GPS Tracking by Tracking.in.th

615 views

Published on

GPS Tracking System Presentation

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GPS Tracking by Tracking.in.th

 1. 1. Logistics System Experts
 2. 2. หัวใจสําคัญ 3 สิงทีเรามุ่งเน้นเสมอมา
 3. 3. Hardware
 4. 4. Hardware คุณภาพอันดับหนึง • สินค้าคุณภาพจากไต้หวัน เป็นโรงงานด้าน GPS Tracking ทีใหญ่ และทันสมัยทีสุด ในไต้หวัน ก่อตังมานานกว่า 25 ปี • ไต้หวันถือเป็นศูนย์กลางการผลิต อิเลคโทรนิคส์ ที ใหญ่และสําคัญทีสุด ของโลก • มีหน่วยวิจัยทีเข้มแข็ง จดสิทธิบัตรงานวิจัยของ ตัวเองมาแล้วจํานวนมาก • จําหน่ายมากกว่า 100 ประเทศทัวโลก ผ่านการ รับรองคุณภาพมาตรฐานจากทัง ยุโรปและอเมริกา • สินค้าคุณภาพ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย
 5. 5. ส่วนหนึงของรางวัลทีได้รับการยกย่อง
 6. 6. ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ มาตรฐานอุตสาหกรรม การควบคุมการผลิต การตรวจสอบ มาตรฐานสินค้า Electronics ในกลุ่มยุโรป มาตรฐานสินค้า ในกลุ่มอเมริกา
 7. 7. ตอกยําความมันใจ ด้วยการรับรอง จาก กสทช • ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จาก กสทช. • นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 8. 8. กรมขนส่งทางบก – ได้รับอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการ GPS Tracking สําหรับรถขนวัตถุอันตราย
 9. 9. เทคโนโลยีลําหน้า รองรับอนาคตได้เป็นอย่างดี การทํางานแบบ Multi Tasking ทีสมบูรณ์แบบ ทําให้ทํางานได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยํา รองรับการเชือมต่อ Barcode Reader สําหรับพัฒนาระบบ ทํางานร่วมกับ Logistics System เช่น การออกใบงานขนส่ง การแสกน barcode เพือรับใบงาน เป็นต้น รองรับการเชือมต่อ RFID Reader สําหรับพัฒนาระบบทํางานร่วมกับ Logistics System เช่น ให้คนขับรถมีบัตร หรือ Tag ของแต่ละคน หากไม่ทาบบัตร จะไม่สามารถติดเครืองได้ ระบบสามารถควบคุมว่าคนขับคน ไหนสามารถขับรถคันไหนได้บ้าง และมีการบันทึกประวัติ ว่าใครขับรถคันใด
 10. 10. เทคโนโลยีลําหน้า รองรับอนาคตได้เป็นอย่างดี รองรับการเชือมต่อเครืองวัดอุณหภูมิ รองรับการเชือมต่อเครืองอ่านบัตรแถบ แม่เหล็ก สําหรับอ่านข้อมูลใบขับขี รองรับการติดตัง GPS ตามประกาศของกรม ขนส่ง (ปัจจุบันเริมใช้กับรถขนวัตถุอันตราย แล้ว และมีแนวโน้มทีจะขยายเพิมเติม) รองรับการเชือมต่อกับ หน้าจอสัมผัส เพือแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียดงาน ปลายทาง กําหนดเวลาถึงปลายทาง บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น การ check-in เมือถึงจุดหมายปลายทาง การบันทึกหมายเหตุ บันทึกชือผู้รับสินค้า เป็นต้น
 11. 11. เจาะลึกภายใน ความแตกต่างของคุณภาพ เครืองของเราผลิตด้วยเครืองจักรทันสมัย อุปกรณ์ทุกชินมีมาตรฐาน เครืองราคาถูก ใช้แผงวงจรง่ายๆ ใช้แรงงานคน บางครังงาน ไม่เรียบร้อย หรือแม้แต่มีการใช้ชินส่วน Reuse
 12. 12. Software
 13. 13. ศักยภาพ ทีจะเสริมสร้างธุรกิจของคุณให้ก้าวไกล เราเป็นหนึงในไม่กีบริษัทในวงการ GPS Tracking ทีมีศักยภาพด้าน Software มีบุคลากรทีจะพัฒนาปรับปรุงระบบให้ให้ดีขึนอย่างต่อเนือง มีประสบการณ์ ยาวนาน ผ่านงานโปรเจคใหญ่ๆ มาแล้วมากมาย
