SlideShare a Scribd company logo
GDPR &datainnsamling på web
ItumX og Sitecore, 5. desember 2017
advokat Kjell Steffner
GDPR
• General Data Protection Regulation
• Nye personvernregler 25. mai 2018
• Èn felles forordning for alle
EU/EØS-land
• Betydelig skjerping av reglene og
mulighet for store bøter ved
regelbrudd
2
Noen endringer i personvernlovgivningen
• Strengere krav dokumentasjon av IT-systemer og
sikkerhetsløsninger (art 28)
• Bøter inntil 20.000.000 EURO eller 4% av selskapets
omsetning (art 79)
• Utilfredsstillende datasikkerhet for behandling av
personopplysninger vil ha så høy finansiell risiko at det
må rapporteres i års- og revisjonsrapporter
3
Betydningen av GDPR
1. Alle norske virksomheter får nye plikter
2. Alle skal gi god informasjon om hvordan de behandler
personopplysninger
3. Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
4. Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
5. Mange virksomheter må opprette personvernombud /
personvernrådgiver
6. Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
7. Alle databehandlere får nye plikter
8. Alle får nye krav til avvikshåndtering
9. Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter
4
Opplæring er avgjørende for GDPR compliance
• Opplæring
–innkjøpere, behovshavere og kravsstillere må
”kunne” og følge regelverket i egen organisasjon
–Det er vanskelig å stille gode krav til andre om
noe man ikke kan selv
• Sikkerhet, risiko og personvernkonsekvens
5
GDPR - Fremtredende rettigheter
• Enklere tilgang til egne data (art 43)
• Dataportabilitet, rett til innsyn og til å fritt overføre data til
annen tjenestetilbyder (art 18)
• Rett til korrigering (art 16)
• Retten til å «bli glemt» (art 17)
• Retten til å vite om din informasjon er utsatt for misbruk
• Tjenestetilbydere; Kun forholde seg til èn tilsynsmyndighet
for hele området (art 55-62)
• «Data protection by design and by default» (art 25)
6
Fem viktige
begreper
7Artikkel 4
Personopplysninger
”enhver opplysning om en identifisert eller
identifiserbar fysisk person («den registrerte»);
en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en
identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller
flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske,
kulturelle eller sosiale identitet,
8
Behandling
”enhver operasjon eller rekke av
operasjoner som gjøres med
personopplysninger, enten automatisert
eller ikke”
f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering,
bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,
begrensning, sletting eller tilintetgjøring,
9
Behandlingsansvarlig
”bestemmer formålet med
behandlingen av personopplysninger
og hvilke midler som skal benyttes”
10
Databehandler
”behandler personopplysninger på
vegne av den behandlingsansvarlige”
11
Samtykke
”enhver frivillig, spesifikk, informert og
utvetydig viljesytring fra den registrerte der
vedkommende ved en erklæring eller en
tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til
behandling av personopplysninger som
gjelder vedkommende”
12
Lag en
samtykkestrategi 13
14
GDPR er en kontinuerlig, gjentagende prosess
Informasjon som skal gis ved
innsamling av
personopplysninger fra den
registrerte, jf. art. 13
16
Personvern policy – art 13
• kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige
• kontaktopplysningene til personvernrådgiveren (/-
ombudet)
• formålene med den tiltenkte behandlingen av
personopplysningene samt det rettslige grunnlaget for
behandlingen
• mottakere eller kategorier av mottakere av
personopplysningene
17
Rettferdig og gjennomsiktig behandling
• tidsrom personopplysningene vil bli lagret
• retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn
i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller
begrensning av behandlingen som gjelder den
registrerte, eller til å protestere mot behandlingen samt
retten til dataportabilitet
• forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder
profilering
18
Viderebehandling
Dersom den behandlingsansvarlige
har til hensikt å viderebehandle
personopplysningene for et annet
formål enn det opplysningene ble
