1
නම: තිලිණ රුක්ෂාන්
ෙශේණිය: පළමුවන වසර
පාසල/විද ාපීඨය: සියනෑ විද ාපීඨය
විෂය: පුරවැසි අධ ාපනය
21 jk ishjig isiqka iQodkï lsrSu
Step 1 :Reflect and Discuss wdj¾ckh yd idlÉPdj
mdi,a wOHdmkh wjika lsrSfuka miqj iudchg m...
4
ශිෂ බහු මාධ ඉදිරිපත්කිරීම ෙයොදා ෙගන ඇති ආකාරය
අත් පතිකාවක් ෙයොදා ෙගන ඇති ආකාරය
ෙවබ් අඩවියක් ෙයොදා ෙගන ඇති ආකාරය
මනාව සැක...
In everyday experience and observation it is a clear fact that the ability to read and write
is very important today. Even...
5
ඔ
Bloom Taxonomy
ෙ අධ ාප ක ව කරණය
(6 Steps)
Low Order Thinking Skills
ඉහල ම ටෙ ෙ සලතා
High Order Thinking Skills
පහල ම ට...
úIh ud,dj mokï lr.;a m%Yak ixj¾Okh
úIh ud,dj mokï lr.;a m%Yak iy Wodyrk kej; is;d n,d my; olajd we;s m%Yak w;=rska
“Essent...
7
7 වසර
රවැ අධ ාපනය
මා ග සංඥා හ නා ගැ ම යන ණතාවය
ණතා - ෙප ස්ථාන වල හැ ම
මා ග සංඥා හ නා ගැ ම
ෙප මා ග ආර ෂාකා ව භා තය යන
සලත...
8
අ ආර ෂාකා ද?
1. මා ගෙ අප ආර ෂාකා ව ෙ ෙකෙසද?
2. මා ගයක ආර ෂා ම සඵල වන සාධක ෙම නවාද?
Road Safety
මා ග සංඥා
9
7 වසර
මා ග සංඥා
7 වසර රවැ අධ ාපනය යටෙ මා ග සංඥා හ නා ගැ ම යන ණතාවය ස රා
ගැ ම සඳහා ෙ ශෙ පාස ආර භ හා අවසාන වන කාල පරාස ල ඇ...
10
පාඨ ග ථ, කත දර ෙප ,
ප ෂණගාර අ ෙප ,
ෙ ශන ව හා ෙවන ව ය
7 වසර අ ෙප ත
ත ව ග වල ෙත ර
7 වසර වැඩෙප ත,
ය , කා ෙබ ,
ක , පාට, මා ...
11
පරිගණක පමාණයට වඩා ලමුන් පරිගණක
විද ාගාරයට වරකට පැමිනීම
පරිගණක ජාලක වල ඇතිවන ගැටලු
දෘඩාංග කියා විරහිත වීම
දෘඩාංග ෙසොරකම්...
12
1. අ ආර ෂාකා ද?
1. මා ගෙ අප ආර ෂාකා ව ෙ ෙකෙසද?
2. මා ගයක ආර ෂා ම සඵල වන සාධක
ෙම නවාද?
1. පාෙ ම ගමන කල ෙ මන ශාෙව ද?
2. ප...
13
අධ ාපනය සඳහා පමනක්ම නම්
අන්තර්ගතෙයහි කිසිඳු ෙවනසක් ෙනොකර
කර්තෘ ෙනොදන්නා අවස්ථා වලදී
අධ ාපනිකව ගත හැකි පමානය පමනක් ගැනීම...
wOHdmksl nyœ ˜dOH i|yd ksis Ndú;hg WmfoaYk j,g wkœj my; øjH Ndú;hg we;s iSudjka
f˜dkjdo@ ^ 24)28 ia,hsv )
p,k ˜dOHh
wl=re$...
15
Road Signs ... Road Accidents ...
~ 1 67 000
~ 11 000
ke; úYd, fjí wvú m%udKhla wkjYH f;dr;=re iu. ,eî we;'
tsunami+ppt...
16
1. http://iteach.schoolnet.lk
2. Intel® Teach Program
4. ලාං ක ව 21 වැ යවසට ෙය කර මට
5. Intel® Education
6. ඔ
7. පාස ෂය...
17
Mobile calls, SMS, Emails
Face book, Blogs, Wikis, and Twitter
Video Conference Software:
Lowest Rates:
Highest Rates:
...
18
Program CD/Sample_Portfolios folder OR
Program CD/MODULE 05
19
6
20
................................................................... ......................................................
21
22
නිර්ණායක විස්තරය
උපරිම
඼කුණු
඼කුණු
සිමා
ආරම්බයේදී ඳන්ති භට්ටභ, කණ්ඩායයම් නභ වශ කණ්ඩායයම් වාභාජිකයන් පිළිඵ඲ වාරාාං඾යක්
ය...
23
jHdmD;s mdol bf.Kqï ixj¾Okh
For the topic selected Develop a PBL Idea
.
tallhla f;dard f.k jHdmD;s mdol bf.Kqï woyila f.dv...
jHdmD;s mdol bf.Kqï ixj¾Okh
Project Idea
tallfha wruqKq : Goal’s of the Unit:
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­...
jHdmD;s mdol bf.Kqï ixj¾Okh
isiqka iEosh hq;= oE$tajdfha wruqKq :
Products (Technology end Products) the Students Would be...
27
jHdmD;sfha l%ufõohka :Proceduers
කරණයට ෙපර
· පාඩම ආර භ මට ෙපර වරයා අවසර ප , ආරාධනා ප , ස බ ධ කර ගත
ලධා යන ෙ බඳ ෙත ර ස්ක...
jHdmD;sfha l%ufõohka :Proceduers
ඇග ම, ත ෙස ව
· කරණෙය ප ළ ගෙ ෂණ අවස්ථාව ආර භ කර .
· ඒ අවස්ථාෙ ට වරයා ක ළ ෙවත දැ ව කල ප ඔ ට...
