Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

GDPR i offentlige anskaffelser

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
GDPR datainnsamling på web
GDPR datainnsamling på web
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 38 Ad

More Related Content

Viewers also liked (16)

Similar to GDPR i offentlige anskaffelser (20)

Advertisement

More from Kjell Steffner (20)

Advertisement

GDPR i offentlige anskaffelser

 1. 1. GDPR &Offentlige anskaffelser Nima utdanning, morgenmøte 10. november advokat Kjell Steffner
 2. 2. Grunnlovens § 102 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet. 2
 3. 3. GDPR • General Data Protection Regulation • Nye personvernregler 25. mai 2018 • Èn felles forordning for alle EU/EØS-land • Betydelig skjerping av reglene og mulighet for store bøter ved regelbrudd 3
 4. 4. Noen endringer i personvernlovgivningen • Strengere krav dokumentasjon av IT-systemer og sikkerhetsløsninger (art 28) • Bøter inntil 20.000.000 EURO eller 4% av selskapets omsetning (art 79) • Utilfredsstillende datasikkerhet for behandling av personopplysninger vil ha så høy finansiell risiko at det må rapporteres i års- og revisjonsrapporter 4
 5. 5. Betydningen av GDPR 1. Alle norske virksomheter får nye plikter 2. Alle skal gi god informasjon om hvordan de behandler personopplysninger 3. Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser 4. Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger 5. Mange virksomheter må opprette personvernombud / personvernrådgiver 6. Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa 7. Alle databehandlere får nye plikter 8. Alle får nye krav til avvikshåndtering 9. Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Fungerer GDPR som en gulrot?
 8. 8. 8 ...eller pisk?
 9. 9. Gode innkjøp, inkludert GDPR compliance • Opplæring – innkjøpere, behovshavere og kravsstillere må ”kunne” og følge regelverket i egen organisasjon – Det er vanskelig å stille gode krav til andre om noe man ikke kan selv • Sikkerhet, risiko og personvernkonsekvens 9
 10. 10. GDPR - Fremtredende rettigheter • Enklere tilgang til egne data (art 43) • Dataportabilitet, rett til innsyn og til å fritt overføre data til annen tjenestetilbyder (art 18) • Rett til korrigering (art 16) • Retten til å «bli glemt» (art 17) • Retten til å vite om din informasjon er utsatt for misbruk • Tjenestetilbydere; Kun forholde seg til èn tilsynsmyndighet for hele området (art 55-62) • «Data protection by design and by default» (art 25) 10
 11. 11. Fem viktige begreper 11Artikkel 4
 12. 12. Personopplysninger ”enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet, 12
 13. 13. Behandling ”enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke” f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring, 13
 14. 14. Behandlingsansvarlig ”bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes” 14
 15. 15. Databehandler ”behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige” 15
 16. 16. Samtykke ”enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende” 16
 17. 17. 17
 18. 18. GDPR er en kontinuerlig prosess ...du kommer aldri i mål
 19. 19. Konkurransegrunnlaget 19
 20. 20. Hva kan eller må få et snev av GDPR? • Kontraktsbestemmelsene (SSA) – Standardiserte ”bøter” (tilsv. dagbøter) for brudd, ikke følge rutiner? – Skadesløsholdelse, videreføre evt. bøter for brudd? • Databehandleravtalene – Adgang til sikkerhetsrevisjon - mulig ved tredjepart – Sikkerhet, hvor og hvordan data behandles – SLA på varsling av brudd? – Varsle / godkjenne endring av underleverandører (påvirker risiko) 20
 21. 21. Krav til ytelsene • Kravspesifikasjon – Funksjonelle krav - innebygget personvern – Sikkerhetskrav • Test med produksjonsdata (nei!) • Kvalifikasjonskrav • Evalueringskriterier 21 Bør introdusere elementer av risikostyring i prosessen for å produsere konkurransegrunnlaget
 22. 22. Privacy by design – innebygd personvern 22 ”gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak (...) med sikte på en effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger”, jf. art 25
 23. 23. Risiko: Virkningen av usikkerhet på organisasjonens mål på en positiv eller negativ måte Virkningen er en kombinasjon av sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvensen dersom den gjør det. Risikostyring er aktiviteter for å avdekke og kontrollere risiko i organisasjonen.
 24. 24. Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO 24
 25. 25. Vurdering av personvernkonsekvenser, art. 35 Dersom (...) behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for personopplysningsvernet. 25 Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 26. 26. DPIA - Vurderingen skal minst inneholde • en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og formålene med behandlingen, herunder, dersom det er relevant, den berettigede interessen som forfølges av den behandlingsansvarlige, • en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i rimelig forhold til formålene, • en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og friheter som nevnt i nr. 1, og • de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og mekanismer for å sikre vern av personopplysninger og for å påvise at denne forordning overholdes, idet det tas hensyn til de registrertes og andre berørte personers rettigheter og berettigede interesser. 26