samlet inn for, skal den
behandlingsansvarlige før nevnte
viderebehandling gi den registrerte
informasjon om nevnte andre formål
og annen nødvendig informasjon 19
Retten til innsyn, art 15
• Formålene med behandlingen
• Berørte kategoriene av personopplysninger
• Mottakerne eller kategoriene av mottakere
• Forventet lagringstid
• All tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene
stammer fra
• Forekomsten av automatiserte avgjørelser
20
Rett til korrigeringer, art 16
Den registrerte skal
ha rett til å få uriktige
personopplysninger
om seg selv korrigert
av den behandlings-
ansvarlige uten
ugrunnet opphold.
21
”Rett til å bli glemt”
Rett til sletting, art 17
Den registrerte skal ha rett
til å få personopplysninger
om seg selv slettet av den
behandlingsansvarlige
uten ugrunnet opphold.
Men unntak, f.eks.
Ytringsfrihet.
22
Automatiserte individuelle avgjørelser, art 22
Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand
for en avgjørelse som utelukkende er basert på
automatisert behandling, herunder profilering,
som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i
betydelig grad påvirker vedkommende.
23
Formålet med bestemmelsen
• Unngå låsing av enkeltpersoner til foreslåtte preferanser
• Skal ikke redusere adgangen til å velge
• Søker å unngå unøyaktige prediksjoner / antagelser, som
evt. kan lede til nektelse av visse typer tjenester og varer.
• WP 29 har laget utkast til retningslinjer for GDPR art 22
24
Privacy by design – innebygd personvern
25
”gjennomføre egnede
tekniske og organisatoriske
tiltak (...) med sikte på en
effektiv gjennomføring av
prinsippene for vern av
personopplysninger”, jf. art 25
Testdata, hvordan håndtere det?
Skal håndteres iht. GDPR, altså:
1. Dokumentere all bruk av personopplysninger i testmiljø
2. Gjennomtenkt testprosedyre
1. Hvor kommer data fra? Hvor ender de opp? Eksponeres
andre systemer utilsiktet?
3. ”pseudonomisering” av data
4. Unngå at uautorisert tilgang
5. Ikke bruk produksjonsdata i test
26
Vurdering av personvernkonsekvenser, art. 35
Dersom (...) behandlingens art, omfang, formål og
sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy
risiko for fysiske personers rettigheter og friheter,
skal den behandlingsansvarlige før behandlingen
foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den
planlagte behandlingen vil ha for
personopplysningsvernet.
27
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
DPIA - Vurderingen skal minst inneholde
• en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og
formålene med behandlingen, herunder, dersom det er relevant, den
berettigede interessen som forfølges av den behandlingsansvarlige,
• en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i
rimelig forhold til formålene,
• en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og friheter som
nevnt i nr. 1, og
• de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder garantier,
sikkerhetstiltak og mekanismer for å sikre vern av personopplysninger og
for å påvise at denne forordning overholdes, idet det tas hensyn til de
registrertes og andre berørte personers rettigheter og berettigede
interesser.
28
Kontrakter trenger en GDPR-oppdatering
• Kontraktsbestemmelsene
– Standardiserte ”bøter” (tilsv. dagbøter) for brudd, ikke følge rutiner?
– Skadesløsholdelse, videreføre evt. bøter for brudd?
• Databehandleravtalene
– Adgang til sikkerhetsrevisjon - mulig ved tredjepart
– Sikkerhet, hvor og hvordan data behandles
– SLA på varsling av brudd?
– Varsle / godkjenne endring av underleverandører (påvirker risiko)
29
Krav til ytelsene
• Kravspesifikasjon
– Funksjonelle krav - innebygget personvern
– Sikkerhetskrav
• Test med produksjonsdata (nei!)
• Kvalifikasjonskrav
• Evalueringskriterier
30
Bør introdusere elementer av
risikostyring i prosessen for å
produsere konkurransegrunnlaget
10 sikkerhetskrav fra NSM, del 1
1. Et etablert styringssystem for informasjonssikkerhet og sertifisering
i henhold til internasjonale standarder, for eksempel ISO/IEC
27001:2017
2. Innsyn i sikkerhetsarkitekturen som benyttes for å levere tjenesten.
3. Utvikling av sikkerheten i tjenesteproduksjonen og hos
