Algemene voorwaarden voetbalsensatie

216 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Algemene voorwaarden voetbalsensatie

 1. 1. Artikel 1: Definities 1.1. Aanmelder: Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Voetbalsensatie.nl aangaat; 1.2. Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden; 1.3. Elektronische weg: Middel dat kan worden gebruikt voor de communicatie tussen Reiziger en Voetbalsensatie.nl, zonder dat Reiziger en Voetbalsensatie.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen en waarmee niet mondeling, doch geschreven wordt gecommuniceerd, waaronder onder meer wordt verstaan communicatie via de website van Voetbalsensatie.nl via e-mail en via postverzending; 1.4. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Voetbalsensatie.nl en Reiziger waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken; 1.5. Reis: Een door Voetbalsensatie.nl op de website van Voetbalsensatie.nl aangeboden en van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede tenminste twee van de volgende diensten: Vervoer; Verblijf; Een andere, niet met vervoer of verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 1.6. Voetbalsensatie.nl: Voetbalsensatie.nl, statutair gevestigd te Oosterhout. En kantoorhoudende te Geertruidenberg aan de Adriaen Aertszoonstraat 14, 4931RZ 1.7. Reiziger: Degene die een overeenkomst op afstand aangaat met Voetbalsensatie.nl, degene ten wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard en degene aan wie overeenkomstig artikel 7 de rechtsverhouding tot Voetbalsensatie.nl is overgedragen; 1.8. Website: De website van Voetbalsensatie.nl. 1.9. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet. Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Voetbalsensatie.nl, op alle door Reiziger gedane aanvragen, op alle door Voetbalsensatie.nl gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Voetbalsensatie en Reiziger. 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen Voetbalsensatie.nl en Reiziger. 2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en / of via elektronische weg door Voetbalsensatie.nl zijn geaccepteerd. Indien dit laatste het geval is, prevaleren de bijzonder overeengekomen verbintenissen boven de betreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 3.1. Een door Voetbalsensatie.nl op de website geplaatst aanbod is vrijblijvend en kan te allen tijde door Voetbalsensatie.nl worden herroepen. 3.2. De op de website gemelde reissommen gelden per persoon, tenzij Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg uitdrukkelijk anders heeft bevestigd.
 2. 2. 3.3. Voetbalsensatie.nl is immer gerechtigd de reissommen van de op de website aangeboden reizen aan te passen. Heeft Reiziger reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met Voetbalsensatie.nl, dan kan hij of zij geen rechten ontlenen aan de nadien door Voetbalsensatie.nl verrichte wijziging(en). 3.4. Een door Voetbalsensatie.nl op de website geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de website vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod. Reiziger kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod. 3.5. Voetbalsensatie.nl mag aan het sluiten van een overeenkomst de voorwaarde verbinden dat Reiziger een reisverzekering sluit en hiervan een bewijs aan Voetbalsensatie.nl verstrekt. 3.6. Op medische gronden kunnen door Reiziger afwijkingen van en/of toevoegingen aan de door Voetbalsensatie.nl aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). In het geval van een m edische essentie is Reiziger gebonden aan het hierdoor voor Voetbalsensatie.nl bij Reiziger in rekening gebrachte bedrag voor aan de afwijking en/of toevoeging verbonden organisatiekosten, voor de communicatiekosten en voor de eventuele door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. 3.7. De overeenkomst tussen Voetbalsensatie.nl en Reiziger komt tot stand op het moment van aanvaarding door Reiziger van het aanbod op de website en het door Reiziger voldoen aan de door Voetbalsensatie.nl op de website gestelde voorwaarden, waaronder onder meer een eventueel door Voetbalsensatie.nl verlangde (volledige) aanbetaling wordt begrepen. 3.8. Voetbalsensatie.nl bevestigt zo spoedig mogelijk de aanvaarding door Reiziger. Een bericht op de website, dan wel op een andere voor Reiziger zichtbare website, waaruit blijkt dat de aanvaarding van het aanbod is ontvangen, wordt aangemerkt als een dergelijke bevestiging. Ontbreekt een dergelijk bericht op de website c.q. op een andere voor Reiziger zichtbare website, dan verzendt Voetbalsensatie.nl een bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van Reiziger, dan wel in de mailbox van een door Reiziger aangewezen derde ontvanger. 