Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ค่ายอาสา มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑

1,597 views

Published on

โครงการ ค่ายอาสา มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ โดย กลุ่ม เยาวชนสานฝัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับทุนค่ายอาสาจากโครงการสายลมแห่งอาสา ( https://fund4volunteer.blogspot.com ) เพื่อดำเนินโครงการ ร.ร.ธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี (ร.ร.ผู้พิการด้านสายตา)
วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย
๑.เพื่อช่วยเหลือน้องๆใน ร.ร.ได้รับกำลังกายเเละกำลังใจ
เเละได้รับโอกาสในหล่ยๆด้าน
๒.เลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ
๓.ทำกิจกรรมมอบความสุขสนุกกับน้อง
๔.มอบทุนการศึกษา เเละอุปกรณ์การเรียนเเละการกีฬาค่ะ
๕.สร้างจิตสำนักที่ดีเพื่อเห็นเเก้ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเยาวชน
------
ทุนค่ายอาสาสำหรับโครงการนี้ ๒๐,๐๐๐.- (สองหมื่นบาทถ้วน)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ค่ายอาสา มร.ปั้นฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑

 1. 1. 1 โครงการบาเพ็ญประโยชน์ โดยประยุกต์ตามหลักการทรงงานฯ หัวข้อ“มร.ปั้นฝัน ปันน้าใจเพื่อน้อง ครั้งที่1” กลุ่มเยาวชนสานฝัน มหาวิทยาลัยรามคาแหง 1. องค์กรที่รับผิดชอบ : กลุ่มเยาวชนสานฝัน มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2. อาจารย์ที่ปรึกษา : นางลัดดาวรรณ มณีนพ 3. แผนงาน : ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา งาน : กิจกรรมนักศึกษา 4. ประเภทกิจกรรม :  อาสาสมัครหรือบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  เสริมสร้างความเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  ส่งเสริมประชาธิปไตย จิตสานึกทางการเมืองและประชาสังคม กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  เสริมสร้างการออกกาลังกาย กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  เสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันและความเป็นสากล กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง  สัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ของนักศึกษา 5. หลักการและเหตุผล : เนื่ อ ง จา ก นั ก ศึ ก ษ าก ลุ่มเย า ว ช น ส าน ฝั น มห า วิท ย าลัย ร าม ค า แ ห ง ไ ด้ ล ง พื้ น ที่ โ ร ง เ รี ย น ธ ร ร มิ ก วิ ท ย า ซึ่งเป็นโรงเรียนเพื่อการกุศลประเภทการศึกษาพิเศษโดยจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ ม อ ง เห็ น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ จ า โ ด ย ไ ม่เ ก็ บ ค่า ใ ช้ จ่า ย ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น เปิ ด ก า ร เรี ย น ก าร ส อ น ตั้ ง แ ต่ร ะ ดั บ ชั้ น อ นุ บ า ล จ น ถึ ง มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่อยู่ในวัยเรียนตั้งแต่อายุ3 ขวบขึ้นไป โดยกลุ่มเยาวชนสานฝัน ได้เล็งเห็ นว่า นักเรียนโรงเรียน ธรรมิกวิทยาควรได้รับการพัฒน าส่งเสริมและสนับสนุ นเด็ก เ ย า ว ช น ซึ่ ง เ ป็ น อ น า ค ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ยัง ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ าเสี ย ส ล ะ เพื่ อ ป ร ะ โ ยช น์ ส่ ว น ร ว ม มี จิต อ าส า ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น
 2. 2. 2 ดัง นั้ น ก ลุ่ม เย า ว ช น ส า น ฝั น จึ ง ไ ด้จัด โ ค ร ง ก า ร บ าเพ็ ญ ป ร ะ โ ยช น์ โดยประยุกต์ตามหลักการทรงงานฯ ด้านการปลูกจิตสานึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “ม ร . ปั้ น ฝั น ปั น น้ า ใ จ เ พื่ อ น้ อ ง ค รั้ ง ที่ 1 ” ขึ้ น เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับนักศึกษาในการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพระหว่างนักศึกษากับนักเรียน โดยได้จัดโครงการในรูปแบบของการบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา ประกอบด้วย การดาเนินกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ด้านการกีฬา เป็นต้ 6. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึก ษา พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป้ าประสงค์ (Goal) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานั กศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของสัง คม เป้ าประสงค์ (Goal) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกร รมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา ยุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติที่ตอบสน องความต้องการของสังคม ยุทธศาสตร์ (Strategy) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒน านักศึกษา 7. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 7.1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นผู้ที่เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 7.2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการดาเนินชีวิตตามหลักการทรงงานฯ 7.3 เพื่ อ ส ร้าง ป ร ะ ส บ การ ณ์ ชี วิต ใ น ก ารบู รณ าก าร ก ารเรี ยน รู้ ร่ว มกัน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 8. กิจกรรมย่อยของโครงการ : รายละเอียดกิจกรรมย่อย ระยะเวลา (จานวนชั่วโมง) 1. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน 2
 3. 3. 3 2. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 3. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 1 4. การบรรยาย หลักการทรงงานฯ 1 5. พิธีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ด้านการเรียน และด้านการกีฬา 1 9. ระยะเวลาการดาเนินงาน : วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๙ 10. สถานที่จัดโครงการ : ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา เลขที่ 128 หมู่ที่ 1ตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 11. วิธีดาเนินงาน: วงจร ขั้นตอนการดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ ดาเนินงาน การวางแผน (Plan) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ 2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน 3. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ กรรมการก ลุ่ม กรกฎาคม 2559 การปฏิบัติงานตาม แผน (Do) 4 . จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ฯ และเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 5. การประชาสัมพันธ์ 6. ดาเนินการจัดโครงการฯ 7. สรุปผลโครงการฯ กรรมการก ลุ่ม กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 การตรวจสอบประ เมินผลการปฏิบัติง าน (Check) 8. การประเมินผลการดาเนินงาน กรรมการก ลุ่ม สิงหาคม 2559 มาตรการการพัฒน า/ปรับปรุง (Act) 9. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานและปัญหาอุปส ร ร ค เพื่อปรับปรุงวีการทางานโครงการฯ/กิจกรรม ที่จะจัดครั้งต่อไป กรรมการก ลุ่ม สิงหาคม 2559 12. ผู้เข้าร่วมโครงการ : - คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 12 คน
 4. 4. 4 - สมาชิกกลุ่มเยาวชนสานฝัน จานวน 58 คน - ศิษย์เก่า (ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว) จานวน 10 คน รวม จานวน 80 คน 13. งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จานวน 35,200 บาท แหล่งที่มาของงบประมาณ - งบประมาณสนับสนุนจากองค์การนักศึกษา จานวน 9,600 บาท - งบประมาณสนับสนุนจากบริษัทและห้างร้านต่างๆ จานวน 20,000 บาท - กลุ่มจัดหางบประมาณเอง จานวน 5,600 บาท รวม จานวน 35,200 บาท รายละเอียดงบประมาณ หน่วย : บาท รายการ แหล่งงบประมาณ รวมงบส่งเสริมกิจกรรมนักศึ กษา งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึ กษา งบภายน อก 1. ค่าตอบแทน 1.1 ค่าวิทยากร 1,200 1,200 2. ค่าใช้สอย 2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (80 คน X120 บาท) 9,600 10,400 20,00 0 2.2 ค่ายานพาหนะ/เชื้อเพลิง 3,000 3,000 2.3 อื่นๆ (ทุนการศึกษา,อาหารกลางวัน,อุปกรณ์การเรีย น/กีฬา) 10,000 10,00 0 3. ค่าวัสดุ 3.1 วัสดุสิ้นเปลือง 1,000 1,000 รวม 35,20 0