leverandøren, i tråd med utvikling i teknologi og trusselbildet over
tid.
4. En oversikt over hvem som skal ha innsyn i virksomhetens
informasjon, hvor og hvordan denne skal behandles og lagres
samt grad av mekanismer for segregering fra andre kunder.
5. Tilgangsstyring som inkluderer kryptering, aktivitetslogging, fysisk
og logisk sikkerhet.
31
10 sikkerhetskrav fra NSM, del 2
6. Sikkerhetsovervåkning egnet til å avdekke hendelser og handlinger
i tråd med virksomhetens trusselbilde og relevante trusselaktører.
7. Rutiner for hendelseshåndtering, avviks- og
sikkerhetsrapportering.
8. Krise- og beredskapsplaner som skal harmonisere med
virksomhetens egne planer.
9. At bruk av underleverandører og deres bruk av underleverandører
skal godkjennes før iverksetting.
10.Hvilke aktiviteter som skal utføres ved terminering av kontrakten,
blant annet tilbakeføring/flytting/sletting av virksomhetens
informasjon.
32
Prosessen frem
mot mai 2018
33
Aktiviteter #1
1. Kartlegge bruk av personopplysninger
Lage oppstilling for virksomhetens bruk av personopplysninger
i ulike datasystemer, knytte til hjemmel, avdekke evt. avvik.
2. Databehandleravtaler
Oppdatere databehandleravtaler iht. GDPR.
3. Risikovurdering
Se forordningens artikler 32 og 40
34
Aktiviteter #2
4. Privacy policy
Oppdatere erklæring om hvordan personopplysninger anvendes i
virksomheten
5. Innebygget personvern
Planlegge nye systemer og tilrettelegge dem for innebygget
personvernfunksjonalitet
6. Dataportabilitet
Vil noen enkeltpersoner kunne be om å få utlevert sine personopplysninger,
evt. for overføring til ny leverandør? Hvilke formater vil bli benyttet for
eksport?
35
Aktiviteter #3
7. Retten til å bli glemt
Hvordan håndteres enkeltpersoners krav om sletting av sine
personopplysninger? Hva trengs av opplysninger for å opprettholde
offentligrettslige krav?
8. Varsling om brudd på regelverket
Datatilsynet skal ha varsel innen 72 timer om brudd på regelverket for
personvern. Hvordan håndteres dette?
9. Personvernombud / -rådgiver
Vurdering av behov. Utforming av arbeidsinstruks og rutiner.
36
Hva bør gjøres nå?
• Ha en oversikt over hvilke personopplysninger som
behandles
• Oppfylle dagens lovkrav
• Finne ut av det nye regelverket
• Lage rutiner tilpasset de nye reglene
37
Dagens lovkrav - 1
• Informasjonssystemer og sikkerhetstiltak skal dokumenteres (pol. § 13 og
pof. § 2-16)
• Dokumenterte internkontrolltiltak (pol. § 14)
• Beskrivelse av sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi (pof. § 2-3)
• Jevnlig gjennomgang av bruk av IT-systemer, som skal dokumenteres (pof. §
2-3)
• Fastlegge kriterier for akseptabel risiko (pof. § 2-4)
• Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger (pof. § 2-4)
• Gjennomføre og dokumentere sikkerhetsrevisjoner (pof. § 2-5)
• Melde ifra til Datatilsynet ved visse sikkerhetsbrudd (pof. § 2-6)
38
Dagens lovkrav - 2
• Etablere ansvar- og myndighetsstrukturer for bruk av IT-systemet
(pof. § 2-7)
• Konfigurerer IT-systemer for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet (pof.
§ 2-7)
• Etablere tilgangskontroll og autorisasjoner (pof. § 2-8)
• Lære opp og trene personell i forsvarlig bruk av IT-systemer (pof. §
2-8)
• Fysiske tiltak mot uautorisert tilgang til IT-systemer (pof. § 2-10)
• Dokumentere tiltak mot autorisert innsyn i konfidensielle
opplysninger (pof. § 2-11)
39
Dagens lovkrav - 3
• Krypteringsløsninger ved overføring av konfidensielle
opplysninger (pof. § 2-11)
• Sikre nødvendig tilgjengelighet av opplysninger (pof. § 2-12)
• Forsvarlige backuprutiner (pof. § 2-12)
• Sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert bruk og tiltak for å
kunne oppdage slike forsøk (pof. § 2-14)
• Tiltak mot uautoriserte endringer av opplysninger (pof. § 2-
13)
• Tiltak mot ødeleggende programvare (pof. § 2-13)
• Riktig bruk av cookies /infokapsler (ekomloven § 2-7b)
40
En god plan og
dokumentasjon av
valg gjør det meste
mulig
41
LYNX advokatfirma DA
Hieronymus Heyerdahls gate 1
N-0160 Oslo
Kjell Steffner
ks@lynx.law
Tlf 905 11 901
http://lynxlaw.no/menneskene/kjell-steffner/
42