M A S T E R T RA I N E R PA RT I C I PA N T T E AC H E R T RA I N I N G
Administrative Guideline
Dulip Gunasekara
Intel Te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NCoE Training Sample handout [road safety]

253 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NCoE Training Sample handout [road safety]

 1. 1. 1 නම: තිලිණ රුක්ෂාන් ෙශේණිය: පළමුවන වසර පාසල/විද ාපීඨය: සියනෑ විද ාපීඨය විෂය: පුරවැසි අධ ාපනය
 2. 2. 21 jk ishjig isiqka iQodkï lsrSu Step 1 :Reflect and Discuss wdj¾ckh yd idlÉPdj mdi,a wOHdmkh wjika lsrSfuka miqj iudchg msúfik orejl= YS% ,dxlSh iudch ;=, id¾:l yd jevodhl mqoa.,hl= f,i Ôj;a ùug kï" Tyq$weh i;=úh hq;= l=i,;d" ksmqK;d" fyda .=Kdx. fudkjdo@ 3 Knowledge - දැ සලතා Skills or Knowledge Competencies include: දැ ම සඳහා වන ණතා Language Arts/Literature සා ත ය හා භාෂාව Math/Numeracy ග තය හා සංඛ ා Science/Technology ද ාව හා තා ෂණය Social Studies සමාජ අධ යනය World Languages ෙ ශ භාෂා Shortcomings will affect the quality of the work done Interpersonal Skills - අ ත ගල හැ යාව Interpersonal competencies include: අ ත ගල හැ යාව සඳහා වන ණතා Courtesy ආචාර බව Respect ෙග රවය සාදාචාරා මකබව Collaboration සහෙය ගය Communication පකාශනය Empathy සහක පනය Tolerance සාධාරණය Leadership නායක වය Most work involves some collaboration, and the quality of a person’s interpersonal competencies is a strong factor in his or her success Intrapersonal Skills - ගලාභ තර හැ යාව Intra-personal competencies include: ගලාභ තර හැ යාව සඳහා වන ණතා Work Ethic කා යය ආචාර බව Health Habits ෙස ඛ Moral Judgment සාධාරණ ශ්චය Thinking Skills ෙ හැ යාව Curiosity හලය Imagination ප ක පනය Time management, organization, personal health, and attitude have significant impact on the quality of one’s work
 3. 3. 4 ශිෂ බහු මාධ ඉදිරිපත්කිරීම ෙයොදා ෙගන ඇති ආකාරය අත් පතිකාවක් ෙයොදා ෙගන ඇති ආකාරය ෙවබ් අඩවියක් ෙයොදා ෙගන ඇති ආකාරය මනාව සැකසූ ශිෂ උපකාරක දව (සිතියමක්, ෙවබ් නිදර්ශකයක්, ඉදිරිපත් කිරීමක්) අන්තර්ජාල සම්බන්ධක ඇතුලත් කර තිබීම ව ාප්ත වූ පශ්න මාලාවන් වෘපෘතියට අදාල පාඩම් සැලසුම ( E-5 කමයට සැකසුණු ) පාඩම සඳහා පිවිසීමට පිවිසුම් ආධාරකයක් (ගුරු ඉදිරිපත් කිරීමක්, Video දර්ශණයක්) ළමුන් තක්ෙසේරු කිරීම සඳහා ඇගයුම් උපකරණ ආධාරක සිසුන් සඳහා ඉෙගනුම් ආධාරක ((Scaffolding) ෙව්ගෙයන් ඉෙගන ගන්නා සිසුන් සඳහා වැඩි යමක් GRASP Goal - What is the goal of this project? Role - What roles can we give to students Audience – Who is going to address through project/lesson Strategies and Solutions – Human Activities Product – What is the final outcome or presentation ලංකාෙ අද වන ආ ක සංව ධනය සමග සමගා ව මා ග වල වාහන මාණය වැ ෙව පව . න එම වැ වන වාහන මාණයට ස ලන ෙලස මා ග සංව ධන ෙහ මා ග අ වැ යා ම, නව මා ග මාණය මා ලව ෙන ෙ . එෙලසම අද පව නා මා ග වලද ෙබ ෙහ අව රතා ඇ ව ෙ අපෙ වැර යා කලාපය සාෙව . පව නා මා ගද යාකාරව කළමනාකරණය ෙන ම ෙමයට ධාන ෙහ ව . ෙ ෙහ ව සා 7 වසර රවැ අධ ාපනය යටෙ මා ග සංඥා හ නා ගැ ම යන ණතාවය ස රා ගැ ම සඳහා ෙ ශෙ පාස ආර භ හා අවසාන වන කාල පරාස ල ඇ වන වාහන තදබදයට යම ෙලස හ නා ග ස්ථාන පක මා ග සංඥා ෙය ය බව බ මාධ ඉ ප ම ම , සහ අ ප කාව ම අදාළ ලධා සහ ෙ ශෙ ජනතාවට ද ශණය කර . අර ණ ච තය ෂය ඒකකය ණතා ම ටම ප ම ටම ෙ ෂක ස (ළ ට / ජාවට / ගමට) ගැට / ස / ස ම තා ෂණ භා තය (බ මාධ ඉ ප ම / ඇත ප කාව / ෙව අඩ ය)
