Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

தமிழன் யார்

673 views

Published on

tamilan vs muslim

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

தமிழன் யார்

 1. 1. தமிழன் யார்? அவன் இறைவன் யார்? "..தன்னில் ஒரு இறைத்தூதர் வாழ்ந்திராதசமூகம் ஏதுமில்ற .“ -திருக்குர்ஆன் 35:24
 2. 2.  தமிழன் - ம ொழி வரலொறு  மதம் - கடவுள் மகொள்கக - வொழ்க்கக மெறி
 3. 3. o எப்படி அைிவது?  ெீதி நூல்கள்? • திருக்குறள் • ஆத்திசூடி • ெொலடியொர் & …. × கொவியம்? • சிலப்பதிகொரம் & …. × வரலொறு? / மதொல்மபொருள் ஆரொய்ச்சி? • எங்கிருந்து எதுவகர o அைிவதன் அவசியம் என்ன? • ஒற்றுக க்கு வழி
 4. 4. எப்படி அைிவது? - வர ாறு / காவியம் : வொழ்ந்த முகறகய மசொல்லும், ஒட்டு ம ொத்த த ிழரின் பிரதிபலிப்பு அல்ல. - எ.கா. : தர்கொவிர்க்கும் இஸ்லொ ிற்க்கும் மதொடர்புஇல்கல ஆனொல் இஸ்லொத்கத அறியொத க்கள், இஸ்லொ ியர்கள் என்றொல் தர்கொவில் வழிபடுபவர்கள் என்று விளங்கி கவத்துஇருககிரொர்கள். - ச கொல க்களின் மகொள்கககய அறியமுடியொத ெிகலயில் பழங்கொலத்து வொழ்க்கக முகறகய அறிய இயலொது. - எனவவ ெீதிநூல்களொக வகுக்கபட்டகவககள மகொண்டு த ிழன் யொர் என்பகத அறிவவத மபொருத்த ொக இருக்கும்.
 5. 5. ஒப்பீடு ஏன் ? - "குர் 'ஆன் 3:64"-லும், எசொயொ 1:18-20"-ல் கபபிளிலும், "ரிக் 1.25,3-6"- லும் குறிபிட்டுள்ளதுவபொல, வவதங்களிவல உள்ள மபொதுவொன விசயங்ககள ஆரொயும் வெொக்கத்தில் இஸ்லொ ிய வொழ்க்கக மெறிககள கூறும் குர்ஆனுடன் 1) திருக்குறள், 2) ஆத்திசூடி ற்றும் 3) ெொலடியொர் இகவககள ஒப்பீடு மசய்ய மதொடங்கியுள்வளொம். - வவதங்களுக்குள் வவற்றுறம ஏற்படகாரணம் ? ௧) கொல சூழ்ெிகல ொற்றம் ௨) ருஉம ொழி ௩) தவறொன புரிதல் ௪) தவறொன மபொழிப்புகர ௫) பிறமகொள்கக திணிப்பு - ஒற்றுக ககள அறிந்து, வவற்றுக ககலந்து, ெல்லிணக்கமும், வெர்வழியும் மபற ஒப்பீடு சிறந்தவழி.
 6. 6. அடிப்பறட ககாள்றக இஸ் ாம் :  இகறவன் ஒருவவன.  அவனுக்கு ஆதி அந்தம் இல்கல.  அவனுக்கு இகண துகண இல்கல.  அவவன பகடத்தவன், கொப்பவன் வ லும் அழிப்பவன்.  அவகன யொரும் கண்டதில்கல, எனவவ உருவ சிகலவயொ, படவ ொ கிடயொது. தமிழர் நூல்கள் :  இகதயல்லொ வவறு மகொள்கக குறள், ஆத்திச்சூடி ற்றும் ெொலடியொர்-இல் இல்கல .