More Related Content

Similar to GDPR datainnsamling på web

GDPR presentation Tomas Sunde NCG
GDPR presentation Tomas Sunde NCGGDPR presentation Tomas Sunde NCG
GDPR presentation Tomas Sunde NCG
Thorbjørn Værp
 
Digfo gdpr presentasjon 1.0
Digfo gdpr presentasjon 1.0Digfo gdpr presentasjon 1.0
Digfo gdpr presentasjon 1.0
Geir André Strømsvold
 
Open Banking og personvern
Open Banking og personvernOpen Banking og personvern
Open Banking og personvern
NTNU Accel
 
Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?
Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?
Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?
Jermund Ottermo
 
Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtalerPersonvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon
 
Kvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget hus
Kvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget husKvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget hus
Kvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget hus
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon
 
Internkontroll og informasjonssikkerhet
Internkontroll og informasjonssikkerhetInternkontroll og informasjonssikkerhet
Internkontroll og informasjonssikkerhet
Internkontroll og kvalitetssystemer AS
 
Bekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeil
Bekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeilBekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeil
Bekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeil
Øyvind Nerbråten
 
Hvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmål
Hvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmålHvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmål
Hvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmål
Kristian Foss
 
Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtalerPersonvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon
 
Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon
 
Personvern, risikovurderinger og databehandleravtaler
Personvern, risikovurderinger og databehandleravtalerPersonvern, risikovurderinger og databehandleravtaler
Personvern, risikovurderinger og databehandleravtaler
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon
 
Kontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser
Kontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelserKontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser
Kontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser
Eva Jarbekk
 
Regler om personvern og avtaler 13102015
Regler om personvern og avtaler 13102015 Regler om personvern og avtaler 13102015
Regler om personvern og avtaler 13102015
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon
 
Hr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptx
Hr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptxHr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptx
Hr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptx
Eva Jarbekk
 
Kurs i risikovurdering
Kurs i risikovurderingKurs i risikovurdering
Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva Jarbekk
Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva JarbekkHvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva Jarbekk
Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva Jarbekk
webdagene
 
Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv
Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkivOffentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv
Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv
Anne Marit Noraker
 
Hva er IdM - for UNINETT
Hva er IdM - for UNINETTHva er IdM - for UNINETT
Hva er IdM - for UNINETTSnorre Løvås
 

Similar to GDPR datainnsamling på web (19)

GDPR presentation Tomas Sunde NCG
GDPR presentation Tomas Sunde NCGGDPR presentation Tomas Sunde NCG
GDPR presentation Tomas Sunde NCG
 
Digfo gdpr presentasjon 1.0
Digfo gdpr presentasjon 1.0Digfo gdpr presentasjon 1.0
Digfo gdpr presentasjon 1.0
 
Open Banking og personvern
Open Banking og personvernOpen Banking og personvern
Open Banking og personvern
 
Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?
Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?
Adaptive Defense 360 - Er bedriften din klar for GDPR?
 
Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtalerPersonvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler
 
Kvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget hus
Kvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget husKvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget hus
Kvalitetssikring av Feide forvaltningen i eget hus
 
Internkontroll og informasjonssikkerhet
Internkontroll og informasjonssikkerhetInternkontroll og informasjonssikkerhet
Internkontroll og informasjonssikkerhet
 
Bekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeil
Bekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeilBekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeil
Bekk Teknologiradar 2018 - Plan for håndtering av rapporterte sikkerhetsfeil
 
Hvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmål
Hvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmålHvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmål
Hvordan gjennomføre GDPR-prosjekt og 5 praktiske personvernspørsmål
 
Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtalerPersonvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler
 
Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler Personvern og databehandleravtaler
Personvern og databehandleravtaler
 
