014 water herbs

312 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

014 water herbs

  1. 1. ถาจะกลาววา พืชสมุนไพรเปนสวนหนึงของชีวิตคนไทยก็คงไมแปลก เพราะทั้งอาหารที่บริโภคก็มีสวนประกอบ ่ ของพืชสมุนไพร ซึ่งทั้งอรอยและบําบัดโรค รวมถึงน้ําดื่มดับกระหายคลายรอนหรือชาสมุนไพรที่เคยดื่มเคยจิบ กันมาตั้งแตเล็กแตนอยมีทั้งเก็กฮวย ตะไคร กระเจี๊ยบ ใชดื่มดับกระหาย โดยไมรูวานอกจากรสชาติที่อรอยชื่นใจ แลว ยังกํานัลดวยประโยชนตอสุขภาพ แตดวยวันและเวลาผานไป ใครหลายคนคงลืมน้ําสมุนไพรเหลานี้ไปแลว ลองยอนวันเวลากลับไปทบทวนความรูสึกเมื่อครั้งวัยเยาวที่ไดดื่มน้ําสมุนไพรหรือน้ําชาเหลานี้ วาทําใหเรามีแรง กระโดดโลดเตนไดมากมายเพียงใด ดื่มเพื่อดับกระหาย ชวยปรับธาตุและไดทั้งสรรพคุณในการบําบัดรักษาโรคไดบางโรค ที่สําคัญราคาไมแพง ดื่ม ไดตลอดเวลา ไมเปนอันตรายตอสุขภาพเพราะเกิดจากการใชใบ ดอก ผล เกสร เปลือก รากของพืช มาผาน กระบวนการผลิตที่สะอาด อาจใชวิธีการตมดื่มเปนน้ําสมุนไพร (ซึ่งหากเลี่ยงการใสน้ําตาลไดจะเปนการดี เพื่อที่จะไดรบกลิ่นของพืชไดดีขึ้น) หรืออาจจะตากแหงเพื่อชงเปนชาดื่ม (ซึงสวนใหญจะเปนพืชที่มีกลิ่นหอม ั ่ ระเหยขณะดืมรอนๆ ผูดื่มจะสูดรับกลิ่นหอมเขาไปดวย กอใหเกิดผลทางสุคนธบําบัดแกรางกาย) ่ ชนิดน้ํา สวนที่ใชและวิธีทํา ประโยชนและสรรพคุณ สมุนไพร ใชตะไคร 3 - 5 ตนหั่นเปนทอนสั้น ทุบใหแตก ตะไครมีวิตามินเอ ชวยบํารุงสายตา ใชนําลิตรครึ่งตมพอเดือด กระองเอากากออก นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวย แลวตมตออีกราว 3 นาที หรือใชเหงาแกฝาน บํารุงกระดูกและฟน ดื่มแกทองอืดทองเฟอ เปนแวน คั่วไฟออนๆ ชงเปนชา ขับลม ลดความดันโลหิตสูง ชวยขับเหงือ ลด ่ พิษของสารแปลกปลอมในรางกายน้ําตะไคร ใชดอกตมในน้ําเดือดจัดๆ ปดฝาทิ้งไว 3 - 5 ชวยบํารุงประสาท บํารุงหัวใจ ลดไขมัน ขับ นาที เหงื่อ แกโรคดีพิการ ชวยใหสตรีมีประจําเดือน เปนปกติ เปนยาระบายออนๆ มีสารคาธามีน ชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือดใหดขึ้นีดอกคําฝอย เลือกขิงที่ไมแกหรือออนเกินไป ลางน้ําปอก ดื่มแกไอ ลดอาการทองอืดทองเฟอ และ เปลือกทุบพอแหลก ตังน้าใหเดือดอีกราว 2 - 5 ้ ํ ชวยยอยอาหารพวกโปรตีน รวมทั้งแกเมารถ นาที หากตมนานเกินไป ความหอมจะจางลง เมาเรือมีฤทธิแกปวดขอ ์ กรองเอากากออก
