ெெனெொரள வடதைை நாள -09
  ஒவெொர ெரடமம ெெபடமெர ொதம மனறாெத ெனககழைெ
ெெனெொரள வடதைை தனம கடடறற ெெனெொரள ஆதரொளரகளால
ெகாணடாடபெ...
Mysql,php) ெறறய சற வளககதைத ெககளகக எடததைரததனர.

   அடதத தனைடசம கலலர ொணெரகள OpenCV(Open Computer
Version) ெறறய வழபபணரவ ெக...
DhanaLakshmi Engg College     Kongu Engg College
              MIT
AVIT Engg College
Jaya Engg College
ILUGC Members
Kanchi Linux User Group Members
இஙஙனம,
அ.தஸதகர,  ெ.இராஜகொர,
காஞச லனகஸ ெயனர கழெம.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SFD '09 Article in Tamil

782 views

Published on

Written by Kanchi Lug Members

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SFD '09 Article in Tamil

 1. 1. ெெனெொரள வடதைை நாள -09 ஒவெொர ெரடமம ெெபடமெர ொதம மனறாெத ெனககழைெ ெெனெொரள வடதைை தனம கடடறற ெெனெொரள ஆதரொளரகளால ெகாணடாடபெடட ெரகறத. அேத நாளல உைகம மழெதம உளள கன/லனகஸ ெயனர கழெமம ெகாணடாடெத ெழககம. கடநத ெனககழைெ ெெபடமெர 19 அனற ெெனைன பரைா ேகாளரஙகததல ெெனெொரள வடதைை வழா ெெக சறபொக ெகாணடாடபெெடடத. இநதய லனகஸ ெயனர கழெம-ெெனைன (ILUGC) இைத மனனனற நடததயத. இதல இநதய லனகஸ கழெம ெெனைன, உறபபனரகளான ராென, ொரத, ரவெெயா, கமென கலலர HOD ேொத ெறறம சனொென, ொஸகர, தணைக, தயாகராென, அேொகன, ராெதாச ெஙேகறறனர. இநத ொமெொனகள அைனெைரயம ஒடடெொததொக ொரததத எஙகளகக வயபைெ அளததத. இவவழாவல கலலர ொணெரகள ெறறம ெளள ொணெரகள ெறறம ெொதெககள கைநத ெகாணடனர. இவவழாவன மககய ேநாககொக ெொத ெககளகக லனகஸ இயஙகதளம ெறறயம, கடடறற ெெனெொரள ெறறய வழபபணரவ ஏறெடததம வதொக தர. ரவெெயா அெரகள உைரயாறறனார. இவவழாவன சறபெமெொக 30 கம ேெறெடட ெெனெொரள கணகாடச நைடெெறறத. இதல காஞச லனகஸ ெயனர கழெம ொரொக நாஙகள கைநத ெகாணேடாம. இதல காஞசபரம ெலைென ெொறயயல கலலர MCA ொணெரகள கைநத ெகாணடனர. அெரகளகக தர. ராென அெரகள லனகஸ உரொன வதம ெறறயம கடடறற ெெனெொரள ெறறயம உைர நகழததனார. ெெனெொரள கணகாடச காைை 9 ெண மதல நைடெெறத ெதாடஙகயத. இதல காஞச லனகஸ ெயனர கழெம ொரொக Openoffice, GIMP, Inkscape, Glade with Ruby, Glade with Python, Ruby ெறறய சறவளககம ெகாடதேதாம. கணட ெொறயயல கலலர ொணெரகள Windows கக இைனயாண Linux ெெனெொரள ெறற வளககம ெகாடததனர. வயபொக கறம ெைகயல ஈேராடடலரநத ெகாஙக ெொறயயல கலலர ொணெரகள கைநத ெகாணட ெொதெககளகக Desktop Environment (GNOME,KDE,etc.,) ெறறயம LAMP(Linux Appache
 2. 2. Mysql,php) ெறறய சற வளககதைத ெககளகக எடததைரததனர. அடதத தனைடசம கலலர ொணெரகள OpenCV(Open Computer Version) ெறறய வழபபணரவ ெகாடததனர. OpenCV எனெத ெைெறறறக உெேயாகொக உளளத கறபொக ேகெரா மனப நறகம ெனதனன மகதைத ெடடமடட காடடகறத (Face Detection). இதைன ொதகாபப அமெொக ெயனெடததைாம. AVIT ொணெரகள LTSP(Linux Terminal Server Project), Virtual box, Networking (Samba,Rsync) ெறறய வளககம ெகாடததனர. MIT ொணெரகள லனகஸன ெலலடகம(Multimedia) ெறறய வளககம அளததனர. கமென ெொறயயல கலலர ொணெரகள Arduino ைெ ெயனெடதத Automatic door control, Automatic water tank control ெெயத காடடனர. ெொதெககளகக இத வயபெளககம வதொக இரநதத. ெெயா ெொறயயல கலலர ொணெரகள, ெளள ொணெரகள ெயனெெறம வதொக Education tools(Scilap,Stellarium, octave, khemistry) ெறற வளககம அளததனர. இநத ெெனெொரள Physics,chemistry,maths ெடககம ொணெரகளகக ெயனளளதாக இரககம. ேெலம இேத கலலர ொணெரகள CMS(Content Management System - Joomla, Drupal, Wordpress) ெறறம Scientific python ெறறய வளககம அளததனர. ேெலம இவவழாவல SFD(Software Freedom Day) வழபபணரைெ ஏறெடததம T-Shirt ககள வறககபெடடன ெறறம லனகஸன ெலேெற இயஙகதளஙகளம வறகபெடடத. காஞச லனகஸ கழெததலரநத 18 ேெர கைநதெகாணட demo ெகாடதேதாம. அேத ேொல ெறற கலலர ொணெரகைளயம ேெரதத சொர 52 ேெர கைநத ெகாணட demo ெகாடததரபொரகள.ொரைெயாளரகள சொர 200-ககம ேெறெடேடார கைநதெகாணடனர. இவவழாவன இறதறாக அைனெரம பைகபெடம எடததகெகாணேடாம. காஞச லனகஸ ெயனர கழெம ொரொக இவவழாவல கைநத ெகாணடதல ெெரமதம ெகாளகேறாம. இவவழாைெ சறபொக ஏறொட ெெயத இநதய லனகஸ ெயனர கழெததறக(ILUGC) நனறைய ெதரவததகெகாளகேறாம.
 3. 3. DhanaLakshmi Engg College Kongu Engg College MIT
 4. 4. AVIT Engg College Jaya Engg College
 5. 5. ILUGC Members Kanchi Linux User Group Members
 6. 6. இஙஙனம, அ.தஸதகர, ெ.இராஜகொர, காஞச லனகஸ ெயனர கழெம.

×