SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Бази даних
Школа №7
В цьому випуску
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 2
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 2
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 3
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 3
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 4
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 4
Внутреннѐѐ статьѐ..................... 4
Що таке база даних?
База даних (БД) — впорѐдкований набір логічно взаюмо-
пов'ѐзаних даних, що використовуятьсѐ спільно, та при-
значені длѐ задоволеннѐ інформаційних потреб кори-
стувачів. У технічному розумінні вклячно й система ке-
руваннѐ БД
Завдання бази даних
Головним завданнѐм БД ю гарантоване збереженнѐ знач-
них обсѐгів інформації (т.зв. записи даних) та наданнѐ
доступу до неї користувачеві або ж прикладній програ-
мі. Таким чином БД складаютьсѐ з двох частин: збереже-
ної інформації та системи управліннѐ нея
Дата выхода бюллетеня
13.03.13
З метоя забез-
печеннѐ ефек-
тивності досту-
пу записи да-
них організо-
вуять ѐк мно-
жину фактів
(елемент да-
них).
Певна інформаціѐ про бази данних. Структуро-
вані БД використовуять структури даних, тобто
структурований опис типу фактів за допомогоя
схеми даних, відомішої ѐк модель даних. Мо-
дель даних описую об'юкти та взаюмовідносини
між ними. Існую декілька моделей (чи типів) баз
даних, основні: плоска, іюрархічна, мережна та
релѐційна. Приблизно з 2000 року більше поло-
вини БД використовуять релѐційну модель. До
неструктурованих БД відносѐтьсѐ повнотекстові
бази даних, ѐкі містѐть неструктуровані тексти
статей чи книг у формі, що дозволѐю здійснявати
швидкий пошук (ѐк наприклад вікіпедіѐ).
«Бази даних допоможуть вам зберігти інформацію».
ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗ ДАНИХ
ПЕВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАЗИ ДАНИХ
Часто зустрічаютьсѐ характе-
ристика БД на основі певних
параметрів або необхідних
вимог, наприклад:
значна кількість даних
незалежність даних
відкритий доступ до даних
підтримка транзакцій з га-
рантіюя відповідних власти-
востей
гарантована відсутність збоїв
одночасна робота з багатьма
користувачами
З подальшим розвитком БД
зміняятьсѐ й ці вимоги та до-
даятьсѐ нові, тому одностай-
ності щодо повноти ціюї ха-
рактеристики немаю.
2
Історіѐ
1960-ті рр. ро-
зробка перших
БД. CODASYL —
мережева модель
даних та одночас-
но незалежна ро-
зробка іюрархічної
БД фірмоя North
American Rock-
well, ѐка пізніше
взѐта за основу
IMS — власної ро-
зробки IBM.
1970-ті рр. науко-
ве обґрунтуваннѐ
Едгаром Ф. Код-
дом основ релѐ-
ційної моделі, ко-
тра на початку за-
цікавила лише на-
укові кола. Впер-
ше ця модель бу-
ло використано у
БД Ingres (Берклі)
та System R (IBM).
Реалізації
Комерційні
DB2
Informix
Oracle
SQL Server
Дінай
З відкритим кодом
MySQL
Firebird
3
Загальний вигляд бази даних
Історіѐ
1980-ті рр. поѐва перших ко-
мерційних версій релѐційних БД
Oracle та DB2. Релѐційні БД почи-
наять успішно витіснѐти мереже-
ві та іюрархічні. Дослідженнѐ
децентралізованих
(розподілених) систем БД, проте
вони не відіграять особливої
ролі на ринку БД.
1990-ті рр. увага науковців спрѐ-
мовуютьсѐ у сторону об'юктно-
оріюнтованих БД, ѐкі знайшли
застосуваннѐ у першу чергу в тих
областѐх, де використовуятьсѐ
комплексні дані: інженерні, му-
льтимедійні БД.
2000-ні рр. головним новоден-
нѐм ю підтримка та застосуваннѐ
XML у БД. Розробники комерцій-
них БД, ѐкі панували на ринку у
1990-их рр., отримуять все біль-
шу конкуренція зі сторони руху
відкритого програмного забезпе-
ченнѐ. Реакціюя на це стаю поѐва
безкоштовних версій комерцій-