  2. 2. น้ําขิง เลือกดอกกระเจี๊ยบแดง คัดเอากลีลหนึงขีด ่ ดื่มแกกระหาย ใหความสดชื่น กัดเสมหะ แก ครึ่งใสในหมอเคลือบ เติมน้ํา 3 - 4 ลิตร ตมนาน ไอ ขับปสสาวะ เปนยาระบายออนๆ 30 - 40 นาที จนน้ําตมเปนสีแดงสดกรองเอา กากออก น้ํากระเจี๊ยบ ใชตนบัวบกสด ลางน้ําใหสะอาด ตําหรือใส ดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา เปนยาบํารุง ขับ เครื่องปนก็ได เติมน้ําสุกลงไปพอประมาณ ปสสาวะ มีวิตามินเอและแคลเซียมในปริมาณ กรองกากออกจะดืมน้ําคั้นสดหรือเติมน้าเชื่อม ํ สูง นิดหนอยก็ได น้ําใบบัวบก ดอก ตากแหง ตมดื่มเปนชา ตับกระหาย มีสารแอนโธชัยยานิน มีฤทธิ์เปน สารตานอนุมูลอิสระ เสริมภูมิตานทานน้ําดอกอัญชัน ใชมะตูมดิบหั่นเปนแวนตากแดดแลวอบหรือ เปนยาระบายขับลม ชวยเจริญอาหาร ขับ หั่นเปนชิ้น คั่วใหหอม ชงเปนชา เสมหะ แกอาการรอนในไดดี น้ํามะตูม ใชสวนตนใบและดอก หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากให ลดอาการปวดเมื่อย ชวยรักษาโรคไต และ แหง ตมดื่ม ขับปสสาวะ น้ําหญา หนวดแมว แกขัดปสสาวะ แกริดสีดวงทวาร ชวยเพิ่ม รากและตน ตากแหง ชงเปนชา ธาตุน้ํายอยชาทองพันชั่ง
  3. 3. รากและตน ตากแหง ชงเปนชา รสขมมีฤทธิ์เปนยาเย็น แกไขทุกชนิด แกดี ซาน บํารุงตับ แกบิด ถายเปนมูกเลือดชาหญาลูกใต ใบ แกหวัด แพอากาศ บรรเทาอาการหอบหืด ใบตากแหง ชงเปนชา และโรคหลอดลมอักเสบ ชาหนุมานประสานกาย นําไปใสเครืองปน ใสน้ําตมครึ่งหนึง ปนให ่ ่ มีวิตามินซีสงมาก ชวยปองกันโรคเลือดออก ู ละเอียด นําไปกรองเอาแตน้ํา นําน้ําเปลาตมสุก ตามไรฟน ชวยปองกันโรคโลหิตจาง สวนที่เหลือใสวงไปคั้นกับกากเชอรรี่ใหแหง มากที่สุด นําน้ําเชอรรี่ที่คั้นได ใสน้ําเชือมเติม ่ เกลือ ชิมรสตามชอบ น้ําเชอรรี่ นําลูกเดือยลางใหสะอาด ใสหมอเติมน้าตั้งไฟ ํ ใหฟอสฟอรัสสูงมากชวยบํารุงกระดูก เคี่ยวจนลูกเดือยสุกเปอย ใสน้ําตาล เกลือปนใส รองลงมามีวตามินเอ ชวยบํารุงสายตา บํารุง ิ ในเครื่องปน ปนใหละเอียดชิมรสตามชอบ ธาตุ เปนอาหารสําหรับคนไขพักฟน ชวยเจริญ อาหาร ชงปนยาเย็นขับปสสาวะแกรอนใน บํารุงไต กระเพาะอาหาร มาม รวมทั้งบํารุง เลือดลมในสตรีหลังคลอดรักษาอาการคลื่นใส อาเจียน ทองรวง น้ําลูกเดือย เลือกฝรั่งที่แกจัด ลางน้ําสะอาด ฝานเนื้อชิ้น มีวิตามินซีสง ชวยปองกันโรคเลือดออกตาม ู เล็กๆนําใสเครื่องปน เติมน้าสุก ปนจน ละเอียด ํ ไรฟนและมีสาร เบตา-แคโรทีน ชวยลด แลวกรองดวยผาขาวบางเติมน้ําเชื่อมและเกลือ สารพิษในรางกาย ทั้งยังปองกันไมให ปนเล็กนอย ชิมรสตามใจชอบ ไขมันจบที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งเปนสาเหตุของ โรคเลือดแข็งตัว ชวยลดระดับไขมันในหลอด เลือด ซึ่งเหมาะสําหรับผูปวยเสนเลือดอุดตัน   น้ําฝรั่ง เอาฟาทะลายโจรหั่นตากแหง ใสหมอตม .เอา ชวยโรคภูมิแพใดดี แกรอนใน เจ็บคอ ตัว ใบเตยหอมหันใสลงไปดวย เพื่อสรางความหอม ่ รอน ปวดหัว ชวยเจริญอาหาร และนาดื่ม .ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ตมจนเดือด เคี่ยวจนงวด ยกลงเอากากออก แบงดืมวันละ 3 ่ เวลา เชา กลางวัน เย็นน้ําฟาทะลาย
