Advertisement
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
Advertisement
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
Advertisement
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
Upcoming SlideShare
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPSprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Loading in ... 3
1 of 12
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP

 1. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Obejmuje okres: 01.01.2018 – 31.12.2018. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6 lok. 311 Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r., nr 0000530305 REGON: 360119044 Członkowie zarządu Marcin Germanek – Prezes ul. Orzechowa 9 43-225 Wola Natalia Germanek – Wiceprezes ul. Orzechowa 9 43-225 Wola 1. Cele statutowe Fundacji: 1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. 2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych 3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym 5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej. 6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich.
 2. 7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich oraz przedsiębiorczych. 8. Dążenie do pełnego zatrudnienia. 9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród społeczności lokalnej. 10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz porozumień trójstronnych. 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. 13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 15. Obrona i poszanowanie praw człowieka. 16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów. 17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej. 18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w szczególności Gminy Miedźna. 19. Kreowanie liderów środowiskowych. 20. Promocja i organizacja wolontariatu. 21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców. 23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. 25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: W okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadziła działania w oparciu o swojej cele statutowe oraz realizując projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Głównym źródłem dotacji stanowiły dotacje przyznane w ramach Programu Erasmus+. Fundacja wnioskować zaczęła także o środki na realizację projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który zastąpił cześć działań w ramach Erasmusa+. Przejęty został m.in. wolontariat EVS, a te projekty stanowiły największe źródło dochodu Fundacji. W roku 2018 realizowane były projekty z tzw. formy przejściowej pomiędzy Erasmusem+ a EKS. Bardzo ważnym źródłem dochodu dla Fundacji stał się projekt Blue Generation finansowany ze środków EOG w ramach Norweskiego Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Projekt ten zainaugurowany został i jego realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2018. Jego czas realizacji to 51 miesięcy, do sierpnia 2022 r. Projekt ten stał się w zasadzie gwarantem stabilności finansowej Fundacji na ponad 4 lata, dzięki czemu można było podejmować działania prorozwojowe. W ramach tego projektu dofinansowanie wynosi 135 230,50€ na cały okres realizacji projektu. Jest to drugie najwyższe dofinansowanie przewidziane dla partnera w tym projekcie. Fundacja musi wnieść jednak wkład własny w wysokości 23%, a finansowanie ma charakter refundacji po półrocznym okresie sprawozdawczym. W roku 2018 prowadzone były działania typowo techniczne służące do merytorycznej realizacji projektu. W 2018 r. Fundacja realizowała również projekt finansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Partnerami w projekcie były organizacji ukraińska Center for Euroinitiatives oraz organizacja polska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Partnerami lokalnymi współpracującymi z organizacją FRSP były: Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach i Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. We wrześniu grupy polska oraz ukraińska przyjechały do Poronina, aby wspólnie poznawać swoją kulturę i obyczaje. Zorganizowany został także FLASHMOB w Międzynarodowy Dzień Pokoju. Produktem końcowym wymiany młodzieży była gra planszowa:
 4. Grę można pobrać za darmo ze strony Fundacji i zagrać w każdej chwili. Wysokość dofinansowania wyniosła 12 948,36 euro (prawie 55 000 zł) Innym projektem wymiany młodzieży było Tourism 3.0. Projekt Wymiany Młodzieżowej Tourism 3.0 realiozwany był przez FRSP we współracy ze szkołą PZ4SEG w Oświęcimiu. Grupa 12 osób z Polski wyjechała na 7 dni, w terminie od 17-24 kwietnia 2018, do Funchal na Maderze w Portugali. W sumie 24 młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem turystyki, wspólnie uczyło się od siebie nawzajem dzięki edukacji pozaformalnej. Działania na miejscu realizowane są przez Associação Académica da Universidade da Madeira. Projekt był zaplanowany dla osób, które łączą swoje przyszłe życie zawodowe z turystyką i dzięki współpracy ze specjalistami w tym temacie, mogli zgromadzić wiedzę i umiejętności, które pomogą im w przyszłości w poszukiwaniu pracy związanej z tym sektorem. Młodzież wspólnie, w grupach opracowała plan oprowadzania po zabytkach Funchal. Następnie przyszedł czas na oprowadzanie po mieście. Po solidnym przygotowaniu grupy wcieliły się w rolę przewodników i opowiadały reszcie osób o maderskich zabytkach. Dzięki temu projektowi, obok strony turystycznej, poprzez przebywanie wśród zabytków i i okazaji do namacalnego poznania historii młodzież nauczyła się szanować historię. Młodzież dosiadczyyła też kultury, w towarzystwie osób z Polski I portugali wzajemnie poznawali swoje tradycje i obyczaje. Grupa miała okazję też uczestniczyć w warsztatch z wystąpień publicznych, w tradycyjnej maderskiej kolacji czy dorocznym Festiwalu Kwiatów – Festa de Flor, który obchodzony był w czasie wymiany. Był też czas na integrację i wspólne wyjścia towarzyskie. Przy realizacji tej wymiany doszło też do rzadkiego zdarzenia. Podczas podróży powrotnej odwołane zostało połączenie lotnicze pomiędzy Maderą a Lizboną i uczestnicy nie zdążyli na swój drugi rejs. Koordynatorka projektu przy wsparciu biura podróży, które odpowiadało za zakup biletów czuwała jednak nad uczestnikami projektu oraz ich opiekunami, którzy otrzymali ostatecznie od przewoźnika zakwaterowanie w bardzo wysokiej klasy hotelu. Oczywiście poinformowani zostali także rodzice uczestników projektu, a jako że
 5. była to młodzież szkolna także kurator oświaty. Uczestnicy poczekali na kolejny samolot i szczęśliwie dotarli do swoich domów. W 2018 r. Fundacja otrzymała również informację o pozytywnym rozpatrzeniu projektu stażowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. W projekcie tym Fundacja pełniła rolę partnera. Wstępnie realizacja zaplanowana była na rok 2018, ale ze względu na opóźnienia przy procedurze oceny wniosków i podpisania umowy, faktyczna realizacja rozpoczęła się dopiero w kwietniu 2019. Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja o dofinansowaniu zapadła w roku 2018, lecz realizacja rozpoczęła się w styczniu 2019. Niemniej jednak warto zaznaczyć, iż 2018 rok dla Fundacji był przełomowy jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dochodu. Niezwykle istotnym wydarzeniem było także rozpoczęcie realizacji projektu goszczenia wolontariuszy zagranicznych EVS. FRSP, po uzyskanej akredytacji na pełnienie funkcji organizacji goszczącej i koordynującej (sprawującej nadzór na inną organizacją goszczącą i bezpośrednio odpowiedzialną za realizację całości projektu) i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Narodową Agencję Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Miedznej z s. w Woli od początku lipca gościły u siebie dwie zagraniczne wolontariuszki w ramach projektu Wolontariatu Europejskiego (EVS) pt.: “Youth, entrepreneurship and culture for rural development”. Fundacja pełniła rolę organizacji przyjmującej i goszczącej, GOK organizacji goszczącej. Na osiem miesięcy, dołączyły Natia z Gruzji (GOK) oraz Rita z Włoch (FRSP). Wolontariuszki wspierały bieżące działania obu zaangażowanych instytucji. Prowadziły działania dodatkowe jak zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, uczyły j. angielskiego oraz włoskiego – zajęcia dla społeczności lokalnej były prowadzone za darmo, promowały mobilność międzynarodową, prowadziły warsztaty. Celem projektu i ich obecności w ramach EVS jest