 7. 7. திருக்குைள் & திருக்குர்ஆன்: ஒப்பீடு அகர முதல எழுத்மதல்லொம் ஆதி பகவன் முதற்வற உலகு. - குைள் : 01:01 எல்லொப் புகழும் அல்லொஹ்வுக்வக. (அவன்) அகிலத்கதப் (பகடத்துப்)பரொ ரிப்பவன். - குர்ஆன் : 01:01
 8. 8.  அகர முத எழுத்கதல் ாம் : எழுத்துக்கள் அகனத்தும் அகரத்தில் மதொடங்கும் . த ிழ் அ, (அ - அகரம் ) ஆங்கிலம் A, (அ - அகரம்) ஹிந்தி अ, (அ - அகரம் ) மதலுகு అ, (அ - அகரம்) அரபிக் ‫ا‬ (அலீஃப் - அகரம்) சீனம ொழி 诶, (அ - அகரம்) எபிவரயம ொழி ‫א‬ (அலீஃப் - அகரம்) சம்ஸ்கிருதம் अ, (அ - அகரம்) கிவரக்கம் α, (ஆல்ஃபொ - அகரம்)  குறளின் முதல்வரி கறமுக ொக விளக்குவது என்ன? இகறவன் ம ொழிகளுக்கு, ெொடுகளுக்கு, இனங்களுக்கு அப்பொற்பட்டவன்.
 9. 9. வகொளில் மபொறியின் குண ிலவவ எண்குணத்தொன் தொகள வணங்கொத் தகல. - குைள் 01:09. அந்தக் இகற றுப்பொளர்களின் உதொரணம் கூச்சகலயும் ஓகசகயயும் ட்டும் வகட்கக்கூடியதின் உதொரணத்கத ஒத்திருக்கின்றது. மசவிடர்களொகவும், ஊக யொகவும், குருடர்களொகவும் இருக்கின்றனர். ஆதலொல், அவர்கள் அறிந்து மகொள்ளவவ ொட்டொர்கள். - குர்ஆன் 2:171 ெம்பிக்ககயொளர்கவள! ெீங்கள் குனிந்து சிரம்பணிந்து உங்கள் இகறவகன வணங்குங்கள். – குர்ஆன் 22:77
 10. 10. குைள் ஆங்கி ம் அரபிக் தமிழ் ஆதி பகவன் First cause அல்-அவல் ஆதியொனவன் வொலறிவன் All wise அல்-ஹக்கீம் ஞொனமுகடயவன் லர்(அகம்) ிகச ஏகினொன் know-er of hidden அல்-பட்டின் அந்தரங்க ொனவன் வவண்டுதல் வவண்டொக இலொன் One who is unbiased அஸ்-ச து வதகவயற்றவன் இகறவன் Almighty அல்லொஹ் இகறவன் மபொறிவொயில் ஐந்தவித்தொன் Controller of the five senses அல்-ஹொதி னகத வெர்வழி மசலுத்துபவன் தனக்குவக இல்லொதொன் One who has no parallel அல்-அஹது ெிகரில்லொஒருவன் அறவொழி அந்தணன் Sea of Virtue அல்-முக்கிசித் ெீத ொக அறத்வதொடு ெடப்பவன் எண்குணத்தான் ?
 11. 11. ஆத்திசூடி & இஸ் ாம் : ஒப்பீடு No ஆத்திச்சூடி இஸ் ாம் சான்று 01 அறம் மசயவிரும்பு ென்க மசய் குர்ஆன் 16:128 02 ஆறுவது சினம் வகொபம் விழுங்கு குர்ஆன் 3:134 03 இயல்வது கரவவல் முடிந்ததகத தொனம் மசய் குர்ஆன் 3:134 04 ஈவது விலக்வகல் கஞ்சத்தனம் மசய்யும்படி தூண்டொவத குர்ஆன் 4:37 05 உகடயது விளம்வபல் தற்மபருக கூடொது குர்ஆன் 4:36 06 ஊக்க து ககவிவடல் னஉறுதி மகொண்டவர்கள் இகறவனுக்கு பிடித்த ொனவர்கள் குர்ஆன் 4:36 07 எண் எழுத்து இகவழல் கல்வி வ லொனது குர்ஆன் 39:9 08 ஏற்பது இகழ்ச்சி