  4. 4. โจร สารอาหารในเห็ดหลินจือ จะเขาไปกระตุน ระบบภูมิคุมกัน ในรางกายใหทําหนาทีปรกติ ่ และสามารถตานทานการเจริญเติบโตของเซล มะเร็ง ตานการจับตัวของลิ่มเลือด รวมทั้งลด น้ําตาลในเลือด เปนยาอายุวัฒนะ มี ประโยชนตอรางกายมากมายเกือบทุก  ระบบของรางกาย เชน นําเห็ดหลินจือแหงและน้ําสะอาดใสลงในหมอ ระบบใหลเวียนโลหิต เชน โรคที่เกิดจากการ เคลือบหรือหมอดินยิ่งดี ยกขึ้นตั้งบนเตาไฟ ตม มีคลอเรสเตอรอล ในเลือดสูง เสนเลือดอุดตัน จนเดือด แลวหรี่ไฟลงใหนาเดือดปุดๆตอไป ้ํ หลอดเลือดแข็งตัว ความดันโลหิตสูง น้าตาลํ ประมาณ 15-20 นาที แลวจึงยกลง ควรดื่มน้ํา ในเลือดสูง โรคหัวใจ และรอบเดือนไมปรกติ สกัดจากเห็ดที่มีอุณหภูมเทาอุณหภูมิรางกาย ิ  ของสตรี ใหดื่มแทนน้ําใดทั้งวัน ระบบทางเดินอาหาร เชน โรคกระเพาะน้ําเห็ดหลินจือ อักเสบ ลําใสอักเสบ ทองผูก ทางเดินอาหาร อักเสบเรื้อรัง ริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งในอวัยวะตางๆของรางกาย โรคอื่นๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคไขขอ อักเสบ โรคอวน อัมพาต อัมพฤกษ โรคไต อักเสบ โรคปวดหัวขางเดียวนอนไมหลับ และ โรคเครียด เอาขาแกที่ตากแหงแลวใสลงไปในถวยกาแฟ ชวยขับลมไดอยางดี ปนการระบายลม 4-5 แวน .เอาน้ํารอนเดือดใสลงไปคอนถวย ปด ออกมา จากลําใส แกทองอืด ทองเฟอ เรอ ฝาถวย ทิ้งไวซักครูหนึ่งแลวคอยดื่ม ควรดื่ม 2-3 เปรี้ยว ถวยตอวัน ก็ทําใหสบายทองขึ้น หรือจะใช ขา สดก็ได 10-12 แวน นํามาทุบใหแตก ตมเอาน้ํา ดื่มก็ได น้ําขา นําใบคะนาลางใหสะอาด หั่นใสเครื่องปนเติม ใหวิตามินเอสูงมากชวยบํารุงสายตา คะนา น้ําตมสุกครึ่งหนึ่งปนจนละเอียด นํามากรอง เปนแหลง เบตา-แคโรทีน ซึ่งชวยตานการกอ จากนั้นเติมน้ําสวนที่เหลือลงไปเติมน้ําเชื่อม น้ํา มะเร็งรองลงมามีแคลเซียมบํารุงกระดูกและ มะนาว เกลือ ชิมรสตามชอบ ฟน และมีวิตามินซีชวยปองกันเลือดออกตาม ไรฟน ชวยใหเนื้อเยื่อของเราทํางานไดดี ปองกันโรคโลหิตจาง ลดอุณหภูมิในรางกาย แกกระหายน้า ํ น้ําคะนา เอาใบกระเพราแดงสดมาลางใหสะอาด แลว ชวยขับลม แกทองอืด ทองเฟอไดดี นําไปตากแดด 2-3 แดดจนแหง เก็บไวใน กระปอง .เวลาชงเอากระเพราแดงแหงใสใน กระติกน้ํารอนหรือชงกับน้ํา 1 แกวก็ใด ทิ้งไว 5- 10 นาทีแลวดื่มใดเลย น้ํากระเพรา แดง