Personvern, risikovurderinger og databehandleravtaler
Personvern, risikovurderinger og databehandleravtalerPersonvern, risikovurderinger og databehandleravtaler
Personvern, risikovurderinger og databehandleravtaler
 
Kontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser
Kontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelserKontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser
Kontrakter om cloud, nettsky og offhoring: IKT-kontrakter og IKT-anskaffelser
 
Regler om personvern og avtaler 13102015
Regler om personvern og avtaler 13102015 Regler om personvern og avtaler 13102015
Regler om personvern og avtaler 13102015
 
Hr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptx
Hr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptxHr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptx
Hr opplysninger i_nettskyen_og_litt_om_bcr.pptx
 
Kurs i risikovurdering
Kurs i risikovurderingKurs i risikovurdering
Kurs i risikovurdering
 
Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva Jarbekk
Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva JarbekkHvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva Jarbekk
Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon – med Eva Jarbekk
 
Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv
Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkivOffentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv
Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv
 
Hva er IdM - for UNINETT
Hva er IdM - for UNINETTHva er IdM - for UNINETT
Hva er IdM - for UNINETT
 

More from Kjell Steffner

Investorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvereInvestorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvere
Kjell Steffner
 
Endringer i kontraktsperioden
Endringer i kontraktsperiodenEndringer i kontraktsperioden
Endringer i kontraktsperioden
Kjell Steffner
 
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra NimaNye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
Kjell Steffner
 
Nye regler for offentlige anskaffelser
Nye regler for offentlige anskaffelserNye regler for offentlige anskaffelser
Nye regler for offentlige anskaffelser
Kjell Steffner
 
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difiNye spilleregler offentlige anskaffelser difi
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi
Kjell Steffner
 
Risikostyring av kontrakter
Risikostyring av kontrakterRisikostyring av kontrakter
Risikostyring av kontrakter
Kjell Steffner
 
It-kontrakter for løsningsarkitekter
It-kontrakter for løsningsarkitekterIt-kontrakter for løsningsarkitekter
It-kontrakter for løsningsarkitekter
Kjell Steffner
 
Contract management
Contract managementContract management
Contract management
Kjell Steffner
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Kjell Steffner
 
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakterLegal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Kjell Steffner
 
Risikostyring og kravspesifikasjon
Risikostyring og kravspesifikasjonRisikostyring og kravspesifikasjon
Risikostyring og kravspesifikasjon
Kjell Steffner
 
Kravspesifikasjon
KravspesifikasjonKravspesifikasjon
Kravspesifikasjon
Kjell Steffner
 
Forhandlingsteknikk
ForhandlingsteknikkForhandlingsteknikk
Forhandlingsteknikk
Kjell Steffner
 
Risikostyring av it-kontrakter
Risikostyring av it-kontrakterRisikostyring av it-kontrakter
Risikostyring av it-kontrakter
Kjell Steffner
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Kjell Steffner
 
Risikoanalyse av it-kontrakter
Risikoanalyse av it-kontrakterRisikoanalyse av it-kontrakter
Risikoanalyse av it-kontrakter
Kjell Steffner
 
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekterKontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kjell Steffner
 
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelserNima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Kjell Steffner
 
Intensjonskunngjøring
IntensjonskunngjøringIntensjonskunngjøring
Intensjonskunngjøring
Kjell Steffner
 
Nima NHO Hvordan selge til det offentlige
Nima NHO Hvordan selge til det offentligeNima NHO Hvordan selge til det offentlige
Nima NHO Hvordan selge til det offentlige
Kjell Steffner
 

More from Kjell Steffner (20)

Investorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvereInvestorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvere
 
Endringer i kontraktsperioden
Endringer i kontraktsperiodenEndringer i kontraktsperioden
Endringer i kontraktsperioden
 
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra NimaNye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
 
Nye regler for offentlige anskaffelser
Nye regler for offentlige anskaffelserNye regler for offentlige anskaffelser
Nye regler for offentlige anskaffelser
 
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difiNye spilleregler offentlige anskaffelser difi
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi
 
Risikostyring av kontrakter
Risikostyring av kontrakterRisikostyring av kontrakter
Risikostyring av kontrakter
 
It-kontrakter for løsningsarkitekter
It-kontrakter for løsningsarkitekterIt-kontrakter for løsningsarkitekter
It-kontrakter for løsningsarkitekter
 