3.9. Voetbalsenatie.nl kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of Reiziger aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met Reiziger. Indien Voetbalsensatie.nl op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met Reiziger gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3.10. Tenzij Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, is Voetbalsensatie.nl niet gebonden aan de aanvaarding door Reiziger indien deze aanvaarding afwijkt van het aanbod van Voetbalsensatie.nl. 3.11. Voetbalsensatie.nl kan kennelijke evidente fouten in de op de website vermelde reissommen immer herstellen. Indien Reiziger een overeenkomst heeft gesloten met Voetbalsensatie.nl, waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout van de vermelde reissom, is Voetbalsensatie.nl immer gerechtigd deze reissom aan te passen. Reiziger is aan deze wijziging gebonden. Wel kan Reiziger de overeenkomst met Voetbalsensatie.nl in een dergelijk geval binnen vijf werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk, dan wel via elektronische weg ontbinden. 3.12. Voetbalsensatie.nl is bevoegd de met Reiziger overeengekomen reissom tot twintig dagen voor aanvang van de reis te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselingen. Reiziger kan – op straffe van verval – binnen drie werkdagen na de doorgevoerde wijziging de verhoging van de reissom door Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg afwijzen, in welk geval Voetbalsensatie.nl gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen Reiziger heeft in een dergelijk geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of, indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van de
 3. 3. door Reiziger ten gevolge van de opzegging geleden vermogensschade en op een bedrag voor het derven van reisgenot. Artikel 4: Betaling 4.1. Betaling door Reiziger dient te geschieden op de door Voetbalsensatie.nl aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Voetbalsensatie.nl aangegeven wijze is verricht. 4.2. Indien Voetbalsensatie.nl op de website verzoekt om volledige vooruitbetaling en Reiziger zulks aanvaardt, dan heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling. Reiziger is dan gehouden de overeengekomen reissom volledig aan Voetbalsensatie.nl vooruit te betalen. 4.3. Indien Reiziger niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Voetbalsensatie.nl hier wel om heeft verzocht, dan heeft Reiziger niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen Reiziger en Voetbalsensatie.nl geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan Reiziger, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de website wel om werd verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de overeenkomst, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 4.4. Reiziger is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voetbalsensatie.nl te melden. 4.5. Betaalopdrachten voor de giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van Reiziger. 4.6. Door Reiziger gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter voldoening van alle opeisbare reissommen ter zake de met Voetbalsensatie.nl gesloten overeenkomsten. 4.7. Bij niet tijdige betaling is Reiziger in verzuim. Voetbalsensatie.nl is dan gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden. 4.8. Over de tijd dat Reiziger met betaling in verzuim is, is Reiziger over het aan Voetbalsensatie.nl verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW . 4.9. Nadat Reiziger in verzuim is gekomen, is Voetbalsensatie.nl bevoegd onverwijld tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Reiziger. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het – met inbegrip van de verschuldigde rente – door Reiziger verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd euro). Artikel 5: Reisbescheiden 5.1. Voetbalsensatie.nl stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk vijf werkdagen voor de dag van vertrek in het bezit van Reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Voetbalsensatie.nl kan worden gevergd. 5.2. Indien Reiziger uiterlijk drie dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden van Voetbalsensatie.nl heeft ontvangen, meldt Reiziger dit onverwijld aan Voetbalsensatie.nl. 5.3. Indien een overeenkomst binnen tien werkdagen voor de dag van vertrek wordt gesloten, geeft Voetbalsensatie.nl aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van Reiziger worden gesteld. Als Reiziger de betreffende reisbescheiden niet dienovereenkomstig heeft ontvangen, meldt hij of zij dit onverwijld aan Voetbalsensatie.nl. 5.4. Reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst zorgvuldig te controleren op fouten en bij eventuele fouten dit onverwijld aan Voetbalsensatie.nl te melden.