 4. 4. In everyday experience and observation it is a clear fact that the ability to read and write is very important today. Even for a job English became an essential role. That is read, write, listen, understand and communicate English effectively. So in most urban areas in Sri Lanka, there is a big gap basically in IT and English literacy. So Grade 11 students take on a project to make a library in the village to overcome the above requirement. They will work as social workers (volunteers) to set up a new library in a village where there is no library near to them. They will plan the whole library like design buildings, furniture, and structure and choosing books. To design library they will use 3d graphics and select the final design of the library with the help of local authorities. With the help of presentation they will show lack of English knowledge and analyzed reading skills among villagers. They will motivate villagers for the development of the library. They will integrate technology in an effective way for this project. ******************************************************************************* පාසල ළ ෙලස අප ව බැහැර ෙන ම සා පාස ප සරය ෙබෙහ අප ඇත. පාසැ ප සරය දර ස්ථානය බවට ප මට 6 ෙ ෙ ද ව සහභා කරග ඔ ෙ වන ණතා හා රවැ අධ ාපනය ෂෙය ප සරයට සංෙ ම යන පාඩම ඇ කරග ව ාපෘ ය යා මක ම ෙම ක පරමා ථය . ෙම පාස ප සරය ෂණය කර ප සර ෙ ය ෙලස යාකර ප සරය අප ෙ ගැට ව හ නා ෙගන ඒවාට ය ෙස ය . ෂණය ෙස යා ග ක බදව තම සෙහ දර සෙහ ද ය දැ ව ම සඳහා බ මාධ ඉ ප ම සකස . එෙසම අ ප කාව සකස්කර පාසල අවට ජාව දැ ව කර . තව රට ෙල කය සමග සාක ඡා ම සඳහා ෙව අඩ ය මාණය කර කාශයට ප කර . ******************************************************************************* All the people in the world are doing their specific tasks & daily activities. When they are doing their tasks continuously they get mental and physical tiredness. Because of that all of us want a leisure time. The activities, which people are doing during their leisure time, are called “Hobbies” But most of the people are not aware of how to manage a hobby according to effective manner. So grade 8 students hope to create a broacher, a visual presentation and a launch web site through a project. As a result they will form “hobbies entertaining club”. They will organize walk campaigns, exhibitions and help people to sell their created items through the club. The student club decides to give updated tips according to the hobbies. ******************************************************************************* අප රෙ ෙබ ෙහ ෙ ශ වල ෙ ශ ණය එ ෙනකට ෙවනස්ය. සැම ෙ ශයකටම එක ෙලස ජලය ලැෙබ ෙ නැත.සමහර ෙ ශ ගංව ෙර යටෙවන අතර සමහර ෙ ශ වලට මට පවා ජලය ෙස යාග ෙ ඉතා ෂ්කර ෙලසය. මට ජලය ඟ ෙ ශ වල ජලය කළමනාකරණය කර ගැ මට 9 වසර සහ 10 වසර ෙමම ව ාපෘ ය කර . ෙම ප සරෙ ෙලස කට කරන අතර ෙ ශෙ ජනතාව ෙවත ෙග ස් ස ෂණය ෙක ට ජල නාස් ය අවම මට සහ ක ගැ මට දැ ව ෙ වැඩසටහන කර . ෙම බ මාධ ය ඉ ප ම සහ අ ප කාව භා තා කර . ******************************************************************************* ෙල කෙ වන කාල ක ප යාස හා ස් කියාමා ග සා ෙල කය ල ආහාර අ දය ඉතා ඝෙය ව ධනය වනබව ෙස යාෙගන ඇත. ෙම සා අප වැ ඩා රට ෙමම ත වයට න මට දැ ම ට දාන ම ඉතා වැදග ය. ඒෙස න ආහාර ම , කෘ ෙබ ග කළමනාකරණය කර වන හා අවම කර ණා මක බ ඉහල ෙප ෂ ය ආහාර ර ත කරගැ ම අප ස වග ම . ෙමම පාඩම ඉ ප කර ෙ 10 ෙ ෙ කෘ ක මය හා ආහාර තා ෂණය ෂය ෙ ෂයට අදාල ෙබ ග කළමනාකරණය කර අස්ව හා ය අවම කර යන ණතාවය යටෙ ආහාර බඳ ප ෙ ෂකය ෙලස කියා කර අනාගත කෘ අස්ව හා ය අවම කර ගැ මට අවශ ස ෙස ම කර . එ අස්ව හා වන අවස්ථා, ප අස්ව හා වන අවස්ථා, ප අස්ව හා අවම කරග නා කම ආ ෂය ක බඳ පෙ ශෙ පජාව දැ ව මට කට කරන අතරම ඒ සඳහා PowerPoint Presentation, අ පතිකාව සහ ෙව අඩ ය මාණය කර ඇත.
 5. 5. 5 ඔ Bloom Taxonomy ෙ අධ ාප ක ව කරණය (6 Steps) Low Order Thinking Skills ඉහල ම ටෙ ෙ සලතා High Order Thinking Skills පහල ම ටෙ ෙ සලතා Blooms Goes Digital ෙ අධ ාප ක ව කරණය ට කරණය (Blooms Revised Taxonomy) (Creativity is the highest Part) මාණකරනය ඉහලම යවර ෙ අධ ාප ක ව කරණය ගැන හැදෑ මට පහත ඉ ප ම නරඹ න Program CDModule_02Higher-Level_Thinking_Skills 1. Blooms ppt 2. Blooms matrix 3. High Level Thinking Skills Keywords ෙපර වල ය බල න. See Samples in the previous pages (5, 6)
