20101118 most-news

240 views

Published on

รมว.วท.ลงพื้นที่แปลนาสาธิต "ข้าวหอมชลสิทธิ์"

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20101118 most-news

  1. 1. ฝ^ฟั0โ[( ^ปั่|ผ้|กั้ อี้ พึ่ ษิ รึ ติ์ ธั บ่ ง้ ง้ รมว.วท. ลงพนทเเปลง`นาสาธต "หอมซลสทธ ทบสั้แาทวมจบพลน" เเละนําทึมซ่วยเหล๊อผู้ประสบอุทกภัย...ดืวยวิทยาศาสตร็เเละเทคโนโลฮี่ พื้' 29 ตุลาคม 255ปื่ ดร, วืระซัย วืระฌธีกุล ร้ฐมนตรี้ว่าการกระททงขิยาศาสตฮู้ละเาาคโนบั๊ ยีา'กึ่ร็จ็มด็วุยคณะ นู้ขิาร ลวทซขุ่น็าโดย ดร.ทวืศักต็ กจ็อืน้นตกูล ผวฯว. ดร. กั?งู จู๋วืมว์กืรคึกร ผศซ. ศ.นว`ดี้' ฐิฤกษ์ทรงคึวืใล ผศนขุ่ เข็าเยียมซมกิ้จ็ฑิรู๊ารและ ข์ น่ งั บ่ แป ลงนา สาอิ๊ตจ๋ฑบิ มซล ตั้ธี ทนน็าท่วมจุ้บา'กึ๋ ในพึนทึดํา เบึนงานขบีงใบโบู๊เทคปั่มณิ ฒก กุ๊สื้ฑิา บุ๊กษตรผักให่ และน็าทึมลง วื'สี่สี่. วืผุ้` ยั วื'สี่. ยั 'ยัปี้ ตี๋ผุ้ คัวื.ผุ้' ผุ้ ผุ้ า'บ่นทเร'นื้อืซวยเหล'อือืบระลบธุทฑิภย ในว'นี้นทอืา๓ฝ้อืผกใน จงหวตา'ถื่ระนครคีนึยูธยาในการนใดมปิ๊บณุยจ็ร'นื้ เหแกซาฒานผู ประ สบธุทกภ้ยในพืนทึจ๋พวุนฒ่า 200 คฑีธีอืน ปี้ ฒิ บ่ฮี พียัยั คั ยั ผูผุ้รุ๊'ภ้โจีธิวฑวื'มฐิผุ้ญิฉิฟืซู๊ว็.พั้'ฟ่ภีย์ผูผุ้รุ๊ะลื่ปี้มิป๊ ฟิวิกุ่ปี๋ฑ. ธิ์"ขุ่ ลื่มื้ ฒิวู้ผุ้ ยั ปี้ฮ๊ ม ยุ ผุ้. บ่ งืผุ้ยั ' หอมซลลีทธ เบบหนงขุ่นงานวด่จยดานฒส'นี้ฒบาา'จ๋นปิ๊าฆจ็งใบโปิ๊เทคแลน๊จจุบนใดทาการถายท`อืดเทคโนนี๊ยเหกบกลุม สมารึกลนกรรึวู้ฑกั้กษตรผักให่ เพือื$าตณังบลูกในแบลงนาลษิตขจ็งเ๗ตรกรโดยมีคฑมพึเฒคีบิ้นการทนตํอืนีาท่วมใต็กฑิ 2 ยํ ลื่ บี' ยี่ด่ ย | อ่ หึ ' ' นี้ ขุ่ : ลื่ งุ ล๊ บ บีาาา๓ย์ปิ๊งา'กึ่นทปี้า๓อื ผกใหเบนพึนทีบระตั้บืถฎาบา$าวมปิ๊าวิ้ากในทุกาปื ปิ๊ง ^'นนี๊ มซลอิ๊ทธ" ะขุ่ ามา รรึเจุ้ามาแกิ๊บรึฎาขปิ๊ง เกษตรกรในกืนทึใล้เบีนษิอ่ๆงตึ 'หั จึ วื '. ` ' -"_ หึ ขุ่ นุ๊ฐ์`.จู่ฒิอืนี๊ยี่ ญิ 0 ` ` ษิ ยํ '.ฐิ ส ลํ:ไ -ฐี' จ๋ -21-`ย๊วี`-'ริ หึ ' ` รุอืวั่`;`บี่`ผุ้ขื่";""จ็:;ขุ่ ขุ่ขุ่ มุ่"ขุ่;' . |"อื้ไ' '- บี ะซี คจ็.ธจ็บุ๊ธ อูวุบคา ฮั ฒิย่ ๓ บฑจะใเ.วู๊เทค บ่ อ่ สี อื ซึ่ ' บี } ฉั มุ้งนาโบ ฆายูง ขจ็งบาโนเทกิ กเบนษิกหนงผถงฌขอืง ลวทซขุ่ ทีนา มาบรรเทาฒามเดืจี๊ ดริ้ข์นขอืงนู้ระฒธุทกภยใน ขีงมาดีเริ้เหึงววักชั้วคฑวในกาฒลับนบิ้นดีเน็สามารถน็าใบยืเจิ๊กันยุงและข็บิงก้นรู๊คะบาตหีงๆทึมฑ`นื้ร็ขีมก้บยูงไต็ โดย ท่าน มว.วท` ใดิ้แด่จกมุ้งนาโน ฆ่ายูง ยืเบ๊ก้บพีน๊`อืงป บั้ซาซนในพึนทึหี่า 200 ครัว งืษิน ยี่บี บี บี ซ์ บี ส้ บี ผุ้ ด่ ผุ้ ฮั สี่ ผุ้ งี่ สี่ ธี ยั ผุ้ บี นคอการนาเบิาฒยาคา สตรและเทคโนโลย เขา มาบรกั้ทา๓ามเตษิดรบืน เหกบว'จ๋นองบ ะซาซนทบระอืบธุทกภยและเฑใดเหน แลึวว่า "งานวื'จั๒ขปิ๊งลฒซขุ่" น้นลา มารรึ แกี๊ใขบ้ยํฎาต่างาขจ็งประเทคต่-ธใบใต็-อืย่^ล์ยังยีบ วื ' ขึ้ ยั ข์ ผุ้ ยั ทมเ ระซาสู่ตุ๋มา`นื่นธและสรฑคฑมตรณบกั้ คืน'

×