них БД.
МОЖЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
апаратне забезпеченнѐ
програмне забезпеченнѐ
дані
процедури — інструкції та правила, ѐкі повинні враховуватись
при проектуванні та використанні БД
користувачі
адміністратори даних (керуваннѐ даними, проектуваннѐ БД, ро-
зробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектуваннѐ,
відповідальність за безпеку та цілісність даних)
розробники БД
прикладні програмісти
кінцеві користувачі
Дозволѐютьсѐ створявати БД
(здійсняютьсѐ за допомогоя мови визна-
ченнѐ даних DDL (Data Definition Lan-
guage))
Дозволѐютьсѐ додаваннѐ, оновленнѐ, ви-
даленнѐ та читаннѐ інформації з БД (за
допомогоя мови маніпуляваннѐ даними
DML, ѐку часто називаять мовоя запитів)
Можна надавати контрольований доступ
до БД за допомогоя:
Системи забезпеченнѐ захисту, ѐка запобі-
гаю несанкціонованому доступу до БД;
Системи керуваннѐ паралельноя робо-
тоя прикладних програм, ѐка контроляю
процеси спільного доступу до БД;
Система відновленнѐ — дозволѐю віднов-
лявати БД до попереднього несуперечли-
вого стану, що був порушений в результаті
збоя апаратного або програмного забез-
печеннѐ
4
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СЕРЕДОВИЩА СКБД
Існую трирівнева система організації СКБД
ANSI-SPARC, при ѐкій існую незалежний рі-
вень длѐ ізолѐції програми від особливос-
тей представленнѐ даних на нижчому рівні.
Рівні:
Зовнішній — представленнѐ БД з точки зору
користувача.
Концептуальний — узагальнене представ-
леннѐ БД, описую ѐкі дані зберігаятьсѐ в БД
і зв'ѐзки між ними. Підтримую зовнішні
представленнѐ, підтримуютьсѐ внутрішнім
рівнем.
Внутрішній — фізичне представленнѐ БД в
комп'ятері.
Логічна незалежність — повна захищеність
зовнішніх моделей від змін, що вносѐтьсѐ в
концептуальну модель.
Фізична незалежність — захищеність конце-
птуальної моделі від змін, ѐкі вносѐтьсѐ у
внутрішня модель.
5
АРХІТЕКТУРА СКБД
Эта статьѐ может состоѐть не более чем из 150-200 слов.
Если бяллетень складываетсѐ и отправлѐетсѐ по почте, то эта статьсѐ будет расположена на
обратной стороне. Поэтому она должна легко восприниматьсѐ визуально.
Это легко сделать с помощья представлениѐ материала в виде вопросов и ответов. Вы
можете привести здесь вопросы, полученные от читателей после выхода предыдущего
выпуска, или ответить на часто задаваемые вопросы.
Список имен и должностей руководителей вашей организации — хороший способ придать
бяллетеня конкретный, персонифицированный вид. Если ваша организациѐ мала, можно
привести список всех ее сотрудников.
Если у вас имеятсѐ сведениѐ о ценах на основные товары и услуги, поместите их здесь. Вы
можете сообщить читателя о других формах взаимодействиѐ с вашей организацией.
Можно также напомнить читателя о каком-либо повторѐящемсѐ событии, на котором он
мог бы присутствовать, например о деловом завтраке длѐ независимых продавцов в третий
четверг каждого месѐца или же о проводимых вами благотворительных мероприѐтиѐх.
Если место позволѐет, то здесь же можно разместить клип или другой графический объект.
Заголовок рассказа с обратной стороныНазвание организации
Поместите здесь небольшой по
объему текст о вашей организации.
Укажите цели организации, ее
расположение, дату созданиѐ и
краткуя история. Можно также
кратко перечислить предлагаемые
вашей организацией товары, услу-
ги или программы. Укажите геогра-
фические районы ее деѐтельности
(например, рынки Европы или
восточной части России), на какого
заказчика она ориентируетсѐ.
Укажите, с кем нужно свѐзатьсѐ длѐ
получениѐ дополнительных сведе-
ний.
МЕСТО ДЛЯ
МАРКИ
Школа №7
Матросова, 1
7-31-21
ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
м.Шостка
Сумська область, Україна