 4. 4. Artikel 6: Aanmelder 6.1. De aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Voetbalsensatie.nl. 6.2. Alle correspondentie, informatiewisselingen, betalingsverkeer en overige uitwisselingen tussen Reiziger en Voetbalsensatie.nl verloopt via aanmelder. 6.3. Deze regelgeving is ook bestemd voor alle overige reizigers, niet zijnde de aanmelder, zijn voor hun eigen deel aansprakelijk. Wij zien erop toe dat de groep zich volwassen en op een juiste manier handhaaft op de behorende locatie. Artikel 7: In de plaatsstelling 7.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan Reiziger zich door een ander laten vervangen, doch slechts indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan: - de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en - het verzoek wordt uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek bij Voetbalsensatie.nl ingediend, dan wel op een kortere termijn indien Voetbalsensatie.nl hier schriftelijk en/of via elektronische weg mee instemt en de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en - de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de gevraagde in de plaatsstelling. 7.2. Reiziger en degene die hem of haar vervangt, zijn ieder hoofdelijke aansprakelijk jegens Voetbalsensatie.nl voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de communicatiekosten, de wijzigingskosten en de eventuele andere als gevolg van de vervanging te maken kosten. Alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing. Artikel 8: Verplichtingen Reiziger 8.1. Reiziger verstrekt Voetbalsensatie.nl voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf en over de door hem of haar aangemelde overige reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering van de overeenkomst. Met name dient Reiziger informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor Reiziger, overige reizigers of derden, dan wel voor de bezittingen van Reiziger, overige reizigers of derden. 8.2. Voorts dient Reiziger informatie te verstrekken met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en minder valide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. 8.3. Tevens vermeldt Reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem of haar aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Voetbalsensatie.nl. 8.4. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van alle benodigde documenten, zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet uitsluitend, een geldig paspoort, een eventueel vereiste visa en bewijzen van inentingen en vaccinaties. 8.5. Alle schade, waaronder de reissom, vermogensschade en gederfde reisgenot, komt voor rekening en risico van Reiziger indien de vervoerder, waaronder bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig, Reiziger het recht op verder vervoer ontzegt omdat de door of namens Reiziger verstrekte informatie niet volledig en/of niet correct blijkt te zijn, dan wel geen medische verklaring door Reiziger wordt verstrekt, terwijl zulks wel door de vervoerder wordt verlangd, dan wel indien Reiziger en/of de andere door hem of haar aangemelde overige reizigers de reis niet kan maken en/of niet kan
 5. 5. voortzetten omdat Reiziger in de informatieplicht als bedoeld in de artikelen 8.1 t/m 8.4 tekort is geschoten. 8.6. Reiziger is gehouden zelf (aanvullende) informatie in te winnen bij de betrokken autoriteiten omtrent paspoorten, visa, eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en overige zaken. Voorts dient Reiziger tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie niet is gewijzigd. 8.7. Reiziger is gehouden alle aanwijzingen en instructies van Voetbalsensatie.nl, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis, op te volgen en na te leven. 8.8. Voor zover de overeenkomst de reservering/aankoop van toegangskaarten omvat die zijn gebonden aan bepaalde data en (aanvangs)tijdstippen, is het de eigen verantwoordelijkheid van Reiziger de betreffende data en tijdstippen in acht te nemen en ruim voor het op de toegangskaart vermelde aanvangstijdstip op de betreffende locatie te verschijnen. Eventuele schade ontstaan door het niet of niet tijdig verschijnen op de betreffende locatie komt voor eigen rekening en risico van Reiziger. 8.9. Reiziger is gehouden zich als een correcte reiziger te gedragen, het ontstaan van schade zoveel als mogelijk te voorkomen en eventuele ontstane schade zoveel als mogelijk te beperken. Doet Reiziger zulks niet, dan komt de hierdoor ontstane schade voor zijn of haar eigen rekening en risico. Bovendien kan Reiziger in een dergelijk geval door Voetbalsensatie.nl van (de voortzetting van) de reis worden uitgesloten, zonder dat Reiziger enig recht heeft op restitutie van de reissom, of een gedeelte daarvan. 8.10. Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het door Voetbalsensatie.nl aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding, bij de plaatselijke agent, of bij Voetbalsensatie.nl te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Artikel 9: Wijzigingen door Reiziger 9.