 6. 6. úIh ud,dj mokï lr.;a m%Yak ixj¾Okh úIh ud,dj mokï lr.;a m%Yak iy Wodyrk kej; is;d n,d my; olajd we;s m%Yak w;=rska “Essential Questions- wjeis m%Yak” yÿkdf.k ,l=Kq lrkak' iuyr m%Yak úõO l%u j,ska fhdod.; yel' m%Yakh mx;sldurh ;=,oS fhdod.kakd wjia:dj yd l%uh u; o th wh;ajk ldkavh fjkiafõ' lkavdhu ;=, idlÉPd lr ms<s;=re ,l=Kq lrkak' m%Yakh Tõ ke; úh yel Question Yes No May be ksj¾;k jeis jkdka;r msysgkafka l=uk m%foaY j,o@ ud fjkila we;s lrkafka flfiao@ f,dj fjkia lrkakg wjYH fudkjdo@ Y%S ,xldfõ jeo.;a ia:dk fudkjdo@ j|ùhdug ,laù we;s i;=ka wdrlaId lsrSug Tnf.a mdi,g l,yels foaj,a fudkjdo@ iudchg jevodhl mqoa.,hka w;rska Tn ùug leu;s prs;h l=ulao@ wm fjkqfjka ;SrK .kafka ljqrekao@ my; olajd we;af;a m%Yak ñY%Khls" tu m%Yak .ek fydoska i,ld n,d tajd wh;a jkafka l=uk j¾.hgoehs ,l=Kq lrkak' Questions EQ UQ CQ ksj¾;k jeis jkdka;r msysgkafka l=uk m%foaY j,o@ ksjfia oS c,h msrsis÷ lrkafka flfiao@ wm .kakd ;Srk cSú;fha w¾;j;aNdjhg fyda ;;ajhg n,mdkafka flfiao@ .Ks;fhka wmf.a Ôú;hg Wmßu m%fhdackhla ,nd .kafka flfiao@ c,h wmf;ahdu j,lajd .ekSug l, yels foa fudkjdo@ 6 Lowa wenas karannata awashya monawada? Lokaye usama kanda kumakda? What is the different between above question?             ksIaÑ;u ms<s;=re fkdue; mq¿,a mrdihl me;srS hk ms<s;=re we; ksIaÑ; tallhlg iïnkaO fkdfõ Has No exact correct Answer Has broaden spread answers Not related to a subject Unit Questions ksIaÑ;u ms<s;=re fkdue; ksIaÑ; tallhlg fyda mdvulg iïnkaO fõ Has No exact correct Answer Has broaden spread answers Related to a subject Content Questions kshñ; ms<s;=re we; ksIaÑ; tallhlg iïnkaO fõ Has exact correct Answer Related to a specific subject Only First Questions set in worksheet (EQ / UQ / CQ) Self Test Questions (Do it your self) Marks will be given
 7. 7. 7 7 වසර රවැ අධ ාපනය මා ග සංඥා හ නා ගැ ම යන ණතාවය ණතා - ෙප ස්ථාන වල හැ ම මා ග සංඥා හ නා ගැ ම ෙප මා ග ආර ෂාකා ව භා තය යන සලතා - සා ක වැඩ ම, නායක වය ඉ ප , ක වය ගැ ම, මාණා මක ම ගැට රාකරණය
 8. 8. 8 අ ආර ෂාකා ද? 1. මා ගෙ අප ආර ෂාකා ව ෙ ෙකෙසද? 2. මා ගයක ආර ෂා ම සඵල වන සාධක ෙම නවාද? Road Safety මා ග සංඥා
 9. 9. 9 7 වසර මා ග සංඥා 7 වසර රවැ අධ ාපනය යටෙ මා ග සංඥා හ නා ගැ ම යන ණතාවය ස රා ගැ ම සඳහා ෙ ශෙ පාස ආර භ හා අවසාන වන කාල පරාස ල ඇ වන වාහන තදබදයට යම ෙලස හ නා ග ස්ථාන පක මා ග සංඥා ෙය ය බව බ මාධ ඉ ප ම ම , සහ අ ප කාව ම අදාළ ලධා සහ ෙ ශෙ ජනතාවට ද ශණය කර . අ ආර ෂාකා ද? 1. මා ගෙ අප ආර ෂාකා ව ෙ ෙකෙසද? 2. මා ගයක ආර ෂා ම සඵල වන සාධක ෙම නවාද?
 10. 10. 10 පාඨ ග ථ, කත දර ෙප , ප ෂණගාර අ ෙප , ෙ ශන ව හා ෙවන ව ය 7 වසර අ ෙප ත ත ව ග වල ෙත ර 7 වසර වැඩෙප ත, ය , කා ෙබ , ක , පාට, මා ග සංඥා ර, සංඥා ට ක පෑ , පැ ස , ප ගනක, අ ත ජාල පහ ක මා ගා කා අයෙ ෙත ර පකාශණ ක , ෙ ට බලපත උපෙ ශක, මා ග චක
 11. 11. 11 පරිගණක පමාණයට වඩා ලමුන් පරිගණක විද ාගාරයට වරකට පැමිනීම පරිගණක ජාලක වල ඇතිවන ගැටලු දෘඩාංග කියා විරහිත වීම දෘඩාංග ෙසොරකම් කිරීම / නැති කිරීම මෘදුකාංග කියා විරහිත වීම මෘදුකාංග ෙවනස් කිරීම මෘදුකාංග DELETE කිරීම Shortcut Delete කිරීම වයිරස් පැතිරීම කරන්ට් බිල ෙගවීම Documents DELETE කිරීම Document පාස්වර්ඩ් දැමීම දූවිලි / දුර්ගන්ධය / රස්නය කාලය පමානවත් ෙනොවීම අනවශ ෙද් සඳහා කාලය ගත වීම Projector එකක් ෙනොමැති වීම