 27. 27. 10 sikkerhetskrav fra NSM, del 1 1. Et etablert styringssystem for informasjonssikkerhet og sertifisering i henhold til internasjonale standarder, for eksempel ISO/IEC 27001:2017 2. Innsyn i sikkerhetsarkitekturen som benyttes for å levere tjenesten. 3. Utvikling av sikkerheten i tjenesteproduksjonen og hos leverandøren, i tråd med utvikling i teknologi og trusselbildet over tid. 4. En oversikt over hvem som skal ha innsyn i virksomhetens informasjon, hvor og hvordan denne skal behandles og lagres samt grad av mekanismer for segregering fra andre kunder. 5. Tilgangsstyring som inkluderer kryptering, aktivitetslogging, fysisk og logisk sikkerhet. 27
 28. 28. 10 sikkerhetskrav fra NSM, del 2 6. Sikkerhetsovervåkning egnet til å avdekke hendelser og handlinger i tråd med virksomhetens trusselbilde og relevante trusselaktører. 7. Rutiner for hendelseshåndtering, avviks- og sikkerhetsrapportering. 8. Krise- og beredskapsplaner som skal harmonisere med virksomhetens egne planer. 9. At bruk av underleverandører og deres bruk av underleverandører skal godkjennes før iverksetting. 10.Hvilke aktiviteter som skal utføres ved terminering av kontrakten, blant annet tilbakeføring/flytting/sletting av virksomhetens informasjon. 28
 29. 29. Testdata, hvordan håndtere det? Skal håndteres iht. GDPR, altså: 1. Dokumentere all bruk av personopplysninger i testmiljø 2. Gjennomtenkt testprosedyre 1. Hvor kommer data fra? Hvor ender de opp? Eksponeres andre systemer utilsiktet? 3. ”pseudonomisering” av data 4. Unngå at uautorisert tilgang 5. Ikke bruk produksjonsdata i test 29
 30. 30. Prosessen frem mot mai 2018 30
 31. 31. Aktiviteter #1 1. Kartlegge bruk av personopplysninger Lage oppstilling for virksomhetens bruk av personopplysninger i ulike datasystemer, knytte til hjemmel, avdekke evt. avvik. 2. Databehandleravtaler Oppdatere databehandleravtaler iht. GDPR. 3. Risikovurdering Se forordningens artikler 32 og 40 31
 32. 32. Aktiviteter #2 4. Privacy policy Oppdatere erklæring om hvordan personopplysninger anvendes i virksomheten 5. Innebygget personvern Planlegge nye systemer og tilrettelegge dem for innebygget personvernfunksjonalitet 6. Dataportabilitet Vil noen enkeltpersoner kunne be om å få utlevert sine personopplysninger, evt. for overføring til ny leverandør? Hvilke formater vil bli benyttet for eksport? 32
 33. 33. Aktiviteter #3 7. Retten til å bli glemt Hvordan håndteres enkeltpersoners krav om sletting av sine personopplysninger? Hva trengs av opplysninger for å opprettholde offentligrettslige krav? 8. Varsling om brudd på regelverket Datatilsynet skal ha varsel innen 72 timer om brudd på regelverket for personvern. Hvordan håndteres dette? 9. Personvernombud Vurdering av behov. Utforming av arbeidsinstruks og rutiner 33
 34. 34. Hva bør gjøres nå? • Ha en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles • Oppfylle dagens lovkrav • Finne ut av det nye regelverket • Lage rutiner tilpasset de nye reglene 34
 35. 35. Dagens lovkrav - 1 • Informasjonssystemer og sikkerhetstiltak skal dokumenteres (pol. § 13 og pof. § 2-16) • Dokumenterte internkontrolltiltak (pol. § 14) • Beskrivelse av sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi (pof. § 2-3) • Jevnlig gjennomgang av bruk av IT-systemer, som skal dokumenteres (pof. § 2-3) • Fastlegge kriterier for akseptabel risiko (pof. § 2-4) • Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger (pof. § 2-4) • Gjennomføre og dokumentere sikkerhetsrevisjoner (pof. § 2-5) • Melde ifra til Datatilsynet ved visse sikkerhetsbrudd (pof. § 2-6) 35
 36. 36. Dagens lovkrav - 2 • Etablere ansvar- og myndighetsstrukturer for bruk av IT-systemet (pof. § 2-7) • Konfigurerer IT-systemer for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet (pof. § 2-7) • Etablere tilgangskontroll og autorisasjoner (pof. § 2-8) • Lære opp og trene personell i forsvarlig bruk av IT-systemer (pof. § 2-8) • Fysiske tiltak mot uautorisert tilgang til IT-systemer (pof. § 2-10) • Dokumentere tiltak mot autorisert innsyn i konfidensielle opplysninger (pof. § 2-11) 36
 37. 37. Dagens lovkrav - 3 • Krypteringsløsninger ved overføring av konfidensielle opplysninger (pof. § 2-11) • Sikre nødvendig tilgjengelighet av opplysninger (pof. § 2-12) • Forsvarlige backuprutiner (pof. § 2-12) • Sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert bruk og tiltak for å kunne oppdage slike forsøk (pof. § 2-14) • Tiltak mot uautoriserte endringer av opplysninger (pof. § 2- 13) • Tiltak mot ødeleggende programvare (pof. § 2-13) • Riktig bruk av cookies /infokapsler (ekomloven § 2-7b) 37
 38. 38. LYNX advokatfirma DA Hieronymus Heyerdahls gate 1 N-0160 Oslo Kjell Steffner ks@lynx.law Tlf 905 11 901 http://lynxlaw.no/menneskene/kjell-steffner/ 38

×