Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ag Destekli Yetenek Donusumu

1,647 views

Published on

Ağ Destekli Yetenek
Network Centric Warfare
Capability Transformation

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ag Destekli Yetenek Donusumu

 1. 1. AĞ DESTEKLİ YETENEK DÖNÜŞÜMÜ Hazırlayan: Ömer ERTEKİN 23 Haziran 2010 ODTÜ KKM ANKARA
 2. 2. 2 AĞ DESTEKLİ YETENEK DÖNÜŞÜMÜ  Başarım Ölçütleri  Çevik Olmak  Dönüşüm  Ağ Destekli Yetenek  Çevik Harekat  Ortak Anlayış  Teknolojik Altyapı  Sistemler Sistemi  Servis Yönelimli Mimari  Çevik Harekat  Teşkilatlanma  Kurumsal Olgunluk Modeli  Sonuç
 3. 3. 3 BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ ETKİLEŞİM ORTAMI  Değişime ayak uydurabilme  İçerde ve dışarda işbirliği / Birlikte çalışabilme  Teknolojiyi kullanabilme  Göreve ulaşmada etkinlik ve verimlilik
 4. 4. 4 DÖNÜŞÜM NATO MC 324/1 [1] yayınında dönüşüm; “NATO ve müttefik kuvvetlerin etkinliğini ve birlikte çalışabilirliğini iyileştirmek için yürütülen sürekli ve öngörülü geliştirmeler ve bu geliştirmelerin yenilikçi kavram, doktrin ve yetenekler ile bütünleştirilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır. “Kavram Geliştirme ve Deneme” (CD& E) ve Moda Tasarımı KavramGeliştirme Deneme DönüşümPlanlama
 5. 5. 5 AĞ DESTEKLİ YETENEK (ADY)  A usually informally interconnected group or association of persons (as friends or professional colleagues)  An interconnected or interrelated chain, group or system (e.g., a network of hotels); a system of computers, terminals and databases connected by communications lines Ağ Destekli Yetenek: “kullanılabilir/uygulanabilir bilgilerin”, bir araya getirilebilmesi; ortak ve anlaşılabilir bir yapıda müttefiklerle paylaşılabilmesi; değerlendirilerek ve iyileştirilerek yeni bilgilere dönüştürülebilmesi; ihtiyaç duyan taraflara düzeltilmiş ve odaklanmış bir halde aktarılabilmesi; ve bütün bunların ihtiyaç duyulan kararların en ekonomik ve verimli şekilde verilebilmesini sağlayacak bir zaman diliminde yapılabilmesi”
 6. 6. 6 ÇEVİK HAREKÂT  Neden  Çok farklı görevler için hazır olmak  Birbirinden çok farklı ortaklıklar içinde olabilmek  Sürekli değişen ve belirsizliği çözülemeyen ortamlarda görev yapabilmek  Nasıl  Çevik Karar Mekanizmaları (Komuta Kontrol)  Çevik Personel  Çevik Organizasyonlar  Çevik Sistemler  Çevik ...
 7. 7. 7 ORTAK ANLAYIŞ
 8. 8. 8 ADY, SİS ve SYM Ağ Destekli Yetenek Sistemler Sistemi Servis Yönelimli Mimari «uses» «uses»
 9. 9. 9 SİSTEMLER SİSTEMİ (SİS) Sistem-A Sistem-B Sistem-C Sistemler Sistemi Üst Sistem Oluşturma Sistemler Sistemi Entegratörü Sistemler Sistemi Kullanıcısı Sistem-A Kullanıcısı Sistem-A Sahibi Sistem-B Kullanıcısı Sistem-B Sahibi Sistem-C Kullanıcısı Sistem-C Sahibi Sistemler Sistemi (SoS-System of Systems), “farklı bağımsız ve kendi başına kullanılabilir sistemlerin, daha büyük bir sistem olarak bileşenlerinden farklı yetenekler sunmak üzere bir küme ya da farklı bir tertiplenme ile bir araya gelmesi” olarak tanımlanmaktadır.