 12. 12. 12 1. අ ආර ෂාකා ද? 1. මා ගෙ අප ආර ෂාකා ව ෙ ෙකෙසද? 2. මා ගයක ආර ෂා ම සඵල වන සාධක ෙම නවාද? 1. පාෙ ම ගමන කල ෙ මන ශාෙව ද? 2. පාෙ වාහන ගමන කල ෙ මන ශාෙව ද? 3. කහ පාට මා ග සංඥා ව යෙව ෙ ? 4. ර පාට මා ග සංඥා ව යෙව ෙ ? 5. මා ග සංඥා ෙය ය ස්ථාන ෙත රා ග ෙ ෙකෙසද? 6. මා ගයක ෙ ග මා ෙය ය ව ෙ ඇ ? පාඩ සැල කරණය Lesson Planning ව ාපෘ පාදක ඉෙග ම Project Based Learning තා ෂණය ම Technology Integrating වැර ස්ථානෙ එම ඉ ප ම ගබඩා කර න. Save it in a Proper Location ඔෙ ෙඩස්ෙට එෙ ඔබ සාදාග ෙෆ ඩරය ල ... Your Folder in Desktop E : Rukshan_Aruna/lesson_supprt/teacher_supprt අ ථව නම එම ෙග වට ෙය දා න Give a meaningful Name Eg: Presentation_Teacher
 13. 13. 13 අධ ාපනය සඳහා පමනක්ම නම් අන්තර්ගතෙයහි කිසිඳු ෙවනසක් ෙනොකර කර්තෘ ෙනොදන්නා අවස්ථා වලදී අධ ාපනිකව ගත හැකි පමානය පමනක් ගැනීම නීතිෙයන් අවසර ගැනීම, කර්තෘ / ෙවබ් ලිපින අවසානෙය් සටහන් කිරීම අධ ාපනිකව ගත හැකි පමානය නිෂ්චය කර ගැනීම ගුරුවරුන්ට ඉදිරිපත් කල හැකි අවස්ථා මුහුනට මුහුනලා කරන පාඩම් ඉදිරිපත්කිරීම් වලදී ලමුන්ට ස්වයං අධ යනයසඳහා දුරස්ථ ඉගැන්වීෙම් ෙමවලම් ආධාරෙයන් එක ව ාපෘතියක් සඳහා අවුරුදු 2 පමනක් ෙයොදා ගැනීම (පසුව පෙයොජනයට ගන්ෙන්නම් ඒ සඳහ නිසි අවසර ගත යුතුය) තමුන්ට ෙපෞද්ගලිකව තබා ගත හැක්ෙක් Workshop, CV Interview වැනි කටයුතු සඳහා පමනි ද නා අවස්ථා වල අවසර ගැ ම Not affecting the authors income
 14. 14. wOHdmksl nyœ ˜dOH i|yd ksis Ndú;hg WmfoaYk j,g wkœj my; øjH Ndú;hg we;s iSudjka f˜dkjdo@ ^ 24)28 ia,hsv ) p,k ˜dOHh wl=re$ j.ka;s ks¾˜dK ldjH ks¾udK ix.S;h" .S mo" .S;" ùäfhda mg úoyd ±laùï iy cdhdrEm wxluh o;a; lÜg, m%ldYk ysñlï orkakdg tu f.!rjh ,nd§˜g wjYH fudkjdo@^ 30)31 fma,sh & m%ldYk ysñlï whs;slref.ka wjirhla fkd,nd Tnf.a mß.Klfha Ndú;dl, fkdyeŸ ˜Dÿldx. f˜dkjdo@ ^ 38 ia,hsvh& mdvï ie,iqu ks¾udKh ) 2 3'192 ©2003 Intel Corporation. All rights reserved 14 චලන මාධ ය 10% ෙහෝ මිනිත්තු 3 (ෙත්රීම් 2න් අඩු පමානය සහිත ෙත්රීම) අකුරු/ වගන්ති නිර්මාණ 10% ෙහෝ 1000 (ෙත්රීම් 2න් අඩු පමානය සහිත ෙත්රීම) වචන 250 ට අඩු නම් සම්පූර්ණම කාව නිර්මාණයම වචන 250 ට වැඩි නම් උපරිම 250 නමුත් එක් නිර්මාණ්කරුවකුෙග් කාව නිර්මාණ 3 ෙහෝ ෙවනස් නිර්මාණ්කරුවන්ෙග් කාව නිර්මාණ 5 සංගීතය, ගී පද, ගීත, වීඩිෙයෝ පට 10% ෙහෝ තත්පර 30 (ෙත්රීම් 2න් අඩු පමානය සහිත ෙත්රීම) එම ගන්නා ෙකොටස් වලද කිසිඳු ෙවනස් කමක් කල ෙනොහැක විදහා දැක්වීම් සහ ජායාරූප 10% ෙහෝ 15 සම්පූර්ණ පින්තූරයම ගත යුතුය ෙකොටසක් පමනක් ෙහෝ පින්තුරයක් උඩ තව පින්තුරයක් සිටින ෙලස ෙනොතිබිය යුතුය 10% ෙහෝ 2500 (ෙත්රීම් 2න් අඩු පමානය සහිත ෙත්රීම) පකාශන හිමිකම් ලියුම් සාදා තිබීම පින්තූරයක් download කලවිට එහි නම, ලිපිනය, E-mail හා අවසර සටහන් කර පණිවිඩය ගුරුතුමාට CC කිරීම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට ෙපර අවසර ලබා ගැනීම හා අදාල පුද්ගල / ආයතන දැනුවත් කිරීම Linux (Ubuntu / Fedora / Hanthana Linux) Firefox, Chrome, Adobe Reader, Libra Office, Open Office Microsoft Windows Versions 98, XP, Vista, Seven and Windows 8 Microsoft Office Package 2003, 2007, 2010, 2013 Adobe Photo-shop Illustrator Corel Draw, 3D-Max Opera Take legal permission ය ත අවසර ගැ ම
 15. 15. 15 Road Signs ... Road Accidents ... ~ 1 67 000 ~ 11 000 ke; úYd, fjí wvú m%udKhla wkjYH f;dr;=re iu. ,eî we;' tsunami+ppt tsunami+pdf tsunami+doc * Need to Search for a Presentation / Adobe Document / Word Document
 16. 16. 16 1. http://iteach.schoolnet.lk 2. Intel® Teach Program 4. ලාං ක ව 21 වැ යවසට ෙය කර මට 5. Intel® Education 6. ඔ 7. පාස ෂය ෙ ශ Google, Schoolnet, Skoool 9. Intel® Education Team, ෙමම ෙත ර කාශ මට අ ය ෙ 10. නැත 11. වසර 6 ½ පැර ය| ඔ , ස යකට වර යාව කා න කර . 12. පාඩමට අදාල නව ෙත ර පාඩම බඳව සැල හා ෙවන සහෙය තා ද ශක ෙමම ලබාගත හැක