More Related Content

Similar to бази даних шелунцова

реферат з інформатики
реферат з інформатикиреферат з інформатики
реферат з інформатикиTanyushka Bora-Bora
 
лекція 1 введення в бд та іс
лекція 1 введення в бд та іслекція 1 введення в бд та іс
лекція 1 введення в бд та ісpogromskaya
 
Darabase sql my sql mysql good presentation
Darabase sql my sql mysql good presentationDarabase sql my sql mysql good presentation
Darabase sql my sql mysql good presentationCharlie662408
 
Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)
Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)
Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)Olga Tomakhina
 
Поняття моделі даних, бази даних
Поняття моделі даних, бази данихПоняття моделі даних, бази даних
Поняття моделі даних, бази данихVladyslavKochkin
 
конспект уроку №1
конспект уроку №1конспект уроку №1
конспект уроку №1oksana oksana
 
02 informatyka
02 informatyka02 informatyka
02 informatykaProGamer12
 
11 in rud_2019
11 in rud_201911 in rud_2019
11 in rud_20194book
 
Informatyka 11-klas-rudenko-2019
Informatyka 11-klas-rudenko-2019Informatyka 11-klas-rudenko-2019
Informatyka 11-klas-rudenko-2019kreidaros1
 
електронний помічник
електронний помічникелектронний помічник
електронний помічникSergiy Shydlovskyy
 
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.StAlKeRoV
 
Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...
Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...
Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...Nikolay Shaygorodskiy
 
Informatyka 8-klas-ryvkind-2021
Informatyka 8-klas-ryvkind-2021Informatyka 8-klas-ryvkind-2021
Informatyka 8-klas-ryvkind-2021kreidaros1
 

Similar to бази даних шелунцова (20)

реферат з інформатики
реферат з інформатикиреферат з інформатики
реферат з інформатики
 
лекція 1 введення в бд та іс
лекція 1 введення в бд та іслекція 1 введення в бд та іс
лекція 1 введення в бд та іс
 
Darabase sql my sql mysql good presentation
Darabase sql my sql mysql good presentationDarabase sql my sql mysql good presentation
Darabase sql my sql mysql good presentation
 
Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)
Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)
Різноманітя баз даних (додаток до доповіді)
 
Поняття моделі даних, бази даних
Поняття моделі даних, бази данихПоняття моделі даних, бази даних
Поняття моделі даних, бази даних
 
Kordyak
KordyakKordyak
Kordyak
 
11 клас 17 урок бд
11 клас 17 урок бд11 клас 17 урок бд
11 клас 17 урок бд
 
конспект уроку №1
конспект уроку №1конспект уроку №1
конспект уроку №1
 
02 informatyka
02 informatyka02 informatyka
02 informatyka
 
11 in rud_2019
11 in rud_201911 in rud_2019
11 in rud_2019
 
Informatyka 11-klas-rudenko-2019
Informatyka 11-klas-rudenko-2019Informatyka 11-klas-rudenko-2019
Informatyka 11-klas-rudenko-2019
 
електронний помічник
електронний помічникелектронний помічник
електронний помічник
 
Bd rozdil 1
Bd rozdil 1Bd rozdil 1
Bd rozdil 1
 
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
 
2012 2-bazi danih
2012 2-bazi danih2012 2-bazi danih
2012 2-bazi danih
 
1
11
1
 
Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...
Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...
Lesson22 the concepts of databases and database management systems, their pur...
 
Informatyka 8-klas-ryvkind-2021
Informatyka 8-klas-ryvkind-2021Informatyka 8-klas-ryvkind-2021
Informatyka 8-klas-ryvkind-2021
 
Sql db
Sql dbSql db
Sql db
 
бд початок
бд початокбд початок
бд початок
 

More from raprap1

сугоняко історія виникнення компютерів
сугоняко історія виникнення компютерівсугоняко історія виникнення компютерів
сугоняко історія виникнення компютерівraprap1
 
Dayde(1)
Dayde(1)Dayde(1)
Dayde(1)raprap1
 
Byulleten prykhodko
Byulleten prykhodkoByulleten prykhodko
Byulleten prykhodkoraprap1
 
бюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозуббюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозубraprap1
 
бюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозуббюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозубraprap1
 
бюлетень електронні таблиці лера
бюлетень електронні таблиці лерабюлетень електронні таблиці лера
бюлетень електронні таблиці лераraprap1
 
альона михайленко база даних
альона михайленко база данихальона михайленко база даних
альона михайленко база данихraprap1
 
дейнеко федоренко 11 б
дейнеко федоренко 11 бдейнеко федоренко 11 б
дейнеко федоренко 11 бraprap1
 
мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)
мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)
мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)raprap1
 

More from raprap1 (9)

сугоняко історія виникнення компютерів
сугоняко історія виникнення компютерівсугоняко історія виникнення компютерів
сугоняко історія виникнення компютерів
 
Dayde(1)
Dayde(1)Dayde(1)
Dayde(1)
 