  5. 5. นํามะนาวมาลางเปลือกแลวผาออก เอาเมล็ด มีวิตามินซีมากชวยปองกันเลือดออกตาม มะนาวออกใหหมดคั้นเอาแตน้ํา ผสมกับน้ํา ไรฟน ชวยขับเสมหะ ลดอาการไอ เจ็บคอ น้ําเชื่อม เกลือ คนใหเกลือละลายชิมรสตาม คลื่นใสอาเจียนและชวยขับลมในกระเพาะ แก ชอบ หรืออาจเอาเปลือกของผลสดประมาณครึ่ง ทองอืดทองเฟอและออนเพลีย ผล หรือทุบเล็กนอยพอใหน้ํามันออกชงน้ํารอน ดื่ม เวลามีอาการทองอืดทองเฟอ แนนจุกเสียดน้ํามะนาว ลางมะเฟองที่แกจัดใหสะอาด หั่น แกะเมล็ด น้ํามะเฟองมีสีเหลืองออนๆมีกลิ่นหอม ออก แลวนําใสเครื่องปน เติมน้ําสุกปนจน ประกอบดวยคุณคาทางอาหาร วิตามินเอ ละเอียดแลวเติมน้ําเชื่อม เกลือ ชิมรสตามใจ วิตามินซี ฟอสฟอรัสและแคลเซียมเล็กนอย ชอบ ถาตองการเก็บไวดื่ม ใหตงไฟใหเดือด 3- ั้ เปนยาขับเสมหะ ปองกันโรคโลหิตจาง ขับ 5 นาที กรอกใสขวด นึ่ง 20-30 นาที เย็นแลว ปสสาวะรวมทั้งปองกันโรคเลือดออกตาม นําเขาตูเย็น ไรฟนน้ํามะเฟอง เตรียมวิธีที่ 1 ใชมะมวงดิบ เชน มะมวงแกว มีวิตามินเอและซีสูง ชวยบํารุงสายตาปองกัน หรือมะมวงแรด เปนมะมวงที่มีรสเปรี้ยวไมมาก โรคเลือดออกตามไรฟน และยังมีฟอสฟอรัส นัก จะไดน้ํามะมวงที่มีรสกลมกลอมปอกเปลือก แคลเซียมและเหล็กเล็กนอย เปนยาระบาย มะมวงออก ลางน้ํา สับใหเปนเสนเล็กๆคั้นกับ ออนๆ น้ําสุก กรองดวยผาขาวบาง เอากากออกเติม น้ําเชื่อม เกลือปนชิมรสตามชอบ ใสน้ําแข็งดื่ม จะไดน้ํามะมวงใส สีขาวนวล มีรสหวานอม เปรี้ยว เตรียมวิธีที่ 2 ใชมะมวงดิบเหมือนวิธีที่ 1 คือ สับใหเปนเสนเล็กๆปนใหละเอียด เติมน้ําสุก น้ําเชื่อมและเกลือปนตามตองการชิมดูรส ตามใจชอบ น้ํามะมวงวิธนี้ จะขุนขาว เพราะมี ีน้ํามะมวง เนื้อมะมวงปนอยู เตรียมวิธีที่ 3 ใชมะมวงสุก ลางมะมวงให สะอาด ปอกเปลือก ฝานเนื้อเขาเครื่องปนเติม น้ําสุก เติมเกลือเล็กนอย ชิมรส ถาตองการ หวานใหเติมน้ําเชื่อมลงไป น้ํามะมวงควรเตรียม และดื่มใหหมดภายใน 1 วัน นํามะขามสดไปลวกในน้ําตมเดือด ตักขึ้น แกะ คุณคาทางอาหาร:: มีวิตามินเอชวยบํารุง เอาแตเนื้อมะขาม นําไปตม กับน้ําตาลสวนผสม สายตา และมีแคลเซียมชวยบํารุงกระดูก ใหเดือด เติมน้ําเชื่อม เกลือชิมรสตามชอบ แต รวมทั้งแกกระหายน้ํา ชวยขับเสมหะแกไอ ถาใชมะขามเปยก ควรแชน้ําไวสัก 1/2 ชั่วโมง เปนยาระบายทอง ชวยการขับถายไดดี ลด เพื่อใหมะขามเปยก เปอยยุยออกมารวมกับน้ํา อาการโลหิตจาง ชวยปองกันโรคเลือดออก กอนนําไปตมจนเดือดแลวปรุงดวยน้ําเชือมและ ่ ตามไรฟน เกลือน้ํามะขาม
