உபணட 9.10 ெெளயடட வழா

    ெரம ஞாயறறககழைை(29.11.09) அனற காஞசபரம, பககைை
சததரம, P.T.V.S. (ஆஙகல ெழ) உயரநைல பளளயல ைாைல 3.00 ைண
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ubuntu 9.10 release party @ kanchilug

733 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ubuntu 9.10 release party @ kanchilug

  1. 1. உபணட 9.10 ெெளயடட வழா ெரம ஞாயறறககழைை(29.11.09) அனற காஞசபரம, பககைை சததரம, P.T.V.S. (ஆஙகல ெழ) உயரநைல பளளயல ைாைல 3.00 ைண மதல 5.00 ைண ெைர உபணட 9.10 ெெளயடட வழா நைைெபற உளளத. இவவழாைெ காஞச லனகஸ பயனர கழைம ஏறற நைததகறத. இவவழாவறகாக ெரைகதர ேெணட இநதய லனகஸ பயனர கழைம-ெசனைனகக மனஅஞசல அனபபயளேளாம. ேைலம சலைர வரநதனரகளாக அைழததளேளாம. ேைலம இவவழாவன மககய கறகேகாளாக கடைடறற ெைனெபாரள பறறயம அதன சறபபமசம பறறயம ைாணெரகளககம ெபாதைககளககம எடததைரபபதாகம. நகழவகள :- * லனகஸ ெரலாற ைறறம கடைடறற ெைனெபாரள பறறய வழபபணரவ உைர * உபணட 9.10 இயஙகதளம ைறறம அதன அதத ெளரசச பறறய உைர *ஒள பைததைரைய உபேயாகபபடதத உபணட ெைரகைல (Compiz) பறறய காடச *இநநகழசசயன நைறொக கலநதெகாணை அைனெரககம சறறணட அளததல. ேைலம இநநகழசசயல உபணட 9.10 இயஙக தள கறநதகடடைன வறபைன ெசயயவம தடைமடடளேளாம. இபபடகக, காஞச லனகஸ பயணர கழைம.

×