Contract management
Contract managementContract management
Contract management
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
 
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakterLegal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
 
Risikostyring og kravspesifikasjon
Risikostyring og kravspesifikasjonRisikostyring og kravspesifikasjon
Risikostyring og kravspesifikasjon
 
Kravspesifikasjon
KravspesifikasjonKravspesifikasjon
Kravspesifikasjon
 
Forhandlingsteknikk
ForhandlingsteknikkForhandlingsteknikk
Forhandlingsteknikk
 
Risikostyring av it-kontrakter
Risikostyring av it-kontrakterRisikostyring av it-kontrakter
Risikostyring av it-kontrakter
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
 
Risikoanalyse av it-kontrakter
Risikoanalyse av it-kontrakterRisikoanalyse av it-kontrakter
Risikoanalyse av it-kontrakter
 
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekterKontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
 
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelserNima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
 
Intensjonskunngjøring
IntensjonskunngjøringIntensjonskunngjøring
Intensjonskunngjøring
 
Nima NHO Hvordan selge til det offentlige
Nima NHO Hvordan selge til det offentligeNima NHO Hvordan selge til det offentlige
Nima NHO Hvordan selge til det offentlige
 

GDPR datainnsamling på web

 • 1. GDPR &datainnsamling på web ItumX og Sitecore, 5. desember 2017 advokat Kjell Steffner
 • 2. GDPR • General Data Protection Regulation • Nye personvernregler 25. mai 2018 • Èn felles forordning for alle EU/EØS-land • Betydelig skjerping av reglene og mulighet for store bøter ved regelbrudd 2
 • 3. Noen endringer i personvernlovgivningen • Strengere krav dokumentasjon av IT-systemer og sikkerhetsløsninger (art 28) • Bøter inntil 20.000.000 EURO eller 4% av selskapets omsetning (art 79) • Utilfredsstillende datasikkerhet for behandling av personopplysninger vil ha så høy finansiell risiko at det må rapporteres i års- og revisjonsrapporter 3
 • 4. Betydningen av GDPR 1. Alle norske virksomheter får nye plikter 2. Alle skal gi god informasjon om hvordan de behandler personopplysninger 3. Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser 4. Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger 5. Mange virksomheter må opprette personvernombud / personvernrådgiver 6. Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa 7. Alle databehandlere får nye plikter 8. Alle får nye krav til avvikshåndtering 9. Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter 4
 • 5. Opplæring er avgjørende for GDPR compliance • Opplæring –innkjøpere, behovshavere og kravsstillere må ”kunne” og følge regelverket i egen organisasjon –Det er vanskelig å stille gode krav til andre om noe man ikke kan selv • Sikkerhet, risiko og personvernkonsekvens 5
 • 6. GDPR - Fremtredende rettigheter • Enklere tilgang til egne data (art 43) • Dataportabilitet, rett til innsyn og til å fritt overføre data til annen tjenestetilbyder (art 18) • Rett til korrigering (art 16) • Retten til å «bli glemt» (art 17) • Retten til å vite om din informasjon er utsatt for misbruk • Tjenestetilbydere; Kun forholde seg til èn tilsynsmyndighet for hele området (art 55-62) • «Data protection by design and by default» (art 25) 6
 • 8. Personopplysninger ”enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet, 8
 • 9. Behandling ”enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke” f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring, 9
 • 10. Behandlingsansvarlig ”bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes” 10
 • 11. Databehandler ”behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige” 11
 • 12. Samtykke ”enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende” 12
 • 14. 14
 • 15. GDPR er en kontinuerlig, gjentagende prosess
 • 16. Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte, jf. art. 13 16
 • 17. Personvern policy – art 13 • kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige • kontaktopplysningene til personvernrådgiveren (/- ombudet) • formålene med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene samt det rettslige grunnlaget for behandlingen • mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene 17