 17. 17. 17 Mobile calls, SMS, Emails Face book, Blogs, Wikis, and Twitter Video Conference Software: Lowest Rates: Highest Rates: PC to PC: PC to Mobile: Time Based Rates / Data amount Based / package Based E-Mail – Gmail / Yahoo Chat – G-Talk, Face-book chat Audio / Video conversations / Conference Skype / Viber Adobe connect pro web conference blogs / forums Social Media Linked-In E-mail E-Mail: senders email address verify Subject should relate to that message (Blank messages / only subject) (Blank subjects / only messages) (Proper Designation) Reply to requests Politeness Usage of CC and BCC Keep good contacts managements help you for save time Synchronize your gmail contacts with your mobile phone SMS Facility with Gmail Should be Online Both Users Before communicate each other receiver has to agree to sender once Check your internet data rates before enable video. Video takes more downloads from your data account. Skype Video Calls
 18. 18. 18 Program CD/Sample_Portfolios folder OR Program CD/MODULE 05
 19. 19. 19 6
 20. 20. 20 ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INTRODUCTION (GRADE / GROUP) PICTURES OF ROAD SIGNS (INTERNET SEARCH) SURVEY THEY WENT OUTSIDE NEARBY COUNT VEHICLES ANALYSIS OF SURVEY CARS -----XX POLICE ---- 0 PICTURES OF AROUND SCHOOL (DIGITAL CAMERAS POWEPOINT INSERT PICS) PROBLEMS THEY SAW SUGGESTIONS TEHIR PLAN AND PROPOSAL USE TECHNOLOGY Example: FLASH ANIMATION Proposed ROAD SIGNS HOW THEY PLACE THEM INFORM POLICE / MUNICIPAL REFERENCES LOCAL AND WEB SITES THANKS FINALLY WHAT THEY LEARNED IS NOT JUST ROAD SIGNS (PPT SKILLS / TECHNOLOGY / SOCIETY PROBLEMS IDENTIFY / GIVE EFFECTIVE SOLUTIONS HIGH ORDER THINKING SKILLS CREATIVITY
 21. 21. 21
 22. 22. 22 නිර්ණායක විස්තරය උපරිම ඼කුණු ඼කුණු සිමා ආරම්බයේදී ඳන්ති භට්ටභ, කණ්ඩායයම් නභ වශ කණ්ඩායයම් වාභාජිකයන් පිළිඵ඲ වාරාාං඾යක් යයොදා තිබීභ 2 ඳාඩභට අදාෂ භාර්ග වාංඥා ව්඼යිඩ අලභ 4 ක් යයොදා තිබිභ 4 ඳන්ති කාභරයයන් පිටත ගයේශිත යතොරතුරු වාරාාං඾යක් පින්තුර වහිතල යඳන්ලා යදයි 4 අතයල඾ය ප්‍ර඾්නයට පිළිතුරු යවවීභ වම්ඵන්ධ කර තිබීභ 2 අලට ඇති ඳාවල්, යලනත් යගොඩනැගිලි, ගභන් කරන භගින් ව඲ශා ප්‍රභාණාත්භක වමීක්඿ණයේ යතොරතුරු වම්ඵන්ධ ගැඹුරු වි඾්යල්඿ණයක් ඉදිරිඳත් කර ඇත. 4 ඳාව඼ අලවන් යල඼ායේ භාර්ගයේ ව්ලරුඳය පින්තුර වහිතල යඳන්ලා යදයි. 4 භාර්ග අධික තදඵදයට යශේතු යඳන්ලා යදයි. 3 භාර්ග අධික තදඵදයට ක‍රියාත්භක ක඼ ශැකි ප඼දායි යයෝජනා ඉදිරිඳත් කර තිබිභ 4 නලතභ කරුණු යවොයාගැනීභ වශ අභතර කරුණු ඉදිරිඳත් කර තිබිභ 2 ඼ඵා ගත් පින්තුර 10 නිසි ය඼ව යගොනු කර තිබිභ 3 එක් යයෝජනාලක් ව඲ශා වාර්ථක ක්‍රියාත්භක ක඼ ශැකි ආකාරයේ ඳැශැදිලි කිරීභක් වහිත වැ඼ැව්භක් යඳන්ලා යදයි. 4 භාර්ගයේ වාංඥා යයදිය යුත්යත් යකයවේද යන්න වැ඼ැව්භ තුෂ ඇතුෂත් කර ඇත. 4 වම්පුර්ණ ඉදිරිඳත්කිරීභ ගැටලුල යශොඳින් අලයඵෝධ කර ගත් වාක්ෂි එකතුලක් ය඼ව යගොනු කර ඇත. 3 කරුණු වි඾්යල්඿ණය කර ඉදිරිඳත්කිරීභ වකවා තිබිභ (එහි ඵ඼ඳෑභ, ඳාව඼ අලට ලර්තභාන ව්ලරුඳය, ගැටලුයේ ව්ලබාලය, විවඳිය ශැකි ආකාර පින්තුර වහිතල යශොඳින් යඳන්ලා යදයි.) 3 වි඾්යල්ෂිත දත්ත ප්‍රව්ථාර ඇසුයරන් දැක්වීභ 2 තාක්඿ණය නිසි ය඼ව බාවිතය (Templates, Master Layouts, Animations, Transitions, Videos, Music, Tables, Charts) 3 ඔවුන් විසින් ගනු ඼ැබූ පින්තුරල඼ ගුණාත්භක ඵල වශ ප඼දායී ඵල (Focus, Centered, Large Size, Lighted, concerned the Weather Conditions) 3 කරුණුල඼ ගුණාත්භක ශා ඳ‍රභාණාත්භක ඵල 2 අලවානයේ බාවිතා ක඼ යලබ් අඩවි, මු඼ාශ්‍ර වටශන් කර තිබීභ 2 ඒලා ව඲ශා අලවර ඼ඵා ගැනීයම් කටයුතු සුදානම් කර තිබීභ 2 බාවිතා ක඼ යලබ් අඩවි, මු඼ාශ්‍ර වටශන් වම්ඵන්ධ අය දැනුලත් කර තිබීභ 2 ඒ ව඲ශා අලවර ඼ඵා යගන තිබීභ 4 කරුණුල඼ නිලැරදි ය඼ව ඉදිරිඳත් කර තිබිභ 2 කරුණු නිලැරදි යඳෂ ගව්ලා තිබීභ 2 (ඳරිවරය, එහි ඵ඼ඳෑභ, ඳාවයල් ලර්තභාන ව්ලරුඳය, එය ලර්ධනය ක඼ ශැකි ආකාර වශ නල යයෝජනා) 2 නිලැරදි උවව් බා඿ා කුව඼තා ශැකියාලන් ඉදිරිඳත් කර තිබිභ 3 සියලු බා඿ා ල඼ ලාකය ව඲ශා අක්඿ර විනයාව ප්‍රගුණ කර ඇත 3 සුදුසු ඳසුබිභක් යයොදා තිබීභ 2 (සියලුභ තිර ව඲ශා අකුරු ඳැශැදිලි ය඼ව යඳයනන අඩු ලර්ණ ඳසුබිභක් යයොදා ඇත) 2 අකුරු ල඼ ඳ‍රභාණය ශා ලර්ණ ගැෂපීභ 2 සුදුසු animation යයොදා තිබීභ 2 නිභාල 2 කණ්ඩායම් සියලු වාභාජිකයන්යේ උඳරිභ දායකත්ලය 3 ක‍රියාකාරී වශබාගිත්ලය (සියලු ක්‍රියාකාරකම් ව඲ශා සියලු වාභාජිකයන්යේ ඳැමිණීභ) 3 අදශව් හුලභාරුල, අන් අයට වලන්දීභ වශ තර්කනුකු඼ල තීරණ ගැනීභ 3 කණ්ඩායම් ශැගීයභන් යුතුල කටයුතු කිරීභ 3 එකතුල 100 චිත‍රණයශාවැකැව්භඅන්තර්ගතය-1අන්තර්ගතය-2නිරලදයතාලය 40 26 12 10 12