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan Reiziger Voetbalsensatie.nl verzoeken de overeenkomst te doen wijzigen. 9.2. Indien Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische bevestigt dat de overeenkomst conform het verzoek van Reiziger kan worden gewijzigd, dan zal Voetbalsensatie de overeenkomst wijzigen conform het verzoek van Reiziger, doch slechts wanneer Reiziger schriftelijk en/of via elektronische weg heeft ingestemd met de gewijzigde reissom en de wijzigingskosten en Reiziger vorenbedoelde gewijzigde reissom en wijzigingskosten ook aan Voetbalsensatie.nl heeft voldaan. 9.3. Indien Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst niet conform het verzoek van Reiziger kan worden gewijzigd, dan zal Voetbalsensatie.nl het verzoek van Reiziger afwijzen. In een dergelijk geval zal de (oorspronkelijke) overeenkomst worden uitgevoerd. Artikel 10: Wijzigingen door Voetbalsensatie.nl 10.1. Voetbalsensatie.nl is gerechtigd om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen wegens gewichtige, onverwijld aan Reiziger medegedeelde omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 10.1. 10.2. Als de wijziging als bedoeld in artikel 10.1 naar het oordeel van Voetbalsensatie.nl één of meer wezenlijke punten van de overeenkomst betreft, kan Reiziger de betreffende wijziging afwijzen. Als de wijziging als bedoeld in artikel 10.1 naar het oordeel van Voetbalsensatie.nl geen wezenlijke punten van de overeenkomst betreft, kan Reiziger de betreffende wijziging slechts afwijzen indien de wijziging Reiziger tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. . 10.4. Indien Reiziger de wijziging van de overeenkomst door Voetbalsensatie.nl conform artikel 10.2 of artikel 10.3 afwijst, dan behoudt Voetbalsensatie.nl zich het recht voor om binnen tien werkdagen na deze afwijzing een andere reis aan Reiziger aan te bieden.
 6. 6. 10.5. In het geval dat Voetbalsensatie.nl conform artikel 10.4 een andere reis aan Reiziger aanbiedt, krijgt Reiziger gedurende vijf werkdagen na het door Voetbalsensatie.nl gedane aanbod de gelegenheid om vorenbedoeld aanbod van Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg te aanvaarden. Vanaf tien dagen voor vertrek, geldt hiervoor een termijn van één werkdag. Indien Reiziger het door Voetbalsensatie.nl gedane aanbod niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze heeft aanvaard, vervalt dit aanbod onverwijld. Reiziger kan zich hier dan niet meer op beroepen. 10.6. In geval van afwijzing van de wijziging door Reiziger als bedoeld in artikel 10.2 of artikel 10.3 en in het geval dat Reiziger het aanbod tot een andere reis als bedoeld in artikel 10.4 niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze heeft aanvaard, heeft Reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of, indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Reiziger heef t in dergelijke gevallen slechts recht op vergoeding van de door Reiziger ten gevolge van de opzegging geleden vermogensschade en op een bedrag voor het derven van reisgenot indien: - de overeenkomst niet is opgezegd omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf bekend gemaakte vereiste minimumaantal en Reiziger niet uiterlijk één dag voor vertrek door Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg op de hoogte is gesteld van de opzegging; en - er geen sprake is van een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 13. 10.7. De vergoeding voor het, ten gevolge van de opzegging, derven van reisgenot als bedoeld in artikel 10.6, behelst maximaal een bedrag gelijk aan eenmaal de door de betreffende Reiziger verschuldigde en/of betaalde deel van de reissom. 10.8. De vergoeding voor de door de opzegging geleden vermogensschade als bedoeld in artikel 10.6, behelst tezamen met de vergoeding voor het derven van reisgenot als bedoeld in artikel 10.7 maximaal een bedrag gelijk aan driemaal de door de betreffende Reiziger verschuldigde en/of betaalde deel van de reissom. 10.9 Indien de oorzaak van de wijziging van de overeenkomst aan Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Reiziger. Artikel 11: 11.1. Opzegging door Reiziger Reiziger kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. 11.2. Indien Reiziger de overeenkomst opzegt wegens een naar het oordeel van Voetbalsensatie.nl aan Reiziger toe te rekenen omstandigheid, dan blijft Reiziger de volledige reissom aan Voetbalsensatie.nl verschuldigd. Onder aan Reiziger toe te rekenen omstandigheden, vallen onder meer, doch uitdrukkelijk niet uitsluitend, de gevallen waarin Reiziger niet voldaan heeft aan zijn of haar verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. 11.3. Indien Reiziger de overeenkomst opzegt wegens een naar het oordeel van Voetbalsensatie.nl niet aan Reiziger toe te rekenen omstandigheid, dan zal Voetbalsensatie.nl, na ontvangst van de reissom en na berekening van de door haar geleden en nog te lijden schade, het verschil tussen de reissom en de door Voetbalsensatie.nl geleden en nog te lijden schade aan Reiziger restitueren. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij opzegging door Reiziger nimmer mogelijk. Indien de overeenkomst vanaf vijf dagen voor vertrek door Reiziger wordt opgezegd, vindt geen restitutie plaats. 11.4. Opzegging dient schriftelijk en/of via elektronische weg aan Voetbalsensatie.nl te worden doorgegeven. Artikel 12: Opzegging door Voetbalsenatie.nl 12.1. Voetbalsensatie.nl kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen wegens gewichtige, onverwijld aan Reiziger medegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige redenen wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Voetbalsensatie.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, waaronder onder meer, doch uitdrukkelijk niet uitsluitend, wordt verstaan het geval waarin voor datum vertrek een voor dat
 7. 7. gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds Reizen vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, het geval waarin het moment waarop de voetbalwedstrijd(en) plaatsvindt (plaatsvinden) is gewijzigd, het geval waarin de voetbalwedstrijd(en) wordt (worden) afgelast, het geval waarin het gedrag van Reiziger met zich meebrengt dat van Voetbalsensatie.nl niet kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet en het geval waarin het aantal aanmeldingen voor de reis kleiner is dan het vooraf bekend gemaakte vereiste minimumaantal. 12.2. Indien Voetbalsensatie.nl de overeenkomst opzegt wegens een naar het oordeel van Voetbalsensatie.nl aan Reiziger toe te rekenen omstandigheid, dan blijft Reiziger de volledige reissom aan Voetbalsensatie.nl verschuldigd. 12.3. Indien Voetbalsensatie.nl de overeenkomst opzegt wegens een naar het oordeel van Voetbalsensatie.nl niet aan Reiziger toe te rekenen omstandigheid, dan biedt Voetbalsensatie.nl binnen tien werkdagen na opzegging een andere reis aan Reiziger aan. Reiziger krijgt vervolgens gedurende vijf werkdagen na het door Voetbalsensatie.nl gedane aanbod de gelegenheid om vorenbedoeld aanbod van Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg te aanvaarden. Indien Reiziger het door Voetbalsensatie.nl gedane aanbod niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze heeft aanvaard, dan vervalt dit aanbod onverwijld. Reiziger kan zich hier dan niet meer op beroepen. Reiziger heeft in een dergelijk geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, of, indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. 12.4. Reiziger heeft, in geval van opzegging door Voetbalsensatie.nl, slechts recht op vergoeding van de door Reiziger ten gevolge van de opzegging geleden vermogensschade en op een bedrag voor het derven van reisgenot indien: - de overeenkomst niet is opgezegd omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf bekend gemaakte vereiste minimumaantal en Reiziger niet uiterlijk één dag voor vertrek door Voetbalsensatie.nl schriftelijk en/of via elektronische weg op de hoogte is gesteld van de opzegging; en - er geen sprake is van een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 13. De vergoeding voor het, ten gevolge van de opzegging, derven van reisgenot als bedoeld in artikel 12.4., behelst maximaal een bedrag gelijk aan eenmaal de door de betreffende Reiziger verschuldigde en/of betaalde deel van de reissom. 12.6. De vergoeding voor de door de opzegging geleden vermogensschade als bedoeld in artikel 12.4, behelst tezamen met de vergoeding voor het derven van reisgenot als bedoeld in artikel 12.5 maximaal een bedrag gelijk aan driemaal de door de betreffende Reiziger verschuldigde en/of betaalde deel van de reissom. Artikel 13: Overmacht 13.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Voetbalsensatie.nl het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. 13.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voetbalsensatie.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Voetbalsensatie.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens Reiziger na te komen. 13.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of website, overmacht van ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door ingeschakelde derden, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning en een wijziging in het moment waarop de voetbalwedstrijd(en) plaatsvindt (plaatsvinden), dan wel een afgelasting van de