 • 18. Rettferdig og gjennomsiktig behandling • tidsrom personopplysningene vil bli lagret • retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet • forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering 18
 • 19. Viderebehandling Dersom den behandlingsansvarlige har til hensikt å viderebehandle personopplysningene for et annet formål enn det opplysningene ble samlet inn for, skal den behandlingsansvarlige før nevnte viderebehandling gi den registrerte informasjon om nevnte andre formål og annen nødvendig informasjon 19
 • 20. Retten til innsyn, art 15 • Formålene med behandlingen • Berørte kategoriene av personopplysninger • Mottakerne eller kategoriene av mottakere • Forventet lagringstid • All tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra • Forekomsten av automatiserte avgjørelser 20
 • 21. Rett til korrigeringer, art 16 Den registrerte skal ha rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert av den behandlings- ansvarlige uten ugrunnet opphold. 21
 • 22. ”Rett til å bli glemt” Rett til sletting, art 17 Den registrerte skal ha rett til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold. Men unntak, f.eks. Ytringsfrihet. 22
 • 23. Automatiserte individuelle avgjørelser, art 22 Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende. 23
 • 24. Formålet med bestemmelsen • Unngå låsing av enkeltpersoner til foreslåtte preferanser • Skal ikke redusere adgangen til å velge • Søker å unngå unøyaktige prediksjoner / antagelser, som evt. kan lede til nektelse av visse typer tjenester og varer. • WP 29 har laget utkast til retningslinjer for GDPR art 22 24
 • 25. Privacy by design – innebygd personvern 25 ”gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak (...) med sikte på en effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger”, jf. art 25
 • 26. Testdata, hvordan håndtere det? Skal håndteres iht. GDPR, altså: 1. Dokumentere all bruk av personopplysninger i testmiljø 2. Gjennomtenkt testprosedyre 1. Hvor kommer data fra? Hvor ender de opp? Eksponeres andre systemer utilsiktet? 3. ”pseudonomisering” av data 4. Unngå at uautorisert tilgang 5. Ikke bruk produksjonsdata i test 26
 • 27. Vurdering av personvernkonsekvenser, art. 35 Dersom (...) behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for personopplysningsvernet. 27 Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • 28. DPIA - Vurderingen skal minst inneholde • en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og formålene med behandlingen, herunder, dersom det er relevant, den berettigede interessen som forfølges av den behandlingsansvarlige, • en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i rimelig forhold til formålene, • en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og friheter som nevnt i nr. 1, og • de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og mekanismer for å sikre vern av personopplysninger og for å påvise at denne forordning overholdes, idet det tas hensyn til de registrertes og andre berørte personers rettigheter og berettigede interesser. 28
 • 29. Kontrakter trenger en GDPR-oppdatering • Kontraktsbestemmelsene – Standardiserte ”bøter” (tilsv. dagbøter) for brudd, ikke følge rutiner? – Skadesløsholdelse, videreføre evt. bøter for brudd? • Databehandleravtalene – Adgang til sikkerhetsrevisjon - mulig ved tredjepart – Sikkerhet, hvor og hvordan data behandles – SLA på varsling av brudd? – Varsle / godkjenne endring av underleverandører (påvirker risiko) 29
 • 30. Krav til ytelsene • Kravspesifikasjon – Funksjonelle krav - innebygget personvern – Sikkerhetskrav • Test med produksjonsdata (nei!) • Kvalifikasjonskrav • Evalueringskriterier 30 Bør introdusere elementer av risikostyring i prosessen for å produsere konkurransegrunnlaget