  6. 6. เอาเม็ดแมงลักมาเลือกเอาเศษผงออก แลว ชวยลดไขมันในเสนเลือด เปนการชวยลด เอาใสภาชนะที่ทนความรอน เอาน้ํารอนหรือน้ํา ความเสี่ยง ตอการเปนโรคหัวใจ แกทองผูก เย็น เทลงใสในเม็ดแมงลัก คนใหเขากัน ปลอย ระบายทอง ถาใหใดผลดีควรดื่มกอนนอน ใหเม็ดแมงลักพองตัวออกจนมีลักษณะเปน เมือกขาวใส ตรงกลางเม็ดแมงลักจะมีสดําๆ เอา ี น้ําตาลใสในเม็ดแมงลัก ชิมรสตามชอบ น้ําแมงลัก นํามะระขี้นกลางใหสะอาด ผาซีก แกะเอา มีวิตามินเอสูงมากชวยบํารุงสายตา น้ําคั้นผล เมล็ดออก หันเปนชิ้นยาวๆบางๆ ตามขวางของ ่ มะระ เมื่อดื่มจะชวยลดการเกิดตอกระจกจาก ผลมะระ นําใบเตยหั่นเปนทอนสั้นๆตากแหง เบาหวาน ชวยเจริญอาหาร ลดน้ําตาลในเลือด แลวคั่วใหเหลืองกรอบเก็บในขวดปากกวาง เอา ลดไข แกอาการขออักเสบ บํารุงน้ําดี มะระขี้นก ใบเตยหอมและน้ําใสในหมอตมให เดือด หรือถาไมอยากตม จะใสในถวยแกว ที้ง ไว 5-10 นาที แลวนํามาดืมใดไมตองกลัววาจะ ่ ขมเวลาดื่ม เพราะแกไขดวยการเอาใบเตยหอมน้ํามะระขี้นก และน้ํามะนาวมาผสมชวยกลบความขมของ มะระขี้นกใดดี นําสมมาลางเปลือกใหสะอาด ใชมีดผาขวาง มีวิตามินเอมากชวยบํารุงสายตา นอกจากนี้ ลูก คั้นเอาแตน้ําเติมเกลือ ตักเอาเมล็ดออก ชิม ยังมี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและวิตามินซี ชวย รสตามชอบ บํารุงกระดูกและฟน ปองกันโรคโลหิตจาง ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน น้ําสม ลางสับปะรดใหสะอาด ปอกเปลือกแลวลาง มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากชวยบํารุง อีกครั้ง คั้นเอาแตน้ํา เติมน้าเชื่อม เกลือ ชิมรส ํ กระดูกและฟน รองลงมามีวิตามินซี ชวย ตามชอบ ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน ชวยยอย อาหาร ลดอาการแนนทอง ลดอาการอักเสบ บวม ซอมแซมเนื้อเยื่อที่สกหรอ ชวยขับ ึ เสมหะน้ําสัปปะรด นําใบตําลึงมาลางใหสะอาดแลวหั่นใสเครื่อง ใหวิตามินเอสูงมาก ซึ่งชวยบํารุงสายตา มี ปน ใสน้ําตมครึ่งหนึง (7 ชอนคาว) ปนให ่  แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส ชวยบํารุงกระดูก ละเอียด นําไปกรอง ใสน้ําที่เหลือคั้นเอาแตน้ํา และวิตามินซี ปองกันเลือดออกตามไรฟน นํา นําน้ําที่ไดไปใสเกลือ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม ชิมรส ใบมาตําใหละเอียด แกอาการแพ อาการ ตามชอบ อักเสบ แมลงกัดตอย ชวยปองกันโลหิตจาง โรคมะเร็งและหัวใจขาดเลือด น้ําตําลึง
  7. 7. นําเนื้อแตงโม น้ํา น้ําเชื่อม เกลือ ใสในเครื่อง มีวิตามินเอชวยบํารุงสายตา และวิตามินซี ปน นําไปปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ ชวยปองกันเลือดออกตามไรฟน ชวยขับ ปสสาวะ ปากเปนแผล แกรอนใน แกกระหาย น้ํา น้ําแตงโม นํามะเขือเทศลางใหสะอาด หั่นใหชิ้น มีเบตา-แคโรทีน สูงมาก ชวยตอตานมะเร็ง พอประมาณ ใสในเครื่องปน พรอมน้ําเชื่อม  และมีวิตามินซี สูงมากเชนกันปองกัน เกลือ น้ําสุก ปนใหละเอียด ชิมรสตามชอบ เลือดออกตามไรฟน ทําใหเกิดความสดชื่นแก กระหายน้ํา ผิวพรรณผองใส