 23. 23. 23
 24. 24. jHdmD;s mdol bf.Kqï ixj¾Okh For the topic selected Develop a PBL Idea . tallhla f;dard f.k jHdmD;s mdol bf.Kqï woyila f.dvk.kak' úIh Subject : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ fY%aKsh Grade : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ tallh - wdjrKh jk úIh fldgi : Unit - Subject Areas Covered: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ jHdmD;sfha ud;Dldj : Title of the Project: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ úIh ud,dj mokï jQ m%Yak : Curriculum Framing Questions: EQ :  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ UQ:   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ CQ:   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 24 7 වසර රවැ අධ ාපනය ෂය ෙප ස්ථාන වල හැ ම මා ග සංඥා හ නා ගැ ම ෙප මා ග ආර ෂාකා ව භා තය Road Safetyමා ග ආර ෂාව 1. අ ආර ෂාකා ද? 1. මා ගෙ අප ආර ෂාකා ව ෙ ෙකෙසද? 2. මා ගයක ආර ෂා ම සඵල වන සාධක ෙම නවාද? 1. පාෙ ම ගමන කල ෙ මන ශාෙව ද? 2. පාෙ වාහන ගමන කල ෙ මන ශාෙව ද? 3. කහ පාට මා ග සංඥා ව යෙව ෙ ? 4. ර පාට මා ග සංඥා ව යෙව ෙ ? 5. මා ග සංඥා ෙය ය ස්ථාන ෙත රා ග ෙ ෙකෙසද? 6. මා ගයක ෙ ග මා ෙය ය ව ෙ ඇ ?
 25. 25. jHdmD;s mdol bf.Kqï ixj¾Okh Project Idea tallfha wruqKq : Goal’s of the Unit: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ isiqkaf.a N+ñld$prs; : Role the Student will be playing: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ isiqka l, hq;= ld¾hhka - f;dr;=re ,nd.kakd l%u: Task that Students Required to Do: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ isiqka ie,ls,su;a úh hq;= .eg¨: Problems Students Would be Looking at: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ isiqka ,nd Èh hq;= úiÿï : Solution s students should give ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 මා ග සංඥා හ නා ගැ ම / නිේමාණකරුවන්විශ්රේෂකයන් වාහන තදබදය ස්ථාන පක මා ග සංඥා ෙය ම මා ග සංඥා බඳ අ ෂණය යන එන වාහන බඳ ස ෂණය
 26. 26. jHdmD;s mdol bf.Kqï ixj¾Okh isiqka iEosh hq;= oE$tajdfha wruqKq : Products (Technology end Products) the Students Would be Developing: Power Point Presentation :   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ we.hSï ie,iqï$l%ufõohka: Assessment plan: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ isiqka weu;sh hq;= msrsi : Audience the Students Would be Addressing: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 26 අදාළ ලධා ෙ ශෙ ජනතාව අදාළ ලධා සහ ෙ ශෙ ජනතාව ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ jHdmD;sfha idrxYh : Project: Summary ලංකාෙ අද වන ආ ක සංව ධනය සමග සමගා ව මා ග වල වාහන මාණය වැ ෙව පව . න එම වැ වන වාහන මාණයට ස ලන ෙලස මා ග සංව ධන ෙහ මා ග අ වැ යා ම, නව මා ග මාණය මා ලව ෙන ෙ . එෙලසම අද පව නා මා ග වලද ෙබ ෙහ අව රතා ඇ ව ෙ අපෙ වැර යා කලාපය සාෙව . පව නා මා ගද යාකාරව කළමනාකරණය ෙන ම ෙමයට ධාන ෙහ ව . ෙ ෙහ ව සා 7 වසර රවැ අධ ාපනය යටෙ මා ග සංඥා හ නා ගැ ම යන ණතාවය ස රා ගැ ම සඳහා ෙ ශෙ පාස ආර භ හා අවසාන වන කාල පරාස ල ඇ වන වාහන තදබදයට යම ෙලස හ නා ග ස්ථාන පක මා ග සංඥා ෙය ය බව බ මාධ ඉ ප ම ම , සහ අ ප කාව ම අදාළ ලධා සහ ෙ ශෙ ජනතාවට ද ශණය කර . ව ාපෘ ය ආර භයට ෙපර : KWL ප කාව ලබා ඇග ම. ව ාපෘ ය අතර ර : Evaluation tools ම ඇග ම ව ාපෘ ය අවසානෙ : පාඩම ආ තව සකසන ලද ශ්නාව ය භා ත ම.