 10. 10. 10 SERVİS YÖNELİMLİ MİMARİ (SYM) SistemSistem, çeşitli servislerin (yetenekler/işlevler) bir araya getirilerek belirli bir operasyonel bağlamda kullanılması olarak tanımlanabilir. Servis ise hem kullanıcılar hem de servis sağlayıcılar tarafından bakıldığında bir sonuca ulaştıran uyumlu faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Kullanıcı Servis Servis Sağlayıcı Servis Yönelimli Mimari (SOA-Service Oriented Architecture), etkileşim içindeki servislerin, birbirleri ile gevşek olarak bağlandığı mimari sitilidir. Gevşek bağlantı, servislerin gerçek bir bağlantı olmasa da birlikte çalışabilmeleri ve servislerden birinin işlevlerini yerine getirebilmesi için diğerine en az seviyede bağımlı olması olarak yorumlanabilir.
 11. 11. 11 TEŞKİLATLANMA Ağ Destekli Yetenek “Sistemler Sistemi” ile “Savunma Yetenekleri” “İşlevsel Birlikler” ile “Bağımsız Sistemler” AK(SoS) ... Savunma Kuvvet (Doktrinel Görev) 2 Kuvvet (Doktrinel Görev) 1 Kuvvet (Doktrinel Görev) 3 AK(SoS) ... AK(SoS) 1.1 AK(SoS) ... AK(SoS) ... AK(SoS) 2.1 AK(SoS) AK(SoS) AK(SoS) 3.1 AB (sistem) 1 AB (sistem) 2 AB (sistem) 3 AB (sistem) 4 AB (sistem) 5 AB (sistem) 6 AB (sistem) 7 AB (sistem) 8 AB (sistem) 9 AB (sistem) 10 AB (sistem) 11 AB (sistem) ... AB (sistem) ... AB: Alt Birlik AK: Alt Komutanlık
 12. 12. 12 KURUMSAL OLGUNLUK MODELİ Dönüşüme Karar Vermek: Hemen hemen tüm organizasyonlar dönüşüme karar verme konusunda stratejik/yönetimsel seviyede hemfikirdirler. Ancak taktik/uygulama seviyesinde hemfikir olunmamış olunabilir. Bu durumda dönüşümün gerekli olduğu tüm seviyedeki organizasyonel bileşenlere anlatılmalıdır.
 13. 13. 13 KURUMSAL OLGUNLUK MODELİ  Dönüşüme Hazırlanmak: Tüm organizasyon, dönüşümün gerekli olduğu konusunda hemfikirdir, üst yönetim dönüşüme inanmıştır ve dönüşüm için gerekli kaynakları onaylamıştır. Bu adımın tamamlanması için iki şart vardır; Üst yönetim desteği ve Organizasyon çapında farkındalık.  Dönüşümü Gerçekleştirmek: Yetenek yönelimli organizasyon gerekleri belirlenmiş ve tüm organizasyona yayımlanmıştır. Bilgi paylaşımı için etkileşimli bir ortam kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Bu seviye Ağ Merkezli Harp için tanımlanan seviye olarak da kabul edilebilir.  Dönüşümü Yönetmek: Organizasyonel parametreler (görüş, hedefler ve yetenekler) tüm organizasyonda paylaşılmış ve bu parametreler tüm organizasyon bileşenlerine (bireyler, birimler) yayılmıştır. Başka bir deyişle tüm bileşenler, organizasyonel vizyonu anlamış, vizyonu destekleyecek görevler ve bu görevleri yapabilmek için gerekli yetenekler konusunda ortak anlayışa ulaşmışlardır. Bu seviye Ağ Destekli Yetenek için tanımlanan seviye olarak da kabul edilebilir.  Sürekli Dönüşüm: Organizasyonel parametreler tüm organizasyonel bileşenler tarafından içselleştirilmiştir. Organizasyon değişen harekât ihtiyaçlarına ve ortama uymak üzere, yeteneklerini, görevlerini hatta vizyonunu değiştirebilmektedir.
 14. 14. 14 KURUMSAL OLGUNLUK MODELİ Organizasyonel dönüşüm, bir sistemler sistemi problemidir, dönüşen organizasyon, hem mevcut sistemleri (sınırlı müdahale imkânı olan) hem de yeni sistemleri bir arada, ortak bir amaç için kullanacaktır. Çevik Harekât yapması istenen teşkilatlar hem organizasyonel hem de teknik yapı boyutları ele alınarak dönüştürülmelidirler. Servis Yönelimli Mimariler üzerinde geliştirilmiş savunma sistemleri (ve Sistemler Sistemleri) ve yetenek temelli organizasyonlar kuruldukça çeviklik artacaktır.

×