uruchomienie i prowadzenie Punktu Przedsiębiorczości w Woli, gdzie wszyscy a w szczególności młodzież mogli dowiedzieć się więcej o Programie Erasmus+, Wolontariacie Europejskim ale też innych możliwościach finansowanych ze środków unijnych (staże czy szkolenia), prowadzenie warsztatów z podstaw przedsiębiorczości (jak napisać dobre CV, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, warsztaty z autoprezentacji i publicznych wystąpień) itp. (punkt taki powstał w 2019 r. Jest to Lokalne Centrum Wolontariatu w Woli. Jego powstanie i działanie jest finansowane również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Beneficjentem jest gmina Miedźna, autorem wniosku jest prezes Fundacji Marcin Germanek. Pierwotnie realizacje
 6. projektu miała rozpocząć się w ostatnim kwartale 2018 r., przesunięta została jednak na początek 2019r.) W zamian dziewczyny poznały naszą kulturę i obyczaje, miały okazję zdobywać pierwsze doświadczenie w pracy w NGO i Instytucji kultury, poprawiły j. angielski i nauczyły się j. polskiego. Współpraca ta jest kontynuowana, w roku 2019 w GOK i FRSP goszczonych było 2 kolejnych wolontariuszy. Cały projekt przewidywał bowiem II tury wolontariatu. Wolontariuszka Rita, która gościła w Fundacji miała przewidziane także inne zadanie. Jako, ze Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego jest także organizacją watchdogową, chcącą działać na rzecz poprawy jakości funkcjonowania podmiotów administracji publicznej, a przyjmowanie cudzoziemców do pracy przez polskie firmy jest tematem bardzo „gorącym” postanowiliśmy sprawdzić jak instytucje rynku pracy, a dokładnie powiatowe urzędy pracy, radzą sobie z doradztwem dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca i dla samych cudzoziemców. Zadaniem wolontatariuszki był skontaktowanie się czy to telefonicznie, czy mailowe czy przez osobiste odwiedzenie powiatowych urzędów pracy z prośbą o pomoc w znalezieniu czy to pracy czy stażu bądź udzielenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W I turze monitoring prowadziła wolontatariuszka Rita, będąca obywatelką Włoch i tym samym UE, w II turze robił to wolontariusz Zurab – obywatel Gruzji, czyli osoba spoza UE. Monitoring zakończony został w 2019, na moment składania niniejszego sprawozdania trwają prace nad raportem z przeprowadzonego monitoringu, który zostanie bezpłatnie przekazany powiatowym urzędom pracy, aby na tej podstawie mogły one poprawić jakość obsługi klienta. Działania na tej płaszczyźnie były kontynuowane. Po pozytywnej realizacji wymiany młodzieżowej rozszerzona została współpraca z PZ4SEG w Oświęcimiu. Szkoła również otrzymała akredytację na goszczenie 2 wolontariuszy. W 2018 r. dofinansowany został projekt, gdzie Fundacja pełniła rolę organizacji koordynującej. Dwie wolontariuszki Sara z Hiszpanii i Berrin z Turcji rozpoczęły swój wolontariat w szkole tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019. Jako, że szkoła ma charakter turystyczno-gastronomiczny, to zadaniem dziewczyn było m.in. nauczenie uczniów obycia z klientem zagranicznym, a także poznanie dań z krajów pochodzenia dziewczyn. Program Erasmus+ pozostaje niezwykle ważnym, wręcz kluczowym instrumentem dla funkcjonowania FRSP. W roku 2018 realizowanych były następujące projekty: ● 8 projektów wolontariatu europejskiego EVS + 9 projektów z lat wcześniejszych, których okres realizacji trwał również w 2018 r. W tym przypadku warto zauważyć, że
 7. zaszła dość istotna zmiana. Zamiast realizować kilka projektów o mniejszych budżetach zaistniała możliwość wnioskowania o dotację na 1 większy projekt przewidujący kilka mobilności. W znacznym stopniu ogranicza to kwestię biurokracji, zaś uczestnicy projektu mają również większą swobodę. Dla przykładu jeśli projekt przewiduje np. 4 mobilności (wyjazdy na wolontariat) na 6 miesięcy i któryś z uczestników zrezygnuje o miesiąc wcześniej, to inny może ten czas wykorzystać swój wolontariat o ten miesiąc przedłużyć. Przy realizacji projektów oddzielnie, takiej możliwości by nie było. Dzięki temu też, Fundacja nie reazlizuje kilku projektów, których budżet wynosi kilka czy kilkanaście tysięcy euro, a np. otrzymała w maju 2018 dofinansowanie na projekt Together: a common challenge, a common responsibility, gdzie wysokość dofinansowania: 102 988,20 euro (prawie 425 000 zł), a typ projektu to EVS – wolontariat europejski (projekt wysyłający). Źródło finansowania: Program Erasmus+ na lata 2014-2020 ● 2 projekty wymian młodzieżowych W zakresie projektów EVS zaktywizowanych 25 osób, zaś w ramach wymian młodzieżowych 19 osób. Inne źródła dochodu to wpłaty na cele statutowe od osób fizycznych. Fundacja prowadziła także działalność odpłatną pożytku publicznego, m.in. w celu pozyskiwania środków na wkład własny do projektów. Fundacja nie otrzymała żadnych środków na realizację zadań publicznych. Łączne przychody finansowe za rok 2018 wyniosły 682 720,10 zaś dochody podatkowe 932 520,03 zł. Wszystkie Przez cały 2018 r. Fundacja była zarejestrowana jako płatnik VAT. Zdecydowanie przeważająca większość operacji wykonywana jest przelewami elektronicznymi. Zdarzały się miesiące, kiedy nie została wykonana ani jedna płatność gotówką. Sytuacja nieco zmieniła się wraz z rozpoczęciem realizacji projektów goszczenia wolontariuszy zagranicznych. W tym przypadku najpierw istniała konieczność dokonania zakupów wyposażenia mieszkania dla wolontariuszy. Są to jednak przedmioty drobne, codziennego użytku typu garnki, sztućce do kuchni czy pościel do sypialni. Rzadko kiedy kwoty zakupów tego typu przekraczały kwoty 300 zł. Większe kwoty stosowane są przy wypłacie tzw. kieszonkowego oraz zaliczki na jedzenie. Organizacja przyjmująca takich wolontariuszy jest bowiem zobligowana zapewnić im środki do życia. W Fundacji dobrą praktyką jest jednak jak najszybsze założenie konta bankowego i karty do bankomatu dla każdego wolontariusza, tak aby już kolejne operacji dokonywane były przelewami. Wypłaty
 8. gotówkowe stosowane są tylko w momencie kiedy wolontatariusz dopiero co przyjechał do Polski i po prostu nie zdążył jeszcze założyć konta bankowego. Nie są to jednak bardzo duże kwoty. Na jedną osobę przypada ok 1000 zł (w zależności od projektu) na miesiąc. Największa ilość wolontariuszy jaka przyjechała w jednym miesiącu to 2. Prócz tego zdecydowanie najczęściej transakcje gotówkowe dotyczą wydatków związanych z administracją np. zakup znaczków pocztowych. Nie są to jednak kwoty duże. Ciekawym zdarzeniem było także objęcie przez Fundację patronatu nad Pocket History of Poland. Jest to książka wydana przez naszego wolontariusza EVS Dariusza Sirko, który brał udział w projekcie wolontariatu europejskiego pt. “Tale of the two cities”. Spędził 5 mięsiecy w Camara de Lobos, na Maderze w organizacji  Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes. Spotkał się tam z brakiem wiedzy na temat Polski i postanowił wydać książkę – historię Polski w pigułce, co przy naszym małym udziale się mu udało: W ramach swojej działalności statutowej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: - udzielała doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 45 osób - udzielała doradztwa pracodawcom zainteresowanym tworzeniem nowego stanowiska pracy – 30 pracodawców - udzielała doradztwa firmom zainteresowanym skorzystaniem z oferty PUP (KFS, program Praca dla młodych) - 100 firm
 9. - udzielała doradztwa firmom, które chciały pozyskać dotacje unijne - 20 firm - udzielała doradztwa organizacjom pozarządowym w zakresie tworzenia podmiotu - 5 ngo - udzielała doradztwa organizacjom pozarządowym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych - 10 ngo - udzielała doradztwa osobom fizycznym w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, czego efektem było powstanie 3 PS (z czego 2 faktycznie zarejestrowano już w 2017 r., ale całość procedury rozpoczęto w 2016 r.) - udzielała wsparcia osobom poszukującym wsparcia w postaci stażu – 5 osób - udzielała wsparcia osobom bezrobotnych poprzez umożliwienie im odbycia wolontariatu europejskiego w ramach projektów dofinansowanych przez Program Erasmus+ - 25 osób - Fundacja nawiązała współpracę także z Instytucjami Rynku Pracy m.in ze Śląską Wojewódzką Komendą OHP czego efektem był wyjazd pracowników OHP na szkolenie współorganizowane przez FRSP w ramach projektu Erasmus+. - Fundacja składała również wnioski o dofinansowanie w ramach różnych konkursów, głównie w ramach PO WER 4.3 m.in w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach lecz nie uzyskała dofinansowania. 