 27. 27. 27 jHdmD;sfha l%ufõohka :Proceduers කරණයට ෙපර · පාඩම ආර භ මට ෙපර වරයා අවසර ප , ආරාධනා ප , ස බ ධ කර ගත ලධා යන ෙ බඳ ෙත ර ස්කර . · කල යාකාරක , ස ෂණ, යා ස්ථාන, ගත ර ගැන ෙපර ඇග ම කර . කරණය · පාඩම ආර භෙ ෙමය ව ාපෘ යක ආකාරය එය යා මක ම ගැන ඉ ප ම ම අවෙබ ධය ලබා ෙද . · ක ඩාය ම කර . එ එක ක ඩායමකට ළ න 5 බැ ෙය කර . · දාන කර ග ෙ ඛන එ එ ක ඩාය වලට ලබා ෙද . · එ එ කා යය සඳහා ලැෙබන කාල වකවා ගැන දැ ව කර . · ව ාපෘ ය සඳහා බ මාධ ඉ ප ම , අ ප කාව සහ ෙව අඩ ය මාණ කල බව පැහැ කර . · ල ලබා ෙදන ණායක (අ ප කාව, බ මාධ ඉ ප ම) පැහැ කර . ගෙ ෂණය · වරයා ලබා උපෙදස්අ ව පාසල අවට ඇ මා ග සංඥා බඳ අ ෂණය කර . · ට 200 ල පාසල අවට ඇ මා ග සංඥා බඳ වා තාව සකස්කර . · පාසල අවට මා ගය චායා ප ගත කර . · අ ත ජාලය භා ත කර අවශ , ෂය ක ෙස යා ඒවා ෙග කර ග . · පාසල ආර භ අවස්ථාෙ හා අවසාන අවස්ථා වල යන එන වාහන බඳ ස ෂණය කර . · ලබා ග ද ත එ ස්කර ශ්ෙ ෂණය කර . · ලබාග ෙත ර , චායා ප අ ව ඔ ගමනය වලට එළෙඹ . · ඉ ප ඔ එ ස්කර ග ද ත ආ ෙය බ මාධ ඉ ප ම සකස . · ෙ ශෙ ජනතාව දැ ව මට ෙය දා ගත හැ අ ප කාව මාණය කර · ව ාපෘ ෙ ක අඩං ෙව අඩ ය මාණය කර . · ය කා ය සඳහා ස පතා ල සටහ තබා ග . කර
 28. 28. jHdmD;sfha l%ufõohka :Proceduers ඇග ම, ත ෙස ව · කරණෙය ප ළ ගෙ ෂණ අවස්ථාව ආර භ කර . · ඒ අවස්ථාෙ ට වරයා ක ළ ෙවත දැ ව කල ප ඔ ට ලබා ඇග ෙමවල ෙය දා ද ව ාපෘ ය ඇග මට ල කර . oPower Point Evaluation Tool oBrochure Evaluation Tool · එෙම ම එම ලබා ඇග ෙමවල වල ඇ ක ව ාපෘ ය යා මක කරන අතර ට මතක කර . · එ ට ල ලබා ගැ මට ළ ෙය වනවා ෙම ම පහ ෙව වරයා බලාෙප ෙර අර ෙවත ළ ලඟා කර ගැ මට පහ ෙ . · එම ක වරයා ට මතකයට නගා ම සා ළ ල උ ෙය ගය, ක ඩාය වල එක කම, උන ව පව වා ගැ මට උපකාර ෙ . වරණය · ඔ ලබා ග ෙත ර අ ව පව න මා ග තදබදයට ස ඉ ප කර . · ඒ සඳහා ෙය ය ය ප ගණක ආ ෙය පැහැ කර · මා ග සංඥා ෙය ය ස්ථාන (Road Signs), වාහන නැවැ ය ස්ථාන ආ තව ෙය ය සංඥා)Parking Signs (එ ශාවකට පමණ ධාවනය කල මා ග)One Way Roads( ඔ ෙප වා ෙද . · ෙම ස බ ධෙය ෙ ශෙ ජනතාව දැ ව ෙ වැඩසටහන යා මක මට අවශ කට දාන කර . · මාණය කල අ ප කාව සහ ෙව අඩ ය ප ෙ ළ ෙවත ද ශනය කර ස්තාරණය · වරයා ක ඩාය වශෙය පැ ණ ඉ ප අවසාන ප පාඩමට අදාළ තැ ය ල සාක ඡා වාද ය න සැක හැර දැන ග . · ෙප ෂණය ලබා ය තැ ගැන ෙස යා බලා ඒවා අවධානයට ල කර · ක ඩාය ය ල සමග සාක ඡාෙව අන ව ෙ ද වා ලබා ල බඳ දැ ව කර · ෙ ශෙ ජනතාව දැ ව ෙ වැඩසටහන යා මක මට අවශ ප ම, ෙවලාව, නය, ආරා ත අ ත , න ාය ප ය සැල කර ග . · එ එ කා ය සඳහා ඒ ඒ ක ඩාය වලට වග පවර · වැඩසටහන අවස ප ප පරම කර . · සහය සැමට කර .
 29. 29. M A S T E R T RA I N E R PA RT I C I PA N T T E AC H E R T RA I N I N G Administrative Guideline Dulip Gunasekara Intel Teach Program P.O. Box. 35, Kandana Phone & Fax 011-2242504 Mobile – 077 36 11 945 E mail- dulip@dnrlk.com Mr. Pubudu Adikaram Mobile: +94 (71) 5345383 E-mail: pubudu@dnrlk.com Mr. Sarath Senanayake Mobile: +94 (77) 3981631 E-mail: sarath@dnrlk.com Mr. Aruna Balasooriya Mobile: +94 (71) 3533270 E-mail: aruna.i.balasooriya@gmail.com Mr. Rukshan Edirisinghe Mobile: +94 (77) 7597015 E-mail: Rukshan.edirisinghe@gmail.com Mr. Shamly Ramanayake Mobile: +94 (77) 8788434 shamly@dnrlk.com INTEL ® TEACH PROGRAM Ministry of Education Sri Lanka 28 ® E-mail:

×