 8. 8. voetbalwedstrijd(en), waarvoor, als onderdeel van de overeenkomst, door Voetbalsensatie.nl aan Reiziger toegangskaarten zijn verschaft 13.4. Voetbalsensatie.nl kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Voetbalsensatie.nl haar verbintenis had moeten nakomen. 13.5. Reiziger kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen. 13.6. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Reiziger niet van zijn of haar verplichting tot betaling van de reissom voor het gedeelte dat de reis is genoten. Artikel 14: Klachten 14.1. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van Reiziger, dan dient Reiziger zulks ter plaatse op zo kort mogelijke termijn te melden aan de betrokken dienstverlener, de reisleiding en Voetbalsensatie.nl, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 14.2. Als een klacht naar de mening van Reiziger niet bevredigend is opgelost, dan dient deze klacht uiterlijk binnen vijf werkdagen na de vertrekdatum van de terugreis van de betreffende reis schriftelijk en/of via elektronische weg gemotiveerd en onderbouwd te zijn ingediend bij Voetbalsensatie.nl. 14.3. Als de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de overeenkomst, dient deze klacht binnen tien werkdagen na kennisname door Reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en/of via elektronische weg gemotiveerd en onderbouwd te zijn ingediend bij Voetbalsensatie.nl. 14.4. Indien Reiziger niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 14.1 t/m 14.3 en/of niet op de in die artikelen omschreven wijze klaagt, kan Reiziger geen rechten ontlenen aan haar klacht. Niet tijdig en/of niet op de juiste wijze ingediende klachten worden door Voetbalsensatie.nl niet in behandeling genomen. 14.5. Bij een ongegronde klacht komen de door Voetbalsensatie.nl gemaakte kosten voor rekening van Reiziger. Artikel 15: Beperking Aansprakelijkheid 15.1. De aansprakelijkheid van Voetbalsensatie.nl voor alle andere schade dan schade veroorzaakt door dood of letsel van Reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de door de betreffende Reiziger verschuldigde en/of betaalde deel van de reissom. 15.2. In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een verdere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener en/of de reisorganisatie toekent of toestaat dan de beperking als omschreven in artikel 15.1, is de aansprakelijkheid van Voetbalsensatie.nl dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. 15.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die Reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben en Reiziger zijn of klacht hieromtrent conform artikel 14 tijdig en op de juiste wijze aan Voetbalsensatie.nl kenbaar heeft gemaakt, heeft Reiziger recht op een schadevergoeding, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Voetbalsensatie.nl is toe te rekenen noch aan de persoon wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: - de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is veroorzaakt door aan Reiziger toe te rekenen omstandigheden als bedoeld in artikel 11.2, dan wel op enige andere wijze valt toe te rekenen aan Reiziger;
 9. 9. - de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; - de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 13; of - de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan een gebeurtenis die Voetbalsensatie.nl of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. 15.4. Voetbalsensatie.nl is niet aansprakelijk voor de schade die Reiziger kan verhalen uit hoofde van een door of namens Reiziger gesloten verzekering. 15.5. Voetbalsensatie.nl is gerechtigd een eventuele aan Reiziger te betalen schadevergoeding te verrekenen met nog door Reiziger aan Voetbalsensatie.nl verschuldigde bedragen, rente en kosten daaronder begrepen. 15.6. Voetbalsensatie.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Voetbalsensatie.nl is uitgegaan van door of namens Reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 15.7. Elke aansprakelijkheid van Voetbalsensatie.nl vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment van het einde van de reis. De rechtsvordering tot schadevergoeding, nakoming, herstel, dan wel anderszins, van Reiziger jegens Voetbalsensatie.nl verjaart door verloop van een jaar nadat Reiziger Voetbalsensatie.nl schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld. 15.8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Voetbalsensatie.nl gelden ook ten behoeve van werknemers en overige ondergeschikten van Voetbalsensatie.nl en ten behoeve van bij de overeenkomst betrokken dienstverleners en boekingskantoren, alsmede hun personeel. Artikel 16: Overige Bepalingen 16.1. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden. 16.2. Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is/zijn, zal dat artikel of zullen die artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. 16.3. Op de overeenkomst(en) tussen Voetbalsensatie.nl en Reiziger, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 16.4. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen Voetbalsensatie.nl en Reiziger, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Voetbalsensatie.nl en Reiziger, zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Breda, tenzij Reiziger binnen een maand nadat Voetbalsensatie.nl zich schriftelijk jegens Reiziger op dit beding heeft gewezen, schriftelijk dan wel via elektronische weg uitdrukkelijk aan Voetbalsensatie.nl kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 16.5. van. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daar-

×