யொசகம் வகட்பகத, அல்லொஹ் மவறுத்துள்ளொன் ஸஹீஹ் புஹொரி 3:591 09 ஐய ிட்டு உண் பசித்தவருக்கு மகொடுத்து உண் குர்ஆன் 90:12-16 10 ஒப்புர மவொழுகு அகனவரும் ச ம் குர்ஆன் 49:13 11 ஓதுவது ஒழிவயல் கல்வி கடக யொகும் அல்-திர் ிதி 74 12 ஒளவியம் வபவசல் மபொறொக மகொள்ளொவத குர்ஆன் 4:54 13 அஃகஞ் சுருக்வகல் எகடகயக் குகறத்து விடொதீர்கள் குர்ஆன்:55:9
 12. 12. நா டியாரும் இஸ் ாமும் : ஒப்பீடு  ஒற்றுறமகள் - இகறவன் & வணங்கும் முகற : மசயுள் - 01 - வசொதிடம் கூடொது : மசயுள் - 52 - சொதி கூடொது : மசயுள் – 136  வவற்றுறமகள் அத்தியொயம் 11) பழவிகன அத்தியொயம் 13) தீவிகனஅச்சம்
 13. 13. இறைவன் யொர் & வணங்கும் முறை  வான் இடு வில் ின் வரவு அைியா,வாய்றமயால், கால் நி ம் வதாயாக் கடவுறை,யாம் நி ம் கசன்னி உை வணங்கிச் வசர்தும்- 'எம்உள்ைத்து முன்னியறவ முடிக!' என்று. - மசயுள் : 01 விைக்கம் :  - கொல் ெிலம் வதொயொக் கடவுகள - திருவடிகள் ெிலத்தில் (புவியில்) படிதலில்லொத இகறவகன, - ெிலம் மசன்னி உற வணங்கி - தகரயில் எ து தகல மபொருந்தும்படி மதொழுது, - வசர்தும் -அகடக்கல ொகிவறன் .
 14. 14. வசாதிடம் கூடாது  நிற யாறம வநாய்மூப்புச் சாக்காகடன் கைண்ணித் தற யாயார் தங்கருமம் கசய்வார் – கதாற வில் ாச் சத்தமும் வசாதிடமும் என்ைாங் கிறவபிதற்றும் பித்தரின் வபறதயார் இல். - மசயுள் : 52 விைக்கம் :  - மதொகலவு இல்லொ சத்தமும் வசொதிடமும் என்றொங்கு இகவ பிதற்றும் பித்தரின் - மதொகலவு இல்லொ இகசயும் வசொதிடமும் கூவிக் மகொண்டிருக்கும் பித்தகரவிட, - வபகதயொர் இல் - அறிவிலொதவர் பிறர் இல்கல.
 15. 15. சாதி கூடாது  வதாணி யியக்குவான் கதால்ற வருணத்துக் காணிற் கறடப்பட்டான் என்ைிகழார் - காணாய் அவன்துறணயா ஆறுவபா யற்வைநூல் கற்ை மகன்துறணயா நல் ககாைல். - மசயுள் : 136 விைக்கம் :  படகுமசலுத்துவவொன் பகழக யொன சொதிகயச் வசர்ந்தவமனன்று புறக்கணிக்கொது அவன் துகணயொக ஆற்கறக் கடந்துவபொதல் வபொல; அறிவு நூல்கள் கற்றவன் துகணயுடன் அறிந்து மகொள்ளுதல் ென்று.
 16. 16. த ிழர் மெறி = இஸ்லொ ிய மெறி  இகறவனின் வகரயகற  இகறவனின் பண்புகள்  வணங்கும் முகற  வொழ்க்கக மெறி - யிலும் இருவருக்கும் எந்த வவறுபொடும் இல்கல  புழொல் உண்ணொக தவிர , கொரணம் த ிழகத்தின் மசழு யொன தன்க  இஸ்லொத்திலும், உணவுக்கு அன்றி உயிர்வகத அனு தி இல்கல.  எந்த உயிகரயும் துன்புறுத்தவும் அனு தி இல்கல.

×