3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej 4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 5. Na całość przychodów złożyły się dotacje w Ramach Programu Erasmus+ i darowizn na cele statutowe. Przychody za rok 2018 wyniosły 682 720,10zł. Na dochody złożyły się: ● dotacje z programu Erasmus+ (Europejskiego Korpusu Solidarności); ● dotacja z Funduszy EOG ● dotacja z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży ● wpłaty na cele statutowe; ● przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6. Podział kosztów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego za rok 2018: ● Cele statutowe 537 180,30 zł ● Koszty administracyjne ok. 22 500 zł (Łącznie wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 111 853,90 zł; zużycie materiałów i energii w tym m.in
 10. czynsz stawka wraz z opłatami 660,08 zł/mc + ewentualne dopłaty wynikające z rozliczeń rocznych, biuro księgowe średnio 1000 zł miesięcznie, opłata za internet 61,40 zł/mc + zakupy materiałów biurowy, znacznów pocztowych ok. 150 zł/mc) ● Działalność gospodarcza – nie dotyczy ● Pozostałe koszty - brak Zdecydowana większość kosztów opłacana była przelewami. Gotówką opłacane były drobne zakupy do użytku codziennego, bilety komunikacji publicznej oraz koszty pocztowe (znaczki, koperty, przesyłki). 7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi nie zatrudniała pracowników etatowych. Zawarta została jedynie 1 umowa o pracę na wykonanie określonego zadania. Na umowy cywilno-prawne zatrudnionych było 8 osób, w tym 4 jako doradcy oraz 3 koordynatorzy projektów, 1 jako nauczycielka języka polskiego którym łącznie wypłacono wynagrodzenia w wysokości 86 169,36 zł. W okresie sprawozdawczym nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia. Nie była prowadzona także działalność gospodarcza. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje wolontarystycznie, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. Fundacja nie zakładała żadnych lokat pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Na rachunku bankowym ulokowane były wszystkie zgromadzone środki pieniężne pochodzące z dotacji oraz wpłat na cele statutowe. Fundacja konto główne posiada w banku BGŻ, obecnie BGŻ BNP Paribas. Ponadto konto walutowe w EURO, niezbędne do realizacji projektów Erasmus+ prowadzi w banku ING Bank Śląski. W pakiecie z kontem walutowym fundacja otrzymała także 2 inne rachunki w PLN, jedno z nich zgodnie z przepisami prawa wyodrębnione jest do działalności odpłatnej. W 2018 r. , ze względu na niezadowolenie z jakości obsługi klienta w banku BGŻ, otwarte zostało także konto w Raiffaisen Polbank, które jednak po fuzji przekształcone zostało w BNP Paribas. Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019: 1. BGŻ 09 030 0045 1110 0000 0399 4500 -13 739,43 PLN
 11. 2. ING 86 1050 1344 1000 0090 3076 8585 - 133,22 zł 64 1050 1344 1000 0090 3076 8593 - 79 933,09€ 3. Raiffeisen PL98 1750 0012 0000 0000 3998 8917 - 3 742,71 PL42 1750 0012 0000 0000 3998 4202 - 11 980,90 Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości, lokal biurowy wynajmowany jest od miasta Katowice. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w okresie sprawozdawczym. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wartość aktywów na 31.12.2018 wynosi 24 026,09 zł, zaś zobowiązań 48 486,48 zł. 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w ustawowym terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe, prócz tych związanych z umowami zlecenie. Regulowane były terminowo. 10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie były przeprowadzane kontrole. 11. informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) –fundacja nie przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, nie jest zatem instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy. 12. informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. – nie doszło do takiego zdarzenia.
 12. Załączniki: ● Odpisy uchwał zarządu za rok 2018 Podpisy: Marcin Germanek – prezes ………………………… Natalia Germanek– wiceprezes …………………………
Advertisement