ગણપતિ ને આવકારતા જર્નાલીસ્મ ના વિદ્યાર્થીઓ

478 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ગણપતિ ને આવકારતા જર્નાલીસ્મ ના વિદ્યાર્થીઓ

  1. 1. ગણપિિ ને આવકારિા જનાા લીસમ ના િવદાથીઓ.અમદાવાદ િસથિ નેશનલ ઈિિસિિયિ ઓફ માસ કોમયિુનકેશન & જનાિલસમ દારા િા.1-9-2011 ના રોજ ગણેશ ૂ ુ ુચતથી ના શભ અવસર પર ગણપિિ ને આમિંિિ કરી ને િેમની સથાપના કરી છે . આ અવસર પર કોલેજ ના ુ ુડાઈરે કિર શી િશરીષ કાશીકરે ગણપિિ ની પજ િવિિ કરીને સથાપના અને આરિી કરી હિી. આ શભ અવસર પરકોલેજ ના મેનિજંગ ટસિી શી પદીપ જન હજર રહા હિા. ેઆ પસગ ને પાર પાડવા સેમ 1 અને સેમ 3 ના િવધયાથીઓ એ સિહયારી કામગીરી કરી હિી. આ પસગે કોલેજના ં ં ુડાઈરે કિર શી કાશીકરે સૌ િવધયાથીઓને શભ કામના પાઠવી આશીવાાદ આપયા હિા. અહી કોલેજ માં આ ુમહોતસવ ૩ િદવસ ચાલશે અને ૩ િદવસ સિી અહી ગણપિિ ની પજ અને આરિી નો લાભ િવદાથીઓ ઉઠાવશે. ૂ ુશિનવારે બપોરે ૩:૦૦ વાગયે ઇિસિીિયિ માથી ગણપિિ જ ને િવદાય અપાશે ં (Press Note by Pratik Kashikar)

×