Byulleten prykhodko
Byulleten prykhodkoByulleten prykhodko
Byulleten prykhodko
 
бюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозуббюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозуб
 
бюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозуббюлетень бойко вирозуб
бюлетень бойко вирозуб
 
бюлетень електронні таблиці лера
бюлетень електронні таблиці лерабюлетень електронні таблиці лера
бюлетень електронні таблиці лера
 
альона михайленко база даних
альона михайленко база данихальона михайленко база даних
альона михайленко база даних
 
дейнеко федоренко 11 б
дейнеко федоренко 11 бдейнеко федоренко 11 б
дейнеко федоренко 11 б
 
мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)
мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)
мови програмування дроженець, лисица 11 б (2)
 

бази даних шелунцова

  • 1. Бази даних Школа №7 В цьому випуску Внутреннѐѐ статьѐ..................... 2 Внутреннѐѐ статьѐ..................... 2 Внутреннѐѐ статьѐ..................... 3 Внутреннѐѐ статьѐ..................... 3 Внутреннѐѐ статьѐ..................... 4 Внутреннѐѐ статьѐ..................... 4 Внутреннѐѐ статьѐ..................... 4 Що таке база даних? База даних (БД) — впорѐдкований набір логічно взаюмо- пов'ѐзаних даних, що використовуятьсѐ спільно, та при- значені длѐ задоволеннѐ інформаційних потреб кори- стувачів. У технічному розумінні вклячно й система ке- руваннѐ БД Завдання бази даних Головним завданнѐм БД ю гарантоване збереженнѐ знач- них обсѐгів інформації (т.зв. записи даних) та наданнѐ доступу до неї користувачеві або ж прикладній програ- мі. Таким чином БД складаютьсѐ з двох частин: збереже- ної інформації та системи управліннѐ нея Дата выхода бюллетеня 13.03.13
  • 2. З метоя забез- печеннѐ ефек- тивності досту- пу записи да- них організо- вуять ѐк мно- жину фактів (елемент да- них). Певна інформаціѐ про бази данних. Структуро- вані БД використовуять структури даних, тобто структурований опис типу фактів за допомогоя схеми даних, відомішої ѐк модель даних. Мо- дель даних описую об'юкти та взаюмовідносини між ними. Існую декілька моделей (чи типів) баз даних, основні: плоска, іюрархічна, мережна та релѐційна. Приблизно з 2000 року більше поло- вини БД використовуять релѐційну модель. До неструктурованих БД відносѐтьсѐ повнотекстові бази даних, ѐкі містѐть неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволѐю здійснявати швидкий пошук (ѐк наприклад вікіпедіѐ). «Бази даних допоможуть вам зберігти інформацію». ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗ ДАНИХ ПЕВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАЗИ ДАНИХ Часто зустрічаютьсѐ характе- ристика БД на основі певних параметрів або необхідних вимог, наприклад: значна кількість даних незалежність даних відкритий доступ до даних підтримка транзакцій з га- рантіюя відповідних власти- востей гарантована відсутність збоїв одночасна робота з багатьма користувачами З подальшим розвитком БД зміняятьсѐ й ці вимоги та до- даятьсѐ нові, тому одностай- ності щодо повноти ціюї ха- рактеристики немаю. 2
  • 3. Історіѐ 1960-ті рр. ро- зробка перших БД. CODASYL — мережева модель даних та одночас- но незалежна ро- зробка іюрархічної БД фірмоя North American Rock- well, ѐка пізніше взѐта за основу IMS — власної ро- зробки IBM. 1970-ті рр. науко- ве обґрунтуваннѐ Едгаром Ф. Код- дом основ релѐ- ційної моделі, ко- тра на початку за- цікавила лише на- укові кола. Впер- ше ця модель бу- ло використано у БД Ingres (Берклі) та System R (IBM). Реалізації Комерційні DB2 Informix Oracle SQL Server Дінай З відкритим кодом MySQL Firebird 3 Загальний вигляд бази даних