 • 31. 10 sikkerhetskrav fra NSM, del 1 1. Et etablert styringssystem for informasjonssikkerhet og sertifisering i henhold til internasjonale standarder, for eksempel ISO/IEC 27001:2017 2. Innsyn i sikkerhetsarkitekturen som benyttes for å levere tjenesten. 3. Utvikling av sikkerheten i tjenesteproduksjonen og hos leverandøren, i tråd med utvikling i teknologi og trusselbildet over tid. 4. En oversikt over hvem som skal ha innsyn i virksomhetens informasjon, hvor og hvordan denne skal behandles og lagres samt grad av mekanismer for segregering fra andre kunder. 5. Tilgangsstyring som inkluderer kryptering, aktivitetslogging, fysisk og logisk sikkerhet. 31
 • 32. 10 sikkerhetskrav fra NSM, del 2 6. Sikkerhetsovervåkning egnet til å avdekke hendelser og handlinger i tråd med virksomhetens trusselbilde og relevante trusselaktører. 7. Rutiner for hendelseshåndtering, avviks- og sikkerhetsrapportering. 8. Krise- og beredskapsplaner som skal harmonisere med virksomhetens egne planer. 9. At bruk av underleverandører og deres bruk av underleverandører skal godkjennes før iverksetting. 10.Hvilke aktiviteter som skal utføres ved terminering av kontrakten, blant annet tilbakeføring/flytting/sletting av virksomhetens informasjon. 32
 • 34. Aktiviteter #1 1. Kartlegge bruk av personopplysninger Lage oppstilling for virksomhetens bruk av personopplysninger i ulike datasystemer, knytte til hjemmel, avdekke evt. avvik. 2. Databehandleravtaler Oppdatere databehandleravtaler iht. GDPR. 3. Risikovurdering Se forordningens artikler 32 og 40 34
 • 35. Aktiviteter #2 4. Privacy policy Oppdatere erklæring om hvordan personopplysninger anvendes i virksomheten 5. Innebygget personvern Planlegge nye systemer og tilrettelegge dem for innebygget personvernfunksjonalitet 6. Dataportabilitet Vil noen enkeltpersoner kunne be om å få utlevert sine personopplysninger, evt. for overføring til ny leverandør? Hvilke formater vil bli benyttet for eksport? 35
 • 36. Aktiviteter #3 7. Retten til å bli glemt Hvordan håndteres enkeltpersoners krav om sletting av sine personopplysninger? Hva trengs av opplysninger for å opprettholde offentligrettslige krav? 8. Varsling om brudd på regelverket Datatilsynet skal ha varsel innen 72 timer om brudd på regelverket for personvern. Hvordan håndteres dette? 9. Personvernombud / -rådgiver Vurdering av behov. Utforming av arbeidsinstruks og rutiner. 36
 • 37. Hva bør gjøres nå? • Ha en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles • Oppfylle dagens lovkrav • Finne ut av det nye regelverket • Lage rutiner tilpasset de nye reglene 37
 • 38. Dagens lovkrav - 1 • Informasjonssystemer og sikkerhetstiltak skal dokumenteres (pol. § 13 og pof. § 2-16) • Dokumenterte internkontrolltiltak (pol. § 14) • Beskrivelse av sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi (pof. § 2-3) • Jevnlig gjennomgang av bruk av IT-systemer, som skal dokumenteres (pof. § 2-3) • Fastlegge kriterier for akseptabel risiko (pof. § 2-4) • Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger (pof. § 2-4) • Gjennomføre og dokumentere sikkerhetsrevisjoner (pof. § 2-5) • Melde ifra til Datatilsynet ved visse sikkerhetsbrudd (pof. § 2-6) 38
 • 39. Dagens lovkrav - 2 • Etablere ansvar- og myndighetsstrukturer for bruk av IT-systemet (pof. § 2-7) • Konfigurerer IT-systemer for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet (pof. § 2-7) • Etablere tilgangskontroll og autorisasjoner (pof. § 2-8) • Lære opp og trene personell i forsvarlig bruk av IT-systemer (pof. § 2-8) • Fysiske tiltak mot uautorisert tilgang til IT-systemer (pof. § 2-10) • Dokumentere tiltak mot autorisert innsyn i konfidensielle opplysninger (pof. § 2-11) 39
 • 40. Dagens lovkrav - 3 • Krypteringsløsninger ved overføring av konfidensielle opplysninger (pof. § 2-11) • Sikre nødvendig tilgjengelighet av opplysninger (pof. § 2-12) • Forsvarlige backuprutiner (pof. § 2-12) • Sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert bruk og tiltak for å kunne oppdage slike forsøk (pof. § 2-14) • Tiltak mot uautoriserte endringer av opplysninger (pof. § 2- 13) • Tiltak mot ødeleggende programvare (pof. § 2-13) • Riktig bruk av cookies /infokapsler (ekomloven § 2-7b) 40
 • 41. En god plan og dokumentasjon av valg gjør det meste mulig 41
 • 42. LYNX advokatfirma DA Hieronymus Heyerdahls gate 1 N-0160 Oslo Kjell Steffner ks@lynx.law Tlf 905 11 901 http://lynxlaw.no/menneskene/kjell-steffner/ 42