 14. 14. ระบบ GPS Tracking และ Logistics System ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนา Software ทียาวนาน ระบบ GPS Tracking ของเราไม่ได้มุ่งเน้นแค่การใช้งานได้ แต่ต้องมีประสิทธิภาพ เข้าถึงความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง และต้องรองรับการขยายตัวในธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ระบบของเรา ให้บริการมามากกว่า 7 ปีทัง มีการพัฒนาต่อเนือง และมีการดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย และยังคงเพิมปริมาณขึนเรือยๆ
 15. 15. ตอบทุกโจทย์การติดตาม มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ TrackApp ใช้มือถือติดตาม Track2Go อิสระใหม่ ง่ายไม่ต้องติดตัง เสียบ ใช้งานติดตามได้ทันที TrackBiz ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัยทีสุด
 16. 16. ส่วนหนึงของลูกค้าทีใช้บริการเรา
 17. 17. การ Login เข้าสู่ระบบ ** ระบบรองรับ 2 ภาษา ไทย อังกฤษ ** สามารถสร้าง User ได้เองไม่จํากัด กําหนดสิทธิได้ว่า User แต่ละคนสามารถเข้าหน้าจอไหนได้บ้าง
 18. 18. การพัฒนาอย่างต่อเนือง
 19. 19. หน้าจอแสดงตําแหน่งปัจจุบันของรถ
 20. 20. หน้าจอแสดงตําแหน่งปัจจุบันของรถ ** ในกรณีทีมีรถจํานวนมาก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ ** ข้อมูลของรถแต่ละคัน ** แสดงตําแหน่งรถบนแผนที พร้อมทิศทาง ชือรถ และ สถานะ เทา เหลือง เขียว แดง
 21. 21. การใช้Street View ช่วยในการดูตําแหน่งรถ
 22. 22. การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยในการดูตําแหน่งรถ
 23. 23. การกําหนดเขตพืนที เป็น Polygon
 24. 24. การแสดง Event หรือเหตุการณ์ต่างๆ ** แสดงจุดทีเกิดเหตุการณ์ บนแผนที
 25. 25. เลือกแสดง Icon ของรถได้ตามต้องการ
 26. 26. แสดงเส้นทางการเดินทางย้อนหลัง
 27. 27. แสดงตําแหน่ง ในแต่ละเวลา ** จุดเริมต้น และจุดสินสุด
 28. 28. แสดงจุดจอด และแสดงทิศการเดินทางบนแผนที ** แสดงจุดทีมีการจอด ** แสดงทิศทาง โดยยิง Zoom เข้าไป จะยิงแสดง ละเอียดขึน ไม่แสดงซ้อนกันจนดูลําบาก
 29. 29. การจําลองการเดินทาง และการวาดกราฟต่างๆ บนแผนที
 30. 30. การ Zoom เจาะดู รายละเอียดในแต่ละช่วง ** จากกราฟความเร็วจะทราบว่ามีการเดินทาง ในเวลาใดบ้าง มีการจอดแวะประมาณกีโมง ** Zoom ลงไปในช่วงเวลาทีต้องการ ** แสดงเส้นทางในช่วงเวลาที Zoom เป็นเส้นสีแดง
 31. 31. เพิมเติม จุดสนใจต่างๆ ทําให้ดูตําแหน่งรถได้ง่ายขึน ** แสดงจุดสนใจเด่นๆ ทีสําคัญ จากฐานข้อมูลจุดสําคัญต่างๆ มากกว่า 400,000 จุด ได้อย่างรวดเร็ว ** ยิง Zoom จะยิงเห็นรายละเอียดมากขึน
 32. 32. การบันทึกจุดสนใจส่วนตัว เช่น ตําแหน่งลูกค้า ** สามารถบันทึกรูปภาพและ ข้อมูลเพิมเติมอืนๆ ** สามารถเพิมจุดสนใจบนแผนทีได้ทันที ทังในหน้าแสดงตําแหน่งปัจจุบัน และหน้าจอแสดงการเดินทางย้อนหลัง
 33. 33. การแสดงสภาพการจราจร ** แสดงข้อมูลในเขตกรุงเทพ และปริมณทล
 34. 34. การค้นหาเส้นทาง หรือการนําทาง
 35. 35. การส่งคําสังควบคุม การดับเครือง
 36. 36. รายงานภาพรวม Summary Report
 37. 37. รายงานภาพรวม Summary Report
 38. 38. รายงานกราฟความเร็วแบบละเอียด
 39. 39. รายงานรายละเอียด สามารถ Export เป็น Excel ได้
 40. 40. Service
 41. 41. ให้บริการด้วย Server คุณภาพสูง Dell Server – CPU Xeon
 42. 42. ตังอยู่ใน Data Center ทีดีทีสุด เป็น Data center ทีมี Bandwidth สูงทีสุดในประเทศ
 43. 43. เพิมความมันใจ ด้วย Server สํารอง แม้เกิดภาวะฉุกเฉิน Server หลัก Server สํารอง **ข้อมูลมีการ Backup แบบ Real-time
 44. 44. ทีมงานของบริษัทพร้อมให้บริการ
 45. 45. ทีมช่าง ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการ
 46. 46. Q&A

×