  • 4. Історіѐ 1980-ті рр. поѐва перших ко- мерційних версій релѐційних БД Oracle та DB2. Релѐційні БД почи- наять успішно витіснѐти мереже- ві та іюрархічні. Дослідженнѐ децентралізованих (розподілених) систем БД, проте вони не відіграять особливої ролі на ринку БД. 1990-ті рр. увага науковців спрѐ- мовуютьсѐ у сторону об'юктно- оріюнтованих БД, ѐкі знайшли застосуваннѐ у першу чергу в тих областѐх, де використовуятьсѐ комплексні дані: інженерні, му- льтимедійні БД. 2000-ні рр. головним новоден- нѐм ю підтримка та застосуваннѐ XML у БД. Розробники комерцій- них БД, ѐкі панували на ринку у 1990-их рр., отримуять все біль- шу конкуренція зі сторони руху відкритого програмного забезпе- ченнѐ. Реакціюя на це стаю поѐва безкоштовних версій комерцій- них БД. МОЖЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ апаратне забезпеченнѐ програмне забезпеченнѐ дані процедури — інструкції та правила, ѐкі повинні враховуватись при проектуванні та використанні БД користувачі адміністратори даних (керуваннѐ даними, проектуваннѐ БД, ро- зробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектуваннѐ, відповідальність за безпеку та цілісність даних) розробники БД прикладні програмісти кінцеві користувачі Дозволѐютьсѐ створявати БД (здійсняютьсѐ за допомогоя мови визна- ченнѐ даних DDL (Data Definition Lan- guage)) Дозволѐютьсѐ додаваннѐ, оновленнѐ, ви- даленнѐ та читаннѐ інформації з БД (за допомогоя мови маніпуляваннѐ даними DML, ѐку часто називаять мовоя запитів) Можна надавати контрольований доступ до БД за допомогоя: Системи забезпеченнѐ захисту, ѐка запобі- гаю несанкціонованому доступу до БД; Системи керуваннѐ паралельноя робо- тоя прикладних програм, ѐка контроляю процеси спільного доступу до БД; Система відновленнѐ — дозволѐю віднов- лявати БД до попереднього несуперечли- вого стану, що був порушений в результаті збоя апаратного або програмного забез- печеннѐ 4 ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СЕРЕДОВИЩА СКБД
  • 5. Існую трирівнева система організації СКБД ANSI-SPARC, при ѐкій існую незалежний рі- вень длѐ ізолѐції програми від особливос- тей представленнѐ даних на нижчому рівні. Рівні: Зовнішній — представленнѐ БД з точки зору користувача. Концептуальний — узагальнене представ- леннѐ БД, описую ѐкі дані зберігаятьсѐ в БД і зв'ѐзки між ними. Підтримую зовнішні представленнѐ, підтримуютьсѐ внутрішнім рівнем. Внутрішній — фізичне представленнѐ БД в комп'ятері. Логічна незалежність — повна захищеність зовнішніх моделей від змін, що вносѐтьсѐ в концептуальну модель. Фізична незалежність — захищеність конце- птуальної моделі від змін, ѐкі вносѐтьсѐ у внутрішня модель. 5 АРХІТЕКТУРА СКБД
  • 6. Эта статьѐ может состоѐть не более чем из 150-200 слов. Если бяллетень складываетсѐ и отправлѐетсѐ по почте, то эта статьсѐ будет расположена на обратной стороне. Поэтому она должна легко восприниматьсѐ визуально. Это легко сделать с помощья представлениѐ материала в виде вопросов и ответов. Вы можете привести здесь вопросы, полученные от читателей после выхода предыдущего выпуска, или ответить на часто задаваемые вопросы. Список имен и должностей руководителей вашей организации — хороший способ придать бяллетеня конкретный, персонифицированный вид. Если ваша организациѐ мала, можно привести список всех ее сотрудников. Если у вас имеятсѐ сведениѐ о ценах на основные товары и услуги, поместите их здесь. Вы можете сообщить читателя о других формах взаимодействиѐ с вашей организацией. Можно также напомнить читателя о каком-либо повторѐящемсѐ событии, на котором он мог бы присутствовать, например о деловом завтраке длѐ независимых продавцов в третий четверг каждого месѐца или же о проводимых вами благотворительных мероприѐтиѐх. Если место позволѐет, то здесь же можно разместить клип или другой графический объект. Заголовок рассказа с обратной стороныНазвание организации Поместите здесь небольшой по объему текст о вашей организации. Укажите цели организации, ее расположение, дату созданиѐ и краткуя история. Можно также кратко перечислить предлагаемые вашей организацией товары, услу- ги или программы. Укажите геогра- фические районы ее деѐтельности (например, рынки Европы или восточной части России), на какого заказчика она ориентируетсѐ. Укажите, с кем нужно свѐзатьсѐ длѐ получениѐ дополнительных сведе- ний. МЕСТО ДЛЯ МАРКИ Школа №7 Матросова, 1 7-31-21 ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ м.Шостка Сумська область, Україна