Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
H¦íng ®i L¹ng
                                                      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hanoi Map

1,722 views

Published on

very good detailed overview map of Hanoi made for www.ecopark.vn

Published in: Real Estate, Travel
 • Be the first to comment

Hanoi Map

 1. 1. H¦íng ®i L¹ng S¬n Û ! H Quèc Lé 3 VÜnh T¦êng H ! ThÞ x· Phóc Yªn / " ThÞ x· VÜnh Yªn Honda / " / " / " Néi Bµi VÜnh Phóc Toyota Kim Hoa q ® S©n Bay Néi Bµi Quèc Lé 2 Yªn Phong B¸n KÝnh 20 km Yªn Dòng Yªn L¹c / " H ! Yªn Phong Mª Linh ThÞ TrÊn Chê Û H ¦ ín / " g Quang Minh H ! ®i Ph ThÞ X· B¾c Ninh ó Cao Tèc Th¨ng Long Th ä QuÕ Vâ B¸n KÝnh 15 km | n Hµ Phong - 42 ha _ ^ H ! §«ng Anh ThÞ TrÊn Phè Míi / " TiÒn Phong é 1A cL B¾c Ninh Tõ S¬n Phóc Thä è A H ! / " Qu Lé1 ThÞ x· S¬n T©y _ ^ Dù ¸n B¾c S«ng Hång - 9, 000 ha §«ng Kþ èc Qu S¬n T©y B¸n KÝnh 10 km . §an Ph¦îng / " B¾c Th¨ng Long Tiªn Du CÇu Th¨ng Long $ ©n ¤ n tT hË $ uN S« T©n T©y §« - 25 ha ng CÇ Quèc Lé 32 _ ^ Ciputra - 320 ha Hå ng _ ^ Tõ Liªm B¸n KÝnh 5 km | n Gia B×nh / " _ ^ Û §øc Giang ViÖt H¦ng - 320 ha T©y Hå T©y - 210 ha H ! _ H ! ¤ n ^ ¤ £ n n ThÞ TrÊn Hå §ång Hoµi §øc ThÞ TrÊn §«ng B×nh Ph¹m V¨n $ T©y Hå Long Biªn ¤ n $ Gia L©m Th¹ch ThÊt B¾c Mü §×nh - 37 ha ThuËn Thµnh _ ^ q ® _ ^ S©n Bay Gia L©m ¤ n ^ Ba §×nh Xu©n Ph¦¬ng - 165 ha £ n CÇu GiÊy Hoµn KiÕm / " Sµi §ång _ ^ Th¹ch Bµn - 32 ha B¾c An Kh¸nh - 264 ha _ ^ | n _ ^ §Æng X¸ - 37 ha L¦¬ng Tµi Trung Hßa_Nh©n ChÝnh - 30 ha £ | n n . §èng §a _ ^ L¸ng - Hßa L¹c _ ^ Nam An Kh¸nh - 334 ha _ ^ Hai Bµ Tr¦ng $ CÇu VÜ nh Tu y _ ^ Cù Khèi - 400 ha ¤ n Thanh Xu©n Gia L©m - 500 ha × £ n _ ^ Tr $ / " h an H ! Th §Þnh C«ng - 35 ha Nh¦ Quúnh ¤ n B¸t Trµng u ThÞ TrÊn Quèc Oai _ ^ CÇ . £ n _ ^ / " ! . _ ^ §a Tèn - 62 ha H ! Quèc Oai D¦¬ng Néi - 197 ha _ ^ V¨n Qu¸n - 62 ha _ ^ §Òn Lõ - 61 ha VÜnh Tuy | n V¨n L©m ecopark Träng TÊn - 135 ha _ ^ Linh §µm - 200 ha _ ^ Hoµng Mai §¹i An - 346 ha Khu §« ThÞ Ecopark _ ^ . CÈm Giµng V¨n Phó - 45 ha _ ^ _ ^ Ph¸p V©n - 90 ha Tæng DiÖn TÝch 500 ha _ ^ B¸ch Giang - 110 ha Hµ §«ng _ ^ B¾c §¦êng N¨m - 400 ha G 21 H ! BV Quèc TÕ Phóc L©m / " Thanh Hµ - 389 ha _ ^ ThÞ TrÊn V¨n Giang " / T©n T¹o Mü Hµo H¦íng ®i H¶i Phßn g Û Phó NghÜa H ! V¨n Giang _ ^ ThÞ TrÊn Chóc S¬n Giai Ph¹m - 70 ha Thanh Tr× 5A H¦íng ®i S¬n La Cao tèc Û Quèc Lé 6 Yªn Mü _ ^ Nam §¦êng N¨m - 300 ha £ n / " B¾c Th¦êng TÝn H ! Ch¦¬ng Mü ThÞ TrÊn Yªn Mü B×nh Giang Th¦êng TÝn ¤ n Thanh Oai L¦¬ng S¬n H ! H¶i D¦¬ng Què H¦ng Yªn ThÞ TrÊn Kim Bµi Kho¸i Ch©u c Lé Hßa B×nh H ! ThÞ TrÊn Kho¸i Ch©u Cao Tèc 5B 1A q ® H¦ íng ®i H ¶i Phßng Û S©n Bay MiÕu M«n Hµ Néi Quèc ¢n Thi Lé1B ¤ n q ® 21 S©n Bay Thanh NiÖm B¶ng Chó ThÝch Thanh MiÖn 21B £ 39 BÕn Xe Phó Xuyªn ecopark Khu §« ThÞ Ecopark ¤ BÕn Tµu ¤ n Kim §éng | H ! H ! §¦êng Quèc Lé BÕn C¶ng ThÞ TrÊn V©n §×nh ThÞ TrÊn Phó Xuyªn §¦êng Dù KiÕn G BÖnh ViÖn øng Hßa Phï Cõ §¦êng Néi Thµnh q S©n Bay H ! §¦êng TØnh Lé / " Khu C«ng NghiÖp Mü §øc ThÞ TrÊn V¦¬ng §¦êng Kh¸c H ! ThÞ x·, ThÞ TrÊn Kim B«i 12 §¦êng S¾t B _ ^ Khu §« ThÞ Míi Tiªn L÷

×