ชวยในการยอย อาหารดีขึ้น ชวยฟอกเลือดและปองกัน โรคมะเร็งน้ํามะเขือเทศ นําใบเตยสดลางใหสะอาด หั่นเปนทอนๆใส ใชแตงสีอาหาร เพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร ชวย หมอตมดวยน้ําสะอาด พอเดือดก็ลดไฟลง บํารุงหัวใจ ชวยลดอาการกระหายน้ํา ทําใหชุม เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมองเห็นสีของใบเตยสีเขียว ชื่น ออนเจือจาง ตักใบเตยออกดวยการกรองให เหลือแตน้ําใบเตย เอาเกลือปนใสครึ่งชอนชา ตามดวยน้ําเชื่อม ปลอยใหเดือดตอไปอีก 5 นาที อีกวิธีหนึง เอาใบเตยมาลางใหสะอาด ตาก ่ แดดใหแหงเอาไปคั่วแลวเก็บใสขวดหรือ น้ําใบเตย กระปองแบบใบชา ก็จะได "ชาเตยหอม" เมื่อ ตองการดื่มก็เอามาชงแบบชงน้ําชา กลิ่นหอม ชวนดื่ม ราคาถูก เ เอาวานหางจระเขมาปอกเปลือก ลางน้าเอา ํ ในวุนมีสารสําคัญออกฤทธิ์สมานแผล ชวย ยางสีเหลืองออกใหหมด ตมใหสุกแลวนํามาหั่น เรง การเจริญเติบโตของเซลที่อยูรอบๆแผล เปนชิ้นเล็กๆ ใบเตยหอมเชนกัน นํามาหั่นชิ้น ชวยบํารุงรางกายเนื่องจากการออนเพลีย เล็กๆนําไปตมเพื่อเอาน้ํามาใชประโยชน .เอา พักผอนนอย ชวยระบบขับถายใหเปนปรกติ วานหางจระเขผสมรวมกับน้ําเตยหอม น้ําเชื่อม ใสเครื่องปน ตามดวยน้ําแข็งทุบ ปนจนละเอียด เทใสแกวดื่มใดทัน น้ําวานหาง จรเข รากและตน หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากใหแหง ตม แกทองอืดทองเฟอ ขับลม เคี่ยวจนน้ํางวดลง ใบชะพูล
  8. 8. รากบัวสด ฝานเปนแนวเฉียง ใสหมอตมจน ดับอาการรอนใน แกภูมิแพ ไซนัสอักเสบ เนื้อรากบัวนิ่ม หอบหืด ผิวหนังซีดน้ํารากบัว ใชดอกแหง ลางน้ําใหสะอาด ใสหมอตมน้ํา ดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา เปนยาชวยยอย มีน้ําเก็กฮวย เดือดนาน 5 นาที ฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ นอกจากนี้ยังมีน้ําสมุนไพรและชาสมุนไพรอีกหลายชนิดใหเลือกดืมตามความชอบสวนตัว ซึ่งในปจจุบันมีการ ่ ผลิตแบบสําเร็จรูป จึงสะดวกตอการบริโภค ดื่มวันละนิดจิบวันละหนอยแทนการดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม มิใชเพื่อ ใคร แตเพื่อสุขภาพของเราๆ นั่นเอง การดื่มที่ดีควรดื่มแบบจิบชาๆและควรดืมทันทีที่ปรุงเสร็จเพื่อใหไดคุณคาทางอาหารและยา การดื่มน้ําสมุนไพร ่ ชนิดเดียว ติดตอกันเปนระยะเวลานานๆอาจทําใหเกิดการสะสมสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ตอรางกายได การดื่มน้ํา สมุนไพรรอนๆที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซนเซียสขึ้นไปทําใหเยื่อบุผวหลอดอาหารเสียสภาพภูมิคุมกันเฉพาะที่และ ิ อาจทําใหมีการดูดซึมสารกอมะเร็ง,จุรินทรีย ฯลฯ ไดงาย

×