembalut hadiah/kad ucapan. Menjana idea untuk menghasilkan bentuk dengan
 30. 30. menggunakan gabungan tangram NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN Menjalankan urusniaga kad ucapan dan pembalut hadiah BBB: Kertas lukisan, kertas warna, kad manila, pensel warna, krayon, warna air, cap bentuk 2D, lembaran tangram 38 SUKATAN DAN 14.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI14-18 Okt GEOMETRI Mengenal pasti paksi (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri Melukis paksi simetri menggunakan computer simetri bagi bentuk dua dimensi. 14.0 KREATIVITI DAN INOVASI RUANG Menghasilkan corak bersimetri dengan menggunakan warna air [B3D7E1] BBB Kertas lukisan, warna air, bentuk 2D, okjek sebenar 2D, computer, lembaran kerja 39 STATISTIK DAN 15.1 (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN21-25 Okt KEBARANGKALIAN Mengumpul, mengelas bagi bentuk dua dimensi. Bekerjasama, ketelitian dan menyusun data [B3D8E1] 15. PERWAKILAN BBB DATA Objek sebenar, kad gambar, lembaran kerja (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN jadual. Bekerjasama, ketelitian KREATIVITI DAN INOVASI Kreatif mengelas dan menyusun data dalam jadual BBB Objek sebenar, kad gambar, lembaran kerja
 31. 31. ULANGKAJI 40-42 PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS. HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 201328 Okt – 15 MENGEMAS KINI KELAS Nov NAIK KELAS 2014 CUTI AKHIR TAHUN 16 NOV 2013 – 31 DISEMBER 2013

×