 5. 5. 5 14. การติดตามและประเมินผล : ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รายชื่อคณะกรรมการ กลุ่มเยาวชนสานฝัน ประจาปี 2559 1. นางสาววิกันดา ดวงแจ่ม รหัส 5704040517 โทร. 098 425 3817 2. นางสาวนิจวรีย์ ขาศรี รหัส 5502020471 โทร. 090 3301157 3. นางสาวอัญชุลี ขุนทอง รหัส 5402082779 โทร. 088785 8090 4. นางสาวเกษศินี พูลเกิด รหัส 5806096441 โทร. 099 546 0243 5. นางสาวสุกัญญา วุฒิไธสง รหัส 5806076872 โทร. 099320 5821 6. นางสาวชุติมา กรุงแก้ว รหัส 5801045419 โทร. 090976 0534 7. นางสาวกิตติญาพร สุขเจริญ รหัส 5802045194 โทร. 061 493 9199 8. นางสาวพรนิภา แก้วสกุล รหัส 5802018217 โทร. 085 2148997 9. นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม รหัส 5704507739 โทร. 098121 7332 10. นางสาวพรไพลิน แซ่หมี รหัส 5804044708 โทร. 097 9255565 11. นางสาวนภาพร นาเมืองรักษ์ รหัส 5802019793 โทร. 099 0012476 12. นางสาวพิชญานิน หวานฉ่า รหัส 5802026269 โทร. 098 771 2955 16. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้ าหมาย ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
 6. 6. 6 ผลผลิต 1 . ผู้เข้าร่วมโครงการได้บาเพ็ญประโยชน์เพื่อเด็กแ ละเยาวชน 2 . ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ความรั บผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การเสียสละ การให้ และเกิดการพัฒนาจิตใจในการทาดีเพื่อสังคมส่ วนรวมมากกว่าส่วนตน 3 . ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ในการดา เ นิ น ชี วิ ต และส่งผลให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึ กษา ร้อยละของจานวนผู้เข้า ร่วมโครงการ ระดับความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 3.51 3.51 2559 2559 2559 ผลลัพธ์ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เ รี ย น รู้ ก า ร เ สี ย ส ล ะ ก า ร ใ ห้ และเกิดการพัฒนาจิตใจในการทาดีเพื่อสังคมส่ ว น ร ว ม ม า ก ก ว่ า ส่ ว น ต น ดาเนิ น ชี วิตต ามห ลักก ารท ร ง ง าน ฯ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม ร้อยละของผู้เข้าร่วมโคร งการสามารถนาประสบ การณ์ไปใช้ในการดาเนิ นชีวิต 80 2559
 7. 7. 7 กาหนดการ โครงการบาเพ็ญประโยชน์ “มร.ปั้นฝัน ปันน้าใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 1” วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมู่ที่ 1ตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่4 สิงหาคม2559 เวลา 06.00 น. ระดมพล ชี้แจงรายละเอียดโครงการและกาหนดการ ณ ลานพ่อขุนฯ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 06.30 น. ออกเดินทางสู่โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี /รับประทานอาหาร 10.00น. กลุ่มนักศึกษาเยาวชนสานฝัน เดินทางถึงโรงเรียนธรรมิกวิทยา - คณะครูและนักเรียนต้อนรับ / กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ 11.00 น. การบรรยาย หลักการทรงงานฯ ด้านการปลูกจิตสานึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย วิทยากร 12.00 น. รับประทานอาหาร / กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 13.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ มร.ปั้นฝัน ปันน้าใจเพื่อน้อง / สันทนาการ 14.00 น. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการ 15.00 น. พิธีการ - มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ด้านการกีฬาแก่นักเรียน - รับมอบเกียรติบัตรของนักศึกษา 15.30 น. กิจกรรมทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 16.00 น. โปรแกรมอาลา..สานสายใยน้องพี่ 17.00 น. ประเมินผลค่าย 18.00 น. รับประทานอาหาร 18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 22.00 น. นักศึกษากลุ่มเยาวชนสานฝัน เดินทางถึงมหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ************ ***กิจกรรมและกาหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10 แผนที่โรงเรียนธรรมิกวิทยา เลขที่ 128 หมู่ที่ 1 ตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 11. 11. 11 แผนที่ตั้งกลุ่มเยาวชนสานฝัน มหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์-สุวรรณภาศรี (รามคาแหง 2) บางนา *** ที่ตั้งกลุ่มเยาวชนสานฝันอยู่บริเวณซุ้มหลังตึกคนที(KTB)

×