Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TAREFA GRUPO DE TRABALLO

123 views

Published on

Tarefa sobre reciclaxe de 1º Primaria

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TAREFA GRUPO DE TRABALLO

  1. 1. TAREFAS CON FERRAMENTAS TECNOLÓXICAS 2016 - 2017 “Xogando a reciclar” (CEIP – Canicouva) CURSO 1º Educación Primaria (Maica Corbal López) ÁREAS Lingua galega, ciencias da natureza, educación artística TEMPORALIZACIÓN 2 semanas do terceiro trimestre Título “XOGANDO A RECICLAR” Descrición Produto Elaboración de catro contedores para botar os envases tras usalos Contexto Centro escolar. Aula de 1º e aulas de 4º e 5º de Educación Infantil ós que lles regalaremos os nosos contedores de envases. ACTIVIDADE INICIAL - Visualización dun vídeo sobre a importancia de reciclar - Poñemos en común as nosas ideas sobre as cousas que mási usamos no cole que se poderían reciclar no seu contedor - Pensamos que podemos facer desde o cole para incentivar que todos reciclemos Estándares - Indicadores LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e específicas moi evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e/ou sons moi redundantes co contido. LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. ACTIVIDADE 1 Elaboración de carteis - Reparto de tarefas nos equipos - Recortar imaxes de envases en folletos de publicidade de supermercados e pegalos nunha cartolina amarela - Plastificar dito cartel coa axuda da mestra Estándares – Indicadores EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.
  2. 2. ACTIVIDADE 2 Construción dos contedores de envases - Buscar cinco caixas de cartón para reutilizalas - En equipo de 4 persoas, pintar con témperas líquidas a parte externa das caixas e deixar secar - Pegar os carteis na parte superior da Caixa a modo de tapa - Poñer no interior das caixas unha bolsa de plástico para depositar os envases Estándares – Indicadores CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. ACTIVIDADE 3 Preparar a presentación do produto - Cada grupo fai un guión do que quere dicir - Reparte as intervencións de cada membro do equipo - Ensaian a exposición oral varias veces Estándares – Indicadores LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. ACTIVIDADE 4 Exposición do produto final - Cada grupo irá a unha aula de Educación Infantil para regalarlle un contedor de envases e explicarlles que poden botar neles. - Grabamos as exposicións dos compañeiros coas tablets - Colgamolas no blogue da clase para darlle unha maior repercusión na comunidade educativa e dar a coñecer o noso compromiso co reciclaxe Estándares – Indicadores CNB5.2.2 - Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a
  3. 3. organización do traballo

×