Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10. Hemijski sastav biljaka

454 views

Published on

micronutrients, macronutrients, plants

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10. Hemijski sastav biljaka

  1. 1. Хемијски састав биљака  Биљке користе различите минералне елементе  Како утврдити које? Сушењем на 105°С  Хемијски састав биљака:  С-45%  О-45%  Н-6%  N-1.5%  Остали елементи 2.5%  Биљке садрже готово све елементе који се налазе у тлу
  2. 2. Хемијски састав биљака  Примена водених култураа- Кнопов раствор  Ca(NO3)2  KNO3  KH2PO4  MgSO4  FeCl3  Контрола садржи све мин. елементе  У експерименту се изоставља по један минерални елемент
  3. 3. Хемијски састав биљака  Есенцијални (неопходни) еементи:  C, O, H, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl, Mo, Ni  Макрометаболички (0.001-10% суве тежине)  C, O, H, N, S, P, K, Mg, Ca  Микрометаболички (0.00001-0.001% суве тежине)  Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl, Mo, Ni
  4. 4. Хемијски састав биљака  Биљке узимају угљеник из СО2  Водоник и кисеоник потичу из Н2О  N, S, P су саставни делови протеина, нуклеинских киселина, витамина…  Микрометболички елементи су активатори ензима и преносиоци е-
  5. 5. Примање минералних соли  Биљка кореном из земљишта упија воду и растворене минералне соли  Усвајање:  У облику анјона (NО3 -, H2PO4 -, SO4 2-)  У облику катјона (NH4 +, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+)
  6. 6. Хемијски састав биљака  Ћелије корена се налазе у земљишном раствору  Поре у ћелијским зидовима се испуњавају јонима  Уношење честица кроз ћелијску мембрану:  Пасивно-дифузијом (H2O, O2, CO2)  Активним транспортом (многи јони)  Код активног транспорта пренос не зависи директно од концентрације јона  Нпр. алге Nitella и Valonia- много више Cl- и K+ у ћелији него ван ње

×