Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560
1. ชื่อโครงการ อบรมนักเรียนแกน...
4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนาสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทางานของสภานักเรียนระหว่างกัน
4.3...
8. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้นจานวน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้
8.1 เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว จานวน .............
กาหนดการ
โครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560
วันอังคารที่ 27 มิถุน...
แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
“อบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560”
วั...
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560

4,601 views

Published on

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 จัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560

  1. 1. โครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560 1. ชื่อโครงการ อบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560 2. ผู้รับผิดชอบ งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ 3. หลักการและเหตุผล สภานักเรียนเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนและโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยภายในโรงเรียน กิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการดาเนินกิจกรรมให้ประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ และมีความยั่งยืนในการดาเนินกิจกรรม คณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม และ มีเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถให้ความช่วยเหลือและพร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกันได้ โดย ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ถือว่าเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาท สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย เช่น สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2558 สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจาปี 2555 สภานักเรียนโรงเรียน สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียนระดับชั้นม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น ซึ่งนาชื่อเสียงมาสู่จังหวัดและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และมีสภานักเรียนอีกหลาย ๆ โรงเรียนที่มีศักยภาพเท่าเทียมกัน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายสภานักเรียนภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดโครงการ อบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560 ขึ้น โดย กิจกรรมในโครงการมีการอบรมให้ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน จาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรปราการ การจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมสภานักเรียนให้ ประสบความสาเร็จ อันจะส่งผลให้นักเรียนแกนนาสภานักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน โรงเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนาสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อน ประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนาสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
  2. 2. 4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนาสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ ทางานของสภานักเรียนระหว่างกัน 4.3 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มี ความเข้มแข็ง 5. เป้าหมาย 5.1 เชิงปริมาณ 1) นักเรียนแกนนาสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ 150 คน 5.2 เชิงคุณภาพ 1) นักเรียนแกนนาสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 2) นักเรียนแกนนาสภานักเรียนได้รับประสบการณ์โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง 6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนดาเนินการ กิจกรรมสาคัญ ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงานที่ผิดชอบ 1. วางแผนดาเนินกิจกรรม - ขออนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคาสั่งคณะทางาน - ประชุมชี้แจง 8 – 9 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 2. ดาเนินการตามแผน 2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากรจาก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด สมุทรปราการ 12 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 2.2 ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 12 – 22 มิ.ย. 60 งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการจัด กิจกรรม 12 – 23 มิ.ย. 60 สภานักเรียน 2.4 ดาเนินกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา สภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560 27 มิ.ย. 60 23,000 งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 3. ประเมินผลกิจกรรม 27 มิ.ย. 60 สภานักเรียน 4. สรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม 4 ก.ค. 60 งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 7. ระยะเวลาดาเนินการ วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
  3. 3. 8. งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้นจานวน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้ 8.1 เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว จานวน ............ บาท 8.2 เงินรายได้สถานศึกษา จานวน 23,000 บาท 8.3 เงินอื่น ๆ จานวน ............ บาท ดังรายละเอียด 9.3.1 เงินชมรมผู้ปกครองฯ จานวน ............ บาท 9.3.2 เงินสมุทรปราการวัฒนา จานวน ............ บาท 9.3.3 เงินสวัสดิการฯ จานวน ............ บาท 9.3.4 เงินสมาคมศิษย์เก่า จานวน ............ บาท 9.3.5 เงินเรียนฟรี 15 ปี / SP2 จานวน ............ บาท 9.3.6 เงินอื่น ๆ …………………. จานวน ............ บาท (โปรดระบุแหล่งเงินด้วย) 9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ระเบียบ / ข้อบังคับ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 9.1 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 9.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ 9.3 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรปราการ 9.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 9.5 สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 9.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 10. ระดับความสาเร็จ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ ร้อยละ 80 ของนักเรียนแกนนา สภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาที่เข้า ร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนา สภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560 มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ 4 (มาก) ขึ้นไป 1. สังเกตผลการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประเมินจากแบบสอบถาม แบบสอบถาม และ ภาพถ่ายกิจกรรม 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.1 นักเรียนแกนนาสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยใน โรงเรียน อันจะนาสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 11.2 นักเรียนแกนนาสภานักเรียนแต่ละโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางานของ สภานักเรียนระหว่างกัน 11.3 เครือข่ายสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีความเข้มแข็งเพิ่ม มากขึ้น
  4. 4. กาหนดการ โครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ เวลา รายละเอียดของกิจกรรม 8.00 น. – 8.30 น. รับลงทะเบียน 8.30 น. – 8.50 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อานวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวเปิด โดย นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 8.50 น. – 9.00 น. การแสดงพิธีเปิด 9.00 น. – 9.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสาคัญของสภานักเรียน” วิทยากร นายไพรัตน์ ก้อนทองคา ผู้อานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 9.30 น. – 9.45 น. การนาเสนอผลงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 9.45 น. – 10.30 น. การทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน 10.30 น. – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “ภาวะผู้นาสู่การเป็นสภานักเรียนที่มีคุณภาพ” วิทยากร นายธรณัส โสมนัส รองผู้อานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 13.00 น. – 13.30 น. การสาธิตการประชุมสภานักเรียน 13.30 น. – 15.15 น. บรรยาย หัวข้อ “การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรปราการ 15.15 น. – 15.30 น. กิจกรรมสันทนาการ 15.30 น. – 16.00 น. พิธีปิด นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อานวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวสรุปกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนสภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ ละโรงเรียน หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  5. 5. แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “อบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจาปี 2560” วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ 1. ชื่อหน่วยงานสถานศึกษา.................................................................................................................................. ยินดีเข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 2. รายชื่อคุณครูผู้ประสานงาน............................................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................................... 3. รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (จานวนไม่เกิน 5 คน) 3.1 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... 3.2 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... 3.3 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... 3.4 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... 3.5 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... 4. รายชื่อผู้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน 4.1 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... 4.2 ชื่อ-นามสกุล........................................................................ตาแหน่ง............................................... หมายเหตุ 1. รายชื่อผู้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 2 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และประธานสภานักเรียน หรือตัวแทนครูผู้ดูแลงานกิจกรรมสภานักเรียน และประธานสภานักเรียน 2. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 หมายเลขโทรสาร 02-3870308 หรือ E-mail: samutprakan-sp@hotmail.com

×